Plan rzeczowo-finansowy na 2010

 PLAN RZECZOWO – FINANSOWY  NA ROK  2010 Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni   

     WyszczególnieniePrzewidywane wykonanie    w   roku 2009 Plan na rok 2010

po zmianach

z  06.01.2010

     1

                                2

3

4

    I  Przychody ze sprzedaży usług 1 251 385,- 1 165 281,-

    1.

Narodowego Funduszu Zdrowia

1 251 385,-

1 165 281,-

     II  Dotacje 500 000,- 691 900,-

   1.

Gminny Program Rozw.Probl.Alkohol.

345 000,-

446 900,-

   2.

Zwalczanie narkomanii

155 000,-

245 000,-

    III  Pozostałe przychody operacyjne 3 300,- 5 000,-
    IV  Przychody finansowe 14 500,- 

12 000,-

 

 

  RAZEM PRZYCHODY 1 769 185,- 1 874 181,-
    KOSZTY  

 

    I
   Zużycie materiałów i energii 70 000,- 77 600,-

      1.

Leki i materiały medyczne

   700,-

2 500,-

      2.

Materiały biurowe

10 000,-

11 000,-

      3.

Materiały konserwacyjne

2 500,-

3 600,-

      4.

Wyposażenie

3 500,-

5 000,-

      5.

Środki czystości

5 500,-

6 000,-

      6.

Energia elektryczna, cieplna, woda

37 000,-

37 500,-

      7.

Pozostałe materiały (prasa, broszury itp.)

10 800,-

12 000,-

    II   Usługi obce 305 000,- 320 281,-

     1.

Umowy cywilnoprawne, usł.medyczne

110 000,-

128 174,-

     2.

Usługi prawne

33 700,-

34 600,-

     3.

Transport sanitarny

200,-

1 500,-

     4.

Dozór mienia

4 500,-

6 400,-

     5.

Usługi bankowe

1 400,-

1 500,-

     6.

Usługi pocztowe, telekomunikacyjne

11 400,-

14 500,-

     7.

Usługi komunalne, utyliz. odpadów med.

3 500,-

5 000,-

     8.

Konserwacje i naprawy

11 000,-

6 600,-

     9.

Prowadzenie punktu konsultacyjnego

10 700,-

11 200,-

   10.

Wynajem pomieszczeń

18 000,-

18 000,-

   11.

Usługi hotelowe-wyjazdy terapeutyczne

72 600,-

73 080,-

     9.

Pozostałe usługi  ( informat., ogł.prasowe)

28 000,-

19 727,-

    III  Podatki i opłaty 7 000,- 8 100,-

     1.

Podatek od nieruchomości

5 600,-

5 700,-

     2.

Opłaty sądowe, skarbowe itp.

1 400,-

2 400,-

     IV  Wynagrodzenia 1 118 000,- 1 181 000,-

     1.

Wynagrodzenia ze stosunku pracy

960 000,-

992 000,-

     2.

Wynagrodz.  z tyt. umów zleceń, o dzieło

158 000,-

189 000,-

     VUbezpieczenia społeczne

i inne świadczenia  na rzecz prac.

 214 000,- 230 400,-

     1.

Ubezp. Społeczne i Fundusz Pracy

175 000,-

180 000,-

     2.

Świadczenia urlopowe/ ZFŚS

19 000,-

23 100,-

     3.

Szkolenia, superwizje

18 000,-

26 000,-

     4.

Pozostałe świadczenia

2 000,-

2 300,-

    VI.   Pozostałe koszty 16 000,- 26 200,-

     1.

Ubezpieczenia oc i majątkowe

5 000,-

5 000,-

     2.

Podróże służbowe

7 500,-

11 200,-

     2.

Pozostałe  ( progr.LEX, akredytacja )

3 500,-

10 000,-

        VII  Amortyzacja 39 000,- 30 600,-

      1.

Amortyzacja śr.trw. umarzanych stopniowo

 

18 900,-

 

18 900,-

      2.

Amortyzacja śr.trw. umarzanych w 100%

20 100,-

11 700,-

     RAZEM KOSZTY 1 769 000,- 1 874 181,-
  Wynik finansowy 185,- 0,-
  Wydatki majątkowe 0,- 6 000,-
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katrzyna Wiśniewska
Wprowadził informację: Barbara _Piwowarska
Ostatnio zmodyfikował: Barbara _Piwowarska
Data wytworzenia informacji: 10.07.2003
Data udostępnienia informacji: 10.07.2010
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.07.2010 01:06 Korekta Barbara _Piwowarska
10.07.2010 01:06 Korekta Barbara _Piwowarska
10.07.2010 01:06 Korekta Barbara _Piwowarska
10.07.2010 01:06 Korekta Barbara _Piwowarska
10.07.2010 00:58 Dodanie informacji Barbara _Piwowarska