Budżet 2015

Lp.
 Wyszczególnienie
 Plan finansowy
  na rok 2015
 1
 2 3
 I Przychody ogółem
 2 210 100
 1. Przychody ze sprzedaży usług - NFZ
 1 600 000
 2. Dotacje 590 100
 3.
Pozostałe przychody operacyjne
 10 000
 4. Przychody finansowe
 10 000
 II Koszty ogółem
 2 210 100
 1. Zużycie materiałów i energii
 74 400
 2.
 Usługi obce
 527 900
 3. Podatki i opłaty
 7 000
 4. Wynagrodzenia, w tym:
 1 277 400
  osobowe 1 201 200
  umowy zlecenia, umowy o dzieło
 76 200
 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:
 285 400
  składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
 235 170
 6. Pozostałe koszty
 11 000
 7. Amortyzacja 27 000
 III Wydatki majątkowe
 7 000

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katrzyna Wiśniewska
Wprowadził informację: Zofia Przewoźniak
Ostatnio zmodyfikował: Zofia Przewoźniak
Data wytworzenia informacji: 02.03.2015
Data udostępnienia informacji: 29.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.05.2015 13:13 Korekta Zofia Przewoźniak
29.05.2015 12:57 Dodanie informacji Zofia Przewoźniak