Budżet

PLAN RZECZOWO – FINANSOWY  NA ROK  2009 Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni

 

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie

Wykonanie

Za rok 2008

na 15.01.2009

Plan na rok

          2009

Dynamika

 

kol.4:kol.3

     1

                                2

3

4

5

 

   I

 

Przychody ze sprzedaży usług

 

1 011 474,-

 

1 228 015,-

 

121,4

    1.

Narodowego Funduszu Zdrowia

930 910,-

1 228 015,-

 

    2.

Środki na podwyżki wynagrodzeń

80 564,-

-

 

  

  II

 

Dotacje

 

515 378,-

 

484 100,-

 

93,9

   1.

Gminny Program Rozw.Probl.Alkohol.

486 148,-

306 800,-

63,1

   2.

Zwalczanie narkomanii

29 230,-

177 300,-

606,6

 

  III

 

Pozostałe przychody operacyjne

 

8 286,-

 

5 500,-

 

66,4

 

  IV

 

 Przychody finansowe

 

19 957,-

 

12 000,-

 

60,1

 

 

 

RAZEM PRZYCHODY

 

1 555 095,-

 

1 729 615,-

 

111,2

 

 

 KOSZTY

 

 

 

 

    I

 

 Zużycie materiałów i energii

 

55 715,-

 

67 900,-

 

121,9

      1.

Leki i materiały medyczne

2 180,-

3 000,-

137,6

      2.

Materiały biurowe

8 111,-

9 000,-

111,0

      3.

Materiały konserwacyjne

1 202,-

3 000,-

249,6

      4.

Wyposażenie

2 065,-

2 500,-

121,1

      5.

Środki czystości

4 789,-

6 000,-

125,3

      6.

Energia elektryczna, cieplna, woda

31 521,-

34 700,-

110,1

      7.

Pozostałe materiały (prasa, broszury itp.)

5 847,-

9 700,-

165,9

 

  II

 

 Usługi obce

 

290 740,-

 

334 165,-

 

114,9

     1.

Umowy cywilnoprawne, usł.medyczne

88 248,-

115 800,-

131,2

     2.

Usługi prawne

30 772,-

35 000,-

113,7

     3.

Transport sanitarny

480,-

2 000,-

416,7

     4.

Dozór mienia

4 819,-

5 200,-

107,9

     5.

Usługi bankowe

1 338,-

1 560,-

116,6

     6.

Usługi pocztowe, telekomunikacyjne

15 815,-

18 860,-

119,3

     7.

Usługi komunalne, utyliz. odpadów med.

2 488,-

5 185,-

208,4

     8.

Konserwacje i naprawy

5 680,-

7 000,-

123,2

     9.

Prowadzenie punktu konsultacyjnego

10 380,-

11 200,-

107,9

   10.

Wynajem pomieszczeń

17 235,-

20 400,-

118,4

   11.

Usługi hotelowe-wyjazdy terapeutyczne

80 900,-

81 960,-

101,3

   12.

Pozostałe usługi  ( informat., ogł.prasowe)

32 585,-

30 000,-

92,1

 

  III

 

Podatki i opłaty

 

4 154,-

 

7 000,-

 

168,5

     1.

Podatek od nieruchomości

3 377,-

4 000,-

118,4

     2.

Opłaty sądowe, skarbowe itp.

777,-

3 000,-

386,1

 

 IV

 

Wynagrodzenia

 

953 934,-

 

1 060 300,-

 

111,2

     1.

Wynagrodzenia ze stosunku pracy

829 161,-

857 800,-

103,4

     2.

Wynagrodz.  z tyt. umów zleceń, o dzieło

124 773,-

202 500,-

162,3

 

    V

Ubezpieczenia społeczne

i inne świadczenia  na rzecz prac.

 

190 241,-

 

220 600,-

 

116,0

     1.

Ubezp. Społeczne i Fundusz Pracy

156 197,-

178 500,-

114,3

     2.

Świadczenia urlopowe

17 475,-

20 000,-

114,4

     3.

Szkolenia, superwizje

14 301,-

19 700,-

137,8

     4.

Pozostałe świadczenia

2 268,-

2 400,-

105,8

 

   VI.

 

Pozostałe koszty

 

13 856,-

 

19 650,-

 

141,8

     1.

Ubezpieczenia oc i majątkowe

4 351,-

5 500,-

126,4

     2.

Podróże służbowe

6 259,-

9 900,-

158,2

     2.

Pozostałe  ( progr.LEX )

3 246,-

4 250,-

130,8

    

   VII

 

Amortyzacja

 

37 481,-

 

20 000,-

 

53,4

      1.

Amortyzacja śr.trw. umarzanych stopniowo

 

18 789,-

 

18 900,-

 

100,6

      2.

Amortyzacja śr.trw. oraz wart. niemater.   i prawnych umarzanych w 100%

 

18 692,-

 

1 100,-

 

5,9

 

 

 

 

RAZEM KOSZTY

 

1 546 121,-

 

1 729 615,-

 

111,9

 

 

Wynik finansowy

 

8 974,-

 

0,-

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Barbara _Piwowarska
Data udostępnienia informacji: 06.03.2009