2010

Plan finansowy na rok  2010

 

 

Wyszczególnienie

Kwota

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

2.035,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

782.694,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

59.931,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

128.941,00

Składki na Fundusz Pracy

20.513,00

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

0

Wynagrodzenia bezosobowe

0

Zakup materiałów i wyposażenia

7.200,00

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

5.500,00

Zakup energii

12.717,00

Zakup usług remontowych

1.500,00

Zakup usług zdrowotnych

2.500,00

Zakup usług pozostałych

6.048,00

Opłaty za usługi internetowe

1.200,00

Podróże służbowe krajowe

1.300,00

Opłaty z tytułu zakupu usług teleksom. telefonii stacjonarn.

6.000,00

Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe

22.812,00

Różne opłaty i składki

1.300,00

Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

46.940,00

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

3.000,00

Zakup akcesoriów komputerowych

6.026,00

Szkolenia Pracowników

1.300,00

                                              OGÓŁEM

1.119.457,00

 

Środki trwałe i umorzenia na dzień 31.12.2009

 

Aktywa trwałe
Stan na 01.01.2009r.
Stan na 31.12.2009r.
Wartość brutto
Umorzenie
Wartość brutto
Umorzenie
I Wartości niematerialne
i prawne
28.148,81
28.148,81
31.486,61
31.486,61
II Rzeczowe aktywa trwałe
139.878,12
131.049,72
150.905,59
144.184,01
Środki trwałe (011)
19.962,22
11.133,80
19.962,22
13.240,64
Pozostałe środki trwałe (013)
119.915,92
119.915,92
130.943,37
130.943,37
Razem:
168.026,93
159.198,53
182.392,22
175.670,62

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Kordzińska-Grabowska
Wprowadził informację: Iwona Nowińska Flis
Data wytworzenia informacji: 08.04.2010
Data udostępnienia informacji: 24.02.2009