Plan finansowy jednostki na 2022 r.

Budżet na 2022 r. Dochody

Dział

Nazwa

Plan

60004

Transport i Łączność/Lokalny transport zbiorowy

57 233 000

0570

wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

1 600 000

0630

wpływy z opłat i kosztów sądowych

250 000

0640

wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

240 000

0830

wpływy ze sprzedaży

54 715 000

0920

wpływy z odsetek

100 000

0950

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

300 000

0970

wpływy z różnych dochodów

28 000

60020

Transport i Łączność/Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

100 000

0970

wpływy z różnych dochodów

100 000

90017

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Zakłady gospodarki komunalnej

19 000

0750

wpływy z najmu i dzierżawy

17 000

0970

wpływy z różnych dochodów

2 000

Razem dochody

 

57 352 000

Budżet na 2022 r. Wydatki

Rozdział 60004. Lokalny transport zbiorowy

Plan

145 474 907

z tego

 

1. Wydatki bieżące

145 474 907

z tego

 

1.1. Wydatki jednostek budżetowych

145 474 907

z tego

 

a. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0

b. Wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych

145 474 907

1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

0

2. Wydatki majątkowe

0

z tego

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

0

Rozdział 60020. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan

1 913 000

z tego

 

1. Wydatki bieżące

1 835 000

z tego

 

1.1. Wydatki jednostek budżetowych

1 835 000

z tego

 

a. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0

b. Wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych

1 835 000

1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

0

2. Wydatki majątkowe

0

z tego

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

78 000

Rozdział 60021. Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Plan

9 500

z tego

 

1. Wydatki bieżące

9 500

z tego

 

1.1. Wydatki jednostek budżetowych

9 500

z tego

 

a. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0

b. Wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych

9 500

1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

0

2. Wydatki majątkowe

0

z tego

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

0

Rozdział 90017. Zakłady gospodarki komunalnej

Plan

16 476 943

z tego

 

1. Wydatki bieżące

16 476 943

z tego

 

1.1. Wydatki jednostek budżetowych

16 451 943

z tego

 

a. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9 065 972

b. Wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych

7 385 971

1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

25 000

2. Wydatki majątkowe

0

z tego

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

0

Ewidencja majątku ZKM w Gdyni na 2022 r.
Stan na 01.01.2022
  Grupa Brutto Umorzenie
I Budynki i lokale 1 357 843.25 1 002 084.26
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 010 135.83 952 692.03
IV Maszyny, urządzenia 4 980 800.23 4 783 481.11
V Specjalistyczne maszyny 6 849.40 6 849.40
VI Urządzenia techniczne  1 017 096.19 636 949.53
VII Środki transportu 685 057.83 517 427.68
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 2 339 763.02 1 580 945.03
  Razem środki trwałe 11 397 545.75 9 480 429.04
  Wartości niematerialne i prawne 1 479 131.64 1 456 580.22
  Razem 12 876 677.39 10 937 009.26

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hubert Kołodziejski
Wprowadził informację: Adam Bugalski
Ostatnio zmodyfikował: Adam Bugalski
Data wytworzenia informacji: 31.01.2022
Data udostępnienia informacji: 31.01.2022
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.01.2022 10:55 Dodanie informacji Adam Bugalski