Plan finansowy jednostki na 2021 r.

Budżet na 2021 r. Dochody
                        
Dział Nazwa Plan
600 Transport i Łączność 61 671 700 zł
0570 wpływy z z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 600 000 zł
0630 wpływy z opłat i kosztów sądowych 250 000 zł
0640 wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 240 000 zł
0750 wpływy z najmu i dzierżawy 16 700 zł
0830 wpływy ze sprzedaży 59 115 000 zł
0920 wpływy z odsetek 100 000 zł
0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 300 000 zł
0970 wpływy z różnych dochodów 50 000 zł 
Razem dochody 61 671 700 zł

Budżet na 2021 r. Wydatki                         

Rozdział 60004. Lokalny transport zbiorowy                      
Plan 181 498 882 zł
z tego
1. Wydatki bieżące 181 388 882 zł
z tego
1.1. Wydatki jednostek budżetowych 181 365 132 zł
z tego
a. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 023 657 zł
b. Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 172 341 475 zł
1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 750 zł
2. Wydatki majątkowe 110 000 zł
z tego
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 110 000 zł

Ewidencja majątku ZKM w Gdyni na 2021 r.
Stan na 01.01.2021
  Grupa  Wartość brutto  Umorzenie 
 I  Budynki i lokale  1 357 843,25 zł  987 381,26 zł
 II  Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  1 010 135,83 zł  920 684,80 zł
 IV  Maszyny, urządzenia  4 893 739,19 zł  4 581 108,94 zł
 V  Specjalistyczne maszyny  6 849,40 zł  6 849,40 zł
 VI  Urządzenia techniczne   927 172,67 zł  563 729,24 zł
 VII  Środki transportu  734 627,90 zł  505 064,41 zł
 VIII  Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie  2 212 979,37 zł 1 408 974,86 zł
   Razem środki trwałe  11 143 347,61 zł  8 973 792,91 zł
   Wartości niematerialne i prawne  1 457 186,68 zł  1 433 455,17 zł
   Razem  12 600 534,29 zł  10 407 248,08 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hubert Kołodziejski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Ostatnio zmodyfikował: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 20.01.2021
Data udostępnienia informacji: 20.01.2021
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.01.2021 14:34 Aktualizacja treści Janusz Wensierski