Plan finansowy jednostki na 2020 r.

Budżet na 2020 r. Dochody                        

Dział Nazwa Plan
600 Transport i Łączność 65 065 500 zł
0570 wpływy z z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 650 000 zł
0630 wpływy z opłat i kosztów sądowych 300 000 zł
0640 wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 240 000 zł
0750 wpływy z najmu i dzierżawy 16 500 zł
0830 wpływy ze sprzedaży 62 375 000 zł
0920 wpływy z odsetek 134 000 zł
0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 300 000 zł
0970 wpływy z różnych dochodów 50 000 zł 
Razem dochody 65 065 500 zł

Budżet na 2020 r. Wydatki                         

Rozdział 60004. Lokalny transport zbiorowy                      

Plan 180 656 064 zł
z tego
1. Wydatki bieżące 180 516 064 zł
z tego
1.1. Wydatki jednostek budżetowych 180 491 064 zł
z tego
a. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 114 131 zł
b. Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 171 376 933 zł
1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000 zł
2. Wydatki majątkowe 140 000 zł
z tego
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 140 000 zł

 
Ewidencja majątku ZKM w Gdyni na 2020 r.
Stan na 01.01.2020
  Grupa  Wartość brutto  Umorzenie 
 I  Budynki i lokale  1 357 843,25 zł  972 678,26 zł
 II  Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  1 010 135,83 zł  879 495,03 zł
 IV  Maszyny, urządzenia  4 083 904,73 zł  3 742 984,27 zł
 V  Specjalistyczne maszyny  6 849,40 zł  6 849,40 zł
 VI  Urządzenia techniczne   589 454,63 zł  337 793,41 zł
 VII  Środki transportu  776 713,90 zł  567 616,39 zł
 VIII  Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie  1 889 322,95 zł 1 045 732,12 zł
   Razem środki trwałe  9 714 224,69 zł  7 553 148,88 zł
   Wartości niematerialne i prawne  1 193 420,26 zł  1 106 052,57 zł
   Pozostałe środki trwałe  1 263 110,47 zł  1 263 110,47 zł
   Razem  12 170 755,42 zł  9 922 311,92 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hubert Kołodziejski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 10.01.2020
Data udostępnienia informacji: 10.01.2020