Plan finansowy jednostki na 2019 r.

Budżet na 2019 r. Dochody                        

Dział Nazwa Plan
600 Transport i Łączność 63 086 670 zł
0570 wpływy z z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 460 000 zł
0630 wpływy z opłat i kosztów sądowych 325 000 zł
0640 wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłatay komorniczej 380 000 zł
0750 wpływy z najmu i dzierżawy 16 500 zł
0830 wpływy ze sprzedaży 60 375 170 zł
0920 wpływy z odsetek 180 000 zł
0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 300 000
0970 wpływy z różnych dochodów 50 000 
Razem dochody 63 086 670 zł

Budżet na 2019 r. Wydatki                         

Rozdział 60004. Lokalny transport zbiorowy                      

Plan 162 585 935 zł
z tego
1. Wydatki bieżące 162 585 935 zł
z tego
1.1. Wydatki jednostek budżetowych 162 561 625 zł
z tego
a. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 038 017 zł
b. Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 154 523 608 zł
1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 310 zł
2. Wydatki majątkowe 0 zł
z tego
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 zł

 
Ewidencja majątku ZKM w Gdyni na 2019 r.
Stan na 01.01.2019
  Grupa  Wartość brutto  Umorzenie 
 I  Budynki i lokale  1 357 843,25 zł  957 975,26 zł
 II  Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  978 829,97 zł  820 775,13 zł
 IV  Maszyny, urządzenia  3 770 664,27 zł  3 715 102,24 zł
 V  Specjalistyczne maszyny  6 849,40 zł  6 849,40 zł
 VI  Urządzenia techniczne   554 554,63 zł  299 624,63 zł
 VII  Środki transportu  611 000,80 zł  511 612,79 zł
 VIII  Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie  1 400 228,87 zł  953 766,59 zł
   Razem środki trwałe  8 679 971,19 zł  7 265 706,04 zł
   Wartości niematerialne i prawne  1 310 116,86 zł  1 126 814,68 zł
   Pozostałe środki trwałe  1 220 949,95 zł  1 220 949,95 zł
   Razem  11 211 038,00 zł  9 613 470,67 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hubert Kołodziejski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Ostatnio zmodyfikował: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 18.01.2019
Data udostępnienia informacji: 18.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.01.2019 08:00 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
22.01.2019 07:59 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
22.01.2019 07:58 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
22.01.2019 07:40 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
18.01.2019 08:13 Dodanie informacji Janusz Wensierski