Plan finansowy jednostki na 2017 r.

Budżet na 2017 r. Dochody                        

Dział Nazwa Plan
600 Transport i Łączność 70 268 000 zł
0750 wpływy z najmu i dzierżawy skład.majątkowych 16 000 zł
0830 wpływy z usług 69 052 000 zł
0920 wpływy z odsetek 200 000 zł
0970 wpływy z różnych dochodów 1 000 000 zł
Razem dochody 70 268 000 zł

Budżet na 2017 r. Wydatki                         

Rozdział 60004. Lokalny transport zbiorowy                      

Plan 161 470 035 zł
z tego
1. Wydatki bieżące 161 095 035 zł
z tego
1.1. Wydatki jednostek budżetowych 161 068 635 zł
z tego
a. Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 7 649 176 zł
b. Wydatki zwiazane z realizacja ich zadań statutowych 153 419 459 zł
1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 400 zł
2. Wydatki majatkowe 375 000 zł
z tego
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 375 000 zł


Ewidencja majątku ZKM w Gdyni na 2017 r.
Stan na 01.01.2017

 Grupa Wartość brutto Umorzenie 
 I Budynki i lokale 1 357 843,25 zł 800 282,02 zł
 II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 978 829,97 zł 632 511,05 zł
 IV Maszyny, urządzenia 4 096 113,27 zł 2 217 235,96 zł
 V Specjalistyczne maszyny 6 849,40 zł 6 849,40 zł
 VI Urządzenia techniczne  403 826,49 zł 271 203,90 zł
 VII Środki transportu 660 482,38 zł 436 879,61 zł
 VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 1 283 952,20 zł 760 304,67 zł
  Razem środki trwałe 8 787 896,96 zł 5 125 266,61 zł
  Wartości niematerialne i prawne 1 082 593,88 zł 884 044,62 zł
  Pozostałe środki trwałe 1 065 098,01 zł 1 065 098,01 zł
  Razem 10 935 588,85 zł 7 074 409,24 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hubert Kołodziejski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Ostatnio zmodyfikował: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 24.01.2017
Data udostępnienia informacji: 25.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.02.2017 12:28 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
17.02.2017 12:27 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
17.02.2017 12:25 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
17.02.2017 12:24 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
17.02.2017 12:16 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
25.01.2017 09:00 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
25.01.2017 08:48 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
25.01.2017 08:29 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
25.01.2017 08:26 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
25.01.2017 07:59 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
25.01.2017 07:51 Dodanie informacji Janusz Wensierski