Plan finansowy na 2017 rok

Zarządzenie nr 01-02/01/2017
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
z dnia 02.01.2017  r.
w sprawie planu finansowego MBP w Gdyni na 2017 rok.

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia  25 października 1991 roku  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
zarządzam co następuje:

§ 1

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni na 2017 rok wynosi:

 

 

[zł.]

I.

Przychody ogółem z tego:

7 400 359,00

1.

Dotacja z budżetu miasta z tego:

7 094 859,00

 

 - Dotacja podmiotowa

6 448 625,00

 

 - Dotacja celowa na zadania bieżące - Nagroda Literacka Gdynia

349.000,00

 

 - Dotacja na zadania Rad Dzielnic

55 984,00

 

 - Dotacja na zadania Rad Dzielnic w ramach konkursów

81 250,00

 

 - Dotacja na prace remontowe

160 000,00

2.

Przychody ze sprzedaży usług własnych

20 000,00

3.

Przychody finansowe

500,00

4.

Pozostałe przychody

285 000,00

II.

Koszty działalności ogółem z tego:

7 400 359,00

1.

Wynagrodzenia ogółem z tego:

3 770 000,00

 

  -  wynagrodzenia osobowe

3 614 000,00

 

 - umowy o dzieło, zlecenie

156 000,00

2.

Składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz inne świadczenia na rzecz pracowników

729 000,00

3.

ZFŚS

125 000,00

4.

 Materiały i usługi w tym:

                         1 874 915,00

5.

Amortyzacja zbiorów bibliotecznych

553 444,00

6.

Amortyzacja środków trwałych i wart.niem.i prawnych

80 000,00

7.

Pozostałe koszty

268 000,00

8.

Koszty finansowe

0,00

III.

Wynik finansowy

0,00

IV.

Podatek dochodowy

0,00

V.

Wynik finansowy netto

0,00

VI.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:

1 144 258,00

  1.

Finansowane z dotacji celowej z budżetu miasta

1 134 258,00

2.

Finansowane z przychodów własnych jednostki

10 000,00

VII.

Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)

107,5

VIII.

Środki pieniężne

 

1.

Stan środków pieniężnych na początek roku

213 639,20

2.

Stan środków pieniężnych na koniec roku

217 000,00

IX.

Należności

 

1.

Stan należności na początek roku

124 734,69

 

 - w tym wymagalne

0,00

2.

Stan należności na koniec roku

120 000,00

 

 - w tym wymagalne

0,00

X.

Zobowiązania

 

1.

Stan zobowiązań na początek roku

177 568,02

 

 - w tym wymagalne

0,00

2.

Stan zobowiązań na koniec roku

177 000,00

 

 - w tym wymagalne

0,00

     
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Natalia Gromow
Wprowadził informację: Anna Wołosiak Tomaszewska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Wołosiak Tomaszewska
Data wytworzenia informacji: 09.02.2017
Data udostępnienia informacji: 09.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.02.2017 11:31 Dodanie informacji Anna Wołosiak Tomaszewska