Plan finansowy na 2016 rok

Zarządzenie nr   01-05/04/2016

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

z dnia 05.04.2016  r.

w sprawie planu finansowego MBP na 2016 rok.

 

 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia  25 października 1991 roku  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

 

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni na 2016 rok wynosi:

                                                                                                                                                                                        [zł.]

 

 

 

I.

Przychody ogółem z tego:

6 260 277,00

1.

Dotacja z budżetu miasta z tego:

5 965 777,00

 

 - Dotacja podmiotowa

5 618 330,00

 

 - Dotacja celowa na zadania bieżące - Nagroda Literacka Gdynia

288 000,00

 

 - Dotacja na zadania Rad Dzielnic

59 447,00

2.

Dotacja z Biblioteki Narodowej

0,00

3.

Przychody ze sprzedaży usług własnych

9 000,00

4.

Przychody finansowe

500,00

5.

Pozostałe przychody

285 000,00

II.

Koszty działalności ogółem z tego:

6 260 277,00

1.

Wynagrodzenia ogółem z tego:

3 643 000,00

 

  -  wynagrodzenia osobowe

3 536 000,00

 

 - umowy o dzieło – umowy z Kapitułą NLG

77 000,00

 

  - umowy o dzieło, zlecenia pozostałe

                              30 000,00

2.

Składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz inne świadczenia na rzecz pracowników

695 000,00

3.

ZFŚS

125 000,00

4.

 Materiały i usługi w tym:

1 150 277,00

 

  - zakup czasopism

45 000,00

  5.

Amortyzacja zbiorów bibliotecznych

320 000,00

6.

Amortyzacja środków trwałych i wart.niem.i prawnych

75 000,00

7.

Pozostałe koszty

252 000,00

8.

Koszty finansowe

0,00

III.

Wynik finansowy

0,00

IV.

Podatek dochodowy

0,00

V.

Wynik finansowy netto

0,00

VI.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:

130 000,00

  1.

Finansowane z dotacji z budżetu miasta

90 000,00

2.

Finansowane z przychodów własnych jednostki

40 000,00

VII.

Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)

105

VIII

Środki pieniężne

 

1

Stan środków pieniężnych na początek roku

275 219,82

2

Stan środków pieniężnych na koniec roku

270 000,00

IX

Należności

 

1.

Stan należności na początek roku

94 761,73

 

 - w tym wymagalne

0,00

2.

Stan należności na koniec roku

100 000,00

 

 - w tym wymagalne

0,00

X

Zobowiązania

 

1.

Stan zobowiązań na początek roku

210 884,73

 

 - w tym wymagalne

0,00

2.

Stan zobowiązań na koniec roku

200 000,00

 

 - w tym wymagalne

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2016 r. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Natalia Gromow
Wprowadził informację: Anna Wołosiak Tomaszewska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Wołosiak Tomaszewska
Data wytworzenia informacji: 11.02.2016
Data udostępnienia informacji: 11.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.05.2016 08:27 Korekta Anna Wołosiak Tomaszewska
05.04.2016 09:47 Aktualizacja treści Anna Wołosiak Tomaszewska
11.02.2016 10:28 Dodanie informacji Anna Wołosiak Tomaszewska