Plan finansowy na 2015 rok

Zarządzenie nr   01-20/11/2015

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

z dnia 20.11.2015  r.

w sprawie planu finansowego MBP na 2015 rok.

 

 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia  25 października 1991 roku  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

 

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni na 2015 rok wynosi:

                                                                                                                                                                                        [zł.]

 

 

 

I.

Przychody ogółem z tego:

6 461 587,24

1.

Dotacja z budżetu miasta z tego:

5 995 211,00

 

 - Dotacja podmiotowa

5 618 330,00

 

 - Dotacja celowa na zadania bieżące - Nagroda Literacka Gdynia

320 000,00

 

 - Dotacja na zadania Rad Dzielnic

56 881,00

2.

Dotacja z Fundacji Orange

     12.271,24

3.

Dotacja z Biblioteki Narodowej

144.605,00

4.

Przychody ze sprzedaży usług własnych

8 500,00

5.

Przychody finansowe

3 000,00

6.

Pozostałe przychody

298 000,00

II.

Koszty działalności ogółem z tego:

6 461 500,00

1.

Wynagrodzenia ogółem z tego:

3 636 500,00

 

  -  wynagrodzenia osobowe

3 536 000,00

 

 - umowy o dzieło – umowy z Kapitułą NLG

77 000,00

 

  - umowy o dzieło, zlecenia pozostałe

                              23 500,00

2.

Składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz inne świadczenia na rzecz pracowników

640 000,00

3.

ZFŚS

121 000,00

4.

 Materiały i usługi w tym:

1 134 500,00

 

  - zakup czasopism

59 500,00

  5.

Amortyzacja w tym:

674 500,00

  5.1

Amortyzacja zbiorów bibliotecznych

599 000,00

5.2.

Amortyzacja środków trwałych i wart. niematerialnych i prawnych

75 500,00

6.

Pozostałe koszty

255 000,00

III.

Wynik finansowy

87,24

IV.

Podatek dochodowy

0,00

V.

Wynik finansowy netto

87,24

VI.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:

81 600,00

  1.

Finansowane z dotacji z budżetu miasta

76 600,00

2.

Finansowane z przychodów własnych jednostki

5.000,00

VII.

Średnioroczna liczba zatrudnionych

104

VIII

Środki pieniężne

 

1

Stan środków pieniężnych na początek roku

221 112,29

2

Stan środków pieniężnych na koniec roku

275 000,00

IX

Należności

 

1.

Stan należności na początek roku

148 095,78

 

 - w tym wymagalne

0,00

2.

Stan należności na koniec roku

94 000,00

 

 - w tym wymagalne

0,00

X

Zobowiązania

 

1.

Stan zobowiązań na początek roku

178 352,92

 

 - w tym wymagalne

0,00

2.

Stan zobowiązań na koniec roku

217 000,00

 

 - w tym wymagalne

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2015 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Natalia Gromow
Wprowadził informację: Anna Wołosiak Tomaszewska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Wołosiak Tomaszewska
Data wytworzenia informacji: 02.03.2015
Data udostępnienia informacji: 02.03.2015
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.05.2016 12:48 Korekta Anna Wołosiak Tomaszewska
05.04.2016 09:47 Aktualizacja treści Anna Wołosiak Tomaszewska
11.02.2016 10:25 Aktualizacja treści Anna Wołosiak Tomaszewska
21.09.2015 07:44 Aktualizacja treści Anna Wołosiak Tomaszewska
22.06.2015 13:36 Aktualizacja treści Anna Wołosiak Tomaszewska
22.06.2015 13:35 Aktualizacja treści Anna Wołosiak Tomaszewska
02.03.2015 13:28 Dodanie informacji Anna Wołosiak Tomaszewska