Plan Finansowy na 2013 rok

Zarządzenie nr 01-02/01/2013 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej z dnia 02.01.2013 r.

w sprawie planu finansowego MBP na 2013 rok.

 

 

 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

 

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2013 rok wynosi:

[zł.]

 

 

I.

Przychody ogółem

6 821 139,60

I.1.

Dotacja podmiotowa

5 540 187,00

I. 2.

Dotacja celowa na wydatki bieżące

940 808,00

I.3.

Dotacja celowa na inwestycje

90 000,00

I.4.

Dotacja z Biblioteki Narodowej

0,00

I.5.

Dotacja z Fundacji Orange

31 144,60

I.6.

Przychody ze sprzedaży usług własnych

9 000,00

I.7.

Pozostałe przychody

210 000,00

II.

Koszty i wydatki inwestycyjne ogółem

6 826 139,60

II.1.

Wynagrodzenia ogółem w tym:

3 626 000,00

 

-  wynagrodzenia osobowe

3 536 000,00

 

- wynagrodzenia bezosobowe

90 000,00

II.2.

Ubezpieczenia społ. I inne świadczenia na rzecz pracowników

800 000,00

II.3.

Pozostałe koszty rzeczowe (zakup towarów i usług) w tym:

1 907 139,60

 

- zakup czasopism

55 000,00

II.4.

Amortyzacja zbiorów bibliotecznych w tym:

358 000,00

 

-  amortyzacja zbiorów bibliot.  – zakupionych z dotacji UM

180 000,00

 

-  amortyzacja zbiorów bibliot. – zakupionych z Rad Dzielnic

28 000,00

 

- amortyzacja zbiorów bibliotecznych – zakupionych z dot. BN

0,00

 

-  amortyzacja zbiorów bibliot.  – otrzymanych nieodpłatnie

150 000,00

II.5.

Amortyzacja środków trwałych i wart.niem.i prawnych

50 000,00

II.6.

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

0,00

II.7.

Środki przyznane innym podmiotom

0,00

II.8.

Wydatki inwestycyjne z dotacji celowej

90 000,00


 

 

 

 

 

 

 

Stan

na dzień 01.01.2013 r.

na dzień 31.12.2013 r.

Należności

132.456,22

135.000,00

Zobowiązania

220.478,04

220.000,00

Środki pieniężne

234.765,17

230.000,00

 

 

 

Środki własne przeznaczone na zakup środków trwałych: 5.000,00

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2013 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Natalia Gromow
Wprowadził informację: Łukasz _Kosik
Ostatnio zmodyfikował: Anna Wołosiak Tomaszewska
Data wytworzenia informacji: 03.06.2013
Data udostępnienia informacji: 03.06.2013
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.04.2016 09:51 Aktualizacja treści Anna Wołosiak Tomaszewska
18.02.2016 10:58 Korekta Anna Wołosiak Tomaszewska
03.06.2013 12:44 Dodanie informacji Łukasz _Kosik
03.06.2013 12:44 Dodanie informacji Łukasz _Kosik
03.06.2013 12:43 Dodanie informacji Łukasz _Kosik