Plan finansowy na 2018 rok

Zarządzenie nr 01-01/03/2018

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
z dnia 01.03.2018  r.
w sprawie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni na 2018 rok.
 
 
Na podstawie art. 27 ustawy z dnia  25 października 1991 roku  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
 
Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni na 2018 rok wynosi:
                                                                                                                                                                            
[zł.]
I. Przychody ogółem z tego: 7.692.705,00
1. Dotacja z budżetu miasta z tego: 7.222.705,00
 - Dotacja podmiotowa na funkcjonowanie 6.648.350,00
 - Dotacja na Nagrodę Literacką Gdynia 349.000,00
 - Dotacja na zadania Rad Dzielnic 62.785,00
 - Dotacja na zadania Rad Dzielnic w ramach konkursów 29.900,00
 - Dotacja na prace remontowe 120.000,00
 - Dotacja na zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców 12.670,00
2. Przychody ze sprzedaży usług własnych             20.000,00
3. Przychody finansowe 0,00
4. Pozostałe przychody 450.000,00
II. Koszty działalności ogółem z tego: 7.692.705,00
1. Wynagrodzenia ogółem z tego: 4.427.050,00
 -  wynagrodzenia osobowe 4.267.050,00
 - umowy o dzieło, zlecenie 160.000,00
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP oraz inne świadczenia na rzecz pracowników 860.000,00
3. ZFŚS 140.000,00
4.  Materiały i usługi w tym: 1.454.120,00
5. Amortyzacja zbiorów bibliotecznych 331.535,00
6. Amortyzacja środków trwałych i wart. niem. i prawnych 250.000,00
7. Pozostałe koszty 230.000,00
8. Koszty finansowe 0,00
III. Wynik finansowy 0,00
IV. Podatek dochodowy 0,00
V. Wynik finansowy netto 0,00
VI. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 3.570.000,00
1. Finansowane z dotacji celowej z budżetu miasta 3.500.000,00
2. Finansowane z przychodów własnych jednostki 70 000,00
VII. Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach) 106
VIII. Środki pieniężne
1. Stan środków pieniężnych na początek roku 337.873,04
2. Stan środków pieniężnych na koniec roku 300.000,00
IX. Należności
1. Stan należności na początek roku 74.450,70
 - w tym wymagalne 0,00
2. Stan należności na koniec roku 75.000,00
 - w tym wymagalne 0,00
X. Zobowiązania
1. Stan zobowiązań na początek roku 161.803,59
 - w tym wymagalne 0,00
2. Stan zobowiązań na koniec roku 150.000,00
 - w tym wymagalne 0,00
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01.01.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Natalia Gromow
Wprowadził informację: Anna Wołosiak Tomaszewska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Wołosiak Tomaszewska
Data wytworzenia informacji: 19.03.2018
Data udostępnienia informacji: 19.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.03.2018 09:30 Korekta Anna Wołosiak Tomaszewska
19.03.2018 09:26 Dodanie informacji Anna Wołosiak Tomaszewska