Sprawozdanie finansowe za 2019r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego
Adresat
URZĄD MIASTA GDYNIA WYDZIAŁ BUDŻETU
ul. AL. PIŁSUDZKIEGO 52/54
  - GDYNIA
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
ul. WEJHEROWSKA 55
81-049 GDYNIA
sporządzony na dzień 31-12-2019 r.
192939113
.......................................................
Numer identyfikacyjny REGON
 

AKTYWA Stan na
początek roku
Stan na
koniec roku
PASYWA Stan na
początek roku
Stan na
koniec roku
A. Aktywa trwałe 854 839,10 859 623,08 A. Fundusze 308 996,86 270 932,04
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I. Fundusz jednostki 6 270 125,10 6 164 081,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe 854 839,10 859 623,08 II. Wynik finansowy netto (+,-) -5 961 128,24 -5 893 148,99
1. Środki trwałe 854 839,10 859 623,08 1. Zysk netto (+) 0,00 0,00
1.1. Grunty 0,00 0,00 2. Strata netto (-) 5 961 128,24 5 893 148,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom  0,00 0,00 III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)
 (-)
0,00 0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 843 518,79 851 980,28 IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny 11 320,31 7 642,80 B. Fundusze placówek

C. Państwowe fundusze celowe
0,00


0,00
0,00


0,00
1.4. Środki transportu 0,00 0,00 D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 639 377,32 676 466,38
1.5. Inne środki trwałe 0,00 0,00 I. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00 0,00 II. Zobowiązania krótkoterminowe 639 377,32 676 466,38
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00 0,00 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 34 242,05 45 090,39
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 2. Zobowiązania wobec budżetów 63 256,00 58 673,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 245 876,59 269 374,56
1. Akcje i udziały 0,00 0,00 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 228 000,76 230 904,12
2. Inne papiery wartościowe 0,00 0,00 5. Pozostałe zobowiązania 836,12 846,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów 0,00 0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 0,00 0,00
B. Aktywa obrotowe 93 535,08 87 775,35 8. Fundusze specjalne 67 165,80 71 577,70
I. Zapasy 12 198,60 2 555,21 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 67 165,80 71 577,70
1. Materiały 12 198,60 2 555,21 8.2. Inne fundusze 0,00 0,00
2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 III. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
3. Produkty gotowe 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
4. Towary 0,00 0,00
II. Należności krótkoterminowe 61 390,13 59 254,93
1. Należności z tytułu dostaw i usług 2 394,65 446,44
2. Należności od budżetów 349,46 0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 0,00 0,00
4. Pozostałe należności 58 646,02 58 808,49
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 0,00 0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe 19 817,30 25 965,20
1. Środki pieniężne w kasie 0,00 0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 19 817,30 25 965,20
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego 0,00 0,00
4. Inne środki pieniężne 0,00 0,00
5. Akcje lub udziały 0,00 0,00
6. Inne papiery wartościowe 0,00 0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe 129 05 0,00
Suma aktywów 948 374,18 947 398,42 Suma pasywów 948 374,18 947 398,42
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Beata Stelmaszuk
Ostatnio zmodyfikował: Beata Stelmaszuk
Data wytworzenia informacji: 17.03.2020
Data udostępnienia informacji: 07.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2020 13:34 Aktualizacja treści Beata Stelmaszuk
07.07.2020 13:32 Aktualizacja treści Beata Stelmaszuk
07.07.2020 13:30 Aktualizacja treści Beata Stelmaszuk
07.07.2020 13:29 Dodanie informacji Beata Stelmaszuk