Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego
Adresat
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5
ul. WEJHEROWSKA 55
81-049 GDYNIA
URZĄD MIASTA GDYNIA WYDZIAŁ BUDŻETU
ul. AL.PIŁSUDZKIEGO 52/54
  - GDYNIA
190357105 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.  
.......................................................
Numer identyfikacyjny REGON
AKTYWA Stan na
początek roku
Stan na
koniec roku
PASYWA Stan na
początek roku
Stan na
koniec roku
A. Aktywa trwałe 212 181,39 854 839,10 A. Fundusze -399 554,55 308 996,86
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I. Fundusz jednostki 6 198 832,32 6 270 125,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe 212 181,39 854 839,10 II. Wynik finansowy netto (+,-) -6 598 386,87 -5 961 128,24
1. Środki trwałe 212 181,39 854 839,10 1. Zysk netto (+) 0,00 0,00
1.1. Grunty 0,00 0,00 2. Strata netto (-) 6 598 386,87 5 961 128,24
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom  0,00 0,00 III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) 0,00 0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 193 903,43 843 518,79 IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny 18 277,96 11 320,31 B. Fundusze placówek 0,00 0,00
C. Państwowe fundusze celowe 0,00 0,00
1.4. Środki transportu 0,00 0,00 D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 904 120,23 639 377,32
1.5. Inne środki trwałe 0,00 0,00 I. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00 0,00 II. Zobowiązania krótkoterminowe 904 120,23 639 377,32
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00 0,00 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 42 143,10 34 242,05
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 2. Zobowiązania wobec budżetów 74 050,54 63 256,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 275 090,84 245 876,59
1. Akcje i udziały 0,00 0,00 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 249 391,09 228 000,76
2. Inne papiery wartościowe 0,00 0,00 5. Pozostałe zobowiązania 2 244,01 836,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) 0,00 0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 190 000,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 292 384,29 93 535,08 8. Fundusze specjalne 71 200,65 67 165,80
I. Zapasy 16 146,08 12 198,60 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 71 200,65 67 165,80
1. Materiały 16 146,08 12 198,60 8.2. Inne fundusze 0,00 0,00
2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 III. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
3. Produkty gotowe 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
4. Towary 0,00 0,00      
II. Należności krótkoterminowe 63 038,91 61 390,13      
1. Należności z tytułu dostaw i usług 1 359,54 2 394,65      
2. Należności od budżetów 517,57 349,46      
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 0,00 0,00      
4. Pozostałe należności 61 161,80 58 646,02      
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 0,00 0,00      
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe 212 553,65 19 817,30      
1. Środki pieniężne w kasie 0,00 0,00      
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 212 553,65 19 817,30      
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego 0,00 0,00      
4. Inne środki pieniężne 0,00 0,00      
5. Akcje lub udziały 0,00 0,00      
6. Inne papiery wartościowe 0,00 0,00      
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00      
IV. Rozliczenia międzyokresowe 645,65 129,05      
Suma aktywów 504 565,68 948 374,18 Suma pasywów 504 565,68 948 374,18

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 10.05.2019
Data udostępnienia informacji: 10.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.05.2019 11:51 Korekta Marek Telecki
24.05.2019 11:37 Aktualizacja treści Marek Telecki
24.05.2019 11:36 Aktualizacja treści Marek Telecki
24.05.2019 11:33 Aktualizacja treści Marek Telecki
24.05.2019 11:31 Aktualizacja treści Marek Telecki
10.05.2019 14:53 Dodanie informacji Marek Telecki