Majątek 2019

Aktywa trwałe Stan na 01.01.2019
  Wartość brutto Umorzenie
I. Wartości niematerialne i prawne 31 452,56 31 452,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe  Razem 3 165 456,77 2 310 617,67
 z czego :    
środki trwałe    011 2 194 809,65 1 339 970,55
poz.śr.trwałe    013 970 647,12 970 647,12
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
IV.Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
Suma 3 196 909,33 2 342 070,23

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 21.05.2019
Data udostępnienia informacji: 21.05.2019