Majątek 2018

Aktywa trwałe Stan na 01.01.2018
  Wartość brutto Umorzenie
I. Wartości niematerialne i prawne 31 452,56 31 452,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe  Razem 2 498 206,77 2 286 025,38
 z czego :    
środki trwałe    011 1 536 408,06 1 324 226,67
poz.śr.trwałe    013 961 798,71 961 798,71
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
IV.Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
Suma 2 529 659,33 2 317 477,94

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Piotrowska
Wprowadził informację: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 21.05.2019
Data udostępnienia informacji: 21.05.2019