Majątek 2017

Aktywa trwałe Stan na 01.01.2017
  Wartość brutto Umorzenie
I. Wartości niematerialne i prawne 31 452,56 31 452,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe  Razem 2 384 989,40 2 240 470,62
 z czego :    
środki trwałe    011 1 457 711,26 1 313 192,48
poz.śr.trwałe    013 927 278,14 927 278,14
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
IV.Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
Suma 2 416 441,96 2 271 923,18

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 14.11.2017
Data udostępnienia informacji: 15.11.2017