Budżet 2013

Budżet 2013


Budżet: Plan finansowy na 2013 rok według stanu na 31.01.2013 Wydatki

lp

Wyszczególnienie

§

80120

1

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

3020

8.217

3

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

2.191.139

4

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

4040

192.384

5

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

433.514

6

Składki na fundusz pracy

4120

61.041

7

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

23.000

8

Zakup pomocy dydaktycznych , naukowych i książek

4240

9.500

9

Zakup energii

4260

130.000

10

Zakup usług remontowych

4270

5.000

11

Zakup usług zdrowotnych

4280

4.000

12

Zakup usług pozostałych

4300

138.480

13

Opłaty za usługi internetowe

4350

900

15

Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacj.

4370

6.200

16

Podróże służbowe krajowe

4410

500

16

Różne opłaty i składki

4430

900

17

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4440

136.397

OGÓŁEM

3.341.172

Rachunek środ.wyodrębnionych

Srodki pieniężne na początku roku 2013

0

Przychody

15.000

Wydatki

15.000

011 – Środki trwałe 109.995,94
013– Pozost.środ.trwałe - 418.370,05

014 – Zbiory biblioteczne - 65.255,40

020 – Wartości niematerialne i prawne - 27.181,54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alina Mroczkowska
Wprowadził informację: Mirosław Wójtowicz
Ostatnio zmodyfikował: Mirosław Wójtowicz
Data wytworzenia informacji: 01.01.2013
Data udostępnienia informacji: 24.05.2013
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.05.2013 09:24 Dodanie informacji Mirosław Wójtowicz