Budżet, majątek 2016

Majątek i budżet - 2016
Majątek trwały na dzień 01 stycznia 2016r. 
Nazwa grupy Wartość początkowa
Budynki
13 865   166,83
Spacjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
39 325,51
Urządzenia techniczne
36 867,09
Srodki transportu
119   377,00
Narzędzia i przyrządy oraz ruchomości i wyposażenie
103   833,23
Pozostałe środki trwałe
367   711,52
Ogółem
14 532   281,18Budżet na 2016r. zatwierdzony uchwałą Rady Miasta nr XV/308/15 z dnia 30.12.2015r. 
przedstawia się nastepująco:
Dochody:
852 Pomoc Społeczna
85202 opłaty za pobyt w DPS 755 000
Wydatki:
Rodzaj zadania Plan na 2016r. w zł
851 Ochrona zdrowia  
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zadanie własne - realizacja gminnego programu profilaktycznego
18 000
852 Pomoc Społeczna  
85202 Domy Pomocy Społecznej - zadanie własne - bieżące funkcjonowanie jednostki
3 415 920
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
85395 Pozostała działalność  
- zadania własne - działalność Klubu Seniora
16 698
- zadania Rad Dzielnic - działalność Klubu Seniora
4 000
Ogółem plan wydatków
3 454 618

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lilianna Szewczuk
Wprowadził informację: Maciej Zatwarnicki.
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zatwarnicki.
Data wytworzenia informacji: 02.01.2016
Data udostępnienia informacji: 18.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.02.2016 12:45 Korekta Maciej Zatwarnicki.
18.02.2016 12:42 Korekta Maciej Zatwarnicki.
18.02.2016 12:38 Dodanie informacji Maciej Zatwarnicki.