Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego

PNL.6826.10.2018.AK2                                                                           Gdynia, 26 listopada 2018 r.

 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowieniaPrezydent Miasta Gdyni zawiadamia, że postanowieniem z dnia 26 listopada 2018 r. zawiesił z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Gdyni ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 18, stanowiącej działkę nr 522 o powierzchni 340m2, obręb nr 0025 Redłowo do czasu przedłożenia dokumentów poświadczających prawo do spadku po dotychczasowych współwłaścicielach lokali nr 3 i nr 23.

Strony mogą zapoznać się z wydanym postanowieniem codziennie w godzinach 8:00 – 15:00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referacie Gospodarki Lokalami, pokój nr 431 w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 21 dni na tablicy informacyjnej znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 431 w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu (https://www.gdynia.pl/bip/bohaterow-starowki-warszawskiej-18,7958/bohaterow-zawieszenie-postepowania,531240).
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego obwieszczenie.
 
Zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek strony, organ który wydał postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Adriana Kątnik
Ostatnio zmodyfikował: Adriana Kątnik
Data wytworzenia informacji: 26.11.2018
Data udostępnienia informacji: 26.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.02.2019 12:50 Aktualizacja treści Adriana Kątnik
26.11.2018 12:45 Dodanie informacji Adriana Kątnik