Biuro Rady Miasta

Osoba kierująca komórką: Magdalena Anuszek
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 107
Nr telefonu: 58 668-87-70
58 668-87-71
58 668-87-73
Nr faxu: 58 668-87-72
E-mail: biuro_rady_miasta@gdynia.pl
Biuro Rady Miasta realizuje wyłącznie zadania gminy. 

Do zadań Biura Rady Miasta należy prowadzenie spraw związanych
z obsługą organizacyjną, kancelaryjną i techniczną Rady Miasta Gdyni oraz jej komisji,
a w szczególności:

1) obsługa sesji Rady, w tym:
a) obsługa urządzeń do głosowania,
b) sporządzanie i utrwalanie imiennych wykazów głosowań radnych oraz podawanie ich do publicznej wiadomości w sposób określony przepisami, 
c) transmitowanie i utrwalanie obrad rady oraz udostępnianie nagrań obrad w sposób określony przepisami,

2) przygotowanie materiałów dla rady i jej komisji;
3) przyjmowanie interpelacji i zapytań radnych, przekazywanie ich Prezydentowi Miasta oraz odpowiedzi Prezydenta radnym i przewodniczącemu rady;
4) protokołowanie sesji Rady i posiedzeń jej komisji;
5) prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady;
6) przekazywanie urzędowi statystycznemu informacji o zmianach granic dzielnic oraz nadaniu i zmianie nazw ulic - w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały;
7) czuwanie nad obiegiem dokumentów związanych z pracami rady i jej komisji;
8) prowadzenie dokumentacji korespondencji przewodniczącego rady;
9) prowadzenie spraw związanych ze współpracą Rady i jej komisji z innymi podmiotami;
10) prowadzenie spraw związanych z rozstrzygnięciami nadzorczymi wojewody, w tym ich rejestru;
11) publikacja aktów prawnych rady odpowiednio w Monitorze Rady Miasta i Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego;
12) prowadzenie spraw petycji kierowanych do rady i koordynowanie działań w tym zakresie, umieszczanie w BIP wymaganych prawem informacji oraz corocznych sprawozdań;
13) prowadzenie rejestrów skarg, wniosków i petycji kierowanych do rady;
14) realizacja zadań związanych z reklamowaniem pełnienia służby wojskowej radnych.
15) prowadzenie spraw dotyczących sprawowania kontroli i nadzoru przez radę nad działalnością dzielnic, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym i statutem, dzielnicy, w tym prowadzenie dokumentacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 08.03.2004
Data udostępnienia informacji: 09.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.05.2023 15:20 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
08.02.2019 10:12 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.02.2019 09:19 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
24.10.2018 12:39 Aktualizacja treści Magdalena Anuszek
12.06.2017 08:44 Korekta Michał Kowalski