Biuro Radców Prawnych

Osoba kierująca komórką: Koordynator Radców Prawnych mec. Wiosna Urbanowska
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 430
Nr telefonu: 58 668-81-38
E-mail: zespol_radcow@gdynia.pl


1. Zespół Radców Prawnych odpowiada za obsługę prawną Rady, rad dzielnic, prezydenta i urzędu - zgodnie z postanowieniami ustawy o radcach prawnych, a w szczególności:
1) udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych rady i prezydenta, w tym ich opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym;
2) udzielanie wyjaśnień, sporządzanie opinii i interpretacji nowych bądź skomplikowanych przepisów prawnych;
3) udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Miasta, opiniowanie nietypowych lub skomplikowanych pod względem prawnym projektów umów i porozumień;
4) sprawowanie doradztwa prawnego w sprawach wynikających z funkcji właściciela, akcjonariusza itp. podmiotów gospodarczych, a także z funkcji organu założycielskiego;
5) wydawanie opinii prawnych dotyczących w szczególności:
a) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia,
b) odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,
c) spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,
d) zawarcia umowy długoterminowej albo dotyczącej przedmiotu znacznej wartości,
e) zawarcie i rozwiązanie umowy z kontrahentem zagranicznym,
f) zawarcie ugody w sprawach majątkowych,
g) umorzenia wierzytelności;
6) opiniowanie projektów rozstrzygnięć w sprawach sporów kompetencyjnych;
7) występowanie w charakterze pełnomocnika prezydenta lub miasta w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;
8) nadzór prawny nad egzekucją należności Miasta;
9) informowanie na bieżąco (z własnej inicjatywy), odpowiednio: prezydenta, wiceprezydentów, sekretarza i skarbnika oraz naczelników wydziałów o:
a) zmianach w obowiązującym stanie prawnym dotyczącym gminy,
b) uchybieniach w działalności urzędu (wydziałów) w przestrzeganiu prawa i skutkach tych uchybień;
10) inicjowanie i dokonywanie ocen skuteczności funkcjonowania prawa oraz opracowywanie informacji i wniosków wynikających z tych ocen;
11) współudział w organizowaniu doskonalenia zawodowego pracowników.
2. Radcy prawni mają prawo domagać się od pracowników urzędu wszelkich wyjaśnień i dokumentów, mających związek z rozpatrywaną sprawą.
3. Pracą samodzielnego referatu kieruje radca prawny - koordynator radców prawnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiosna Urbanowska
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Kamila Ciechorska
Data wytworzenia informacji: 09.05.2013
Data udostępnienia informacji: 09.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.06.2023 15:27 Aktualizacja treści Kamila Ciechorska
10.05.2023 06:38 Aktualizacja treści Beata Pukło