Biuro Prezydenta

Osoba kierująca komórką: Dominika Zabrocka
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 114
Nr telefonu: 58 668-83-85
58 668-83-87
58 668-83-88
Nr faxu: 58 620 99 11
E-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
Biuro Prezydenta odpowiada za wykonywanie zadań związanych z obsługą oraz prowadzeniem spraw dotyczących współdziałania prezydenta i wiceprezydentów miasta z różnymi podmiotami; wdrożeniami i programami dotyczącymi wspierania i rozwoju samorządu terytorialnego, protokołem, sytuacjami kryzysowymi i kontrolą, a w szczególności za:

1. prowadzenie spraw związanych z organizacją i przebiegiem kontaktów prezydenta i wiceprezydentów miasta z instytucjami i podmiotami;
2. asystowanie prezydentowi i wiceprezydentom miasta podczas spotkań i wyjazdów służbowych;
3. ewidencję i nadzór nad realizacją ustaleń podjętych na naradach z udziałem prezydenta miasta;
4. realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi i obowiązkami protokolarnymi prezydenta miasta;
5. prowadzenie spraw dotyczących projektów, konkursów oraz przedsięwzięć z udziałem organów miasta;
6. przygotowywanie koncepcji negocjacyjnych, projektów i porozumień;
7. podejmowanie działań z zakresu komunikacji społecznej;
8. kreowanie i promocję imprez kulturalnych prezentujących miasto;
9. podejmowanie i inicjowanie działań mających na celu upowszechnienie wiedzy o Gdyni wśród mieszkańców miasta;
10. realizację zadań wynikających z przyjętej polityki wizerunkowej miasta;
11. przygotowywanie planu wystaw w Galerii Ratusz;
12. wykonywanie czynności organizacyjno-technicznych na rzecz nieetatowych pełnomocników ustanowionych przez prezydenta miasta;
13. koordynację interdyscyplinarnej współpracy miasta z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
14. prowadzenie spraw patronatów prezydenta.

Pracą samodzielnego referatu Biuro Prezydenta kieruje kierownik referatu.Informacja dla osoby fizycznej dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Gdyni, uzyskanych w inny sposób, niż od tej osoby
 
Działając na podstawie art. 14. 1 i 2 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L 2016.119.1 z późn. zm.), wobec uzyskania Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
 
1.  Dane administratora danych [ADO] – Prezydent Miasta Gdyni                                                                
     81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 626 26 26

2.  Inspektor ochrony danych [IOD]:  e-mail: iod@gdynia.pl
     adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
                                                                
3.  Cel przetwarzania: dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji korespondencji związanej z realizacją przez Miasto Gdynię zadań publicznych, tj. organizacji wydarzeń/eventów/spotkań oraz wszelkich działań na rzecz społeczności lokalnej.
ADO nie będzie wykorzystywał uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniu poprzedzającym.

4.    Źródło pozyskanych przez ADO Pani/Pana danych osobowych: dane historyczne, dane powszechnie dostępne.

5.    Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
       a. dane identyfikacyjne,
       b. dane adresowe,
       c. dane kontaktowe.

6.    ADO nie będzie przekazywał uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom; wyjątek stanowią organy upoważnione do przeprowadzenia kontroli.

7.    ADO nie będzie przekazywał uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8.    Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z okresem organizacji przez Miasto Gdynia podobnych wydarzeń lub do momentu rezygnacji przez Panią/Pana z uczestniczenia w nich. Okres przechowywania uzależniony będzie od charakteru miejskich wydarzeń; określają go także przepisy prawa upoważniające do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.

9.    Posiada Pani/Pan prawo:
-        dostępu do swoich danych
-        żądania sprostowania swoich danych osobowych,
-        żądania usunięcia swoich danych osobowych,
-        żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
-        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

10.  Na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, dotyczącej niezgodności przetwarzania danych osobowych z RODO.

Biuro Prezydenta realizuje zadania gminy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 05.07.2017
Data udostępnienia informacji: 05.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.06.2023 09:57 Aktualizacja treści Justyna Śliwicka
14.02.2020 14:08 Aktualizacja treści Joanna Michalska
21.08.2019 09:50 Aktualizacja treści Joanna Michalska
12.04.2019 13:29 Aktualizacja treści Joanna Michalska
05.07.2017 15:07 Aktualizacja treści Justyna Śliwicka
05.07.2017 14:10 Korekta Michał Kowalski