Biuro Kontroli

Osoba kierująca komórką:
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 12
Nr telefonu: 58 668-25-10
E-mail:
Do zadań Biura Kontroli należy planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli kompleksowych, problemowych, doraźnych i sprawdzających w komórkach urzędu oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, w szczególności zaś:
 1. opracowywanie rocznych harmonogramów kontroli;
 2. kontrola prawidłowości funkcjonowania i działalności komórek Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych, w zakresie:
- realizacji merytorycznych zadań,
- finansowo-księgowym,
- prawidłowości opracowania i zatwierdzania planów finansowych,
- prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi,
- przestrzegania procedur nałożonych przepisami prawa,
- spraw indywidualnych zleconych przez Prezydenta;
 3. prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych kontroli;
 4. opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych;
 5. kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych;
 6. opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących kontroli wewnętrznych,
 7. sprawowanie kontroli nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami w zakresie określonym w przepisach szczegółowych;
 8. przyjmowanie wniosków w sprawach dostrzeżonych nieprawidłowości w działalności komórek oraz miejskich jednostek organizacyjnych i współpraca w tym zakresie z Referatem Skarg i Interwencji Wydziału Organizacyjnego i Rzecznikiem Prasowym;
 9. współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej (Wojewodą, Regionalną Izbą Obrachunkową, Najwyższą Izbą Kontroli itp.), organami ścigania i sądami;
10. opracowywanie zawiadomień właściwych organów w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa;
11. wskazywanie sposobów i środków usuwania ujawnionych w wyniku kontroli nieprawidłowości;
12. upowszechnianie wzorcowych rozwiązań i metod organizacyjnych stwierdzonych w trakcie kontroli.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Rafał Klajnert
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Ostatnio zmodyfikował: Lidia Rumel-Czarnowska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 26.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 31.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.12.2020 12:24 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
26.05.2017 12:59 nowy portal Lidia Rumel-Czarnowska
26.05.2017 12:57 nowy portal Lidia Rumel-Czarnowska