Biuro ds. BHP

Osoba kierująca komórką: Adam Jereczek
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 109
Nr telefonu: 58 668-25-20
E-mail: bhp@gdynia.pl


1. Pracownik biura ds. BHP wykonuje zadania służby bhp określone przepisami szczególnymi. Biuro ds. BHP realizuje zadania gminy i powiatu.

2. Do podstawowych zadań pracownika biura ds. BHP należy w szczególności:
    1) sporządzanie i przedstawianie kierownikowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierających propozycje przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych, które mają zapobiec zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawić warunki pracy,
    2) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju urzędu oraz przedstawienie propozycji, dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bhp,
    3) inicjowanie i rozwijanie działań oraz przedstawienie dyrektorowi urzędu wniosków, dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
    4) udział w opracowywaniu wewnętrznych przepisów w urzędzie dotyczących bhp m.in. opiniowanie szczegółowych instrukcji na poszczególnych stanowiskach,
    5) udział w dochodzeniach powypadkowych oraz w opracowywaniu wniosków, wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, a także zachorowań na choroby zawodowe: kontrola realizacji tych wniosków,
    6) współpraca ze służbą pracowniczą i komórkami organizacyjnymi w ramach organizowania i zapewniania odpowiedniego poziomu szkoleń bhp,
    7) współpraca z organami kontroli w zakresie bhp,
    8) prowadzenie rejestru, kompletowanie i przechowywanie dokumentów, dotyczących wypadków przy pracy i stwierdzonych chorób zawodowych.

3. Służba bhp w urzędzie jest uprawniona w szczególności do:
    1) przeprowadzania kontroli warunków pracy, stanu bhp oraz przestrzegania zasad i przepisów bhp na wszystkich stanowiskach pracy w urzędzie,
    2) występowania do naczelników z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń i szkodliwości zawodowych oraz uchybień bhp,
    3) występowania do dyrektora o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków bhp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Adam Jereczek
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 01.01.2003
Data udostępnienia informacji: 09.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.06.2023 08:52 Aktualizacja treści Beata Pukło
13.06.2023 12:17 Aktualizacja treści Kamila Ciechorska
25.04.2023 14:50 Aktualizacja treści Michał Kowalski
26.03.2019 14:42 Aktualizacja treści Michał Kowalski