Biuletyn Informacyjny Rady Miasta Nr 22

biuletyn informacyjnyrady miasta gdyNi

Nr 22

19 grudnia 2007 roku

Nakład 60 egz.


____________________________________________________________________________________________________                         
Zamknięto 18.12.07, godz. 16:00. 

INFORMACJE O PRACY KOMISJI RADY MIASTA: 

Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej – 23 pazdziernika: 

Porządek:

1. Omawianie  projektów uchwał  wnoszonych na Sesję Rady Miasta 24 października 2007r.

 2. Wnioski i sprawy wniesione.

Ad.1

Projekt  przedstawiła zastępca skarbnika A.Helbin, dot.:

4.1.               zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/44/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2007.

Wiceprezydent M.Stępa wyjaśnił powody zmian w budżecie  w odniesieniu do inwestycji.

Członkowie Komisji poprosili o dodatkową informację dotyczącą niezrealizowanych przetargów. 

Opinia pozytywna – 6/0/2.

Poniższe projekty  zaprezentował  wiceprezydent  M.Stępa,:

4.2.               przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego część dzielnic Śródmieście i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejonu ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej;

Opinia pozytywna –5/0/2

4.3.               uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni rejon ulic Dickmana i Osada Rybacka;

Opinia pozytywna – jednogłośnie,  8 za

Projekt przedstawił dyrektor Biura Projektowania Przestrzennego Miasta Gdyni  Marek Karzyński, dot.:

4.4.               wezwania radcy prawnego Moniki Tarnowskiej – pełnomocnika Władysławy Grabarskiej do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr VIII/190/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej;

Opinia pozytywna – 4/0/3

Projekty z aneksu:

Nr 2 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych zajętej w części pod drogę publiczną.

Opinia pozytywna – jednogłośnie  6 za

Ad.2

Komisja zaplanowała kolejne spotkanie na dzień  20 listopada 2007r. na 16.00.

______________________________________________

 Komisja Gospodarki Komunalnej – 12 grudnia: 

Porządek posiedzenia:

1.        Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję,

2.        Sprawy bieżące i wniesione.

Ad. 1

Gośćmi komisji byli: wiceprezydent Bogusław Stasiak, wiceprezydent Marek Stępa, skarbnik Krzysztof Szałucki.

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawach:

wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych oraz osoby prawnej przeznaczonej pod budowę ul. Grenadierów (4.13.) – opinia pozytywna – 5/0/0,·         
wyrażenia zgody nabycie na rzecz gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych przeznaczonej pod budowę ul. Muchowskiego; (4.14.) – opinia pozytywna – 5/0/0
·          wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód (4.15.) – opinia pozytywna – 5/0/0;
·          wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni (Droga Średnicowa) (4.16.) – opinia pozytywna – 5/0/0,
·          nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej przy ul. Południowej (4.17.) – opinia pozytywna – 5/0/0,
·          nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej przy ul. Energetyków (4.18.) – opinia pozytywna – 5/0/0,
·          nieodpłatnego nabycia działki drogowej przy ul. Maciejewicza (4.19.) – opinia pozytywna – 5/0/0,
·          wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiących własność osób prawnych przeznaczonych pod przebudowę ul. Kaczewskiej i Lutyckiej (4.20.) – opinia pozytywna – 6/0/0,
·          wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni rejon ulic Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej (4.21.) – opinia pozytywna – 6/0/0,
·          zmiany uchwały nr X/276/07 Rady Miasta Gdyni z 10 sierpnia 2007 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, będących w użytkowaniu wieczystym Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na nieruchomości stanowiące własność gminy Miasta Gdyni (4.22.) – opinia pozytywna z poprawkami– 6/0/0,
·          zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej – ul. Żaglowa – projekt zostanie wycofany z porządku obrad sesji.
·          wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Inżynierskiej 57 (4.24.) – opinia pozytywna – 6/0/0
·          zmiany uchwały nr XXXV/572/04 Rady Miasta Gdynia z 24 listopada 2004 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zarząd Komunikacji Miejskiej w jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej (4.5.) – opinia pozytywna – 7/0/0
·          zmiany porozumienia zawartego w dniu 9 lutego 2004 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Burmistrzem Miasta Redy o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Reda (4.6.) – opinia pozytywna – 7/0/0
·          uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego (4.7.) – opinia pozytywna – 7/0/1
·          przyjęcia budżetu Miasta na rok 2008 – Skarbnik przedstawił autopoprawkę do budżetu.

Komisja Gospodarki Komunalnej wspólnie z Komisją Strategii zgłosiła następujące wnioski:

1.        Komisje wnoszą o uwzględnienie w ramach zadania o nazwie „Uzupełnianie kanalizacji sanitarnej” – wykonania inwestycji w ul. Snycerskiej – wniosek został uwzględniony.

2.        Komisje wnoszą o zwiekszenie kwoty przewidzianej na uzupełnianie kanalizacji sanitarnej w Gdyni o 1 mln zł (z 1 mln do 2 mln zł) – wniosek nie został uwzględniony z uwagi na brak gotowej dokumentacji, na podstawie której można by wykonać uzupełnianie kanalizacji za dodatkowy 1 mln. Komisja, wysłuchawszy wyjaśnień wiceprez. M.Stępy, zdecydowała zgłosić zmodyfikowany wniosek o zwiększenie kwoty na projektowanie kanalizacji sanitarnej w mieście o 100 tys. zł.

3.        Komisje zwracają się o uwzględnienie w budżecie środków na modernizację ciągu pieszo-rowerowego w ul. Morskiej w ramach realizowanego zadania „Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Morskiej” – ciąg taki jest w projekcie.

4.        Komisje wnoszą o wykonanie chodnika w ul. Zbożowej od wysokości posesji Zbożowa 26b do ul. Morskiej w ramach realizowanego zadania „Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Morskiej” – wykonanie chodnika nastąpi w ramach środków zaplanowanych na ul. Morską, nie ma możliwości zwiększenia środków przeznaczonych na ten cel. Na remont ul. Morskiej zaplanowano 6.400 tys. zł, jest to oczywiście kosztorys szacunkowy, dokladne koszty będą znane po wystawieniu faktur. Chodnik w ul. Zbożowej albo zostanie wykonany z zaoszczędzonych środków, albo kosztem długości remontowanego odcinka ul. Morskiej.

5.        Komisje wnoszą o zwiększenie środków przeznaczanych na realizację ścieżek rowerowych w mieście o 1 mln zł (dotyczy realizacji ścieżek, a nie dokumentacji przyszłościowej) – uwzględnienie wniosku nie jest możliwe z uwagi na brak dokumentacji.

6.        Komisje wnioskują o zabezpieczenie środków na projekt docelowy infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej obszaru położonego przy Al. Zwycięstwa 138 (tzw. ogródki działkowe) – wniosek jest niecelowy w sytuacji niejasności co do możliwości inwestowania na tym terenie. Większe niż miasto prawo do terenu ma użytkownik wieczysty, który nie udzieli nam prawa do inwestowania, póki nie zakończy swoich spraw z miastem, realizowanych dość niespiesznie. Plan zagospodarowania ogródków jest po myśli mieszkańców, ale finalizacja całości nie jest możliwa bez współpracy ze strony PZD.

7.        Ponadto obie komisje deklarują gotowość opracowania, we współpracy z jednostkami miejskimi, „listy rankingowej” uzupełniania kanalizacji sanitarnej w mieście, na podobieństwo przygotowanej przez KGK listy rankingowej remontów ulic – deklarację tę Prezydent przyjął z zadowoleniem, sugerując jednak ograniczenie lokalizacji do terenów już zurbanizowanych. Komisja poprosi wiceprez. M.Stępę o udostępnienie wszelkich informacji na temat zlokalizowanych „białych plam” w kanalizacji w mieście.

Komisja zaopiniowała budżet z autopoprawką pozytywnie – 6/0/2.

Ad. 2

1.        R. M.Wołek poinformował, że kończy się praca na poziomie województwa dot. strategii rowerowej. Komisja Strategii zamierza zorganizować specjalne spotkanie na ten temat, na które już dziś zaprasza zainteresowanych członków Komisji Gospodarki Komunalnej.

2.        Komisja Strategii na początku lutego zajmie się oceną sytuacji transportu publicznego w Gdyni. Planowane jest połączone posiedzenie obu komisji w tej sprawie.

3.        Następne posiedzenie – 24 stycznia, godz. 15.30.

______________________________________________

 Komisja Oswiaty – 13 grudnia: 

Porządek posiedzenia:
1.        Przyjęcie protokołu z dn. 28 listopada b.r.
2.        Zaopiniowanie budżetu 2008 w dziale oświaty. 
3.        Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na grudniową sesję RMG.

Ad 1. Wobec braku uwag Przewodnicząca komisji, radna Mirosława Borusewicz, uznała protokół za przyjęty.

Ad 2.

Plan budżetu w całości, jak i w części dotyczącej oświaty, przedstawił Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.

Budżet w dziale oświaty szczegółowo omówiła Wiceprezydent Ewa Łowkiel.

W posiedzeniu wzięła udział Naczelnik Wydziału Edukacji Krystyna Przyborowska.

Skarbnik poinformował z przykrością, iż w planie nie zostały ujęte środki, o które wnioskowała komisja na swoim listopadowym posiedzeniu (zwiększenie środków na remonty łazienek o 600 tys. zł. oraz 80 tys. zł. na remont dachu w Przedszkolu Samorządowym Nr 27).

Jednocześnie jednak pan K. Szałucki zapewnił, iż Kolegium będzie się starało uwzględnić powyższe zadania, z chwilą pojawienia się dodatkowych środków w roku 2008. Obecnie jednak, wobec perspektywy mniejszych dochodów w przyszłym roku, Kolegium nie jest w stanie uczynić zadość presji poszczególnych komisji odnośnie zwiększania środków w poszczególnych działach. Skarbnik podkreślił przy tym, że gdyńska edukacja może i tak poszczycić się bardzo dobrym budżetem.

Wiceprezydent E. Łowkiel przypomniała, iż gmina już drugi rok trzykrotnie zwiększa środki na remonty łazienek w gdyńskich placówkach  oświatowych ( w roku 2008 o 3 mln. zł.). Wobec zwiększających się kosztów  nie jest możliwe zakończenie remontu łazienek w ciągu 2. lat, mimo przeznaczania na ten cel dużych środków. Jak przewiduje Wiceprezydent, całe przedsięwzięcie zakończy się w ciągu 3 lat.

Gmina musi zastosować się do zaleceń SANEPIDU i sukcesywnie remontować kuchnie we wszystkich przedszkolach, a jest to bardzo kosztowne przedsięwzięcie (300 tys. zł. to koszt jednego remontu kuchni i to przeprowadzonego bardzo oszczędnie).

Zdaniem pani Łowkiel jednym z najważniejszych przedsięwzięć, które należałoby jak najszybciej przeprowadzić do końca, jest wymiana okien w placówkach oświatowych.

Innym zamierzeniem, które będzie przedmiotem zainteresowania władz miasta, jest przygotowanie projektu rozbudowy sieci przedszkoli. Wiceprezydent podkreśliła przy tym, jak dużą wartością jest umożliwienie gdyńskim dzieciom korzystania z 5- godzinnej bezpłatnej opieki przedszkolnej. Zdaniem Wiceprezydent Łowkiel, najtrafniejszym rozwiązaniem byłoby dobudowywanie pawilonów z jednym bądź dwoma oddziałami do istniejących budynków. W odróżnieniu od czasów, gdy na remonty przedszkoli nie przeznaczano żadnych środków, dzisiaj dzieli się je proporcjonalnie na szkoły i przedszkola.

Jak podkreślała Wiceprezydent, mimo problemów, budżet gdyńskiej oświaty nie jest zły. Pani E. Łowkiel wyraziła nadzieję, iż zwiększy się kwota subwencji oświatowej.

Przedmiotem troski Wiceprezydent jest wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt. Na razie jest to realizowane na miarę finansowych możliwości.

W związku z pytaniem radnej M. Borusewicz, czy kwestia remontu dachu w Przedszkolu Samorządowym Nr 27 była przez Kolegium analizowana, Wiceprezydent E. Łowkiel odpowiedziała twierdząco. Prawdopodobnie w trakcie przyszłego roku przedszkole otrzyma dodatkowe środki zarządzeniem Prezydenta. Wniosek został przyjęty, ale jego realizacja nastąpi inną drogą.

Radny Z. Zmuda Trzebiatowski podkreślił, iż kwestię remontu dachu w PS Nr 27 komisja traktuje jako potrzebę o charakterze interwencyjnym (stan dachu opisany w protokole nr 17).

Projekt budżetu na rok 2008, w dziale oświaty, zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie: 5 gł. za.

Ad 3.4.2 – w spr. zmiany Uchwały /.../ w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia ...:

Projekt przedstawiła Wiceprezydent E. Łowkiel informując o procedurze uzgadniania wartości punktu.

Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.

4.3. – w spr. przyjęcia dotacji z NFOŚiGW ...:

Projekt omówili Wiceprezydent E. Łowkiel i Skarbnik K. Szałucki.

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.

4.8 – w spr. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok:

4.9 – w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Wiceprezydent E. Łowkiel rozważała możliwość połączenia obu programów w jedną uchwałę z dwoma załącznikami. Jak stwierdziła, konieczne będzie zasięgnięcie w tej kwestii opinii radcy prawnego.

Jak dalej mówiła p. Łowkiel, jej zamierzeniem jest pokazanie przedmiotowych problemów jak najszerzej. W tym celu zbierane są  analizy i ankiety.

Wiceprezydent poinformowała o postulatach Komisji Zdrowia odnośnie obu programów.

W związku z pytaniem radnego M. Bzdęgi na temat Strategii rozwiązywania problemów społecznych, Wiceprezydent E. Łowkiel wyjaśniła, iż dokument taki będzie przedmiotem lutowej sesji RM.

Radny M. Bzdęga przypomniał o swoim postulacie w spr.  dostosowania działań profilaktycznych do stopnia ryzyka oraz uwzględnienia w zaplanowanych działaniach osób, które mają do czynienia z tzw. piciem szkodliwym.

Zdaniem Wiceprezydent program powinien cechować pewien stopień ogólności.

Radny M. Bzdęda stwierdził, iż jego uwagi mają charakter uwag ogólnych. Radny podkreślił, iż w programach powinno być rozróżnienie na profilaktykę pierwszo, drugo i trzeciorzędową tak, aby środki finansowe kierowane były na  działania każdego rodzaju.

Wiceprezydent E. Łowkiel podkreśliła, że dla dzieci, o których mówi radny Bzdęga, przewidziano środki na świetlice socjo-terapeutyczne. Dla Wiceprezydent Łowkiel niewyobrażalne jest selekcjonowanie dzieci podczas prowadzenia tego typu programów.

Radny M. Bzdęga zwrócił uwagę na nieuwzględnienie w programie dotyczącym rozwiązywania problemów alkoholowych autopoprawki przyjętej na sesji RMG, w dniu 28 lutego 2007 r., tj. wpisania  nast. zapisu: „poszukiwanie różnorodnych, atrakcyjnych i uwzględniających stopień zagrożenia uzależnieniem programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży”.

Wiceprezydent E. Łowkiel zobowiązała się sprawdzić, czy powyższa uwaga radnego M. Bzdęgi jest zasadna.

Oba projekty, występujące w planowanym porządku obrad RMG pod numerami 4.8. i 4.9. uzyskały opinię jednogłośnie pozytywną: 5 gł. za.

4.10 – w spr. przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli ...”:

Projekt omówiła Wiceprezydent E. Łowkiel.

Wiceprezydent uprzedziła o możliwości wprowadzenia autopoprawki, po uzyskaniu opinii radcy prawnego, dot. wpisania do § 4 zapisu o wejściu w życie uchwały 14 dni po opublikowaniu.

Radny Z. Zmuda Trzebiatowski zapytał o przyczynę innego potraktowania  nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod kątem dodatku za wychowawstwo.

Wiceprezydent E. Łowkiel wyjaśniła, iż w przypadku obu typów szkół nauczyciele muszą zmagać się z innego typu problemami wychowawczymi, innym stopniem trudności i innymi wyzwaniami intelektualnymi.

Zdaniem radnej Ewy Krym, różnica między dodatkiem za wychowawstwo  w szkołach podstawowych a dodatkiem  w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jest zbyt duża (o 70 zł.).

Opinia pozytywna: 4/0/

14.11- zmiany uchwały /.../ w spr. utworzenia funduszu stypendialnego ...:

Projekt przedstawiła Wiceprezydent E. Łowkiel.

Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.

______________________________________________ 

Komisja Samorzadnosci Lokalnej i Bezpieczenstwa – 13 grudnia: 

Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji  Stanisław Borski, który przywitał członków komisji i zaproszonych gości oraz stwierdził kworum.

Następnie Przewodniczący  przedstawił  porządek posiedzenia:

1.        Zaopiniowanie uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta – w sprawie:

4.1.   przyjęcia budżetu Miasta na rok 2008 (projekt budżetu przekazano Radnym w terminie wcześniejszym),

4.2.   zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Gdyni;

4.3.   przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego;

4.4.   zmiany uchwały nr VII/159/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

4.5.   zmiany uchwały nr XXXV/572/04 Rady Miasta Gdynia z 24 listopada 2004 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zarząd Komunikacji Miejskiej w jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej;

4.6.   zmiany porozumienia zawartego w dniu 9 lutego 2004 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Burmistrzem Miasta Redy o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Reda;

4.7.   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego;

4.8.   przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok;

4.9.   przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok;

4.25. delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 30 listopada br.

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.4. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.

Ad. 1

Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesje RMG:

1) Skarbnik Miasta - p.Krzysztof Szałucki przedstawił projekt uchwały nr 4.1

w sprawie przyjęcia budżetu Miasta na rok 2008:

W projekcie uwzględniony został  wniosek Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa dotyczący podwyżek na wynagrodzenia dla pracowników Straży Miejskiej. Nie można jednak w chwili obecnej wyraźnie określić jaka będzie to kwota, ponieważ należy zaczekać na regulacje państwowe dotyczące wynagrodzeń. Środki zabezpieczone są w rezerwie celowej.

 Wniosek dotyczący uruchomienia internetowej transmisji obrad Rady Miasta Gdyni będzie rozpatrzony w trakcie roku budżetowego po uprzednim zbadaniu możliwości technicznych. Przy pozytywnej ocenie zostaną uruchomione na ten cel środki z rezerwy budżetowej.

W rezerwie celowej ujawnione zostały środki w wysokości 375.000 zł na organizację konkursów dla rad dzielnic.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie: wynik głosowania 4/0/0.

2)       p. Prezydent M.Guć przedstawił projekty uchwał :druk 4.4 – w sprawie określenia zadań do realizacji w roku 2007 finansowanych ze środków PFRON – wynik głosowania 6/0/0druk 4.3 – projekt dotyczy przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację 7 budynków oświatowych – wynik głosowania 7/0/0;

3)       p. Prezydent M.Stępa przedstawił projekty uchwał:

druk 4.5  - zmiany w statucie zarządu Komunikacji Miejskiej – instalacja i utrzymanie punktów sanitarnych dla kierowców - wynik głosowania 7/0/0,
druk 4.6 – rozszerzenie porozumienia z gmina Reda w sprawie realizacji zadań w zakresielokalnego  transportu zbiorowego - wynik głosowania 7/0/0;
druk 4.7 – w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego częsci dzielnicy Sródmieście – teren wokół Pomnika Harcerzy – projekt omówił p.Prezydent Stępa, materiały przedstawił p.M.Karzyński. Konsultacje przed sporządzeniem planu były przeprowadzone ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, pomnik nie zostanie przesunięty.wynik głosowania 6/0/0;

4) radny A.Bień przedstawił projekt uchwały 4.25 w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - wynik głosowania 7/0/0;

5)       p.Prezydent E.Łowkiel – przedstawiła projekty uchwał:

druk 4.2 – w sprawie zmiany wartości punktu dotyczącego wynagradzania pracowników placówek oświatowych nie będących nauczycielami- wynik głosowania 7/0/0;
druk 4.8 – przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 – wynik głosowania 7/0/0;
druk 4.9 – przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok - wynik głosowania 7/0/0
- radny M.Bzdęga spytał, czy przeprowadza się badania diagnostyczne dotyczące obu zagrożeń, bo ważne jest, aby uwzględnić różne stopnie uzależnień.p.Łowkiel odpowiedziała, że badania są przeprowadzane wśród  rodziców i uczniów. Trudne jest proceduralnie kierowanie działań profilaktycznych, np. zajęć sportowych wyłącznie do dzieci „uzależnionych”. Na zajęcia ze wskazaniem  na dzieci uzależnione czy zagrożone – jest b.mało chętnych.

Ad.2 Przyjęto bez poprawek protokół z posiedzenia komisji w dniu 30 listopada  br.: wynik głosowania 7/0/0.

Ad. 3

Przewodniczący przekazał wszystkim członkom Komisji materiały ze spotkania z policją – projekt „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań” i poprosił o przekazanie uwag do końca miesiąca . Program realizują: policja, straż miejska, MOPS i organizacje pozarządowe. Radny A.Bień wyjaśnił, że każda jednostka prowadzi na razie działania w swoim zakresie, a od przyszłego roku ma być opracowany wspólny program, aby nie dublowały się działania poszczególnych jednostek. S.Borski przedstawił też wstępny harmonogram działań w sprawie organizacji konkursów dla rad dzielnic na rok 2008.

Straż Miejska zwróciła się do Komisji z wnioskiem o przyznanie środków w wysokości 200.000 zł na rok 2008r. na modernizację  systemu łączności bezprzewodowej. Komisja postanowiła przekazać wniosek do Prezydenta Miasta – wynik głosowania 7/0/0.

Ad. 4

Ustalono termin kolejnego spotkania komisji– 24 stycznia 2008r., godz. 16,15.

______________________________________________ 

Komisja Kultury – 13 grudnia: 

Porządek:

1.        Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

2.        Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta na rok 2008,

3.        Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję,

4.        Sprawy wniesione.

Ad. 1

Protokół przyjęto bez zastrzeżeń.

Ad. 2

Informację o autopoprawce przedstawił skarbnik Miasta. Prezydent nie uwzględnił żadnego z wniosków zgłoszonych przez Komisję Kultury. Wnioski dotyczące dodatkowych środków dla Centrum Kultury mogą zostać uwzględnione w ciągu roku, w ramach zwiększania budżetu na konkretne imprezy. Obecnie brakuje konkretnych wyliczeń i uzasadnienia zwiększenia środków.

Następnie skarbnik udzielał wyjaśnień na temat restrukturyzacji wynagrodzeń w Urzędzie Miasta i w jednostkach miejskich, m.in. w Teatrze Miejskim. Każda jednostka traktowana jest indywidualnie. Wypracowane zostanie systemowe rozwiązanie całości problemu, sprowadzające się do uwzględnienia podwyżek płac w ramach wynagrodzenia zasadniczego. Zgromadzono na ten cel w rezerwie budżetowej 30 mln zł. Regulacja ma wejść w życie od stycznia 2008, obecnie czekamy na sejmowe ustalenia odnośnie tabel wynagrodzeń. Skarbnik wyjaśnił, że uwzględnienie w tej chwili wniosku dot. teatru miejskiego byłoby „wyjściem przed szereg”.

Opinia komisji na temat projektu budżetu na rok 2008 z autopoprawką (w dziale kultura) – 3/2/0.

Ad. 3

Komisja zaopiniowała projekt uchwały 4.12 w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Gdyni w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Uchwała ma charakter porządkujący, reguluje zasady i tryb przyznawanie nagród w dziedzinie twórczości artystycznej. Opinia pozytywna – 5/0/0.

Projekt uchwały 4.11 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/1072/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2001 r. w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów i studentów zmienionej uchwałą nr VI/125/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.03.2003 r. oraz uchwałą nr XLIII/1015/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 czerwca 2006 r. Opinia pozytywna – 5/0/0.

Ad. 4
Następne posiedzenie – w Muzeum Miasta Gdyni, 28 stycznia 2008 o godz. 14.00. Komisja zwraca się do naczelnika Wydziału Kultury o zapraszanie radnych na imprezy kulturalne odbywające się w Gdyni.

______________________________________________ 

ZARZADZENIA PREZYDENTA MIASTA w sprawach: 2007-12-11: 
 • 4337/07/V/P    zmiany umowy KB/171/PON//24/W/2007 zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Związkiem Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Oddziału z siedzibą w Gdyni
 • 4338/07/V/R   wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Tczewskim dotyczącego kierowania i ponoszenia opłat za pobyt mieszkańców Gminy Miasta Gdyni w Domach Pomocy Społecznej
 • 4339/07/V/R   akceptacji aneksu nr 3/2007 do umowy KB/11/MOPS/2007 dotyczącej prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych przy ul. Maciejewicza 11
 • 4340/07/V/R   akceptacji aneksu nr 4/2007 do umowy KB/27/MOPS/2006 dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni
 • 4341/07/V/R   akceptacji aneksu nr 1/2007 do umowy KB/18/MOPS/2007 dotyczącej prowadzenia schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
 • 4342/07/V/R   akceptacji aneksu nr 3/2007 do umowy KB/26/MOPS/2007 dotyczącej zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych osobom chorym psychicznie na terenie miasta Gdyni
 • 4343/07/V/R   akceptacji aneksu nr 2/2007 do umowy KB/3/MOPS/2006 dotyczącej prowadzenia noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Gdyni
 • 4344/07/V/R   akceptacji aneksu nr 1/2007 do umowy KB/7/MOPS/2007 dotyczącej prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu na terenie Gdyni
 • 4345/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ul. Partyzantów II etap
 • 4346/07/V/U   wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę inwestycji: „Budowa stacji prostownikowej, abonenckiej dla zasilania stacji trolejbusowej zlokalizowanej przy ul. Kieleckiej”
 • 4347/07/V/S   akceptacji aneksu do umowy z Pocztą Polską dotyczącą odbioru i doręczania przesyłek pocztowych
 • 4348/07/V/S   zatwierdzenia wyników o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie badań profilaktycznych oraz sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej  nad pracownikami Urzędu Miasta Gdyni
 • 4349/07/V/S   udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie badań lekarskich i psychologicznych oraz badań profilaktycznych pracowników Straży Miejskiej
 • 4350/07/V/M  Wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni na opłatę związana z wniesieniem zażalenia do Sądu Administracyjnego
 • 4351/07/V/S   wyrażenia zgody na ponoszenie opłat za używanie  częstotliwości radiowej
 • 4352/07/V/S   zlecenia usługi konwojowania gotówki i ochrony kas w budynku Urzędu Miasta Gdyni w 2008 r
 • 4353/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup akcesoriów samochodowych
 • 4354/07/V/S   wyrażenia zgody na wykonanie robót szklarskich
 • 4355/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawę programu do obsługi katastru nieruchomości w Wydziale Geodezji
 • 4356/07/V/M  wykonania remontu przewodów kominowych w budynku mieszkalnym przy ul. Orłowskiej 2/1 i 2/10, ul. Kopernika 7/1, ul. Wojewody Wachowiaka
 • 4357/07/V/M  wykonania wymiany kotła w kotłowni lokalnej przy ul. Górnej 1
 • 4358/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 4015/07/V/M dotyczącego rozbiórki garaży stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Żeromskiego 16-18
 • 4359/07/V/M  uchylenia zarządzenia nr 1935/07/V/M dotyczącego przestawienia kontenerów blaszanych na nieruchomości przy ul. Muchowskiego 4
 • 4360/07/V/M  udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o.
 • 4361/07/V/M  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Chwaszczyńskiej 132
 • 4362/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4363/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kartuskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4364/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spokojnej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4365/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni Kolonii, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4366/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Cumowników
 • 4367/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wiczlińskiej
 • 4368/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Janowskiej
 • 4369/07/V/M  wyrażenia zgody na zmniejszenie dzierżawionej powierzchni gruntu gminnego położonego przy ul. Chylońskiej – umowa dzierżawy MG/125/D/05
 • 4370/07/V/M  zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 4371/07/V/M  uchylenia zarządzenia 16431/06/IV/M dotyczącego ustalenia ceny sprzedaży bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej
 • 4372/07/V/M  powołania jury konkursu „Gdyński Biznesplan 2008”
 • 4373/07/V/P    ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+”
 • 4374/07/V/M  udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
 • 4375/07/V/S   dostawy do 14.000 EUR bonów towarowych uprawniających do zakupu artykułów spożywczych i przemysłowych
 • 4376/07/V/M  wyrażenia zgody na organizację i przeprowadzenie konkursu „Gdyński Biznesplan 2008” 
 • 4377/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na opracowanie szaty graficznej i druk informatora dla przedsiębiorcy „Jak rozpocząć działalność gospodarczą” 
 • 4378/07/V/P    organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Śródmieście zabawy choinkowej dla dzieci pt. „Śladami Mikołaja”
 • 4379/07/V/S   zmiany zarządzenia nr 3670/2007/V/S dotyczącego wykonania i montażu tablic informacyjnych dla Rady Dzielnicy Chwarzno Wiczlino
 • 4380/07/V/S   wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji przedstawiciela dla osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym
 • 4381/07/V/S   wyrażenia zgody na uruchomienie środków na ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 4382/07/V/S   wyrażenia zgody na ubezpieczenie budynku Urzędu Miasta Gdyni i lokali podległych wraz z wyposażeniem
 • 4383/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na zakup zdjęć na stronę internetową
 • 4384/07/V/O   zmiany zarządzenia nr 8743/05/IV/O
 • 4385/07/V/M  projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania naklejek odblaskowych o treści promującej Gdynię
 • 4386/07/V/S   wyrażenia zgody na zamieszczenie informacji o Urzędzie Miasta Gdyni w Panoramie Firm
 • 4387/07/V/O   przyznania premii dla Dyrektora S.P.Z.O.Z. Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
 • 4388/07/V/O   zmiany zarządzenia nr 1837/07IV/O./
 • 4389/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej z planem Dzielnicy Gdynia Dąbrowa
 • 4390/07/V/M  zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie druku plakatów reklamowych „Gdyński biznesplan 2008”
 • 4391/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EURa opracowanie analiz i ocen rozwiązań architektonicznych do złożonych prac koncepcyjnych na potrzeby konkursu dotyczącego zagospodarowania terenu położonego w rejonie Skweru Kościuszki, ulic: Borchardta i Armii Krajowej oraz Nabrzeża Młodych Żeglarzy w Gdyni
 • 4392/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR usługę zamieszczenia w prasie lokalnej ogłoszenia o konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na przebudowę ul. Starowiejskiej w Gdyni
 • 4393/07/V/U   wypłaty odszkodowania za wycinkę istniejącej na terenie działek przy ulicy Lotników 62 i 64 zieleni niskiej i wysokiej kolidującej z budową „Drogi Różowej – etap IV”
 • 4394/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy infrastruktury sanitarnej na odcinku przebudowywanej ulicy Płk. Dąbka
 • 4395/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wydzieleń geodezyjnych w ramach zadania: „Regulacja Źródła Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do torów PKP wraz z budową zbiornika retencyjnego Karwiny”
 • 4396/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy nr KB/37/UI/17/W/2007 z 31.01.2007 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. Bosmańskiej w Gdyni
 • 4397/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy nr KB/84/UI/35-W/2007 z 08.02.2007 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i budowy kanału deszczowego w rejonie ulic Nasypowej i Zielonej w Gdyni
 • 4398/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy nr KB/634/UI/239-W/2007 z 06.09.2007 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branży drogowej na przebudowę ulic Nasypowej i Zielonej w Gdyni
 • 4399/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy nr KB/595/UI/217-W/2007 z 03.09.2007 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ulicy Ejsmonda w Gdyni
 • 4400/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy nr KB/204/UI/57/W/2007 z 14.03.2007 r. na wykonanie zadania pn: „Geodezyjne wydzielenie nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód, rejon ulic Wiczlińskiej i Suchej”
 • 4401/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy nr KB/360/UI/116/W/2007 z 14.05.2007 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej w ul. Arciszewskich i Muchowskiego w Gdyni
 • 4402/07/V/U   akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr KB/316/UI/101/W/2007 z 30.04.2007 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa systemów kanalizacji zbiorczej i zaopatrzenia w wodę na obszarze aglomeracji Gdynia”
 • 4403/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót na zadaniu” „Muzeum Miasta Gdyni – etap II”
 • 4404/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego na tłumaczenie dokumentu pt. „Sustainable Urban Transport Plan”
 • 4405/07/V/P    powołania zespołu ds. realizacji zadań związanych z organizacją zlotu żaglowców „The Tall Ship’s Races 2009 Gdynia”
 • 4406/07/V/P    wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 EUR w trybie z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych UM Gdyni w roku 2008 w „Polska Dziennik Bałtycki”
 • 4407/07/V/P    wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 EUR w trybie z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych UM Gdyni w roku 2008 w „Gazecie Wyborczej”
 • 4408/07/V/P    wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 € w trybie z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych UM Gdyni w roku 2008 w „Rzeczpospolitej”
 • 4409/07/V/P    ustanowienia wysokości wyróżnienia Prezydenta Miasta Gdyni w konkursie Nagroda Literacka Gdynia dla Magdaleny Tulli
 • 4410/07/V/P    organizacji uroczystości związanych z „37 Rocznicą Grudniowej Masakry w Gdyni”, które odbędą się w dniu 17 grudnia 2007 r. przy pomnikach „Ofiar Grudnia” w Gdyni
 • 4411/07/V/P    organizacji wigilii środowisk twórczych, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2007 r. o godzinie 1900 w Klubie Muzycznym „Ucho” przy ul. Św. Piotra 2 w Gdyni
 • 4412/07/V/P    wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki jako jedynemu wykonawcy firmie Portico Port sp. z o.o. na organizację tradycyjnej zabawy sylwestrowej
 • 4413/07/V/S   zmiany zarządzenia nr 176/06/V/S z 13.12.06 r. na mycie samochodów służbowych Urzędu Miasta i Straży Miejskiej do 6.000
 • 4414/07/V/S   wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 211.000 EUR na zakup materiałów eksploatacyjnych i papieru komputerowego dla UMG w 2008 roku
 • 4415/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup kserokopiarek oraz faxów – do 14.000 EUR , na zakup niszczarek, liczarki do banknotów – do 14.000 EUR oraz zakup artykułów i części zamiennych dla ZP Kolibki – do 14.000 EUR
 • 4416/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup higrometrów o wartości do 14.000 EUR
 • 4417/07/V/S   wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowych i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 211.000 EUR na utrzymanie czystości w lokalach podległych UM Gdyni w 2008 r
 • 4418/07/V/S   wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 211.000 EUR na wykonanie druków własnych w 2008 r.
 • 4419/07/V/S   zakupu stacjonarnej elektrycznej piły tarczowej dla warsztatu UM Gdyni o wartości do 14.000 EUR
 • 4420/07/V/O   zakupu nagród i dyplomów na Międzyszkolny Konkurs Nakrywania Stołów Świątecznych organizowany przez Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
 • 4421/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 4058/07/V/M z 13 listopada 2007 roku w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej
 • 4422/07/V/M  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną i sądową za sporządzenie umowy zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Śląskiej 44
 • 4423/07/V/M  akceptacji treści umowy MG/37/MGG/28/D/07 zawartej z „Kamiński, Krotofil & Co” sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa – działka nr 945/387 km 81
 • 4424/07/V/M  zamówienia do kwoty 14.000 EUR na produkcję 20 sek. filmu reklamowego promującego konkurs „Gdyński biznesplan 2008”
 • 4425/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kazimierza Górskiego
 • 4426/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kazimierza Górskiego

____________________________________________

INTERPELACJE: 

1.        Od czasu opublikowania poprzedniego numeru Biuletynu żaden z Radnych nie złożył interpelacji.

_________________________________________

 STALE TERMINY POSIEDZEN KOMISJI RADY: 

Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień przed sesją, godz. 15.00

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – III wtorek, godz. 17.00

Komisja Kultury - środa, tydzień przed sesją, godz. 16.15

Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00

Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień przed sesją, godz. 16.00

Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 16.00

Komisja Statutowa - poniedziałek, tydzień przed sesją, godz. 16.00

Komisja Strategii - wtorek przed sesją, godz. 16.00

Komisja Zdrowia - środa, tydzień przed sesją, godz. 17.00

______________________________________________

 INFORMACJA O TERMINACH POSIEDZEN KOMISJI RADY: 
Komisja Budżetowa: 19.12.07., godz. 11.30
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 24.01., godz. 15.30, s. 105A
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej: 19.12., godz. 11.30, s. 104
Komisja Kultury: 28.01., godz. 14.00, MMG
Komisja Oświaty:  Komisja Rewizyjna: Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa: 24.01., godz. 16.15, s. 101
Komisja Sportu i Rekreacji: 19.12., godz. 11.00, s. 104
Komisja Statutowa: 07.01., godz. 15.30, s. 104
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:  Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: 24.01., godz. 17.00, s. 105A

_____________________________________________

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 19.12.2007
Data udostępnienia informacji: 19.12.2007
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.04.2020 14:37 Korekta Dorota Nelke