Biuletyn Informacyjny Rady Miasta Nr 21

biuletyn informacyjnyrady miasta gdyNi

Nr 21

7 grudnia 2007 roku

Nakład 60 egz.


____________________________________________________________________________________________________                         
Zamknięto 06.12.07, godz. 11:55. 

INFORMACJE O PRACYKOMISJI RADY MIASTA: 
Komisja Samorzadnosci Lokalnej i Bezpieczenstwa – 22 listopada: 

Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji Stanisław Borski, który przywitał członków komisji i zaproszonych gości oraz stwierdził kworum.

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia:

1.        Dyskusja nad projektem budżetu na rok 2008.
2.        Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta – w sprawie:

4.2. ustalenia stawek podatku od środków transportowych;

4.3. określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości;

4.4. ustalenia stawek opłaty miejscowej w mieście Gdynia, terminu płatności oraz sposobu jej poboru;

4.5. wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Miasta Gdyni, jej wysokości, terminu płatności oraz sposobu jej poboru;

4.6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni;

4.7. zwolnienia z opłat ewidencyjnych osób ubiegających się o wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem oraz osób ubiegających się o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

4.8. zmiany uchwały nr XXXV/572/04 Rady Miasta Gdyni z 24 listopada 2004 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zarząd Komunikacji Miejskiej w jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej;

4.9. ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych;

4.10. zatwierdzenia zmian w treści statutu SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 14;

4.11. zmiany uchwały nr X/205/03 Rady Miasta Gdyni z 27 sierpnia 2003 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 w Gdyni, uchwały nr X/206/03 z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 w Gdyni, uchwały nr XXX/III/803/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka nr 4 w Gdyni, uchwały nr XXXVI/873/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka nr 5 w Gdyni;

4.12. zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Gdyni;

4.13. ustalenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2008 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze administracyjnym Miasta Gdyni;

4.14. wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń w które winny być zaopatrzone taksówki osobowe na terenie Miasta Gdyni;

4.15. zmiany uchwały nr VII/159/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3.        Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 18 października br.

4.        Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.        Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.

Ad. 1

Skarbnik Miasta p.Krzysztof Szałucki przedstawił ogólne informacje dotyczące projektu budżetu Miasta na rok 2008, tj. dochody, wydatki oraz ich dynamikę. Szczegółowo omówiony został dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa odpowiadający zakresowi działania Komisji. W tym dziale zawarte są wydatki na straż pożarną, straż miejską (podwyżki płac), policję (zwiększenie wydatków na patrole w mieście) oraz znaczne wydatki na instalację systemu monitoringu w mieście (inwestycja paroletnia). Zaplanowane zostały także dodatkowe środki na modernizację komisariatów.
Do projektu budżetu na rok 2008 zgłoszono następujące wnioski:

1)       radny M.Horała – o przekazanie kwoty 50.000 zł na opracowanie i wdrożenie internetowej transmisji obrad Rady Miasta Gdyni, udostępnienie w internecie nagrań oraz ich archiwizację - wynik głosowania 2/1/2,

2)       radny M.Horała – o przeznaczenie dodatkowych środków na podwyżki dla pracowników Straży Miejskiej - wynik głosowania 5/0/0.

Dyskusję nad projektem budżetu postanowiono kontynuować na kolejnym posiedzeniu komisji, zgodnie z terminarzem przedstawionym przez Prezydenta.

Ad. 2 Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję RMG:

1)       pakiet 5 uchwał dotyczących podatków i opłat na rok 2008 przedstawił Z-ca Skarbnika – p.S.Zachert:
druk 4.2 : ustalenie stawek od środków transportowych – p.Zachert wyjaśnił, że opłata ta dotyczy samochodów ciężarowych pow. 3,5t. - wynik głosowania 5/0/0;
druk 4.3 : określenie zasad ustalania i poboru opłaty targowej – wzrost na poziomie inflacji - nie przekracza 2-3%, dotyczy targowisk zorganizowanych oraz innych miejsc. Jest to podatek, nie można od niego odstapić. Radny A.Gurazda spytał, dlaczego opłata ta nie jest zróznicowana w dzielnicach miasta. P.Zachert wyjaśnił, że zawsze była ona taka sama dla całego miasta. - wynik głosowania 5/0/0;
druk 4.4 : ustalenie stawek opłaty miejscowej – utrzymana na poziomie maksymalnym, dotyczy turystów – wynik głosowania 5/0/0;
druk 4.5 : wprowadzenie opłaty od posiadania psów – p.Zachert wyjaśnił, że zmienia się charakter podatku : od nowego roku będzie to opłata od posiadania psów. Oznacza to, że gmina może odstąpić od poboru tej opłaty, jednak proponuje się jej przyjęcie przez RMG. Jest problem ze ściągalnością tej opłaty, bo koszty egzekucji przewyższają wysokość opłaty, ale stanowi ona pewien dochód dla gminy. Stawkę proponuje się utrzymać na dotychczasowym poziomie. Radny A.Gurazda zaproponował, aby zdjąć ten projekt z porządku obrad, ponieważ opłaty tej wyegzekwować nie można, płaci niewielki odsetek właścicieli, nierówno traktuje się posiadaczy psów i kotów. Radna J.Chacuk zauważyła, że wprowadzenie tej opłaty miałoby sens, gdyby te środki były przeznaczane na sprzątanie po psach, ale tak nie jest. Radny M.Horała, uważa że opłata ta jest demoralizująca – jedni płacą, od innych nie można wyegzekwować. Ważnym problemem jest zmuszenie właścicieli psów do sprzątania nieczystości i temu właśnie podatek przeciwdziała, bo ten kto zapłacił, uważa, że jest zwolniony ze sprzątania. Przewodniczący S.Borski zwrócił uwagę, że jednak istnienie tej opłaty sygnalizuje, że są pewne obowiązki z tytułu posiadania psa.Radny M.Bzdęga przypomniał, że był postulat utworzenia wybiegów dla psów i warto by było wrócić do tego tematu. Projekt został zaopiniowany negatywnie : wynik głosowania 2/3/0
druk 4.6 : określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości – S.Zachert: podwyżka stawek na poziomie inflacji i nie są to stawki maksymalne.Wynik głosowania 5/0/0 ;

2)       druk 4.7 – zwolnienia z opłat ewidencyjnych osób ubiegających się o wydanie dokumentów – radny A.Kieszekprojekt dotyczy zwolnienia z opłat w sytuacji, kiedy zmiany administracyjne uchwalone zostają przez Radę Miasta Gdyni – wynik głosowania 4/0/0;

3)       druk 4.8 – zmiana Uchwały RMG w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego ZKM w jednostkę budżetową ZKM - przedstawiła p.Dyrektor ZKM – K.Hebel:zmiana w statucie ZKM wynikła z konieczności emitowania przez ZKM biletów metropolitalnych - wynik głosowania 5/0/0;

4)       p.Prezydent E.Łowkiel przedstawiła projekty uchwał:
druk 4.9 – dotyczy corocznych regulacji prawnych w finansowaniu szkół niepublicznych – wynik głosowania 5/0/0
druk 4.10 – projekt dotyczy zmian w statucie Miejskiego Pogotowia Ratunkowego zwiazanych z utworzeniem dodatkowego zespołu wypadkowego oraz zmian podaiału zespołów ratownictwa – wynik głosowania 5/0/0;

5)       Skarbnik Miasta – p.K.Szałucki przedstawił nastepujące projekty: 
druk 4.12 – ustalenie najniższego wynagrodzenia oraz wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Gdyni – podniesienie tych wartości mieści się w planach finansowych jednostek - wynik głosowania 5/0/0;
Aneks do porządku obrad – zmiana uchwały RMG w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 – wynik głosowania 6/0/0;

6)       Sekretarz Miasta – p.J.Zając przedstawił projekty 2 uchwał :
druk 4.13 - dotyczy ustalenia limitu licencji na rok 2008 na wykonywanie usług transportowych taksówkami – wynik głosowania 5/0/0,
druk 4.14 – wprowadzenie obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń w taksówkach – wynik głosowania 5/0/0;

7)       Prezydent B.Stasiak przedstawił projekt uchwały 4.15 - zmiany w podziale środków przeznaczonych na zadania objęte Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikają ze zmian klasyfikacji budżetowej – wynik głosowania 5/0/0.

Ad.3 Przyjęto bez poprawek protokół z posiedzenia komisji w dniu 18 października br.: wynik głosowania 5/0/0.

Ad. 4

Nie zgłoszono.

Ad. 5

Ustalono termin kolejnego spotkania komisji– 30 listopada, godz. 18,00Na tym posiedzenie zakończono


______________________________________________ 

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 27 listopada: 

Porządek posiedzenia:
1.        Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na listopadową Sesję RMG.
2.        Budżet 2008 – wnioski i uwagi.
3.        Sprawy wniesione.
4.        Ustalenia dotyczące kolejnych posiedzeń.

Ad 1.

Numery projektów odpowiadają numeracji przyjętej w zaplanowanym poprządku obrad XIV Sesji RMG.

Projekty dotyczące opłat i podatków przedstawili Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki i Naczelnik Wydziału Dochodów Stanisław Zachert.

Przed przystąpieniem do omówiania poszczególnych projektów Skarbnik K. Szałucki poinformował, iż wysokości wszystkich opłat i podatków określono na poziomie przewidywanego wskaźnika inflacji, tj. 2,3 %. Wyjątki od powyższej zasady zostały szczegółowo uzasadnione.

– w spr. ustalenia stawek podatku od środków transportowych:Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
– w spr. określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości: Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za
– w spr. ustalenia stawek opłaty miejscowej w mieście Gdynia, terminu płatności oraz sposobu jej poboru:Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
– w spr. wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Miasta Gdyni, jej wysokości, terminu płatności oraz sposobu jej poboru: Opinia negatywna: 0/2/2
- w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni:Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
4.25- w spr. skargi na Uchwałę Nr XIX/622/2000 RMG z dnia 24 maja 2000 r. ...:

Projekt przedstawił Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego, pan Marek Karzyński.

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
4.16- w spr. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych ...:

Projekt omówił Wiceprezydent Bogusław Stasiak.

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.

Poniższe projekty (do 4.24 włącznie) omówił Wiceprezydent Bogusław Stasiak.

4.17- w spr. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Miasta Gdyni nieruchomości /.../ przeznaczonej pod budowę ul. Jana z Tarnowa i ul. Zbrojnej:Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
4.18 – w spr. wyrażenia zgody na nabycie /.../ nieruchomości poł. przy ul. Wielkokackiej ...:

Radny P. Stolarczyk zwrócił uwagę na błąd w treści § 1 – z zapisu wynika, że prawo do gruntu jest prawem własności, gdy tymczasem chodzi o prawo użytkowania wieczystego.

Wiceprezydent B. Stasiak zapewnił, że stosowne sprostowanie zostanie złożone na sesji, w formie autopoprawki.

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
4.19 – w spr. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości poł. przy ul. Bosmańskiej 38 ...:Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
4.20 – w spr. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości poł. przy ul. Hutniczej...:Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
4.21 – w spr. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości poł. przy ul. Sportowej ...: Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za
4.22 – w spr. wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanej nieruchomości /.../ poł. przy ul. Kopernika 131 ...:

Radny B. Krzyżankowski przedstawił swoje wątpliwości, związane – jak oświadczył – z brakiem mechanizmu uniemożliwiającego wystąpienie o zmianę warunków zabudowy. Radny powołał się na przykład stacji przy ul. Bursztynowej, która jest dowodem takiego właśnie braku.

Radny Krzyżankowski sugerował wstrzymanie się ze zbyciem przedmiotowej nieruchomości do czasu ustanowienia dla przedmiotowego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wiceprezydent B. Stasiak zwrócił uwagę, że plan miejscowy też ma ograniczony okres obowiązywania, a właściciel danej nieruchomości może wystąpić o dokonanie zmiany zapisu w planie.

Radny B. Krzyżankowski polemizował z powyższym stwierdzeniem argumentując, iż zmiana planu jest procesem bardziej skomplikowanym, wymagającym konsultacji z mieszkańcami i radnymi, natomiast w razie jego braku pozostaje jedynie kwestia wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej.

Do dyskusji włączył się Wiceprezydent Marek Stępa, który stwierdził, iż nie jest możliwe objęcie planami obszaru całego miasta w najbliższych latach. Pan Stępa zwrócił przy tym uwagę, iż także w przypadku wydania decyzji administracyjnej sąsiedzi danej nieruchomości są uprawnieni do kontestowania decyzji. Decyzje o warunkach zagospodarowania wydaje się w oparciu o wyniki analizy zagospodarowania przestrzennego danego terenu. Ponadto, to właśnie w przypadku planu jest możliwość wprowadzenia zamiennych funkcji i gabarytów, podczas gdy decyzja takiej możliwości nie dopuszcza.

Radny Ireneusz Bekisz zapytał, dlaczego RM poprzedniej kadencji nie zdecydowała się na sprzedaż całego terenu.

Wiceprezydent B. Stasiak wyjaśnił, iż nie była wówczas jasna sprawa skomunikowania omawianego pasa terenu.

Radny B. Krzyżankowski stwierdził, iż w przypadku ul. Bursztynowej też wydano decyzję o warunkach zabudowy (domy jednorodzinne), co nie przeszkodziło w dokonaniu zmiany decyzji i wydaniu pozwolenia na budowę stacji paliw.

Opinia pozytywna: 3/0/1
4.23 – w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości poł. przy ul. Inżynierskiej ...:Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
4.24 – w spr. oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na rzecz SM STOCZNIOWIEC działek gruntu poł. przy ul. Manganowej i Rtęciowej: Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za

Aneks do porządku obrad XIX Sesji: projekt uchwały w spr. zmian w budżecie Miasta na 2007 r.:
Projekt przedstawiła Z-ca Skarbnika Miasta, pani Alicja Helbin.

Radny I. Bekisz poprosił o informację nt. terminu realizacji gdyńskiej mapy hałasu.

Pani A. Helbin zwróciła uwagę, iż w związku z tym przedsięwzięciem wprowadza się do budżetu 200 tys. zł. Są to środki z WFOŚ, które stanowią de facto refundację kosztów poniesionych przez gminę. Zasadnicze koszty tworzenia mapy pokrywa GFOŚ. Środki z tego funduszu nie wygasają z końcem roku budżetowego – mogą być przeniesione na kolejny, 2008 rok.

Wiceprezydent M. Stępa poinformował, iż odbyły się już fragmentaryczne prezentacje mapy.

Radny I. Bekisz stwierdził, iż szczególnie interesuje go kwestia budowy ekranów na wysokości Dąbrowy.

Pani A. Helbin wskazała na ujęcie w planie kwoty 219 tys. zł. pochodzącej z GFOŚ. Należy więc domniemywać, że prace nad mapą jeszcze trwają.

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.

Ad 2.
Plan budżetu na rok 2008, w dziale gospodarki mieszkaniowej, omówił Wiceprezydent Bogusław Stasiak.

Pan B. Stasiak przedstawił wydatki rzeczowe gospodarki mieszkaniowej, wydatki ABK-ów, związane z bieżącą eksploatacją oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją 2. programów dotyczących budowy mieszkań socjalnych - przy ul. Żaglowej i Widnej.

Wiceprezydent wyjaśnił, iż pozycja „dotacje z budżetu” wiąże się z tym, iż zgodnie z przepisami przychody z lokali mieszkalnych i użytkowych „przechodzą” przez budżet Miasta, po czym z powrotem wpływają do zakładów budżetowych. Nie należy więc traktować tej pozycji jako wpływu środków do budżetu Miasta.

Omawiając kwestię funkcjonowania w kolejnym roku TBS CZYNSZÓWKA, Wiceprezydent poinformował, że towarzystwo nie będzie realizowało inwestycji kapitałowych. Jak na razie spółka realizuje zadania administracyjne. Potrzeby w zakresie kosztów eksploatacji TBS ma zabezpieczone.

W związku z nawiązaniem przez radnego B. Krzyżankowskiego do kwestii przyszłego zagospodarowania Osiedla Dreszera, Wiceprezydent B. Stasiak poinformował o przebiegu negocjacji z potencjalnymi deweloperami, którzy – jak mówił Wiceprezydent – mają świadomość, że będzie na nich ciążył obowiązek zapewnienia mieszkań obecnym mieszkańcom.

Wiceprezydent Marek Stępa i Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Marek Karzyński odnieśli się do tych aspektów budżetu 2008, które będąc przedmiotem pracy pionu podległego Wiceprezydentowi Stępie, wiążą się - z racji swojego charakteru - z budownictwem mieszkaniowym.

Przedstawiono członkom komisji mapę Gdyni z informacją, które plany są już uchwalone, a które są w fazie przygotowań i jakie tereny przeznacza się pod budownictwo mieszkaniowe.

Kolejny blok informacji dotyczył pozycji w bużecie wiążących się z inwestycjami w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej.

Podczas omawiania kwot przeznaczonych na budowę dróg Wiceprezydent M. Stępa poinformował, iż o wyborze dróg osiedlowych, które będą realizowane w roku 2008, w znacznej mierze zdecydowała lista dróg wytypowanych przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Przeznacza się na to 10 mln. zł. Rozpoczęto przygotowania dokumentacyjne związane z realizacją wskazanych dróg. Jak mówił dalej Wiceprezydent, nic nie wskazuje na to, iż w zakresie wykonawstwa będzie możliwe wyjście poza katalog dróg opracowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej, natomiast w zakresie działań projektowych będą to działania, z których część to także wskazania Komisji Gospodarki Komunalnej, a część nie (np. parking przy ulicy Orłowskiej, parking w rejonie ulicy Widnej).

Wiceprezydent M. Stępa poinformował też, jakie środki będą przeznaczone na przedsięwzięcia związane z podniesieniem komfortu zamieszkiwania, tj. na urządzanie terenów zielonych i oświetlenie.

W kontekście budżetu 2008 radny P. Stolarczyk zgłosił sprawę wiążącą się ze złożoną przez niego interpelacją, dotyczącą wniosków mieszkańców SM WICZLINO o urządzenie bezpiecznego dojazdu do nieruchomości przy ul. Zbożowej 24 i 26. Jak zaznaczył radny Stolarczyk, chodzi mu o uzyskanie odpowiedzi w sprawie terenu, który jest własnością gminy – od ulicy Morskiej do budynku przy ul. Zbożowej 26b. Radny przypomniał, iż zgodnie z wcześniej udzieloną odpowiedzią Wiceprezydenta Marka Stępy, problem ten może być rozwiązany w ramach inicjatyw lokalnych.

Odnosząc się do powyższego Wiceprezydent M. Stępa poinformował, że na przedsięwzięcia, których nie poddaje się ocenie co do ich pilności planuje się przeznaczenie 2,5 mln. zł. 10 mln. zł. planuje się przeznaczyć na takie przedsięwzięcia, które w ocenie organu wykonawczego są najpilniejsze. Do nich nie należy sprawa zgłoszona przez radnego P. Stolarczyka. Mieszkańcom SM pozostają więc starania o uzyskania środków z puli 2,5 mln. zł. Pan Stępa zaznaczył przy tym, iż beneficjentami tych środków są ci, którzy najszybciej przygotują inwestycję i wpłacą stosowną kwotę na konto (udział własny mieszkańców w wysokości 40 % kosztów inwestycji).

Radny I. Bekisz nawiązał do harmonogramu realizacji dróg gminnych i zaplanowanej w nim m. in. ulicy Oliwkowej na terenie Dąbrowy. Radny stwierdził, iż nie znalazł w budżecie 2008 tej ulicy.

Wiceprezydent M. Stępa poinformował, że ulica Oliwkowa ujęta jest w pozycji mówiącej o modernizacji dróg.

Radny I. Bekisz zapytał, czy w ramach 10 mln. zł. będzie realizowana w roku 2008 ulica Szturmanów.

Wiceprezydent M. Stępa potwierdził, iż ulica Szturmanów jest ujęta w planie na rok 2008.

Radny P. Stolarczyk nawiązał z kolei do swojej interpelacji w sprawie przejazdu ulicą Modrzewiową dla mieszkańców ulicy Słowiczej i Osiedla Cisów pytając, na jakim etapie znajduje się sprawa wykupu przez gminę terenu od SM i prywatnego właściciela, na którym możliwe będzie zrealizowanie niezbędnych prac na ulicy Modrzewiowej, służącej obecnie do przejazdu.

Wiceprezydent M. Stępa poinformował o dokonaniu przez podległe mu służby wydzielenia terenu niezbędnego pod funkcję drogową, natomiast działania związane z przewłaszczeniem są wykonywane przez służby Wiceprezydenta B. Stasiaka.

Radny B. Krzyżankowski stwierdził, iż jego zdaniem, postęp w pracach planistycznych jest wciąż mało zadawalający. Priorytety obejmują głównie tereny nowopozyskane, gdy tymczasem równie istotne jest objęcie planami obszarów już zabudowanych, które obecnie psute są pod względem architektonicznym. Przyczynę takiego stanu rzeczy należy upatrywać w braku planu miejscowego. Zdaniem radnego zwiększenie nakładów nie przyśpieszyło działań projektowych.

Wiceprezydent M. Stępa zwrócił uwagę, że zwiększenie nakładów zahamowało odpływ młodej kadry, co obecnie jest zasadniczym problemem. Zamawianie planów u firm zewnętrznych nie przynosi zadawalających efektów. Wiceprezydent zwrócił uwagę, iż realizowane są stopniowo plany obejmujące coraz większe obszary.

Radny Bogdan Krzyżankowski wnioskował o stworzenie jak najlepszych warunków do pracy Biuru Planowania Przestrzennego. Radny zaznaczył, że tworzenie planów winno być obecnie priorytetowym zadaniem samorządów. Wniosek przyjęto jednogłośnie: 4 gł. za. Przewodniczący M. Horała sformułował wniosek o przeznaczenie 400 tys. zł. na rozpoczęcie prac projektowych i dokumentacyjnych w związku z remontem ulicy Zamenhoffa oraz rewitalizacją okolicy ul. Zamenhoffa i Opata Hackiego i potraktowanie przedsięwzięcia jako wieloetapowej inwestycji, której realizacja winna się rozpocząć w roku 2009. Wniosek przyjęto jednogłośnie: 4 gł. za

Ad 3.

·          Sprawa wniosku i prośby o budowę wodociągu i kanalizacji na terenie przy Al. Zwycięstwa 138:

Jak wyjaśniał Wiceprezydent B. Stasiak, gmina zrealizowała swoje zobowiązanie wobec Stowarzyszenia „Ogródki” polegające na wykonaniu planu dotyczącego topografii przedmiotowego terenu. Dalsze czynności dotyczące uwłaszczenia muszą być poprzedzone rozwiązaniem problemu związanego ze statusem gruntu, który ciągle jest własnością Pracowniczych Ogrodów Działkowych. Rozwiązaniem tej kwestii miało się zająć – zgodnie z ustaleniami – stowarzyszenie.  

Wiceprezydent M. Stępa zobowiązał się do dostarczenia komisji kopii odpowiedzi jaka wystosowana zostanie do Stowarzyszenia „Ogródki”.

·          Radny P. Stolarczyk zwrócił uwagę na brak odpowiedzi na pisma jakie wystosował w w nast. sprawach:

dot. zamiany nieruchomości będącej własnością SP NAWZGÓRZU na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdyni;

dot. starań p. Katarzyny Kupper o przydział lokalu komunalnego

·          Kolejna sprawa poruszona przez radnego P. Stolarczyka dotyczyła budynków przy ul. Chwarznieńskiej 174, 176. – W tej chwili otrzymałem informację, że budynek 174 jest przeznaczony do rozbiórki.

Wiceprezydent M. Stępa potwierdził, że budynek 174 będzie rozebrany w związku z Drogą Kaszubską. Z ekspertyzy PG wynika, że stan techniczny kwalifikuje przedmiotowy budynek do rozbiórki.

Jak dalej informował pan Stępa, drugi budynek także będzie poddany ekspertyzie technicznej.

Wiceprezydent zapewnił, że gmina zobowiązana jest do znalezienia stosownych mieszkań dla mieszkańców budynków przeznaczanych do rozbiórki.

Radny P. Stolarczyk poprosił o pisemne poinformowanie go, jakie będą losy mieszkańców budynków przy ul. Chwarznieńskiej 176, 176a.Ad 4.

Ustalono, iż w razie zgłoszenia przez członków komisji kolejnych poprawek, Komisja zbierze się 4 grudnia b.r.

Termin następnego posiedzenia komisji: 11 grudnia b.r.; godz. 17

______________________________________________ 

Komisja Statutowa – 27 listopada: 

Porządek posiedzenia:

1.        Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 28 listopada,

2.        Omówienie projektu budżetu na 2008 rok,

3.        Sprawy bieżące i wniesione.

Ad. 1

Gościem komisji był skarbnik miasta, prof. K.Szałucki. Omówił on projekt uchwały wnoszonej w aneksie, a dotyczącej zmian w budżecie na rok 2007.

Opinia pozytywna – 4/0/0.

Ad. 2

Skarbnik Miasta omówił projekt budżetu Miasta na rok 2008. Budżet jest zbilansowany na poziomie 1.121 mln zł, co jak na gdyńskie warunki jest dynamiką stosunkowo niewielką, na poziomie 3,37%, wobec 20-30% w latach ubiegłych. W 2008 roku miasto otrzyma dużo mniej z tytułu środków unijnych, mniejsze też będą dochody ze sprzedaży majątku gminy. Ujemny przyrost notują dochody z komunikacji miejskiej. Budżet został jak zwykle zaplanownay bardzo ostrożnie, co oznacza, że dochodów mniej nie będzie.

Część wydatkowa jest dość tradycyjnie podzielona na część bieżącą i inwestycyjną. W administracji publicznej dynamika wzrostu wynosi poniżej 100%, co jest skutkiem nieuwzględniania zadań jednorazowych, które miały miejsce w tym roku. Na ogół w ciągu roku dynamika wzrasta do 100%.

Następnie skarbnik omówił plan w dziale „administracja publiczna”. Są trudności w zatrudnieniu pracowników np. w Straży Miejskiej – większość kandydatów po przeszkoleniu i zdobyciu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia nie podejmuje pracy.

Niezbędne będą w 2008 roku znaczne podwyżki płac dla urzędników. Dotyczy to nie tylko specjalistów, których coraz trudniej w urzędzie zatrzymać, ale i pozostałych pracowników urzędu. Wysokość płac urzędniczych zależy od uchwalanej przez Sejm tabeli, i, wedle oświadczenia skarbnika, po uchwaleniu tej tabeli na 2008 rok, Miasto podejmie decyzję o podwyższeniu płac (oczywiście już nie w ramach siatki, a niejako dodatkowo). Będzie to miało miejsce w lutym-marcu 2008.

Komisja postanowiła nie składać żadnych wniosków do budżetu 2008 r.

Komisja opiniuje projekt budżetu pozytywnie – 4/0/0.

Ad. 3

Przewodniczący komisji odczytał projekt pisma do Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych w sprawie pomnika na Skwerze Gdynian Wysiedlonych.

Następne posiedzenie – 17 grudnia, godz. 15.30.

______________________________________________

 Komisja Kultury –27 listopada: 

Porządek:

1.        Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

2.        Zaopiniowanie uchwał na najbliższą sesję RM,

3.        Sformułowanie wniosków do budżetu Miasta na 2008 rok.,

4.        Ustalenie terminu następnego posiedzenia.

Ad. 1

Przewodnicząca komisji przywitała członków komisji oraz zaproszonych gosci. W posiedzeniu uczestniczył naczelnik Wydziału Kultury, W.Grzechnik, zastępcy Skarbnika, A.Helbin i S.Zachert, oraz dyrektorzy Teatru Miejskiego J.Bunsch i W.Zieliński.

Protokół przyjęto bez zastrzeżeń.

Ad. 2

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał:

1.         w sprawie podatku od nieruchomości – przedstawił zastępca skarbnika S.Zachert. Komisja w szczególny sposób interesowała się podatkami płaconymi przez instytucje kultury. Należność podatkowa pokrywana jest w istocie z dotacji przyznawanej przez miasto. Opinia pozytywna – 4/0/0.

2.         zmian w budżecie Miasta na rok 2007 – przedstawiła zastępca skarbnika p. A.Helbin, wraz z erratą i autopoprawką. Informowała, że według nowych przepisów wszystkie zmiany dotacji dla jednostek kulturalnych muszą trafić na posiedzenie Rady Miasta. Opinia pozytywna – 4/0/0.

3.         wstąpienia kandydata z tej samej listy w miejsce radnego, który zrzekł się mandatu – opinia pozytywna – 4/0/0.

Ad. 3

Komisja sformułowała następujące wnioski do budżetu na rok 2008:

1.        Teatr Miejski. Po wysłuchaniu programu restrukturyzacji płac w teatrze, przedstawionego przez dyrektora teatru, komisja wnioskuje o przeznaczenie kwoty 600. tys. zł na I etap restrukturyzacji. Opinia pozytywna – 4/0/0.

2.        Centrum Kultury. Komisja wnioskuje o przeznaczenie na działalność kulturalną 150 tys. zł z przeznaczeniem na:

-          konkurs na nowelę filmową o Gdyni – 50 tys. zł

-          antologia reportażu o Gdyni – 70 tys. zł

-          przegląd teatrów ulicznych – 15 tys. zł

-          warsztaty dla szkół „Graffiti” – 15 tys. zł.

 Opinia pozytywna – 4/0/0.

3.        Muzeum Miasta Gdynia. Komisja wnioskuje o uwzględnienie w budżecie na 2008 rok rzeczywistych kosztów działalności MMG i zwraca się z wnioskiem do dyrektor muzeum o urealnienie kalkulacji kosztów jednostki w nowych warunkach funkcjonowania. Opinia pozytywna – 4/0/0.

Wydział Kultury nie sformułował wniosków do budżetu, przedstawił jedynie Miejski Kalendarz Imprez zwracając uwagę na promocje i różne wydarzenia kulturalne planowane na rok przyszły.

Komisja nie wnioskowała o zwiększenie budżetu dla Teatru Muzycznego.

Komisja podjęła dyskusję nad koniecznością wzrostu wynagrodzeń w instytucjach kultury. Przewodnicząca podkreśliła, że w pracy nad budżetem na 2008 rok, Teatr Miejski jako jedyny przedstawił konkretną propozycję takiej restrukturyzacji po konsultacji ze związkami zawodowymi Członkowie komisji zwracali uwagę, aby w kosztach restrukturyzacji partycypował również teatr, poprzez poszukiwanie nowych sposobów rozwiązań.

.Komisja zaopiniowała projekt budżetu na 2008 r. w dziale 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) jednogłośnie pozytywnie – 4/0/0 (razem z w/w wnioskami).

Ad. 4

Następne posiedzenie – 13 grudnia, godz. 14.00.

______________________________________________ 

Komisja Zdrowia – 28 listopada: 

Porządek: Omówienie projektu budżetu Miasta Gdyni na rok 2008r.

 Na posiedzenie przybyli zaproszeni goście – lista obecności w załączeniu.

Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji Bogdan Krzyżanowski, który przywitał członków komisji i zaproszonych gości.

Jako pierwszy zabrał głos Skarbnik Krzysztof Szałucki, który przedstawił komisji obecną sytuacją w budżecie Miasta po czym zapoznał komisję ze szczegółami dotyczącymi działu 857. Następnie zabrał głos wiceprezydent M.Guć, który omówił plan finansowy na 2008r. poszczególnych podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej. Przy omawianiu problematyki Ośrodka Opiekuńczego dla Przewlekle Chorych przy ul.Bosmańskiej radny J.Miotke zgłosił wniosek o zwiększenie ilości miejsc poprzez rozbudowy w/w obiektu - co jest zdaniem wnioskodawcy „palącą” potrzebą.

Następnie zabrała głos pani wiceprezydent E.Łowkiel, która przy omawianiu programów profilaktycznych finansowanych przez Gminę, poinformowała komisję o zaakceptowaniu proponowanego przez Komisję Zdrowia programu szczepień przeciwko wirusowi HPV. Program zostanie wprowadzony do budżetu autopoprawką. Pani prezydent ocenia, iż w związku z potrzebą uwzględnienia konieczności zachowania niezbędnych procedur, pierwsze szczepienia mogą mieć miejsce w czerwcu 2008r. Pani Łowkiel poinformowała również, iż w grudniu br. ma się odbyć spotkanie pana prezydenta W .Szczurka z wicemarszałkiem województwa pomorskiego Leszkiem Czarnobajem. Przedmiotem spotkania - plany budowy nowego szpitala w Gdyni.

Wnioski Komisji:

Radny J.Miotke wnioskował o rozbudowę Ośrodka Opiekuńczego dla Przewlekle Chorych ul.Bosmańska 32 aby w ten sposób zwiększyć ilość pensjonariuszy o 10 osób - ( 40 tys. zł na dokumentację projektową ) – jednogłośnie 6 za.

Radny R.Geremek zaproponował rozważenie możliwości zwiększenia kwot na inwestycje bądź modernizację obiektów dla obu szpitali gdyńskich -jednogłosnie 6 za.

W drugiej części posiedzenia, komisja poświęciła swój czas na wysłuchaniu sprawy pani Darii Raczkowskiej zamieszkałej w Gdyni ul.Pomorska 3/12, która zwróciła się o pomoc w otrzymaniu przydziału mieszkania komunalnego. Radny Jerzy Miotke zobowiązał się do oceny sytuacji ze strony prawnej. Komisja sformułuje swoją opinię po zapoznaniu się z opinią prawną.

Następne spotkanie komisja zaplanowała na 12 grudnia br. o 17.00.

______________________________________________

 Komisja Oswiaty – 28 listopada: 

Porządek posiedzenia: sformułowanie wniosków odnoczących się do projektu budżetu na rok 2008, w dziale oświaty.

Przewodnicząca komisji, radna Mirosława Borusewicz, zaproponowała sformułowanie wniosku w sprawie zwiększenia środków zaplanowanych na remont łazienek w placówkach oświatowych. Jak zwracała uwagę wnioskodawczyni, proponowana przez Kolegium kwota jest taka sama jak w roku 2007, co - z uwagi na wzrost kosztów – spowoduje, iż zrealizuje się za nią znacznie mniej remontów, niż miało to miejsce w roku bieżącym.

Komisja Oświaty wnioskuje o zwiększenie środków zaplanowanych na realizację remontów łazienek w placówkach oświatowych o 20 % zaplanowanej kwoty, tj. o 600 tys. zł. Przedmiotowy wniosek został przyjęty jednogłośnie: 5 gł. za.

Radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski przedstawił członkom komisji problem Przedszkola Samorządowego Nr 27. Dach budynku, w którym mieści się przedszkole, przecieka, co generuje coraz większe szkody (rozmiar szkód ilustrują zdjęcia załączone do niniejszego protokołu). Charakter placówki sprawia, iż problem wymaga jak najszybszego rozwiązania. Jak informował pan Trzebiatowski, z rozmowy jaką przeprowadził z dyrektorem placówki wynika, iż kwestę tę rozwiązałaby kwota w wysokości 80 tys. zł.

Wniosek o umieszczenie w budżecie działu oświaty 80 tys. zł. na remont dachu Przedszkola Samorządowego Nr 27 został przyjęty jednogłośnie: 5 gł. za.

Radna Ewa Krym poinformowała, iż zgodnie z wyceną rzeczoznawcy koszt wymiany instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 40 wyniósłby ok. 200 tys. zł. (pilna potrzeba wymiany instalacji została zasygnalizowana przez komisję na posiedzeniu w dniu 19 października b.r. – patrz protokół nr 15). Jak dalej informowała radna, dyrektor szkoły deklaruje gotowość pokrycia części kosztów.

Komisja Oświaty wnioskuje o zaplanowanie w budżecie działu oświaty kwoty 50 tys. zł. na wymianę instalacji elektrycznej w SP Nr 40. Wniosek przyjęto jednogłośnie: 5 gł. za.

______________________________________________ 

Komisja Budzetowa –28 listopada: 

Lista obecności jest załączona do protokołu.

Posiedzenie prowadził przewodniczący RM, S.Szwabski.

Porządek:

1.        Zaopiniowanie zmian do budżetu miasta na 2007 rok przedstawionych przez Skarbnika Miasta, wnoszonych na najbliższą sesję RM.

Ad. 1

Skarbnik przedstawił projekt wraz z erratą i autopoprawką (załączone do protokołu). Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie – 12/0/0.

Na tym posiedzenie zakończono.

______________________________________________

 ZARZADZENIA PREZYDENTA MIASTA w sprawach: 

2007-11-27: 

 • 4154/07/V/U   zamówienia wykonania druku opracowania na temat zabytków dzielnicy Chylonia pt. „Informator o zabytkach Chyloni”
 • 4155/07/V/U   zamówienia skróconej wersji filmu edukacyjnego „Zabytkowa Gdynia” przygotowanego na międzynarodową konferencję naukową
 • 4156/07/V/U   zawarcia aneksu do umowy dotyczącej dotacji przyznanej przez Radę Miasta Gdyni na wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich przy zabytkowym budynku „Opolanka” przy ul. Piotra Skargi
 • 4157/07/V/O   zakupu nagród na VIII Gdyński Przegląd Jasełek organizowany przez Szkołę Podstawową nr 33, Gimnazjum nr 11 i IX Liceum Ogólnokształcące
 • 4158/07/V/O   dofinansowania wyjazdu uczennicy z uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 28 na finał Ogólnopolskiego Turnieju UKS – ów o Puchar Polskiego Związku Tenisa Stołowego
 • 4159/07/V/R   przekazania środków finansowych za zleconą przez miasto Gdynia „Koncepcję zintegrowanego systemu zarządzania ruchem na obszarze Gdańsk Gdynia Sopot”
 • 4160/07/V/M  usunięcia awarii na sieci c.o. przy budynku położonym przy ul. Chylońskiej 133
 • 4161/07/V/M  wykonania remontu instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Wiśniewskiego
 • 4162/07/V/M  ustanowienia dozoru budynku mieszkalnego położonego przy Al. Zwycięstwa
 • 4163/07/V/M  ustanowienia dozoru budynku użytkowego położonego przy ul. Chylońskiej
 • 4164/07/V/M  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód
 • 4165/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wójta Radtkego , przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4166/07/V/M  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną i sądową
 • 4167/07/V/M  zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 4168/07/V/M  zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 4169/07/V/M  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Maciejewicza 11 na rzecz Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego „Promyk”
 • 4170/07/V/M  zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie skanowania materiału fotograficznego do kalendarza na rok 2008
 • 4171/07/V/M  zamówienia do kwoty 14.000 EUR na druk teczek do listu okolicznościowego
 • 4172/07/V/M  zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie flag Gdyni
 • 4173/07/V/S   wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej organizacji i zakresu działania Archiwum Urzędu Miasta Gdyni/”
 • 4174/07/V/U   wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę oświetlenia ul. Sucharskiego
 • 4175/07/V/S   ubezpieczenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • 4176/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 4177/07/V/U   zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Odprowadzenie wód opadowych z os. Pogórze II”
 • 4178/07/V/U   zlecenia w trybie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na druk oraz zamieszczenie dodatku specjalnego pt.: „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”
 • 4179/07/V/P    wykonania ulotki informacyjnej
 • 4180/07/V/P    zakupu, montażu i uruchomienia terminali statusów dla potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • 4181/07/V/P    organizacji benefisu Jacka Federowicza
 • 4182/07/V/P    dofinansowania wydania tomiku poezji P.Baranowskiego pt.: „Ziemia obiecana”
 • 4183/07/V/O   przyznania i określenia wysokości nagrody Prezydenta Miasta Gdyni Irenie Erecińskiej – Siwy – dyrektorowi Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni
 • 4184/07/V/M  wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej
 • 4185/07/V/M  określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej nieruchomości położonej przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 4186/07/V/M  nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego – garażu- na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Batorego
 • 4187/07/V/P    akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy GB/556/PK/5/W/07 i zmiany zarządzenia nr 2203/07/V/P dotyczącego opracowania dokumentacji dotyczącej budowy monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
 • 4188/07/V/P    ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rtęciowej
 • 4189/07/V/P    ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Platynowej
 • 4190/07/V/S   zmiany zarządzenia nr 17/2000III Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni
 • 4191/07/V/U   akceptacji treści aneksu do umowy KB/100/UI/39/W/2007 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy skrzyżowania ulic: Unruga, Puckiej, Złotej, Platynowej i Kmdr.X.Czernickiego
 • 4192/07/V/U   akceptacji treści aneksu do umowy KB/363/UI/119/W/2007 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy pętli autobusowej w rejonie ul. Jana z Kolna i Wendy
 • 4193/07/V/U   rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Utwwardzenie nawierzchni ul. Nowodworskiego
 • 4194/07/V/M  udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stoczni Gdynia S.A.
 • 4195/07/V/P    organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Śródmieście prezentacji widowiska
 • 4196/07/V/S   zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 4197/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy nr KB/256/UI/78/W/2007 z 23.03.2007 r. na wykonanie zadania pn: „Geodezyjne wydzielenie nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę ul. Chwarznieńskiej i budowę ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego
 • 4198/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy oświetlenia w ul. Krętej w Gdyni
 • 4199/07/V/U   zamówienia ekspertyzy finansowo-prawnej dotyczącej oceny poprawności realizacji części koordynowanego przez gminę projektu „Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej” na Helu
 • 4200/07/V/U   zawarcia aneksu nr 5 do umowy nr C/236/03/156 o dofinansowanie budowy hali sportowo-widowiskowej w Gdyni ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej
 • 4201/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/423/UI/137/W/2007 z dnia 23.05.2007 r. o pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej DN 300 oraz układu drogowego przy ul. Owsianej w Gdyni”
 • 4202/07/V/U   unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na dostawę i montaż wyciągarek dla zadania „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie – etap II”, wszczęte zarządzeniem nr 3915/07/V/U prezydenta miasta Gdyni z 31.10.2007 r.
 • 4203/07/V/U   rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na dostawę i montaż wyciągarek dla zadania „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie – etap II”
 • 4204/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy nr KB/421/UI/136/W/2007 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni”
 • 4205/07/V/M  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na modernizację operatu ewidencji gruntów w zakresie budynków na wydzielonym obszarze m. Gdyni
 • 4206/07/V/R   akceptacji aneksu nr 2/2007 do umowy KB/28/MOPS/2006 z 27.12.2006 r. na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Gdyni
 • 4207/07/V/R   akceptacji aneksu nr 2/2007 do umowy KB/11/MOPS/2007 z 09.08.2007 roku w sprawie prowadzenia Ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gdyni na bazie obiektów przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni
 • 4208/07/V/S   opłaty abonamentowej za usługę dostawy programów telewizji cyfrowej w UMG o wartości do 14.000 EUR
 • 4209/07/V/K   ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunku lokaty terminowej
 • 4210/07/V/P    zlecenia Centralnemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku częściowej modernizacji „Daru Pomorza” w Gdyni”
 • 4211/07/V/P    współorganizacji dwóch koncertów w ramach festiwalu „Młodość dla Wyspiańskiego”
 • 4212/07/V/P    realizacji telewizyjnej i organizacji artystycznej koncertu pod roboczym tytułem „Kolędy w Gdyni”
 • 4213/07/V/P    zawarcia aneksu do umowy nr KB/411/OK/27/W/2007 zawartej dnia 23 maja 2007 roku pomiędzy gminą Gdynia a Stowarzyszeniem A KUKU SZTUKA
 • 4214/07/V/M  zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Śląskiej 44 w Gdyni na prawo użytkowania wieczystego poprzez jego ustanowienie na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
 • 4215/07/V/P    dokonania zmian w umowie nr KB/453/PON/31/W/2007 zawartej dnia 30.05.2007 r. pomiędzy gminą Gdynia a Gdyńskim Stowarzyszeniem Osób Niesłyszących i ich Rodzin i Przyjaciół „EFFETHA”
 • 4216/07/V/O   udzielenia zamówienia publicznego dla publicznej niesamorządowej i niepublicznych szkół podstawowych na realizacje zadania związanego z prowadzeniem nauczania języka angielskiego w klasach I i II w roku szkolnym 2007/2008./OE/


 2007-11-28: 
 • 4217/07/V/P    zmiany Regulaminu Nagrody Literackiej Gdyni
 • 4218/07/V/P    przekazania środków pieniężnych w celu wykonania prawomocnego wyroku sądowego
 • 4219/07/V/P    przekazania środków pieniężnych w celu wykonania prawomocnego wyroku sądowego
 • 4220/07/V/P    przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego


2007-12-04: 
 • 4221/07/V/S   akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 4222/07/V/S   zakupu literatury fachowej i prasy specjalistycznej dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 4223/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym kolektorem deszczowym na terenie Portu Wojennego w Gdyni
 • 4224/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie badań z zakresu studium hałasu dla stadionu rugby przy ul. Sportowej w Gdyni
 • 4225/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie studium uwarunkowań architektoniczno – krajobrazowych dla stadionu rugby przy ul. Sportowej w Gdyni
 • 4226/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy odcinka ul. Płk. Dąbka
 • 4227/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Św. Mikołaja
 • 4228/07/V/U   rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego do 211.000 EUR w trybie konkursu na wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 18”
 • 4229/07/V/U   rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Budowa oświetlenia ulicy Ikara i Dedala”
 • 4230/07/V/U   zawarcia umowy w sprawie określenia szczegółowych warunków przebudowy drogi publicznej, spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na budowie budynków biurowych przy ul. Wiczlińskiej
 • 4231/07/V/U   zawarcia umowy w sprawie określenia szczegółowych warunków przebudowy drogi publicznej, spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na budowie pawilonu handlowego w rejonie skrzyżowania ulic Puckiej i Chylońskiej
 • 4232/07/V/K   kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 4233/07/V/O   powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań: „Profilaktyka przez sport” i „Pomoc osobom zwalnianym z więzień i ich rodzin”
 • 4234/07/V/O   powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań: „Pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzin”, „Profilaktyka onkologiczna-prowadzenie ośrodka wsparcia psychologicznej terapii onkologicznej”
 • 4235/07/V/O   przeprowadzenia X edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”.
 • 4236/07/V/S   akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 4237/07/V/M  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi położonymi przy ul. Okrzei 22”
 • 4238/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Kilińskiego
 • 4239/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Bp.Dominika
 • 4240/07/V/M  uchylenia zarządzenia nr 3194/07/V/M dotyczącego remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Morskiej
 • 4241/07/V/M  uchylenia zarządzenia nr 3626/07/V/M dotyczącego wykonania inwentaryzacji architektoniczno – konstrukcyjnej garaży przy ul. 3 Maja 27-31
 • 4242/07/V/M  uchylenia zarządzenia nr 3674/07/V/M dotyczącego dofinansowania budowy pergoli śmietnikowej przy ul. Pogodnej 4
 • 4243/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4244/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4245/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4246/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 4247/07/V/M  skierowania spraw na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze
 • 4248/07/V/M  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód
 • 4249/07/V/M  zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 4250/07/V/M  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa nieruchomości drogowej położonej przy ul. Akacjowej
 • 4251/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4252/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Limbowej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4253/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chwarznieńskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4254/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chwarznieńskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4255/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Władysława IV, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 4256/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej
 • 4257/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Kartuskiej
 • 4258/07/V/M  użyczenia nieruchomości gminnej położonej przy ul. Szyprów
 • 4259/07/V/M  źródeł finansowania kosztów zawarcia aktu notarialnego zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a ORBIS S.A
 • 4260/07/V/M  ustalenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przewidzianych do wynajęcia w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego
 • 4261/07/V/M  udziału Gminy Miasta Gdyni w II edycji Konkursu „Teraz Polska”
 • 4262/07/V/M  przyznania dotacji Fundacji Gospodarczej na realizację zadania „Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni” w latach 2008 – 2010
 • 4263/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego parkingu przy ul. Wileńskiej
 • 4264/07/V/O   zmiany zarządzenia nr 4216/07/V/O dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego dla publicznej niesamorządowej i niepublicznych szkół podstawowych na realizację zadania związanego z prowadzeniem nauczania języka angielskiego w klasach I i II w roku szkolnym 2007/2008
 • 4265/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup sortów mundurowych dla pracowników Straży Miejskiej
 • 4266/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działek położonych przy ul. Pawiej
 • 4267/07/V/M  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Syrokomli
 •  4268/07/V/S   zatwierdzenia wyboru oferenta na wykonanie aktualizacji napisów informacyjnych dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 4269/07/V/S   przyjęcia aneksu nr 2 do umowy użyczenia z dnia 31.12.2002r
 • 4270/07/V/S   wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup elementów wykończeniowych do ocieplenia ściany budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 4271/07/V/U   zamówienia opracowania aneksu do dokumentacji historyczno – konserwatorskiej nagrobków na cmentarzu komunalnym w Gdyni Witominie
 • 4272/07/V/U   zamówienia opracowania technicznego i graficznego oraz przygotowanie do druku wydawnictwa naukowego „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona”
 • 4273/07/V/U   zamówienia wykonania remontu dachu budynku Przedszkola nr 14 przy ul. Ks. Zawackiego 5
 • 4274/07/V/U   zamówienia tłumaczenia pierwszej części tekstów referatów z konferencji „Modernizm w Europie– modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona”
 • 4275/07/V/U   zamówienia opracowania specjalistycznej redakcji publikacji z konferencji „Modernizm w Europie– modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona”
 • 4276/07/V/U   zamówienia dokumentacji konserwatorskich trzech budynków zabytkowych położonych na terenie śródmieścia oraz portu w Gdyni
 • 4277/07/V/S   uruchomienia środków finansowych w roku 2008 na dostawę i odprowadzanie ścieków dla budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego
 • 4278/07/V/S   uruchomienia środków finansowych w roku 2008 na dostawę energii cieplnej dla budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego
 • 4279/07/V/S   uruchomienia środków finansowych w roku 2008 na dostawę energii elektrycznej dla budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego
 • 4280/07/V/S   akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na dostawę wody naturalnej
 • 4281/07/V/S   wykonania i montażu drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego
 • 4282/07/V/U   udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji: „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 przy ul. Stawnej”
 • 4283/07/V/M  zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie opasek samozaciskowych z logo Gdyni
 • 4284/07/V/M  zamówienia do kwoty 14.000 EUR na druk kart świątecznych
 • 4285/07/V/P    zmiany zarządzenia 17159/06/IV/S dotyczącego wyrażenia zgody na zakup telefonów przemysłowych
 •  4286/07/V/P    dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego w dzielnicy Działki Leśne
 •  4287/07/V/P    zmiany zarządzenia 3230/07/V/P dotyczącego zakupu telefonów przemysłowych
 • 4288/07/V/P    dostawy, montażu i uruchomienia w systemie syreny alarmowej
 • 4289/07/V/P    montażu zegara na budynku Urzędu Miasta Gdyni
 • 4290/07/V/M  zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odsetek ustawowych od wypłaconego odszkodowania – ul. Cechowa
 • 4291/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 4292/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 4293/07/V/R   zatrudnienia Dyrektora – wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka nr 5
 • 4294/07/V/S   dostawy elektronicznych zegarów dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 4295/07/V/S   wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację rządowego programu pilotażowego wspierającego rozwój wybitnie zdolnych uczniów
 • 4296/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup paliwa samochodowego do 14.000 EUR oraz zatwierdzenie oferenta
 • 4297/07/V/S   wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na naprawy oraz konserwacje kserokopiarek i faxów dla UMG w 2008 roku
 • 4298/07/V/S   zakupu pompy obiegowej do instalacji centralnego ogrzewania w budynku UMG w 2007 r
 • 4299/07/V/S   akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 211.000 EUR na dostawę papieru do kserokopiarek i drukarek dla UMG
 • 4300/07/V/S   zamiany zarządzenia nr 1255/07/V/S z 6 marca na zakup paliwa do samochodów służbowych na potrzeby UM Gdyni
 • 4301/07/V/S   zmiany zarządzenia nr 2774/07/V/S w sprawie uruchomienia środków finansowych na utrzymanie telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych
 • 4302/07/V/S   otwarcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie badań profilaktycznych oraz sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UM Gdyni
 • 4303/07/V/S   zmiany źródła finansowania zakupu systemu informatycznego do obsługi ewidencji ludności
 • 4304/07/V/K   zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007
 • 4305/07/V/K   zmiany zarządzenia prezydenta miasta nr 1017/07/V/K w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
 • 4306/07/V/K   zmiany zarządzenia prezydenta miasta nr 1018/07/V/K w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
 • 4307/07/V/U   wystąpienia o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na adaptacji budynku szkoły na siedzibę I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni wraz z zagospodarowaniem terenu
 • 4308/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie nasadzeń zieleni w zakresie wynikającym z decyzji Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Gdyni
 •  4309/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 123/06/V/U w sprawie zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia powyżej 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego „Przebudowy układu drogowego ul. Olimpijskiej, Stryjskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego oraz budową kładki dla pieszych nad torami PKP
 • 4310/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/621/UI/231/W/2007 na wykonanie uzupełnienia do dokumentacji projektowo-kosztorysowej na urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego „SKATE PLAZA” w Gdyni przy ul. Jana z Kolna
 • 4311/07/V/U   rozpoczęcia na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej „Utwardzenie nawierzchni ul. Grenadierów w Gdyni płytami YOMB w krawężniku
 • 4312/07/V/M  zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 4313/07/V/M  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PORT LOTNICZY GDYNIA- KOSAKOWO Sp. z o.o.
 • 4314/07/V/M  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników SCVC INVENO sp. z o.o. w Gdyni
 • 4315/07/V/M  opracowania dokumentacji technicznej dla wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Warszawskiej 56 w Gdyni oraz wykonanie inwentaryzacji pomieszczenia gminnego lokalu użytkowego w obrębie budynku przy ul. Partyzantów 39 blok III w Gdyni
 • 4316/07/V/M  udzielenia pełnomocnictwa publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wentylacji pomieszczeń w budynku WTC – EXPO przy ul. Wendy 7/9 w Gdyni, adaptowanych na potrzeby Wydziału Budynków
 • 4317/07/V/P    powołania komisji oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2008 roku”
 • 4318/07/V/P    zmiany zarządzenia nr 287/06/V/P w sprawie akceptacji wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 EUR w trybie z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych UM Gdyni w roku 2007 w „Gazecie Wyborczej”
 • 4319/07/V/P    zmiany zarządzenia nr 286/06/V/P w sprawie akceptacji wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 EUR w trybie z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych UM Gdyni w roku 2007 w „Dzienniku Bałtyckim”
 • 4320/07/V/P    współorganizacji spektaklu teatralnego pt. „Conrada czyta Kondrat...Marek” w ramach obchodów „Roku Conrada w Gdyni”
 • 4321/07/V/P    dofinansowania wydania publikacji poświęconej współczesnej urbanistyce pt. „Komercjalizacja przestrzeni – charakterystyka zjawiska”
 • 4322/07/V/P    organizacji imprezy „Świetlista Choinka – Mikołaj w Gdyni” oraz przygotowania materiałów informacyjnych
 • 4323/07/V/P    akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę UM Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze
 • 4324/07/V/P    akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy w zakresie wykonania i dostawy wieńców i wiązanek oraz innych kompozycji kwiatowych na potrzeby UM Gdyni w 2008 r
 • 4325/07/V/P    zawarcia aneksu do umowy nr KB/627/OK/36/W/2007 z 23 lipca 2007 r. pomiędzy gminą a fundacją „W górach jest wszystko, co kocham”
 • 4326/07/V/M  źródeł finansowania pierwokupu przysługującego Gminie Miasta Gdyni w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości drogowej – obu położonych w Gdyni, przy ul. Chwaszczyńskiej i stanowiących własność Skarbu Państwa
 • 4327/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Świętojańskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do trzech lat
 • 4328/07/V/M  odstąpienia od umowy
 • 4329/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości
 • 4330/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości
 • 4331/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości
 • 4332/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości
 • 4333/07/V/M  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych zajętej pod drogę publiczną – ul. Biała
 • 4334/07/V/M  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych położonej przy ul. Malarskiej
 • 4335/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 4049/07/ w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na km 6, jako działka nr 214/3 przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w obszarze Gdynia-Pogórze
 • 4336/07/V/M  udzielenia pełnomocnictwa publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji elektrycznej w budynku WTC – EXPO przy ul. Wendy 7/9 w Gdyni, adaptowanych na potrzeby Wydziału Budynków

____________________________________________

INTERPELACJE: 

1.         [69] – 28.11.07 – radny Paweł Nogalski – w sprawie hali widowiskowo-sportowej – odpowiedzi brak.

2.        [70] – 28.11.07. – radny Ireneusz Bekisz – w sprawie ujęcia w budżecie na 2008 rok modernizacji drogi Oliwkowej i Szturmanów – odpowiedzi brak.

3.        [71] – 28.11.07. - radny Ireneusz Bekisz – w sprawie pana Jacka Sojeckiego – odpowiedź 05.12.07.

4.        [72] – 28.11.07. - radny Paweł Stolarczyk – w sprawie problemów komunikacyjnych mieszkańców dzielnicy Leszczynki w związku z realizacją inwestycji „Budowa Trasy Kwiatkowskiego – III etap” – odpowiedzi brak.

5.        [73] – 28.11.07. – radny Paweł Stolarczyk – w sprawie informacji o środkach pieniężnych uzyskanych przez Miasto Gdynię i sposobie ich wykorzystania – odpowiedzi brak.

6.        [74] – 28.11.07.- radny Tadeusz Szemiot – w sprawie stanu drzew na ul. Hetmańskiej – odpowiedzi brak.

7.        [75] – 28.11.07.- radny Andrzej Denis – w sprawie ulicy Skrajnej w Gdyni Obłużu – odpowiedzi brak.

8.        [76] – 28.11.07. – radny Marcin Horała – w sprawie statusu drogi na ul. Kontenerowej – odpowiedzi brak.

_________________________________________

 STALE TERMINY POSIEDZEN KOMISJI RADY: 

Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień przed sesją, godz. 15.00

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – III wtorek, godz. 17.00

Komisja Kultury - środa, tydzień przed sesją, godz. 16.15

Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00

Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień przed sesją, godz. 16.00

Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 16.00

Komisja Statutowa - poniedziałek, tydzień przed sesją, godz. 16.00

Komisja Strategii - wtorek przed sesją, godz. 16.00

Komisja Zdrowia - środa, tydzień przed sesją, godz. 17.00

______________________________________________

 INFORMACJA O TERMINACH POSIEDZEN KOMISJI RADY: Komisja Budżetowa: Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 12.12., godz. 15.30, s. 105AKomisja Gospodarki Mieszkaniowej: 11.12., godz. 17.00, s. 104Komisja Kultury: Komisja Oświaty: Komisja Rewizyjna: Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa: 13.12., godz. 16.15, s. 101Komisja Sportu i Rekreacji: 19.12., godz. 11.00, s. 104Komisja Statutowa: 17.12., godz. 15.30, s. 104Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej: 11.12., godz. 16.00, s. 105AKomisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: 12.12., godz. 17.00, s. 105A

_____________________________________________

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 07.12.2007
Data udostępnienia informacji: 19.12.2007
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.04.2020 15:10 Korekta Dorota Nelke
22.04.2020 15:03 Korekta Dorota Nelke
22.04.2020 15:02 Korekta Dorota Nelke