Biuletyn Informacyjny Rady Miasta Nr 20


Nr 20

28 listopada 2007 roku

Nakład 60 egz.


____________________________________________________________________________________________________                         
Zamknięto 28.11.07, godz. 14:50. 

INFORMACJE O PRACYKOMISJI RADY MIASTA: 

Komisja Kultury – 8 listopada: 

Porządek obrad:

1.        Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

2.        Wstępna dyskusja nad projektem budżetu na 2008 r. instytucji kultury:

a.        Miejska Biblioteka Publiczna

b.        Centrum Kultury

c.        Muzeum Miasta Gdyni

d.        Teatr Miejski

Ad. 1

Protokół przyjęto bez zastrzeżeń.

Ad. 2a

Projekt budżetu na rok 2008 przedstawiła dyrektor MBP, p. Elżbieta Gwiazdowska. Plan finansowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Następnie omówiła plan działalności MBP na 2008 r. Biblioteka dąży do pełnego dostępu do internetu, niestety na przeszkodzie stoi brak dobrego sprzętu komputerowego i systemu informatyczno-bibliotecznego. Planuje się wprowadzić łatwiejszy dostęp dla osób niepełnosprawnych, materiały dla dyslektyków. W planach MBP jest również skompletowanie starych czasopism o Gdyni oraz udostępnienie ich w wersji elektronicznej. Obecnie czasopisma te, papierowe, rozproszone są po całym kraju, nierzadko w bardzo złym stanie.

Dyrektor ponownie zwróciła się do komisji o pomoc w rozwiązaniu problemów lokalowych dotyczących dwóch filii MBP (Chylonia i Oksywie). Ze sprawą członkowie komisji byli zapoznani wcześniej. Niestety, do tej pory nie udało się ich rozwiązać.

Zarobki pracowników biblioteki są bardzo niskie, dynamika wzrostu wynosi ok. 3%.

Ad. 2b

Projekt budżetu przedstawił dyrektor L. Kopeć informując, że dotacja od miasta wyniesie niecałe 500 tys. zł. Plan finansowy CK stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Dyrektor zaprezentował również wykaz działań przewidzianych do realizacji w 2008 r. Dyrektor prosił Komisję Kultury o środki w kwocie 150 tys. zł na realizację własnych pomysłów Centrum, w szczególności na:

·          konkurs na nowelę filmową o Gdyni,

·          antologię reportażu o Gdyni,

·          minibibliografię z 80 lat o mieście,

·          dla Teatru Maszoperia

·          graffiti – projekt dla szkół „Only members for kids”.

Dyrektor prosił też o poparcie wniosku o zwiększenie zatrudnienia w CK choćby o 1 etat. Zwrócił również uwagę na ciągle nierozwiązany problem utwardzenia placu przed CK.

Ad. 2c

Projekt budżetu przedstawiła p. dyrektor Dagmara Płaza-Opacka informując, że kwota przyznana na rok przyszły wynika z oddania do użytku nowego obiektu. 16 listopada odbędzie się uroczyste otwarcie nowej siedziby Muzeum. Obecnie koszty utrzymania planowane są na podstawie szacunków, dopiero zima pokaże, jak wysokie one będą w rzeczywistości. Omówiła planowany wzrost cen biletów w siedzibie MMG (7 zł normalny i 4 zł ulgowy) oraz o bezpłatnych odwiedzinach muzeum w piątki (głównie ze względu na prośby szkół). Przewodnicząca B. Łęgowska zapewniła, że w razie wzrostu kosztów utrzymania komisja wystąpi do Prezydenta o wzrost dotacji od miasta. Dyrektor zwróciła uwagę, że niezwykle niskie są też płace pracowników merytorycznych – ok. 1.300 zł brutto. Muzeum oczekuje na regulację płac opracowywaną obecnie przez Miasto.

Ad. 2d

W posiedzeniu komisji brała również udział grupa związkowców z Teatru. Dyskusja skoncentrowała się głównie na problemach płacowych. Dyrektor J. Bunsch podkreślił, że Teatr wymaga restrukturyzacji płac. Pracownicy techniczni odchodzą z uwagi na niskie zarobki, na ich miejsce zatrudnia się osoby niedoświadczone, nie znające specyfiki funkcjonowania teatru. Dyrektor prosił o 600 tys. zł na pierwszy etap podwyżek na przyszły rok.

Obecnie miasto opracowuje całościowy projekt uregulowań płacowych dla jednostek kultury – jest on już mniej więcej gotowy w 2/3.

Komisja wnioskowała do dyrektora Teatru o przygotowanie i przekazanie projektu restrukturyzacji płac w Teatrze. Po zapoznaniu się z dokumentami Komisja ustali następny termin spotkania.

Komisja postanowiła nie formułować wniosków do budżetu, lecz na swym następnym spotkaniu podjąć dyskusję i wypracować wnioski.

Następne posiedzenie – 27.11, godz. 14.00

______________________________________________

 Komisja Statutowa – 19listopada:: 

Porządek posiedzenia:

1.        Opinie do projektów uchwał na sesję 28 listopada,

2.        Sprawy bieżące

3.        Ustalenie terminu następnego posiedzenia.

Ad. 1

Gośćmi komisji byli pan skarbnik prof. K.Szałucki i naczelnik Wydziału Dochodów, p. S.Zachert. Zaprezentowali oni pakiet uchwał podatkowych wnoszonych na najbliższą sesję, omówili też zasady rządzące gdynskim systemem podatkowym. Konstrukcja podatków i opłat lokalnych opiera się zasadniczo na wskaźniku inflacji; wzrost powyżej inflacji wynika najczęściej z zaokrąglania kwot.

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał:

4.1.         

4.2.   ustalenia stawek podatku od środków transportowych; - opinia pozytywna – 4/0/0

4.3.   określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości - opinia pozytywna – 4/0/0;

4.4.   ustalenia stawek opłaty miejscowej w mieście Gdynia, terminu płatności oraz sposobu jej poboru - opinia pozytywna – 4/0/0;

4.5.   wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Miasta Gdyni, jej wysokości, terminu płatności oraz sposobu jej poboru - opinia pozytywna – 4/0/0;

4.6.   określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni - opinia pozytywna – 4/0/0;

Ad. 2

Przewodniczący zapoznał członków komisji z wnioskiem Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych w sprawie wzniesienia pomnika na ul. Starowiejskiej. Komisja uznała, że w pierwszej kolejności Stowarzyszenie powinno przedstawić projekt (wizualizację) pomnika bądź obelisku, dostosowany do otaczającej go architektury. Wiadomo, że przygotowywana jest koncepcja przebudowy ul. Starowiejskiej – Stowarzyszenie winno nawiązać kontakt z projektantami i zadbać o dopasowanie pomnika do wyglądu całej przebudowanej ulicy.

Komisja Statutowa popiera wniosek Stowarzyszenia, prosi jednak o uzgodnienie koncepcji pomnika z projektowaną przebudową ul. Starowiejskiej.

Ad. 3

Następne posiedzenie, poświecone zaopiniowaniu projektu budżetu na 2008 r. – 26 listopada, godz. 15.30.

______________________________________________

 Komisja Sportu – 20 listopada: 

Porządek posiedzenia:

1.        Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

2.        Wizyta w budującej się hali sportowo-widowiskowej,

3.        Sprawy bieżące.

Ad. 1

Protokół przyjęto bez zastrzeżeń.

Ad. 2

Członkowie komisji gościli w budującej się hali sportowo-widowiskowej w Gdyni, a następnie dyrektor hali, p. M.Szlemińska, odpowiadała na pytania.
Komisja sformułowała następujące wnioski:

1.        zaniepokojenie komisji wzbudził fakt, iż niemożliwy będzie po zakończeniu budowy wjazd na teren hali pojazdów większych niż osobowe. Z tego względu na wyposażeniu hali koniecznie musi się znaleźć sztaplarka (do montażu i sprawnego demontażu elementów wyposażenia po imprezach),

2.        niepokojąca jest również realna groźba opóźnienia terminu oddania hali do użytkowania,

3.        Komisja wnioskuje o zwiększenie ilości krzeseł na rozkładanych elektrycznie trybunach tak, aby łącznie uzyskać 5 tys. miejsc i aby hala mogła otrzymać atest na 5 tys. widzów,

4.        Komisja prosi, aby wszelkie zakupy wyposażenia odbywały się w konsultacji z klubami, Komisją Sportu i GOSiRem,

5.        Komisja wnioskuje, aby stworzono i przedstawiono jej listę planowanego do zakupu wyposażenia.

Wynik głosowania w/w wniosków – 5/0/0.

Ad. 3

15 listopada radni otrzymali projekt budżetu miasta na rok 2008. Komisja Sportu podtrzymuje swoje wnioski do budżetu, które złożyła na posiedzeniu w dniu 23.10.2007:

1.        wniosek o uwzględnienie w budżecie środków na promocję miasta poprzez kluby sportowe w wysokości 1.300.000 zł – 5/0/0.

2.        wniosek o zwiekszenie środków zaplanowanych w profilaktyce uzależnień poprzez sport do 1.050.000 zł – 5/0/0.

3.        wniosek o zwiększenie nagród Prezydenta dla najlepszych sportowców do 900.000 zł, w tym dla olimpijczyków – 5/0/0.

4.        wniosek o zabezpieczenie w budżecie środków na modernizację boiska piłkarskiego przy ul. Nauczycielskiej w wysokości 360.000 zł (z wykorzystaniem murawy z rozbiórki nawierzchni boiska pod stadion rugby) – 5/0/0.

5.        wniosek o całkowite uporządkowanie spraw organizacyjnych kompleksu sportowego przy ul. Nauczycielskiej. Komisja zwraca się z wnioskiem do pana prezydenta Stasiaka o ustalenie sytuacji prawnej ośrodka przy SP 35 (korty tenisowe). Obecnie klienci ośrodka niszczą bieżnię i boisko piłki nożnej zbudowane z pieniędzy miasta. Wynik głosowania – 5/0/0.

6.        wniosek o zaplanowanie ułożenia sztucznej murawy na boisku przy ul. Okrzei, traktowanym jako boisko rezerwowe dla grup młodziezowych podczas budowy stadionów – 5/0/0.

7.        wniosek o przyjęcie wieloletniego planu rewitalizacji boisk asfaltowo-betonowych w mieście. Komisja wnioskuje również o opracowanie jednolitych standardów wszystkich boisk (o wymiarach 30x50 m) – 5/0/0.

______________________________________________

 Komisja Oswiaty – 22 listopada: 

Porządek posiedzenia:
1.        Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na listopadową Sesję RMG.
2.        Wstępne omówienie projektu budżetu na 2008 rok, ze szczególnym uwzględnieniem działu oświaty.
3.        Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.

Ad 1.

Poniższe numery projektów odpowiadają numeracji przyjętej w zaplanowanym porządku obrad sesji:

Aneks do porządku obrad:Projekt zmian w budżecie Miasta na 2007 r.: 

Zmiany przedstawił Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.

Poniższe projekty dotyczące opłat i podatków przedstawili Skarbnik K. Szałucki i Naczelnik Wydziału Dochodów, pan Stanisław Zachert:
4.5.– w spr. wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Miasta Gdyni, jej wysokości, terminu płatności oraz sposobu jej poboru:

Przedstawiając projekt Skarbnik Miasta omówił też pokrótce argumenty padające na posiedzeniach innych komisji ze strony tych radnych, zdaniem których pobieranie przedmiotowej opłaty jest bezcelowe.

Radna Beata Łęgowska zwróciła uwagę na nasilający się problem zanieczyszczania miasta przez psy. Radna  sugerowała znaczące podniesienie opłaty.

Naczelnik St. Zachert poinformował, iż maksymalna stawka może w tym przypadku wynosić 100 zł.

W związku z propozycją radnej B. Łęgowskiej, aby środki pozyskiwane z opłaty przeznaczane były na „Ciapkowo”, Wiceprezydent E. Łowkiel poinformowała, iż schronisko dla psów nie jest jednostką budżetową Miasta – jest to organizacja pozarządowa.

Opinia pozytywna: 2/0/2
4.4. -  w spr. ustalenia stawek opłaty miejscowej w mieście Gdynia ...:Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
4.3. – w spr. określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej ...:Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
4.6.– w spr. określenia stawek  podatku od nieruchomości ...:

Jak informował p. K. Szałucki, wszystkie stawki są stawkami maksymalnymi, określonymi przez ustawodawcę, z wyjątkiem podatku od gruntów – w tej pozycji maksymalna stawka wynosi 35 zł., natomiast projekt uchwały przewiduje 33 zł. Zamysłem jest „dogonienie” z czasem stawki maksymalnej także w tej pozycji, stąd zwiększa się ją każdego roku o 1 gr.

Opłata jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
4.2. – w spr. ustalenia stawek podatku od środków transportowych:

Naczelnik St. Zachert zwrócił uwagę, iż stawki w Gdyni są obecnie na poziomie porównywalnym do poziomu stawek w gminach ościennych.

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
4.1. – w spr. wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu:Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
4.9. – w spr. ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych /.../ przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnyc, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych:

Jak informowała  prezentująca projekt Wiceprezydent Ewa Łowkiel, dane, którymi dysponuje gmina jeśli chodzi o liczbę beneficjentów dotacji, są danymi na dzień 30 września, tak więc będą ulegać weryfikacji.

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.

Ad 2. Projekt budżetu przedstawili Wiceprezydent E. Łowkiel i Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.

Pan K. Szałucki przedstawił ogólne zasady, zgodnie z którymi tworzony jest budżet na kolejny rok.

Skarbnik omówił te czynniki, które niekorzystnie mogą wpłynąć na wysokość dochodów.

-          zmieniający się system rozdziału środków unijnych - cenralizacja dysponowania środkami korzystniejszy dla większych miast;

-          przewiduje się, iż w roku 2008 nie będzie możliwe zawieranie tak korzystnych kontraktów związanych ze sprzedażą gruntu, jak to miało miejsce w roku 2007;

-          newralgicznym obszarem będą usługi komunalne, zwłaszcza komunikacja miejska;

-          dotacje z budżetu państwa spadną o ok. 16 %

Radna B. Łęgowska wyraziła obawy, czy intensywna wyprzedaż majątku nie spowoduje, iż z czasem Miasto wyczerpie to źródło dochodów.

Radny Z. Zmuda Trzebiatowski zwrócił uwagę, że kupujący nieruchomości płacą następnie podatki, natomiast Skarbnik Miasta dodał, iż gmina Gdynia jest jeszcze właścicielem gruntów usytuowanych na bardzo dużym obszarze Gdyni Zachód.

Przy omawianiu wydatków referujący skupili się przede wszystkim na dziale oświaty.

Jak informował Skabnik Miasta, najistotniejszym dylematem w trakcie realizacji budżetu 2008 będą prawdopodobnie płace pracowników oświaty.

Wiceprezydent E. Łowkiel podkreśliła, iż wysokość płac określa minister edukacji. W kompetencji gminy leży tworzenie regulaminu dodatków. Istota problemu tkwi w wysokości płac zasadniczych. W roku 2008 kwoty dodatków będą wyższe niż w roku bieżącym. Nadal nie funkcjonuje niezbędny standard finansowania gmin. Gmina przyjmuje budżet w grudniu, gdy tymczasem wysokość podwyżek płacowych minister określa w marcu. Innymi niewiadomymi jest, jak co roku, liczba odpraw emerytalnych, jakie trzeba będzie wypłacić nauczycielom i liczba urlopów zdrowotnych.

Wiceprezydent poinformowała o poważnym problemie z naborem młodych nauczycieli. W roku bieżącym - konieczne było zatrudnianie emerytów. Wydatki inwestycyjne w dziale oświaty:

W związku z pytaniem Przewodniczącej komisji, radnej Mirosławy Borusewicz, dotyczącym remontu I L.O., Wiceprezydent poinformowała, iż kwota 120 tys. zł., wykazana na str. 67 projektu, jest kwotą przeznaczoną na opracowanie dokumentacji.

Jak dalej informowała p. E. Łowkiel, dążeniem władz miasta będzie wyremontowanie wszystkich łazienek i korytarzy w gdyńskich szkołach, przy czym sam remont łazienek to kwestia 6 mln. zł., wobec czego nie jest wykluczone, że część remontów nie zostanie zakończona w przyszłym roku.

Przewodnicząca M. Borusewicz zwróciła uwagę na znaczny spadek kwoty przeznaczanej na zakup materiałów w szkołach (tabela na str. 167 – „zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”).

Wiceprezydent E. Łowkiel wyjaśniła, iż jest to tzw. rzeczówka, co do której wpisuje się kwoty odpowiadające zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez dyrektorów placówek.

Kolejne pytanie zadane przez p. M. Borusewicz dotyczyło stypendiów: - Czy jest możliwość zwiększenia liczby stypendiów?

Wiceprezydent poinformowała, iż uzyskała już zgodę Prezydenta na wprowadzenie 10. dodatkowych stypendiów sportowych. Ponadto pani Łowkiel uprzedziła, iż od przyszłego roku unijny system stypendialny pójdzie w kierunku przyznawania stypendiów za dobre wyniki wyłącznie w przedmiotach matematyczno – przyrodniczych.

W związku z pytaniem radnej Ewy Krym o plany podwyżek w zakresie dodatków dla nauczycieli, Wiceprezydent odpowiedziała: - Z perspektywy Miasta będą to duże podwyżki – o ok. 30 do 40 %. Jeszcze trwają negocjacje ze związkami zawodowymi.  Z dodatków nikt się jednak nie utrzyma. Istotne są pensje zasadnicze.

Na pytanie radnej E. Krym o możliwość wprowadzenia dodatków dla nauczycieli wspomagających klasy integracyjne, Wiceprezydent odpowiedziała, iż nie ma takiej możliwości – ta kwestia jest regulowana przepisami wyższego rzędu.

Na koniec dyskusji Wiceprezydent podkreśliła: - Nasza gmina utrzymuje standard jeśli chodzi o liczbę uczniów w klasach, zatrudnia psychologów. Mamy najwyższe dodatki funkcyjne dla dyrektorów szkół, tworzymy klasy integracyjne. Musimy się kierować zdrowym rozsądkiem i rachunkiem ekonomicznym. Nasze szkoły robią się coraz droższe.

Przewodnicząca M. Borusewicz zaproponowała członkom komisji ostateczne zaopiniowanie projektu budżetu na 2008 r. na kolejnym posiedzeniu – po sesji RM, w dn. 28 listopada b.r.  Wiceprezydent E. Łowkiel poprosiła członków komisji o zgłoszenie jej ewentualnych uwag i pytań, na które postara się przygotować pisemną odpowiedź.

Ad 3.Termin kolejnego posiedzenia: 28 listopada b.r. – po sesji RMG.

______________________________________________ 

ZARZADZENIA PREZYDENTA MIASTA w sprawach: 

2007-11-20: 

4084/07/V/K   zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007

4085/07/V/K   zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 1017/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2007 rok

4086/07/V/K   zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 1018/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2007 rok

4087/07/V/P    ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu kultury w 2008roku

4088/07/V/P    Organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Śródmieście festynu sportowo - rekreacyjnego
4089/07/V/P    Udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na realizacje koncertu kolęd
4090/07/V/K   kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
4091/07/V/U   rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej
4092/07/V/U   rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo, rejon Drogi Czerwonej
4093/07/V/O   rozdysponowania środków na realizację programu „Szkół Otwartych”
4094/07/V/O   akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/41/OZ/3/W/2006
4095/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji inżyniera projektu nad przygotowaniem zadania – rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
4096/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Dantyszka 19 A
4097/07/V/M  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na usługę inwentaryzacji sieci wysokościowej oraz uzupełnienia znaków sieci na obszarze Gdyni
4098/07/V/M  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na usługę wznowienia znaków pomiarowych osnowy katastralnej
4099/07/V/M  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o
4100/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa , przeznaczonej do wydzierżawienia
4101/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa , przeznaczonej do wydzierżawienia
4102/07/V/M  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych – garaży
4103/07/V/M  akceptacji treści umowy MG/30/MGG/23/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa
4104/07/V/M  akceptacji treści umowy MG/31/MGG/24/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa
4105/07/V/M  zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania nadruku promującego Gdynię na paskach skórzanych
4106/07/V/M  zlecenia do kwoty 14.000 EUR na druk kalendarza na rok 2008 „Gdynia tradycyjnie Nowoczesna”
4107/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie wydawnictwa dotyczącego ogólnopolskich Spotkań Podróżników i Alpinistów oraz nagrody „Kolosy”
4108/07/V/M  powołania składu komisji oceniającej, mającej za zadanie ocenę ofert zgłaszanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie zadań na rzecz osób bezdomnych, absolwentów poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek

4109/07/V/K   kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

4110/07/V/M  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości- działki nr 728/2, 729/2 i 732/2

4111/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wydzielenia działki położonej w pasie terenu przeznaczonym pod budowę schodów terenowych dla inwestycji : „Ciąg pieszo - jezdny łączący ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego”

4112/07/V/P    wykonania monitoringu wizyjnego w Dzielnicy Leszczynki

4113/07/V/P    naprawy monitoringu wizyjnego w Dzielnicy Chwarzno

4114/07/V/P    wykonania monitoringu wizyjnego w Dzielnicy Orłowo

4115/07/V/P    zmiany zarządzenia nr 561/07/V/P dotyczącego dostępu do Internetu dla potrzeb monitoringu wizyjnego w dzielnicach Gdyni

4116/07/V/P    zakupu kosiarki spalinowej HONDA UM 616 EE

4117/07/V/M  zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania  lampek świątecznych do dekoracji ulicy Świętojańskiej i Placu Kaszubskiego

4118/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

4119/07/V/S   zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni

4120/07/V/M  ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na przyjęcie do realizacji zadania: „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni”

4121/07/V/S   zasad postępowania w przypadku odmowy odebrania rzeczy znalezionej, która nie przedstawia żadnej wartości

4122/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup do 14.000 EUR sortów mundurowych dla pracowników Straży Miejskiej

4123/07/V/U   zawarcia umowy dotyczącej określenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na budowie budynku mieszkalnego przy ul. Pomorskiej 57-59

4124/07/V/U   zawarcia umowy dotyczącej określenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na budowie hali produkcyjno – magazynowej na terenie obejmującym działki 316/3 i 319/3 w Gdyni

4125/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Jaskółczą

4126/07/V/M  określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej, nieruchomości położonej przy ul. Północnej

4127/07/V/O   udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup worków do wózków przeznaczonych na zbiórkę odpadów w ramach realizacji programu : „Urząd przyjazny środowisku – system gospodarki odpadami”

4128/07/V/M  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 5.2778.000 EUR na wykonanie remontu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3

4129/07/V/U   zatwierdzenia postępowania  na udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Przebudowa ul. Mylnej”

4130/07/V/U   akceptacji aneksu nr 1/2007 do umowy KB/28/MOPS/2006 z 27.12.2006 r. na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Gdyni /

4131/07/V/U   akceptacji aneksu nr 2/2007 do umowy KB/26/MOPS/2006 z 18.12.2006 r. w sprawie zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych osobom chorym psychicznie na terenie miasta

4132/07/V/U   akceptacji aneksu nr 3/2007 do umowy KB/27/MOPS/2006 z 18.12.2006 r. w sprawie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni

4133/07/V/U   upoważnienia do podpisania aneksu nr 6/07 do umowy z 2.11.1999 r. zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie udostępnienia miejsc dla mieszkańców Gdyni w prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej domach pomocy społecznej

4134/07/V/P    emisji spotów informacyjnych na temat wymiany dowodów osobistych

4135/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup czajników bezprzewodowych, kalkulatorów oraz lampek biurowych o wartości do 14.000 EUR

4136/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup mebli metalowych BHP o wartości do 14.000 EUR

4137/07/V/S   zmiany zarządzenia nr 3791/07/V/M z 23.10.2007 r. w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na naprawę plotera w Wydziale Geodezji

4138/07/V/S   objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „EKO DOLINA” w Łężycach

4139/07/V/M zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.278.000 EUR na wykonanie przebudowy pomieszczeń lokalu użytkowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych – Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji przy ul. Traugutta 2

4140/07/V/M przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

4141/07/V/P    organizacji konferencji naukowej wraz z programem towarzyszącym w ramach ogólnopolskich obchodów 150 rocznicy Josepha Conrada Korzeniowskiego

4142/07/V/P    zatwierdzenia preliminarza wydatków związanych z udziałem gminy Gdynia w Rynku Międzynarodowym podczas „Kieler Woche 2008”

4143/07/V/U   wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Władysława IV/Traugutta

4144/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji na wykonanie daszka na ściance wspinaczkowej na placu zabaw przy ul. Radosnej

4145/07/V/U   akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr KB/518/UI/177/W/2007 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia odcinków ulicy Szafranowej

4146/07/V/U   wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 € na wykonanie roboty budowlanej – przebudowy skrzyżowania ulic Morska – Kartuska w Gdyni wraz z modernizacją sygnalizacji świetlnej w ramach III edycji programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach”

4147/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/634/UI/239-W/2007 z 6.09.2007 r. na wykonanie opracowania: „Projektu budowlanego i wykonawczego branży drogowej na przebudowę ulic Nasypowej i Zielonej w Gdyni”

4148/07/V/U   akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr KB/519/UI/178/W/2007 z 19.07.2007 r. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia ulicy Bernadowskiej

4149/07/V/U   upoważnienia do podpisania oświadczenia w związku z inwestycją pn. „Regulacja rzeki Chylonki w rejonie ulic Świętego Mikołaja i Hutniczej w Gdyni”

4150/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 3833/07/V/U w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 211.000 EUR na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni

4151/07/V/U   zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 211.000 € na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni

4152/07/V/U   zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy zbiornika retencyjnego usytuowanego przy ul. Bosmańskiej oraz przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Jarowej i Benisławskiego

____________________________________________

INTERPELACJE: 

1.         Od czasu opublikowania poprzedniego numeru Biuletynu żaden z Radnych nie złożył interpelacji.

_________________________________________

 STALE TERMINY POSIEDZEN KOMISJI RADY: 

Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień przed sesją, godz. 15.00

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – III wtorek, godz. 17.00

Komisja Kultury - środa, tydzień przed sesją, godz. 16.15

Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00

Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień przed sesją, godz. 16.00

Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 16.00

Komisja Statutowa - poniedziałek, tydzień przed sesją, godz. 16.00

Komisja Strategii - wtorek przed sesją, godz. 16.00

Komisja Zdrowia - środa, tydzień przed sesją, godz. 17.00

______________________________________________

 INFORMACJA O TERMINACH POSIEDZEN KOMISJI RADY: 
Komisja Budżetowa: 28.11., godz. 11.40, s. 105A
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 30.11., godz. 16.00, s. 105A
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej: Komisja Kultury: Komisja Oświaty: 28.11.,  po sesji RM
Komisja Rewizyjna:  
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa: 30.11., godz. 18.00, s. 101
Komisja Sportu i Rekreacji:  
Komisja Statutowa: 17.12., godz. 15.30, s. 104
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej: 30.11., godz. 16.00, s. 105A
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: 28.11., 30 min. po sesji, s. 105A

_____________________________________________

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 28.11.2007
Data udostępnienia informacji: 28.11.2007
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.04.2020 15:17 Korekta Dorota Nelke