Biuletyn Informacyjny Rady Miasta Nr 19


Nr 19

16 listopada 2007 roku

Nakład 60 egz.


____________________________________________________________________________________________________                         
Zamknięto 15.11.07, godz. 12:50. 

INFORMACJE O PRACYKOMISJI RADY MIASTA: 

Komisja Rewizyjna – 15 pazdziernika: 

Porządek obrad:
1.                    Przyjęcie protokołu 24 września b.r.
2.                    Kwestia wydatków realizowanych w ramach środków budżetowych będących w dyspozycji Wydziału Kultury.
3.                    Ustalenie terminu i przedmiotu kolejnego posiedzenia komisji.

Ad 1.

Wobec braku uwag Przewodniczący komisji, radny Marek Łucyk, uznał protokół z dn. 24 września b.r. za przyjęty.


Ad 2.

Gościem komisji był Naczelnik Wydziału Kultury, pan Włodzimierz Grzechnik.

Naczelnik W. Grzechnik szeroko omówił problematykę finansowania imprez organizowanych przez Miasto.

Dotychczasowa praktyka była taka, iż w organizowaniu imprez z zakresu kultury Miasto brało udział tylko w części (np. poprzez zapewnienie bezpieczeństwa) i przeznaczało na ogół kwoty mieszczące się w przedziale od 30 do 100 tys. zł., stanowiące niewielki ułamek całkowitych kosztów.

Naczelnik W. Grzechnik dla zilustrowania, jakie są faktyczne koszty większych imprez, podał średni koszt koncertu organizowanego przez telewizję przy współudziale Miasta: ok. 500 tys. zł., przy czym ceny poszczególnych elementów składających się na całość imprezy są bardzo różne (w zależności od rodzaju imprezy). Bardzo wysoki jest sam koszt sceny – od 60 do 100 tys. zł. (znacznie mniejszy jest koszt bardzo małych scen: ok. 7 tys. zl.).

W związku z pytaniami członków komisji o możliwość posiadania przez Miasto własnej sceny, Naczelnik W. Grzechnik przyznał, że jest to możliwe, ale nieopłacalne dla Miasta. Scena, żeby zarobić, musi „pracować”, a to wymaga posiadania odpowiedniej ekipy (sam montaż dużej sceny trwa 3 dni). Na wysoki koszt sceny składa się szereg elementów: rozmiar, tzw. udźwig (wykonawcy godzą się występować tylko na scenach o określonych parametrach technicznych). Bardzo wysokie są koszty związane z oświetleniem i nagłośnieniem. Wymogi techniczne zmieniają się bardzo szybko i to, co zdawało egzamin w danym roku, w kolejnym może być już przestarzałe. To wszystko sprawia, że nie jest opłacalne posiadanie na własność elementów technicznych związanych z imprezami kulturalnymi.

Przewodniczący M. Łucyk poprosił Naczelnika o szczegółowe odniesienie się do kwestii kosztów przedsięwzięcia ŚWIĘTOJAŃSKA CARNIVAL, szczególnie zaś do dużej różnicy między wysokością zaplanowanych środków, a wysokością środków ostatecznie wydanych.

Pan W. Grzechnik przypomniał, jaki teren obejmowało przedsięwzięcie i jakiego rodzaju imprezy w jego ramach zostały zrealizowane. Prowadzono bardzo intensywne działania promocyjne imprezy. Poniesione w sumie koszty są porównywalne do kosztów przedsięwzięć o analogicznej skali.

Radny T. Szemiot zapytał o ostateczny koszt imprezy i o to, kto był pomysłodawcą zaangażowania zespołów brazylijskich.

Odpowiadając na drugi człon powyższego pytania Naczelnik W. Grzechnik wyjaśnił, iż pomysłodawcą była firma ALTER ART.

Odnosząc się z kolei do kwestii finansowej pan Grzechnik wyjaśniał, iż założenia finansowe, a faktyczne koszty tego rodzaju imprez zwykle różnią się znacznie z uwagi na nieprzewidziane zdarzenia, które na ogół w czasie przedsięwzięć o tak dużej skali mają miejsce. Pan Grzechnik poinformował, iż koszt całkowity imprezy zamknął się kwotą 1 mln. zł. Środki wykraczające poza zaplanowaną kwotę 800 tys. zł. zdecydowano przeznaczyć na promocję. Resztę kosztów pokryli sponsorzy.

Członkowie komisji prosili też o informacje dotyczące kosztów imprezy OPENER.

Pan W. Grzechnik poinformował, iż Miasto poniosło przede wszystkim koszty wydzierżawienia terenów lotniska, a także koszy związane z niektórymi elementami promocji przedsięwzięcia. Koszty związane z zabezpieczeniem transportu pokrył ZKM.

Naczelnik W. Grzechnik poinformował o innych imprezach organizowanych przez Miasto i serdecznie zapraszał członków komisji do brania w nich udziału.

W związku z pytaniem radnej B. Łęgowskiej Naczelnik wyjaśnił, iż Miasto generalnie nie biletuje imprez przez siebie organizowanych – na ogół wstęp na takie imprezy jest wolny.

W związku z pytaniem radnego M. Wołka o konkurencyjność innych miast w zakresie przedsięwzięć kulturalnych Naczelnik W. Grzechnik poinformował, które miasta w Polsce przodują, jeśli chodzi o aktywność kulturalną (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź), po czym podał dane, jaki procent środków budżetowych przeznaczyły na kulturę w latach 2005 i 2006 miasta o podobnej wielkości co Gdynia (Częstochowa: 4 %, Gliwice, Toruń: ponad 3 %, Gdynia: 2,28 %).

Naczelnik stwierdził, iż na skutek konsekwentnych działań Miasta począwszy od roku 90. Gdynia cieszy się bardzo dobrą opinią w Polsce, czego efektem jest fakt, iż różnego rodzaju grupy artystyczne chętnie do Gdyni przyjeżdżają nie żądając od Miasta zbyt wielkiego udziału w organizowaniu występów.

Odnosząc się z kolei do pytania radnego T. Szemiota Naczelnik W. Grzechnik wyjaśnił, iż dodatkowe 20 % środków przeznaczonych na promocję ŚWIĘTOJAŃSKA CARNIVAL mieści się w kwocie 1 mln. zł.

Radna B. Łęgowska pytała, czy Wydział Kultury będzie mógł organizować imprezy w hali widowiskowo – sportowej.

Naczelnik W. Grzechnik zapewnił, że wydział na pewno będzie proponował realizację różnych przedsięwzięć, ale tylko na zasadzie współpracy z innymi podmiotami.

Ad 3.
Ustalono termin kolejnego posiedzenia na dzień 19 listopada b.r. – godz. 15.30

Jak wstępnie ustalono, przedmiotem posiedzenia będzie praca pionu Wiceprezydent Ewy Łowkiel. Tym samym komisja rozpocznie cykl spotkań z poszczególnymi Wiceprezydentami na temat pracy podległych im pionów.

Komisja skieruje też do Wiceprezydent E. Łowkiel prośbę o przygotowanie informacji na temat wyników postępowania wyjaśniającego w sprawie wycinki drzew na Oksywiu.

Radna B. Łęgowska wyraziła chęć zapoznania się z mapą hałasu wykonaną dla Gdyni.

______________________________________________

 Komisja Zdrowia – 17 i 24 pazdziernika: 

Porządek:

1.        Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad komisji.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.        Omawianie projektów uchwał wnoszonych na Sesję RMG 24 października 2007r.

4.        Szczepienia przeciw HPV – nowy program profilaktyczny?.

5.        Wolne wnioski i sprawy wniesione.

6.        Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.

Ad. 1 i 2

Obrady otworzył przewodniczący B.Krzyżankowski, który zaproponował przegłosowanie w/w porządku. Przyjęto pozytywnie porządek i protokół z poprzedniego posiedzenia.

Ad.3

Projekt przedstawił skarbnik K.Szałucki, dot.:

4.1.               zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/44/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2007.

Opinia pozytywna – jednogłośnie 5 za.

Projekty poniższe omówiła wiceprezydent E.Łowkiel, dot.:

4.5                 wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę Miasta Gdyni w 2008r.

Radny R.Geremek wnioskował o jak najszybsze wprowadzenie systemu umożliwiającego dokonywanie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu systemem elektronicznym.

Radny B. Krzyżankowski zwrócił uwag, że powyższa uchwała zawęża możliwość uzyskania 25% bonifikaty na świadczenia jedynie do osób, których dwoje lub więcej dzieci korzysta z przedszkola nie uwzględniając rodzin, które posiadają dzieci o większej różnicy wieku, mimo, że spełniają kryterium niskiego dochodu. Powyższa uwaga dotyczyła również uchwały 4.6

Opinia pozytywna – jednogłośnie 5 za

4.6                 wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w Żłobku „Niezapominajka” w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 23 w 2008 r.;

Opinia pozytywna – jednogłośnie 5 za

Ad.4

Przewodniczący Komisji powitał zaproszonego gościa, pana dr n. med. Mirosława Dudziaka Konsultanta Wojewódzkiego Ginekologii Onkologicznej, Ordynatora Oddziału Ginekologii Położniczej Gdyńskiego Centrum Onkologii w Gdyni. B.Krzyżankowski poprosił gościa o wyrażenie opinii mającej na celu rozwianie wątpliwości władz Miasta co do celowości opracowania i uruchomienia programu szczepień przeciw wirusowi HPV. Konsultant Wojewódzki, po nakreśleniu sytuacji epidemiologicznej w kraju i regionie pomorskim omówił dostępne na polskim rynku rodzaje szczepionek (obecnie są dostępne 2 szczepionki Silgard i Cervarix).

Nie zdecydował się jednak na wydanie opinii, którą z nich zaleciłby do przeprowadzenia programu profilaktycznego.

Zwrócił uwagę na fakt, że nie są one całkiem równoważne, gdyż tylko jedna z nich oprócz podstawowego działania przeciw HPV również powoduje odporność przeciw kłykcinom kończystym (częstemu, choć nie niebezpiecznemu dla życia schorzeniu). Skuteczność obu szczepionek ocenił na bliską 100% w stosunku da dwóch najczęstszych z onkogennych szczepów HPV powodujących 70% nowotworów szyjki macicy. Zapytany: czy znacznie tańszą profilaktyką cytologiczną nie można uzyskać podobnego efektu stwierdził, że zgłaszalność polskich kobiet na badania ginekologiczne jest bardzo niska, więc szczepienia mogłyby znacznie zmniejszyć zachorowalność na raka szyjki macicy. Oba działania nie powinny być dla siebie alternatywą, ale muszą się uzupełniać.

Szczepienia są rodzajem profilaktyki pierwotnej i zapobiegają wystąpieniu choroby, badania cytologiczne są profilaktyką wtórną polegającą na wykrywaniu już istniejącej patologii. Szczepienie nie zwalnia z obowiązku kontroli ginekologicznej.

Wiceprezydent E.Łowkiel wskazała na bardzo wysoki koszt programu i poinformowała komisję, że decyzja o uwzględnieniu go w planach budżetowych na 2008r. może zapaść tylko na Kolegium Prezydenckim.

Przewodniczący zaproponował spotkani komisji po posiedzeniu Kolegium Prezydenckiego, przed sesją Rady Miasta 24 października br. celem ustalenia opinii w sprawie szczepień przeciw HPV.

Komisja Zdrowia na posiedzeniu w dniu 24.10.2007r. wnioskowała o przekazanie prezydentowi (na piśmie) wniosku o następującej treści: „Komisja Zdrowia… po przeprowadzeniu dyskusji, posiłkując się opiniami ekspertów, widzi celowość opracowania programu szczepień przeciw wirusowi HPV.

W związku z powyższym Komisja zwraca się z prośbą do Pana Prezydenta o wsparcie działań, zmierzających do przygotowania i uruchomienia programu”.

Głosowanie jednogłośnie 6 za.

______________________________________________

 Komisja Sportu – 23 pazdziernika: 

Porządek:

1.                    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2.                    Inwestycje w Gdyni (stadion piłkarski, boisko rugby) – ref. p. Danuta Winiarz z Wydziału Inwestycji,

3.                    Projekt budżetu GOSiR na 2008 r. – ref. dyrektor GOSiR, pan Jerzy Jałoszewski,

4.                    Sprawy bieżące i wniesione.

Ad. 1

Protokół przyjęto bez zastrzeżeń.

Ad. 2

Gościem komisji była pani Danuta Winiarz z Wydziału Przygotowania Inwestycji. Zaprezentowała ona członkom komisji projekty (rysunki planistyczne) stadionu rugby i stadionu piłkarskiego. Z projektu wynika, że będzie można prowadzić rozgrywki rugby przed całkowitym zakończeniem budowy stadionu – projekt przewiduje wykonanie w pierwszej kolejności murawy, potem dopiero trybun. Ogłoszenie przetargu na wykonanie stadionu mogłoby nastąpić jeszcze w tym roku, budowa mogłaby się zacząć wiosną i potrwać około roku.

Dyskutowano również, czy przewidziany w projekcie płot okalający stadion rugby, wysokości 15 m, nie jest zbyt wysoki.

Komisja z zadowoleniem przyjęła informacje o budowie stadionu rugby i wnioskuje, aby, w miarę możliwości technicznych, w pierwszej kolejności wykonać murawę, a następnie trybuny – wynik głosowania 5/0/0.

Następnie p. Winiarz zaprezentowała projekt stadionu piłkarskiego. Budowa będzie dwuetapowa – w pierwszym etapie powstaną 3 trybuny, w drugim trybuna VIP. Trwają starania o pozwolenie na budowę trybuny VIP, budowa mogłaby ruszyć w połowie 2008 r.

Ad. 3

Panowie Jerzy Jałoszewski i Dariusz Schwarz z GOSiR zaprezentowali założenia do budżetu GOSiR na 2008 rok. Komisja postanowiła skierować do Prezydenta Miasta następujące wnioski:

1.                    wniosek o uwzględnienie w budżecie środków na promocję miasta poprzez kluby sportowe w wysokości 1.300.000 zł – 5/0/0.

2.                    wniosek o zwiekszenie środków zaplanowanych w profilaktyce uzależnień poprzez sport do 1.050.000 zł – 5/0/0.

3.                    wniosek o zwiększenie nagród Prezydenta dla najlepszych sportowców do 900.000 zł, w tym dla olimpijczyków – 5/0/0.

4.                    wniosek o zabezpieczenie w budżecie środków na modernizację boiska piłkarskiego przy ul. Nauczycielskiej w wysokości 360.000 zł (z wykorzystaniem murawy z rozbiórki nawierzchni boiska pod stadion rugby) – 5/0/0.

5.                    wniosek o całkowite uporządkowanie spraw organizacyjnych kompleksu sportowego przy ul. Nauczycielskiej. Komisja zwraca się z wnioskiem do pana prezydenta Stasiaka o ustalenie sytuacji prawnej ośrodka przy SP 35 (korty tenisowe). Obecnie klienci ośrodka niszczą bieżnię i boisko piłki nożnej zbudowane z pieniędzy miasta. Wynik głosowania – 5/0/0.

6.                    wniosek o zaplanowanie ułożenia sztucznej murawy na boisku przy ul. Okrzei, traktowanym jako boisko rezerwowe dla grup młodziezowych podczas budowy stadionów – 5/0/0.

7.                    wniosek o przyjęcie wieloletniego planu rewitalizacji boisk asfaltowo-betonowych w mieście. Komisja wnioskuje również o opracowanie jednolitych standardów wszystkich boisk (o wymiarach 30x50 m) – 5/0/0.

Ad. 4

1.                     Komisja wysłuchała informacji pana Jacka Urbana, mieszkańca Chyloni na temat problemów mieszkańców dzielnicy.

2.                     Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o przyznanie panu Jerzemu Jałoszewskiemu, dyrektorowi GOSiR, nagrody (ze środków GOSiR) z okazji 10-lecia GOSiR oraz 10-lecia jego pracy na stanowisku dyrektora – jednogłośnie.

3.                     Nastepne posiedzenie – 20 listopada, godz. 15.00, na GOSiRze. Spotkanie poświęcone będzie budowie hali sportowo-widowiskowej.

______________________________________________

 Komisja Mieszkaniowa – 23 pazdziernika: 

Porządek posiedzenia:
1.                    Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na Sesję RMG. 2.                    Sprawy wniesione.
3.                    Rozwiązanie komunikacyjne związane z budową stacji paliw przy ul. Bursztynowej oraz problem z dojazdem do bloku przy ul. Morskiej 157-163 w Gdyni Leszczynki.
4.                    Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.

Ad 1.
Poniższe numery projektów odpowiadają numeracji przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RMG.

4.1. – w spr. zmiany Uchwały RMG /.../ w spr. uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2007:

Projekt przedstawiła Z-ca Skarbnika Miasta Gdyni, pani Alicja Helbin.

Radny Ireneusz Bekisz pytał o przyczyny przeznaczenia dodatkowych 355 tys. zł. na promocję Nagrody Literackiej.

Pani A. Helbin zapewniła radnego, iż stosowne szczegółowe wyjaśnienia zostaną przygotowane na dzień Sesji RMG.

Radny I. Bekisz wyraził zaniepokojenie znacznym zmniejszeniem (o ponad 2 mln. zł.) kwoty przeznaczonej na modernizację gminnych dróg. – Kluby, szczególnie opozycyjne, bardzo walczyły o zwiększenie środków na ten cel.

Pani A. Helbin wyjaśniała, iż jest to skutek nierozstrzygniętych przetargów (brak wykonawców).

Do przedmiotowej kwestii szerzej odniósł się Wiceprezydent M. Stępa wyjaśniając, iż zasadniczą przyczyną nierozstrzygniętych przetargów jest obecna drastyczna – jak określił Wiceprezydent – przewaga popytu nad podażą na rynku usług budowlanych, szczególnie w zakresie budownictwa drogowego. Jak dotąd nie powstały nowe firmy, ani nie odnotowanu pojawienia się firm zewnętrznych.

Wiceprezydent zwracał uwagę, iż wszystkie samorządy mają problemy z wykorzystaniem dużych środków jakie napływają z UE, szczególnie w zakresie budownictwa drogowego. Stworzenie przedsiębiorstwa zajmującego się budową dróg nie jest szybkie, ani szczególnie tanie. Nawet duże firmy mają obecnie problemy ze skompletowaniem załóg. O ile niegdyś wykonawcy zabiegali o zawieranie kontraktów z Miastem, o tyle obecnie sytuacja jest odwrotna. Wykonawcy zgłaszający się na przetargi dyktują często tak wysokie ceny, że przetargi muszą być unieważniane.

Wracając do kwestii, o którą pytał radny I. Bekisz, Wiceprezydent poinformował, iż przetargi ogłaszane są od wiosny.

Wiceprezydent zwrócił uwagę, iż środki na modernizację dróg zmniejszono o ¼, a to znaczy, że ¾ środków zostanie wykorzystana.

Radny I. Bekisz powołał się na otrzymany od Wiceprezydenta zestaw dróg przeznaczonych do realizacji informując, iż takie też dane przekazał wyborcom. Radny stwierdził, iż w obecnej sytuacji niezadowoleni wyborcy będą zgłaszali swoje pretensje z tytułu niezrealizowania wcześniejszych deklaracji.

Wiceprezydent M. Stępa wyraził przypuszczenie, że mieszkańcy Gdyni doskonale zdają sobie sprawę z trudności na rynku usług budowlanych i w związku z tym wykażą zrozumienie dla trudnej sytuacji Miasta. – Boleję nad tym i borykam się z tym problemem każdego dnia.

W związku z pytaniem radnego I. Bekisza o szanse wykorzystania środków w 2008 r., o które obecnie zmniejsza się wykonanie zadania „modernizacja dróg gminnych”, pani A. Helbin wyjaśniła, iż budżet jest roczny i nie ma możliwości przeniesienia środków na kolejny rok.

Na przedmiotowe pytanie odpowiedział też Wiceprezydent M. Stępa: - Mogę obiecać, że będę się starał, aby w projekcie budżetu na 2008 r. kwota na gminne drogi była większa, ale nie obiecuję, że wydamy znacząco więcej środków niż w bieżącym roku.

Radny B. Krzyżankowski wyraził zaniepokojenie wycofaniem się Miasta z realizacji Domu Pomocy Społecznej.

Projekt zaopiniowano pozytywnie nast. stosunkiem głosów: 2/0/2

4.2.- w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – część dzielnic Śródmieście i Wzgórze Św. Maksymiliana ...:/Projekty dot. zagadnień planistycznych przedstawili Wiceprezydent Marek Stępa i naczelnik Biura Planowania Przestrzennego, pan Marek Karzyński/.

Radny B. Krzyżankowski zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu powyższej uchwały powinien się znaleźć zapis mówiący o konieczności tworzenia nowych miejsc parkingowych. Planowane inwestycje pogorszą już teraz złą sytuację, gdy śródmieście „dusi” się bez parkingów. Radny uważa, że zaplanowanie jak największej liczby miejsc parkingowych powinno stać się jednym z priorytetów nowego planu miejscowego.

Opinia pozytywna: 3/0/1

4.3. – w spr. uchwalenia miejscowego planu zagosp. przest. części dzielnicy Oksywie w Gdyni – rejon ulic Dickmana i Osada Rybacka:Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.

4.4. – w spr. wezwania radcy prawnego Moniki Tarnowskiej - /.../ do usunięcia naruszenia prawa ...:

Przewodniczący komisji, radny Marcin Horała, zaznaczył, iż podtrzymuje swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie, przedstawione na sesji RMG.

Komisja nie przyjęła w przedmiocie projektu określonego stanowiska w związku z nast. wynikiem głosowania: 0/0/4

Aneks do porządku obrad RMG – projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych:

Projekt przedstawił Wiceprezydent M. Stępa.

Opnia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.

Ad 2.

Radny Paweł Stolarczyk wniósł pod obrady komisji nast. sprawy:

·                      Sprawa dot. zamiany nieruchomości będącej własnością Spółdzielni Mieszkaniowej NA WZGÓRZU na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdyni:

Przed odczytaniem pisma w przedmiotowej sprawie (pismo zarchiwizowane w materiałach komisji) radny P. Stolarczyk wyraził zdziwienie, iż z wypowiedzi radnego I. Bekisza, zamieszczonej w piśmie „Dąbrowa i Dąbrówka”, można wyciągnąć wniosek, iż projekt dot. przedmiotowej sprawy został przyjęty na sierpniowej sesji, mimo iż w istocie został wycofany z porządku obrad RM.

Radny I. Bekisz wyjaśnił, iż prawdopodobnie nie był w czasie wycofywania projektu obecny na sali obrad, a był przekonany, że projekt został przyjęty.

Radny P. Stolarczyk po odczytaniu przywołanego wyżej pisma, stwierdził, iż jego zdaniem, informacja zawarta w uzasadnieniu przywołanego projektu uchwały jest niepełna.

Wiceprezydent M. Stępa wyraził przekonanie, iż odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie udzieli radnemu Wiceprezydent Bogusław Stasiak (pismo z załącznikiem zostało dostarczone Wiceprezydentowi B. Stasiakowi w dn. 24 października b.r.).

·                      Sprawa dot. starań p. Katarzyny Kupper o przydział lokalu komunalnego:

Radny P. Stolarczyk odczytał przedmiotowe pismo (zarchiwizowane w materiałach komisji).

Do sprawy odniósł się radny I. Bekisz stwierdzając, iż Miasto ma obowiązek przydzielenia lokalu socjalnego w razie orzeczenia sądu o eksmisji. W przedmiotowej sprawie gmina jako interwenient uboczny broni się, ponieważ p. K. Kupper nie miała umowy najmu na żaden lokal komunalny w Gdyni. Pozytywne załatwienie starań p. Kupper stanowiłoby precedens, na który mogłyby się powoływać inne osoby spoza Gdyni.

Ad 3.
Celem wyjaśnienia przedmiotowych kwestii (jak w porządku – patrz pkt 3) do wzięcia udziału w posiedzeniu zaproszono Naczelnika Wydziału Inżynierii Ruchu, pana Jacka Oskarbskiego.

·                      Sprawa dojazdu do bloku przy ul. Morskiej 157-163:

Naczelnik J. Oskarbski rozpoczął referowanie przedmiotowej sprawy od informacji, iż w czasie rozmów prowadzonych z mieszkańcami bloku przy ul. Morskiej ustalono, iż mieszkańcy spróbują znaleźć rozwiązanie problemu i w razie akceptacji zrealizują je w ramach inicjatyw lokalnych.

Pan Oskarbski wyjaśnił ponadto, iż nie jest możliwe zorganizowanie wjazdu od ulicy Morskiej, ponieważ jest to droga klasy głównej, a w myśl obowiązującego prawa wjazdy od drogi głównej winny być ograniczane. Zrealizowanie wjazdu od ul. Morskiej może być – w ocenie Naczelnika – groźnym precedensem. Rozwiązaniem byłaby realizacja drogi serwisowej od ulicy Morskiej, ale byłaby to bardzo duża i bardzo kosztowna inwestycja.

Pan J. Oskarbski zaprezentował na mapce, jakie są propozycje wydziału w kwestii rozwiązania problemu.

Przewodniczący M. Horała poprosił Naczelnika J. Oskarbskiego o przekazanie komisji informacji z chwilą podjęcia ostatecznej decyzji w kwestii przedmiotowego problemu.

·                      Sprawa budowy stacji paliw przy ul. Bursztynowej:

Radny Bogdan Krzyżankowski wyraził zdziwienie, że wydział inżynierii ruchu zaopiniował pozytywnie wydanie warunków zabudowy dla stacji paliw przy ul. Bursztynowej 2a, pomimo lokalizacji zaledwie 40 m od newralgicznego skrzyżowania ulic Witomińskiej, Rolniczej, Kieleckiej i Konwaliowej. Dlaczego najpierw nie wykonano projektu przebudowy wyżej wymienionego skrzyżowania, skoro dzisiejsze rozwiązania są dalece niewystarczające, a miejsce to jest wyjątkowo niebezpieczne?

Radny pytał, czy były wykonane analizy oceniające wpływ planowanej inwestycji na bezpieczeństwo i sprawność komunikacji.

Naczelnik J. Oskarbski wyjaśniał, iż do jego wydziału należy jedynie wydanie decyzji o warunkach, o co występuje wydział architektury. Zadaniem wydziału inżynierii ruchu było jedynie wskazanie, jak najlepiej może być skomunikowany przedmiotowy teren, nie zaś opiniowanie samego przedsięwzięcia. Kwestię usytuowania stacji rozstrzygają planiści.

Naczelnik przedstawił na mapce wstępną koncepcję rozwiązań komunikacyjnych związanych z budową stacji.

W związku z pytaniem radnego B. Krzyżankowskiego, do kogo należy badanie, czy dane przedsięwzięcie nie pogorszy bezpieczeństwa drogowego, pan J. Oskarbski poinformował, że zajmuje się tym wydział inżynierii ruchu. Jak dalej informował pan Oskarbski, stosowana jest praktyka zobowiązywania inwestorów do takich działań, w wyniku których nie pogorszą się warunki ruchu drogowego. W przedmiotowym przypadku jak na razie zaakceptowana jest koncepcja – jeszcze nie projekt.

W związku z wykazaniem przez radnego B. Krzyżankowskiego szeregu zagrożeń związanych z zaplanowaną inwestycją, pan J. Oskarbski przyznał, że tworzenie czegokolwiek, co generuje ruch jest dyskusyjne. Pan J. Oskarbski zaznaczył przy tym, iż praktycznie każdy obiekt powstający przy drodze pogarsza warunki jeśli chodzi o bezpieczeństwo.

Radny I. Bekisz powołał się na pierwszą decyzję odmowną podpisaną – jak informował – przez Naczelnika J. Przybyszewskiego.

Radny B. Krzyżankowski podkreślał, iż proponowane rozwiązanie komunikacyjne jest możliwe, natomiast ewidentnie pogarsza warunki komunikacyjne.

Zdaniem Naczelnika problemem jest tylko kwestia wyjazdu ze stacji, natomiast zaproponowane rozwiązanie komunikacyjne jest bezpieczne.

Radny B. Krzyżankowski podtrzymywał swoje stanowisko, że stacja paliw przy ul. Bursztynowej nie powinna powstać.

Pan J. Oskarbski po raz kolejny wyjaśniał, iż kwestia celowości samej inwestycji jest rozstrzygana przez planistów i zwrócił uwagę, iż w wielu miejscach miasta stacje paliw usytuowane są przy skrzyżowaniach.

Radny I. Bekisz zwrócił uwagę, że w omawianym przypadku skrzyżowanie jest szczególnie skomplikowane.

Naczelnik J. Oskarbski po raz kolejny stwierdził, iż o powstaniu stacji decyduje ten, kto wydaje warunki, zaś wydział inżynierii ruchu znajduje dla zaakceptowanej funkcji stosowne rozwiązanie komunikacyjne.

Pan J. Oskarbski poinformował przy tym, iż często w przypadkach wydawania przez wydział decyzji negatywnych, inwestorzy odwołują się do SKO, które następnie nakazuje wydanie warunków. Wydział nie może w nieskończoność przeciągać procedury.

Ad 4.Termin kolejnego posiedzenia: 27 listopada b.r., godz. 17

____________________________________ 

Komisja Kultury – 24 pazdziernika: 

Posiedzenie prowadziła przewodnicząca komisji, r. Beata Łęgowska.

Porządek:

1.        Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

2.        Przyjęcie porządku obrad,

3.        Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.

Ad. 1

Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2

Porządek przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Zaopiniowano następujące projekty uchwał:

1.        w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta dla studentów i doktorantów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni – opinia pozytywna – 4/0/0.

Następne posiedzenie (na temat budżetu na 2008 rok) – 8 listopada, godz. 14.00.

___________________________________ 

Komisja Budzetowa – 24 pazdziernika: 

Lista obecności jest załączona do protokołu.

Posiedzenie prowadził przewodniczący RM, S.Szwabski.

Porządek
1.                               
Zaopiniowanie zmian do budżetu miasta na 2007 rok przedstawionych przez Skarbnika Miasta, wnoszonych na najbliższą sesję RM.

Ad. 1

Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie – 10/0/2. Skarbnik Miasta dodał załącznik nr 2 do projektu uchwały – kwota związana z nagrodami literackimi (załączony do niniejszego protokołu).

_____________________________________ 

Komisja Strategii – 24 pazdziernika: 

Porządek:

1. Omawianie projektów uchwał wnoszonych na Sesję Rady Miasta 24 października 2007r.

 2. Wnioski i sprawy wniesione.

Ad.1

Projekt przedstawiła zastępca skarbnika A.Helbin, dot.:

4.1.               zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/44/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2007.

Referował w-prez. dr inż. arch. M. Stepa.

Komisja zwróciła się do prez. M. Stepy o dostarczenie członkom zestawienia dotyczącego niezrealizowanych przetargów (w związku z poprawką do budżetu zmieniającej wydatki na inwestycje drogowe).

Opinia pozytywna – 6/0/2.

Projekty poniższe zaprezentował wiceprezydent M.Stępa, dot.:

4.2.               przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego część dzielnic

4.3.               Śródmieście i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejonu ulic Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańskiej;

Opinia pozytywna –5/0/2

4.4.               uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni rejon ulic Dickmana i Osada Rybacka;

Opinia pozytywna – jednogłośnie 8 za

Projekt przedstawił dyrektor Biura Projektowania Przestrzennego Miasta Gdyni Marek Karzyński, dot.:

4.5.               wezwania radcy prawnego Moniki Tarnowskiej – pełnomocnika Władysławy Grabarskiej do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr VIII/190/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej;

Opinia pozytywna – 4/0/3

4.6.               wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę Miasta Gdyni w 2008 r.;

Opinia pozytywna – jednogłośnie 8 za

Projekty z aneksu:

Nr 2 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych zajętej w części pod drogę publiczną.

Opinia pozytywna – jednogłośnie 6 za

Ad.2

Komisja zaplanowała kolejne spotkanie na dzień 20 listopada 2007 r. na 16.00.

______________________________________________

 Komisja Statutowa – 9 listopada: 

Porządek posiedzenia:

1.                    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2.                    Wprowadzenie uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta:

·          Uchwała w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięcia mandatu;

·          Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy;

·          Uchwała w sprawie zwolnienia z opłat ewidencyjnych osób ubiegających się o wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem oraz osób ubiegających się o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

3.                    Sprawy różne.

Ad 1.

Wobec braku uwag Przewodniczący komisji, radny Andrzej Kieszek, uznał protokół z poprzedniego posiedzenia za przyjęty.

Ad. 2.1.

Uchwała w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięcia mandatu.

Przewodniczący Komisji, radny Andrzej Kieszek przedstawił uchwałę wraz z uzasadnieniem. Członkowie komisji postanowili wnieść uchwałę na najbliższą Sesję Rady Miasta – 4 za – jednogłośnie.

Ad. 2.2

Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy 9.11.2007 r.

Przewodniczący Komisji, radny Andrzej Kieszek przedstawił uchwałę wraz z uzasadnieniem. Na wniosek mieszkańców dzielnicy, ulicę im. Henryka Rutkowskiego zmienia się na ul. Kazimierza Młodzianowskiego.

4 za – jednogłośnie.

Ad. 2.3

Uchwała w sprawie zwolnienia z opłat ewidencyjnych osób ubiegających się o wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem oraz osób ubiegających się o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Przewodniczący Komisji, radny Andrzej Kieszek przedstawił uchwałę wraz z uzasadnieniem. Członkowie komisji postanowili wnieść uchwałę na najbliższą Sesję Rady Miasta – 4 za – jednogłośnie.

Ad. 3.

Następne posiedzenie Komisji Statutowej odbędzie się dnia 19 listopada 2007 roku, o godz. 15.30.

______________________________________________

 ZARZADZENIA PREZYDENTA MIASTA w sprawach: 

2007-10-23: 

3783/07/V/S   zakupu 100 egzemplarzy albumu pt. Tadeusz Link. Sztuka Widzenia teatru”

3784/07/V/O   organizacji uroczystości wręczenia przez władze miasta najlepszym uczniom i studentom stypendiów na rok 2007/2008
3785/07/V/P    wykonania tablic informacyjnych sygnałów alarmowych
3786/07/V/P    dostawy, montażu i uruchomienia w systemie wykrywania , monitorowania i alarmowania miasta , stacji meteoSPG-2

3787/07/V/P    zmiany zarządzenia nr 2461/07/V/P dotyczącego zatwierdzenia wyników konkursu „Bezpieczna Dzielnica’

3788/07/V/M  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na prace pomiarowe odtworzenia osnowy katastralnej
3789/07/V/M  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na inwentaryzację sieci wysokościowej oraz uzupełnienia znaków sieci na obszarze miasta Gdyni
3790/07/V/M  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na modernizację operatu ewidencji gruntów w zakresie budynków na wydzielonym obszarze Gdyni
3791/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na naprawę plotera w Wydziale Geodezji
3792/07/V/M  opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Wójta Radtkego 24
3793/07/V/M  opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Wolności 19
3794/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Dąbrowskiego
3795/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Chylońskiej
3796/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Świętojańskiej
3797/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Cylkowskiego
3798/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Gniewskiej
3799/07/V/M  wykonania stolarki budowlanej w zasobach Administracji Budynków Komunalnych nr 4
3800/07/V/M  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Unruga 67
3801/07/V/M  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego, położonej przy ul. Wójta Radtkego 9 A
3802/07/V/M  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Chylońskiej 170 B
3803/07/V/M  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Murarskiej
3804/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Świętojańskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
3805/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Hutniczej przeznaczonej do wydzierżawienia
3806/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kartuskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
3807/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej
3808/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Nowograodzkiej
3809/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Nowograodzkiej
3810/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Nowograodzkiej
3811/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Nowograodzkiej
3812/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Kalksztajnów
3813/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Witomińskiej
3814/07/V/M  przeniesienia własności udziału Gminy Gdynia w budynku kotłowni oraz ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Boh. Starówki Warszawskiej
3815/07/V/M  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 132 lok.nrU-2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
3816/07/V/M  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz wykonanie zastępcze
3817/07/V/M  akceptacji treści umowy dotyczącej promocji miasta Gdyni przez Centrum Wychowania Morskiego ZHP – Zespół Armatorski „Zawisza Czarny”
3818/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000EUR na organizację podróży studyjnej przedstawicieli zagranicznych biur podróży
3819/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000EUR na przygotowanie do druku planu Gdyni i mapy ścieżek rowerowych w Gdyni
3820/07/V/M  zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania znaczków metalowych z herbem miasta Gdyni

3821/07/V/O   akceptacji aneksu nr 2 do umowy KB/427/OZ/22/W/2006

3822/07/V/O   zgody na zawarcie porozumienia na podstawie umowy KB/930/OZ/31/W/2006

3823/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wydzielenia działek zajętych pod ul. Dickmana

3824/07/V/U   wystąpienia o decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa kanałów deszczowych w ul. Ejsmonda

3825/07/V/U   wystąpienia o decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ul. Bernadowskiej

3826/07/V/U   wystąpienia o decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ul. Szafranowej

3827/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach projektu: „Droga Różowa IV etap – rozbudowa ul. Lotników”

3828/07/V/M  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Świętojańskiej

3829/07/V/M  upoważnienia do podpisania aneksu do umowy dzierżawy TG/81/93 przedmiotem której jest grunt położony na hali płaskiej – pawilon nr 202

3830/07/V/U   unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Odprowadzanie wód opadowych z oś. Pogórze II w Gdyni”

3831/07/V/M  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Odprowadzanie wód opadowych z oś. Pogórze II w Gdyni

3832/07/V/M  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni

3833/07/V/M  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni

3834/07/V/R   zawarcia umowy na wykonanie prac związanych z przywróceniem do pierwotnego stanu użytkowania dotychczasowej siedziby Rodzinnego Domu Dziecka

3835/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 1813/07/V/M dotyczącego ustalenia ceny oraz lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Legionów 65 lok. nr U-2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

3836/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 1818/07/V/M dotyczącego ustalenia ceny oraz lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Legionów 65 lok. nr U-1 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

3837/07/V/M  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową

3838/07/V/M  zlecenia autorskiego wykładu na konferencji „Innowacje dla rozwoju” Panu Maciejowi Stachowiakowi

3839/07/V/M  zlecenia autorskiego wykładu na konferencji „Innowacje dla rozwoju” Pani Julicie Pawłowskiej

3840/07/V/M  zlecenia autorskiego wykładu na konferencji „Innowacje dla rozwoju” Panu Tomaszowi Sypuła

3841/07/V/M  zlecenia autorskiego wykładu na konferencji „Innowacje dla rozwoju” Pani Karolinie Lipińskiej

3842/07/V/M  zlecenia autorskiego wykładu na konferencji „Innowacje dla rozwoju” Panu Piotrowi Tamowiczowi

3843/07/V/P    harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2008 roku

3844/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

3845/07/V/P    zamieszczenia informacji w materiałach promocyjnych miasta Gdyni o dostępności imprez miejskich dla osób niepełnosprawnych

3846/07/V/S   zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2007 r

3847/07/V/P    ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizacje zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gdyni

3848/07/V/S   wyrażenia zgody na naprawy samochodów służbowych Straży Miejskiej

3849/07/V/M  dzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie gdyńskich kalendarzy książkowych na 2008 r

3850/07/V/O   ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej „Pomoc osobom zwalnianym z więzienia i ich rodzinom”

3851/07/V/O   ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień „Profilaktyka przez sport”

3852/07/V/O   ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania „Pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom

3853/07/V/O   ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania „Profilaktyka onkologiczna – prowadzenie ośrodka wsparcia psychologicznej terapii onkologicznej

3854/07/V/O   ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania „Prowadzenie poradni opieki paliatywnej”

3855/07/V/M  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Manganowej

3856/07/V/S   częściowego pokrycia kosztów zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego oraz zatwierdzenia oferenta

3857/07/V/M  udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na dostawę komponentów komputerowych dla Wydziału Geodezji

3858/07/V/M  udzielenia zamówienia na dostawę licencji programów dla Wydziału Geodezji

3859/07/V/M  opracowania dokumentacji technicznej dla wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 141-145 w Gdyni

3860/07/V/M  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie remontu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Gdyni

3861/07/V/P    wyznaczenia terminu składania wniosków na udzielenie dotacji państwowym instytucjom kultury na częściową modernizację „Daru Pomorza” w Gdyni

3862/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego na obsługę UM Gdyni w zakresie sprzedaży biletów lotniczych, autokarowych i promowych

3863/07/V/P    zawarcia aneksu do umowy nr SK/1084/OK/50-W/2007 zawartej 14 sierpnia 2007 r. pomiędzy gminą Gdynia a Mistrzowską Szkołą Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy sp. z o.o

3864/07/V/P    rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia wczesnej interwencji dla dzieci w wieku 0-2 lat mieszkańców Gdyni

3865/07/V/P    przyjęcia regulaminu Gdyńskiej Nagrody Literackiej w Kategorii Dramatu

3866/07/V/U   udielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót na zadaniu „Muzeum Miasta Gdyni – etap II”

3867/07/V/U   udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III etap”
3868/07/V/U   zaktualizowanego wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2007 rok realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
3869/07/V/U   rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Działdowskiej i Modlińskiej
3870/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie geodezyjnego podziału nieruchomości pod drogę ul. Krzemowej
3871/07/V/P    Aneksu do umowy SK/1288/PB/55-W/2007 na współorganizację konferencji historyczno – edukacyjnej pod nazwą „Grudzień’70-Pamiętamu”

3872/07/V/K   zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007

3873/07/V/K   zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 1017/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2007 rok

3874/07/V/K   zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 1018/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2007 rok

3875/07/V/R   przystąpienia do przygotowania edukacyjnego projektu badawczego „Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej”

 2007-10-25: 

3876/07/V/U    zmiany umowy KB/485/UI/150/W/2006 na wykonanie robót budowlanych objętych projektem „ Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III etap”

3877/07/V/U    Udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 1.400 EUR na wykonanie analizy obsługi transportowej centrum handlowego planowanego w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej

3878/07/V/U    Zawarcia ustaleń szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową polegająca na budowie budynku handlowego przy ul. Hutniczej

3879/07/V/O   Akceptacji aneksu do umowy KB/197/OZ/9/W/2007

3880/07/V/M   Udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na umieszczenie reklamy w magazynie Buisness Class dodatku do dziennika Puls Biznesu

 2007-10-31: 

3881/07/V/U   Zmiany zarządzenia nr 3876/07/V/U dotyczącego zmiany umowy KB/485/UI/150/W/2006 na wykonanie robót budowlanych objętych projektem „ Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III etap”

3882/07/V/P    przygotowania kampanii informacyjnej imprezy „Gdyńskie Urodziny Niepodległej” oraz kokardek okolicznościowych na potrzeby uroczystości miejskich
3883/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego, przedmiotem którego jest promocja Gdyni poprzez działalność Sportowego Stowarzyszenia Inwalidów START
3884/07/V/P    zmiany umowy dotyczącej druku kalendarza na rok 2008r
3885/07/V/P    organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Witomino – Radiostacja imprezy kulturalnej : „Zaduszki Blusowe’
3886/07/V/P    ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży na terenie miasta Gdyni w 2008 r.”
3887/07/V/S   zamówienia na wykonanie certyfikatu ozdobnego ISO 9001:200 dla Urzędu Miasta Gdyni
3888/07/V/U   zmiany treści zarządzenia nr 3219/07/V/U dotyczącego płatności za wykonanie robót naprawczych na zadaniu: „Zajezdnia Autobusowa przy ul. Chwaszczyńskiej”
3889/07/V/K   umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojadów
3890/07/V/M  opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Wójta Radtkego 32
3891/07/V/M  opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Legionów 17AB
3892/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Tucholskiej 1
3893/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wiczlińskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
3894/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy przystanku SKM Wzgórze Św. Maksymiliana, w tunelu dla pieszych pod ul. Śląską – Kielecką
3895/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Głogowej
3896/07/V/M  zmiany treści umowy dzierżawy MG/127/D/03 przedmiotem której jest nieruchomość położona przy ul. Wielkopolskiej
3897/07/V/M  upoważnienia do podpisania umowy dzierżawy TG/129/93przedmiotem której jest grunt na hali łukowej – pawilon nr 41
3898/07/V/M  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na koszty sądowe
3899/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na projekt i przygotowanie do druku kalendarza gdyńskiego na 2008 rok – „Gdynia tradycyjnie nowoczesna”
3900/07/V/S   udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z wprowadzeniem danych wojskowych
3901/07/V/S   udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z wprowadzeniem danych wojskowych
3902/07/V/M  zakupu do kwoty 14.000 EUR długopisów

3903/07/V/S   udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miasta Gdyni

3904/07/V/P    dofinansowania wydania książki pt. „Niezwykłe życie Wandy Woźniak”

3905/07/V/U   zapłacenia za informacje i dokumenty niezbędne do wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy skrzyżowania ul. Płk. Dąbka, Czernickiego Wiejskiej i Szkolnej

3906/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

3907/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

3908/07/V/M  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego

3909/07/V/S   unieważnienia zarządzenia nr 1915/07/V/S dotyczącego wyrażenia zgody na zlecenie usługi wykonania grafik okolicznościowych dla potrzeb USC

3910/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup tonerów do drukarek i papieru komputerowego

3911/07/V/S   zakupu wykładziny podłogowej dla rad dzielnic w Gdyni

3912/07/V/S   wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni

3913/07/V/M  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie ul. Suchej i Wiczlińskiej

3914/07/V/U   akceptacji treści umowy o usunięciu kolizji – KB/452/150/W/2007- dotyczącej projektu: „Droga Różowa IV etap- rozbudowa ul. Lotników”

3915/07/V/U   rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na dostawę i montaż wyciągarek dla zadania: „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie – etap II”

3916/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót na zadaniu: „Muzeum Miasta Gdyni – etap II”

3917/07/V/U   rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty 211.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia: Przebudowa skrzyżowań w ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem”

3918/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wydzieleń geodezyjnych w ramach zadania: „Regulacja rzeki Chylonki w rejonie ul. Św. Mikołaja i Hutniczej”

3919/07/V/U   akceptacji treści umowy KB/554/UI/182/W/2005 na wykonanie robót na zadaniu : „Budowa układu drogowego z uzbrojeniem w Gdyni – Pustkach Cisowskich”

3920/07/V/M  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków

3921/07/V/M  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków

3922/07/V/M  zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej

3923/07/V/P    zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 3847/07/V/P z 23 października 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gdyni

3924/07/V/P    . udzielenia zamówienia publicznego na druk plakatu i ulotek informacyjnych dotyczących akcji „wymień dowód osobisty”

3925/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu nasadzeń zieleni na terenie Przedszkola Samorządowego nr 7 przy ul. Władysława IV 56

3926/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Orłowskiej – I etap

3927/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej parkingu przy ul. Orłowskiej

3928/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wprowadzenie zmian w projekcie wykonawczym boksów rybackich oraz wykonanie projektu technologicznego dla przystani rybackiej w Gdyni Orłowie

3929/07/V/S   udzielenia zamówienia publicznego na zakup licencji „Elektronicznego systemu do zarządzania zasobami archiwum Urzędu Miasta Gdyni”

3930/07/V/S   zmiany zarządzenia nr 3678/07/V/S w sprawie zakupu urządzeń multimedialnych do sali 112 w UM Gdyni o wartości do 14.000 EUR

3931/07/V/P    przygotowania kampanii informacyjnej na temat wymiany dowodów osobistych

3932/07/V/S   zakupu materiałów i wyposażenia przeznaczonego do przełączenia sieci telefonicznej w Wydziale Geodezji z szafy krosowej na III piętrze do szafy krosowej na II piętrze

3933/07/V/S   przeprowadzenia inwentaryzacji w UM Gdyni

3934/07/V/S   zmiany paragrafu 2 w zarządzeniu prezydenta miasta Gdyni nr 3716/07/V/S z 10 października 2007 r.

3935/07/V/K   zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007

3936/07/V/K   zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1017/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2007 rok

3937/07/V/K   zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 1018/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia układu harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2007 rok

3938/07/V/M  zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania 40 sztuk ozdób świątecznych w kształcie choinek

3939/07/V/M  zlecenia do kwoty 6.000 EUR wykonania na długopisach nadruku o treści promującej Gdynię

3940/07/V/M  zlecenia do kwoty 14.000 EUR na druk 1.000 egzemplarzy teczek do listu okolicznościowego

3941/07/V/M  skorzystania z prawa pierwokupu przysługującego gminie miasta Gdyni w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni, przy ulicy Hutniczej 36 B, stanowiącej własność Skarbu Państwa

3942/07/V/M  źródła finansowania pierwokupu przysługującego gminie miasta Gdyni w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni, przy ulicy Hutniczej 36 B, stanowiącej własność Skarbu Państwa

3943/07/V/M  zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 3485/07/V/M z 18 września 2007 roku w sprawie określenia warunków zamiany gruntu położonego w Gdyni przy ul. Borchardta, Skwerze Kościuszki, ul. Zygmuntowskiej oraz ul. Armii Krajowej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Skarbem Państwa – wieczysty użytkownik ORBIS S.A

3944/07/V/M  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

3945/07/V/O   zmian w zarządzeniu nr 1838/07/V/0 oraz zawarcie aneksu do umowy

3946/07/V/O   wyrażenia zgody na użyczenie sali komputerowej w celu prowadzenia zajęć z informatyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni

3947/07/V/O   dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Nr 10 oraz Zespołu Szkół Nr 14 w Gdyni do Karlkskrony /Szwecja/ w ramach wymiany międzynarodowej

3948/07/V/O   dofinansowania wyjazdu ucznia Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni na XXIX Mistrzostwa w Armwrestlingu w Bulagrii

 2007-11-05: 

3949/07/V/S   akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tablic rejestracyjnych

3950/07/V/R   zamówienia opracowania dokumentacji konserwatorskiej na temat historycznego pawilonu komunikacyjnego oraz karty ewidencyjnej dworca kolejowego w Gdyni

3951/07/V/R   zamówienia opracowania konserwatorskiej karty ewidencyjnej dla zespołu dawnego Dowództwa Floty na Oksywiu w Gdyni
3952/07/V/K   zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie usługi prowadzenia parkingu strzeżonego oraz usuwanie , holowanie, parkowanie i złomowanie pojazdów
3953/07/V/M  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej reki na uzupełnienie systemu oprogramowania do obsługi katastru nieruchomości miasta Gdyni
3954/07/V/M  wyrażenia zgody na rozwiązanie bez zachowania terminu wypowiedzenia umowy dzierżawy TG/644/92 przedmiotem której jest grunt położony na hali płaskiej – pawilon handlowy(boks nr 209)
3955/07/V/M  zmiany umów użyczenia MG/22/2003 oraz MG/31/2003 dotyczących nieruchomości położonej przy ul. Łowickiej
3956/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 2514/07/V/M dotyczącego ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Górnej 19-21 kl.21 nr 1( piwnica) przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
3957/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 953/07/V/M dotyczącego ustalenia ceny oraz wykazu lokalu położonego przy ul. Śląskiej 51 m 4 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
3958/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 2883/07/V/M dotyczącego ustalenia ceny oraz wykazu lokalu położonego przy ul. Warszawskiej 42 lok. A przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
3959/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 2421/07/V/M dotyczącego ustalenia ceny oraz wykazu lokalu położonego przy ul. Morskiej 9-9A róg ul. Wolności 1 A lok. nr U-1 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
3960/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 2422/07/V/M dotyczącego ustalenia ceny oraz wykazu lokalu położonego przy ul. Morskiej 9-9A róg ul. Wolności 1 A lok. nr U-1A przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
3961/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 1123/07/V/M dotyczącego ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Abrahama 80-86 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
3962/07/V/P    wypłaty Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Gdyni dla doktoranta

3963/07/V/U   zawarcia umowy dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków budowy dróg publicznych spowodowanej inwestycjĄ niedrogową – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dembińskiego/Sambora

3964/07/V/U   zmiany warunków umowy MG/109/D/06 dotyczącej gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Druskiennickiej

3965/07/V/O   dofinansowania kosztów wymiany międzynarodowej młodzieży z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych z młodzieżą Szkoły Sportowej Obwodu Kaliningradu

3966/07/V/O   zakupu sprzętu ruchomego dla Szkoły Podstawowej nr 16 z okazji jubileuszu 70 lecia placówki

3967/07/V/O   dofinansowania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 kosztów pobytu uczniów i opiekunów z Gimnazjum im. M. Kopernika w Neubeckum (Niemcy) w ramach współpracy międzynarodowej

3968/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wydzielenia działek położonych w pasie terenu przeznaczonym pod przebudowę układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana

3969/07/V/U   rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego do 211.000 EUR na wybór wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania : „Przebudowa ulicy Starowiejskiej”

3970/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wyceny materiałów roślinnych znajdujących się w pasie części dwóch ogródków działkowych przeznaczonych pod budowę drogi Różowej – etap IV

3971/07/V/U   rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia : „Budowa ścieżek rowerowych”

3972/07/V/U   wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę inwestycji: „Budowa ciągu pieszo – jezdnego łączącego ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego

3973/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup i wymianę opon zimowych do samochodów służbowych

3974/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Żeliwnej

3975/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Tetmajera

3976/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Berandowskiej

3977/07/V/U   uiszczenia opłaty za dostarczenie dokumentów do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w Warszawie

3978/07/V/M  zlecenia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie plansz promujących Gdyńskie Muzeum Motoryzacji

3979/07/V/M  zakupu do kwoty 14.000 EUR pasków skórzanych przeznaczonych dla uczestników konferencji Sail Training International

3980/07/V/M  zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania fotografii gdyńskich budynków reprezentujących architekturę modernistyczną

3981/07/V/O   wyrażenia zgody na użyczenie Sali w celu prowadzenia spotkań grupy „Odyseja Umysłu” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1

3982/07/V/O   wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2007 roku

3983/07/V/O   wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2007 roku

3984/07/V/M  akceptacji zmiany treści zarządzenia nr 3612/07/V/M prezydenta miasta dotyczącego wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi, infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Okrzei 22 w Gdyni”

3985/07/V/M  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi, infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Okrzei 22 w Gdyni”

3986/07/V/M  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie usługi: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania inwestycyjnego: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi, infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Okrzei 22 w Gdyni”

3987/07/V/M  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Gdańsku

3988/07/V/M  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Łużyckiej

3989/07/V/M  skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości drogowej, położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej stanowiącej własność Skarbu Państwa

3990/07/V/M  źródła sfinansowania pierwokupu w stosunku do udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości drogowej, położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej stanowiącej własność Skarbu Państwa

3991/07/V/P    wszczęcia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy w zakresie wykonania i dostawy wieńców i wiązanek oraz innych kompozycji kwiatowych na potrzeby UM Gdynia w 2008r

3992/07/V/P    przeznaczenia środków finansowych na insert dotyczący wymiany dowodów osobistych w tygodniku „Ratusz”

3993/07/V/P    zakupu artykułów zabawkowych i upominków do paczek dla dzieci z domów dziecka z okazji Mikołajek

3994/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie uroczystego otwarcia nowej siedziby Muzeum Miasta Gdyni

3995/07/V/R   zmiany zarządzenia nr 3587/07/V/R prezydenta miasta dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na zakup biletu lotniczego

3996/07/V/S   otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb UM Gdyni

3997/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót polegających na remoncie schodów terenowych przy ul. Korzeniowskiego w Gdyni

3998/07/V/U   uchylenia zarządzenia nr 10377/05/IV/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 € na wykonanie instrukcji obsługi przepompowni ścieków zlokalizowanej przy Bulwarze Nadmorskim

3999/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/178/UI-50/2007 o wykonanie robót objętych projektem pn. „Droga Różowa IV etap – rozbudowa ul. Lotników w Gdyni”

4000/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót polegających na zlikwidowaniu usterek po przeglądzie gwarancyjnym dla zadania „ul. Nawigatorów w Gdyni”

4001/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę zamieszczenia w prasie lokalnej ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni, w ramach projektu „Rozwój komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”

4002/07/V/O   wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr EDP/000045/11/D o dofinansowanie projektów w ramach realizacji programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”

4003/07/V/O   udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na realizację zadania: „anonimowe testowanie krwi w kierunku HIV”

4004/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/37/UI/17/W/2007 na wykonanie „Projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. Bosmańskiej Gdyni”


 2007-11-08: 

4005/07/V/O   akceptacji wyniku postępowania o udzielenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego

4006/07/V/O   akceptacji wyniku postępowania o udzielenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych

4007/07/V/P    dofinansowania wydania książki „Jan Kaszubowski vel Johann Kassner”


 2007-11-13: 
4008/07/V/O   dofinansowania autorskiego programu „Jedynka dzieciom” realizowanego przez I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
4009/07/V/O   dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców VII Konkursu Humanistycznego pn. „W kręgu kultury pozytywizmu” organizowanego przez Zespół Szkół nr 10
4010/07/V/O   zakupu nagród i materiałów na VI edycję Konkursu „Rodzinna szopka Bożonarodzeniowa” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 29
4011/07/V/U   rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego
4012/07/V/R   zawarcia aneksu nr 2 do umowy na opracowanie analizy finansowej i analizy społeczno – ekonomicznej dla projektu pn.: „Modernizacja stadionu piłkarskiego GOSiR”
4013/07/V/P    zmiany w umowie KB/168/PON/21/W/2007
4014/07/V/S   zabezpieczenia środków na wniesienie opłat za udostępnienie map
4015/07/V/M  rozbiórki murowanych garaży stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Żeromskiego
4016/07/V/M  wykonania remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Przemysława
4017/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Świeckiej
4018/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Bp.Dominika
4019/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Morskiej
4020/07/V/M  wykonania pomieszczeń biurowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni w budynku mieszkalnym położonym przy Al. Marszałka Piłsudskiego 18 – 18D
4021/07/V/M  dofinansowania remontu schodów położonych przy ul. Bp. Dominika
4022/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Bat. Chłopskich 18 – 22
4023/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4024/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4025/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4026/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4027/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4028/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4029/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4030/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4031/07/V/M  zmiany zarządzenia 3610/07/V/M dotyczącego skierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4032/07/V/M  ustalenia wykazu oraz warunków oddania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec” w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Rtęciowej
4033/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wójta Radtkego, przeznaczonej do wydzierżawienia
4034/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przeznaczonych do wydzierżawienia
4035/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Opata Hackiego
4036/07/V/M  ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej dla nieruchomości położonej przy ul. Manganowej
4037/07/V/M  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
4038/07/V/M  akceptacji treści aneksu do umowy RP/50/RPR/32/D/04 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Rolniczej
4039/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 1811/07/V/M dotyczącego przyjęcia treści umowy z Fundacją Gospodarczą na pełnienie funkcji operatora VII Międzynarodowego Forum Gospodarczego
4040/07/V/S   zakupu pianina cyfrowego dla USC

4041/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na konserwację kserokopiarek w Wydziale Geodezji

4042/07/V/P    zakupu licencji do emisji spotu na temat wymiany dowodów osobistych na stronie internetowej www.gdynia.pl.

4043/07/V/M  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej

4044/07/V/R   akceptacji aneksu nr 1/2007 do umowy KB/11/MOPS/2007 na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gdyni na bazie obiektów przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni

4045/07/V/R   zawarcia porozumienia z Wojewodą Pomorskim dotyczącego realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w dożywianiu”

4046/07/V/R   wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych

4047/07/V/M  wymiany czterech przęseł ogrodzenia gminnego terenu zielonego przy ul. Partyzantów 39 bl IV

4048/07/V/M  ustanowienia dozoru lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Folwarcznej

4049/07/V/M  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w obszarze Gdynia – Pogórze

4050/07/V/U   rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR wybór wykonawcy roboty budowlanej objętej projektem: „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Oksywie – etap I”

4051/07/V/U   zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji umowy KB/537/UI/173/W/2006 na wykonanie zadania: „Przebudowa odcinka ulicy Pelplińskiej, oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Pelplińskiej, Działdowskiej i Ściegiennego” realizowanego w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

4052/07/V/U   uregulowania należności za wyłączenie z rolniczego użytkowania gruntu – działki przeznaczonej pod budowę odcinka ul. Grodnieńskiej

4053/07/V/U   akceptacji aneksu do umowy KB/104/UI/41/W/2007 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z częścią kosztorysową na budowę ul. Cechowej

4054/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kabla zasilającego sieć trakcyjną z projektowanej stacji prostownikowej w rejonie ul. Kieleckiej

4055/07/V/U   wypłaty odszkodowania za materiały roślinne znajdujące się w pasie części dwóch ogródków działkowych kolidujących z realizacją budowy Drogi Różowej – etap IV

4056/07/V/O   wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Narodowym Centrum Kultury dotyczącego realizacji ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”

4057/07/V/O   upoważnienia dla dyrektorów szkół na zawarcie umów zleceń z nauczycielami w ramach realizacji ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”

4058/07/V/M  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej

4059/07/V/S   zmiany zarządzenia nr 1385/07/V/S dotyczącego wyrażenia zgody na zakup opon do samochodów służbowych

4060/07/V/M  wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gdyni

4061/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2007 roku

4062/07/V/S   zakupu usługi związanej z dostępem do sieci TASK

4063/07/V/S   zmiany zarządzenia nr 11513/05/IV/S prezydenta miasta Gdyni z 8 listopada 2005 roku w sprawie Regulaminu pracy pracowników UM Gdyni

4064/07/V/U   wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa ul. Amora i ul. Ateny w Gdyni-Chwarznie”

4065/07/V/U   zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz układu drogowego przy ul. Owsianej w Gdyni” realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

4066/07/V/U   zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „Budowa drogi ul. Staniszewskiego – Sokółka IV wraz z wpustami deszczowymi” realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

4067/07/V/U   wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi dojazdowej od ul. Powstania Styczniowego

4068/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia gminnego w ul. Zielonej

4069/07/V/K   zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 211.000 EUR na usługę pn. „Prowadzenie obsługi bankowej budżetu miasta Gdyni i podległych jednostek organizacyjnych oraz udzielanie kredytu w rachunku bieżącym”

4070/07/V/K   przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego miasta Gdyni na 2008r.

4071/07/V/K   przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych

4072/07/V/K   zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 3857/07/V/M z w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na dostawę komponentów komputerowych dla Wydziału Geodezji

4073/07/V/M  skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości drogowej, prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości – obu położonych w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej i stanowiących własność Skarbu Państwa oraz źródeł finansowania powyżej pierwokupu

4074/07/V/M  zmiany źródeł finansowania pierwokupu, przysługującego Gminie Miasta Gdyni w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości drogowej, położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej i stanowiącej własność Skarbu Państwa

4075/07/V/M  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy dotyczącej lokalizacji celu publicznego – budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi w rejonie ulicy Pokrzywowej w Gdyni

4076/07/V/M  wydzierżawienia na okres do trzech miesięcy gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego w Gdyni przy ul. Legionów

4077/07/V/R   upoważnienia do podpisania aneksu nr 3/2007 do umowy nr 49/MOPS/2004. w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej

4078/07/V/R   ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki budżetowej „Centrum Aktywności Seniora” w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej

4079/07/V/O   powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – sesja zimowa 2007 r.

4080/07/V/O   przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym dla nauczycieli mianowanych w sesji zimowej – 2007

4081/07/V/P    zlecenia przygotowania i organizacji w Gdyni imprezy okolicznościowej „Uroczyste otwarcie nowej siedziby Muzeum Miasta Gdyni”

4082/07/V/P    wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na obsługę UM Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze

4083/07/V/P    przyznania i określenia wysokości nagrody prezydenta miasta Gdyni Elżbiecie Cieślak – dyrygentowi Chóru „Symfonia”

____________________________________________

INTERPELACJE: 

1.        [60] – 25.10.2007. – radny Arkadiusz Gurazda – w sprawie ustalenia właściciela sieci ciepłej wody na terenie osiedla „Świecka” w Gdyni Chyloni – odpowiedź 06.11.2007.

2.        [61] - 25.10.2007. – radny Arkadiusz Gurazda – w sprawie prawidłowego powołania kierownika USC w Gdyni – odpowiedź 06.11.2007 r.

3.        [62] – 25.10.2007 – radny Bogdan Krzyżankowski – w sprawie interpretacji przez władze miasta zapisu pkt 1 ust. 1 art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – odpowiedź 09.11.2007.

4.        [63] – 25.10.2007 – radny Bogdan Krzyżankowski – w sprawie wydania warunków zabudowy dla budowy stacji paliw płynnych przy ul. Bursztynowej 2A - odpowiedź 09.11.2007.

5.        [64] - 25.10.2007 – radny Paweł Stolarczyk – w sprawie postulatów Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych - odpowiedź 07.11.2007.

6.        [65] - 25.10.2007 – radny Paweł Stolarczyk – w sprawie możliwości przebudowy ul. Zbożowej w dzielnicy Cisowa - odpowiedź 08.11.2007.

7.        [66] - 25.10.2007 – radny Marcin Horała – w sprawie sytuacji budynków komunalnych przy ul. Chabrowej od 2 do 10 - odpowiedź 08.11.2007.

8.        [67] - 25.10.2007 – radny Rafał Geremek – w sprawie stanu zaawansowania prac nad wnioskiem o wykup mieszkań, złożonym przez Przychodnię Lekarską „Witomino” – odpowiedzi brak.

9.        [68] - 25.10.2007 – radny Grzegorz Bonk – w sprawie remontu przy ul. Słowackiego - odpowiedź 06.11.2007.

_________________________________________

 STALE TERMINY POSIEDZEN KOMISJI RADY: 

Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień przed sesją, godz. 15.00

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – III wtorek, godz. 17.00

Komisja Kultury - środa, tydzień przed sesją, godz. 16.15

Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00

Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień przed sesją, godz. 16.00

Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 16.00

Komisja Statutowa - poniedziałek, tydzień przed sesją, godz. 16.00

Komisja Strategii - wtorek przed sesją, godz. 16.00

Komisja Zdrowia - środa, tydzień przed sesją, godz. 17.00

______________________________________________

 INFORMACJA O TERMINACH POSIEDZEN KOMISJI RADY: 

Komisja Budżetowa:

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej:
Komisja Kultury: Komisja Oświaty: ,
Komisja Rewizyjna: 19.11., godz. 15.30
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:
Komisja Sportu i Rekreacji: 20.11., godz. 15.00, GOSiR
Komisja Statutowa: 19.11., godz. 15.30, s. 104
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej: 20.11., godz. 16.00, s. 105A
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: 21.11., godz. 17.00, s. 105A

_____________________________________________

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 16.07.2007
Data udostępnienia informacji: 21.11.2007
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.04.2020 15:34 Korekta Dorota Nelke