Biuletyn Informacyjny Rady Miasta Nr 18

Nr 18

24 października 2007 roku

Nakład 60 egz.


____________________________________________________________________________________________________               
Zamknięto 24.10.07, godz. 08:20. 

INFORMACJE O PRACYKOMISJI RADY MIASTA: 

Komisja Zdrowia – 12 wrzesnia: 


Porządek:

1.              Otwarcie obrad i  przyjęcie porządku obrad  komisji.

2.              Przyjęcie  protokołu z poprzedniego posiedzenia  komisji.

3.              Dyskusja n/t funkcjonowania MOPS w oparciu o sprawozdanie  z realizacji zadań za 2006r.

4.              Dyskusja n/t programów profilaktyki zdrowotnej planowanych na 2008r.

5.              Regulamin Nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla Pracowników Gdyńskiej Służby Zdrowia – wybór kandydatów proponowanych przez Komisję  Zdrowia RMG.

6.              Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.

Ad.1i 2

Otwarcia obrad dokonał  przewodniczący komisji  r.B.Krzyżankowski, który następnie  zaprezentował porządek posiedzenia,  który po zmianie kolejności (zamiana punktów 3 z 5)– przyjęto jednogłośnie  7 za.

Ad.3

W dyskusji na temat „Regulaminu konkursu na Nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni dla Gdyńskiej  Służby Zdrowia” zwrócono uwagę  na następującą kwestię: przewodniczący  B.Krzyżankowski podniósł problem związany z  doprecyzowania regulaminu w sytuacji, kiedy członek komisji konkursowej reprezentujący Komisję  Zdrowia RMG (jako przewodniczący)  pozostaje w stosunku służbowym z osobą nominowaną do nagrody - nie ma możliwości  wyznaczenia swojego zastępcy.

Radny R.Geremek w związku z tym,  zaproponował wniosek o uwzględnienie w  „Regulaminie…” takiej sytuacji i danie możliwości (poprzez uregulowanie prawne), wzięcia  udziału  w pracy komisji ds.  rozpatrywania wniosków -  zastępcy przewodniczącego Komisji Zdrowia R.M.G. – głosowanie  4/2/0.

Następnie  przystąpiono do przedstawiania kandydatur do „Nagrody…” (w załączeniu do protokołu charakterystyki 4. osób nominowanych do nagrody).

Przewodniczący Komisji zaproponował do  nagrody  kandydaturę  byłej przewodniczącej komisji Zdrowia lekarza med. Aliny Winiarskiej – jednogłośnie 6 za;

 oraz kandydaturę lekarza kardiologa ze szpitala Miejskiego – Wiesława Kryde – jednogłośnie 5 za;

R.Sławomir Kwiatkowski zaproponował kandydaturę lekarza medycyny Pawła Miękusowi – jednogłośnie 5 za;

R.Rafał Geremek zaproponował kandydaturę Iwony Guć pielęgniarki z Przychodni  „U źródła Marii” -  jednogłośnie 5 za.

Ad.4

Wiceprezydent E.Łowkiel zapoznała komisję z projektem  programów  profilaktycznych na 2008r.(Limit  - 1mln 100 tysięcy zł - pokrywa się z 2007r.).

Ad.5

Dyrektor MOPS Mirosława Jezior przedstawiła  informację o działalności MOPS    a   uzupełnił ją wiceprezydent M.Guć.

Przewodniczący  komisji Zdrowia  informacją o planowanej wizytacji MOPS w 2008r.

Ad.6

Następne posiedzenie  komisja  zaplanowała na 19 września  2007r. godz.16.45 –tematy: 1. omawianie projektów uchwał na sesję; sytuacja z szpitalach  gdyńskich.

______________________________________________

 Komisja Rewizyjna – 24 wrzesnia: 

Porządek posiedzenia:
1.        Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dn. 10 września b.r.
2.        Problematyka inwestycji w zakresie przygotowania i realizacji, w kontekście sprawozdania z realizacji budżetu w I półroczu 2007 r.
3.        Wyniki postępowania wyjaśniającego w sprawie wycinki drzew na Oksywiu – informacja.
4.        Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.

Ad 1.

Wobec braku uwag Przewodniczący komisji, radny Marek Łucyk, uznał protokół z 10 września b.r. za przyjęty.

Ad 2.

W posiedzeniu wzięli udział: Wiceprezydent M. Stępa, Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji Teresa Horiszna i Naczelnik Wydziału Przygotowania Inwestycji Danuta Winiarz.

Naczelnik T. Horiszna zwróciła uwagę, iż wykonanie budżetu w zakresie inwestycji na dzień 30 czerwca b.r. zamyka się kwotą 106,5 mln. zł., co odpowiada prawie 31 % realizacji planowanych wydatków. Wykonanie na pierwsze półrocze z reguły nie przekracza 30 %, tak więc wynik osiągnięty w roku bieżącym należałoby uznać za stosunkowo wysoki. Odnotowane na dzień 30 czerwca wydatki w zakresie inwestycji należy tak rozumieć, że dotyczą one robót wykonanych najpóźniej do końca maja danego roku. Są to zazwyczaj tzw. inwestycje przechodzące (z poprzedniego roku).

Mówiąc o strukturze wykazanych wydatków naczelnik T. Horiszna informowała:

-          wydatki w dziale transport i łączność – prawie 100 mln. zł. – gros inwestycji współfinansowanych ze środków SPOT-u (TK – prawie 80 mln. zł.; rozbudowa ul. Janka Wiśniewskiego – 1 640 000 zł.; Droga Różowa IV etap – 8 225 000 zł.).

Komentując powyższe naczelnik wyjaśniła, iż w przypadku ul. Janka Wiśniewskiego są to kwoty rozliczane z tytułu robót wykonanych w ubiegłym roku.

W przypadku  Drogi Różowej cała zaplanowana kwota będzie wydatkowana do końca bieżącego roku, przy czym nie jest wykluczone, że kwota wydatków niekwalifikowanych może się zwiększyć – zależy to od realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Naczelnik T. Horiszna zaznaczyła, że omówione wyżej kwoty stanowią prawie 90 % wydatków wykazanych w sprawozdaniu.

Przewodniczący M. Łucyk odniósł się do wydatków majątkowych stwierdzając, iż nie wszystkie inwestycje zostały opisane, mimo iż wykazane są związane z nimi płatności. Na potwierdzenie powyższego radny podał  jako przykład budowę stadionu rugby.

Ponadto radny Łucyk wskazał na opis dot pętli ul. Świętojańskiej, który nagle urywa się i rozpoczyna się opis kolejnej inwestycji – Osiedla Chwarzno.

W związku z ostatnią uwagą naczelnik T. Horiszna stwierdziła, iż jest to zapewne błąd popełniony na etapie edycyjnym.

Z kolei radna Beata Łęgowska zwróciła uwagę na brak opisu odnośnie inwestycji, których realizacja kończy się w bieżącym roku i na poparcie zarzutu podała przykład inwestycji pt. skrzyżowanie ulic Chylońska i Północna.

Odpowiadając radnej naczelnik T. Horiszna wyjaśniała, iż  na dzień 30 czerwca nie miano jeszcze wiedzy, kiedy odbędzie się postępowanie przetargowe, ponieważ dokumentacja nie była jeszcze gotowa (obecnie już jest). Jest szansa na rozpoczęcie inwestycji jeszcze w roku 2007, o ile uda się pozyskać wykonawcę.

Naczelnik D. Winiarz odnosząc się do tej samej kwestii wyjaśniła, iż do tej pory wydział nie pisał o stanie zaawansowania prac nad dokumentacją, ponieważ traktowano to jako etap przygotowania inwestycji.

Wiceprezydent M. Stępa przyznał, że możliwe jest opisywanie poszczególnych etapów dokumentacyjnych. Do tej pory dokładniej opisywane były w sprawozdaniach inwestycje, które weszły w fazę realizacji, natomiast nt. dokumentacji sprawozdawano en bloc.

Wiceprezydent poinformował też, iż płatności za dokumentacje realizowane są jednorazowo, zaś w przypadkach dłuższych dokumentacji  dwukrotnie.

Radna B. Łęgowska wskazała z kolei na dział:  „gospodarka ściekowa i ochrona wód”, po czym stwierdziła, iż inwestycje w przedmiotowym zakresie finansowane są z unijnych środków, a ich zakończenie winno nastąpić w październiku bieżącego roku, gdy tymczasem wykonanie wykazane w sprawozdaniu osiągnęło poziom jedynie 11 %.

Do powyższej uwagi odniósł się Wiceprezydent wyjaśniając, iż wymienione kwoty dotyczą tylko dokumentacji. W przedmiotowym przypadku występowały  bardzo poważne trudności z pozyskiwaniem wykonawców dokumentacji. Dokumentacja wymaga dokonywania szczegółowych uzgodnień. Do momentu zakończenia wszystkich procedur nie ma podstaw do wypłacenia środków.

Radna B. Łęgowska wskazała na kolejną inwestycję, w odniesieniu do której nie zamieszczono w sprawozdaniu opisu ani informacji nt. stopnia zaangażowania zaplanowanych środków, tj. na przystań rybacką na Oksywiu. 

Naczelnik T. Horiszna poinformowała, że w przypadku tej inwestycji także wystąpiły problemy z uruchomieniem przetargu.

Wiceprezydent M. Stępa zapewnił, że środki przekazane na realizację przystani nie przepadną choćby z tego tytułu, że Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa jest zainteresowana wydaniem zaplanowanych środków na przedmiotowy cel. Na podjęcie się realizacji inwestycji przez gminę wpłynął fakt, iż nie znaleziono podmiotu, który byłby tym przedsięwzięciem zainteresowany.

Radny Tadeusz Szemiot zapytał, czy omawiane wyżej zadanie nie należy do tych programów, w przypadku których termin realizacji upływa w połowie roku.

Powyższe potwierdził Wiceprezydent zapewniając jednocześnie, że uda się inwestycję zrealizować dzięki niedużemu zakresowi prac, jeśli przygotowana zostanie pełna dokumentacja i wykona się wszystkie czynności formalne.

Pani D. Winiarz dodała, iż gmina ma już pozwolenie na budowę.

Przewodniczący poprosił o poinformowanie członków komisji, czy w przypadku inwestycji wizytowanych przez komisję w sierpniu b.r. (patrz protokół komisji z dnia 29 sierpnia 07) prace postępują zgodnie z planem.

Naczelnik T. Horiszna przypomniała, iż termin zakończenia inwestycji będzie miał miejsce, zgodnie z przewidywaniami, w przyszłym roku, co nie znaczy, że wydział nie będzie zmuszony do dokonywania korekt w zakresie wysokości zaplanowanych środków.

Jak dalej informowała Naczelnik, prawdopodobne jest, iż w przypadku ul. Janka Wiśniewskiego konieczne będzie zwiększenie środków w stosunku do wielkości przewidzianych w planie. W przypadku Drogi Różowej prawdopodobnie zwiększeniu będą musiały ulec środki niekwalifikowane. Jeśli chodzi o Trasę Kwiatkowskiego, kwoty wydatków będą dostosowywane do faktur wystawianych przez wykonawcę. Faktury są wystawiane raz na kwartał i to, co zostanie wykazane na koniec roku będzie de fakto odzwierciedleniem stanu zaawansowania prac na koniec września. Po podpisaniu stosownego aneksu  budżet będzie odpowiednio korygowany.

Przewodniczący M. Łucyk poruszył problem tzw. gruzowiska na Pogórzu Górnym informując o skargach mieszkańców: - Miano tam utworzyć teren sportowy. Rada Dzielnicy zapisała w swoim budżecie środki na ten cel.

Naczelnik T. Horiszna poinformowała, iż w ramach robót ziemnych realizowanych na TK wykonano na tym terenie nasypy po to, aby uzyskać rzędne terenu zbliżone do rzędnych wynikających z projektu zagospodarowania.

Wiceprezydent uzupełnił powyższą informację wyjaśnieniem, iż niezbędne jest podniesienie poziomu terenu, jeśli w przyszłości mają funkcjonować na nim urządzenia sportowe.

Wiceprezydent wyjaśnił też, iż w pierwszym rzędzie winien być odwodniony teren zielony między Obłużem a Pogórzem. Proces ten napotyka na przeszkody, ponieważ obszar ten ma obecnie status terenu rolnego. Obecnie gmina zabiega o jego odrolnienie.

Radny Tadeusz Szemiot zrelacjonował, jak przebiegały  próby uzyskania przez niego, z racji pełnienia obowiązków służbowych, informacji nt. zaplanowanych na październik i listopad przetargów na duże inwestycje – w żadnym z merytorycznych wydziałów nie umiano udzielić konkretnych informacji. Informacje miały posłużyć dużemu – jak informował radny – wydawnictwu do opracowania materiału nt. największych przedsięwzięć przetargowych Miasta.

Naczelnik T. Horiszna stwierdziła, iż nie widzi możliwości angażowania urzędników w przygotowywanie hipotetycznych harmonogramów przetargów w sytuacjach, kiedy nie mają faktycznej wiedzy co do terminów.

Wiceprezydent M. Stępa potwierdził, iż wobec tak istotnych problemów na etapie przygotowywania inwestycji – problemy ze znalezieniem wykonawcy dokumentacji, zaś w trakcie jej wykonywania liczne nieprzewidziane zdarzenia jak aneksy przedłużające terminy,  procesy administracyjne związane z  wydawaniem pozwoleń, itp.  – trudno przewidzieć z dużym czasowym wyprzedzeniem, kiedy odbędzie się dany przetarg.

Wiceprezydent poprosił radnego T. Szemiota o kontaktowanie się w analogicznych do opisanego przypadkach bezpośrednio z nim lub naczelnikami wydziałów przygotowania i realizacji inwestycji.

Radny Stanisław Borski podniósł kwestie nast. inwestycji:

-          łącznik ul. Gryfa Pomorskiego – Źródło Marii – brak realizacji od 10 lat;

-          plac zabaw przy ul. Radosnej – procedura odbiorcza trwa już dwa miesiące

Radny Borski podniósł sprawę niemożności uzyskania wiarygodnej informacji co do ostatecznych terminów realizacji w/w prac.

Odnosząc się do pierwszej w/w kwestii, naczelnik D. Winiarz poinformowała, iż obecnie jest realizowana kolejna już wersja dokumentacji. Prace zostaną ukończone prawdopodobnie do końca września b.r.

Wiceprezydent przypomniał krótko, jakie okoliczności stworzyły konieczność zmieniania dokumentacji. Właściciel jednej z nieruchomości wykorzystuje wszelkie dostępne procedury, aby przeszkodzić w realizacji przedsięwzięcia. Władze publiczne muszą postępować w ramach obowiązującego prawa. Wszelkie próby znalezienia rozwiązania w drodze negocjacji kończą się niepowodzeniem, wobec czego został wybrany wariant znacznie droższy, wydłużający proces realizacji inwestycji.

Radny St. Borski stwierdził, iż jego zdaniem w decyzjach ze strony urzędu brakuje konsekwencji, a osoba utrudniająca realizację inwestycji wykorzystuje błędy urzędników.

Wiceprezydent M. Stępa zwrócił uwagę, że większość etapów składających się na przedmiotowe zadania została zrealizowana. Zdaniem Wiceprezydenta postawa osoby utrudniającej realizację przedsięwzięcia wskazuje na złą wolę.

Odnosząc się do drugiej kwestii, tj. przedłużającego się odbioru placu zabaw, Wiceprezydent wyjaśniał, iż przepisy w zakresie odbioru inwestycji stale ulegają zmianom. Obecnie nie jest możliwe oddanie inwestycji do eksploatacji bez uprzedniego załatwienia wszystkich spraw formalnych związanych z odbiorem. Postępowanie musi się odbywać zgodnie z obowiązującymi  procedurami.

Radny St. Borski wnioskował o spowodowanie, aby do zainteresowanych mieszkańców docierała pełna i wiarygodna informacja w przypadkach przeciągania się odbioru inwestycji.

Naczelnik T. Horiszna  szczegółowo przedstawiła okoliczności postępowania: wykonawca nie mógł przez jakiś czas skompletować dokumentów z winy ENERGI, która nie wykonała przyłącza, do czego była zobowiązana umową. Obecnie trwa procedura wydawania pozwolenia na użytkowanie, co – podkreśliła Naczelnik – w przypadku placu zabaw jest bardzo istotne. Odpowiedzialność w przypadku takiej inwestycji jest szczególnie duża, bo w grę wchodzi bezpieczeństwo dzieci. Plac nie będzie otwarty do czasu, gdy dokumenty pozwalające na użytkowanie będą prawomocne.

Przewodniczący M. Łucyk wnioskował, aby ustalony został standard zakresu informacji zamieszczanych w sprawozdaniu odnośnie każdej inwestycji. Obecnie opisy inwestycji różnią się między sobą co do stopnia szczegółowości.

Drugi wniosek radny Łucyk sformułował w kontekście przykładu realizacji stadionu rugby: obecnie w sprawozdaniu podana jest jedynie kwota zaplanowana i kwota wydana w związku z realizacją stadionu. Radny wnioskował, aby w przyszłości zamieszczano informację, co zostało zrealizowane w ramach wydanej kwoty. W ten sposób radni uzyskają wiedzę nt. faktycznego stanu zaawansowania inwestycji.

Do powyższych propozycji odniosła się Naczelnik T. Horiszna wyjaśniając, iż dotychczasowy uzgodniony sposób sprawozdawania w przypadkach realizacji inwestycji wyglądał tak, iż inwestycje faktycznie odebrane były szczegółowo opisywane odnośnie zakresu rzeczowego. Nie podawano takich informacji w przypadkach inwestycji będących w trakcie realizacji, ponieważ szereg ustaleń musi ulegać weryfikacji. Naczelnik przyznała, że sprawozdanie może być sporządzane w innym standardzie niż dotychczasowy.

Radny M. Łucyk pytał, czym są uzasadnione z kolei tak szczegółowe informacje jak jedna z zawartych w sprawozdaniu, mówiąca o cechach nawierzchni jednej z dróg (z kostki czerwonej, o grubości 8 cm).

Wiceprezydent M. Stępa wyjaśnił, iż o zamieszczanie informacji o tak dużym stopniu szczegółowości występowały komisje poprzednich kadencji.

Wiceprezydent oświadczył, iż przyjmuje uwagę, iż niektóre informacje nt. inwestycji są zbyt lakoniczne w części opisowej, a więc tym samym przyjmuje postulat, aby informacje odnośnie każdej inwestycji cechował podobny stopień szczegółowości.

Ad 3.

Wiceprezydent Ewa Łowkiel poinformowała, iż postępowanie kontrolne ze strony urzędu zostało zakończone.

Nie ma jeszcze informacji nt. rozstrzygnięcia prokuratury prowadzącej postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie. Takie rozstrzygnięcie – mówiła wiceprezydent – jest bardzo istotne, ponieważ może stanowić wytyczną co do postępowania wobec terenów nieobjętych planem zagospodarowania przestrzennego, a co do których notuje się zainteresowanie ze strony inwestorów. W przypadku przedmiotowego gruntu konieczne byłoby podjęcie decyzji o zmianie przeznaczenia, tj. wpisanie funkcji lasu. Jest to o tyle skomplikowane, iż do podjęcia takiej decyzji spełnionych musi być parę warunków, jak np. prowadzenie gospodarki leśnej czy odpowiedni stan podściółki. Z przedmiotową kwestią wiąże się też szereg innych problemów, np. problem przylegających działek i ich sposobu zagospodarowania (stary plan przewiduje dla nich funkcję mieszkaniową), czy też sprawa możliwości pobierania od developera znaczącej opłaty w razie podjęcia decyzji o wycince lasu.

Radna Beata Łęgowska stwierdziła, że o ile w skali całej Gdyni lasów jest dużo, o tyle takie dzielnice jak Pogórze czy Obłuże cierpią na niedostatek terenów zielonych z powodu m. in. gęstej zabudowy. W przypadku Oksywia jest sporo prywatnych terenów, które po wojnie zostały zalesione. Właściciele tych terenów płacą podatek rolny. Grunty te nie są objęte żadnymi planami z wyjątkiem planów przedwojennych. Jeśli tereny na Kępie Oksywskiej przeznaczy się pod budownictwo, to pozbawione zostaną tego, co stanowi o komforcie zamieszkiwania, tj. zieleni.

Radna zadała pytanie, czy Wydział Ochrony Środowiska nie powinien opracować planu gospodarki zielenią.

Radny St. Borski sugerował rozważenie możliwości zaoferowania właścicielom zamiany działek.

Przewodniczący M. Łucyk zwrócił się do Wiceprezydent E. Łowkiel z prośbą o umożliwienie członkom komisji zapoznania się z protokołem z kontroli wewnętrznej, przeprowadzonej przez urząd oraz o poinformowanie członków komisji  o wynikach kontroli, z chwilą jej zakończenia,  prowadzonej przez prokuraturę.

Ad 4.Termin kolejnego posiedzenia: 15 października b.r.; godz. 15.

Przedmiotem posiedzenia będą wydatki realizowane w ramach środków Wydziału Kultury UM. Gościem komisji będzie Naczelnik Wydziału Kultury, pan Włodzimierz Grzechnik.

______________________________________________

 Komisja Kultury – 11 pazdziernika: 

Porządek posiedzenia:

1.        Gdyńskie zabytki – film,

2.        Dyskusja

3.        Wyjazd do zabytkowych obiektów w Kolibkach.

Ad. 1

Gościem komisji był gdyński konserwator zabytków, dr Robert Hirsch. Komisja obejrzała film o gdyńskich zabytkach, przygotowany z inicjatywy dr Hirscha. Film trwał 35 minut.

Ad. 2

Postanowiono, że film zostanie opracowany również w wersji angielskiej oraz w wersji skróconej do 20 minut – dla szkół. Zapoznawanie uczniów z historią Gdyni mogłoby się odbywać właśnie w ten sposób, poprzez wyświetlenie filmu.

W dniach 27-29 września odbyła się konferencja naukowa o gdyńskiej architekturze, cieszyła się ona wielkim powodzeniem, zgromadziła wielu wybitnych architektów i historyków z całej Polski i z zagranicy. Termin konferencji zbiegł się z datą wpisania do rejestru i objęcia ochroną konserwatorską całego śródmieścia Gdyni, jako unikalnego zespołu architektury modernistycznej.

Komisja uznała, że bardzo dobrą metodą popularyzacji gdyńskich zabytków mogłoby być ogłoszenie konkursu fotograficznego wśród młodzieży. Warto też wykorzystać fakt, że wielu mieszkańców bardzo mocno się z Gdynią identyfikuje, że są ze swojego miasta dumni. Gdynia chce się też ubiegać o wpisanie na listę Pomników Historii.

Na koniec dr Hirsch zaprezentował komisji wstępny projekt budżetu w dziale konserwacja zabytków na rok 2008.

Ad. 3

Po zakończeniu dyskusji członkowie komisji zwiedzili zabytkowy zespół pałacowo-parkowy na Kolibkach.

Nie ustalono terminu następnego posiedzenia.

______________________________________________

 Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska – 17 pazdziernika: 

Porządek:

1.        Opiniowanie projektów uchwał na sesję 24 października.

2.        Sprawy wniesione

Ad. 1

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawach:

- 4.1. – zmian w nudżecie Miasta na rok 2007 – projekt zreferował pan skarbnik Miasta. Proponuje się zmniejszenie wartości inwestycji o 53 mln zł, co wynika z refleksji nad możliwością ich zrealizowania w bieżącym roku. Nie można znaleźć wykonawców. Wszystkie tytuły inwestycyjne przejdą na przyszły rok, lub na rok 2009. Miasto rezygnuje też z zewnętrznych źródeł finansowania, tj. z kredytu.

Opinia pozytywna – 5/0/0

- 4.2. – przystąpienia do planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia – projekt zreferował wiceprez. M.Stępa. Jest to teren ścisłego Śródmieścia, trzeba go odpowiednio zagospodarować, ze wskazaniem na funkcje stricte miejskie.

Opinia pozytywna – 6/0/0.

- 4.3. – uchwalenia planu zagospodarowania Osady Rybackiej – jest to teren z licznymi ograniczeniami, co powoduje, że niemal niczego nie można tam zbudować.

Opinia pozytywna – 6/0/0.

- 4.4. – wezwania radcy prawnego Moniki Tomaszewskiej (dotyczy planu zagospodarowania w rejonie ulic Chylońskiej i Kartuskiej)

Opinia pozytywna – 5/0/1.

Ad. 2

1.        R. A.Kieszek prosił o informację na temat punktów socjalnych dla kierowców ZKM.

2.        R. S.Borski zadał pytanie na temat realizacji listy remontowej ulic, przygotowanej przez komisję. Wiceprez. M.Stępa wyjaśniał, że lista jest realizowana, ale na część inwestycji nie można znaleźć wykonawców. Niemniej próby znalezienia wykonawców będą podejmowane do skutku.

3.        Wiceprez. M.Stępa poinformował, jak przebiega remont ul. Lotników. Być może zaistnieje możliwość uruchomienia jednej z nitek tej ulicy jeszcze przed jej ostatecznym odbiorem.

Następne posiedzenie – przed sesją listopadową.

______________________________________________

 Komisja Samorzadnosci Lokalnej i Bezpieczenstwa – 18 pazdziernika:

Porządek:

1.        Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

2.        Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady,

3.        Zapoznanie z korespondencją,

4.        Sprawy bieżące i wniesione.

Ad. 1

Protokół przyjęto bez uwag – 6/0/0.

Ad. 2

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawach:

- 4.1. – zmian w budżecie miasta na 2007 rok – projekt zreferowała zastępca skarbnika, p. A.Helbin. Proponuje się zmniejszyć wydatki inwestycyjne, a to z powodu niemożnosci znalezienia wykonawców robót, lub z uwagi na wygórowane żądania finansowe potencjalnych wykonawców. Ponadto miasto ostatecznie rezygnuje z zaciągnięcia kredytu, zwiększaja się również dochody miasta.

Opinia pozytywna – 6/0/0.

- 4.2. – przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni – projekty planistyczne zreferował wiceprez. M.Stępa.

Opinia pozytywna – 6/0/0.

- 4.3. – uchwalenia planu miejscowego Osady Rybackiej – jest to obszar, na którym generalnie nic nowego nie można budować, z jednego lub kilku powodów (ropociąg, obszar ochrony klifu, wojskowa strefa ochronna, obszar ochrony konserwatorskiej).

Opinia pozytywna – 6/0/0

- 4.4. – wezwania radcy prawnego Moniki Tarnowskiej (dotyczy planu przy ul. Chylońskiej i Kartuskiej) – zdaniem wiceprez. Stępy skarżący nie wskazał żadnego naruszenia prawa, za wyjątkiem bardzo ogólnikowego „naruszenia prawa własności”. Wezwanie należy zatem odrzucić.

Opinia pozytywna – 4/0/2.

Ad. 3

Gościem komisji był dyrektor UM, J.Zając. Członkowie komisji otrzymali pismo ze Związku Zawodowego Pracowników Straży Miejskiej z wnioskiem o podwyżkę. Dyrektor zauważył, że strażnicy dostali w tym roku 150-zł podwyżki na osobę, 28 otrzymało też przeszeregowanie bądź awans. Za pracę w nadgodzinach strażnicy dostają dodatkowe wynagrodzenie, przysługuje im też cały szereg przywilejów (mundurowych i innych). Strażnik dostaje w granicach 2 tys. zł netto. Dyrektor obiecał ustosunkować się do wniosku ZZPSM na piśmie, wtedy też komisja wróci do tematu.

Wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o dofinansowanie – jest to coroczne wystąpienie o dotację, komisja zawsze się do takich wniosków przychylała.

Ad. 4

R. M.Bzdęga zadał pytanie o pętlę autobusową na os. Sokółka – o jej dokładną lokalizację, o termin rozpoczęcia prac projektowych. Wiceprez. M.Stępa obiecał udzielić odpowiedzi na sesji.

Na najbliższą sesję być może klub radnych Samorządności wniesie projekt uchwały, przygotowanej przez KSLiB, w sprawie regulaminów konkursów dla rad dzielnic. Na poprzednim posiedzeniu komisja projekt przegłosowała, dlatego dzisiaj nie wracano do dyskusji.

Gościem komisji był p. Jacek Urban, mieszkaniec Chyloni. Poruszył on problem złej regulacji sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych między SP 40 i ZSO 5. Przejście to obecnie jest dwuetapowe, co powoduje, że mieszkańcy nagminnie łamią przepisy przechodząc na czerwonym świetle. P. Urban interweniował u p. Oskarbskiego w Wydziale Inżynierii Ruchu, półtora roku temu uzyskał informację, że przejście jest źle rozwiązane, i od tego czasu nic nie zrobiono. P. Oskarbski obiecywał, że zmiana zależeć będzie od uruchomienia inteligentnego systemu sterowania ruchem; system uruchomiono, ale nie do końca on zadziałał i przejście nadal jest wadliwie rozwiązane. P. Urban sugerował, że niezłym rozwiązaniem mogłoby być zbudowanie kładki nad ul. Morską z windami dla niepełnosprawnych, ale to rozwiązanie jest b. kosztowne.

Problem znają radni z dzielnicy, p. A.Gurazda, p. E.Krym. Oni również interweniowali w sprawie tego przejścia.

Zwrócono również uwagę na przejście przy ul. Zbożowej.

Komisja prosi p. Urbana oraz radnych o przekazanie kopii korespondencji w tej sprawie, aby mogła się problemem zająć kompleksowo.

Na tym posiedzenie zakończono.

______________________________________________

 Komisja Oswiaty – 19 pazdziernika: 

Porządek posiedzenia:
1.        Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na sesję RMG.
2.        Wizytacja Szkół Podstawowych Nr: 34 i 40.
3.        Ustalenie nowego, stałego  terminu  posiedzeń komisji.

Ad 1.
Na posiedzeniu gościli: Wiceprezydent Ewa Łowkiel, Naczelnik Wydziału Oświaty, pani Krystyna Przyborowska i Skarbnik Miasta Gdyni K. Szałucki. Poniższe numery projektów odpowiadają numeracji przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM.

4.1. – w spr. zmiany Uchwały RMG /.../ w spr .uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2007:

Proponowane zmiany omówił Skarbnik Miasta, p. K. Szałucki. Zwiększenia w dziale oświaty uzasadniła Wiceprezydent E. Łowkiel.Komisja nie zgłosiła uwag i wniosków przyjmując proponowane zmiany do budżetu 2007 jednogłośnie: 5 gł. za. 4.5.- w spr. wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę Miasta Gdyni w 2008 r.;4.6. – w spr. wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w Żłobku NIEZAPOMINAJKA w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 23 w 2008 r.:Jak wyjaśniała  Wiceprezydent E. Łowkiel, projekt 4.5. ma na celu ujednolicenie zasad płatności w przedszkolach. Odnosząc się do kwestii opłaty stałej w przedszkolach (190 zł.) Wiceprezydent zwróciła uwagę, iż w poprzedniej uchwale ustalanie opłaty w ramach przewidzianych „widełek” należało do dyrektora placówki. Obecnie proponuje się, aby obowiązywała stała opłata, bez możliwości różnicowania jej przez dyrektora. Kolejnymi zapisami, do których odniosła się Wiceprezydent, były  punkty, 1 i  2 § 7. Proponowane przepisy są wynikiem doświadczenia, w związku z czym zasady w nich zawarte w większym stopniu odpowiadają realiom i są  sprawiedliwsze niż te, które uprzednio regulowały kwestię obniżania odpłatności. Wiceprezydent podkreślała, iż projekt jest krótszy i czytelniejszy od obecnie obowiązującej uchwały. Przy okazji omawiania projektów Wiceprezydent zaznaczyła, iż bardzo jej zależy na rozwiązaniu 2. kwestii:
-          stworzeniu sprawnego elektronicznego systemu rekrutacji dzieci do przedszkoli;
-          zapewnieniu dzieciom rodziców niepracujących dostępu do korzystania z 5-godzinnej podstawy programowej realizowanej w przedszkolach

Omawiając projekt 4.6. Wiceprezydent zwróciła uwagę na znaczące podniesienie wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku NIEZAPOMINAJKA. Wiceprezydent poinformowała przy okazji, iż koszt jaki ponosi gmina w związku z dofinansowywaniem pobytu jednego dziecka w żłobku wynosi 700 zł., zaś w przedszkolu: 440 zł. Zdaniem radnej B. Łęgowskiej opłata za pobyt dziecka w żłobku powinna być jeszcze wyższa, co – zdaniem radnej – może spowodować, że nie będą oddawali do żłobka dzieci ci rodzice, którzy nie są do tego zmuszeni. Wiceprezydent E. Łowkiel zwróciła uwagę, iż kwota opłaty winna być dostosowana do możliwości samotnych matek, bo te matki przede wszystkim korzystają z oferty żłobka. Ponadto Wiceprezydent wyjaśniała, iż jedną z przesłanek zrównania opłaty za pobyt w przedszkolu i żłobku były sygnały, iż w wielu przypadkach rodzice starali się przedłużać pobyt dziecka w żłobku z uwagi na znacznie niższą opłatę, a to z kolei ograniczało dostęp do żłobka innym rodzicom. Radna B. Łęgowska odnosząc się do zapisu w § 6 projektu (dot. zwrotu dziennej stawki żywieniowej) zastanawiała się, czy możliwości określone w przedmiotowym paragrafie nie są nadużywane przez rodziców, których dzieci nie uczęszczają do przedszkoli nie zawsze z obiektywnych przyczyn (radna powoływała się na sygnały dochodzące do niej w przedmiotowej sprawie).Wiceprezydent E. Łowkiel zwróciła uwagę, iż nie ma zwolnień z opłaty stałej, natomiast trudno  wymagać, aby rodzice ponosili koszt żywienia, z którego ich dzieci nie korzystają. Wiceprezydent zgodziła się, że z miejsca dziecka nie uczęszczającego regularnie do przedszkola nie może tym samym  skorzystać inne dziecko. Radna B. Łęgowska zaproponowała rozważenie takiej regulacji, która obligowałaby do zwrotu stawki żywieniowej po 3. dniach nieobecności dziecka. Z powyższą propozycją nie zgadzał się radny Z. Zmuda Trzebiatowski argumentując, że różne są przyczyny nieobecności dzieci i proponowany przez radną zapis może się okazać krzywdzący. Regulamin powinien być przejrzysty i czytelny i zawierać ogólne jednolite rozwiązania.  Z powyższą opinią zgodziła się p. E. Łowkiel - nie należy wprowadzać takich regulacji, które znacznie skomplikowałyby proces rozliczania finansowego. Radny Z. Zmuda Trzebiatowski zgłosił problem nie związany z projektem, natomiast dotyczący żłobka. Powołując się na osobiste doświadczenie poinformował Wiceprezydent, iż przy odbiorze dziecka przez osoby inne niż rodzice personel żłobka nie wymaga okazania dokumentu tożsamości. W związku z powyższym radny Trzebiatowski poprosił Wiceprezydent E. Łowkiel o wysłanie stosownego pisma do dyrektora żłobka.  Oba projekty (4.5. i 4.6.) uzyskały opinie jednogłośnie pozytywne: 5 gł. za

4.7. – w spr. nadania imienia XIV L.O. z Oddziałami Dwujęcznymi ...:

Projekt przedstawiła Wiceprezydent E. Łowkiel.Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.

Ad 2.

Wizytacja SP Nr 34:

Po szkole oprowadzili komisję: dyrektor SP Nr 34, pani Ewa Podedworna i kierownik ds. technicznych, pan Andrzej Świątczak.Stwierdzono, iż budynek szkoły jest w bardzo złym stanie technicznym: do wymiany okna i parapety w korytarzach (część okien wymieniono), wilgoć i zacieki na ścianach, bardzo zły stan izolacji pionowej i poziomej, w piwnicy, w której usytuowana jest jadalnia, zagrzybienie ścian. Bardzo zły stan łazienek. Do palących problemów należy też brak wentylacji w  kuchni. Z zewnętrznych ścian odpada tynk. Remontu wymagają schody zewnętrzne prowadzące do szkoły. Wilgoć w sali gimnastycznej, w której na razie wymieniono okna z jednej strony (należy wymienić także z drugiej) i wykonano wentylację. W sali nie ma odpowiedniej cyrkulacji powietrza, robi wrażenie bardzo zaniedbanej, jak wszystkie pomieszczenia wizytowane przez komisję. Jak informowała dyrektor E. Podedworna, Rada Dzielnicy pomaga szkole w miarę swoich skromnych możliwości (m. in. przekazała środki na monitoring).Radna E. Krym pytała, dlaczego szkoła nie przystąpiła do programu termomodernizacyjnego (realizowanego w ramach środków norweskich). Z odpowiedzi Dyrektor E. Podedwornej wynikało, że nic jej na temat programu nie wiadomo. Radna M. Borusewicz podpowiadała, iż dyrekcja szkoły może wystąpić do GOSiR z wnioskiem o środki na utrzymanie boiska.

Wizytacja SP Nr 40:

Po szkole oprowadzała komisję  dyrektor szkoły, pani Dorota Haase. Szkoła robi znakomite wrażenie. Z zewnątrz wyremontowana, wewnątrz zadbana, przepiękne wyremontowane sale i korytarze, estetyczne i bardzo ładne podłogi. Sukcesywnie remontowane są kolejne części szkoły i wszystko to realizowane jest przede wszystkim dzięki środkom wygospodarowanym przez dyrektora i zespół nauczycieli. Dzięki wysiłkom nauczycieli szkoła posiada nowoczesny sprzęt komputerowy. W efekcie starań i pracy dyrektora budynek objęto pracami realizowanymi w ramach programu termomodernizacyjnego. Jak informowała członków komisji Pani dyrektor, remontu wymagają jeszcze toalety i instalacja elektryczna i o ile pierwsza z potrzeb zostanie zrealizowana dzięki środkom szkoły, o tyle koszt instalacji elektrycznej przerasta jej możliwości – tu potrzebna byłaby pomoc Miasta. Radni wyrazili pogląd, że wymiana instalacji elektrycznej powinna być potraktowana priorytetowo, ze względu na bezpieczeństwo szkoły.

Ad 3.
Członkowie komisji przychylili się do prośby radnego Mariusza Bzdęgi i zdecydowali o zmianie stałego terminu posiedzeń komisji na trzeci czwartek miesiąca – godzina 14.30

______________________________________________

 ZARZADZENIA PREZYDENTA MIASTA w sprawach: 

2007-10-16: 

3720/07/V/S   zmiany zarządzenia nr 1843/07/V/P dotyczącego „Instrukcji postępowania z oświadczeniami majątkowymi, o prowadzeniu działalności gospodarczej, o zawartych umowach cywilnoprawnych oraz lustracjnych”

3721/07/V/P    zawarcia aneksu do umowy KB/218/OK/20/W/2007 zawartej na realizacje zadania: „Konferencja pn. Kaszubi w PRL”

3722/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na zakup biletów na podróż samolotem do Turku w Finlandii
3723/07/V/O   zmiany zarządzenia nr 8743/05/IV/O dotyczącego zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: „Program profilaktyczny mający na celu wczesne zapobieganie chorobom zakaźnym: odra, świnka i różyczka u dzieci urodzonych w 1999 r. poprzez wykonywanie szczepień ochronnych”
3724/07/V/O   zmiany zarządzenia nr 8710/05/IV/O dotyczącego zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: badania profilaktyczne mające na celu wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50 – 60 lat
3725/07/V/O   udzielenia dotacji celowej na zakup generatora wodoru dla stacji regionalnego monitoringu atmosfery
3726/07/V/S   aneksu do umowy najmu lokalu przeznaczonego na biuro Rady Dzielnicy Witomino – Radiostacja
3727/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
3728/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Partyzantów przeznaczonej do wydzierżawienia
3729/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Anyżowej
3730/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Białostockiej
3731/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Głogowej
3732/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Jarzębinowej
3733/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Mikołaja Kopernika
3734/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej
3735/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej
3736/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Spółdzielczej
3737/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Śliskiej
3738/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Zawiszy Czarnego
3739/07/V/M  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty roczne za 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa
3740/07/V/M  zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa nieruchomości drogowej
3741/07/V/M  zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętą z mocy prawa nieruchomość drogową, położoną przy ul. Małopolskiej
3742/07/V/M  zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Ejsmonda
3743/07/V/M  podpisania umowy na promocje Gdyni w Regionalnym Punkcie Informacji Turystycznej na Lotnisku im. Lecha Wałęsy
3744/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie i montaż tablic informacyjnych z planem Dzielnicy Gdynia Pogórze
3745/07/V/M  zmiany treści umowy KB/178/RP/2/W/2005 na obsługę promocji projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego Gdynia – etap II”

3746/07/V/K   kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

3747/07/V/M  udzielenia pełnomocnictwa na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o

3748/07/V/M  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży  w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonego przy ul. Marynarskiej 22

3749/07/V/M  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży  w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonego przy ul. Marynarskiej 24

3750/07/V/O   udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na renowację i wymianę mechanizmów w automatach do sprzedaży torebek do zbierania psich odchodów

3751/07/V/P    zmiany zarządzenia nr 1910/07/V/P dotyczącego powołania , określenia składu oraz określenia zasad działania Gdyńskiej Rady do spraw Seniorów

3752/07/V/M  uchylenia zarządzenia nr 1555/07/V/M dotyczącego skierowania na drogę postępowania sądowego

3753/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

3754/07/V/O   upoważnienia dyrektorów gdyńskich szkół do czynności koniecznych do zrealizowania rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r

3755/07/V/M  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i docelowo drogi publicznej w obszarze Gdynia – Zachód

3756/07/V/O   unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Specjalistycznego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1

3757/07/V/O   unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych dla Specjalistycznego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1

3758/07/V/M  zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania balonów z nadrukiem

3759/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie oznakowania szlaków „Trójmiejskiego” i „Zagórskiej Strugi”. Przebiegającej w granicach miasta Gdyni

3760/07/V/M  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie kosztów opłaty notarialnej i sądowej

3761/07/V/U   zawarcia umowy dzierżawy terenu przeznaczonego pod realizację inwestycji : „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni III etap”

3762/07/V/U   zmiany zarządzeń nr 778/07/V/U oraz 3581/07/V/U dotyczących  inwestycji pn.: „Budowa ul. echowej wraz z infrastrukturą techniczną”

3763/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego na zakup tortu okolicznościowego z okazji 10 urodzin Radia Złote Przeboje

3764/07/V/P    aneksu do umowy nr SK/1156/PB/45-W/2007 z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego

3765/07/V/P    powołania składu komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania prowadzenie wczesnej interwencji dla dzieci w wieku 0-2 lata mieszkańców Gdyni

3766/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na tłumaczenie

3767/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2007 roku

3768/07/V/S   udzielenia zamówienia publicznego na usługi transportowe związane z przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych w dniu 21 października 2007 roku oraz zatwierdzenia wyboru wykonawcy

3769/07/V/S   udzielenia zamówienia publicznego na zakup płyt CD i akcesoriów komputerowych

3770/07/V/K   ulokowania wolnych środków budżetowych w kwocie 40.000.000 zł na rachunku lokaty terminowej

3771/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie programu dotyczącego funkcjonowania systemów gospodarki wodnej w ramach realizacji projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej”

3772/07/V/U   rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej „Przebudowa ul. Mylnej w Gdyni”

3773/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/780/UI/276/W/2006 z 10.11.2006 r. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie – II etap”

3774/07/V/U   unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 211.000 EUR na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni”

3775/07/V/U   zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 211.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń parteru pawilonu „C” Zespołu Szkół nr 10 dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gdyni”

3776/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wydzielenia działek leśnychpołożonych w pasie terenu przeznaczonego pod przebudowę ul. Olimpijskiej w Gdyni

3777/07/V/M  zamówienia do kwoty 14.000 EUR na druk mapki „Spacerkiem po Gdyni”

3778/07/V/M  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta związanych z opłatą za wniesienie dwóch skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na dwie decyzje ministra budownictwa BO4j-787-WP1-340/07 oraz BO4j-787-WP2-340/07 z 12 września 2007 roku

____________________________________________

INTERPELACJE: 

1.        Od czasu opublikowania poprzedniego numeru Biuletynu żaden z Radnych nie złożył interpelacji.

_________________________________________

 STALE TERMINY POSIEDZEN KOMISJI RADY: 

Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień przed sesją, godz. 15.00

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – III wtorek, godz. 17.00

Komisja Kultury - środa, tydzień przed sesją, godz. 16.15

Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00

Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień przed sesją, godz. 16.00

Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 16.00

Komisja Statutowa - poniedziałek, tydzień przed sesją, godz. 16.00

Komisja Strategii - wtorek przed sesją, godz. 16.00

Komisja Zdrowia - środa, tydzień przed sesją, godz. 17.00

______________________________________________

 INFORMACJA O TERMINACH POSIEDZEN KOMISJI RADY: 

Komisja Budżetowa:

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:  
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej:  
Komisja Kultury:                                    
Komisja Oświaty:  ,
Komisja Rewizyjna:   19.11., godz. 15.30
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:
Komisja Sportu i Rekreacji:  
Komisja Statutowa: 19.11., godz. 15.00,
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:  
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny:   

_____________________________________________

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 24.10.2007
Data udostępnienia informacji: 24.10.2007
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.04.2020 12:52 Korekta Dorota Nelke