Biuletyn Informacyjny Rady Miasta Nr 17


Nr 17

12 października 2007 roku

Nakład 60 egz.


____________________________________________________________________________________________________                 
Zamknięto 12.10.07, godz. 09:20. 

INFORMACJE O PRACYKOMISJI RADY MIASTA: 

Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej – 26 czerwca: 

Porządek:

 Omawianie  projektów uchwał  wnoszonych na sesję 27 czerwca br.

Poniższy projekt uchwały przedstawił  skarbnik miasta prof. dr hab.  Krzysztof Szałucki, dot.:

4.1.   zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/44/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2007;

opinia pozytywna – 5/0/1 z autopoprawką

Projekt uchwały omówił wiceprezydent B. Stasiak, dot;

4.2.   wyboru przedstawicieli Miasta Gdynia w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej i udzielenia pełnomocnictwa.

opinia pozytywna – jednogłośnie 8 za

Poniższe projekty  uchwały  omówił naczelnik Biura  Planowania Przestrzennego Marek Karzyński, dot.:

4.9    wezwania Mariana i Janiny Głogowskich do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr VI/128/07 rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, rejon ulic Chabrowej i Jałowcowej;

opinia pozytywna –5/2/0

4.10 wezwania Jana i Krystyny Głogowskich do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr VI/128/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, rejon ulic Chabrowej i Jałowcowej;

opinia pozytywna – 5/2/0

4.11 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Drzymały, Ramułta;

opinia pozytywna – jednogłośnie 7za

4.12 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kacze Buki w Gdyni;

opinia pozytywna – jednogłośnie 7 za

4.13 skargi na uchwałę nr XIX/622/2000 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – Osiedla Meksyk;

opinia pozytywna – jednogłośnie 7 za.

Poniższe projekty uchwał  omówił wiceprezydent  B.Stasiak, dot.:

4.3.   współdziałania Gminy Gdynia z gminami Sopot i Gdańsk w zakresie przedsięwzięcia pod nazwą „Inteligentny System Zarządzania Ruchem w Trójmieście – Tristar”;

opinia pozytywna – jednogłośnie 8 za

4.7    zwolnienia laureatów pierwszych trzech miejsc w konkursie „Gdyński Biznesplan 2007” z opłat obowiązujących w Urzędzie Miasta Gdyni przy rejestracji działalności gospodarczej;

opinia pozytywna – jednogłośnie 8 za

Aneks –nr 2; dot.:

- wyrażenia zgody na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul.Spacerowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynii w trybie bezprzetargowym -

opinia pozytywna – 5/1/2

Aneks –nr 3; dot.:

- wyrażenia zgody na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul.Spacerowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego -

opinia pozytywna – jednogłośnie 8 za.

4.17 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych pod przebudowę Węzła Św. Maksymiliana i ul. Świętojańskiej wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską;

opinia pozytywna – jednogłośnie 8 za

4.18 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych położonej w Gdyni przy ul. Frezerów;

opinia pozytywna – jednogłośnie 8 za

4.19 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod przebudowę układu drogowego ul. Olimpijskiej, ul. Stryjskiej oraz budowę kładki nad torami i Drogą Gdyńską;

opinia pozytywna – jednogłośnie 8 za

4.20 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych przeznaczonej pod budowę ul. Cechowej;

opinia pozytywna – jednogłośnie 8 za

4.21 nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Śląskiej;

opinia pozytywna – jednogłośnie 8 za

4.22 nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Hryniewickiego w Gdyni;

opinia pozytywna – jednogłośnie 8 za

4.23 oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste działki gruntu w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kalksztajnów;

opinia pozytywna – jednogłośnie 8 za

4.24 wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, w tym zabudowanych, położonych przy ul. Ledóchowskiego 6 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;

opinia pozytywna – jednogłośnie 8 za

4.25 wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Płk. Dąbka 163-165 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;

opinia pozytywna – jednogłośnie 8 za

4.26 wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Północnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;

opinia pozytywna – jednogłośnie 8 za

4.27 wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Partyzantów 26, w formie przetargu ustnego nieograniczonego;

opinia pozytywna – jednogłośnie 8 za

4.28 wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wójta Radtkego 9A w trybie przetargu ustnego ograniczonego;

opinia pozytywna – jednogłośnie 8 za

4.29 wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Norwida, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni;

opinia pozytywna – jednogłośnie 8 za pod  warunkiem wyjaśnienia na sesji  Rady (27 czerwca br.)  przez  wiceprezydenta  Stasiaka.

4.30 wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Muchowskiego 4 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;

opinia pozytywna – jednogłośnie 8 za

4.31 wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Łużyckiej w trybie bezprzetargowym;

opinia pozytywna – jednogłośnie 8 za

4.32 wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Potasowej na rzecz jej użytkownika wieczystego;

opinia pozytywna – jednogłośnie 8 za

4.33 wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 15 na rzecz jej użytkownika wieczystego;

opinia pozytywna – jednogłośnie 8 za

4.34 wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Powstania Wielkopolskiego 51;

opinia pozytywna – jednogłośnie 8 za

4.35 wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Bursztynowej 10;

opinia pozytywna – jednogłośnie 8 za

4.36 zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, będącej w użytkowaniu wieczystym Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdyni;

opinia pozytywna – jednogłośnie 8 za

4.37 zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, przeznaczoną pod budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i tymczasowymi drogami gminnymi w rejonie ulic Stryjska – Przemyska;

opinia pozytywna – jednogłośnie 8 za

  uchwały z aneksu

Nr 7- w sprawie  utworzenia przez Gminę Miasta Gdyni i  Gminę Kosakowo Spółki o nazwie „Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo” spółka z o.o;

opinia pozytywna – jednogłośnie 8 za.

Nr 8

-w sprawie przystąpienia  Gminy Gdynia do projektu Baltic Cruise II, kontynuacja              Projektu Baltic Cruise , współfinansowanego ze środków Unii ;

opinia pozytywna – jednogłośnie 8 za

Następne posiedzenie Komisja zaplanowała na 28.08.2008r. o  godz. 16.00.

______________________________________________

 Komisja Statutowa – 12 wrzesnia: 

Porządek:

1.        Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ich granic i numerów. Projekt przedstawił wiceprez. B.Stasiak informując, że uchwała dotyczy numeracji i zakresu terytorialnego obwodów, nie zaś ich siedzib. Do uchwały wniesiona zostanie autopoprawka polegająca na zmianie przebiegu granic obwodów nr 59 i 60 na Karwinach.

Członkowie komisji w dyskusji składali kolejne propozycje do Wydziału Organizacyjnego w sprawie granic obwodów. Propozycje dotyczyły Witomina i Oksywia. Zostaną one rozpatrzone i ewentualnie uwzględnione przy kolejnych wyborach.

Komisja zaopiniowąła projekt pozytywnie wraz z autopoprawką – 4/0/0.

2.        Projekt uchwały w sprawie obwodów zamkniętych – opinia pozytywna – 4/0/0.

______________________________________________

 Komisja Samorzadnosci Lokalnej i Bezpieczenstwa – 20 wrzesnia: 

Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji  Stanisław Borski, który przywitał członków komisji i zaproszonych gości.

Następnie Przewodniczący  przedstawił  porządek posiedzenia:

1.        Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta – w sprawie:

4.1: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon Drogi Czerwonej – odcinek południowy

4.2: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Miętowej i rzeki Kaczej

4.3: wezwania radcy prawnego Moniki Tarnowskiej – pełnomocnika Mirosława Bernatowicza do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XIX/622/2000 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2000 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – Osiedla Meksyk

4.4: skargi Jana i Krystyny Głogowskich na uchwałę nr VI/128/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, rejon ulicy Chabrowej i Jałowcowej

4.5: zmiany uchwały nr VII/159/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienionej uchwałą nr IX/257/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2.        Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 23 sierpnia br.

3.        Reforma systemu funkcjonowania rad dzielnic – uwagi Rady Dzielnicy Grabówek i Rady Dzielnicy Leszczynki.

4.        Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.        Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.

Ad. 1

Po stwierdzeniu kworum i zapoznaniu się z projektami uchwał 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4 oraz omówieniu ich przez dyrektora Biura Planowania Przestrzennego – p.Marka Karzyńskiego, członkowie komisji w drodze głosowania zaopiniowali pozytywnie następujące projekty uchwał:

4.1: wynik głosowania 6/0/04.2.: wynik głosowania 6/0/04.3.: wynik głosowania 6/0/04.4:  wynik głosowania 6/0/04.5 ; nie opiniowano

Ad.2

Przyjęto bez poprawek protokół z posiedzenia komisji w dniu 23 sierpnia br.: wynik głosowania  6/0/0.

Ad.3

Przewodniczący przedstawił uwagi z 3 rad dzielnic dotyczące zmian w systemie ich funkcjonowania – z :3.1. – R. Dz.Babie Doły, 3.2. - R. Dz.Grabówek 3.3 - R. Dz.Leszczynki.Ad.3.1 – postanowiono podziękować radzie dzielnicy za  przekazane uwagi i wyjasnić, iż nad sprawą zwiększenia etatów w biurach Komisja zajmie się w ostatnim etapie dyskusji nad reformą systemu.Ad.3.2 – postanowiono udzielić nastepującej odpowiedzi radzie Dzielnicy:- w sprawie diet dla radnych : sprawa będzie rozpatrywana w terminie późniejszym, w czasie prac nad zmianami do statutów i rozszerzeniem kompetencji;- informacje do ratusza każda rada redaguje i przekazuje samodzielnie;- wydatki”reprezentacyjne” można realizować wyłącznie poprzez Biuro Rady Miasta;- w zaproszeniach będzie podany cel  i tematyka spotkań.Ad. 3.3 – Komisja postanowiła odpowiedzieć Radzie Dz.Leszczynki, że dyskusja nad zwrotem kosztów dla radnych dzielnic odbywać się będzie w ostatnim etapie prac nad zmianami w systemie funkcjonowania rad.

Ad. 4

1. Głos zabrali goście;

- radny Dzielnicy Orłowo – p.Marek Krauze spytał o stan zaawansowania instalacji systemu monitoringu w mieście (100 kamer).  Komisja sprawdzi, na jakim etapie są prace i przekaże radom dzielnic informacje. Pan M.Krauze wyraził swoją opinie nt lokalizacji komisariatów. Przewodniczący wyjaśnił, iż należy to do kompetencji policji, a nie Komisji RMG.

- radny Dzielnicy Obłuże – p.Jarosław Kłodziński poprosił o informacje nt planowanych konkursów jako dodatkowego źródła pozyskiwania środków dla rad dzielnic. Przewodniczący S.Borski poinformował, że ani tematyka, ani częstotliwość nie są jeszcze znane. Zasady organizacji konkursów będą opracowywane przez Komisję w najbliższym czasie i przedstawione na sesji Rady Miasta w październiku.

2. radny A.Gurazda zgłosił nastepujące wnioski:

·          aby protokół z Komisji był sporządzany w sposób  bardziej szczegółowy (chodzi o ślad dyskusji) – wniosek został przyjęty;·          aby wnioski Komisji trafiały do prezydenta, bądź właściwych wydziałów (np. wniosek  w sprawie zwiększenia środków dla rad dzielnic na rok 2008)– Przewodniczący S.Borski odpowiedział, że wnioski są przekazywane , a kopie pism pocztą elektroniczną z Biura Rady Miasta są przesyłane do członków Komisji,·          poprosić Wydział Inżynierii Ruchu o odpowiedź z kwietnia br. w sprawie ul.Gospodarskiej – wniosek został przyjęty;·          wystąpić z pismem do Wydziału Inżynierii Ruchu w sprawie reorganizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Chylońska-Morska – wniosek został przyjęty.

Ad. 5
Ustalono termin kolejnego spotkania komisji– 26 września, po zakończeniu Sesji Rady Miasta Gdyni.

______________________________________________

 Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej – 25 wrzesnia: 

Porządek:

Dyskusja n/t Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego   Gdyni.

Założenia „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdyni zostało zaprezentowane dyrektora  Biura Planowania Przestrzennego Marka Karzyńskiego. Wypowiedź  dyrektora uzupełnił  wiceprezydent M.Stepa, który  odpowiedział  również  na  pytania w dyskusji. Członkowie Komisji wskazali na potrzebę  zwrócenia uwagi przez miasto  na obecność niezbędnej ilości miejsc parkingowych przy  obiektach handlowych. W odpowiedzi, dyrektor Karzyński stwierdził, że  głównym założeniem jest  poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu na istniejącym układzie ulic oraz przyjęcie  przyrostu podróżnych przez środki transportu zbiorowego i rowerowego. Ponadto celem tych działań będzie przekonanie  młodego pokolenia do korzystania z innych środków transportu niż samochód osobowy. W drugiej  kolejności przewiduje się  stopniowy wzrost inwestycji strukturalnych związanych z rozwojem podstawowego układu ulicznego (vide „Studium… str. 30).

 W dyskusji zwrócono również uwagę by w studium rozważyć uwzględnienie terenów pod dynamicznie rozwijające się  usługi  portowe. W odpowiedzi   naczelnik Karzyński wyjaśnił, iż projekt zakłada priorytet dla funkcji portowej, ponieważ port morski ma podstawowe  znaczenie dla  gospodarki państwa .W obszarze Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. dominowć będzie polityka przekształcania przestrzeni. Za obszary rozwojowe uznaje się: rejon portu Zachodniego, rejon terminalu kontenerowego, Nabrzeża Bułgarskiego, rejon  baseny 5, część zaplecza Nabrzeża Indyjskiego i rejon drobnicowy  portu.(vide „Studium…str. 53 i 54).

Komisja  ustaliła termin  następnego posiedzenia na 23 października 2007r.na  16.00 (opiniowanie projektów uchwał na październikową sesję Rady Miasta Gdyni)

______________________________________________

 Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska – 25 wrzesnia: 

Porządek posiedzenia:

1.              Opiniowanie projektów uchwał na sesję 26 września,

2.              Sprawy bieżące i wniesione.

Ad. 1

Komisja zaopiniowąła następujące projekty uchwał w sprawach:

·                ;przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon Drogi Czerwonej – odcinek południowy – do uchwały zostanie zgłoszona autopoprawka. Opinia pozytywna – 5/0/0

·                uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Miętowej i rzeki Kaczej – opinia pozytywna – 6/0/0

·                wezwania radcy prawnego Moniki Tarnowskiej – pełnomocnika Mirosława Bernatowicza do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XIX/622/2000 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2000 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – Osiedla Meksyk – opinia pozytywna – 6/0/1

·                skargi Jana i Krystyny Głogowskich na uchwałę nr VI/128/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, rejon ulicy Chabrowej i Jałowcowej – opinia pozytywna – 6/0/1

·                wyrażenia zgody na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Nordea Bank Polski Spółki Akcyjnej w Gdyni aportem w postaci praw własności nieruchomości – uchwałę omówił wiceprez. B.Stasiak, a następnie wywiązała się dyskusja.

R.T.Szemiot pytał, czemu teren nie zostanie Nordei sprzedany, a wniesiony aportem. Wiceprez. B.Stasiak wyjaśniał, że miasto obejmuje w uprzywilejowany sposób ekwiwalentne akcje. R.R.Geremek również podniósł podobne wątpliwości. Zdaniem wiceprez. B.Stasiaka wniesienie terenu aportem jest pewnym gestem, majacym na celu utrzymanie centrali banku w Gdyni. Na pytanie, czemu nie sporządzono umowy warunkowej gwarantującej realizację przez bank tej oferty, wiceprez. B.Stasiak wyjasniał, że nie istnieje taka forma umowy, a poza tym (zdaniem r.M.Wołka) taka asekuracja byłaby szachowaniem banku i mogłaby źle wpłynąć na wizerunek miasta. Umów tego rodzaju nie można czytać przez pryzmat gwarancji, to jest krok strategiczny, podobnie jak decyzja miasta, ze swoje rachunki będzie trzymać właśnie w tym banku. Formalnie miasto nic z tego tytułu nie ma, nikt tez nie może zagwarantować, że bank nie opuści Gdyni. Sekwencja dotychczasowych działań banku pokazuje jednak, że Nordea zamierza tu pozostac, stworzy też nowe miejsca pracy.

Opinia pozytywna – 5/0/2

·                wyrażenia zgody nabycia na rzecz gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych przeznaczonej pod budowę ul. Złotej – opinia pozytywna – 6/0/0

·                wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod podsypnik położonej przy ul. Pokrzywowej – opinia pozytywna – 7/0/0

·                wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Miegonia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – opinia pozytywna – 7/0/0

·                wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 132 na rzecz jej użytkownika wieczystego – opinia pozytywna – 6/0/0

·                zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy Miasta Gdyni będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych – właścicieli lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Śląskiej 44 na nieruchomość stanowiącą własność gminy Miasta Gdyni – opinia pozytywna – 8/0/0

·                wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Władysława IV – opinia pozytywna – 8/0/0

Następne posiedzenie – 3 października, godz. 15.30.

Komisja zaprasza panią wiceprez. Ewę Łowkiel. Tematem posiedzenia będzie informacja, a następnie dyskusja, w kwestii realizacji inwestycji i remontów w gdyńskich placówkach oświatowych (kryteria, hierarchia kolejności, zamierzenia na rok 2008).

______________________________________________

 Komisja Sportu – 25 wrzesnia: 

Porządek posiedzenia:

1.                    Informacja o przebiegu budowy stadionu rugby,

2.                    Informacja o przebiegu budowy hali widowiskowo-sportowej i stadionu piłkarskiego,

3.                    Sprawy wniesione.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele GOSiR J.Jałoszewski i D.Schwarz, Wydział Inwestycji reprezentowały T.Horiszna i D.Winiarz.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez zastrzeżeń.

Ad. 1.

Informację przedstawiła p. Danuta Winiarz. Stwierdziła, że jest już gotowa dokumentacja i miasto stara się o pozwolenie na budowę, w październiku będzie można rozpocząc procedury przetargowe. Koszt jest szacowany na 22 mln zł, ale szacunki zweryfikuje przetarg. J.Zielińska pytała, czy wskutek budowy nie pozbawimy Gdyni na rok możliwości przeprowadzania rozgrywek piłkarskich. Wskazane byłoby tak ułożyć harmonogram budowy, aby obie inwestycje nie nałożyły się na siebie. P. Jałoszewski proponował, aby budowę stadionu rozdzielić na 2 etapy, najpierw płytę, a potem trybunę.

Komisja wnioskuje, aby przygotować harmonogram etapowania budowy stadionu (studium wykonalności).

Trzeba przed przystąpieniem do przetargu wykonać studium wykonalności w etapach.

Ad. 2

Opracowano 2 etapy budowy stadionu: 1 – sama rozbudowa, posiadamy pełną dokumentację (na 3 trybuny), trwają starania o pozwolenie na budowę. 2 – przebudowa układu drogowego. Dwa przetargi dotychczas nie przyniosły rozstrzygniecia.

Komisja wnioskowała, by w ramach przyszłorocznego budżetu na inwestycje sportowe (stadiony) uwzglednić kwotę ok. 2 mln na wybudowanie boisk ze sztuczną trawą, przeznaczonej do rozgrywek do IV ligi włącznie.

R. Marek Łucyk proponował, aby uzgodnić z OPEC zakopanie nitki ciepłociągu i określić koszt tego przedsięwzięcia. R. Łucyk skierował to pytanie do wiceprez. M.Stępy.

Komisja prosi Wydz. Inwestycji o przedstawienie projektów budowy stadionu na najbliższym posiedzeniu.

Ad. 3

Przewodnicząca komisji przekazała członkom komisji zaproszenie na Turniej Młodości.

Termin następnego spotkania – 23.10., godz. 16.00.

______________________________________________

 Komisja Samorzadnosci Lokalnej i Bezpieczenstwa – 26 wrzesnia: 

Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji Stanisław Borski, który przywitał członków komisji.

Następnie Przewodniczący  przedstawił  porządek posiedzenia:

1.        Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 20 września br.

2.        Reforma systemu funkcjonowania rad dzielnic.

3.        Sprawy wniesione i wolne wnioski.
4.        Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji. 

Ad. 1

Przyjęto bez poprawek protokół z posiedzenia komisji w dniu 23 sierpnia br.: wynik głosowania  6/0/0.

Ad.2

Przewodniczący zaproponował dyskusję nt założeń do konkursów dla rad dzielnic planowanych na rok 2008. Założenia należy opracować pilnie, aby mogły zostać przyjęte na sesji Rady Miasta Gdyni w październiku br. Poddał także propozycję, aby założenia te przedyskutować najpierw w klubach radnych Miasta, a potem przedstawić je na posiedzeniu Komisji. Propozycja została poparta przez radnego M.Bzdęgę i przyjęta przez pozostałych członków Komisji. Przewodniczący do omówienia w klubach podał następujące sprawy:

a)        tematyka konkursów – proponowane są 3 dziedziny: bezpieczeństwo, kultura i edukacja,

b)       ilość konkursów i podział środków,

c)        czy 1  wniosek może złożyć więcej niż jedna dzielnica, jeśli tak, to na jakich zasadach mogą się łączyć,

d)       ilość nagród w każdym konkursie,

e)        czy dzielnice mogą angażować swoje środki, oraz czy można włączać środki od sponsorów,

f)        skład kapituły konkursowej.

 Radny A.Gurazda zasugerował , aby w konkursach nie angażować środków rad dzielnic oraz aby dzielnice sąsiadujące ze sobą mogły się łączyć.

Przewodniczący S.Borski zauważył , że warunki konkursów trzeba ogłosić przed końcem roku 2007, aby w I połowie roku 2008 możliwe było ich ogłoszenie i rozstrzygnięcie.

Ad. 4

Ustalono termin kolejnego spotkania komisji– 11 października, godz. 16,00 – z przygotowanymi ustaleniami z klubów radnych.

Na tym posiedzenie zakończono.


______________________________________________ 

Komisja Kultury – 26 wrzesnia: 

Porządek:

1.                    Przyjęcie porządku obrad.

2.                    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

3.                    Zaopiniowanie projektu uchwały nr 4.8. – ustanowienia Gdyńskiej Nagrody Literackiej w kategorii dramatu.

4.                    Sprawy wniesione i bieżące.

Posiedzenie prowadził wiceprzewodniczący Komisji, Arkadiusz Gurazda.

Ad. 1

Porządek przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2

Do protokołu z poprzedniego posiedzenia uwag nie zgłoszono.

Ad. 3

Projekt uchwały przedstawiła zebranym Karin Moder z Wydziału Kultury, Rekreacji i Sportu. Komisja jednogłośnie (4/0/0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustanowienia Gdyńskiej Nagrody Literackiej w kategorii dramatu.

Ad. 4

Nie zgłoszono wniosków ani spraw bieżących.

Na tym spotkanie zakończono.

______________________________________________

 Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska – 3 pazdziernika: 

Tematem posiedzenia było omówienie inwestycji i remontów prowadzonych w gdyńskich placówkach oświatowych. Komisja gościła panią wiceprezydent Ewą Łowkiel oraz panią Beatę Brzostowską z Wydziału Budynków.

P. wiceprezydent Łowkiel krótko zreferowała temat. Rok 2007 jest rekordowy pod względem wysokości środków przeznaczanych na remonty – już dziś wydatkowano 10 mln zł. Remonty placówek oświatowych mają to do siebie, że im więcej przeznaczamy na nie pieniędzy, tym większe są oczekiwania dyrektorów. Od kilku lat, wobec niedostatku pieniędzy, rezygnujemy z generalnych remontów szkół, pochłaniających ca 3 mln zł na jedną placówkę, remontujemy w szkołach to, co absolutnie niezbędne. Kierowanie dużych kwot do jednej placówki powodowało narastanie zaległości w innych. Potrzeby oświaty w tym zakresie to jakieś 80 mln zł, mamy, łącznie z przedszkolami, 95 budynków. W tym roku po raz pierwszy pojawił się problem braku wykonawców; przetargi trzeba ogłaszać kilkakrotnie. Dlatego w 2 szkołach trwają jeszcze remonty, choć skończył się wrzesień. Praktycznie we wszystkich placówkach wymieniane są okna, zamierzamy też w ciągu 2 lat wyremontować wszystkie sanitariaty. Czy się uda, zależeć będzie od dostępnych środków.

Planowane są również remonty boisk, przy czym koszt wyremontowania boiska to ok. 1 mln zł. Remonty boisk, choć oczywiście konieczne, nie są jednak najważniejsze dla funkcjonowania placówki. Można oczywiście marzyć o standardzie boiska ze sztuczną trawą, ale szkoły mają inne potrzeby, związane choćby z informatyzacją czy wyposażaniem w pomoce naukowe, są też potrzeby inwestycyjne związane z rozwojem miasta. Jednym z kryteriów zakwalifikowania placówki do remontu, oprócz oczywiście stanu budynku, jest liczba uczniów, którzy na tym remoncie skorzystają. Trzeba też brać pod uwagę zalecenia Sanepidu, choć są one momentami bardzo restrykcyjne i wręcz utrudniają funkcjonowanie niektórych placówek. Miasto zamierza dążyc, aby boisko ze sztuczną trawą było przynajmniej jedno w każdej dzielnicy. Trzeba też pamiętac, że sam remont boiska to nie wszystko – kolejne koszty to utrzymanie boiska w dobrym stanie.

Zawsze też mogą wystąpić tzw. awarie, z natury rzeczy nieprzewidywalne. Dotyczy to CO, kanalizacji deszczowej, przeciekania dachów, i zdarza się w bardzo różnych placówkach. Każda szkoła ma „odłożone” po ok. 10 tys. zł na usuwanie skutków awarii, ale również tutaj bardzo wiele zależy od sprawnej pracy konserwatora szkolnego. Dobrze pracujący konserwator jest w stanie własnymi siłami wykonać wiele drobnych napraw.

Następnie członkowie komisji zadawali pytania. Pytano m. in. o kryteria nadawania szkole statusu integracyjnej. Wiceprez. Łowkiel wyjaśniała, że w Gdyni każda szkoła jest integracyjna, klasy integracyjne powołuje się tam, gdzie mieszkają niepełnosprawne dzieci, nie tworzy się „gett”. Integracja to nie status szkoły, tylko sposób myślenia o potrzebach niepełnosprawnych. Oczywiście, aby w myśl przepisów klasa miała status integracyjnej i można było zatrudnić dodatkowego nauczyciela, musi do niej uczęszczać co najmniej troje niepełnosprawnych dzieci.

Mówiono również o termomodernizacji i uzyskanych z jej tytułu oszczędnościach. Trudno w tej chwili oszacować, ile zaoszczędzi się na termomodernizacji, aby takie dane uzyskać, szkoła musi co najmniej jeden pełny sezon funkcjonować na nowych zasadach. Należy wziąć pod uwagę nie tylko oszczędności uzyskane wprost dzięki termomodernizacji, ale też rzeczy niewymierne, typu poprawa komfortu czy estetyki.

R. G.Bonk wnioskował o przekazanie komisji informacji o oszczędnościach uzyskanych dzięki termomodernizacji. B.Brzostowska wyjaśniała, że dane te będą znane za półtora roku, po co najmniej jednym pełnym sezonie grzewczym.

Następnie przewodniczący Komisji poinformował o korespondencji, która wpłynęła.

- pismo mieszkańców Al. Zwycięstwa 138 (ogródki działkowe) w sprawie wodociągu i kanalizacji,

- pismo Rady Dzielnicy Karwiny w sprawie kładki nad ulicami Chwaszczyńską i Wielkopolską,

- pismo Rady Dzielnicy Karwiny w sprawie wykonania projektu na zagospodarowanie działek przy ul. Makuszyńskiego,

- informacja dla mieszkańców ul Zwierzynieckiej i sąsiednich, że ulice te nie znalazły się w tegorocznym planie remontów,

Następne posiedzenie – 17 października, godz. 15.30.

______________________________________________

 ZARZADZENIA PREZYDENTA MIASTA w sprawach: 

2007-09-25: 

3494/07/V/P    ustalenia zasad i trybu przyznawania Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów i doktorantów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni

3495/07/V/P    rganizacji koncertu konkursowego chóru „Cantamus Reginae”
3496/07/V/R   upoważnienia do podpisania porozumienia z Sopotem miastem na prawach powiatu dotyczącego pokrywania przez Sopot kosztów rehabilitacji mieszkańców Sopotu w warsztatach terapii zajęciowej
3497/07/V/K   kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
3498/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie analizy określającej potrzeby lotniska Gdynia – Kosakowo w zakresie zmian w funkcjonowaniu zbiorczej komunikacji miejskiej i regionalnej
3499/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Abrahama 72/Kilińskiego 16
3500/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Reja 2-6
3501/07/V/M  wykonania izolacji ściany w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Płk. Dąbka
3502/07/V/M  wymiany stolarki okiennej w lokalu użytkowym w budynku położonym przy ul. Armii Krajowej 24
3503/07/V/M  rozbiórki budynku mieszkalnego położonego przy ul. Witolda
3504/07/V/M  wykonania badań zanieczyszczenia stężenia zarodników grzybów w powietrzu w pomieszczeniach biurowych w budynku położonym przy Al.. Marszałka Piłsudskiego 18-18D
3505/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
3506/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
3507/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
3508/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
3509/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
3510/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
3511/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
3512/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
3513/07/V/M  uchylenia zarządzenia nr 13407/06/IV/M dotyczącego skierowania na drogę postępowania sądowego
3514/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Głogowej, przeznaczonej do wydzierżawienia
3515/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Manganowej, przeznaczonej do wydzierżawienia
3516/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków, przeznaczonej do wydzierżawienia
3517/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków, przeznaczonej do wydzierżawienia
3518/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej, przeznaczonej do wydzierżawienia
3519/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy przystanku SKM Wzgórze Św. Maksymiliana, przeznaczonej do wydzierżawienia
3520/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Sochaczewskiej
3521/07/V/M  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód
3522/07/V/M  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego zlokalizowanego na hali płaskiej(pawilon handlowy nr 210)
3523/07/V/M  zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
3524/07/V/M  zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
3525/07/V/M  zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
3526/07/V/M  zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
3527/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 1811/07/V/M dotyczącego przyjęcia treści umowy z Fundacją Gospodarczą na pełnienie funkcji operatora VII Międzynarodowego Forum Gospodarczego
3528/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 2501/07/V/M dotyczącego określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Siemiradzkiego
3529/07/V/S   wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup papy termozgrzewalnej na pokrycie dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
3530/07/V/O   wyrażenia zgody na użyczenie Sali gimnastycznej w celu prowadzenia zajęć sportowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1

3531/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 16405/06/IV/ dotyczącego rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Syrokomli

3532/07/V/S   wyrażenia zgody na ubezpieczenie systemu bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu

3533/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odprowadzenia wód deszczowych z ulicy Grenadierów, Nowodworskiego, Frezerów, Chopina, Matejki, Wieniawskiego

3534/07/V/U   uregulowania opłaty z tytułu uzgodnienia dokumentacji przyłączy wodociągowych w ul. Złotej

3535/07/V/S   wyrażenia zgody na złomowanie samochodu służbowego Straży Miejskiej

3536/07/V/M  udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Eko Doliny Sp. z o.o. w Łężycach

3537/07/V/U   zawarcia umowy ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na budowie zespołu budynków wielorodzinnych u zbiegu ulic Legionów i Powstania Styczniowego

3538/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na zakup biletów na podróż samolotem do Turku w Finlandii

3539/07/V/U   współfinansowania drukowania plakatu na „Europejski Dzień bez samochodu”

3540/07/V/M  zmiany treści umowy SK/1069/MG/313-W/2006 dotyczącej promocji Miasta Gdyni przez Sportową Spółkę Akcyjną Arka Gdynia

3541/07/V/P    naprawy monitoringu wizyjnego w dzielnicy Gdynia Orłowo

3542/07/V/P    zmiany zarządzenia nr 562/07/V/P dotyczącego wydzierżawienia łączy od TP S.A. dla potrzeb MCPR

3543/07/V/P    dostawy centrali alarmowej

3544/07/V/P    opłat za prawo do dysponowania częstotliwością

3545/07/V/K   zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007

3546/07/V/K   zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 1017/07/V/K z 13.02.07 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2007 rok

3547/07/V/K   zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 1018/07/V/K z 13.02.07 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2007 rok

3548/07/V/K   ulokowania wolnych środków budżetowych w kwocie 40.000.000 zł na rachunku lokaty terminowej

3549/07/V/K   przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 211.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie obsługi bankowej budżetu miasta Gdyni oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym

3550/07/V/P    przygotowania kampanii informacyjnej imprezy „Gdyńskie Głosy dla Hospicjum”

3551/07/V/P    zakupu miedziorytu i grafiki na potrzeby promocji miasta

3552/07/V/P    współorganizacji konferencji historyczno-edukacyjnej pod nazwą „Grudzień’70 – Pamiętamy”

3553/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2007 rok

3554/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2007 rok

3555/07/V/S   udzielenia zamówienia publicznego na certyfikację Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 w UM Gdyni

3556/07/V/P    wykonania monitoringu wizyjnego w rejonie dworca PKP Gdynia Główna Osobowa

3557/07/V/P    zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dotyczących udzielenia dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2007

3558/07/V/R   zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Gdyni przy ul. Rybaków 2 na prowadzenie w nim rodzinnego domu dziecka

3559/07/V/O   częściowego zrekompensowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Zespołu Szkół Specjalnych w Sopocie

3560/07/V/O   częściowego zrekompensowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku

3561/07/V/O   powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć wychowawczo-edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii

3562/07/V/U   rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 211.000 EUR na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni,

3563/07/V/U   rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 211.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni,

3564/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy nr KB/10/UI/2006 na wykonanie zadania pn. „przebudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną ulicy Kaczewskiej w Gdyni” realizowanym w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych”

3565/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy nr KB/11/UI/2006 z 05.07.2006 roku na wykonanie zadania pn. „przebudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną ul. Lutyckiej w Gdyni” realizowanego w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

3566/07/V/U   wynajęcia sali konferencyjnej na konferencję naukową „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona”

3567/07/V/U   zamówienia przygotowania obiadów i obsługi cateringowej dla gości konferencji naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona”

3568/07/V/U   zamówienia tłumaczenia symultanicznego oraz wynajmu sprzętu do tłumaczenia symultanicznego na konferencję naukową „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona”

3569/07/V/U   zamówienia wynajęcia autokaru na wycieczkę objazdową w trakcie konferencji naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona”

3570/07/V/U   zamówienia przygotowania kolacji z oprawą muzyczną dla gości konferencji naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona”

3571/07/V/U   zamówienia przygotowania bankietu dla gości konferencji naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona”

3572/07/V/U   zamówienia noclegów dla gości konferencji naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona”

3573/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie nasadzeń zieleni w zakresie wynikającym z decyzji Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Gdyni

3574/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/360/UI/116-W/2007 z 14.05.2007 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej w ul. Arciszewskich i Muchowskiego w Gdyni

3575/07/V/U   wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Starodworcowej w Gdyni”

3576/07/V/U   akceptacji treści aneksu nr 3 do umowy nr 9605/KB/61/UI/28/W/2007 z 30.01.2007 r. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy układu drogowego w rejonie stadionu piłkarskiego GOSiR

3577/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ul. Wileńskiej

3578/07/V/U   akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr KB/363/UI/119/W/2007 z 10.04.2007 r. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy pętli autobusowej w rejonie ul. Jana z Kolna i ul. Wendy w Gdyni

3579/07/V/U   akceptacji treści aneksu nr 3do umowy nr KB/826/UI/292/W/2007 z 03.11.2006 r. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ulicy Szturmanów i odcinka ul. Armatorów w Gdyni

3580/07/V/U   zawarcia aneksu nr 2 do umowy na opracowanie koncepcji zintegrowanego systemu zarządzania ruchem na obszarze Gdańska, Gdyni i Sopotu

3581/07/V/U   akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr KB/104/UI/41/W/2007 z 20.02.2007 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z częścią kosztorysową na budowę ul. Cechowej w Gdyni na odcinku od ul. Białowieskiej

3582/07/V/U   uchylenia zarządzeń prezydenta miasta Gdyni nr 16867/06/IV/U z 7.11.2006 r. i nr 1430/07/V/U z 20.03.2007 r.

3583/07/V/U   uchylenia zarządzenia nr 2659/07/V/U prezydenta miasta z 26.06.2007 r. dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń parteru pawilonu „C” Zespołu Szkół przy ul. Staffa dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1

3584/07/V/U   rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń parteru pawilonu „C” Zespołu Szkół przy ul. Staffa dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1

3585/07/V/M  akceptacji aneksu dotyczącego zmiany treści umowy nr KB/476/MB/11/W/2007 z 02.07.2007 r. na wykonanie przebudowy pomieszczeń przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni dla potrzeb Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego

3586/07/V/M  udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wydanie dwóch dodatków o Gdyni do dziennika „FAKT”

3587/07/V/R   udzielenia zamówienia publicznego na zakup biletu lotniczego

3587/07/V/S   zamówienie publicznego na zakup sprzętu komputerowego dla UM Gdyni

 2007-09-28: 

3589/07/V/P    uruchomienia środków finansowych na nagrodę im. Profesora Romualda Szczęsnego przyznawana przez Prezydenta Miasta Gdyni dla autorów najlepszych prac dyplomowych w zakresie nowych technologii, wykonanych na Politechnice Gdańskiej

3590/07/V/S   powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Gdynia dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

3591/07/V/O   rozwiązania umowy SK/30/UO/1-W/2006dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie zadania: „Odławianie zwierząt wałęsających się, zabłąkanych, podejrzanych o wściekliznę

3592/07/V/O   zmiany treści zarządzenia nr 3455/07/V/O dotyczącego powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Gdyni na 2007 rok dla pracowników gdyńskiej służby zdrowia


 2007-10-02: 

3593/07/V/K   zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007

3594/07/V/O   przekazania dotacji dla SP ZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 2007 roku

3595/07/V/O   kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
3596/07/V/M  przeniesienia własności i ustalenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Inżynierskiej 57
3597/07/V/M  przeniesienia własności i ustalenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Trockiej 5
3598/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Opata Hackiego, przeznaczonej do wydzierżawienia
3599/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Łąkowej
3600/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Komandorskiej
3601/07/V/M  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta tytułem zwrotu opłaty notarialnej oraz sądowej
3602/07/V/M  wystąpienia na drogę postępowania sądowego o potwierdzenie nieważności aktu notarialnego umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Chrzanowskiego
3603/07/V/M  zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dotyczących udzielenia dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2007 r
3604/07/V/M  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie zadań na rzecz osób bezrobotnych
3605/07/V/M  zamówienia do kwoty 14.000 EUR na produkcję filmu reklamowego dotyczącego projektu www.Innowacje.gdynia.pl.
3606/07/V/S   prowadzenia szatni w Urzędzie Stanu Cywilnego
3607/07/V/S   zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 17/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni
3608/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup kontenerów płacowych

3609/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

3610/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

3611/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach Centrum Aktywności Seniora

3612/07/V/M  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Okrzei”

3613/07/V/M  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 211.000 EUR na wykonanie usługi: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja i w okresie gwarancji na zadaniu: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Okrzei””

3614/07/V/P    zmiany zarządzenia nr 3269/07/V/P dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 12.000 EUR na tłumaczenie tekstów promocyjnych o Gdyni na stronę internetową

3615/07/V/M  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

3616/07/V/M  określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej, nieruchomości położonej przy Placu Kaszubskim

3617/07/V/M  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne do 5.278.000 EUR na wykonanie przebudowy pomieszczeń w pawilonie usługowym położonym przy ul/. Morskiej 97

3618/07/V/M  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 5.278.000 EUR na przebudowę pomieszczeń w pawilonie usługowym położonym przy ul/. Morskiej 97

3619/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wyceny materiałów roślinnych znajdujących się w pasie ogródków działkowych przeznaczonych pod realizacje budowy Drogi Różowej

3620/07/V/O   upoważnienia do przekazania wyposażenia pracowni fotograficznej Liceum Plastycznemu w Gdyni

3621/07/V/S   wymiany filtrów systemu wentylacyjnego Sali Obsługi Mieszkańców

3622/07/V/S   zakupu kalendarzy prawniczych na 2008 rok

3623/07/V/S   wyrażenia zgody na wykonanie pieczątek imiennych i nagłówkowych

3624/07/V/M  rozbiórki komórek murowanych położonych przy ul. Puckiej 100

3625/07/V/M  wykonania prac remontowych w lokalu użytkowym położonym przy ul. Abrahama 59

3626/07/V/M  wykonania inwentaryzacji architektoniczno – konstrukcyjnej garaży położonych przy ul. 3 Maja 27-31

3627/07/V/M  usunięcia awarii przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego położonego przy ul. Krasickiego 28

3628/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup tonerów do drukarek

3629/07/V/M  źródeł finansowania pierwokupu, przysługującego Gminie Miasta Gdyni w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości drogowej, położonej przy ul. Chwaszczyńskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

3630/07/V/S   udzielenia zamówienia publicznego na wynajem lokali dla obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu zarządzonych na 21 października 2007 roku

3631/07/V/S   wynajęcia auli na szklenia członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 21 października 2007 roku

3632/07/V/S   transportu osób niepełnosprawnych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP zarządzonymi na dzień 21 października 2007 roku

3633/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2007 roku

3634/07/V/S   udostępnienia numerycznej mapy zasadniczej gminie Gdynia

3635/07/V/M  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi, infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Widnej 8 w Gdyni”

3636/07/V/M  stawek czynszu najmu w lokalach mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób Gminy

3637/07/V/M  zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania 4.000 sztuk flag promocyjnych

3638/07/V/M  zamówienia do kwoty 14.000 EUR na zamieszczenie reklamy regat the Tall Ship’s Races Baltic 2009 na łamach magazynu „Tall Ships and Sail Training International Magazine”

3639/07/V/U   udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na organizację obiadów i kolacji w trakcie seminarium organizowanego w ramach projektu „Bustrip” oraz upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie

3640/07/V/U   unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulic Morska-Kartuska w Gdyni wraz z modernizacją sygnalizacji świetlnej w ramach III edycji programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach

3641/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie tłumaczenia na język rosyjski i język litewski międzygminnego programu dotyczącego funkcjonowania systemów gospodarki wodnej w ramach realizacji projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej”

3642/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do wartości 14.000 EUR na wykonanie wycinki i nasadzeń drzew w rejonie ul. Lutyckiej i ul. Legionów w Gdyni w ramach zadania pn. „przebudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną ulicy Lutyckiej”

3643/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na aktualizację kosztorysów inwestorskich przebudowy przystani rybackiej w Gdyni-Oksywiu przy ul. Osady Rybackiej

3644/07/V/U   uregulowania należności za umieszczenie w pasie drogowym ul. Rdestowej urządzeń wodociągowych związanych z budową sieci wodociągowej

3645/07/V/U   zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zadania „rozbudowa Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni

3646/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania „Przebudowa ul. Mylnej” w Gdyni

3647/07/V/U   rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej „Budowa drogi ul. Staniszewskiego – Sokółka IV wraz z wpustami deszczowymi” realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

3648/07/V/U   rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej „przebudowa kanalizacji deszczowej DN 300 oraz układu drogowego przy ul. Owsianej w Gdyni” realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

3649/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy nr KB/912/UI/323/W/2006 na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Widnej, Rolniczej oraz Strażackiej w Gdyni

3650/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 EUR na wykonanie wyceny nieruchomości przeznaczonej pod budowę ulicy Tetmajera

3651/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza dla zasilania szafki oświetlenia ulic Alzackiej, Algierskiej i Afrykańskiej w Gdyni

3652/07/V/U   organizacji Międzynarodowej Wystawy Sztuki Współczesnej „Artists in Wonderland

3653/07/V/P    wykonania książeczki „Dziecięce zasady – jak żyć w przyjaźni”

3654/07/V/P    zawarcia umowy o współpracy z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku w celu wspólnej organizacji konferencji „Rola rodziny w procesie terapii osób chorych na stwardnienie rozsiane”

 2007-10-09: 

3659/07/V/K   zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007

3660/07/V/K   zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 1017/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2007 rok

3661/07/V/K   zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 1018/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2007 rok

3662/07/V/K   wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na prowadzenie parkingu strzeżonego

3663/07/V/K   kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
3664/07/V/U   wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę ulicy Zielonej
3665/07/V/O   dofinansowania dla Zespołu Szkół nr 15 kosztów pobytu uczniów i opiekunów w Trokach w ramach współpracy międzynarodowej
3666/07/V/O   dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców międzyszkolnych konkursów w ramach projektu edukacyjnego: „Szkolne Obchody Roku Stanisława Wyspiańskiego organizowanego przez V i VI Liceum Ogólnokształcące
3667/07/V/O   akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/183/OZ/5/W/2007
3668/07/V/R   odwołania członków i przewodniczących składów orzekających ze składu osobowego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gdyni
3669/07/V/R   zmiany zarządzenia nr 6110/04/IV/R dotyczącego przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Legionów 121
3670/07/V/S   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla Rady Dzielnicy Chwarzno Wiczlino
3671/07/V/M  akceptacji zmiany zarządzenia nr 3081/07/V/M dotyczącego wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie roboty budowlanej „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi, infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Widnej 8”
3672/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Płk. Dąbka
3673/07/V/M  wykonania prac remontowych w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Dickmana
3674/07/V/M  dofinansowania budowy pergoli śmietnikowej przy ul. Pogodnej
3675/07/V/M  usunięcia awarii sieci wodociągowej na terenie gminnym przy Al. Jana Pawła II
3676/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położnego przy ul. Gen. Maczka 2-6
3677/07/V/M  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta związanych z zakupem znaków opłaty sadowej
3678/07/V/S   zakupu urządzeń multimedialnych do Sali 112

3679/07/V/M  zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej

3680/07/V/O   zakupu sprzętu multimedialnego dla zespołu Szkół nr 11 z okazji jubileuszu 20 – lecia placówki

3681/07/V/M  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,6 m2 na placu targowym – (boks nr122)

3682/07/V/M  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ikara

3683/07/V/M  wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Władysława IV

3684/07/V/O   wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń Zespołu Szkół Budownictwa Okręgowego na prowadzenie przez Stocznię Gdynia S.A. praktycznej nauki zawodu młodocianych pracowników – uczniów ZSBO

3685/07/V/P    realizacji koncertu Orkiestry Sinfonietta Cracovia

3686/07/V/U   zawarcia aneksu do umowy P/3036/RD-2/19/05/2006 dotyczącej przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego ul. Spokojnej

3687/07/V/P    organizacji noclegów i wyżywienia dla gdyńskich uczestników konferencji „Rola rodziny w procesie terapii osób chorych na stwardnienie rozsiane”

3688/07/V/P    udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na promocję działań miasta Gdyni na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców

3689/07/V/P    zmiany umowy KB/162/PON/15/W/2007

3690/07/V/P    przeznaczenia środków finansowych na zamieszczenie wkładki wyborczej w tygodniku „Ratusz”./

3691/07/V/P    przekazania środków pieniężnych w celu wykonania prawomocnego wyroku sądowego

3692/07/V/P    przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

3693/07/V/M  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej

3694/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego na druk plakatów informujących o organizacji „Marszu Życia i Nadziei”

3695/07/V/U   zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego adaptacji budynku szkoły na siedzibę I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Narcyzowej 6 w Gdyni

3696/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odprowadzenia wód oraz wykonanie projektu rozbiórki budynku w ul. Adwokackiej

3697/07/V/U   wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budowy ciągów pieszych i oświetlenia Zespołu Parkowego w Gdyni-Chwarznie

3698/07/V/U   wypłaty odszkodowań za materiały roślinne znajdujące się w pasie części ogródków działkowych przy ul. Sieradzkiej w związku z realizacją robót budowlanych koryta rzeki Kaczej inwestycji pn. „Droga Różowa – etap IV”

3699/07/V/U   unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 211.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „przebudowa skrzyżowań w ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Gdyni”

3700/07/V/M  udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na umieszczenie reklamy miasta w dodatku specjalnym do miesięcznika PRESS – „Wypromować Miasto”

3701/07/V/M  zlecenia do kwoty 14.000 EUR, wypożyczenia 42 calowego monitora plazmowego na gdyńskie stoisko podczas VI Pomorskich Targów Mieszkaniowych

3702/07/V/M  zlecenia do kwoty 14.000 EUR na dostarczenie ekranu diodowego na stadion GOSiR w dniu 09.10.2007 r. oraz jego demontaż w dniu 10.10.2007 roku

3703/07/V/M  zatwierdzenia wyniku postępowania w sprawie zamówienia publicznego o wartości do 5.278.000 EUR na przebudowę pomieszczeń i instalacji wewnętrznych baru mlecznego w pawilonie usługowym przy ul. Morskiej 97 w Gdyni w trybie zamówień z wolnej ręki

3704/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup artykułów oraz usług niezbędnych do wyposażenia lokali wyborczych z okazji wyborów do parlamentu w dniu 21 października 2007 roku

3705/07/V/S   wyrażenia zgody na naprawę ekspresu do parzenia kawy – o wartości do 14.000 EUR

3706/07/V/S   wyrażenia zgody na zlecenie wykonania oprawy grafik okolicznościowych dla USC oraz akceptacji wyboru oferenta do 14.000 EUR

3707/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2007 roku

3708/07/V/O   rozdysponowania środków na realizację programu „Szkół Otwartych”

3709/07/V/O   organizacji wręczenia nagród prezydenta miasta Gdyni

3710/07/V/O   przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć wychowawczo-edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii

3711/07/V/R   zawarcia umowy na przyjęcie do realizacji zadania „prowadzenie schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni

3712/07/V/U   upoważnienia do podpisania oświadczenia w związku z inwestycją pn. „budowa zbiornika retencyjnego Karwiny w rejonie ul. Nałkowskiej wraz z urządzeniami podczyszczającymi”

3713/07/V/P    współorganizacji Międzynarodowej Konferencji pod hasłem „Kolor, jako komunikat” w ramach projektu „Dni Koloru”

____________________________________________

INTERPELACJE: 

1.         [56] – 26.09.07. – radny Mariusz Bzdęga – w sprawie przeprowadzenia remontu nawierzchni drogi wewnątrzosiedlowej przy ul. Śląskiej 51 – odpowiedź 11.10.07..

2.        [57] – 26.09.07. – radny Arkadiusz Gurazda – w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Mikołaja – odpowiedź 10.10.07.

3.        [58] – 26.09.07. – radny Bogdan Krzyżankowski – w sprawie ustalenia warunków zabudowy działki przy ul. Bursztynowej 2A – odpowiedź 10.10.07.

4.        [59] – 26.09.07. – radny Paweł Stolarczyk – wniosek w sprawie szacowania strat wojennych Gdyni w latach 39-45 – odpowiedź 09.10.07.

_________________________________________

 STALE TERMINY POSIEDZEN KOMISJI RADY: 

Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień przed sesją, godz. 15.00

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej -                 wtorek, godz. 17.00

Komisja Kultury - środa, tydzień przed sesją, godz. 16.15

Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00

Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień przed sesją, godz. 16.00

Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 16.00

Komisja Statutowa - poniedziałek, tydzień przed sesją, godz. 16.00

Komisja Strategii - wtorek przed sesją, godz. 16.00

Komisja Zdrowia - środa, tydzień przed sesją, godz. 17.00

______________________________________________

 INFORMACJA O TERMINACH POSIEDZEN KOMISJI RADY: 

Komisja Budżetowa:

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 17.10., godz. 15.30
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej: 23.10., godz. 17.00, s. 112
Komisja Kultury:                                    
Komisja Oświaty: 17.10., godz. 14.00,
Komisja Rewizyjna:  15.10., godz. 15.00, s. 104
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:
Komisja Sportu i Rekreacji: 23.10., godz. 16.00
Komisja Statutowa:
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej: 23.10., godz. 16.00, s. 105A
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny:  17.10., godz. 17.00, s. 105A

_____________________________________________

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 12.10.2007
Data udostępnienia informacji: 12.10.2007
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.04.2020 14:47 Korekta Dorota Nelke