Biuletyn Informacyjny Rady Miasta Nr 16


Nr 16

26 września 2007 roku

Nakład 60 egz.


____________________________________________________________________________________________________               

 Zamknięto 26.09.07, godz. 08:30. 

INFORMACJE O PRACYKOMISJI RADY MIASTA: 

Komisja Sportu – 28 sierpnia: 

Porządek posiedzenia:

1.              Opinie do projektów uchwał na sesję 29 sierpnia,

2.              Omówienie przebiegu igrzysk w Aalborgu (pp. S.Kwiatkowski i I.Bekisz),

3.              Omówienie zlotu żaglowców w Szczecinie i Kotce – r. J.Zielińska,

4.              Sprawozdanie z rozgrywek siatkówki plazowej w sezonie letnim – GOSiR.

5.              Wolne wnioski.

Ad. 1

·                - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007 zreferował pan skarbnik, prof. K.Szałucki. Poinformował, że pozycji w budżecie dotyczących sportu nie jest dużo, za to kwotowo są to znaczne zwiększenia. W sumie zwiększają one budżet wydatkowy o ponad 3 mln 760 tys. zł. Na sport miasto otrzymało też środki zewnętrzne.

Opinia pozytywna – 5/0/0

·                - projekt w sprawie akceptacji wartości punktu dla GOSiR – opinia pozytywna – 5/0/0.

Ad. 2

Informację o przebiegu gdyńskiego sportowego lata na plaży przedstawił p. Dariusz Schwarz z GOSiR. Przede wszystkim przez całe lato odbywały się turnieje siatkówki plażowej i turnieje łucznicze, cieszące się ogromnym zainteresowaniem dzieci i dorosłych. „Aktywne lato 2007” kończy się w najbliższy weekend, stąd nie są jeszcze znane ostateczne wyniki. Zwycięzcom turniejów zostaną wręczone nagrody.

Ad. 3

Sprawozdanie z Igrzysk Miast Bliźniaczych w Aalborgu przedstawili komisji panowie I.Bekisz i S.Kwiatkowski, którzy w nich uczestniczyli. W igrzyskach wzięło udział ponad 1500 osób, z 25 miast z całego swiata, w tym delegacja młodych gdyńskich sportowców. W 6 z 16 konkurencjach zdobyliśmy 30 (z 46) medali. W Aalborgu jest bardzo wiele boisk, na których igrzyska się odbywały, czasem są to boiska „substandardowe”, bez nawierzchni, bez infrastruktury, a jednak się na nich grało. Logistyka igrzysk stała na bardzo wysokim poziomie.

Ad. 4

Sprawozdanie z Tall Ship Races 2007 przedstawiła przewodnicząca komisji, J.Zielińska. Uczestniczyła ona w tej imprezie w dwóch miejscach: w Kotce (Finlandia), Sztokholmie i w Szczecinie. Były to ostatnie tak wielkie regaty organizowane na Bałtyku przed gdyńskimi, które odbędą się za 2 lata. Szczecin perfekcyjnie przygotował zlot, zadbał o dużą ilość dostępnej informacji, o reklamę. Do organizacji regat utworzono specjalną komórkę w Urzędzie Miasta, zatrudniającą kilkanaście osób plus wolontariuszy. Na samą reklamę wydano ok. 7 mln zł. Casus Szczecina może stanowić dobry przykład dla Gdyni.

Ad. 5

1.              Członkowie komisji otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze – komisja chciałaby wysłuchać dokładniejszej informacji o przebiegu budowy stadionu rugby. Komisja postanowiła zaprosić na swoje następne posiedzenie wiceprez. M.Stępę oraz p. T.Horisznę. Komisja prosi, aby goscie zaprezentowali realizowane obecnie projekty tych obiektów.

2.              P. D.Schwarz poinformował, jak przebiega budowa hali sportowo-widowiskowej i stadionu. Zauważył, że jeśli budowy rozpoczną się jednocześnie, kluby mogą zostać pozbawione wszystkich obecnie użytkowanych boisk treningowych. Dobrze by było, gdyby udało się tak ułożyć harmonogram, aby te inwestycje były względem siebie choć trochę przesunięte w czasie.

3.              Będąca gościem komisji p. Z.Reclaf z Rady Dzielnicy Redłowo zwróciła uwagę na zły stan techniczny budynku SP 34 w Redłowie, oraz na brak dbałości o przyszkolne boisko. Mimo że zostało ono wykonane sporym kosztem, nie jest de facto użytkowane – trawa nie jest koszona, co uniemożliwia jakiekolwiek rozgrywki na boisku. Brakuje tzw. gospodarskiej ręki dyrektora szkoły. Zasugerowała, że dobrze byłoby zrobić spotkanie Komisji z członkami komisji sportu wszystkich rad dzielnic. Spotkanie takie, jak podsumowała J.Zielińska, odbędzie się, gdy będzie planowany budżet na przyszły rok. Postanowiono, że członkowie komisji indywidualnie obejrzą boisko przy SP 34.

Następne posiedzenie – 25 września, godz. 16.00.

______________________________________________

 Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 28 sierpnia: 

Porządek posiedzenia:
1. Sprawa decyzji o warunkach zabudowy, dot. stacji paliw przy ul. Bursztynowej.
2. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.

Ad 1.

W dyskusji nad przedmiotowym punktem wziął udział wiceprezydent Michał Guć.

Radny B. Krzyżankowski przedstawił wiceprezydentowi ustalenia komisji co do faktów wiążących się z przedmiotową kwestią (patrz protokół z 21 sierpnia b.r. – pkt 2.a).

Zdaniem radnego wydanie decyzji pozytywnej dla inwestora jest błędem.

Wiceprezydent podkreślił na wstępie, iż swoją opinię na temat zasadności realizacji inwestycji (stacja paliw) wyraził poprzez złożenie  podpisu pod decyzją, która jest zgodna  z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Pan M. Guć wyjaśnił, iż na czas nieobecności naczelnika J. Przybyszewskiego, był upoważniony do podpisywania stosownych decyzji administracyjnych.

Przechodząc do meritum wiceprezydent przypomniał, iż sprawa stacji przy ul. Bursztynowej budziła i budzi nadal szereg emocji. Wypadkową tych emocji było wydanie za pierwszym razem decyzji odmownej. W wyniku odwołania się inwestora, SKO zwróciło uwagę na nieprawidłowe wyznaczenie analizowanego obszaru, wobec czego obszar został poszerzony. Wiceprezydent zwrócił uwagę, iż mieszkańcy Witomina i Chwarzna nie mają w obrębie swoich dzielnic żadnej stacji benzynowej, co – biorąc pod uwagę poziom zmotoryzowania mieszkańców – jest elementem, który także należy wziąć pod uwagę.

Biorąc pod uwagę szerszy obszar oddziaływania wydano kolejną decyzję, tym razem pozytywną.

Wątpliwości radnego B. Krzyżankowskiego wiązały się – jak stwierdził – z treścią art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, szczególnie zaś ze słowami „z tej samej drogi publicznej” przywołanego artykułu. Zdaniem radnego, w świetle przepisu ustawy, na ulicy Bursztynowej powinna funkcjonować jakaś forma usług, co w rzeczywistości nie ma miejsca.

Wiceprezydent M. Guć zwrócił uwagę, iż słów „z tej samej drogi publicznej” nie należy rozumieć jako ulicy o tej samej nazwie. W przedmiotowym przypadku chodzi o zbieg ulic Kieleckiej, Bursztynowej i Witomińskiej.

Wiceprezydent poinformował, iż  Miasto stosowało bardziej restrykcyjne kryteria do czasu, gdy SKO zaleciło stosowanie „zasady cyrkla”, tj. analizowanie obszaru objętego kołem o promieniu 50 m.

Radny B. Krzyżankowski nadal polemizował stwierdzając, iż nawet przy stosowaniu zasady cyrkla nie znajdzie się na analizowanym obszarze żadnych funkcji usługowych. Najbliższa funkcja usługowa znajduje  się w odległości 100 m i jest to przychodnia.

Radny argumentował, iż stacja jest przedsięwzięciem komercyjnym i stanowi usługę bardzo uciążliwą dla mieszkańców (duże natężenie ruchu i hałasu). Zbudowanie stacji może spowodować, iż przy zastosowaniu zasady dobrego sąsiedztwa powstaną kolejne usługi typu myjnie czy warsztaty samochodowe, co całkowicie zmieni charakter tego, cichego dotąd, obszaru.

Wiceprezydent argumentował, iż stacja - tak jak przychodnia - jest funkcją podstawową. Obie te funkcje mają obecnie charakter komercyjny i na obie zapotrzebowanie  jest duże. Wiceprezydent wyraził przekonanie, że na terenie dzielnic powinny powstać jeszcze co najmniej dwie lub trzy stacje dla wygody mieszkańców.

Odnosząc się do argumentu radnego Krzyżankowskiego dot. uciążliwości stacji wiceprezydent wyraził przekonanie, iż formuła stacji nie generuje dużego ruchu.
Wiceprezydent przypomniał, iż zgodnie z opinią wydziału inżynierii ruchu stacja nie stworzy zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców sąsiednich posesji.

Radny B. Krzyżankowski oświadczył, iż nie jest przeciwnikiem stacji jako takich, natomiast nadal jest zdania, że przedmiotowa lokalizacja jest niefortunna, o czym świadczą liczne protesty mieszkańców. Jest to miejsce, gdzie występuje wlot do ślepej uliczki (ul. Bursztynowa). Należy też liczyć się z uciążliwościami komunikacyjnymi – skrzyżowanie na dzień dzisiejszy jest niedrożne.

Reasumując radny stwierdził, iż takie funkcje jak przedmiotowa powinny być realizowane na podstawie planów, bo tylko w takich przypadkach mieszkańcy będą mieli możliwość wypowiedzenia się na temat lokalizacji jak i radni będą mieli wpływ na ostateczne decyzje podejmowane w tym zakresie.

Radny I. Bekisz przypomniał, że przedmiotowa działka została przeznaczona przez gminę do sprzedaży z przeznaczeniem na realizację budownictwa jednorodzinnego. Cena nie była – jak oświadczył radny – rewelacyjna. Po jakimś czasie – mówił dalej radny – nowy właściciel wystąpił o nowe warunki na stację i uzyskuje decyzję pozytywną.

- Gdyby gmina wystawiła tę działkę z przeznaczeniem pod usługi, to cena takiej działki byłaby znacznie wyższa – skonstatował radny Bekisz.

Radny Bekisz stwierdził, iż podczas spotkania z panem Przybyszewskim odniósł wrażenie, że zdaniem naczelnika pierwsza decyzja (odmowna) była decyzją właściwą.

Zdaniem radnego w każdym takim przypadku jak przedmiotowy, należy brać pod uwagę opinię mieszkańców.

Radny zgodził się z argumentem wiceprezydenta, iż Witomino potrzebuje stacji i - powołując się na informację uzyskaną od pana J. Przybyszewskiego - oświadczył, że taka stacja powstaje przy ul. Małokackiej.

Radny B. Krzyżankowski wskazał na jeszcze jedno, związane jego zdaniem z lokalizacją stacji, zagrożenie – niektórzy kierowcy chcąc omijać światła, będą w tym celu wjeżdżać na teren stacji.

Odnosząc się do wyżej przytoczonych argumentów wiceprezydent zaznaczył, iż nie będzie się odnosił do kwestii związanych z inżynierią ruchu – te kwestie może wyjaśnić wiceprezydent M. Stępa.

Odnosząc się do wypowiedzi radnego I. Bekisza wiceprezydent stwierdził, że sprzedanie działki po wydaniu decyzji o lokalizacji stacji byłoby korzystniejsze, ale przygotowanie terenu pod inwestycję kosztuje i nie gmina powinna takie czynności realizować. Przygotowanie terenów pod inwestycje wymaga wiedzy specjalistycznej. Takich specjalistów urząd nie zatrudnia, bo nie  mieści się to w zakresie działalności, do jakiej jest powołany. Jest to pole do działania dla developerów.

Fakt, że pierwotnie wydano decyzję o realizacji budownictwa mieszkaniowego nie znaczy, że władze miasta nie mogą zmienić decyzji.

Odnosząc się do kwestii konsultacji społecznych, wiceprezydent zwrócił uwagę, iż w przedmiotowym przypadku Prezydent nie dysponuje nieruchomością gminną, a wydaje jedynie decyzję administracyjną. Wiceprezydent przypomniał, iż każda decyzja o powstaniu stacji paliw spotyka się z protestami części mieszkańców.

Wiceprezydent poinformował ponadto, iż właścicielka sąsiedniej posesji nie odwoływała się od dyskutowanej decyzji.

Jak dalej wyjaśniał pan M. Guć, na etapie wydania pozwolenia na budowę nie ma już możliwości odwoływania się. Jedyna możliwość kontestowania decyzji może się wiązać z raportem o oddziaływaniu na środowisko.

Wiceprezydent oświadczył: - Skoro podpisuję się pod decyzją, to biorę za nią odpowiedzialność, tak urzędową jak i polityczną. Mam przekonanie, że Witomino potrzebuje stacji, a zbieg witomińskich ulic jest dobrą lokalizacją.

Ad 2. Termin kolejnego posiedzenia: 19 września b.r.; godz. 17

______________________________________________ 

Komisja Budzetowa – 29 sierpnia: 

Lista obecności jest załączona do ustaleń.

Posiedzenie prowadził przewodniczący RM, S.Szwabski.


Porządek:

1. Zaopiniowanie zmian do budżetu miasta na 2007 rok przedstawionych przez Skarbnika Miasta.

 

Ad. 1

Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie – 12/0/0. Wg zapewnień skarbnika Miasta harmonogram prac nad przygotowaniem projektu budżetu na 2008 rok zostanie przyjęty przez Prezydenta w najbliższych dniach.

Na tym posiedzenie zakończono.

______________________________________________

 Komisja Rewizyjna – 29 sierpnia: 

Porządek posiedzenia: wizytacja wybranych gdyńskich inwestycji.

W posiedzeniu wyjazdowym członkom komisji towarzyszyli: wiceprezydent Marek Stępa i naczelnik wydziału realizacji inwestycji, pani Teresa Horiszna. Zakład budżetowy Hala Sportowo – Widowiskowa:

Podczas  zapoznawania się przez członków komisji ze stopniem zaawansowania inwestycji, o przcbiegu prac informowała  dyrektor zakładu, pani Małgorzata Szlemińska.

Droga Różowa:

O problemach z realizacją inwestycji, przewidywanych terminach zakończenia prac informował członków komisji dyrektor MTM S.A., pan Bogdan Sokólski.

ul. Janka Wiśniewskiego – wiadukt:

Na pytania członków komisji odpowiadał kierownik budowy – MOSTOSTAL W-wa – pan Maciej Abramski.

Estakada Trasy Kwiatkowskiego:

Po wiaduktach WD-1, WD-2 i WD-3 oprowadzał komisję kierownik budowy, pan Karol Łukaszewicz (WARBUD S.A.).

Członkowie komisji zostali szczegółowo poinformowani nt. stanu realizacji powyższych inwestycji.

Każda z wizytowanych inwestycji została szczegółowo opisana przez oprowadzające komisję osoby.

Finansowe aspekty związane z poszczególnymi inwestycjami członkowie komisji poznają na jednym z kolejnych posiedzeń.

______________________________________________

 Komisja Kultury – 5 wrzesnia: 

Tematem posiedzenia była działalność bieżąca Teatru Muzycznego i jego plany na przyszłość.

W posiedzeniu, oprócz członków komisji, uczestniczyli: dyrektor Maciej Korwin, wicedyrektor Wojciech Dmochowski, naczelnik Wydziału Kultury Włodzimierz Grzechnik, pracownik teatru Beata Majkowska.

Spotkanie prowadził dyrektor Maciej Korwin. Rozpoczął od informacji na temat 50-lecia teatru. Uchwałą WRN z dnia 28.10.1957 powołano teatr z panią Danutą Baduszkową jako kierownikiem artystycznym. Dzień 28.10. będzie pierwszym dniem obchodów rocznicy, zorganizowany zostanie happening w domu kultury w Nowym Porcie, gdzie teatr początkowo działał. Rozpoczęcie obchodów w Gdyni – 29.10. spektaklem „Francesco”, musicalem z życia Franciszka z Asyżu. W grudniu obchodzony będzie karnawał na 50-lecie, w marcu odbędzie się premiera „Pięknej i bestii”,a na marzec/kwiecień 2008 r. zaplanowano festiwal teatrów muzycznych (8 teatrów + Teatr Narodowy i teatr Krystyny Jandy). Całość obchodów zamknie koncert galowy na 50-lecie pierwszej premiery, 18.01.2008 r. (transmisja w Polsacie). Dyrektor prosił gdyńskie środowiska kulturalne o pomoc w umieszczeniu reklam – w bibliotekach, szkołach, itp.

M.Korwin streścił historię swojego 13-letniego dyrektorowania teatrem. Nadmienił, ze przejął teatr z 2,5-mln długiem i dopiero w tym roku udało się dług ten zamknąć.

Następnie dyrektor zapoznał komisję z planami rozbudowy teatru. Projekt oszacowano na 60 mln zł. Zakłada on dobudowę małej sceny w miejscu dzisiejszej fontanny, podniesienie widowni do góry, co zwiększy liczbę miejsc, polepszy komfort oglądania i zmniejszy ceny biletów, nowa sala kameralna, dużo szersze foyer (dla konferencji, wystaw, spotkań), nowe ciągi szatni, toalety, restauracja, rozbudowa bufetu, nowe pomieszczenia na biura. Zmiany mają doprowadzić do tego, aby 2 przedstawienia mogły odbywać się równocześnie, i aby istniała możliwość organizowania w teatrze kongresów na ok. 1000 osób. Niektóre zamierzenia nie są możliwe do realizacji z uwagi na istniejące warunki techniczne. PFRON zadeklarował dofinansowanie nagłośnienia w ramach projektów przystosowania teatru do obsługi widzów niedosłyszących. Opracowano projekt rozbudowy i wpisano go do priorytetów Urzędu marszałkowskiego. Konkurs na wykonawstwo ogłoszony będzie w roku następnym. Budowa ma trwać ok. 2 lat i będzie etapowana w taki sposób, aby nie zamknąć teatru dla widzów. Programy unijne przyspieszyły program przebudowy – 70% to środki unijne, 30% pochodzi z budżetu województwa i miasta.

Dyrektor podkreślił zaangazowanie aktorów w wykonywaną pracę, mówił też o ich niskich zarobkach i braku podwyżek. Komisja zaproponowała, aby dyrektor wystąpił do niej o sformułowanie potrzeb i zaplanowania ich w przyszłorocznym budżecie.

Następnie członkowie komisji zwiedzili Teatr Muzyczny.

______________________________________________

 Komisja Statutowa – 5 wrzesnia: 

Porządek posiedzenia:

1.        Przygotowanie projektów uchwał wnoszonych na sesję wrześniową,

2.        Sprawy wniesione.

Ad. 1

Do komisji wpłynęły wnioski o:

1.        nadanie nazwy basenowi nr VIII w gdyńskim porcie,

2.        zmiany nazw niektórych nabrzeży w porcie,

3.        nadanie nazwy skwerowi w Gdyni Witominie.


Wnioski dotyczące portu złożył Zarząd Morskiego Portu w Gdyni. Komisja zdecydowała uwzględnić te propozycje i przygotowała odpowiedni projekt uchwały na najbliższą sesję. Komisja wniesie ją pod obrady Rady – wynik głosowania 4/0/0.


Wniosek w sprawie nadania nazwy skwerkowi złożyła Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka. Komisja przygotuje projekt uchwały na wrześniową sesję – wynik głosowania 4/0/0.

Ad. 2

Na tym posiedzenie zakończono.

____________________________________ 

Komisja Rewizyjna – 10 wrzesnia: 

Porządek posiedzenia:
1. Informacja skarbnika miasta nt. rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej w roku 2006 oraz podstawy, na jakiej zaciągnięto zobowiązanie finansowe w związku z imprezą „Świętojańska Carnival” (odpowiedzi na pytania postawione przez radnego Tadeusza Szemiota).
2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu w pierwszym półroczu 2007 r.
3. Wolne wnioski.
4. Ustalenie terminu  i tematyki kolejnego posiedzenia.

Ad 1.
W posiedzeniu wziął udział Skarbnik Miasta Gdyni, prof. Krzysztof Szałucki.

Skarbnik miasta przekazał materiał obrazujący, na jakie zadania zostały przeznaczone środki z rezerwy ogólnej budżetu w roku 2006 (dokument jest zarchiwizowany w materiałach komisji).

Pan K. Szałucki zaznaczył, iż sposób rozdysponowania  środków rezerwy zawsze jest przedmiotem sprawozdania składanego na poszczególnych etapach realizacji budżetu.

Skarbnik wyjaśnił, iż każde z zadań ujętych w przywołanym wyżej materiale jest w stanie uzasadnić w ogólny sposób, natomiast nie jest w stanie odtworzyć szczegłowej analizy, jaka jest przeprowadzona w przypadku każdego wniosku. Podejmowanie decyzji co do przeznaczania omawianych  środków leży w gestii Prezydenta. Po to jest tworzona rezerwa ogólna, aby Prezydent miał możliwość  kierowania środków na cele pojawiające się w ramach prowadzenia bieżącej działalności.

Skarbnik miasta wskazał strony sprawozdania półrocznego (56, 57, 58), na których podane są informacje dot. przedmiotowej kwestii.

Radny T. Szemiot podziękował panu K. Szałuckiemu za wyjaśnienia.

Odnosząc się do kolejnej kwestii, tj. przedsięwzięcia „Świętojańska Carnival”, skarnik K. Szałucki zaznaczył na wstępie, iż  na sposób kierowania środków finansowych złożyło się parę przesłanek.

Skarbnik wskazał na art. 188 ustawy o finansach publicznych, który – jak wyjaśniał pan Szałucki – precyzuje, jakiego rodzaju ruchy finansowe są możliwe do zrealizowania poza decyzjami Rady Miasta. Do dokonywania zmian w budżecie w zakresie działowym i międzydziałowym uprawniona jest Rada Miasta, natomiast  dokonywanie zmian między rozdziałami i paragrafami należy do kompetencji Prezydenta. Do kompetencji Prezydenta należy też uruchamianie środków z rezerwy budżetowej, a także zapisywanie środków  spływających do budżetu w wyniku zawartych przez Miasto umów.

Skarbnik omówił mechanizm zapewniania środków na realizowanie konkretnych zadań przez wydziały na przykładzie „Świętojańska Carnival”: koszt realizacji zadania jest wstępnie szacowany przez stosowny wydział -  w przedmiotowym przypadku przez Wydział Kultury. Wynik takiego szacunku podany jest do wiadomości radnych w grudniu bądź styczniu. W omawianym przypadku był to koszt w wysokości 700 tys. zł. W czerwcu, gdy miała miejsce realizacja zadania, okazało się, iż przewidzianych w budżecie środków jest za mało. W takiej sytuacji możliwe są dwa warianty postępowania: zwiększenie budżetu wydziału kultury w paragrafie, w którym przewidziane były środki na „Świętojańska Carnaval” lub zobowiązanie wydziału do takich działań, które spowodują, iż zaplanowana kwota będzie kwotą wystarczającą, bądź też upoważnienie wydziału do przeznaczenia środków kosztem innych zaplanowanych wcześniej imprez. Wydział nie ma przypisanych pieniędzy do zadań, a tylko do paragrafów. Faktury z tytułu realizacji imprez mają co najmniej dwutygodniowy termin płatności i fakt, że Miasto zaciąga zobowiązanie na 24 czerwca nie znaczy, że płatność ma być realizowana w tym samym dniu.

Skarbnik postawił hipotetyczne pytanie: „co by było, gdyby rada nie zaakceptowała zmiany w budżecie na poziomie 1 100 000 zł.?”, po czym wyjaśnił, iż w takiej sytuacji byłyby dwa wyjścia: Wydział Kultury nie działa do końca roku albo kieruje się na dany cel środki z rezerwy ogólnej. - Są to ruchy – oświadczył skarbnik miasta – dozwolone przez prawo. Na takie działania pozwalają przepisy ustawy o finansach publicznych. W przedmiotowym przypadku zastosowanie takich rozwiązań nie było konieczne, ponieważ rada zgodziła się na dokonanie w budżecie stosownej zmiany. Opóźnienie cztero czy pięciodniowe nie stanowiło przeszkody, ponieważ budżet wydziału kultury jest większy od przeznaczonej kwoty.

Skarbnik miasta zaznaczył, iż pokazał tylko mechanizm uruchamiania środków, natomiast nie są mu znane merytoryczne przesłanki związane z finansowaniem imprezy „Świętojańska Carnaval”.

W związku z prośbą przewodniczącego komisji, radnego Marka Łucyka, o dostarczenie członkom komisji informacji z dokładnym rozpisaniem wydatków poniesionych na realizację imprezy „Świętojańska Carnival”, pan K. Szałucki wyjaśnił, iż taką informację powinien przygotować Wydział Kultury.

Komisja zdecydowała, iż celowe będzie zaproszenie na jedno z kolejnych posiedzeń naczelnika Wydziału Kultury celem poznania wszystkich aspektów organizacji imprezy „Świętojańska Carnival”, a także uzyskania wiedzy na temat pozostałych imprez organizowanych w roku bieżącym.

Ad 2.

Skarbnik Miasta omówił realizację budżetu w pierwszym półroczu 2007 dzieląc informację na dwa bloki tematyczne: dochody i wydatki:

Dochody: jak stwierdził pan K. Szałucki, dochody realizowane są zadawalająco, zwłaszcza w zakresie dochodów własnych. W tak zwanych dochodach ogólnych (dochody własne, subwencje i dotacje) wykonanie jest na poziomie ok. 57 %. Na  wysoki poziom realizacji składa się przede wszystkim bardzo dobre wykonanie w zakresie dochodów własnych. Przyczyny takiego stanu rzeczy tkwią nie tylko w dobrym zaplanowaniu dochodów, ale przede wszystkim w tempie rozwoju gospodarczego miasta.

Skarbnik szczegółowo omówił poszczególne pozycje budżetowe składające się na dochody, tj.:

-    - dochody ze sprzedaży majątku – przekroczenie planu. Przyczyny tkwią m. in. we  wzroście wartości gruntów i dobrze przeprowadzonych działaniach w zakresie kreowania terenów do sprzedaży;
udział w podatku dochodowym – dobry wynik zwłaszcza w zakresie CIT

 Jeśliby przyjąć hipotezę, że w pierwszym półroczu ma miejsce realizacja w połowie zaplanowanych dochodów, to we wszystkich paragrafach występuje przekroczenie z wyjątkiem pozycji „pozostałe dochody”, tj. dotacje i subwencje  – tu ma miejsce niższy współczynnik realizacji. Tempo realizacji tradycyjnie już będzie w tej pozycji większe w drugiej połowie roku (są to m. in. dochody związane z edukacją).

Jak dalej wyjaśniał pan K. Szałucki, zasadniczą część w strukturze dochodów stanowią dochody własne, czyli te, które Miasto samo wypracowuje. Wyniki w zakresie dochodów zaniżane są przez dwa podmioty: Stocznię Gdynia i Stocznię Marynarki Wojennej.

Skarbnik miasta szerzej omówił problemy związane z egzekwowaniem należności od stoczni.

Pytania członków komisji:

Radny Marcin Wołek zapytał, czy aktualna jest niegdyś rozważana koncepcja fuzji Stoczni Marynarki Wojennej i Stoczni NAUTA. Jeśli tak, to czy Miasto mogłoby się zabezpieczyć terenami, na których funkcjonuje stocznia NAUTA?

Pan K. Szałucki zwrócił uwagę, iż  stocznia NAUTA nie ma wobec Miasta zaległości.

Radna B. Łęgowka pytała o przyczyny niskiej realizacji dochodów w zakresie zaplanowanych środków unijnych (jedynie 14 %).

Zdaniem p. K. Szałuckiego jest prawdopodobne, że pieniądze z UE nadejdą w późniejszym terminie. Częstą praktyką jest wcześniejsze wystawianie faktur, znacznie wyprzedzające czas faktycznego wpływu środków unijnych.

Wydatki: realizacja wydatków bieżących na poziomie 45 %.

Niski współczynnik realizacji wydatków majątkowych: 27,3 %. Przyczyny tkwią m. in. w systemie zamówień publicznych umożliwiającym składanie protestów, co powoduje przesuwanie się terminów rozpoczęcia realizacji inwestycji. Ubiegły rok zakończył się wykonaniem na poziomie 2/3, co spowodowało, że wejście w nowy rok „obarczone było” niezrealizowaną częścią ubiegłego roku. Przewiduje się zakończenie najbardziej kosztochłonnych inwestycji drogowych (Droga Różowa, TK, ul. Janka Wiśniewskiego) do końca marca. Zdaniem skarbnika sytuację mogłoby poprawić precyzyjniejsze określanie terminów na etapie projektowania i ustaleń dokumentacyjnych. Inwestycje finansowane są z 2. źródeł: środków własnych i unijnych, z czego należy wnosić, że nie finanse są barierą w cyklu realizacyjnym. Barierą są trudności w zakresie wykonawczym, a także kwestie terenowo – prawne nieruchomości związanych z planowaną infrastrukturą drogową, czy leżących na obszarach wytypowanych pod budownictwo i przemysł.

Radny Tadeusz Szemiot powołał się na dyskusję z radnymi jednej z komisji informując, iż w trakcie dyskusji nad realizacją inwestycji  rozważano możliwość  łączenia w pakiet przetargowy kilku mniejszych projektów.

Radna B. Łęgowska stwierdziła, iż  podane w sprawozdaniu kwoty nie muszą się pokrywać z faktycznym stopniem zaawansowania prac inwestycyjnych. W części opisowej (tabelarycznej) sprawozdania brakuje – zdaniem radnej – informacji nt. realizowanych inwestycji. Zaniepokojenie budzi stopień zaawansowania tych inwestycji, których zakończenie zaplanowano na rok 2007.

Radna B. Łęgowska sugerowała przeprowadzenie dyskusji, której celem byłoby uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy obecny podział kompetencji między dwoma wydziałami inwestycji (przygotowania i realizacji) sprawia, iż ich praca jest optymalnie efektywna.

Ad 3.

Przewodniczący komisji, radny Marek Łucyk, zgłosił problem inwestycji dot. terenu  w obrębie  dzielnicy Pogórze. Na tzw. „gruzowisku”, na którym miała być przeprowadzona inwestycja, składowana jest ziemia. Cały teren jest nieogrodzony.

Pytanie związane z powyższą kwestią zostanie postawione jednemu z wiceprezydentów.

Ad 4.
Termin kolejnego posiedzenia: 24 września b.r.; godz. 15

Postanowiono zaprosić nast. osoby:

Wiceprezydent E. Łowkiel – informacja nt. ewentualnych rozstrzygnięć w sprawie wycinki drzew na Oksywiu.

Wiceprezydent M. Stępa – informacja nt. inwestycji w zakresach przygotowania i realizacji w kontekście sprawozdania z realizacji budżetu w pierwszym półroczu b.r.

______________________________________________

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 18 wrzesnia: 

Porządek posiedzenia:
1.                                Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na wrześniową Sesję RMG.
2.                                Sprawy wniesione i informacje.
3.                                Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.

Ad 1.

Projekty występujące pod numerami od 4.1. do 4.4. (w zaplanowanym porządku obrad RM) omówił Naczelnik Biura Planowania Przestrzennego, pan Marek Karzyński.

4.1. – projekt uchwały w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon Drogi Czerwonej – odcinek południowy:Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.

4.2. – w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Miętowej i rzeki Kaczej:

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.

4.3.- w spr. wezwania radcy prawnego /.../ do usunięcia naruszenia prawa dot. Uchwały Nr XIX/622/2000 RMG ...:

Radny P. Stolarczyk  „przy okazji” omawiania przedmiotowego projektu zapytał, czy i kiedy zostanie zrealizowana pętla autobusowa, której realizacja jest zaplanowana dla Osiedla Meksyk.

Naczelnik M. Karzyński potwierdził, iż plan przewiduje realizację drogi lokalnej zakończonej pętłą autobusową i poinformował, że nie są jeszcze zakończone sprawy związane z nieruchomościami (wywłaszczenia), na których ma być realizowana inwestycja. Przed ich rozwiązaniem  nie jest możliwe precyzyjne określenie terminów.

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.

4.4. – w spr. skargi Jana i Krystyny Głogowskich na Uchwałę Nr VI/128/07 RMG ...:

Na pytania radnych dot. przedmiotowego projektu odpowiadał też Wiceprezydent Bogusław Stasiak.

Jak wyjaśniał Naczelnik M. Karzyński, kluczową sprawą jest fakt usytuowania cieku wodnego w miejscu, przez które, zdaniem skarżących, winna przebiegać droga. Do kanalizacji musi być zapewniony dostęp.

W związku z nawiązaniem przez radnego B. Krzyżankowskiego do jednego z zarzutów skarżących dot. nałożenia maksymalnej stawki opłaty planistycznej (30 %), Wiceprezydent B. Stasiak wyjaśnił, iż gmina jest zobowiązana do ustalenia takiej opłaty dla każdej nieruchomości objętej planem miejscowym. Dokonanie opłaty jest wymagane wówczas, gdy następuje przeniesienie prawa własności do danej nieruchomości. Właściciele zbywający taką nieruchomość muszą się podzielić tą częścią dochodu, która wiąże się ze wzrostem wartości działki po przyjęciu planu. Istotne też jest, że opłata może być egzekwowana w ciągu pięciu lat od chwili przyjęcia planu. Stąd też wpływy do budżetu z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich są bardzo małe. Do nakładania opłat planistycznych gminy zobowiązane są przez ustawodawcę (art. 37 ustawy o planowaniu przestrzennym). Stosowane są tylko dwie stawki: zerowa i 30 %. Zerowa stosowana jest tylko w odniesieniu do tych gruntów, którym stosowny zapis w planie przypisuje funkcję publiczną.

Naczelnik M. Karzyński zwrócił uwagę na niesymetryczność ustawowych zobowiązań nałożonych na gminy i właścicieli nieruchomości. Tym ostatnim przysługuje prawo do 100 % odszkodowania w przypadku spadku wartości nieruchomości na skutek przyjęcia planu i nie ma w tym przypadku ograniczenia czasowego, zaś w przypadku  wzrostu wartości gruntu na skutek czynności wykonanych przez Miasto, właścicielowi przysługuje 70 % części, o którą  wartość wzrosła. Prawo do 30 % gmina traci po 5. latach.

Stanowisko komisji nie zostało rozstrzygnięte: 2 gł. za; 2 gł. przeciw.

Poniższe projekty uchwał omówił Wiceprezydent B. Stasiak.

4.6. – w spr. Wyrażenia zgody na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Nordea Bank Polski Sp. Akcyjnej w Gdyni aportem, w postaci praw własności nieruchomości:

Wiceprezydent B. Stasiak szeroko omówił kwestię spodziewanych korzyści dla Miasta z tytułu planowanego przedsięwzięcia (zgodnie z treścią uzasadnienia stanowiącego część projektu).

Członkowie komisji uznali, iż bardzo dużo argumentów przemawia za przedmiotowym posunięciem, wobec czego wyrazili jednogłośnie opinię pozytywną: 4 gł. za.

4.9- w spr. wyrażenia zgody na nabycie /.../ nieruchomości /.../ pod budowę ul. Złotej:

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.

4.10- w spr. wyrażenia zgody na nabycie /.../ nieruchomości przeznaczonej pod podsypnik, poł. przy ul. Pokrzyżowej:

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.

4.11- w spr. wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanej nieruchomości /.../ przy ul. Miegonia:

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za

4.12- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości poł. przy ul. Chwaszczyńskiej 132 ...:

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.

4.13 – w spr. zamiany nieruchomości /.../ przy ul. Śląskiej 44 na nieruchomość stanowiącą własność gminy Miasta Gdyni:

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.

4.14 – w spr. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Władysława IV:

W związku z pytaniem radnego I. Bekisza o możliwość sprzedaży nieruchomości, Wiceprezydent B. Stasiak wyjaśnił, iż nie jest możliwe dołączenie do lokalu nieruchomości zlokalizowanej na zewnątrz budynku. Dla sprzedaży w trybie bezprzetargowym nie ma w przedmiotowym przypadku uzasadnienia.

W związku z pytaniem radnego B. Krzyżankowskiego o przepisy, na podstawie których osoba wydzierżawiająca grunt może ponosić nakłady, Wiceprezydent wskazał na k.c. i ustawę o gospodarce nieruchomościami.

Wiceprezydent dodał, iż możliwe też jest zawarcie umowy, na podstawie której dzierżawca może czynić nakłady za zgodą wydzierżawiającego, ale bez prawa zwrotu poniesionych kosztów. Możliwe też jest zapisanie w umowie prawa dzierżawiącego do zwrotu części niezamortyzowanych nakładów, ale pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez wydzierżawiającego.

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.

Ad 2.

Wiceprezydent B. Stasiak poinformował o przeprowadzeniu rozmów z przedstawicielami 4. gdyńskich spółdzielni mieszkaniowych, w których najwolniej są realizowane procesy przekształceniowe dot. gruntów. Spółdzielnie otrzymały harmonogram, w jakim czasie winny realizować niezbędne czynności.

Inną kwestią, będącą przedmiotem rozmów ze spółdzielniami, była sprawa inwentaryzacji gruntów.

Wiceprezydent poinformował także o nowych przepisach ustawowych dotyczących wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, zgodnie z którymi powierzchnie tych obiektów nie będą mogły przekraczać 400 m kw. Właściciele wszystkich istniejących obiektów o powierzchni powyżej 400 m. kw. zobowiązani są do złożenia stosownych wniosków o wyrażenie zgody na dalsze funkcjonowanie w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie nowych regulacji.

Radny Paweł Stolarczyk poinformował o otrzymaniu pisma p. Henryki Grzesińskiej, w którym autorka pyta, czy rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej (RSM im. Komuny Paryskiej) ma rację odpowiadając lokatorom na ich wnioski, że Miasto uniemożliwia wykup gruntów pod poszczególne nieruchomości stawiając wymóg, niezgodny z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, wykupienia gruntów dla zasobów całej spółdzielni.

Wiceprezydent B. Stasiak zapewnił, iż treść korespondencji nadchodzącej z przywołanej wyżej spółdzielni nie jest zgodna z obecnym stanem prawnym. – Na spotkaniu z nowym Prezesem RSM dostarczone zostało na piśmie wyjaśnienie dotyczące procedury, jaką należy wdrażać w związku z przygotowaniem gruntów do przekształcenia z użytkowania wieczystego na własność. Umówiliśmy się z Panem Prezesem, że co tydzień będziemy monitorować, jak realizowane są czynności związane z przekształceniami.

Radny P. Stolarczyk poprosił o wyjaśnienie, jakie przyczyny spowodowały wycofanie z porządku sierpniowej sesji projektu uchwały dot. zamiany nieruchomości SM „Na Wzgórzu” na nieruchomość Miasta.

Wiceprezydent B.Stasiak wyjaśnił, iż zdjęcie projektu z porządku nastąpiło w związku z insynuacjami jednego z radnych PiS. – To ja chciałbym zapoznać się z uwagami odnoszącymi się do tego projektu.

P. Stolarczyk- mam informację, że sprawa przeciw Zarządowi tej spółdzielni została zgłoszona do prokuratury. Postaram się przygotować dokumenty związane z tą sprawą.

Przewodniczący M. Horała poinformował o wpłynięciu do wiadomości komisji pisma mieszkańców i użytkowników terenu przy ul. Al. Zwycięstwa 138 w Gdyni – wniosek i prośba nr 3 o budowę wodociągu i kanalizacji na terenie przy Al. Zwycięstwa 138 w Gdyni.

Przewodniczący zaproponował poruszenie sprawy opisanej w wyżej przywołanym piśmie na kolejnym posiedzeniu komisji, w obecności Wiceprezydenta M. Stępy.

Ad 3. Termin kolejnego posiedzenia: 23 października b.r. – godz. 17

______________________________________________ 

Komisja Oswiaty – 19 wrzesnia: 

Porządek posiedzenia:
1.                    Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na wrześniową sesję RMG.
2.                    Monitoring placówek edukacyjnych.
3.                    Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.

W posiedzeniu wzięły udział: Wiceprezydent E. Łowkiel, Naczelnik Wydziału Edukacji K. Przyborowska oraz przedstawicielki NSZZ „Solidarność” i ZNP.

Ad 1.
Projekty omówiła Wiceprezydent E. Łowkiel.Poniższe numery projektów odpowiadają numeracji przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RMG.
4.7.   -  projekt uchwały w spr. ustalenia regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli gdyńskich samorządowych placówek oświatowych:

Wiceprezydent E. Łowkiel poinformowała o ustawowym obowiązku gmin dot. opracowania przedmiotowego regulaminu.

Omawiając poszczególne zapisy regulaminu Wiceprezydent podkreśliła, iż odpowiedzialność za sposób dzielenia środków ponosi dyrektor placówki.

Pani Łowkiel zwróciła uwagę na zapis w punkcie 3. § 1, gwarantujący związkom zawodowym wgląd do informacji nt. sposobu dzielenia środków finansowych.

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.

Ad 2.

Wiceprezydent E. Łowkiel omówiła szeroko, w kontekście monitoringu, problem bezpieczeństwa w szkołach.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji – informowała p. Łowkiel – każda szkoła licząca ponad 200. uczniów może wystąpić o środki na monitoring.

Szkoły rozpoczęły budowę systemu monitorowania w oparciu o środki gminy i środki własne.

Wiceprezydent zaznaczyła, iż wprowadzenie monitoringu nie rozwiąże problemu bezpieczeństwa w szkołach, może natomiast ułatwiać  pracę dyrektorom i nauczycielom – m. in. monitoring nie zwalnia nauczycieli z obowiązku pełnienia dyżurów na przerwach.

Wiceprezydent poinformowała, iż zwróciła się do dyrektorów placówek z prośbą o przedstawienie rozwiązań, jakie są stosowane w poszczególnych szkołach w przypadkach, gdy nauczyciel musi wyjść z klasy. Niektóre z przedstawionych rozwiązań okazały się bardzo interesujące.

Wszelkie działania rad dzielnic w zakresie monitoringu są potrzebne. Dyrektorom  zależy też na monitorowaniu zewnętrznym szkół.

Ad 3.Termin kolejnego posiedzenia: 17 października b.r.; godz. 14. Wyjazd do SP Nr 34 ok. godz. 15.

______________________________________________

 ZARZADZENIA PREZYDENTA MIASTA w sprawach: 

2007-08-24: 

3241/07/V/M  Sfinansowania do kwoty 14.000 EUR promocyjnego rejsu ekipy telewizji TVN tramwajem wodnym

 2007-08-28: 

3242/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na uzupełnienie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia ulicy Nowowiczlińskiej i Miętowej

3243/07/V/U   uregulowania opłaty z tytułu uzgodnienia dokumentacji przyłączy wodociągowych do działek w ul. Złotej w Gdyni
3244/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/456/UI/151/W/2007 na wykonanie robót związanych z inwestycją: „Oświetlenie ulic Alzackiej, Algierskiej i Afrykańskiej w Gdyni”
3245/07/V/R   ustalenia sposobu przekazania środków finansowych za zleconą przez miasto Gdynia „Koncepcję zintegrowanego systemu zarządzania ruchem na obszarze Gdańsk, Gdynia, Sopot”
3246/07/V/M  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 5.278.000 EUR na przebudowę pomieszczeń i instalacji wewnętrznych w pawilonie usługowym przy ul. Morskiej 97
3247/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy na wykonanie robót budowlanych w lokalu użytkowym położonym przy ul. Necla 11- 13
3248/07/V/M  wykonania orzeczenia technicznego, kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia  adaptacji pomieszczeń na lokale mieszkalne przy ul. Chrzanowskiego
3249/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Zamrnhofa
3250/07/V/M  wykonania  remontu budynku mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Pomorskiej
3251/07/V/M  wykonania  remontu budynku mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Bednarskiej
3252/07/V/M  remontu lokalu użytkowego położonego przy ul. Warszawskiej
3253/07/V/M  udrożnienia kanalizacji i usuwania awarii na terenie gminnym położonym przy Al. Jana Pawła II
3254/07/V/M  usunięcia awarii i naprawy sieci kanalizacyjnej na terenie Parku Kolibki – Al. Zwycięstwa
3255/07/V/M  wykonania badań instalacji elektrycznej w budynku użytkowym położonym przy ul. Polskiej
3256/07/V/M  wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach gminnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych nr 3 w Gdyni
3257/07/V/M  wykonania rozbiórki garażu murowanego położonego przy ul. Komandorskiej
3258/07/V/M  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Stoczni Gdynia S.A
3259/07/V/M  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na inwentaryzacje sieci wysokościowej oraz uzupełnienie znaków sieci na obszarze miasta Gdyni
3260/07/V/M  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i tymczasowymi drogami gminnymi w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej
3261/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Łąkowej, przeznaczonej do wydzierżawienia
3262/07/V/M  przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Bursztynowej
3263/07/V/M  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Gryfa Pomorskiego

3264/07/V/K   umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów

3265/07/V/S   udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup drukarki i oprogramowania do drukowania nalepek kontrolnych

3266/07/V/S   podpisania umowy użyczenia pomieszczeń Centrum Sterowania Ruchem przy ul. Morskiej 82-84

3267/07/V/S   zmiany zarządzenia nr 632/07/V/S dotyczącego zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów energii elektrycznej

3268/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

3269/07/V/S   udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 12.000 EUR na tłumaczenie tekstów promocyjnych o Gdyni na stronę internetową

3270/07/V/S   wyrażenia zgody na cyklinowanie parkietu w Urzędzie Miasta Gdyni

3271/07/V/S   przeprowadzenia przeglądu technicznego sprzętu ratownictwa drogowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

3272/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 154.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej  zagospodarowania terenu rekreacyjno – sportowego „SKATE PLAZA” w Gdyni

3273/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na renowację planu miasta przed Dworcem Głównym PKP

3274/07/V/P    ogłoszenia konkursu pod nazwą „Jak żyć w przyjaźni”

3275/07/V/M  zatwierdzenia wyników postępowania  o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją  i w okresie gwarancji na zadaniu „Budowa budynku mieszkalnego  przy ul. Widnej”

3276/07/V/M  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Demptowskiej

3277/07/V/M  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Demptowskiej

3278/07/V/P    przyjęcia zasad korzystania z lokalu Urzędu Miasta Gdyni – Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

3279/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia

3280/07/V/P    przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

3281/07/V/M  zatwierdzenia wyników postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na roboty budowlane związane z wykonaniem modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 przy ul. Władysława IV 56 w Gdyni

3282/07/V/P    zakupu foteli biurowych dla potrzeb CPR

3283/07/V/S   zakupu sprzętu dla Straży Miejskiej

3284/07/V/R   powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni”, nr PL0146 oraz przyjęcia procedur wdrażania projektu

3285/07/V/R   ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania

3286/07/V/P    zawarcia aneksu do umowy nr SK/945/OK/45-W/2007 na wykonanie i prowadzenie projektu wystawienniczego pod nazwą „Gdyńskie Muzeum Motoryzacji” w ramach programu edukacyjnego dla młodzieży gdyńskich szkół samorządowych

3287/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla oświetlenia ulic: Alzackiej, Algierskiej i Afrykańskiej w Gdyni

3288/07/V/U   rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej „Odprowadzenie wód opadowych z osiedla Pogórze II w Gdyni”

3289/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie opisu taksacyjnego użytków leśnych wydzielonych działek pod modernizację ul. Chwarznieńskiej w Gdyni

3290/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 3106/07/V/U z 7 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 € na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej sygnalizacji świetlnej ul. Władysława IV, Świętojańskiej – Partyzantów w Gdyni

3291/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie „Projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ulicy Ejsmonda w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających oraz regulacją gospodarki wodnej na terenie Polanki Redłowskiej”

3292/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy zatoki postojowej przy ul. Makuszyńskiego

3293/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na przedstawienie prezentacji multimedialnych na seminarium nt. systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych w ramach realizacji projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej”

3294/07/V/U   wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budowy ciągów pieszych i oświetlenia Zespołu Parkowego w Gdyni Chwarznie

3295/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 3103/07/V/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 € na przyłączenie do sieci stacji prostownikowej trolejbusowej przy ul. Kieleckiej w Gdyni dla inwestycji pn. „Przebudowa układu drogowego Węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”

3296/07/V/U   unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej „Odprowadzenie wód opadowych z oś. Pogórze II w Gdyni”

3297/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej dla części obszaru Gdynia Zachód

3298/07/V/U   akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/316/UI/101/W/2007 z na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa systemów kanalizacji zbiorczej i zaopatrzenia w wodę na obszarze aglomeracji Gdynia”

3299/07/V/U   zmiany treści zarządzenia nr 2998/07/V/U z 31.07.2007 r. w sprawie akceptacji zmiany treści umowy nr KB/763/UI/271/W/2006 z 10.11.2006 r. na wykonanie robót budowlanych na zadaniu „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni-Orłowie – II etap /dalba/

 2007-09-04: 

3306/07/V/P    Przygotowania koncepcji programu Gdynia City of Design

3307/07/V/P    Wyboru, w trybie zamówienia z wolnej ręki , współorganizatora wydarzenia artystycznego o nazwie Gdynia Design Festiwal 2008

3308/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EURE na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi , rejon ul. Stryjskiej i Łużyckiej

3309/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 2159/07/V/U na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego: „Oświetlenie odcinka ul. Sucharskiego”
3310/07/V/O   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na obsługę akcji „Sprzątanie Gdyni 2007”
3311/07/V/O   zmiany uchwały nr 6366/2001/III dotyczącej powołania Komisji Stypendialnej
3312/07/V/M  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej w budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Jana z Kolna 29
3313/07/V/M  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej w budynku internatu – obszar C Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1 w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 277
3314/07/V/M  akceptacji zmiany treści zarządzenia nr 2602/07/V/M dotyczącego wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 211.000 EUR na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Widnej”
3315/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Abrahama 80-86
3316/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Romanowskiego 6
3317/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Starowiejskiej 36- 38
3318/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Wejherowskiej 18 -34
3319/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Romanowskiego 6
3320/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na naprawę plotera w Wydziale Geodezji
3321/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
3322/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Białostockiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
3323/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Witomińskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
3324/07/V/M  ustalenia wykazu oraz warunków oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Manganowej
3325/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Afrodyty
3326/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Batalionów Chłopskich
3327/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 211.000 EUR na wykonanie usługi kasowej wypłaty świadczeń rodzinnych

3328/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie statuetki Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni na XXXII Festiwal Polskich Filmów Fabularnych

3329/07/V/S   zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni

3330/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Słupeckiej

3331/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wydzielenia i opisu taksacyjnego działek leśnych położonych w pasie terenu przeznaczonego pod przebudowę ul. Olimpijskiej

3332/07/V/U   akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/83/UI/34/W/2007 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Nowej Łużyckiej

3333/07/V/O   wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Akademią Morską na prowadzenie lekcji astronomii dla II klas gdyńskich gimnazjów i licealistów

3334/07/V/O   zakupu piór dla najlepszych tegorocznych maturzystów

3335/07/V/M  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie remontu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3

3336/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Świętojańskiej 118 przeznaczonej do wydzierżawienia

3337/07/V/M  zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania flag  okolicznościowych z okazji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

3338/07/V/M  zmiany zarządzenia 1644/07/V/M dotyczącego publikacji reklamy  projektu „Droga Różowa IV etap – rozbudowa ulicy Lotników”

3339/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

3340/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

3341/07/V/M  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego do 5.278.000 EUR na wykonanie  przebudowy pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Traugutta 2

3342/07/V/U   wypłaty odszkodowania za wyburzenie budynku garażu położonego przy ul. Lotników

3343/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie koncepcji docelowego węzła „Chwarzno”

3344/07/V/U   rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarghu nieograniczonego do 211.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego adaptacji budynku szkoły na siedzibę I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Narcyzowej

3345/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 1466/07/V/M dotyczącego określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych położonej przy ul. Kmicica

3346/07/V/M  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania – ul. Cechowa

3347/07/V/S   przeprowadzenia legalizacji gaśnic i aparatów oddechowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

3348/07/V/M  Regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest wyższa niż 4.000 zł ale nie przekracza wyrażonej w złotych rónowartości kwoty 14.000 EUR”

3349/07/V/P    organizacji pobytu delegacji oficjalnej uczestniczącej w uroczystościach otwarcia Skweru Sue Ryder w Gdyni

3350/07/V/M  zlecenia do kwoty 14.000 EUR na druk karnetów okolicznościowych z okazji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

3351/07/V/M  zlecenia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie latarek z okolicznościowym nadrukiem z okazji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

3352/07/V/M  zlecenia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie znaczków metalowych z okazji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

3353/07/V/M  akceptacji wyników przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony – okres 20 lat, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej

3354/07/V/P    produkcji spotu reklamowego poświęconego gdyńskiemu modernizmowi
3355/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2007 roku
3356/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2007 roku
3357/07/V/U   w sprawie organizacji seminarium nt.: „Systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych w ramach realizacji projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej – I etap”
3358/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją pn. „Ulica Tetmajera I etap – odcinek od posesji nr 22 do ulicy Syrokomli oraz etap III” – wykonanie remontu kanału deszczowego metodą bezwykopową
3359/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy nr KB/213/UI/61/W/2007 z dnia 15.03.2007 roku na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Ulica Tetmajera I etap – odcinek od posesji nr 22 do ulicy Syrokomli oraz etap III” w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji robót
3360/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie :”Projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy ulic Nasypowej i Zielonej w Gdyni”
3361/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/84/UI/35-W/2007 z dnia 8.02.2007 roku na wykonanie opracowania: „Projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanału deszczowego w rejonie ulicy Nasypowej w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających”
3362/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie demontażu zestawu kontenerów przy Al. Jana Pawła II w Gdyni wraz z ich przewiezieniem i montażem w nowej lokalizacji
3363/07/V/U   zawarcia umowy na korzystanie z gruntów leśnych w celu budowy i eksploatacji przyłącza energetycznego zasilającego oświetlenie Obwodowej i Węzła Trasy Kwiatkowskiego z Obwodową
3364/07/V/M  zatwierdzenia wyników postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5 278 000 EUR na roboty budowlane: Adaptacja pomieszczeń apteki na potrzeby Centrum Aktywności Seniora w Gdyni przy ul. Orłowskiej 66
3365/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14 000 EUR na roboty związane z wykonaniem izolacji pomieszczeń Urzędu Miasta w budynku przy ul. Piłsudskiego 18 w Gdyni
3366/07/V/M  udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Eko Doliny Sp. z o.o. w Łężycach
3367/07/V/P    ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia wczesnej interwencji dla dzieci w wieku 0-2 lata mieszkańców Gdyni
3368/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego na druk plakatów informujących o organizacji obchodów 6 rocznicy tragicznych wydarzeń 11 września 2001
3369/07/V/P    organizacji spotkania inaugurującego XXXII Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w dniu 18 września 2007 roku
3370/07/V/U   unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 a poniżej 5 278 000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Owsianej w Gdyni”
3371/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup tacki reprezentacyjnej oraz wybór oferenta 

2007-09-05: 

3372/07/V/P    Udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na współorganizację Gdynia Design Festiwal 2008
3373/07/V/P    Przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego
3374/07/V/P    Przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego 

2007-09-11: 

3377/07/V/P    organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia – Pogórze festynu integracyjnego
3378/07/V/P    zlecenia tłumaczenia  tekstu reklamowego o Gdyni na język francuski
3379/07/V/U   rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana i Osada Rybacka
3380/07/V/O   akceptacji aneksu do umowy KB/196/OZ/8/W/2007
3381/07/V/O   udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na rehabilitację dla mieszkańców dzielnicy
3382/07/V/R   przyjęcia harmonogramu przygotowania I etapu gdyńskiej części projektu „Rozwój komunikacji rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej”
3383/07/V/M  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę zbiornika retencyjnego „Karwiny” wraz z urządzeniami podczyszczającymi
3384/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Jarzębinowej18, przeznaczonej do wydzierżawienia
3385/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Mikołaja Kopernika, przeznaczonej do wydzierżawienia
3386/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Głogowej, przeznaczonej do wydzierżawienia
3387/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Anyżowej, przeznaczonej do wydzierżawienia
3388/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Śliskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
3389/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
3390/07/V/M  ogłoszenia wykazu oraz wywoławczej stawki czynszu najmu lokali użytkowych -  garaży, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do oddania w najem poprzez przetarg ustny
3391/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Buraczanej
3392/07/V/M  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na ustawienie ławy na nieruchomości położonej przy ul. Wójta Radtkego zabudowanej obiektem Miejskiej Hali Targowej
3393/07/V/M  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego (nr 243)-hala płaska
3394/07/V/M  akceptacji treści umowy MG/29/MGG/22/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa
3395/07/V/P    określenia wysokości nagrody Prezydenta Miasta Gdyni na XXXII Festiwal Polskich Filmów Fabularnych

3396/07/V/U   wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie skrzyżowania ulic Adm. J. Unruga, Puckiej, Złotej, Platynowej i Kmdr.X.Czernickiego

3397/07/V/S   udzielenia zamówienia publicznego na rozplakatowanie obwieszczeń dotyczących przeprowadzenia na terenie miasta Gdyni rejestracji przedpoborowych, mężczyzn urodzonych w 1989r

3398/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac związanych z rozbudową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wielkopolskiej  z ul.  Lotników i ul. Inżynierska w ramach projektu „Droga Różowa IV etap – rozbudowa ul. Lotników

3399/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wypożyczenie zdjęć z wystawy „Ostatnia Pielgrzymka” oraz druk plakatów dotyczących obchodów Dni Papieskich

3400/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego na druk kalendarza na rok 2008

3401/07/V/P    obniżenia opłaty konsularnej należnej Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii

3402/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie usługi gastronomicznej dla potrzeb seminarium nt. „Systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych w ramach realizacji projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej – I etap””

3403/07/V/U   wydatkowania środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania za przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomość drogową, położoną przy ul. Nowodworcowej

3404/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

3405/07/V/O   wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania „Wystawki jesień 2007 – zbiórka odpadów wielkogabarytowych”

3406/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

3407/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Śląskiej

3408/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup materiałów biurowych
3409/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/493/UI/165/- W/2007 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanałów deszczowych w ulicach Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej”

3410/07/V/U   wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę inwestycji pn. „Oświetlenie ulicy Dedala”

3411/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przygotowanie i druk folderu informacyjno – promocyjnego „Spacer po gdyńskim moderniźmie”

3412/07/V/P    organizacji pobytu delegacji z Seattle uczestniczącej w Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

3413/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Osiedle Dąbrowa w Gdyni – uzupełnienie chodników i nawierzchni, kanalizacji deszczowej”

3414/07/V/S   przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 211.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dla Urzędu Miasta Gdyni  tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych

3415/07/V/S   ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki budżetowej „Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji”

3416/07/V/K   zmian w budżecie miasta Gdyni na 2007 rok

3417/07/V/K   zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 1017/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2007 rok

3418/07/V/K   zmiany zarządzenia prezydenta miasta nr 1018/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2007 rok

3419/07/V/O   wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy KB/571/OE/22/W/2006

3420/07/V/P    współorganizacji cyklu koncertów Ja Zz Gdyni

3421/07/V/P    współorganizacji koncertu Podróż Polska w ramach Pomorskiego Festiwalu Muzyki Bez granic 2007

3422/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup foteli i krzeseł

3423/07/V/S   otwarcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Gdyni

3424/07/V/P    zmiany umowy KB/168/PON/21/W/2007 zawartej z Gdyńskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń”

3425/07/V/M  zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania montażu i demontażu czerech transparentów z nadrukiem okolicznościowym z okazji XXXII Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w gdyni

3426/07/V/M  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 5.278.000 EUR na wykonanie remontu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3

3427/07/V/U   wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę „Oświetlenia ulicznego wraz z przebudową układu drogowego ul. Ikara”

3428/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/895/UI/320/W/2006 na wykonanie robót na zadaniu: „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 przy ul. Stawnej”

3429/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/491/UI/163-W/2007 na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego regulacji potoku „Źródło Marii”

3430/07/V/P    przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego „Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

3431/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na roboty związane z wymianą stolarki okiennej w budynku użytkowanym przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną nr 2 przy ul. Opata Hackiego

3432/07/V/S   zakupu płyt i listew drewnianych

 2007-09-18: 

3437/07/V/M  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Port Lotniczy Gdynia Kosakowo Sp. z o.o.

3438/07/V/S   powołania pełnomocników ds. wyborów do sejmu i Senatu RP zarządzonych na 21.10.2007 r.

3439/07/V/O   zakupu wyposażenia ruchomego dla Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących z okazji jubileuszu 50 – lecia placówki

3440/07/V/O   sfinansowania organizacji uroczystości związanej z gdyńskimi obchodami Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
3441/07/V/O   przekazania środków na dofinansowanie zadania „Odtworzenie Zasobów Rybnych Zatoki Puckiej” dla Komunalnego Związku Gmin „Władysławowo”
3442/07/V/R   wypowiedzenia umowy zawartej na najem lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Olgierda przeznaczonego na prowadzenie w nim rodzinnego domu dziecka
3443/07/V/R   udzielenia pełnomocnictwa Radcy Prawnemu do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni przed Sądem Okręgowym w Gdańsku
3444/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Batalionów Chłopskich 18-22
3445/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Płk. Dąbka 183
3446/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na dostawę kopiarek dla Wydziału Geodezji
3447/07/V/M  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Skwerze Kościuszki
3448/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 2688/07/V/M dotyczącego udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR oraz akceptacji treści umowy o współpracy w ramach realizacji przedsięwzięcia „bezprzewodowy dostęp do sieci internet”
3449/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na emisję filmu reklamowego Gdyni w TVP 3 Gdańsk
3450/07/V/R   zmiany treści załącznika do zarządzenia nr 1908/07/V/U dotyczącego zmiany w składzie Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego oraz przyjęcia Regulaminu Rady

3451/07/V/P    druku kalendarza na rok 2008 z pracami niepełnosprawnych artystów

3452/07/V/P    wyrażenia zgody na zawarcie ze Stowarzyszeniem Morena „Porozumienia o współpracy” w zakresie prowadzenia Lokalnego Punktu Informacyjnego Eurodesku

3453/07/V/S   wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup węży strażackich dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie.

3454/07/V/S   wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup łańcuchów do piły dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

3455/07/V/O   powołania Komisji do zaopiniowania wniosku o przyznaniu nagród Prezydenta Miasta Gdyni na 2007r. dla pracowników gdyńskiej służby zdrowia

3456/07/V/P    organizacji pobytu delegacji z Kaliningradu

3457/07/V/S   zakupu Literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni

3458/07/V/M  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej pod budowę zbiornika retencyjnego „Karwiny”

3459/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na likwidację sygnalizatorów powtarzających sygnał podstawowy wzdłuż ciągu ulic Wielkopolska Chwaszczyńska

3460/07/V/S   zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni

3461/07/V/S   zmiany zarządzenia nr 17/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego  określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni

3462/07/V/S   udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie usługi odkażania akt

3463/07/V/S   udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie usługi wywozu i zniszczenia dokumentów Urzędu Miasta Gdyni dla których upłynął czas przechowywania

3464/07/V/S   otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na dzierżawę łączy światłowodowych

3465/07/V/S   udzielenia zamówienia publicznego na zakup i aktualizacje programów antywirusowych dla Urzędu Miasta Gdyni

3466/07/V/S   udzielenia zamówienia publicznego na zakup usług certyfikacyjnych i usług znakowania czasem oraz zakup urządzeń do składania podpisu elektronicznego

3467/07/V/S   udzielenia zamówienia publicznego na zakup taśm do drukarki

3468/07/V/M  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Andaluzyjskiej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

3469/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Świętojańskiej 83-83A

3470/07/V/O   dofinansowania kosztów pobytu uczniów i opiekunów ze szkoły Rödeby koło Karlskrony w ramach współpracy międzynarodowej

3471/07/V/O   zakupu rzutnika multimedialnego dla IV Liceum Ogólnokształcącego z okazji jubileuszu 60 – lecia placówki

3472/07/V/O   dofinansowania wyjazdu ucznia Zespołu Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych na XXIX Mistrzostwa Świata w Armwrestlingu w Bułgarii

3473/07/V/O   wyjazdu uczennicy X Liceum Ogólnokształcącego na XXIX Mistrzostwa Świata w Armwrestlingu w Bułgarii

3474/07/V/O   dofinansowania zakupu nagród, medali i pucharów dla laureatów „III Gdyńskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczo- Ekologicznego o puchar Prezydenta Miasta Gdyni”

3475/07/V/P    zakupu radiotelefonów na potrzeby gdyńskiego systemu ratowniczego i zarządzania kryzysowego

3476/07/V/M  Skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości drogowej, położnej przy ul. Chwaszczynskiej

3477/07/V/M  zlecenia do kwoty 14.000 EUR na publikację reklamy prasowej w Gazecie Wyborczej

3478/07/V/M  zlecenia do kwoty 14.000 EUR druku plakatów z okazji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

3479/07/V/M  zamówienia do kwoty 14.000 EUR na organizacje stoiska projektu www.innowacje.gdynia.pl podczas Targów Nauki i Techniki „Technikom”

3480/07/V/U   udzielenia zamówien8ia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wydzielenia geodezyjnego pod budowę nawierzchni z płyt yumbo w ul. Muchowskiego i Grenadierów

3481/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/20/UI/2006 na wykonanie robót na zadaniu: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Solnej/Radosnej

3482/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

3483/07/V/P    organizacji pobytu delegacji z Plymouth

3484/07/V/S   modernizacji okablowania strukturalnego w budynku głównym Urzędu Miasta Gdyni

3485/07/V/S   określenia warunków zamiany gruntu położonego przy ul. Borchardta, Skwerze Kościuszki, Zygmuntowskiej oraz ul. Armii Krajowej- wieczyste użytkowanie ORBISS.A.

3486/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie mapy do celów projektowych dla zadania: „Regulacja rzeki Chylonki”

3487/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/100/UI/39/W/2006 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy skrzyżowania ul. Unruga, Puckie, Złotej, Platynowej i Czarnickiego

3488/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/100/UI/39/W/2006 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy stacji prostownikowej przy ul. Kieleckiej

3489/07/V/M  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników SCVC INVENO Sp. z o.o.

3490/07/V/M  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A.

____________________________________________

INTERPELACJE: 

1.        [47] – 30.08.07. – radny Marcin Horała – w sprawie sytuacji komunikacyjnej dzielnic Chylonia i Cisowa – odpowiedź 14.09.07.

2.        [48] – 30.08.07.- radny Marcin Horała – w sprawie planowanego zagospodarowania terenu przy ul. Zielonej 11-13 – odpowiedź 13.09.07.

3.        [49] – 30.08.07. – radni Marcin Horała, Andrzej Denis – w sprawie wyburzenia lokalu gastronomicznego przy ul. Orłowskiej (róg ul. Świerkowej) – odpowiedź 19.09.07.

4.        [50] – 30.08.07. - radny Ireneusz Bekisz – w sprawie ułożenia chodnika przy ul. Sojowej – odpowiedź 12.09.07.

5.        [51] – 30.08.07.- radny Ireneusz Bekisz – dróg dojazdowych do ul. Rewerendy, Bielińskiego i Pomianowskiego – odpowiedź 11.09.07.

6.        [52] – 30.08.07.- radny Tadeusz Szemiot – w sprawie remontu SP 34 przy ul. Cylkowskiego 5 – odpowiedź 11.09.07.

7.        [53] – 30.08.07. – radny Bogdan Krzyżankowski – w sprawie ustalenia warunków zabudowy działki nr 242/23 km 64 (ul. Bursztynowa 2a) – odpowiedź 07.09.07.

8.        [54] – 30.08.07. – radny Mariusz Bzdęga – w sprawie budowy pętli autobusowej na wysokości Osiedla Sokółka – odpowiedź 12.09.07.

9.        [55] – 30.08.07. – radny Paweł Stolarczyk – wniosek w sprawie zachowania imienia zlikwidowanego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 – odpowiedź 11.09.07.

_________________________________________

 STALE TERMINY POSIEDZEN KOMISJI RADY: 

Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień przed sesją, godz. 15.00

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej -                 wtorek, godz. 17.00

Komisja Kultury - środa, tydzień przed sesją, godz. 16.15

Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00

Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień przed sesją, godz. 16.00

Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 16.00

Komisja Statutowa - poniedziałek, tydzień przed sesją, godz. 16.00

Komisja Strategii - wtorek przed sesją, godz. 16.00

Komisja Zdrowia - środa, tydzień przed sesją, godz. 17.00

______________________________________________

 INFORMACJA O TERMINACH POSIEDZEN KOMISJI RADY: 

Komisja Budżetowa:

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 03.10., godz. 15.30
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej: 23.10., godz. 17.00Komisja Kultury: 05.09., godz. 15.30, Teatr Muzyczny
Komisja Oświaty: 17.10., godz. 14.00, wyjazd
Komisja Rewizyjna:  
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:
Komisja Sportu i Rekreacji: 23.10., godz. 16.00

Komisja Statutowa:

Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej: 02.10., godz. 16.00
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny:  

_____________________________________________

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 26.09.2007
Data udostępnienia informacji: 26.09.2007
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.04.2020 14:35 Korekta Dorota Nelke