Biuletyn Informacyjny Rady Miasta Nr 15

Nr 15

29 sierpnia 2007 roku

Nakład 60 egz.


____________________________________________________________________________________________________                 

Zamknięto 28.08.07, godz. 14:20. 

INFORMACJE O PRACYKOMISJI RADY MIASTA: 

Komisja Zdrowia, Opieki Spolecznej i Rodziny – 20 czerwca 


Porządek:

1.              Zaopiniowanie projektów uchwał wnoszonych na IX sesję Rady Miasta Gdyni:

- druki 4.1, 4.5, 4.6 – ref. skarbnik K.Szałucki

- druk 4.4 – ref. wiceprezydent E.Łowkiel

 2. Funkcjonowanie organizacji pozarządowych na terenie Gdyni – ref. wiceprezydent M.Guć.

 3.                Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.

Przewodniczący zaproponował zmianę porządku obrad Komisji. Postanowiono omówić również punkt pierwszy z Aneksu.

Ad.1

Poniższe projekty uchwał omówił skarbnik Miasta Krzysztof Szałucki, dot.:

4.1.         zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/44/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2007;

Radny J.Miotke miał zastrzeżenia co do wysokości kwoty przeznaczonej na organizację święta ul.Świętojańskiej.

opinia pozytywna –3/0/2

4.5            zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Gdyni (GCI, BPP),

opinia pozytywna – jednogłośnie 5 za

4.6            zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Gdyni (ABK, ZCK, ZKM),

opinia pozytywna – jednogłośnie 5 za

Projekt uchwały nr 1 z Aneksu przedstawił wiceprezydent M.Guć, dot.:

zmiany uchwały nr VII/159/07Rady Miasta Gdyni z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

opinia pozytywna - jednogłośnie 5 za

Projekt uchwały omówiła pani wiceprezydent Ewa Łowkiel, dot.:

4.4.         przyjęcia raportu z realizacji Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2005 – 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2011 dla Miasta Gdyni;

opinia pozytywna – jednogłośnie 5 za.

Ad.2

Wiceprezydent Guć przedstawił komisji zasady współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006r.

Zaplanowano, że na posiedzeniu wrześniowym omawiany będzie raport z prac MOPS w 2006r.

______________________________________________

 Komisja Budzetowa – 27 czerwca: 


Porządek:

Opiniowanie projektów uchwał na sesję 27 czerwca 2007r.

Ad.1

Projekt uchwały przedstawił skarbnik K.Szałucki, dot.;

4.1 zmiany uchwały RMG nr IV/44/07 w spr. uchwalenia budżetu Miasta na rok 2007 K.Szałucki zaproponował autopoprawkę polegającą na przeniesieniu w z paragrafu 6058 środków w kwocie 970tys. zł do paragrafu 6648

głosowanie z autopoprawką - opinia pozytywna 6/0/3.

Przewodniczący S.Szwabski poinformował o wprowadzeniu (w trybie nadzwyczajnym), do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasta Gdańsk w sprawie realizacji niektórych zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Przewodniczący poinformował także o propozycji zmiany polegającej na zdjęciu z zaplanowanego porządku obrad punku 4.6 w spr. najniższego wynagrodzenia … ponieważ obecna w porządku obrad sesji uchwała 4.5 jest wystarczająco pełna, bowiem scala treści obu pierwotnie rozbitych projektów uchwał.

_____________________________________________

 Komisja Statutowa – 20 sierpnia: 

Porządek posiedzenia:

1.              opiniowanie projektów uchwał na sesję 29 sierpnia,

2.              sprawy bieżące i wniesione.

Ad. 1

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawach:

·                zmian do budżetu miasta na rok 2007 (druk 4.1.) – projekt zreferował skarbnik Miasta, prof. K.Szałucki. Przyczyną niewielkiego wykonania wydatków majątkowych w dziale inwestycje nie jest brak środków, lecz niemożność znalezienia wykonawców. Opinia pozytywna – 4/0/0.

·                określenia wysokości środków na działalność statutową Rad Dzielnic (druk 4.25) – do tej pory stawka na 1 mieszkańca wynosiła 6,20 zł, obecnie proponuje się 6,50 zł. Jest to wzrost mniej więcej o wskaźnik inflacji. Zgłaszane przez m.in. Komisję Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa propozycje podniesienia stawki do 10 zł będą realizowane w nieco inny sposób, poprzez celowe projekty inwestycji w dzielnicach. Opinia pozytywna – 3/0/1.

Ad. 2

Komisja zapoznała się z pismem pana Kazimierza Małkowskiego w sprawie nazewnictwa ulic i dzielnic w Gdyni. Komisja dziękuje Panu Małkowskiemu za cenne uwagi.

R. M.Łucyk wnioskował, aby wrócić do koncepcji oznakowania ulic w Gdyni „drogowskazami” kierującymi turystów do interesujących miejsc w mieście, do obiektów użyteczności publicznej itd. Komisja postanowiła zaprosić wiceprez. M.Stępę z prośbą o przybliżenie tego tematu. Być może cenne byłoby rozważyć doświadczenia z oznakowania ulic w Warszawie.

Komisja postanowiła zwrócić się do Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka o wyrażenie opinii z sprawie zmiany lokalizacji obelisku upamiętniającego żołnierzy II MPS.

______________________________________________

 Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 21 sierpnia: 

Porządek:

1.        Opiniowanie projektów uchwał na sesję 29 sierpnia 2007r.

2.        Zasady i przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego, szczególnie w sytuacji braku planu miejscowego na danym obszarze.

a.        Interpretacja przepisów w kontekście planowanej budowy stacji paliw przy ul.Bursztynowej,

b.        Stopień zaawansowania prac planistycznych.

3.        Sprawy bieżące wniesione.

Ad.1

Poniższy projekt uchwały zreferował skarbnik K.Szałucki, dot.;

4.2.   zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/44/07 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok;

Opinia pozytywna 4 za jednogłośnie

Projekty uchwał od numeru 4.12 do 4.24 przedstawił wiceprezydent B.Stasiak, dot:

4.12 zamiany nieruchomości będącej własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Wzgórzu”, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdyni;

Opinia pozytywna 4 za jednogłośnie

4.13 zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni będących w użytkowaniu wieczystym Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni;

Opinia pozytywna 4 za jednogłośnie

4.14 nieodpłatnego nabycia przez gminę Miasta Gdyni nieruchomości w rejonie ul. Orłowskiej;

Opinia pozytywna 4 za jednogłośnie

4.15 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę ul. Krawieckiej;

Opinia pozytywna 4 za jednogłośnie

4.16 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych przeznaczonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną;

Opinia pozytywna 4 za jednogłośnie

4.17  wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych zajętej pod drogę publiczną – ul. Biała;

Opinia pozytywna 4 za jednogłośnie

4.18  wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę ulicy gminnej Kazimierza Górskiego oraz na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Kazimierza Górskiego;

Opinia pozytywna 4 za jednogłośnie

4.19  nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Handlowej 9;

Opinia pozytywna 4 za jednogłośnie

4.20   wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Miętowej w formie przetargu ustnego nieograniczonego;

Opinia pozytywna 4 za jednogłośnie

4.21   wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Szarych Szeregów w formie przetargu ustnego ograniczonego;

Opinia pozytywna 4 za jednogłośnie

4.22   wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Sochaczewskiej i ul. Puckiej, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;

Opinia pozytywna 4 za jednogłośnie

4.23   wyrażenia zgody na zbycie w części niezabudowanej nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kępa Oksywska II , w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;

Opinia pozytywna 4 za jednogłośnie

4.24   wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Apollina w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Opinia pozytywna 4 za jednogłośnie

4.25  określenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w 2008 r;

Opinia negatywna 4 za jednogłośnie

Przewodniczący M.Horała zaproponował poprawkę do poniższego projektu uchwały (zał. Nr 1): paragraf 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się w roku budżetowym 2008 środki na działalność statutową rad dzielnic w wys. 8,00 na jednego mieszkańca dzielnicy”.

Uzasadnienie:

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej dostrzega konieczność głębokich zmian w funkcjonowaniu rad dzielnic. Uważamy, iż konieczne jest zwiększenie upraw i środków w gestii rad, tak aby stały się one realnym współgospodarzami dzielnic. Jak wiadomo obecnie w Komisji Bezpieczeństwa Samorządności lokalnej trwają prace nad kompleksową reformą rad. Jednym z pierwszych efektów tych prac była uchwała KOLiB z dnia 5 lipca br. postulująca jednorazowe zwiększenie, wyraźnie ponad wskaźnik inflacji , środków na działalność rad dzielnic. Komisja Gospodarki Mieszkaniowej podziela pogląd KSLiB, niewątpliwie niemożliwe jest skuteczne działanie rad dzielnic bez oddania ich do dyspozycji odpowiednich środków finansowych.

Proponowane w oryginalnym brzmieniu projektu uchwały środki w wysokości 6,50 zł na jednego mieszkańca są zdecydowanie niewystarczające i nie realizują postulatu wzrostu zdecydowanie powyżej wskaźnika inflacji.

Biorąc pod uwagę powyższe Komisja Gospodarki Mieszkaniowej wnioskuje o zwiększenie wzmiankowanych środków do wysokości 8 zł na jednego mieszkańca – głosowanie poprawki 4 za jednogłośnie.

Ad. 2

Architekt Miejski naczelnik Janusz Przybyszewski zapoznał komisję z zasadami i przepisami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego w szczególności w sytuacji braku planu miejscowego na danym obszarze co miało związek z interpretacją przepisów w kontekście planowanej budowy stacji paliw przy ul.Bursztynowej. W związku z nie wyczerpaniem tematu postanowiono kontynuować dyskusję na kolejnym posiedzeniu z proponowanym przez Komisję udziałem wiceprezydenta M.Gucia.

Temat dotyczący stopnia zaawansowania prac planistycznych przeniesiono na następne posiedzenie.

Ad.3

Radny P.Stolarczyk zwrócił się do prezydenta B.Stasiaka o przedstawienie, na następnym posiedzeniu, szczegółowego wykazu zawierającego aktualne dane o ilości spółdzielczych gruntów dzierżawionych od Miasta, sprzedanych spółdzielniom i pozostałych do sprzedaży - w związku z potrzebą realizacji przez spółdzielnie przepisów o przeniesieniu prawa własności na lokatorów, wynikającego z nowelizacji Ustawy o Spółdzielniach.

Następne posiedzenie zaplanowano na 28 sierpnia na 17.00.

______________________________________________

 Komisja Oswiaty – 22 sierpnia: 

1.              Przyjęcie porządku obrad.

2.              Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.              Opiniowanie uchwał kierowanych na najbliższą sesję,

4.              Sprawy bieżące i wniesione.

Ad. 1

Porządek przyjeto.

Ad. 2

Protokół przyjęto bez uwag.

Ad. 3

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawach:

4.1. – zmiany w budżecie przedstawił skarbnik Miasta. Poinformował, że z kwoty 3.674 tys. zł zwiększeń budżetu 1.243 tys. zł przeznacza się na potrzeby oświaty: na budowę boiska na terenie ZS 14 przy ul. Nagietkowej, na szkolenia młodziezy uzdolnionej sportowo, program PFRON „W mojej szkole jestem bezpieczny”, funkcjonowanie szkoły muzycznej, program szkół otwartych, organizację kursów komputerowych w GUTW i warsztaty wokalno-teatralne organizowane w ZS 4. Opinia do projektu uchwały pozytywna – 5/0/0.

4.10. – porozumienie w/s przedszkoli – projekt przedstawiła wiceprez. E.Łowkiel. Do tej pory temat ten nie był uregulowany, ustawa umożliwia obecnie uregulowanie tych zagadnień. Opinia pozytywna – 5/0/0.

Ad. 4

Wiceprez. E.Łowkiel przedstawiła informację na temat remontów przeprowadzanych w placówkach oświatowych. Wszystkie większe remnonty i przetargi realizowane są przez Wydział Budynków. W części przetargów nie wyłoniono wykonawców z powodu braku oferentów lub zbyt wysokich proponowanych przez nich cen. Część szkół prowadzi remonty we własnym zakresie, część ogranicza zakres remontów. W pozostałych placówkach remonty trwają. Zaplanowaną wymianę okien zrealizowano we wszystkich wytypowanych placówkach, lecz większe remonty (remont łazienek, sal gimnastycznych) mogą nie zostać zakończone do 31 sierpnia i będą kontynuowane w czasie roku szkolnego.

Przewodnicząca komisji pytała, czy bursa w III LO jest w czasie wakacji wynajmowana. Wg wyjaśnień wiceprez. Łowkiel zależy to od decyzji dyrektora. Może on udostępniać swoje obiekty, a może też planować w tym czasie remonty. Miasto otrzymuje jedynie informację od dyrektora placówki.

Będący gościem komisji przewodniczacy RD Redłowo, pan Ryszard Walczak, zabrał głos na temat złego stanu technicznego SP 34. Zdaniem cytowanych przez niego rzeczoznawców stan budynku jest tak zły, że nadaje się on do remontu kapitalnego. Wiceprez. Łowkiel poinformowała, że szkoła dostała środki na wymianę okien i remont dachu. Wydz. Budynków oceni stan techniczny szkoły i po analizie wyda opinię co do celowości i zakresu remontu. Do tematu można będzie wrócić przy konstruowaniu przyszłorocznego budżetu. Szkołę należy dofinansowywac, gdyż jest to pierwsza szkoła integracyjna w Gdyni. Komplet materiałów z RD wiceprez. Łowkiel przekazała do Wydz. Budynków.

Na tym posiedzenie zakończono.

______________________________________________

 Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska – 22 sierpnia: 

Porządek posiedzenia:

1.                    Opiniowanie projektów uchwał na sesję 29. sierpnia,

2.                    Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Ad. 1

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawach:

·                      zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/44/07 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok; (4.1.) – projekt zreferował skarbnik miasta. Zmiany są efektem analizy wykonania budżetu w I półroczu. Pojawiły się dodatkowe dochody, które w obecnej uchwale proponuje się rozdysponować. Skarbnik wyjaśnił też (w odpowiedzi na pytanie r. T.Szemiota), wedle jakich zasad konstruuje się przewidywane dochody i wydatki budżetu na kolejny rok. Opinia do projektu pozytywna – 7/0/0.

·                      zamiany nieruchomości będącej własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Wzgórzu”, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdyni; (4.12.). Wszystkie projekty gruntowe zreferował wiceprez. B.Stasiak. Opinia pozytywna – 7/0/0.

·                      zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni będących w użytkowaniu wieczystym Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni; (4.13.) Opinia pozytywna – 7/0/0.

·                      nieodpłatnego nabycia przez gminę Miasta Gdyni nieruchomości w rejonie ul. Orłowskiej; (4.14.) Opinia pozytywna – 7/0/0.

·                      wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę ul. Krawieckiej;(4.15.) Opinia pozytywna – 7/0/0.

·                      wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych przeznaczonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną; (4.16.) Opinia pozytywna – 7/0/0.

·                      wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych zajętej pod drogę publiczną – ul. Biała; (4.17.) Opinia pozytywna – 7/0/0.

·                      wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę ulicy gminnej Kazimierza Górskiego oraz na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Kazimierza Górskiego; (4.18.) Opinia pozytywna – 7/0/0.

·                      nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ulicy Handlowej 9; (4.19) Opinia pozytywna – 8/0/0.

·                      wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Miętowej w formie przetargu ustnego nieograniczonego;(4.20) Opinia pozytywna – 8/0/0.

·                      wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Szarych Szeregów w formie przetargu ustnego ograniczonego; (4.21.) Opinia pozytywna – 8/0/0.

·                      wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Sochaczewskiej i ul. Puckiej, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego; (4.22.) Opinia pozytywna – 8/0/0.

·                      wyrażenia zgody na zbycie w części niezabudowanej nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kępa Oksywska II , w trybie przetargu ustnego nieograniczonego; (4.23.) Opinia pozytywna – 8/0/0.

·                      wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Apollina w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. (4.24.) Opinia pozytywna – 8/0/0.

·                      przejęcia na własność gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni; (4.27) Opinia pozytywna – 8/0/0.

Ad. 2

R. T.Szemiot zadał wiceprez. B.Stasiakowi pytanie o możliwość uzyskania przez Spółdzielnię Mieszkaniową (obecnie użytkownika wieczystego) własności skarpy na tyłach budynku przy ul. Powst. Wielkopolskiego 68. Komisja prosi prezydenta o przybliżenie możliwości rozwiazania tego problemu.

R. A.Kieszek zgłosił, że mieszkańcy domów w trójkącie ulic Apollina, Amona i Afrodyty chcą wykupić grunt, który leży niejako „wewnątrz” ich posiadłości. Wg informacji wiceprezydenta teren ten był już przygotowany do przetargu. Komisja prosi pana prezyzenta o wyjaśnienie sprawy.

Będący gościem komisji przewodniczący Rady Dzielnicy Redłowo, Ryszard Walczak, prosił o wyjaśnienie, czemu zaniedbany, nieuzytkowany grunt przy Bohaterów Starówki Warszawskiej i Redłowskiej, obecnie własność SM, nie został jeszcze przejęty na własność przez Miasto. Rada Dzielnocy chciałaby ten teren uporządkować, a obecnie spółdzielnia nie chce go na ten cel udostępnić. Wiceprez. B.Stasiak zobowiązał się wyjaśnić sprawę.

Na temat remontu ul. Heweliusza (kolejne zagadnienie podniesione przez p. Walczaka) należy rozmawiać z wiceprez. Markiem Stępą.

Pan R.Walczak zobowiązał się przekazać przewodniczącemu komisji wykaz potrzeb dzielnicy Redłowo, opracowany przez Radę Dzielnicy.

P. R.Walczak podniósł też problem katastrofalnego stanu technicznego budynku SP 34. Jego zdaniem w budynku tym niezbędny jest kompleksowy remont. Potrzeby tej szkoły znane są wiceprez. Ewie Łowkiel, zostaną na ten cel przeznaczone odpowiednie środki.

R.T.Szemiot prosił, aby wiceprez. E.Łowkiel przedstawiła komisji strategię podejmowania i przeprowadzania remontów w szkołach. Komisja postanowiła zaprosić panią prezydent na jedno ze swich kolejnych posiedzeń.

Następne posiedzenie – 29 sierpnia o godz. 11.00. Komisja zaprasza pana wiceprezydenta Marka Stępę, prosi go o zreferowanie zagadnień związanych z realizacją „listy rankingowej” remontów i inwestycji na gdyńskich ulicach.

______________________________________________

  ZARZADZENIA PREZYDENTA MIASTA w sprawach: 

2007-08-21: 

3186/07/V/P    organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Obłuże festynu kulturalno – rekreacyjnego pn. „Pożegnanie Lata”

3187/07/V/K   ustalenia zasad i terminów sporządzania projektów, planów finansowych na 2008 rok
3188/07/V/K   spisania z ewidencji księgowej należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień
3189/07/V/U   rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie .przetargu nieograniczonego powyżej 211.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przedsięwzięcia: „Przebudowa skrzyżowań w ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Gdyni”
3190/07/V/M  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne do 5.278.000 EUR na wykonanie przebudowy pomieszczeń i instalacji wewnętrznych w pawilonie usługowym przy ul. Morskiej 97

3191/07/V/M  wykonania wymiany pokrycia dachowego nad lokalem użytkowym przy ul. Opata Hackiego 17

3192/07/V/M  wykonania wymiany pokrycia dachowego budynku położonego przy ul. Morskiej 89-91

3193/07/V/M  wykonania orzeczenia mykologicznego, ekspertyzy technicznej oraz badań w zakresie określenia stopnia zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach biurowych w budynku mieszkalnym położonym przy Al. Marszałka Piłsudskiego 18-18D

3194/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Morskiej

3195/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Morskiej

3196/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Dickmana

3197/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Chylonskiej

3198/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Działowskiego

3199/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Warszawskiej 40

3200/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Warszawskiej 35

3201/07/V/M  uchylenia zarządzenia nr 834/07/V/M dotyczącego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

3202/07/V/O   przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych oraz opiekuńczo – wychowawczo- dydaktycznych wczesnego rozwoju dzieci

3203/07/V/O   zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dotyczących udzielenia dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2007
3204/07/V/O   ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań wychowawczo-edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii
3205/07/V/O   przeznaczenia środków finansowych na ogłoszenie prasowe o otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań wychowawczo-edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii, w dzienniku o zasięgu lokalnym
3206/07/V/O   dofinansowania dla Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych kosztów związanych z transportem pracowni elektrycznej
3207/07/V/O   Regulaminu Nagród Prezydenta Miasta Gdyni na rok 2007 dla pracowników gdyńskiej służby zdrowia
3208/07/V/O   zmiany zapisów zarządzenia 2192/07/IV/0 Prezydenta Miasta Gdyni
3209/07/V/P    powołania Komisji Oceniającej
3210/07/V/P    zmiany zarządzenia nr 2760/07/V/P dotyczącego wykonania monitoringu wizyjnego w Dzielnicy Działki Leśne
3211/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Janowskiej
3212/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Janowskiej
3213/07/V/S   podpisania umowy najmu pomieszczeń przy ul. Tadeusza Wendy 7/9

3214/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie przesunięcia przejścia dla pieszych na ul. Wrocławskiej

3215/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie projektu odwodnienia parkingu zaprojektowanego przy ul. Kościelnej

3216/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie „Opracowania obejmującego pomiary, analizy warunków ruchu i stanu bezpieczeństwa oraz opinii mieszkańców przed planowaną przebudową skrzyżowania ulic: Morskiej i Kartuskiej w Gdyni”

3217/07/V/U   2882/07/V/P dotyczącego wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę na zasilanie i likwidację kolizji elektroenergetycznych związanych z budową Hali Sportowo – Widowiskowej

3218/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy drogi eksploatacyjnej wzdłuż rzeki Kaczej

3219/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie robót naprawczych na zadaniu „Zajezdnia Autobusowa przy ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni”

3220/07/V/O   uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w budżecie miasta Gdyni na rok 2007

3221/07/V/M  zlecenia do kwoty 14.000 EUR wynajęcia pokoi w Hotelu Gdynia

3222/07/V/M  .współfinansowania do kwoty 14.000 EUR produkcji przez Telewizję TVN audycji „Projekt plaża” 

3223/07/V/U   unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na wykonanie: „Dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulic Morska – Karuska

3224/07/V/U   wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na wykonanie: „Dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulic Morska – Karuska

3225/07/V/U   zmiany umowy dzierżawy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni

3226/07/V/S   uruchomienia środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

3227/07/V/P    sfinansowania wyjazdu przedstawiciela organizacji pozarządowej na konferencję młodzieżową w Parnau /Estonia

3228/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego na zakup 150 płyt DVD z filmem dokumentalnym poświęconym prezydent Gdyni Franciszce Cegielskiej

3229/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2007 roku

3230/07/V/P    zakupu 6 sztuk telefonów przemysłowych /modemów GSM/GPRS/ o symbolu Motorola g 24 oraz 6 sztuk kart SIM z uruchomioną usługą transmisji danych

3231/07/V/P    zmiany zarządzenia nr 2847/07/V/P z 9.07.2007 r. w sprawie dostawy energii elektrycznej dla potrzeb systemu syren alarmowych miasta

3232/07/V/P    dostawy energii elektrycznej dla potrzeb systemu syren alarmowych miasta

3233/07/V/U   zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 € a poniżej 5.278.000 EUR na wybór wykonawcy zadnia „ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych typu YOMB w krawężniku w ul. Starodworcowej w Gdyni”

3234/07/V/P    dostawy, montażu i uruchomienia w systemie trzech syren alarmowych

3235/07/V/U   unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 211.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ul. Ejsmonda

3236/07/V/U   wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie ulicy Partyzantów w Gdyni

3237/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy nr KB/613/UI/208/W/2006 z 25.09.2006 r. na wykonanie zadania „ul. Świętojańska – pętla uliczna”

3238/07/V/U   akceptacji treści porozumienia między Gminą Miasta Gdyni a Firmą Wielobranżową „Polcourt” Marek Piotrowicz dotyczącego zadania pn. „Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Radosnej w Gdyni”, realizowanego na podstawie umowy nr KB/925/UI/329/W/2006 z 29.12.2006 r.

3239/07/V/U   akceptacji zmian treści umowy nr KB/441/UI/148-W/2007 z dnia 19.06.2007 r. na wykonanie robót budowlanych objętych projektem „rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II, polegających na rozbiórce wiaduktu i budowie nowego obiektu mostowego WD-3

____________________________________________

INTERPELACJE: 

1.        Od czasu opublikowania poprzedniego numeru Biuletynu żaden z Radnych nie złożył interpelacji.

_________________________________________

 STALE TERMINY POSIEDZEN KOMISJI RADY: 

Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień przed sesją, godz. 15.00

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej -                 wtorek, godz. 17.00

Komisja Kultury - środa, tydzień przed sesją, godz. 16.15

Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00

Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień przed sesją, godz. 16.00

Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 16.00

Komisja Statutowa - poniedziałek, tydzień przed sesją, godz. 16.00

Komisja Strategii - wtorek przed sesją, godz. 16.00

Komisja Zdrowia - środa, tydzień przed sesją, godz. 17.00

______________________________________________

 INFORMACJA O TERMINACH POSIEDZEN KOMISJI RADY: 
Komisja Budżetowa: 29.08., godz. 11.30
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 29.08., godz. 11.00
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej:
Komisja Kultury: 05.09., godz. 15.30, Teatr Muzyczny
Komisja Oświaty:
Komisja Rewizyjna: 29.08., godz. 08.00
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:
Komisja Sportu i Rekreacji:

Komisja Statutowa:

Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: 12.09., godz. 16.00, s. 105A

_____________________________________________

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 29.08.2007
Data udostępnienia informacji: 26.09.2007
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.05.2020 15:35 Dodanie informacji Dorota Nelke