Biuletyn Informacyjny Rady Miasta Nr 14

Nr 14

17 sierpnia 2007 roku

Nakład 60 egz.


____________________________________________________________________________________________________                 
Zamknięto 16.08.07, godz. 15:30. 

INFORMACJE O PRACYKOMISJI RADY MIASTA: 

Komisja Kultury – 13 czerwca: 

Porządek:

1.                    Przyjecie protokołu,

2.                    Zapoznanie się z działalnością Centrum Kultury,

3.                    Wolne wnioski.

Ad. 1

Protokół przyjęto bez uwag.

Ad. 2

Informacje na temat działalności Centrum Kultury przekazał jego dyrektor, Leszek Kopeć. Materiały dotyczące działalnosci stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Dyr. Kopeć oprowadził członków komisji po Centrum, zaprezentował nową salę widowiskową, której remont ma się zakończyć za 2-3 miesiące. Przedstawił również wykaz imprez, które miały miejsce od stycznia do czerwca 2007 roku, omówił budżet centrum. Centrum finansowane jest głównie z budżetu miasta, dofinansowywane przez samorząd województwa, ministerstwo kultury i sponsorów. Dyrektor omówił tygodniowy plan zajęć Centrum oraz ubiegłoroczne finanse. Część zysku przekazano na modernizację sali.

Na zakończenie dyrektor przedstawił plany działalności Centrum. Jednym z ważniejszych zamierzeń będzie ustanowienie Gdyni jako miejsca, gdzie odbywać się będzie Międzynarodowy Przegląd – Światowy Festiwal Kina Niezależnego. Planuje się również uruchomienie studium filmowego z doskonałą kadrą.

Wnioski członków komisji:

1.                    stworzyć warsztaty teatralne dla młodzieży, kończące się przeglądem teatrów amatorskich (J.Zielińska),

2.                    poszerzenie oferty dla młodzieży – o piłkę koszykową, bilard, pingpong (M.Zabiegałowski),

3.                    zorganizowanie międzyszkolnego konkursu fotograficznego dla młodzieży (A.Gurazda),

4.                    wystawy twórczosci gdyńskich dzieci na Skwerze Kościuszki (P.Nogalski),

5.                    uruchomienie galerii internetowych (B.Łęgowska).

Komisja wnioskuje do prezydenta B.Stasiaka o wyjaśnienie kwestii dzierżawy parkingu przy Centrum przez Szkołę Amerykańską oraz o ułożenie na parkingu kostki brukowej (współfinansowane przez miasto i szkołę).

Komisja podziękowała dyrektorowi i pracownikom Centrum za wkład pracy i zaangażowania.

______________________________________________

 Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 19 czerwca: 

Porządek posiedzenia:
1.                    Opiniowanie projektów uchwał na sesję 27 czerwca,
2.                    Sprawy bieżące.Ad. 1Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawach:

·                      zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/44/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2007 (4.1.) - opinia pozytywna – 3/0/0

·                      upoważnienia Prezydenta Miasta do składania w imieniu Gminy Miasta Gdyni oświadczeń w przedmiocie nabywania prawa użytkowania wieczystego, prawa własności nieruchomości położonych na terenie Miasta Gdyni, zamiany oraz nabywania nakładów poniesionych na wybudowanie garaży wybudowanych ze środków własnych najemców gruntu gminnego zgodnie z pozwoleniem na budowę jako obiekt stały (4.8); opinia pozytywna – 3/0/0

·                      wezwania Mariana i Janiny Głogowskich do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr VI/128/07 rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, rejon ulic Chabrowej i Jałowcowej (4.9.); opinia pozytywna – 1/0/2

·                      wezwania Jana i Krystyny Głogowskich do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr VI/128/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, rejon ulic Chabrowej i Jałowcowej (4.10.) opinia pozytywna – 1/0/2

·                      uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Drzymały, Ramułta (4.11.) opinia pozytywna – 4/0/0

·                      uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kacze Buki w Gdyni (4.12.) opinia pozytywna – 4/0/0

·                      skargi na uchwałę nr XIX/622/2000 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – Osiedla Meksyk (4.13.) opinia pozytywna – 4/0/0

·                      wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych pod przebudowę Węzła Św. Maksymiliana i ul. Świętojańskiej wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską 4.17) opinia pozytywna – 3/0/0

·                      wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych położonej w Gdyni przy ul. Frezerów (4.18) opinia pozytywna – 3/0/0

·                      wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod przebudowę układu drogowego ul. Olimpijskiej, ul. Stryjskiej oraz budowę kładki nad torami i Drogą Gdyńską (4.19) opinia pozytywna – 3/0/0

·                      wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych przeznaczonej pod budowę ul. Cechowej (4.20) opinia pozytywna – 4/0/0

·                      nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Śląskiej; (4.21.) opinia pozytywna – 4/0/0

·                      nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Hryniewickiego w Gdyni; (4.22.) opinia pozytywna – 4/0/0

·                      oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste działki gruntu w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kalksztajnów; (4.23.) opinia pozytywna – 4/0/0

·                      wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, w tym zabudowanych, położonych przy ul. Ledóchowskiego 6 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego; (4.24.) opinia pozytywna – 4/0/0

·                      wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Płk. Dąbka 163-165 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego; (4.25.) opinia pozytywna – 4/0/0

·                      wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Północnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego; (4.26) opinia pozytywna – 4/0/0

·                      wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Partyzantów 26, w formie przetargu ustnego nieograniczonego; (4.27) opinia pozytywna – 4/0/0

·                      wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wójta Radtkego 9A w trybie przetargu ustnego ograniczonego; (4.28) opinia pozytywna – 4/0/0

·                      wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Norwida, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni; (4.29) opinia pozytywna – 4/0/0

·                      wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Muchowskiego 4 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego; (4.30) opinia pozytywna – 4/0/0

·                      wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Łużyckiej w trybie bezprzetargowym; (4.31.) opinia pozytywna – 4/0/0

·                      wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Potasowej na rzecz jej użytkownika wieczystego; (4.32.) opinia pozytywna – 4/0/0

·                      wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 15 na rzecz jej użytkownika wieczystego; (4.33) opinia pozytywna – 4/0/0

·                      wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Powstania Wielkopolskiego 51; (4.34.) opinia pozytywna – 4/0/0

·                      wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Bursztynowej 10; (4.35.) opinia pozytywna – 4/0/0

·                      zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, będącej w użytkowaniu wieczystym Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdyni; (4.36) opinia pozytywna – 4/0/0

·                      zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, przeznaczoną pod budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i tymczasowymi drogami gminnymi w rejonie ulic Stryjska – Przemyska; (4.37) opinia pozytywna – 4/0/0

ANEKS:

·                      wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych pod budowę urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Chylonki wraz z regulacją odbiornika na odcinku od torów PKP do ul. Hutniczej; (aneks 4) opinia pozytywna – 4/0/0

·                      wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej położonej przy ul. Chylońskiej 171 C; (aneks 5) opinia pozytywna – 4/0/0

·                      wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych pod budowę zbiornika retencyjnego „Karwiny” w rejonie ul. Nałkowskiej wraz z urządzeniami podczyszczającymi (aneks 6) opinia pozytywna – 4/0/0

·                      w sprawie dwóch uchwał z aneksu, dotyczących ul. Spacerowej, komisja spotka się tuż przed sesją, o godz. 11.20. Komisja zaprasza wiceprez. M.Stępę i prosi o informację wynikającą z ustaleń planu miejscowego dla tego terenu.

Ad. 2

1.                    R. P.Stolarczyk poinformował, że została przygotowana odpowiedź na pismo p. Henryka Wdowiaka, dotyczące problemów wspólnoty przy ul. Starowiejskiej. Wiceprez. B.Stasiak naświetlił sprawę. Na obecnym etapie sprawa powinna zostać zgłoszona do sądu, celem ostatecznego rozstrzygnięcia.

2.                    Zdaniem komisji rady dzielnic powinny mieć możliwość opiniowania decyzji o wycince drzew w Gdyni. Komisja prosi radców prawnych o wyjaśnienie, czy w świetle obowiązującego prawa możliwe jest zobowiązanie organów miasta do zasięgania opinii rad dzielnic w tej sprawie. Jeśli nie jest to możliwe, komisja prosi o informację, dlaczego i na jakiej podstawie.

______________________________________________

 Komisja Kultury – 27 czerwca: 


Porządek:

1.        Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

2.        Opinie do projektów uchwał na sesję 27 czerwca,

3.        Sprawy wniesione i wolne wnioski.

 

Ad. 1

Protokół przyjęto bez zastrzeżeń.

Ad. 2

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał:

4.1. – zmian do budżetu na rok 2007 – projekt wraz z autopoprawka zreferował pan skarbnik K.Szałucki. Szczegółowo przedstawił rozliczenie kosztów Nocy Świętojańskiej w Gdyni. Poinformował, że zadania te finansowane są z nadwyżki budżetowej.

R. A.Gurazda pytał, czemu wybrano ten a nie inny zespół realizujący obsługę Nocy. C.Chludziński z Wydziału Kultury wyjaśniał, że w kulturze wszyscy wykonawcy wybierani są z wolnej reki, a nie w przetargu. Ten akurat zespół dał się już poznać z dobrej strony, i dlatego go wybrano.

Komisja wnioskuje o wcześniejsze informowanie jej o planowanych w mieście imprezach kulturalnych oraz o ich kosztach. Wydział Kultury uznał, że jest to bardzo słuszny wniosek. Informacja o imprezach mogłaby być do radnych rozsyłana mailem.

Wynik głosowania nad wnioskiem – 5/0/0.

projekt nr 9 z aneksu w sprawie przyjęcia wspólnego prowadzenia Teatru Muzycznego jako przedsięwzięcia miejskiego i wojewódzkiego.

W powszechnej opinii mieszkańców Teatr Muzyczny jest instytucją gdyńską, nie wnika się w źródło finansowania tej placówki. Proponuje się obecnie, aby miasto finansowało Teatr w 2/8 a samorząd województwa w 6/8. Warunkiem jest częściowa przebudowa teatru.

Po dyskusji komisja zaopiniowała projekt pozytywnie – 5/0/0.

Ad. 3

Naczelnik Wydz. Kultury W.Grzechnik poinformował o niektórych imprezach kulturalnych planowanych latem w Gdyni – m.in. 5 sierpnia odbędzie się koncert Simphonietta Cracovia pod batutą K.Pendereckiego.

Następne posiedzenie – 30.08., godz. 15.00 w Teatrze Muzycznym.

stały termin – III czwartek miesiąca, godz. 15.00.

______________________________________________

 Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska – 27 czerwca: 


Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 27 czerwca.

2. Wolne wnioski.


Ad. 1

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał, które zreferowali wiceprez. M.Stępa i naczelnik M.Karzyński.

4.9. - wezwania Mariana i Janiny Głogowskich do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr VI/128/07 rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, rejon ulic Chabrowej i Jałowcowej – opinia pozytywna – 6/0/0

4.10. - wezwania Jana i Krystyny Głogowskich do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr VI/128/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, rejon ulic Chabrowej i Jałowcowej – opinia pozytywna – 6/0/0

4.11. - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Drzymały, Ramułta – opinia pozytywna – 5/0/0

4.12. - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kacze Buki w Gdyni – opinia pozytywna – 6/0/0,

4.13. - skargi na uchwałę nr XIX/622/2000 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – Osiedla Meksyk – opinia pozytywna – 5/0/0.

 

Ad. 2

Wolnych wnioskow nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie zakończono.

______________________________________________

 Komisja Samorzadnosci Lokalnej i Bezpieczenstwa – 5 lipca: 

Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji  Stanisław Borski, który przywitał członków komisji i zaproszonych gości:
-          Komendanta Policji w Gdyni – p.Marka Chrabkowskiego,
-          p. Zbigniewa Myszkiera – asp.sztabowego w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni,
-          p.Bogusława Stasiaka – Wiceprezydenta Miasta Gdyni,
-          p.Dariusza Wisniewskiego – Komendata Strazy Miejskiej,
-          p.Zdzisława Kobylinskiego – Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
-          p.Zbigniewa Bisewskiego – Kierownika Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
-          oraz radne Miasta Gdyni: p.Mirosławę Borusewicz i p.Beatę Łęgowską 

Następnie Przewodniczący  przedstawił  zmieniony porządek posiedzenia:

1.        Prezentacja projektowanego przez miasto systemu monitoringu wizyjnego – referuje Wiceprezydent B.Stasiak
2.         Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 21 czerwca br. nt wniosków rad   dzielnic.
3.        Dyskusja nad zmianami do systemu działania rad dzielnic.

4.        Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.        Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.

Ad. 1
Wiceprezydent Miasta B.Stasiak omówił oraz przedstawił w formie prezentacji video przygotowywany do realizacji system monitoringu wizyjnego miasta z uwzględnieniem lokalizacji 100 kamer. Inwestycja jest przewidziana do realizacji na 3 lata.Lista zaproponowanych lokalizacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Komendant Straży Miejskiej oraz przedstawiciel Komendy Policji oznajmili, żę mapa punktów, gdzie będą umieszczone kamery została przygotowana w oparciu o analizę stanu bezpieczeństwa i wykroczeń opracowaną przez Komendę Policji i Straż Miejską. Zwrócono uwagę , że rejony przedstawione w wykazie lokalizacji kamer nie odpowiadają samorządowym granicom dzielnic.Radny M.Bzdęga zwrócił się do Prezydenta B.Stasiaka z prośbą, aby umożliwić radom dzielnic przekazywanie uwag dot. lokalizacji kamer.Z.Kobyliński przekazał informacje, aby wszelkie uwagi zgłaszać do Wydziału Zarządzania Kryzysowego do naczelnika, bądź p.Kierownika Bizewskiego albo kierować drogą elektroniczną na adres:  wydz.zarzadzania_kryzysowego@gdynia.pl
Przewodniczący S.Borski podziękował gościom za przybycie.

Ad.2
Przewodniczący stwierdził kworum i poprosił o uwagi do protokołu z dnia 21 czerwca br. Uwag nie zgłoszono, protokół został przyjęty.

Ad.3
W wyniku dyskusji nad zmianami dotyczącymi finansów rad dzielnic zgłoszono następujące wnioski:
1.        zwiększenie możliwości finansowych rad dzielnic poprzez zorganizowanie większej liczby konkursów (A.Gurazda, B.Bartoszewicz): wynik głosowania 6/0/0;
2.        zwiększenie  stawki na rok 2008 na 1 mieszkańca do 10 zł (M.Bzdęga): wynik głosowania 2/4/0;
3.        zwiększenie jednorazowo stawki podstawowej na mieszkańca, znacznie powyżej wskaźnika inflacji, a w kolejnych latach stosowanie przelicznika zgodnie z dotychczasową procedurą ( J.Chacuk): wynik głosowania 3/1/2.Z wnioskiem nr 1 i nr 3 postanowiono wystapic do Prezydenta Miasta.

Ad. 4
Ustalono termin kolejnego spotkania komisji– 23 sierpnia, godz. 16,00.

______________________________________________

 ZARZADZENIA PREZYDENTA MIASTA w sprawach: 

2007-06-26: 

2571/07/V/K   kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

2572/07/V/U   wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na wykonanie  projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ul. Ejsmonda
2573/07/V/U   unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu na wybór koncepcji architektoniczno – urbanistycznej , poprzedzającej wybór wykonawcy na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę  ulicy Starowiejskiej
2574/07/V/U   wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zadania : „Budowa schodów terenowych na zakończeniu ulicy Cechowej”
2575/07/V/U   uregulowania należności za wydanie warunków technicznych przyłączenia budynku Komisariatu Policji przy ul. Redłowskiej
2576/07/V/U   akceptacji treści aneksu do umowy nr KB/214/UI/62/W/2007 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego stacji prostownikowej dla zasilania sieci trolejbusowej przy ul. Kieleckiej
2577/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 2428/07/V/U dotyczącego zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego regulacji rzeki Chylonki
2578/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 2477/07/V/U dotyczącego akceptacji zmiany treści umowy KB/241/UI/71-W/2007 na wykonanie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego budowy urządzenia podczyszczającego na kanale deszczowym w ul. Chwaszczyńskiej
2579/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 2478/07/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie usługi w ramach realizowanego zadania polegającego na opracowaniu projektu budowlano – wykonawczego budowy urządzenia podczyszczającego na kanale deszczowym w ul. Chwaszczyńskiej
2580/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/613/UI/208/W/2006 na wykonanie zadania : „Ulica Świętojańska – pętla uliczna”
2581/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie drogowego oznakowania pionowego ulicy Wójta Radtkego, Jana z Kolna
2582/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej reki do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty dodatkowej związanej z inwestycją: „Budowa krytej pływalni przy Zespole  Szkół nr 7 przy ul. Stawnej”
2583/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR w trybie zamówienia z wolnej reki na wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją: „Budowa ulicy Krawieckiej
2584/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 2064/07/V/U dotyczącego podpisania umowy pomiędzy gminą Gdynia a PEWIK w Gdyni na eksploatację sieci sanitarnej i wodociągowej oraz przepompowni ścieków w ulicach Chwaszczyńskiej, Racławickiej, Olgierda i Grażyny
2585/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na opracowanie aktualizacji koordynacji sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy Wielkopolska – Chwaszczyńska
2586/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 16 934/07/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na prowadzenie, jako główny projektant prac przy sporządzaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, w rejone ulicy Miętowej i rzeki Kaczej
2587/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 16 937/07/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonywanie kolorowych kserokopii, kserokopii na foliach oraz skanowanie
2588/07/V/U   rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, rejon ulic Jana z Kolna i Portowej
2589/07/V/U   rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej
2590/07/V/U   podpisania aneksu do umowy na prowadzenie jako główny projektant prac przy sporządzaniu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack tzw. Kacze Buki
2591/07/V/U   zmiany treści zarządzenia nr 2366/07/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budżetu jednostki budżetowej Biura Planowania  Przestrzennego Miasta Gdyni oraz organizację spraw finansowo – księgowych Biura
2592/07/V/O   przyznania premii dla dyrektora SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień2593/07/V/O   upoważnienia do zawarcia umowy z dyrektorem SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień dotyczącego przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania samochodu osobowego do celów służbowych
2594/07/V/O   zakupu komputera dla Urzędu Miasta Gdyni w ramach projektu „Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007”
2595/07/V/O   zakupu artykułów biurowych dla gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych i Urzędu Miasta Gdyni w ramach projektu „Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007”
2596/07/V/O   dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów z IX Liceum Ogólnokształcącego do gimnazjum w Bonn2597/07/V/O   dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów z I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego do gimnazjum w Getyndze
2598/07/V/O   skierowania spraw na drogę postępowania sądowego
2599/07/V/O   powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
2600/07/V/S    wyrażenia zgody na zakup aparatów cyfrowych dla Straży Miejskiej
2601/07/V/M  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad przeprowadzeniem kompleksowej termomodernizacji budynków placówek oświatowych
2602/07/V/M  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 211.000 EUR na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: „Budowa budynku mieszkalnego  z lokalami socjalnymi przy ul. Widnej”
2603/07/V/M  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Budowa budynku mieszkalnego  z lokalami socjalnymi przy ul. Widnej”
2604/07/V/M  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 5.278.000 EUR na wykonanie remontu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Narcyzowej
2605/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy robót budowlanych w budynku Przychodni  Lekarskiej „Orłowo” przy ul. Wrocławskiej
2606/07/V/M  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na wykonanie przebudowy pomieszczeń lokalu użytkowego  położonego przy ul.  Traugutta
22607/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Armii Krajowej
242608/07/V/M  rozbiórki budynku mieszkalnego  położonego przy ul. Inżynierskiej
2609/07/V/M  zagospodarowania terenu – wzmocnienie skarpy  przy budynku położonym przy ul. Kapitańskiej
392610/07/V/M  remontu balkonu w mieszkaniu gminnym położonym przy ul. Chrzanowskiego
2611/07/V/M  ustanowienia dozoru lokali mieszkalnych w budynkach położonych przy ul. Widnej, Rolniczej, Świeckiej i Zamenhofa
2612/07/V/M  wykonania robót elektrycznych w Sali kinowej  oraz w pomieszczeniach przynależnych w budynku Stoczni Remontowej „Nauta” przy ul. Waszyngtona 12613/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Warszawskiej
2614/07/V/M  wykonania orzeczenia stanu technicznego balkonów w budynku położonym przy ul. Pomorskiej
2615/07/V/M  administrowania budynkami rybackimi przy ul. Orłowskiej
2616/07/V/M  upoważnienia kierownika Administracji Budynków Komunalnych nr 3 do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby boksów rybackich przy ul. Orłowskiej
32617/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 2251/07/V/M dotyczącego wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Świętojańskiej i Derdowskiego
2618/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2619/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2620/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Mokwy przeznaczonej do wydzierżawienia
2621/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Mokwy przeznaczonej do wydzierżawienia
2622/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Afrodyty przeznaczonej do wydzierżawienia
2623/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sieradzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia
2624/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Cumowników przeznaczonej do wydzierżawienia
2625/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Słupeckiej przeznaczonej do wydzierżawienia
2626/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Anyżowej przeznaczonej do wydzierżawienia
2627/07/V/M  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na ustawienie straganu 16/14 wzdłuż ulicy Wójta Radtkego – rejon placów Miejskich Hal Targowych
2628/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Bernadowskiej
2629/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wrocławskiej
2630/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wrocławskiej
2631/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wrocławskiej
2632/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wrocławskiej
2633/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wrocławskiej
2634/07/V/M  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy MG/129/2002 na grunt położony przy ul. Pionierów
2635/07/V/M  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy MG/129/2002 na grunt położony przy ul. Pionierów
2636/07/V/M  zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa nieruchomości drogowej
2637/07/V/M  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni niezabudowanej nieruchomości  przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia –Zachód
2638/07/V/M  zmiany zarządzenia 1322/07/V/M dotyczącego użyczenia nieruchomości położonej przy ul. Śliskiej na rzecz Koncernu Energetycznego ENERGA S.A
2639/07/V/M  zmiany zarządzenia 1465/07/V/M dotyczącego określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych położonej przy ul. Kmicica
2640/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na publikację kalendarza imprez w Gdyni w magazynie „Świat Podróże i Kultura”
2641/07/V/M  zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania i montażu tablic informacyjnych o dostępie do bezprzewodowego Internetu
2642/07/V/M  akceptacji treści umowy realizacji programu artystycznego podczas Pikniku Rodzinnego w Orłowie
2643/07/V/M  udzielenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gdyni
2644/07/V/M  akceptacji treści umowy MG/19/MGG/16/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Wielkopolskiej
2645/07/V/M  akceptacji treści umowy MG/17/MGG/14/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Unruga
252646/07/V/M  akceptacji treści umowy MG/12/MGG/12/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Kościelnej
2647/07/V/M  akceptacji treści umowy MG/40/MGG/27/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa
2648/07/V/M  akceptacji treści umowy MG/1/MGG/1/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa
2649/07/V/M  akceptacji treści umowy MG/2/MGG/2/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Władysława IV
2650/07/V/M  akceptacji treści umowy MG/3/MGG/3/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Władysława IV
2651/07/V/M  akceptacji treści umowy MG/4/MGG/4/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Władysława IV
2652/07/V/M  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 5.278.000 EUR na przebudowę pomieszczeń i instalacji wewnętrznych baru mlecznego w pawilonie usługowym przy ul. Morskiej
2653/07/V/P    atwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Gdyni za rok 2006
2654/07/V/S    zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni
2655/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 807/03/IV/M dotyczącego określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Nagietkowej
2656/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 1475/07/V/M dotyczącego określenia warunków dołączenia  i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Sojowej
2657/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 850/07/V/M dotyczącego określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Promiennej
2658/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 849/07/V/M dotyczącego określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Promiennej
2659/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej adaptacji pomieszczeń pawilonu „C” Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Staffa
2660 /07/V/U  przekazania do realizacji Komunalnemu Związkowi Gmin „Dolina redy i Chylonki” zadania „Zbiórka i utylizacja przeterminowanych odczynników z gdyńskich szkół”
2661 /07/V/M kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2662 /07/V/P   wykonania naprawy syreny alarmowej
2663 /07/V/P   zmiany zarządzenia nr 6305/2004/IV/P dotyczącego zakupu dzierżawy kanalizacji kablowej dla potrzeb systemu monitorowania wizyjnego Miasta Gdyni
2664 /07/V/S   wyrażenia zgody na zakup tonerów do drukarek
2665 /07/V/M zmiany zarządzenia nr 2190/07/V/M dotyczącego określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Myśliwskiej
2666 /07/V/M zmiany zarządzenia nr 2161/07/V/M dotyczącego określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Żeromskiego
2667 /07/V/U  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie robót konserwatorsko – restauratorskich przy zabytkowym ogrodzeniu parku Kolibki w Gdyni
2668 /07/V/S   Zakupu artykułów gospodarstwa domowego dla Straży Miejskiej
2669 /07/V/S   zmiany paragrafu zarządzenia prezydenta miasta nr 1842/2007/V/S dot. wyposażenia apteczek pierwszej pomocy

2670 /07/V/U  akceptacji zmian treści umowy nr KB/895/UI/320/W/2006 na wykonanie robót na zadaniu „budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Nr 7 w Gdyni przy ul. Stawnej”

2671 /07/V/U  udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy dodatkowych połączeń kablowych SN z projektowanej stacji prostownikowej przy ul. Kieleckiej

2672 /07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2007 roku

2673 /07/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup map ścieżek rowerowych

2674 /07/V/M zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania flag z nadrukiem okolicznościowym z okazji „Open’er Festival w Gdyni”

2675 /07/V/M udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na emisję 20 sekundowego spotu reklamowego „Piknik Rodzinny w Orłowie”

2676/07/V/M  zlecenia do kwoty 14.000 EUR  produkcji 20 sekundowego filmu reklamowego „Piknik rodzinny w Orłowie”

2677/07/V/M  ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na przyjęcie do realizacji zadania prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych

2678/07/V/O   dofinansowania wyjazdu zespołu muzycznego na igrzyska młodzieży w Aalborgu, organizowane w dniach 31 lipca – 5 sierpnia 2007 roku

2679/07/V/O   udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup części i akcesoriów komputerowych dla potrzeb UM Gdyni

2680/07/V/U   zawarcia umowy w sprawie ustalenia szczegółowych warunkowych przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 11 kondygnacyjnego wraz z częścią niską mieszkalną 5 i 3 kondygnacyjną z garażem podziemnym w Gdyni przy ul. Wiejskiej

2681/07/V/U   wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę „przebudowa stadionu piłkarskiego z zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą techniczną”

2682/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR€ na opracowanie zmian w projekcie przebudowy stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej – II etap /trybuna VIP/

2683/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wyceny materiałów roślinnych znajdujących się w wydzielonym pasie części ogródków działkowych przeznaczonym pod realizacją budowy „drogi różowej”

2684/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/213/UI/61/W/2007 na wybór wykonawcy zadania „Ulica Tetmajera w Gdyni – I etap – odcinek od posesji nr 22 do ul. Syrokomli oraz III etap”

2685/07/V/U   akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr KB/100/UI/39/W/2007 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy skrzyżowania ulic: Adm. Józefa Unruga, Puckiej, Złotej, Platynowej i Kmdr. Xawerego Czernickiego w Gdyni

2686/07/V/U   wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Północnej z ul. Chylońską wraz z przebudową infrastruktury

2687/07/V/U   wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę stadionu rugby z zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą techniczną

2688/07/V/M  udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR oraz akceptacji treści umowy o współpracy w ramach realizacji przedsięwzięcia „bezprzewodowy dostęp do sieci internet”

2689/07/V/M  zmiany brzmienia § 2 zarządzenia nr 1891/07/V/M z 27 kwietnia 2007 r.

2690/07/V/M  zlecenia do kwoty 14.000 EUR, wykonania, montażu i demontażu sześciu powłok na bramownice na terenie Gdyni i jednego transparentu z nadrukiem okolicznościowym z okazji „Open’er Festival” w Gdyni

2691/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie tabliczek okolicznościowych oraz pucharów jako nagród dla uczestników eliminacji do IX Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu

2692/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup folderu z cyklu „Wycieczki szlakami pieszymi regionu gdańskiego – szlak Źródła Marii”

2693/07/V/U   zamówienia wykonania filmu edukacyjnego o zabytkach Gdyni w związku z konferencją naukową o modernizmie w Gdyni

2694/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR  na wykonanie 208 sztuk koszulek kolorowych z nadrukiem „Nowe życie puszki”

2695/07/V/P    współorganizacji uroczystości z okazji 25 lecia Daru Młodzieży

2696/07/V/S    określenia mienia przekazywanego w zarząd Biuru Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

2697/07/V/U   zawarcia aneksu nr 1 do umowy na opracowanie koncepcji zintegrowanego systemu zarządzania ruchem na obszarze Gdańska, Gdyni i Sopotu

2698/07/V/O   zmiany zarządzenia nr 2368/07/V/O prezydenta miasta z 5 czerwca 2007 roku

2699/07/V/O   ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych wczesnego rozwoju dzieci

2700/07/V/O   ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć wychowawczych

2701/07/V/S    opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji pomieszczenia 111 w budynku UM Gdyni – o wartości do 14.000 EUR

2702/07/V/P    zawarcia umowy dotyczącej współfinansowania kosztów utrzymania policjantów służby kandydackiej

2703/07/V/S    wyrażenia zgody na zakup czajników bezprzewodowych, wentylatorów oraz lamp biurowych – o wartości do 14.000 EUR

2704/07/V/S    udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie badań lekarskich pracowników Straży Miejskiej UM Gdyni

2705/07/V/S    zakupu literatury fachowej dla UM Gdyni 2007 rok

2706/07/V/S    zmiany § 3 w zarządzeniu prezydenta miasta Gdyni nr 1985/07/V/S z 8 maja 2007 roku

2707/07/V/R   zawarcia aneksu do umowy na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni”

2708/07/V/R   zawarcia umowy z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym z siedzibą w Kluczach na realizację zadania polegającego na utworzeniu i prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu z terenu Gdyni

2709/07/V/U   wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę „ul. Grodnieńskiej wraz z wyposażeniem technicznym i infrastrukturą techniczną nie związaną z drogą”

2710/07/V/U   wyrażenia zgody na przepisanie decyzji o pozwoleniu na budowę zagospodarowanie placu zabaw wraz z infrastrukturą w zakresie budowy przyłącza kablowego zasilającego plac zabaw przy ul. Radosnej w Gdyni


 2007-06-27: 

2711/07/V/K   zmian w budżecie Miasta Gdyni na rok 2007

2712/07/V/K   zmiany zarządzenia nr 1017/07/IV/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2006 rok

2713/07/V/K   zmiany zarządzenia nr 1018/07/IV/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2006 rok

2714/07/V/P    Zmiany zarządzenia nr 1884/07/V/P dotyczącego zawarcia porozumienia  w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania Policji w roku 2007


2007-07-03: 
2718/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji : „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Złotej”
2719/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie budowy muru oporowego wraz z ogrodzeniem posesji położonej przy ul. Orlicz Dreszera
2720/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na eksploatację przepompowni ścieków zlokalizowanej przy Bulwarze Nadmorskim
2721/07/V/U   zatwierdzenia wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2007 realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
2722/07/V/U   wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1 do umowy KB/334/UO/16-W/2007 na dofinansowanie zadania „Wystawki wiosenne 2007 – zbiórka odpadów wielkogabarytowych”
2723/07/V/R   zwolnienia ze stanowiska dyrektora wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka
2724/07/V/R   zatrudnienia dyrektora wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka
2725/07/V/S    zawarcia umowy na świadczenie usług telefonicznych na potrzeby Biur Rad Dzielnic
2726/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Świeckiej
22727/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Wójta Radtkego
262728/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Władysława IV 7-15
2729/07/V/M  wykonania remontu dojścia do budynku mieszkalnego położonego przy ul. Bp. Dominika 7-11
2730/07/V/M  wykonania remontu chodnika przy ul. Powstania Wielkopolskiego78
2731/07/V/M  wykonania remontu chodnika przy ul. Legionów 94-98
2732/07/V/M  remontu schodów prowadzących do lokalu użytkowego położonego przy ul. Świętojańskiej 118
2733/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Świeckiej2734/07/V/M  ustanowienia dozoru lokalu mieszkalnego budynku położonego przy ul. Matejki
2735/07/V/M  remontu kanalizacji deszczowej dla dwóch budynków, położonych przy ul. Żeglarzy, z lokalami socjalnymi
2736/07/V/M  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Asnyka przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego
2737/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Głogowej 33 przeznaczonej do wydzierżawienia
2738/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Głogowej 37 przeznaczonej do wydzierżawienia
2739/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Głogowej 39 przeznaczonej do wydzierżawienia
2740/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Głogowej 41 przeznaczonej do wydzierżawienia
2741/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Hallera przeznaczonej do wydzierżawienia
2742/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Janowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
2743/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Janowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
2744/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Janowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
2745/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Komandorskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
2746/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni Kolonii przeznaczonej do wydzierżawienia
2747/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rumiankowej przeznaczonej do wydzierżawienia
2748/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Bernadowskiej
2749/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Szyprów
2750/07/V/M  przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej
2751/07/V/M  przyjęcia treści aneksu do umowy 05/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości przeznaczonej na działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej położonego przy ul. Porębskiego 9
2752/07/V/M  przyjęcia treści aneksu do umowy 04/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości przeznaczonej na działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej położonego przy ul. Legionów 67
2753/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 2349/07/V/M dotyczącego określenia warunków zamiany gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osoby fizycznej – ul. Płk. Dąbka
2754/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 2298/07/V/M dotyczącego określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wolności
2755/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 1737/07/V/M dotyczącego określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Płk. Dąbka
2756/07/V/M  wprowadzenia zmian do umowy użyczenia nr MG/9/20022757/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na produkcję spotu reklamowego: „Piknik Rodzinny w Orłowie”
2758/07/V/M  zlecenia do kwoty 14.000 EUR na druk ulotek i plakatów w związku z organizowanym „Piknikiem Rodzinny w Orłowie”
2759/07/V/M  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na przygotowanie oraz powielanie zaktualizowanych materiałów informacyjnych, dla inwestorów, opracowanych w związku z Gdyńska Giełdą Nieruchomości 2006
2760/07/V/P    wykonania monitoringu wizyjnego w dzielnicy Działki Leśne
2761/07/V/P    napraw, stałego serwisu, aktualizacji i prac konserwacyjno – remontowych radiotelefonicznych stacji bazowych
2762/07/V/S    zatwierdzenia wyboru wykonawcy na usługę mycia okien w lokalach rad dzielnic
2763/07/V/S    zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
2764/07/V/S    zmiany zarządzenia nr 17/2000/III dotyczącego określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni
2765/07/V/S    zmiany zarządzenia nr 6/06/V/S dotyczącego szczegółowego podziału zadań pomiędzy prezydentem, wiceprezydentami, sekretarzem i skarbnikiem Miasta
2766/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 2350/07/V/M dotyczącego ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Fregatowej
2767/07/V/M  zmiany umowy KB/168/PON/21/W/2007 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Gdyńskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń”
2768/07/V/M  akceptacji trybu zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5
2769/07/V/M  wystąpienia o decyzję pozwolenia na realizację inwestycji „Budowa dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Okrzei”
2770/07/V/S    wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni2771/07/V/M  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni na wypis sądowy
2772/07/V/S    zatwierdzenia wyboru wykonawcy na usługę wywozu odpadów komunalnych z obiektu położonego przy Al. Zwycięstwa
2773/07/V/U   unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie  zadania: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Owsianej”
2774/07/V/S    zmiany zarządzenia nr 499/07/V/S dotyczącego uruchomienia środków finansowych  na utrzymanie telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych
2775/07/V/M  kontynuacji umowy dzierżawy oraz wstąpienia w prawa i obowiązki wydzierżawiającego, wynikające z umowy zawartej na grunt położony przy ul. Unruga
2776/07/V/M  kontynuacji umowy dzierżawy oraz wstąpienia w prawa i obowiązki wydzierżawiającego, wynikające z umowy zawartej na grunt położony przy ul. Czechosłowackiej
2777/07/V/M  zakupu i instalacji do kwoty 14.000 EUR bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu na terenie Bulwaru Nadmorskiego i Mariny w Gdyni
2778/07/V/O   zmiany zarządzenia w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” realizowanego w obszarach A i C programu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Gdyni

2779/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na przeprowadzenie konferencji promującej Gminę Miasta Gdyni

2780/07/V/S    udzielenia zamówienia publicznego na prace porządkowe po zakończeniu poboru 2007 roku

2781/07/V/M  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7

2782/07/V/U   rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej „przebudowa kanalizacji deszczowej DN 300 oraz układu drogowego przy ul. Owsianej w Gdyni” realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

2783/07/V/P    przyjęcia ogólnopolskiego patronatu medialnego 2 Programu Polskiego Radia nad wydarzeniem „Nagroda Literacka Gdynia”

2784/07/V/P    zmiany zarządzenia nr 2473/07/V/P z 15 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany na stanowisku pełnomocnika prezydenta miasta ds. Organizacji Pozarządowych

 2007-07-09: 

2787/07/V/S    zmiany zarządzenia 11/02/III dotyczącego powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

2788/07/V/O   udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup toreb płóciennych z nadrukiem logo Gdyni „Gdynia ekologiczna”

2789/07/V/O   akceptacji aneksu nr 3 do umowy KB/790/OZ/26/W/20062790/07/V/P    druku kart parkingowych dla osoby niepełnosprawnej
2791/07/V/R   upoważnienia do podpisania aneksu nr 5/07 do umowy na udostępnienie miejsc dla mieszkańców Gdyni w domach pomocy społecznej
2792/07/V/R   upoważnienia do podpisania aneksu nr 3/07 do umowy dotyczącej udostępnienia miejsca mieszkańcom Gdyni w Integracyjnym Domu Opieki  „Za Sosnami”
2793/07/V/R   upoważnienia do podpisania porozumienia  z Sopotem miastem na prawach powiatu dotyczącego pokrywania przez Sopot kosztów rehabilitacji mieszkańca Sopotu w warsztacie terapii zajęciowej
2794/07/V/R   zmiany treści zarządzenia nr 6425/04/IV/P dotyczącego powołania i określenia  zasad funkcjonowania Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
2795/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Świętojańskiej 139 bl. I
2796/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Rolniczej
2797/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2798/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2799/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2800/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2801/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Batalionów Chłopskich przeznaczonej do wydzierżawienia
2802/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Moniuszki
2803/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Puckiej
2804/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Sandomierskiej
2805/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Unruga
2806/07/V/M  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną i sadową
2807/07/V/M  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną i sadową za sporządzenie umowy nabycia gruntu gminnego w użytkowanie wieczyste
2808/07/V/M  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta
2809/07/V/M  ustalenia jednolitego terminu trwania  prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Wojewody Wachowiaka 2- 4
2810/07/V/M  zwrotu nadpłaty czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Opata Hackiego 172811/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie i przygotowanie do druku mapy Gdyni
2812/07/V/R   wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego rozwiązania umowy KB/4/MOPS/2006 na prowadzenie schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
2813/07/V/R   ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na przyjęcie do realizacji zadania: „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni”
2814/07/V/K   umorzenia należności z tytułu bezumownego korzystania z terenu gminy położonego przy ul. Wielkokackiej
2815/07/V/R   udzielenia pełnomocnictwa
2816/07/V/R   upoważnienia do zawarcia umów zleceń na zapewnienie opieki dzieciom z Rodzinnych Domów Dziecka
2817/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie usługi tłumaczenia z języka polskiego na język angielski treści Gdyńskiego Informatora Turystycznego
2818/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie długopisów z nadrukiem
2819/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup przedłużaczy
2820/07/V/S    wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
2821/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zamieszczenie reklamy Gdyni w książce K.O. Borchardta pt. „Znaczy Kapitan”
2822/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/885/UI/315/W/2006 na wykonanie robót związanych z  inwestycja : „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Złotej”
2823/07/V/S    udzielenia zamówienia publicznego na zakup taśm do drukarek PRINTRONIX2824/07/V/M  udzielenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gdyni
2825/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy przepompowni ścieków przy Bulwarze Nadmorskim
2826/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/290/UI/80/W/2005 na wykonanie robót na zadaniu: „Budowa odcinka drogi w ul. Olgierda wraz z infrastrukturą techniczną”
2827/07/V/M  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Lidzkiej
2828/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 1841/07/V/S dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu w Gdyni Pana Piotra Pawłowskiego , Honorowego Obywatela Gdyni
2829/07/V/P    organizacji konkursu fotograficznego pt. Moje wspomnienia z Alborga”
2830/07/V/M  zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego

2831/07/V/M  zamiany nr 2606/07/V/M z 26.06.2007 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na wykonanie przebudowy pomieszczeń lokalu użytkowego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji przy ul. Traugutta 2 w Gdyni

2832/07/V/M  zatwierdzenia wyników postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na roboty związane z wykonaniem kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych /z Zespołem Szkół Usługowych/

2833/07/V/M  zatwierdzenia wyników postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na roboty związane z wykonaniem kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2

2834/07/V/M  zatwierdzenia wyników postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na roboty związane z wykonaniem kompleksowej termomodernizacji budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 40

2835/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na roboty związane z wykonaniem kontynuacji termomodernizacji budynku przy ul. Kapitańskiej 37 w Gdyni, użytkowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Integracji „Tacy Sami” w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych

2836/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie trzech tablic informacyjno-reklamowych w ramach promocji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni”

2837/07/V/K   zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007

2838/07/V/K   zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 1017/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2007 rok

2839/07/V/K   zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 1018/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2007 rok

2840/07/V/U   akceptacji zmiany treści do umowy nr KB/234/UI/70/W/2007 na wykonanie robót na zadaniu pn. „budowa chodnika wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni”, realizowanym w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

2841/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy Nr KB/699/UI/245/W/2006 na wykonanie robót na zadaniu pn. „budowa chodnika wzdłuż ulicy Amona do ulicy Gardziejewskiego” realizowanym w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

2842/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją realizowaną w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych pn. „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni”

2843/07/V/U   udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie pomiarów natężenia ruchu pojazdów ciężarowych na drodze serwisowej ul. Wielkopolskiej

2844/07/V/U   udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją pn „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Morskiej w Gdyni”

2845/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach projektu „Droga różowa IV etap – rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni”

2846/07/V/S    zlecenia usługi dezynsekcji i deratyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miasta oraz akceptacji wyboru oferenta do 14.000 EUR

2847/07/V/P    dostawy energii elektrycznej dla potrzeb systemu syren alarmowych miasta

2848/07/V/P    dzierżawy kanalizacji kablowej dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdyni

2849/07/V/S    wyrażenia zgody na ubezpieczenie wyposażenia i sprzętu zainstalowanego w CSR – do 14.000 EUR oraz zatwierdzenia wyboru oferenta

2850/07/V/S    wyrażenia zgody na zakup części do kos oraz pił spalinowych – o wartości do 14.000 EUR

2851/07/V/R   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze jesienno-zimowym roku akademickiego 2007/2008

 2007-07-17: 

2855/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego o wartości  do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. Ateny.

2856/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 2312/07/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy odcinka kanału deszczowego w ulicy Powstania Styczniowego w Gdyni

2857/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia ulicy Bernadowskiej

2858/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia odcinka ulicy Szafranowej

2859/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wydzielenia działki zajętej pod budowę stacji transformatorowej przy ul. Lotników

2860/07/V/U   wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego do 5.278.000 EUR na wykonanie zadania: „Ułożenie nawierzchni z płyt żelbetonowych w ul. Starodworcowej”./
2861/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 2583/07/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją: „Budowa ulicy Krawieckiej
2862/07/V/O   zmiany zarządzenia nr 116/07/V/O dotyczącego zawarcia umów zleceń na obsługę projektu „Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007.
2863/07/V/O   dofinansowania kosztów wyjazdu członków 30 Gdyńskiej Wodnej Drużyny Harcerzy z Zespołu Szkół Chłodniczych na spływ kajakowy i regaty żeglarskie.
2864/07/V/O   udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na realizację zadania: „Półkolonie dla dzieci z rodzin patologicznych”
2865/07/V/O   akceptacji aneksu nr 2 do umowy KB/449/OZ/36/W/2005
2866/07/V/O   akceptacji aneksu nr 2 do umowy KB/495/OZ/37/W/2005
2867/07/V/O   akceptacji aneksu nr 2 do umowy KB/498/OZ/38/W/2005
2868/07/V/S    wyrażenia zgody na zakup do 14.000 EUR sortów mundurowych dla pracowników Straży Miejskiej
2869/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z dostawą i montażem dźwigu  osobowego w budynku Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
2870/07/V/M  wykonania ogrodzenia gminnego terenu położonego przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej
2871/07/V/K   w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdyni na rok 2007
2872/07/V/K   zmiany zarządzenia nr 1017/07/V/K Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta Gdyni na 2007 rok
2873/07/V/K   w sprawie zmiany zarządzenia nr 1018/07/V/K Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdyni na 2007 rok
2874/07/V/S    Udzielenia zamówienia publicznego na wdrożenie w urzedzie Miasta Gdyni Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000
2875/07/V/S    Powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością
2876/07/V/S    Powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Gdyni
2877/07/V/M  wykonanie remontu ciągu pieszego wraz z uporządkowaniem terenu położonego przy ul. Dąbrowskiego
2878/07/V/M  zlecenia do kwoty 14.000 EUR na przeprowadzenie akcji promocyjnej z okazji Open’er Festival.
2879/07/V/M  zamówienia do kwoty 14.000 EUR na zamieszczenie reklamy Gdyni na łamach dziennika „Rzeczpospolita”./
2880/07/V/M  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie kosztów postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej przy ul. Chylońskiej
2881/07/V/S    w sprawie wyrażenia zgody na zakup mebli
2882/07/V/U   w sprawie wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na zasilanie i likwidacje kolizji elektroenergetycznych związanych z budową Hali Sportowo – Widowiskowej
2883/07/V/M  w sprawie ustalenia ceny oraz wykazu lokalu położonego przy ul. Warszawskiej 42 lok. nr A stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
2884/07/V/S    w sprawie zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni
2885/07/V/M  w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 211.000 EUR na wykonanie usługi kasowej wypłaty świadczeń rodzinnych
2886/07/V/S    w sprawie wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni.
2887/07/V/M  w sprawie zlecenia do kwoty 14.000 EUR na druk albumu „Uśmiechnij się jesteś w Gdyni”
2888/07/V/M  w sprawie zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na projekt i wykonanie reklamy prasowej
2889/07/V/M  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.
2890/07/V/M  w sprawie wykonania aktualizacji operatu szacunkowego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Knyszyńskiej
2891/07/V/P    w sprawie zakupu kaset magnetowidowych na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego miasta
2892/07/V/P    w sprawie zakupu GPS2893/07/V/U   w sprawie zamówienia wykonania projektu graficznego, składu komputerowego i przygotowania do druku dwóch ulotek turystycznych o zabytkach Gdyni
2894/07/V/U   w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie koncepcji obsługi transportowej w obrębie  Skweru Kościuszki
2895/07/V/M  w sprawie umowy użyczenia nieruchomości gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Redłowskiej w Gdyni dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
2896/07/V/M  w sprawie zmiany brzmienia zarządzenia nr 2675/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2007 r
2897/07/V/M  w sprawie zmiany zarządzenia nr 2690/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2007 r
2898/07/V/M  w sprawie zmiany zarządzenia nr 2090/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2007 r.
2899/07/V/M  w sprawie zmiany zarządzenia nr 1313/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wykonania nowej tablicy i renowacji dwóch tablic z planem dzielnicy Wielki Kack – Kacze Buki
2900/07/V/M  w sprawie zlecenia do kwoty 14.000 EURO, wykonania i montażu tablicy informacyjnej na rogu ul. Orłowskiej i Spacerowej
2901/07/V/U   w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EURO na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia ulicy Cisowskiej w Gdyni
2902/07/V/U   Akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę „Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni (rejon IV) w latach 2007 – 2011”
2903/07/V/U   w sprawie zmiany treści zarządzenia nr 2314/07/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zmiany terminów zakończenia realizacji i zgłoszenia gotowości do odbioru zadania inwestycyjnego: „budowa chodnika wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni”, realizowanego w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych;
2904/07/V/U   w sprawie zmiany zarządzenia nr 12797/06/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6000 EURO na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego skrzyżowania ulic Północnej i Chylońskiej w Gdyni
2905/07/V/U   w sprawie zmiany zarządzenia nr 16500/06/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 października 2006 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6000 EURO na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej, centralnego ogrzewania i gazowej w rejonie skrzyżowania ulic Północnej skrzyżowania ulic Kcyńskiej Północnej i Chylońskiej w Gdyni
2906/07/V/U   w sprawie zmiany zarządzenia nr 2312/07/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6000 EURO na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy odcinka kanału deszczowego w ulicy Powstania Styczniowego w Gdyni
2907/07/V/U   w sprawie uregulowania należności za uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia: „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Hryniewickiego, Waszyngtona, Pułaskiego i Skweru Kościuszki w Gdyni”
2908/07/V/U   w sprawie zmiany zarządzenia nr 2063/07/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EURO na opracowanie projektu stabilizacji dolnej części skarpy dla posadowienia wyciągu do łodzi rybackich w przystani rybackiej w Gdyni – Oksywiu
2909/07/V/U   w sprawie wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ul. Żeliwnej w Gdyni
2910/07/V/U   w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji numerycznego modelu terenu i ortofotomapy Gdyni obejmującej pozyskanie rzędnej wysokościowej i powierzchni wybranych obiektów oraz danych o terenach zamkniętych
2911/07/V/M  w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14000 EURO na roboty związane z wykonaniem kontynuacji termomodernizacji budynku przy ul. Kapitańskiej 37 w Gdyni, użytkowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Integracji „Tacy Sami” w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych
2912/07/V/M  w sprawie wykonania wymiany części stolarki okiennej w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Armii Krajowej 24 w Gdyni użytkowanym przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej
2913/07/V/M  w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 5.278.000 EURO na wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Samorządowego nr 16 przy ul. Jana z Kolna 29 w Gdyni
2914/07/V/M  w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 5.278.000 EURO na wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Samorządowego nr 7 przy ul. Władysława IV 56 w Gdyni
2915/07/V/U   w sprawie wypłaty odszkodowań za zniszczone uprawy w wydzielonym pasie części ogródków działkowych przeznaczonych pod realizację budowy drogi Różowej etap IV
2916/07/V/U   w sprawie akceptacji zmian treści umowy nr KB/441/UI/148-W/2007 z dnia 19.06.2007 r. na wykonanie robót budowlanych objętych projektem „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II” polegających na rozbiórce wiaduktu i budowie nowego obiektu mostowego WD-32917/07/V/U   w sprawie rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14000 EURO a poniżej 5.278.000 EURO na wykonanie roboty budowlanej: „Odprowadzenie wód opadowych z oś. Pogórze II w Gdyni
2918/07/V/U   w sprawie udzielenia zamówienia do 14.000 EURO na wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu na ulicy Morskiej na odcinku od ul. Zakręt do Oksywia do ul. Kalksztajnów związanej z inwestycją pn: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Morskiej w Gdyni”
2919/07/V/U   w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EURO na wykonanie badań geologicznych stabilizacji skarpy w przystani rybackiej w Gdyni – Oksywiu
2920/07/V/U   w sprawie zmiany zarządzenia nr 2205/07/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.05.2007 r. na wykonanie robót związanych z inwestycją pn: „Osiedle Dąbrowa w Gdyni – ulica Lukrecjowa”.
2921/07/V/M  Przyjęcia umowy spółki „Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo” Spółki z o.o.2922/07/V/U   Wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę w zakresie budowy odcinka drogi lokalnej wraz z wpustami deszczowymi – działka nr 260/15 km 38 – kontynuacja budowy ulicy Leona Staniszewskiego, osiedle „Sokółka II” w Gdyni, realizowanej w trybie lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
2923/07/V/U   Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60000 EURO na wykonanie zadania: „Odprowadzenie wód opadowych z oś. Pogórze II w Gdyni – etap II”, wszczętego zarządzeniem nr 13 946/06/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.05.2006 r. 

2007-07-24: 
2925/07/V/U   akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót konserwatorsko – restauratorskich przy zabytkowym ogrodzeniu parku Kolibki w Gdyni
2926/07/V/P    organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack festynu kulturalno – rekreacyjnego na terenie Gdyni Wielki Kack Źródło Marii w dniu 15 sierpnia 2007 r.
2927/07/V/R   przyjęcia projektu do realizacji w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym firmy Nova Res s.c. – laureata V edycji konkursu „Gdyński Biznesplan
2928/07/V/R   zawarcia aneksu do umowy na opracowanie analizy finansowej i analizy społeczno – ekonomicznej dla projektu pn: „Modernizacja stadionu piłkarskiego GOSiR w Gdyni wraz z poprawą dojazdu i dojścia oraz budową miejsc parkingowych
2929/07/V/M  akceptacji treści umowy MG/27/MGG/20/D/07 zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa
2929/07/V/M  akceptacji treści umowy MG/28/MGG/21/D/07 zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a „City Media” o ekspozycję reklamy przy ul. Chwaszczyńskiej
2930/07/V/M  ustalenia warunków przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony – okres 20 lat, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej w Gdyni
2931/07/V/M  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych
2932/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego nr 31 przy ul. Widnej 9 w Gdyni
2933/07/V/M  wykonania remontu chodnika oraz montażu balustrady przy schodach osiedlowych przy ul. Bp. Dominika 32-38
2934/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego nr 22 przy ul. Chwarznieńskiej 6
2935/07/V/M  remontu pomieszczenia kryzysowego przy ul. Żeglarzy 5
2936/07/V/M  wykonania remontu budynku mieszkalnego przy ul. Przemyskiej 4
2937/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 108B-112C w Gdyni
2938/07/V/M  ustanowienia dozoru lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Zapotocznej 8
2939/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Ramułta 32 w Gdyni
2940/07/V/M  budowy pergoli śmietnikowej dla budynków mieszkalnych nr 44 i 46 przy ul. Słowackiego
2941/07/V/M  wykonania remontu pokrycia dachu, remontu kominów, obróbek blacharskich budynku mieszkalnego przy ul. Berlinga 10 w Gdyni
2942/07/V/M  wykonania prac remontowych zewnętrznych obiektu – muszli koncertowej przy Placu Grunwaldzkim
2943/07/V/M  zmiany zarządzenia w sprawie zagospodarowania terenu w zakresie wykonania nasypu wzmacniającego skarpę przy budynku mieszkalnym przy ul. Kapitańskiej 39
2944/07/V/M  ustalenia ceny sprzedaży bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Potasowej 6A
2945/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zawiszy Czarnego przeznaczonej do wydzierżawienia
2946/07/V/M  ustalenia wykazu oraz warunków oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Kalksztajnów
2947/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kalksztajnów przeznaczonej do wydzierżawienia
2948/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 15 599/06/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie powołania koordynatora i zespołu zadaniowego do realizacji projektu „Bustrip – Wdrożenie i planowanie zrównoważonego transportu miast bałtyckich”
2949/07/V/M  akceptacji trybu zamówienia publicznego o wartości do 14 000 EURO na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania oraz węzła cieplnego c.o. i c.w.u. w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 zlokalizowanej przy ul. Cechowej 22

2950/07/V/M  udzielenia zamówienia do kwoty 14000 EURO, na wykonanie 8 transparentów

2951/07/V/M  akceptacji zmiany treści umowy nr SK/235/MG/46-W/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. na opracowanie „Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Gdyni wraz z Programem Rozwoju Produktów Turystycznych”
2952/07/V/P    druku kalendarzy szkolnych „Jak żyć w przyjaźni?”
2953/07/V/P    udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EURO na promocję działań Miasta Gdynia na rzecz osób niepełnosprawnych
2954/07/V/P    organizacji wizyty przedstawicieli Kundy – siostrzanego Miasta Gdyni
2955/07/V/K   zmian w budżecie Miasta Gdyni na rok 2007
2956/07/V/K   zmiany zarządzenia nr 1017/07/V/K Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta Gdyni na 2007 rok
2957/07/V/K   zmiany zarządzenia nr 1018/07/V/K Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdyni na 2007 rok
2958/07/V/S    wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracownika UM2959/07/V/M  wyrażenia zgody na zapłatę kwoty zasądzonej wyrokiem sądowym, w sprawie wniesionej z powództwa Tadeusza Łopacińskiego przeciwko gminie Miasta Gdyni
2960/07/V/M  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej w Gdyni
2961/07/V/M  wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.280.000 Euro na roboty budowlane: „Likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych  i w komunikowaniu się na terenie placówek specjalnych, rozbudowa o klatkę schodową budynku internatu Obszar C Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1 w Gdyni ul. Płk. Dąbka 277
2962/07/V/M  wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.280.000 euro na roboty budowlane: adaptacja pomieszczeń apteki na potrzeby Centrum Aktywności Seniora ul. Orłowska 66
2963/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/346/UI/113/W/2007 z dnia 07.05.2007 r. na wykonanie: „Projektu budowlanego i wykonawczego wraz z częścią kosztorysową budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy istniejącej infrastruktury kolidującej z nowo projektowaną siecia w ul. Architektów w Gdyni, na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Adwokackiej”
2964/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/251/UI/76-W/2007 z dnia 04.04.2007 r. na wykonanie: „Projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy kanałów deszczowych w ulicy Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotami do rzeki Kaczej
2965/07/V/U   uchylenia zarządzenia nr 2684/07/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2007 r
2966/07/V/U   wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania – budowa zewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Kormorana w Gdyni Wiczlinie
2967/07/V/U   wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania – budowa zewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Kmicica w Gdyni Wiczlinie
2968/07/V/U   wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania – budowa ulicy Skrzetuskiego wraz z połączeniem z ul. Kmicica oraz zewnętrzną siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną w Gdyni Wiczlinie
2969/07/V/M  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego
2970/07/V/O   uchylenia zarządzenia nr 2431/07/IV/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 czerwca 2007 r
2971/07/V/O   udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EURO na realizację zadania: „przeprowadzenie prezentacji psów ratowniczych pokazy tresury oraz prelekcja na temat bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrożeń”
2972/07/V/P    współorganizacji uroczystości z okazji 70. rocznicy urodzin Edwarda Stachury
2973/07/V/U   udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14000 Euro na wykonanie opracowań analizy ruchu oraz projektu organizacji ruchu i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
2974/07/V/U   zatwierdzenia zaktualizowanego wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach oświetlenia ulic w 2007 r.
2975/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 Euro na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Wzgórze Bernadowo
2976/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 Euro na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: „Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych typu YOMB na odcinku ul. Starodworcowej w Gdyni”
2977/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do14.000 EURO na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy oświetlenia w ul. Rutowej
2978/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do14.000 EURO na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy oświetlenia w ul. Lukrecjowej
2979/07/V/U   zmiany zarządzenia dot. udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EURO na wykonanie robót dodatkowych polegających na podłączeniu studni chłonnej do kanalizacji deszczowej, w trakcie realizacji zadania „ulica Świętojańska – pętla uliczna”
2980/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Złotej Gdyni” – wykonanie dodatkowych wpięć do nowej sieci wodociągowe
2981/07/V/M  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej 40, stanowiącej własność Skarbu Państwa

2982/07/V/O   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 € na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa z wyłączeniem lasów komunalnych

2983/07/V/O   zmian w zarządzeniu nr 2595/07/V/O

2984/07/V/P    dokonania zmian w umowie nr KB/107/PON/15/W/2006 zawartej z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku

2985/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 € na wykonanie ukształtowania skarp kolejowych oraz przestawienie trzech słupów oświetleniowych w ramach projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II”

2986/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 1732/07/V/U

2987/07/V/U   zamówienia wykonania remontu części zabytkowych okien w PS nr 14

2988/07/V/S    remontu pomieszczeń 111 i 112 w budynku UM Gdyni o wartości do 6.000 €

2989/07/V/K   ulokowania wolnych środków budżetowych w kwocie 40.000.000,00 zł na rachunku lokaty terminowej

2990/07/V/O   Zmiana zarządzenia nr 2367/07/V/O z dnia 5 czerwca 2007 r.

2991/07/V/U   Zatwierdzenia wyników postępowania konkursowego na wybór koncepcji architektoniczno-urbanistycznej – rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego

2992/07/V/P    Organizacji koncertu Orkiestry Sinfonietta Cracovia

 2007-08-01: 

2999/07/V/R   przeniesienia Pani Bożeny Zglińskiej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni do Centrum Aktywności Seniora w Gdyni

3000/07/V/S    udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Zglińskiej pełniącej obowiązki dyrektora jednostki budżetowej „Centrum Aktywności Seniora”

3001/07/V/M  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211 000 EUR i upoważnienia do podpisania umowy.

3002/07/V/R   upoważnienia do podpisania aneksu nr 2 do umowy nr 49/MOPS/2004 zawartej ze Stowarzyszeniem osób z wadą słuchu „Cisza”.
3003/07/V/P    powołania Komisji Konsultacyjnej i ustalenia regulaminu jej prac
3004/07/V/O   wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykoszenie chwastów z terenów gminnych firmie „GARDEN”.
3005/07/V/M  wykonania ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Wielkopolskiej 98.
3006/07/V/M  wykonania remontu budynku mieszkalnego przy ul. Kołłątaja 52.
3007/07/V/M  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na inwentaryzację sieci wysokościowej oraz uzupełnienie znaków sieci na obszarze Gdyni.
3008/07/V/O   udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie tablic okolicznościowych dla dyrektorów gdyńskich placówek oświatowych kończących kadencję.
3009/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej.
3010/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej 29.
3011/07/V/MG                     ustalenia ceny sprzedaży bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Żwirki i Wigury 15.
3012/07/V/M  przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Żywicznej.
3013/07/V/M  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego zlokalizowanego na hali łukowej.
3014/07/V/M  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na wypłatę odszkodowania z przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomość drogową położoną przy ul. Moniuszki.
3015/07/V/M  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i tymczasowymi drogami gminnymi w rejonie ulic Styjska-Przemyska.
3016/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji tablic ze szlakami turystyki pieszej na terenie Gdyni.
3017/07/V/M  udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dwóch żagli wraz z umieszczeniem na nich nadruku reklamowego promującego Gdynię
3018/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego na autorski występ artystyczny na stoisku gdyńskim podczas zlotu żaglowców The Tall Ships”Races 2007 w Szczecinie.
3019/07/V/S    zakupu sprzętu dla Straży Miejskiej.
3020/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
3021/07/V/O   w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt ucznia spoza Gminy Gdynia na kursie teoretycznej nauki zawodu w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującego w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni
3022/07/V/U   w sprawie zawarcia umowy w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznej spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na budowie budynku handlowo-usługowego na działkach nr 460/18 KM 12 przy ul. Gryfa Pomorskiego oraz upoważnienia do podpisania ww. umowy.
3023/07/V/S    w sprawie wyrażenia zgody na ubezpieczenie 13 stanowisk komputerowych do 14 000 EUR oraz zatwierdzenia wyboru oferenta.
3024/07/V/P    w sprawie tłumaczenia korespondencji z/na j. ukraiński.
3025/07/V/P    w sprawie przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego.
3026/07/V/M  w sprawie zlecenia, do kwoty 14 000 EUR, druku naklejek promujących regaty Tall Ships Gdynia 2009.
3027/07/V/M  w sprawie zlecenia, do kwoty 14 000 EUR, druku ulotek i kalendarzyków promujących regaty „Tall Ships Gdynia 2009”.
3028/07/V/S    w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Pomorskim w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Gdynia.
3029/07/V/R   w sprawie zmiany Zasad udzielania dofinansowania na likwidację barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków finansowych PFRON oraz zmiany Zasad udzielania dofinansowania na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków finansowych PFRON.
3030/07/V/M  w sprawie zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 10 000 sztuk lizaków z okolicznościowym nadrukiem na opakowaniu.
3031/07/V/M  w sprawie zmiany zarządzenia nr 2501/07/V/M w sprawie określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Siemiradzkiego
3032/07/V/P    w sprawie współorganizacji spektakli teatralnych prezentowanych w Gdyni w ramach Festiwalu Szekspirowskiego.
3033/07/V/S    w sprawie zakupu materiałów biurowych na potrzeby poboru w 2008 r.
3034/07/V/K   w sprawie zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007
3035/07/V/K   w sprawie zmiany zarządzenia nr 1017/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2007 r.
3036/07/V/K   w sprawie zmiany zarządzenia nr 1017/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2007 r.
3037/07/V/U   w sprawie akceptacji wykonania robót w ilościach określonych umową nr KB/184/UI/W/2005 w ramach projektu: „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II”
3038/07/V/U   w sprawie podpisania aneksu do umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie realizacji projektu pt. „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej”.
3039/07/V/P    w sprawie zakupu maskotek na potrzeby promocji miasta.
3040/07/V/P    w sprawie przyznania nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla autorów najlepszych prac dyplomowych o tematyce gdyńskiej wykonanych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.
3041/07/V/M  w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do Projektu Baltic Cruise II, kontynuacji Projektu Baltic Cruise współfinansowanego ze środków Unii.
3042/07/V/U   w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zawartej umowy nr KB/81/UI/33/W/2007 dot. zadania: „Odprowadzenie wód deszczowych z terenów leśnych dzielnicy Gdynia-Obłuże” i zapłaty kosztów przygotowania oferty i kosztów uzyskania gwarancji ubezpieczeniowej zgodnie z zawartym porozumieniem.
3043/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
3044/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej
3045/07/V/R   w sprawie zawarcia umowy z Gdyńskim Stowarzyszeniem Integracyjnym „Promyk” na realizację zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych na bazie obiektów przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni
3046/07/V/M  w sprawie odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Zielonej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

3047/07/V/M  w sprawie ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego oraz ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni Orłowie przy Al. Zwycięstwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 20 lat, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

3048/07/V/M  w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Buraczanej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata.

3049/07/V/P    w sprawie przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

3050/07/V/R   w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Dziecka w Gdyni.

 2007-08-07: 

3052/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zaproszeń na uroczystość wręczenia „Medali Promemoria

3053/07/V/P    zlecenia obsługi transportowej Centralnego Zlotu Krajoznawców „Czak 2007”
3054/07/V/K   ustalenia procedur kontroli finansowej
3055/07/V/M  wykonania stolarki budowlanej w zasobach Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
3056/07/V/M  przyłączenia budynku mieszkalnego do miejskiej sieci kanalizacyjnej przy ul. Chwaszczyńskiej 91
3057/07/V/O   dofinansowania dla VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni kosztów pobytu grupy uczniów z gimnazjum w Oberasbach koło Norymbergii w ramach wymiany polsko-niemieckiej
3058/07/V/O   dofinansowania dla I ALO w Gdyni kosztów pobytu grupy uczniów z gimnazjum Stormarnschule w Ahrensburgu w ramach wymiany polsko-niemieckiej
3059/07/V/O   upoważnienia dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Gdyni do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach realizacji programu PFRON „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”
3060/07/V/M  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1962/07/V/M w sprawie określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Korzennej
3061/07/V/M  zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1394/07/V/M w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej dla nieruchomości położonej przy ul. Podolskiej 10
3062/07/V/M  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2424/07/V/M w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności drogi koniecznej dla działki zabudowanej zespołem garaży przy ul. Morskiej 49-55
3063/07/V/M  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2271/07/V/M w sprawie skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
3064/07/V/M  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie opłaty notarialnej oraz sądowej
3065/07/V/M  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2420/07/V/M w sprawie rozwiązania ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Stoczniowiec” umowy użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości położonej przy ul. Dembińskiego
3066/07/V/M  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24
3067/07/V/M  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 12267/05/IV/M w sprawie określenia warunków  zamiany wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Druskiennickiej w Gdyni
3068/07/V/M  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1396/07/V/M w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej dla nieruchomości położonej przy ul. Podolskiej 14-16
3069/07/V/M  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1395/07/V/M w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej dla nieruchomości położonej przy ul. Podolskiej 12
3070/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Sieradzkiej
3071/07/V/M  przejęcia przez ZDiZ w Gdyni zadań z umowy nr KB/50/UG/16/W/2007
3072/07/V/M  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Szarych Szeregów 25 B
3073/07/V/M  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul Pionierów 24
3074/07/V/M  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul Pionierów 26
3075/07/V/M  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul Pionierów 28
3076/07/V/S    lokalu dla Rady Dzielnicy Karwiny
3077/07/V/S    przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Śródmieście
3078/07/V/S    lokalu dla Rady Dzielnicy Leszczynki
3079/07/V/S    lokalu dla Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino3080/07/V/M  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Diany 6
3081/07/V/M  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie roboty budowlanej „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi, infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Widnej 8”
3082/07/V/M  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie roboty budowlanej „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi, infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Widnej 8”
3083/07/V/U   unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie roboty budowlanej „Przebudowa kanalizacji deszczowej DN 300 oraz układu drogowego przy ul. Owsianej”
3084/07/V/U   akceptacji treści umowy KB/37/UI/W/07 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. Bosmańskiej
3085/07/V/U   akceptacji treści aneksu do umowy KB/61/UI/28/W/07 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy układu drogowego w rejonie stadionu piłkarskiego GOSiR
3086/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy nr KB/895/UI/320/W/2006 na budowę krytej pływalni przy Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Stawnej
3087/07/V/U   wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej”
3088/07/V/U   akceptacji treści umowy nr KB/918/UI/327/W/2006 na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania „Budowa krytej pływalni przy ul. Stawnej”
3089/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy nr KB/885/UI/315/W/2006 na wykonanie robót związanych z inwestycją „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Złotej”
3090/07/V/O   powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych
3091/07/V/S    wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej
3092/07/V/S    udzielenia zamówienia publicznego na roczny abonament na aktualizację i asystę techniczną oprogramowania Trawers
3093/07/V/S    wyrażenia zgody na naprawę rolet antywłamaniowych w budynku UM.
3094/07/V/S    wyrażenia zgody na zakup części do sprężarki.
3095/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Opata Hackiego 25.
3096/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Morskiej 29
3097/07/V/M  wykonania remontu budynku mieszkalnego przy ul. Chylońskiej 56.
3098/07/V/S    przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana
3099/07/V/S    ustanowienia Polityki Jakości Urzędu Miasta Gdyni w związku z wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000
3100/07/V/K   zmian w budżecie na rok 2007
3101/07/V/K   zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na rok 2007
3102/07/V/K   zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na rok 2007
3103/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego na przyłączenie do sieci stacji prostownikowej trolejbusowej przy ul. Kieleckiej
3104/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przy ul. Kieleckiej
3105/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego na przyłączenie do siei elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Szturmanów i odcinka ul. Nawigatorów
3106/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej sygnalizacji świetlnej ul. Władysława IV Świętojańska Partyzantów
3107/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia odcinka ulicy Partyzantów
3108/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączem w ul. RdestoweJ
3109/07/V/U   uregulowania należności za uzgodnienie warunków realizacji „Budowy kanałów deszczowych w rejonie ulic Nasypowej, Zielonej i Adm. Unruga wraz z budową urządzenia podczyszczającego
3110/07/V/U   zakwalifikowania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie i zaproszenia do składania prac konkursowych na wykonanie koncepcji poprzedzającej wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zadania „budowa Parku Rady Europy – Centrum Kultury w Gdyni
3111/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego na realizację krótkometrażowych filmów dokumentalnych o Gdyni.
3112/07/V/P    wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na realizację oraz projekcję krótkometrażowych filmów o Gdyni
3113/07/V/M  zamówienia publicznego na projekt i przygotowanie do druku oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do wielokrotnego wykorzystania ulotki „Gdynia – Żeglarska Stolica Polski”
3114/07/V/M  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie remontu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przy ul. Narcyzowej 6.
3115/07/V/O   przyznani premii dyrektorowi SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni

3116/07/V/O   akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na wykonanie aktualizacji numerycznego modelu terenu i ortofotomapy Gdyni obejmującej pozyskanie rzędnej wysokościowej i powierzchni wybranych obiektów oraz danych o terenach zamkniętych

3117/07/V/U   rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 € a poniżej 5.278.000 € na wykonanie roboty budowlanej „przebudowa kanalizacji deszczowej DN 300 oraz układu drogowego przy ul. Owsianej w Gdyni” realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

3118/07/V/U   zawarcia umowy w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na budowie stacji paliw płynnych, sklepu oraz myjni samochodowej na terenie działek nr 441/55, 139/32, 141/37 i 442/55; km 23 położonych przy ul. Hutniczej 15 A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w oparciu o projekt koncepcyjny powiązania działek nr 509/55, 510,55, 441/55, 141/55, 141/37 i 139/312 z ul. Hutniczą oraz analizą ruchu dla projektowanej stacji paliw oraz upoważnienia do podpisania ww. umowy

3119/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego na oprawienie okolicznościowych grafik – upominków, mających na celu promocję miasta

3120/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie okolicznościowych grafik-upominków mających na celu promocję miasta

3121/07/V/P    przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

3122/07/V/S    wyrażenia zgody na montaż rolet okiennych oraz zamontowanie poliwęglanu

3123/07/V/M  wyrażenia zgody na zawarcie aktu notarialnego dotyczącego ustalenia nieodpłatnej służebności gruntowej na działce stanowiącej własność osoby prywatnej

3124/07/V/M  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Bosmańskiej stanowiącej własność Invest Komfort S.A. z siedzibą w Gdyni

3125/07/V/M  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego będącej własnością Chińsko-Polskiego Towarzystwa Okrętowego S.A. z siedzibą w Szanghaju Odział w Gdyni

 2007-08-14: 

3126/07/V/M  Zlecenia do kwoty 14.000 EUR umieszczenia logo Gdyni na karcie promującej koncert Joe Cockera

3127/07/V/P    organizacji konferencji naukowej oraz warsztatów w związku z 15 rocznicą śmierci Jana Drzeżdżona

3128/07/V/K   przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gdyni oraz informacji, o której mowa w art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych za I-sze półrocze 2007 r.”
3129/07/V/O   akceptacji aneksu nr 2 do umowy KB/428/OZ/23/W/2006 z dnia 30.06.2006 r.
3130/07/V/M  zmiany zrządzenia nr 3991/03/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie utworzenia Zespołu ds. negocjacji warunków nabycia nieruchomości
3131/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Rumiankowej
3132/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Głogowej 33
3133/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Głogowej 37
3134/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Głogowej 39
3135/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Głogowej 413136/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Mokwy
3137/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Mokwy
3138/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Hallera
3139/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Anyżowej 323140/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego w Gdyni Kolonii
3141/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Druskiennickiej 50
3142/07/V/M  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Gdynia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarządu Morskiego Portu Gdynia
3143/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 8137/05/IV/M w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdyni
3144/07/V/M  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego
3145/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
3146/07/V/M  uchylenia zarządzenia nr 837/07/V/M z 6.02.2007 r.
3147/07/V/P    organizacji Gdyńskiego Pikniku Rodzinnego „Dary Morza 2007”
3148/07/V/S    dostawy wody mineralnej oraz wyboru oferenta
3149/07/V/S    wyrażenia zgody na zakup toreb do przewożenia korespondencji wychodzącej z Urzędu Miasta Gdyni
3150/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu i budowę ostrzegawczej sygnalizacji świetlnej na ul. Wójta Radkego
3151/07/V/S    zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2007 r.
3152/07/V/M  wyboru wykonawcy inspektora nadzoru nad robotami elektrycznymi w trakcie realizacji przebudowy pomieszczeń w pawilonie usługowym przy ul. Morskiej 97
3153/07/V/M  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Uczniowskiej
3154/07/V/M  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Powstania Styczniowego - Spacerowej
3155/07/V/M  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Podolskiej
3156/07/V/M  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Jana z Kolna
3157/07/V/S    wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
3158/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 3016/07/V/M dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie – aktualizacje tablic ze szlakami turystyki pieszej na terenie Gdyni
3159/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Redłowskiej”
3160/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie usługi tłumaczenia z języka polskiego na język angielski treści ulotki: „Gdynia – Żeglarska Stolica Polski”
3161/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie i montaż banera na siatce
3162/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie fotografii barwnej żaglowca ORP Iskra
3163/07/V/P    zakupu biletów dla grupy młodzieży polonijnej z Ukrainy
3164/07/V/M  określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni będącej w użytkowaniu wieczystym Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdyni
3165/07/V/M  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Stryjskiej- Przemyskiej
3166/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku NZOZ Śródmieście
3167/07/V/M  skierowania sprawy o rozwiązanie Stowarzyszenia Grupa Poszukiwawcza ORP „ORZEŁ” na drogę postępowania sądowego
3168/07/V/O   przekazania dotacji na realizację zadania związanego z prowadzeniem nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych w roku szkolnym 2006/2007
3169/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na roboty związane z wykonaniem termomodernizacji budynku przy ul. Wójta Radtkego 23
3170/07/V/U   udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie docelowej organizacji ruchu na ulicy Morskiej na odcinku od ul. Zakręt do Oksywia do ul. Kalksztajnów związanej z inwestycją pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Morskiej w Gdyni”

3171/07/V/O   dofinansowania dla III LO kosztów wyjazdu do Włoch uczennicy laureatki Ogólnopolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

3172/07/V/S    podpisania aneksu do umowy podnajmu pomieszczeń z Multimedia Polska S.A. przy ul. T. Wendy 7/9 w 2007 roku

3173/07/V/S    udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup systemu informatycznego do obsługi ewidencji ludności

3174/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie remontu lokalu użytkowego–świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Portowej 3

3175/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy nr KB/912/UI/323/W/2006 z 15.12.2006 r. na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Widnej, Rolniczej, Strażackiej w Gdyni” w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji robót

3176/07/V/U   akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr KB/104/UI/W/2007 z 20.02.2007 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z częścią kosztorysową na budowę ul. Cechowej w Gdyni na odcinku od ul. Białowieskiej łącznie ze skrzyżowaniem ulic Cechowa/Białowieska i schodami terenowymi na zakończeniu ul. Cechowej wraz z infrastrukturą techniczną”

3177/07/V/U   wyrażenia zgody na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gdyni przy ul. Spokojnej”

3178/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Jana z Tarnowa w Gdyni

3179/07/V/U   wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę oświetlenia odcinka ul. Żelaznej w Gdyni

3180/07/V/U   wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia odcinka ul. Rtęciowej w Gdyni

3181/07/V/K   ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunku lokaty terminowej

3182/07/V/U   uregulowania należności za wyłączenie z rolniczego użytkowania gruntu rolnego wchodzącego w skład działki numer 57/1 km 93 przeznaczonego pod budowę odcinka ul. Spokojnej w Gdyni

3183/07/V/K   zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007

3184/07/V/K   zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 1017/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2007 rok

3185/07/V/K   zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 1018/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2007 rok

____________________________________________

INTERPELACJE: 

1.        [38] – 27.06.07. – r. Paweł Stolarczyk – w sprawie problemów komunikacyjnych mieszkańców Doliny Cisów i ul. Słowiczej – odpowiedź 12.07.07.

2.        [39] – 27.06.07. – r. Bogdan Krzyżankowski – w sprawie finansowania dożywiania dzieci w szkołach – odpowiedź 10.07.07.

3.        [40] – 27.06.07. – r. Mariusz Bzdęga – w sprawie reorganizacji VI Komisariatu Policji na Witominie – odpowiedź 06.07.07.

4.        [41] – 27.06.07. – r. Mariusz Bzdęga – w sprawie statusu platformy widokowej na wieży Sea Towers – odpowiedź 06.07.07.

5.        [42] – 27.06.07. – r. Tadeusz Szemiot – w sprawie postanowienia RAA-II-4487/07/2247/7351/99/06/84/2262 – odpowiedź 09.07.07.

6.        [43] – 27.06.07. – r. Mariusz Bzdęga – w sprawie utwardzenia ul. Bydgoskiej – odpowiedź 11.07.07.

7.        [44] – 03.08.07. – r. Marcin Horała – w sprawie zagospodarowania ulic Zamenhofa i Opata Hackiego.

8.        [45] – 03.08.07. – r. Marcin Horała – w sprawie problemów Osiedla Meksyk.

9.        [46] – 03.08.07. – r. Marcin Horała – w sprawie modernizacji skrzyżowania ulic Chylońskiej i Północnej – odpowiedź 16.08.07.

_________________________________________

 STALE TERMINY POSIEDZEN KOMISJI RADY: 

Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień przed sesją, godz. 15.00

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej -                 wtorek, godz. 17.00

Komisja Kultury - środa, tydzień przed sesją, godz. 16.15

Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00

Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień przed sesją, godz. 16.00

Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 16.30

Komisja Statutowa - poniedziałek, tydzień przed sesją, godz. 16.00

Komisja Strategii - wtorek przed sesją, godz. 16.00

Komisja Zdrowia - środa, tydzień przed sesją, godz. 17.00

______________________________________________

 INFORMACJA O TERMINACH POSIEDZEN KOMISJI RADY: 
Komisja Budżetowa:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 22.08., godz. 15.30
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej: 21.08., godz. 17.00, s. 101
Komisja Kultury: 30.08., godz. 15.30
Komisja Oświaty: 22.08., godz. 14.00, s. 101
Komisja Rewizyjna: 30.08., godz. 15.00
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:  23.08., godz. 16.00; s. 105A
Komisja Sportu i Rekreacji: 28.08., godz. 15.00

Komisja Statutowa: 20.08., godz. 16.00

Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:  
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny:  22.08., godz. 17.00, s. 105A

_____________________________________________

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 17.08.2007
Data udostępnienia informacji: 17.08.2007
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.04.2020 13:38 Korekta Dorota Nelke
23.04.2020 13:32 Korekta Dorota Nelke