Biuletyn Informacyjny Rady Miasta Nr 13

Nr 13

27 czerwca 2007 roku

Nakład 60 egz.


____________________________________________________________________________________________________               
 Zamknięto 26.06.07, godz. 14:00. 


INFORMACJE O PRACYKOMISJI RADY MIASTA: 

Komisja Rewizyjna – 11 czerwca: 

W posiedzeniu wzięli udział z ramienia Urzędu Miasta Gdyni: Wiceprezydent Ewa Łowkiel, Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki, Wiceprezydent Marek Stępa, Naczelnik wydziału przygotowania inwestycji Danuta Winiarz oraz Naczelnik wydziału realizacji inwestycji Teresa Horiszna. Jako przedstawiciel ZKM w posiedzeniu wziął udział Dyrektor Olgierd Wyszomirski.

Przewodniczący komisji, radny Marek Łucyk, stwierdził obecność wszystkich członków komisji (zgodnie z załączoną listą obecności), a więc zapewnione quorum i tym samym zdolność komisji do obradowania.

Wobec braku uwag Przewodniczący M. Łucyk uznał protokół z poprzedniego posiedzenia za przyjęty.
Zaproponowany przez Przewodniczącego komisji porządek posiedzenia został zaakceptowany, a jego poszczególne punkty zrealizowano w nast. kolejności:
1.        Realizacja budżetu miasta w pierwszym kwartale 2007 r.
2.        Informacja dot. inwestycji prowadzonych przez miasto w pierwszym kwartale b.r.
3.        Informacja nt. efektów postępowania wyjaśniającego w sprawie wycinki drzew na Oksywiu, przy ul. Bosmańskiej oraz nt. postępu prac nad warunkami zabudowy kolejnych hektarów lasu między Bosmańską a Śmidowicza.
4.        Informacja nt. funkcjonowania ZKM.
5.        Wolne wnioski.

Ad 1.
Realizację budżetu omówił skarbnik K. Szałucki - na podstawie analitycznego zestawu dochodów i przychodów zrealizowanych w pierwszym kwartale 2007 r. (dokument zarchiwizowany w materiałach komisji).

Przychody: wskaźnik realizacji przekroczył 26 % (dla porównania w ubiegłym roku wskaźnik w 1. kwartale wyniósł ok. 25 %).

Dochody: bardzo dobre wykonanie dochodów z majątku oraz z realizacji podatków (20 % realizacji udziału w podatku CIT oraz 30 % w podatku PIT).

Wykorzystanie subwencji ogólnej przekroczyło 38 % z tytułu realizacji zadań w działach oświaty i służby zdrowia.

Realizacja dochodów w pozostałych działach jest zdecydowanie niższa, ponieważ większość z nich, z uwagi na swoją specyfikę, będzie realizowana w 2. części roku.

Wydatki: jak wyjaśniał skarbnik K. Szałucki, przedłożony dokument zawiera w przedmiotowym zakresie dwa zestawy: ujęcie syntetyczne i szczegółowe rozliczenie działów oraz rozdziałów.

W pierwszym kwartale realizacja wydatków osiągnęła poziom 18,2 %.

Realizacja wydatków bieżących: 22,8 %.

Tradycyjnie niski w 1. kwartale poziom realizacji wydatków inwestycyjnych (ok. 10 %). Procesy inwestycyjne nabierają tempa w kolejnych kwartałach.

Poziom realizacji wydatków związanych z realizacją infrastruktury transportowej: 18 %.

Pytania członków komisji:

Radna Beata Łęgowska zapytała, jak będą prowadzone rozliczenia w związku ze zmianą od 1 lipca b.r. statusu Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej?

K. Szałucki- będzie to jednostka budżetowa, a więc jej budżet nadal będzie budżetem miasta. Różnica polega na tym, iż w odróżnieniu od wydziału będzie to jednostka samodyscyplinująca się, choć będzie obserwowana przez Miasto pod kątem zachowania dyscypliny finansowej.

W związku z kolejnym pytaniem radnej B. Łęgowskiej dotyczącym dużej kwoty zapisanej w dziale 756, skarbnik K. Szałucki wyjaśnił, iż są to kwoty rozliczane ze Skarbem Państwa (wydatki związane m. in. z obsługą długu publicznego).

Komisja wnosi o przygotowanie na piśmie informacji dotyczącej wydatków z rezerwy ogólnej oraz omówienie na najbliższym posiedzeniu zasad stosowania umorzeń płatności (przedmiotowe wnioski zostały zgłoszone na poprzednim posiedzeniu).

Ad 2.

Informacje nt. przygotowania i realizacji inwestycji w 1. kwartale b.r. przekazali Wiceprezydent M. Stępa oraz pp. T. Horiszna i D. Winiarz.

Wiceprezydent zapowiedział przygotowanie w okolicy lipca b.r. sprawozdania za okres 1. półrocza b.r.

Realizacja inwestycji:

Jak informowała naczelnik T. Horiszna, 1. kwartał był okresem kontynuacji inwestycji rozpoczętych w ubiegłym roku z terminami przechodzącymi na rok 2007.

Drogi powiatowe:

-          prace związane z realizacją pętli przy ul. Świętojańskiej;

-          kontynuacja prac związanych z realizacją Trasy Kwiatkowskiego (środki UE);

-          rozbudowa ul. Janka Wiśniewskiego, etap II (środki UE);

-          Droga Różowa – zakończono postępowanie przetargowe na wykonawcę rozbudowy IV etapu (prace zakończone będą w przyszłym roku)

Wiceprezydent zasygnalizował prawdopodobieństwo wystąpienia trudności ze znalezieniem wykonawców małych inwestycji.

Naczelnik T. Horiszna wymieniła ulice, na których roboty są kontynuowane ((Lukrecjowa, Krawiecka, Złota – pętla autobusowa, Widna, Rolnicza, Strażacka), rozpoczęte w bieżącym roku (Chabrowa, Dembińskiego, Tetmajera) oraz ukończone (m.in. Grenadierów, Miedziana, Głowackiego, Wschodnia).

Oświetlenie:

-          uruchomiono przetarg na oświetlenie ul. Kieleckiej:

-          zakończono prace na ulicy Rybaków;

-          wszczęto postępowanie przetargowe dla ulic Alzackiej, Afrykańskiej, Algierskiej

Inwestycje komunalne:

-          Przedszkole nr 43 przy ul. Śmidowicza;

-          Kanalizacja deszczowa ul. Morskiej;

-          Realizacja końcowego etapu kanalizacji deszczowej na ul. Morskiej (terminy zakończenia robót przesuwają się z uwagi na równoczesną realizację szeregu innych prac, np. montowanie estakady nad ulicą);

-          Zakończono zabudowę 3. platform w Pomorskim Parku Technologicznym;

-          Zakończono modernizację boksów rybackich w Orłowie;

-          Zakończono modernizację mola w Orłowie;

-          Dokonano odbioru Muzeum Miasta Gdyni;

-          Trwają prace związane z budową basenu na Witominie

W związku z pytaniem radnego Andrzeja Denisa o termin rozpoczęcia prac na ul. Janka Wiśniewskiego, wiceprezydent poinformował, iż prace powinny być rozpoczęte w przyszłym tygodniu, przy okazji informując też o przebiegu prac przetargowych i ostatecznym wyniku przetargu (wygrał „Mostostal” Warszawa).

Etap przygotowania inwestycji:

Omówiła Naczelnik D. Winiarz.

Drogi publiczne:

-          przebudowa skrzyżowania ul. Chylońskiej – dokumentacja będzie gotowa do końca czerwca b.r.;

-          przebudowa ul. Bosmańskiej – dokumentacja będzie wykonana w połowie b.r.;

-          przebudowa ul. Starowiejskiej – nie rozstrzygnięto pierwszego konkursu na wykonanie dokumentacji przyszłościowej (wniosek złożyła tylko jedna firma), wyniki drugiego konkursu nie są jeszcze znane;

-          pętla autobusowa przy ul. Wendy – dokumentacja będzie gotowa prawdopodobnie w sierpniu lub wrześniu b.r.;

-          miejski parking przy ul. Wójta Radtkego (udział środków UE);

-          przebudowa węzła Św. Maksymiliana z budową nowego tunelu – realizacja dokumentacji w fazie końcowej

Inwestycje, dla których wykonanie dokumentacji będzie podstawą do ubiegania się o środki europejskie:

-          budowa ulicy nowej Łużyckiej;

-          połączenie węzła Macieja Brzeskiego z ul. Wielkopolską (wykonanie dokumentacji – wrzesień b.r.)

Inwestycje, dla których wszczęte zostały prace dokumentacyjne w bieżącym roku:

-          rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej;

-          rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej zaopatrzenia w wodę Gdyni Zachód;

-          poprawa stanu wód zatoki poprzez rozbudowę systemu kanalizacji burzowej

Drogi gminne:

Kontynuowane są prace nad dokumentacjami dla nast. dróg:

-          ul. Szturmanów, Gryfa Pomorskiego, Mylna, Ateny, Amora

Drogi, dla których zostały wszczęte prace nad dokumentacjami – patrz drogi wskazane przez Komisję Gospodarki Komunalnej do utwardzenia lub remontu (protokół komisji z dn. 9 maja 07 r.).

Odpowiedzi na pytania zadawane przez członków komisji:

W związku z prośbą przewodniczącego M. Łucyka, wiceprezydent M. Stępa wyjaśnił na czym polega różnica między studium wykonalności a dokumentacją techniczną.

Studium bazuje na koncepcji, na założeniach technicznych, natomiast dokumentacja pozwala na prowadzenie konkretnych prac. Warunkiem ubiegania się o środki europejskie jest przedłożenie studium.

Przedmiotem zainteresowania komisji były prace związane z realizacją stadionu piłki nożnej.

Wykonanie dokumentacji zlecono w zeszłym roku, z uwagi na konieczność zmiany planu miejscowego (w dotychczasowej lokalizacji nie mieści się zakładana liczba 15 tysięcy miejsc).

W ubiegłym roku wykonano dokumentację na 3 trybuny. Do końca czerwca b.r. powinna być zakończona dokumentacja na 4. trybunę, a także kosztorys wszystkich prac.

Jak wyjaśniał wiceprezydent, na boisku już obecnie mogą się odbywać treningi. Stadion jest dostosowywany do ćwierćfinałowych rozgrywek pucharowych (europejskich).

Trwają też prace nad układem drogowym wokół stadionu (dokumentacja gotowa będzie we wrześniu b.r.).

Na prośbę przewodniczącego M. Łucyka, wiceprezydent przekazał informacje nt. prac związanych z gdyńską Mariną. Ogłoszono konkurs architektoniczno – urbanistyczny. Zakłada się realizację 3. obiektów: teatru dramatycznego, miejskiej biblioteki publicznej i galerii wystawowej, tak skonfigurowanych, aby mogły pełnić jednocześnie funkcje kongresowe. Połowę terenu (od Nabrzeża Żeglarza do ulicy Borchardta i od ul. Armii Krajowej do Jana Pawła II) stanowić będzie plac – tzw. forum miejskie.

Radny A. Denis zapytał, czy zapadły już decyzje odnośnie połączeń komunikacyjnych z przyszłym lotniskiem na Babich Dołach.

Jak wyjaśniał wiceprezydent M. Stępa, celem jest uruchomienie cywilnych funkcji na lotnisku wojskowym (w perspektywie ok. 1,5 roku).

Przy okazji wiceprezydent sprostował, iż obecne lotnisko nosi oficjalną nazwę Gdynia Okswywie, zaś lotnisko cywilne ma się nazywać Gdynia Kosakowo.

Jest już opracowany projekt przebudowy skrzyżowania.

W związku z pytaniem radnego Tadeusza Szemiota o kosztorys związany z lotniskiem wiceprezydent wyjaśnił, iż szacowana kwota wynosi 70 mln. zł., przy czym Miasto Gdynia ma sfinansować budowę terminalu (30 mln. zł.) i rozwiązania infrastrukturalne (ok. kilkunastu milionów zł.). Do pokrycia reszty kosztów zobowiązuje się strona wojskowa. Nakłady, jakie będzie musiało ponieść Miasto, nie będą ponoszone jednorazowo, ale etapowo. W zakresie doprowadzenia połączeń kolejowych główne nakłady poniosłaby PKP.

W związku z pytaniem o stadion dla rozgrywek rugby naczelnik D. Winiarz poinformowała, iż dokumentacja jest już gotowa.

Kolejne pytanie radnego T. Szemiota dotyczyło zamysłu utworzenia centrum kongresowego pomiędzy Centrum Gemini a Sea Towers (w kontekście informacji nt. funkcji kongresowych, jakie mają być realizowane w ramach Centrum Kultury na terenie Parku Europy). Wiceprezydent M. Stępa potwierdził, iż takie przedsięwzięcie jest wpisane do planu, natomiast nie jest to teren Miasta, więc realizacja przedsięwzięcia nie leży w gestii władz miejskich.

Na pytanie radnej B. Łęgowskiej o dalsze prace związane z Osadą Rybacką, naczelnik D. Winiarz wyjaśniła, iż prace podzielone są na kilka etapów: realizacja zaplecza, remont schodów (weryfikowana jest dokumentacja), wyciągarki – wiąże się z tym konieczność zabezpiecznia skarpy (dokumentacja w trakcie opracowywania). Prace będą się ograniczać do działki gminnej.

Przewodniczący M. Łucyk zapowiedział, iż przedmiotem sierpniowego posiedzenia komisji będzie wizytacja realizowanych inwestycji.

Ad 3.

Wiceprezydent Ewa Łowkiel wyjaśniła na wstępie, iż ze strony Miasta zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne w kwestii wycinki drzew na Oksywiu, które potwierdziło, iż nie zostały naruszone procedury. Wiceprezydent liczy na to, iż prowadzone przez prokuraturę olsztyńską postępowanie wyjaśniające przyniesie rozstrzygnięcie, jak sprawy tego typu należy rozwiązywać w przyszłości, ponieważ obowiązujące w przedmiotowym zakresie przepisy wyższego rzędu są niedoprecyzowane.

Odnosząc się do sprawy wydania decyzji w kwestii wycinki wiceprezydent zapewniła, iż decyzja była zgodna z prawem (plan dla tego terenu wygasł i drzewa nie stanowiły lasu w rozumieniu definicji lasu zawartej w ustawie). Nie ma podstaw prawnych, aby odmówić zgody na wycinkę drzew nie będących lasem, jeśli występuje o to właściciel gruntu. W przedmiotowym przypadku zostały wydane dwie decyzje: pierwsza na wycinkę wiatrołomów i suchych drzew oraz druga, wydana w wyniku wystąpienia właściciela o przywrócenie terenowi funkcji pastwiska. W tego rodzaju przypadkach należy podać przyczynę odmowy. W obecnym stanie prawnym nie ma podstaw prawnych na odmowę wyrażenia zgody, jeśli wniosek o wycięcie nie dotyczy bardzo wartościowych drzew.

Radna B. Łęgowska wyjaśniając kontekst problemu zwróciła uwagę, iż przedmiotowy teren został w czasach PRL wywłaszczony, po czym przeprowadzono na nim nasadzenia. Wyrósł las w sposób samoistny. Obecnie problem nie dotyczy tylko drzewostanu, ale i żyjących tam zwierząt, a więc całego ekosystemu, który się na tym terenie wytworzył.

Zdaniem radnej poza prawem własności, którego znaczenia nie kwestionuje, należy brać pod uwagę także inne elementy, do których należą zagadnienia ze sfery ochrony środowiska.

Nie kwestionując powyższego stwierdzenia wiceprezydent E. Łowkiel wyjaśniała, iż problemem jest prowadzenie przejrzystej polityki w przedmiotowym zakresie – sprzeczne interesy przeciwników wycinania drzew i autorów wniosków w spr. wycinek, problem ponoszenia odpowiedzialności za wydawane decyzje z uwagi na brak stosownych regulacji prawnych. Jest też problem starych, zagrażających życiu i mieniu drzew.

Odnosząc się do drugiej części przedmiotowego punktu (warunki zabudowy kolejnych hektarów lasu między ul. Bosmańską a Śmidowicza) wiceprezydent E. Łowkiel wyjaśniła, iż na skutek prowadzonej kontroli wydział ochrony środowiska dowiedział się, że trwa procedura dot. warunków zabudowy przedmiotowego terenu.

Wiceprezydent zapowiedziała, iż zostanie dokładnie zbadana kwestia wystąpienia o warunki zabudowy – jakiego terenu dotyczy, jak duży jest las występujący na przedmiotowym terenie, co jest wpisane do ewidencji gruntów.

Wiceprezydent E. Łowkiel zobowiązała się do niezwłocznego poinformowania komisji, jeśli znane już będą wyniki postępowania wyjaśniającego prokuratury w spr. wycinki drzew na Oksywiu.

Ad 4.

Dyrektor O. Wyszomirski poinformował o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Gdyni opierając się na dokumencie dostarczonym członkom komisji (zarchiwizowanym w materiałach komisji), pt. „Komunikacja miejska organizowana przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni”.

W związku z pytaniem radnego Stanisława Borskiego o doświadczenia ze współpracy ZKM z Policją dyr. O. Wyszomirski stwierdził, iż faktyczna współpraca ma miejsce w okresie od czerwca do października. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest zbyt mała liczba policjantów.

Na pytanie radnego Bartosza Bartoszewicza o plany co do dalszego monitorowania pojazdów p. O. Wyszomirski zapewnił, że proces ten będzie kontynuowany informując przy tym, iż planuje się zainstalowanie kamer we wszystkich autobusach w przeciągu 4. lat.

W związku z pytaniem radnego M. Łucyka o całkowity koszt wprowadzenia kas fiskalnych dyr. Wyszomirski poinformował, iż będzie to koszt 1 tysiąca zł. na jeden pojazd (przy dofinansowaniu ze strony państwa w wysokości 50 %). Cakowity koszt wyniesie więc 321 tys. zł.

Radny M. Wołek zapytał, czy jest szansa na sprywatyzowanie komunalnych spółek autobusowych.

Zdaniem dyr. O. Wyszomirskiego jest to mało prawdopodobne z uwagi na niechęć załóg do takiego rozwiazania. Żaden potencjalny inwestor nie spełniłby oczekiwań związków zawodowych.

W związku z uwagą radnego M. Łucyka, iż w Gdańsku już jest uruchomiony tramwaj wodny, natomiast w Gdyni ma to nastąpić znacznie później, dyrektor ZKM wyjaśniał, iż podstawowym celem jest zorganizowanie dobrej komunikacji w sezonie letnim. W przypadku Gdańska na Hel płynie jeden katamar, natomiast z Gdyni trzy. Wcześniejsze rozpoczęcie sezonu wymagałoby rozrzedzenia częstotliwości kursów bądź przeznaczenia większej dotacji, a obowiązuje w tym zakresie umowa zawarta ze współudziałowcami. Istotny jest też fakt, iż razem z tramwajem wodnym uruchamianych jest kilka dodatkowych linii autobusowych, co powoduje powstanie zintegrowanej oferty sezonowej.

W związku z przypomnieniem przez radnego St. Borskiego wniosku Komijsi Oświaty o wydłużenie sezonu tak, aby w czerwcu mogły skorzystać z przejazdów tramwajem wodnym uczniowie, dyr. O. Wyszomirski poinformował, iż na zrealizowanie postulatu zabrakło pieniędzy. Ponadto dyrektor stwierdził, iż dochodzą do niego informacje, że sami rodzice z niechęcią godzą się na odrywanie się dzieci od zajęć szkolnych z uwagi na egzaminy kończące obecnie każdy etap edukacji.

Ad 5.

Wniosków nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący M. Łucyk ogłosił zamknięcie obrad.

Termin kolejnego posiedzenia: 13 sierpnia b.r.; godz. 15

______________________________________________ 

Komisja Statutowa – 18 czerwca: 

1.        Protokół z poprzedniej komisji przyjęto bez uwag.

2.        Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał na sesję 27 czerwca:

a.        w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007 (4.1) – projekt zreferował skarbnik miasta, prof. K.Szałucki. Opinia pozytywna – 4/0/0. Przy okazji referowania projektu r. M.Borusewicz zadała pytanie o Centrum Aktywnosci Seniora, na czym polega działalność tej placówki, jak ona funkcjonuje. Na te pytania odpowiedział wiceprez. M.Guć. Poinformował, że w każdej dzielnicy miasta docelowo ma powstać jeden miejski klub seniora o szerokiej ofercie.

b.        akceptacji wartości punktu – GCI, BPP (4.5) – opinia pozytywna – 4/0/0.

c.        akceptacji wartości punktu – ABK, ZCK, ZKM (4.6) – opinia pozytywna – 4/0/0.

d.        nadania nazw nowym ulicom w Gdyni i zmiany nazw ulic – jest to projekt przygotowany przez Komisję Statutową. Opinia pozytywna – 4/0/0.

e.        powołania zespołu ds. przeprowadzenia wyboru ławników – również jest to projekt przygotowany przez Komisję Statutową. Opinia pozytywna – 4/0/0.

3.        W minionych tygodniach odbył się cykl spotkań z radami dzielnic. Rady dzielnic sformułowały wnioski i uwagi, które zostaną jeszcze podsumowane na kolejnym spotkaniu. W posiedzeniu tym wezmą udział r. A. Kieszek i r. M.Borusewicz.

4.        Następne posiedzenie – 20 sierpnia, godz. 16.00.

______________________________________________

 Komisja Oswiaty – 20 czerwca: 

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na czerwcową Sesję RMG.
2. Informacje.
3. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.

Ad 1.
Poniższe numery projektów odpowiadają numeracji przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM.
4.1 – w spr. zmiany Uchwały RMG /.../ w spr. uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2007:Projekt omówił Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki. Do budżetu działu oświaty odniosła się  Wiceprezydent Ewa Łowkiel.

Wszystkie planowane zwiększenia i zmniejszenia budżetowe omówił p. K. Szałucki – zgodnie z informacjami zawartymi w punktach od III do VII projektu uchwały.

Wiceprezydent E. Łowkiel szczegółowo omówiła kwestię remontów obiektów, w których funkcjonują placówki oświatowe, w oparciu o kwoty wyszczególnione w projekcie.

Wiceprezydent podkreśliła, iż bieżący rok jest szczególnie korzystny jeśli chodzi o zakres remontów. Miasto szczególny nacisk położyło na remont łazienek w szkołach i wymianę okien. Założeniem jest rozdzielanie środków pomiędzy wszystkie szkoły tak, aby we wszystkich nastąpiła widoczna poprawa jeśli chodzi o warunki sanitarne i estetyczne.

Pani Łowkiel poinformowała także o ogłoszeniu przetargów na prace termomodernizacyjne placówek (w związku z  projektem realizowanym w oparciu o zewnętrzne środki finansowe).

Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za

Poniższe projekty omówiła Wiceprezydent E. Łowkiel. W posiedzeniu wzięła udział naczelnik wydziału edukacji, p. K. Przyborowska.
4.14 – w spr. zmiany obwodu SP Nr 17 w Gdyni...:Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.
4.15- w spr. zmiany obwodu Gimnazjum Nr 4 w Gdyni : Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za
4.16- w spr. nadania imienia VII Sportowemu LO i nadania imienia Sportowemu Gimnazjum Nr 9 w Gdyni ...:

Wiceprezydent poinformowała członków komisji o zrealizowaniu procedur wymaganych w przypadku nadawania imion placówkom oświatowym.

Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.

Ad 2.

Wiceprezydent E. Łowkiel przekazała informacje nt. pierwszych sygnałów dot. porównania gdyńskich wyników egzaminacyjnych klas szóstych i  gimnazjów z wynikami w innych miastach. Jak wynika z danych, które wiceprezydent udało się uzyskać, Gdynia ma najwyższy wynik jeśli chodzi o klasy szóste, natomiast w przypadku gimnazjów, wśród miast liczących powyżej 170 tys. mieszkańców, zajmuje drugie miejsce po Wrocławiu (przy czym nie są jeszcze znane wyniki osiągnięte przez warszawskie szkoły).

Wiceprezydent odnotowała, iż coraz więcej gdyńskich szkół osiąga wysoką średnią (warte szczególnego podkreślenia są coraz lepsze wyniki szkół funkcjonujących w trudnych warunkach środowiskowych), co m. in. jest skutkiem prooświatowej polityki Miasta (m. in.  przekazywanie szkołom środków na organizowanie zajęć pozalekcyjnych, wyrównawczych). Jest to też efekt systematycznej pracy gdyńskich nauczycieli, których kwalifikacje są coraz wyższe dzięki m.in. pracy Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Wiceprezydent poinformowała, iż po raz pierwszy od 6. lat do finału ogólnopolskiego konkursu „Ośmiu wspaniałych” zakwalifikowała się gdyńska licealistka (z III L.O.).

Ad 3. Termin kolejnego posiedzenia: 22 sierpnia b.r.; godz. 14

______________________________________________


 Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska – 20 czerwca: 


Porządek posiedzenia:

1.        Opiniowanie projektów uchwał na sesję 27 czerwca,

2.        Kwestie zwiazane z wycinką drzew w Gdyni,

3.        Sprawy bieżące.

Ad. 1

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawach:

4.1.   zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/44/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2007 – opinia pozytywna – 4/0/2. Komisja prosi o informację z Wydziału Kultury, jaki jest zakres tematyczny oraz kosztorys Nocy Świętojańskiej.

4.2.    

4.3.    

4.4.   przyjęcia raportu z realizacji Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2005 – 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2011 dla Miasta Gdyni. Raport zreferowała wiceprez. E.Łowkiel wraz z naczelnikiem B.Frankowskim, odpowiadając również na pytania i wątpliwości członków komisji. - Opinia pozytywna 6/0/0

4.5.    

4.6.    

4.7.   zwolnienia laureatów pierwszych trzech miejsc w konkursie „Gdyński Biznesplan 2007” z opłat obowiązujących w Urzędzie Miasta Gdyni przy rejestracji działalności gospodarczej - opinia pozytywna 7/0/0

4.8.   upoważnienia Prezydenta Miasta do składania w imieniu Gminy Miasta Gdyni oświadczeń w przedmiocie nabywania prawa użytkowania wieczystego, prawa własności nieruchomości położonych na terenie Miasta Gdyni, zamiany oraz nabywania nakładów poniesionych na wybudowanie garaży wybudowanych ze środków własnych najemców gruntu gminnego zgodnie z pozwoleniem na budowę jako obiekt stały - opinia pozytywna 7/0/0; R.T.Szemiot pytał, w jakim trybie prezydent będzie udzielał informacji o podjętych decyzjach. Odpowiedzi udzielił wiceprez. B.Stasiak.

4.9.   wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych pod przebudowę Węzła Św. Maksymiliana i ul. Świętojańskiej wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską - opinia pozytywna 7/0/0;

4.10.wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych położonej w Gdyni przy ul. Frezerów - opinia pozytywna 7/0/0;

4.11.wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod przebudowę układu drogowego ul. Olimpijskiej, ul. Stryjskiej oraz budowę kładki nad torami i Drogą Gdyńską - opinia pozytywna 7/0/0;

4.12.wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych przeznaczonej pod budowę ul. Cechowej - opinia pozytywna 7/0/0;

4.13.nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Śląskiej - opinia pozytywna 7/0/0;

4.14.nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Hryniewickiego w Gdyni - opinia pozytywna 7/0/0;

4.15.oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste działki gruntu w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kalksztajnów - opinia pozytywna 7/0/0;

4.16.wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, w tym zabudowanych, położonych przy ul. Ledóchowskiego 6 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - opinia pozytywna 6/0/1;

4.17.wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Płk. Dąbka 163-165 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - opinia pozytywna 7/0/0;

4.18.wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Północnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - opinia pozytywna 7/0/0;

4.19.wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Partyzantów 26, w formie przetargu ustnego nieograniczonego - opinia pozytywna 6/0/1;

4.20.wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wójta Radtkego 9A w trybie przetargu ustnego ograniczonego - opinia pozytywna 6/0/1; komisja prosi o informację, kto jest właścicielem działki ozn. nrem 313. Wiceprezydent B.Stasiak obiecał to sprawdzić.

4.21.wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Norwida, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni - opinia pozytywna 7/0/0;

4.22.wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Muchowskiego 4 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - opinia pozytywna 7/0/0;

4.23.wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Łużyckiej w trybie bezprzetargowym - opinia pozytywna 7/0/0;

4.24.wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Potasowej na rzecz jej użytkownika wieczystego - opinia pozytywna 7/0/0;

4.25.wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 15 na rzecz jej użytkownika wieczystego - opinia pozytywna 7/0/0;

4.26.wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Powstania Wielkopolskiego 51 - opinia pozytywna 7/0/0;

4.27.wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Bursztynowej 10 - opinia pozytywna 7/0/0;

4.28.zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, będącej w użytkowaniu wieczystym Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdyni - opinia pozytywna 7/0/0;

4.29.zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, przeznaczoną pod budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i tymczasowymi drogami gminnymi w rejonie ulic Stryjska – Przemyska - opinia pozytywna 7/0/0;


Uchwały z aneksu:

1.         

2.        wyrażenia zgody na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Spacerowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni – w trybie bezprzetargowym – opinia pozytywna 5/0/2,

3.        wyrażenia zgody na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Spacerowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni – w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - opinia pozytywna 7/0/0,

4.        wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych pod budowę urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Chylonki wraz z regulacją odbiornika na odcinku od torów PKP do ul. Hutniczej opinia pozytywna 7/0/0

5.        wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej położonej przy ul. Chylońskiej 171 C opinia pozytywna 60/0

6.        wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych pod budowę zbiornika retencyjnego „Karwiny” w rejonie ul. Nałkowskiej wraz z urządzeniami podczyszczającymi opinia pozytywna 7/0/0

7.        utworzenia przez Gminę Miasta Gdyni i Gminę Kosakowo spółki o nazwie „Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością opinia pozytywna 7/0/0. W najbliższy poniedziałek, 25.06., o godz. 16.00 zainteresowani radni mogą wziąć udział w wizycie na lotnisku.

Projekty uchwał dot. planów zagospodarowania komisja omówi i zaopiniuje na kolejnym posiedzeniu, 27 czerwca, godz. 11.00. Komisja zaprasza na to posiedzenie wiceprez. M.Stępę.

Ad. 2

Wiceprez. E Łowkiel przedstawiła krótką ustną informację na temat wycinki drzew w Gdyni. Podała ilość decyzji wyrażających zgodę na wycinkę oraz ilość nowych nasadzeń, omówiła również politykę gospodarowania zielenią w mieście. Komisja, dziękując pani prezydent za przedstawione dane, prosi również o ich wersję pisemną.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwraca się z prośbą o przygotowanie pisemnej informacji na temat wycinki drzew na Oksywiu, dokonanej wiosną br. Prosimy także o szerszą informację, dotyczącą całego miasta, na temat usuwania drzew:

·            gatunki usuwane,

·            liczba usuwanych drzew,

·            przyczyny wycinania.

·            polityka nasadzeń nowych drzew w zastępstwie wyciętych.

·            liczba drzew wyciętych w latach 2006 i 2007 oraz ilość nasadzonych (zestawienie).

Ad. 3

Radny T.Szemiot wrócił do opracowanego przez komisję rankingu ulic do przebudowy. Zauważył, że zaprezentowany przez wiceprez. M.Stępę plan remontów znacznie odbiega od ustaleń komisji.

Komisja prosi wiceprez. M.Stępę o przedstawienie planu wykonawczego budowy ulic w Gdyni – co będzie realizowane, w jakim terminie i w jakim zakresie.

Następne posiedzenie – 22 sierpnia, godz. 15.30.

______________________________________________

 ZARZADZENIA PREZYDENTA MIASTA w sprawach: 

2007-06-15: 

2473/07/V/P    zmiany na stanowisku Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych

2474/07/V/P    Wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej reki na organizację parady teatralnej „Lato zaczyna się w Gdyni”

2475/07/V/P    Wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej reki na organizację parady teatralnej „Lato zaczyna się w Gdyni Carnaval”

 2007-06-15: 

2476/07/V/U   unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ulicy Ejsmonda

2477/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/241/UI/71-W/2007 na wykonanie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego budowy urządzenia podczyszczającego na kanale deszczowym w ul. Chwaszczyńskiej
2478/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie usługi w ramach realizowanego zadania polegającego na opracowaniu projektu budowlano – wykonawczego budowy urządzenia podczyszczającego na kanale deszczowym w ul. Chwaszczyńskiej
2479/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/15/UI/2005 na wykonanie robót na zadaniu : „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Źródło Marii” – realizowanym w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
2480/07/V/U   zawarcia aneksu nr 2/2007 do umowy KB/660/UR/19/W/2006 na wykonanie pomiarów i analiz ruchu pojazdów transportu zbiorowego na ulicy Morskiej
2481/07/V/U   uregulowania należności za uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia: „Przebudowa skrzyżowania ulic: Morskiej i Kartuskiej”
2482/07/V/R   udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
2483/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup flag
2484/07/V/S   zmiany zarządzenia nr 9 z dnia 28.06.2002r. dotyczącego powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką
2485/07/V/M  udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
2486/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Orłowskiej 66
2487/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Bp. Dominika 32-38
2488/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Armii Krajowej 24
2489/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Bat. Chłopskich 31-33
2490/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Bat. Chłopskich 41-47
2491/07/V/M  wykonania remontu w dwóch budynkach ochronnych położonych przy ul. Bp. Dominika 8 – 12 i Bp. Dominika 7-29
2492/07/V/M  wykonania remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Ujejskiego 23
2493/07/V/M  wykonania remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chrzanowskiego 12
2494/07/V/M  remontu pokrycia dachu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Krasickiego 28
2495/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2496/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2497/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2498/07/V/M  podpisania aneksu do umowy SK/571/MG/158-W/2007 dotyczącej promocji radiowej imprez i wydarzeń miejskich z miejskiego kalendarza imprez przez Radio Kaszëbë
2499/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na umieszczenie prezentacji Gdyni w miesięczniku Polish Market
2500/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na emisję filmu reklamowego Gdyni
2501/07/V/M  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Siemiradzkiego
2502/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Druskiennickiej przeznaczonej do wydzierżawienia
2503/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia
2504/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
2505/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
2506/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wiejskiej
2507/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej
2508/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej
2509/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej/Puckiej
2510/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Harcerskiej
2511/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Dąbrowskiego
2512/07/V/M  udzielenia pełnomocnictwa procesowego
2513/07/V/M  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego (lokal użytkowy – garaż gminny położony przy ul. Śląskiej)
2514/07/V/M  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Górnej 19-21 kl.21 lok. nr 1 – piwnica, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
2515/07/V/U   przekazania wyposażenia zaplecza budowy Hali sportowo – widowiskowej zakładowi budżetowemu „Hala Sportowo – Widowiskowa”

2516/07/V/S   lecenia usługi legalizacji alkomatów dla PSM

2517/07/V/O   przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie profilaktyki uzależnień: „Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych”

2518/07/V/O   aneksu nr 4 do umowy KB/213/OZ/21/W/2005

2519/07/V/O   przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: „Prowadzenie Klubu Młodzieżowego”

2520/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 1301/07/V/M dotyczącego określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie ul. Suchej i Wiczlińskiej

2521/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 2365/07/V/M dotyczącego określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę ulicy Skolskiej

2522/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 2359/07/V/M dotyczącego określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Stryjskiej – Przemyskiej

2523/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 2358/07/V/M dotyczącego określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Stryjskiej – Przemyskiej

2524/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 2348/07/V/M dotyczącego określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Stryjskiej – Przemyskiej

2525/07/V/S   legalizacji urządzenia do pomiaru hałasu w środowisku

2526/07/V/S   wyrażenia zgody na ubezpieczenie samochodów służbowych w zakresie AC, NW, OC

2527/07/V/S   wyrażenia zgody na wykonanie drzwi w Urzędzie Miasta Gdyni

2528/07/V/U   podpisania aneksów do umów dotyczących zakresu działalności Biura Planowania Przestrzennego

2529/07/V/S   udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego”

2530/07/V/S   zapłaty odszkodowania wraz z odsetkami z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego, oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego

2531/07/V/R   udzielenia upoważnienia do zawarcia porozumienia dotyczącego powołania i ustalenia zasad funkcjonowania na terenie miasta Gdyni Powiatowego Zespołu „Wspólnie Przeciw Patologiom”

2532/07/V/M  zlecenia do kwoty 6.000 EUR opracowania graficznego nadruków na koszulki i wykonanie koszulek

2533/07/V/M  zakupu czasu antenowego na emisję spotu reklamowego na antenie ogólnopolskiego kanału telewizyjnego TVP 3

2534/07/V/M  zlecenia do kwoty 6.000 EUR wykonania balonów z nadrukiem

2535/07/V/M  zakupu do kwoty 6.000 EUR ładowarki do aparatu fotograficznego

2536/07/V/O   powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora

2537/07/V/S   dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników w Urzędzie Miasta Gdyni oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych

2538/07/V/U   zmiany treści zarządzenia nr 872/07/V/u dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie elektroenergetyki

2539/07/V/M  skierowania spraw na drogę postępowania sądowego

2540/07/V/U   uregulowania należności za zajęcie pasa drogowego

2541/07/V/P    organizacji imprezy artystycznej „Cudawianki

2542/07/V/P    wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z wolnej ręki na współorganizację w Gdyni XXII Światowego Kongresu Duszpasterstwa Ludzi Morza

2543/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego w trybie negocjacji z wolnej ręki na współorganizację XXII Światowego Kongresu Duszpasterstwa Ludzi Morza

2544/07/V/U   wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kabli zasilających prądu stałego z projektowanej stacji prostownikowej przy ul. Kieleckiej w Gdyni

2545/07/V/U   akceptacji treści aneksu do umowy nr 9605/KB/61/UI/28/W/2007 z 30.01.1007 r. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy układu drogowego w rejonie stadionu piłkarskiego Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

2546/07/V/U   akceptacji treści aneksu nr 2 do umowy KB/339/UI/112/W/2007 z 15.03.2007 r. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wyciągarek do łodzi rybackich w przystani rybackiej w Gdyni Oksywiu

2547/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 1171/07/V/U dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie geodezyjnego wydzielenia nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód

2548/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 1.400 EUR na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowego do sezonowego punktu sprzedaży biletów zlokalizowanego przy Al. Jana Pawła II

2549/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie chodnika łączącego Aleję Jana Pawła II z nabrzeżem

2550/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na dostawę i montaż rolet w punkcie sprzedaży biletów przy Alei Jana Pawła II

2551/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 425/07/V/P prezydenta miasta Gdyni w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług na rzecz osób niepełnosprawnych w wieku 7 – 18 lat mieszkańców Gdyni

2552/07/V/U   dokonania zmian w umowie nr KB/156/PON/9/W/2007 zawartej pomiędzy gminą miasta Gdynia a Gdyńskim Stowarzyszeniem Integracyjnym „Promyk”

2553/07/V/P    przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

2554/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2007 roku

2555/07/V/S   wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z wolnej ręki na dzierżawę od Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie – Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni nieruchomości gruntowych w Babich Dołach, z przeznaczeniem ich na organizację imprezy artystycznej „Open’er Festiwal”

2556/07/V/S   udzielenia zamówienia publicznego w trybie negocjacji z wolnej ręki na dzierżawę od Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie – Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni nieruchomości gruntowej w Babich Dołach z przeznaczeniem ich na organizację imprezy artystycznej „Open’er Festiwal” w dniach od 25 czerwca do 6 lipca 2007 r

2557/07/V/S   udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację i produkcję imprezy artystyczno-rozrywkowej „Lato zaczyna się w Gdyni – Świętojańska Carnival”

2558/07/V/S   powierzenia działań promujących imprezę miejską „Lato zaczyna się w Gdyni – Świętojańska Carnival”

2559/07/V/S   udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację parady teatralnej „Lato zaczyna się w Gdyni” oraz spektaklu ulicznego „Karnawał”

____________________________________________

INTERPELACJE: 

1.        Od czasu opublikowania poprzedniego numeru Biuletynu żaden z Radnych nie złożył interpelacji.

_________________________________________

 STALE TERMINY POSIEDZEN KOMISJI RADY: 

Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień przed sesją, godz. 15.00

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej -  wtorek, godz. 17.00

Komisja Kultury - środa, tydzień przed sesją, godz. 16.15

Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00

Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień przed sesją, godz. 16.00

Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 16.30

Komisja Statutowa - poniedziałek, tydzień przed sesją, godz. 16.00

Komisja Strategii - wtorek przed sesją, godz. 16.00

Komisja Zdrowia - środa, tydzień przed sesją, godz. 17.00

______________________________________________


INFORMACJA O TERMINACH POSIEDZEN KOMISJI RADY: 
Komisja Budżetowa:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 27.06., godz. 15.30; 22.08., godz. 15.30
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej: 27.06., godz. 11.20;
Komisja Kultury: 27.06., godz. 10.30

Komisja Oświaty:

Komisja Rewizyjna: 13.08., godz. 15.00
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:  05.07., godz. 16.00;
Komisja Sportu i Rekreacji:

Komisja Statutowa: 20.08., godz. 16.00

Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej: 26.06., godz. 16.00
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny:  

_____________________________________________

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 27.06.2007
Data udostępnienia informacji: 27.06.2007
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2020 12:06 Korekta Dorota Nelke