Biuletyn Informacyjny Rady Miasta Nr 12

Nr 12
15 czerwca 2007 roku
Nakład 60 egz.

____________________________________________________________________________________________________
                 
Zamknięto 15.06.07, godz. 09.48.
 

INFORMACJE O PRACY KOMISJI RADY MIASTA:

Komisja Zdrowia, Opieki Spolecznej i Rodziny – 16 maja:
 
Porządek:
1.        Omawianie projektów uchwał wnoszonych na VIII Sesję R.M.G
 (druk: 4.1, 4.3, 4.7, 4.9, 4.12 i 4.29).
2.        Program profilaktyczny - dyskusja w oparciu o „Raport z realizacji programów profilaktycznych finansowanych przez Gminę Gdynia w 2006r.”
3.        Wolne wnioski i sprawy wniesione.

Ad.1
Poniższy projekt uchwały przedstawił skarbnik Miasta Krzysztof Szałucki, dot.:

4.1.   zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/44/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2007;

Opinia pozytywna – jednogłośnie 7 za

Projekt uchwały przedstawił i szczegółowo omówił naczelnik wydziału Budynków Roman Witowski, dot.;

4.3      przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdyni w latach 2007 – 2011”;

Radny J.Miotke interesował się zabezpieczeniem odpowiednich środków finansowych na remonty budynków socjalnych.

Opinia pozytywna – jednogłośnie 7 za

Projekt uchwały przedstawiła wiceprezydent Ewa Łowkiel, dot.:

4.7      przyjęcia dotacji WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie zadania: wykonanie elektronicznej mapy akustycznej Miasta Gdyni (EMAMG) oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych przez Prezydenta Miasta;

Opinia pozytywna – jednogłośnie 6 za

4.9      zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Gdyni;

Opinia pozytywna – jednogłośnie 7 za

Projekt uchwały przestawił wiceprezydent M.Guć, dot.;

4.12 zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie

 nadania statutu Ognisku Wychowawczemu im. Kazimierza Lisieckiego

 „Dziadka” w Gdyni;

Opinia pozytywna – jednogłośnie 7 za

Projekt poniższy przedstawił przewodniczący komisji radny Bogdan Krzyżanowski, dot.;

4.29        zobowiązania Prezydenta Miasta Gdyni do corocznego przygotowywania sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni.

W uzasadnieniu radny Krzyżanowski stwierdził, że wykonania zadań dostarczają minimum wiedzy niezbędnej do podejmowania decyzji ( w tym także finansowych) oraz skuteczności działania i w związku z tym powinny mieć charakter obligatoryjny, a nie fakultatywny. Ponieważ brak jest przepisów nakładających na Prezydenta Miasta taki obowiązek zasadne jest narzucenie go uchwałą Rady Miasta Gdyni.

Radni Jerzy Miotke i Bartosz Bartoszewicz nie negując zasadności tworzenia sprawozdań uznali, że zapis powyższej uchwały jest zbędnym formalizowaniem i wystarczająca jest deklaracja Pani Prezydent, że sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” będą tworzone i udostępniane zainteresowanym radnym.

W dyskusji radny Rafał Geremek stwierdził, że niezwykle istotny społecznie problem jakim jest uzależnienie alkoholowe wymaga nadania odpowiedniej rangi, żeby zwrócić na to zagadnienie uwagę jak najszerszych kręgów, w związku z tym ubranie go w formę uchwały jest odpowiednie.

Wiceprezydent Ewa Łowkiel stwierdziła, że znany jej rozmiar zagrożenia oraz powaga sytuacji. Podejmowane były i są obecnie wszelkie (możliwe prawnie) działania i przedsięwzięcia. Rokrocznie sporządzane jest i przedkładane Radzie Miasta raporty. Zauważa, iż nadmierna sprawozdawczość za bardzo obciąża już i tak przeciążone pracami związanymi ze statystyką jednostki edukacyjno-wychowawcze.

Opinia negatywna – 2/3/1

Ad.2

Omawianie „Rapotu z realizacji programów profilaktycznych finansowanych przez Gminę Gdynię” przełożono na posiedzenie 13 czerwca br.godz.16.00.

Ad.3

Wiceprezydent odniosła się do treści zawartej w „Proteście” lekarzy pierwszego kontaktu skierowanego do Komisji Zdrowia RMG w sprawie likwidacji oddziału Dziecięcego Szpitala Miejskiego w Gdyni, który to protest odczytał przewodniczący Bogdan Krzyżankowski (załącznik Nr 1). Prezydent Łowkiel uspokoiła komisję mówiąc, iż znane są jej wszystkie fakty związane z tą sprawą. Zabezpieczenie 60 łóżek dla oddziału Dziecięcego dla mieszkańców Gdyni uważa za bezdyskusyjnie niezbędne jednakże decyzje leżą w gestii radnych sejmiku województwa pomorskiego.

Radny Krzyżanowski, zgadzając się z panią Prezydent co do konieczności zapewnienia gdyńskim dzieciom opieki szpitalnej na poziomie 60 łóżek, zwrócił uwagę na złożoność problemu, gdyż Szpital Miejski z uwagi na obowiązujące przepisy budowlane i sanitarne zobligowany jest do wykonania remontu, w wyniku którego będzie musiała nastąpić redukcja łóżek pediatrycznych z 40 do 20. Nie rozwiązany jest nadal problem laryngologii, która mieści się w budynku nie spełniającym nawet norm przeciw pożarowych, a jest niezbędna w SOR i w związku z tym powinna zostać niezwłocznie przeniesiona. Względy funkcjonowania SOR sugerowałyby obecność w strukturze oddziału chirurgii dziecięcej, pediatrii a to z kolei osobnej izby przyjęć, jeżeli do tego dodamy problem nietrzeźwych pacjentów, który wymaga osobnego rozwiązania staje się jasne, że bez rozbudowy szpitala, tych spraw nie da się rozwiązać i takie rozwiązanie jako według radnego najlepsze, trzeba promować, bo możliwości techniczne, a nawet projekt rozbudowy już jest.

Komisja zaplanowała kolejne spotkania:

- pierwsze poświęcone programom profilaktycznym 13 czerwca 2007r. 16.00;

- drugie związane z projektami uchwał na sesję 20 czerwca 2007r. 17.00.

______________________________________________

Komisja Samorzadnosci Lokalnej i Bezpieczenstwa – 17 maja:
 
Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji Stanisław Borski, który przywitał członków komisji i zaproszonych gości:
1. członków zarządów dzielnic :
-    Babie Doły
-    Cisowa
-    Obłuże
-    Pogórze
-    Pustki Cisowskie-Demptowo
2. radnych miasta
-    Andrzeja Denisa
-    Zygmunta Zmudę-Trzebiatowskiego

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia:

1.             Spotkanie z Zarządami dzielnic: Babie Doły, Obłuże, Pogórze, Cisowa, Pustki Cisowskie- Demptowo;
2. Zaopiniowanie uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta – w sprawie:
4.4.                    skargi na uchwałę nr IV/47/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni;
4.5.                    wezwania radcy prawnego Moniki Tarnowskiej – pełnomocnika Mirosława Bernatowicza do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XIX/622/2000 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – osiedla Meksyk;
4.6.                    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej;
4.7. przyjęcia dotacji WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie zadania: wykonanie elektronicznej mapy akustycznej Miasta Gdyni (EMAMG) oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych przez Prezydenta Miasta;
4.29. zobowiązania Prezydenta Miasta Gdyni do corocznego przygotowywania sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni,.
3.             Sprawy wniesione i wolne wnioski.
4.             Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.

Ad. 1
Przewodniczący S.Borski poprosił o przedstawienie się radnych dzielnic i zwrócił się z prośbą o zgłaszanie uwag i przemyśleń dotyczących działalności rad dzielnic oraz statutów.
Uwagi przedstawicieli rad dzielnic dotyczyły następujących problemów:
1.  rozszerzenia kompetencji rad dzielnic – uwagi zgłosili:
Przewodniczący Zarządu Pogórze- Karol Maszota, Przewodniczaca Zarządu Babie Doły – Krystyna Klimko, oraz M.Bzdęga i M.Horała – członkowie Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa
-    należy rozszerzyć kompetencje rad dzielnic, aby umożliwić im wydawanie opinii w sprawach dzielnicy przed uchwaleniem planu zagospodarowania i przed rozpoczęciem inwestycji, a nie po fakcie;
2.  niedostatecznej frekwencji na sesjach rad dzielnic i braku zaangażowania ze strony niektórych radnych – uwagi zgłosili:
K.Maszota- Rada Dz.Pogórze, J.Stefaniszyn – Rada Dz.Cisowa, I.Mossakowska – Rada Dz.Obłuże, B.Bartoszewicz – Komisja samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa
-    należy zdyscyplinować, a nawet zastosować jakieś sankcje wobec osób, które weszły w skład rady dzielnicy, a w krótkim okresie czasu przestają uczestniczyć w pracach rady, powodując często, że na sesjach nie ma kworum
-    albo zmotywować te osoby do działania (B.Bartoszewicz);
3.  poprawienia współpracy z wydziałami Urzędu Miasta – uwagi zgłosili:
A.Kamińska- Rada Dz.Pustki Cis.-Demptowo, K.Maszota – Rada Dz.Pogórze, K.Blumka – Rada Dz.Obłuże
-    wydziały nie odpowiadają na pisma od rad dzielnic,
-    w czasie ustalania planów finansowych wydziały akceptują pewne zadania, a w trakcie roku budżetowego stwierdzają, że jednak nie można ich zrealizować, i środki pozostają nie wykorzystane lub inwestycje pozostają niezakończone;
4.  możliwości zwiększenia budżetów rad dzielnic – uwagi zgłosili:
K.Maszota, K.Klimko
-    dużych inwestycji rady dzielnic nie mogą planować, bo nie mają na to wystarczających środków,
-    niektóre rady mają tak małe budżety, że nawet nie mogą wyremontować boisk sportowych istniejących w dzielnicy (Babie Doły),
-    pozytywnie więc wypowiadano się o organizacji konkursu „bezpieczna dzielnica”, bo jest to możliwość pozyskania dodatkowych środków;
-    I.Mossakowska z R.Dz.Obłuże stwierdziła, że może rady dzielnic nie powinny planować dużych inwestycji znacznie przekraczających ich środki, może powinny tym zająć się wydziały UM, do takich zadań przygotowane;
5.  niedostatecznej informacji dla rad dzielnic i poprawy współpracy z radnymi miasta – uwagi zgłosili:
K.Maszota, K.Klimko, J.Stefaniszyn, K.Blumka, E.Konopko ze strony rad dzielnic oraz Z.Zmuda-Trzebiatowski, M.Horała, M.Bzdęga, B.Bartoszewicz ze strony Rady Miasta
-    w czasie dyskusji stwierdzono, że dla poprawy wzajemnej współpracy obie strony powinny być informowane o posiedzeniach i spotkaniach – zarówno radni Miasta powinni bywać na sesjach rad dzielnic, jak i przedstawiciele rad dla uzyskania lepszej informacji i orientacji w działaniach i poczynaniach Rady Miasta i Prezydenta powinni bywać na posiedzeniach komisji RMG i sesjach,
-    wszelkie informacje na ten temat będą obu stronom przekazywane przez Biuro Rady Miasta,
-    Z.Zmuda-Trzebiatowski zwrócił uwage radnym dzielnic, że strony iinternetowe rad dzielnic są instrumentem bardzo pomagającym w obustronnych kontaktach;
-    E.Konopko (Babie Doły) zwróciła uwagę, że mieszkańcy byli niedoinformowani nt wyborów do rad dzielnic, a skutkiem tego była bardzo mała frekwencja wyborcza;
6.  zaproponowano, aby takie spotkania mogły odbywać się częściej, żeby rady dzielnic mogły między sobą doswiadczenia i uwagi.
Przewodniczący Stanisław Borski podziękował przedstawicielom rad dzielnic za udział w spotkaniu i zaproponował spotkanie podsumowujące w czerwcu po dwóch kolejnych spotkaniach z radami dzielnic. Na spotkaniu podsumowującym spotkają się przedstawiciele wszystkich rad – po jednej osobie z każdej rady.

Ad. 2
Po stwierdzeniu kworum i zapoznaniu się z projektami uchwał oraz omówieniu ich przez zaproszonych gości, członkowie komisji w drodze głosowania zaopiniowali projekty uchwał, jak poniżej:
Wiceprezydent Miasta M. Stępa omówił projekty uchwał, które po dyskusji członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie:
4.4: wynik głosowania 4/0/0
4.5.: wynik głosowania 4/0/0
4.6.: wynik głosowania 3/0/1
projekt uchwały stanowiącej pkt. 2 Aneksu do porządku obrad VIII Sesji RMG : 4/0/0
Wiceprezydent Miasta E.Łowkiel omówiła projekt uchwały 4.7, który członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie: 4/0/0
Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały 4.29 w sprawie zobowiazania Prezydenta Miasta Gdyni do corocznego przygotowywania sprawozdania z realizacji Gminnego programu profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gdyni – wynik głosowania 1/3/0.

Ad. 4
Przewodniczący przypomniał o terminie kolejnego spotkania komisji z radami dzielnic – 24 maja , godz. 16,00.

Na tym posiedzenie zakończono.
______________________________________________
 

Komisja Budzetowa – 23 maja:
 

Lista obecności jest załączona do ustaleń.

Posiedzenie prowadził przewodniczący RM, S.Szwabski.

Porządek:

1. Zaopiniowanie zmian do budżetu miasta na 2007 rok przedstawionych przez Skarbnika Miasta.

Ad. 1

Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie – 13/0/0.

Na tym posiedzenie zakończono.

______________________________________________

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska – 23 maja:
 

Porządek posiedzenia:
1.        Opiniowanie projektów uchwał na sesję 23 maja,
2.        Sprawy bieżące i wniesione.

Ad.1
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawach:

4.2.   zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/44/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2007;

opinia pozytywna - 6/0/0

4.3.   zmiany uchwały nr XXXIII/828/05 Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2005 r. w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe gminy Gdynia.

opinia pozytywna - 6/0/0

4.4.   przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdyni w latach 2007 – 2011”;

opinia pozytywna - 6/0/0

4.5.   skargi na uchwałę nr IV/47/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni;

opinia pozytywna - 6/0/1

4.6.   wezwania radcy prawnego Moniki Tarnowskiej – pełnomocnika Mirosława Bernatowicza do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XIX/622/2000 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – osiedla Meksyk;

opinia pozytywna - 7/0/1

4.7.   uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej;

opinia pozytywna - 6/0/2

4.8.   przyjęcia dotacji WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie zadania: wykonanie elektronicznej mapy akustycznej Miasta Gdyni (EMAMG) oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych przez Prezydenta Miasta;

opinia pozytywna - 6/0/0

4.9.   przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności Gminy Miasta Gdyni;

opinia pozytywna - 8/0/0

4.10.zmiany załącznika nr 1 do uchwały Rady Miasta Nr XV/583/04 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie statutu ABK - 4;

opinia pozytywna - 5/0/0

4.11.zmiany załącznika nr 1 do uchwały Rady Miasta Nr XXV/583/04 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie statutu ABK – 3;

opinia pozytywna - 5/0/0

4.12.wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości przy ul. Inżynierskiej 57;

opinia pozytywna - 5/0/0

4.13.wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości przy ul. Trockiej 5;

opinia pozytywna - 6/0/0

4.14.nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Komandorskiej 48;

opinia pozytywna - 6/0/0

4.15.nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Zielonej 17;

opinia pozytywna - 6/0/0

4.16.nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Okoniewskiego 5;

opinia pozytywna - 5/0/0

4.17.nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości gruntowych przy ul. Maciejewicza 1;

opinia pozytywna - 6/0/0

4.18.nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Maciejewicza 7;

opinia pozytywna - 6/0/0

4.19.nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Przybyszewskiego;

opinia pozytywna - 6/0/0

4.20.nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Janowskiej 31;

opinia pozytywna - 6/0/0

4.21.nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Janowskiej 29;

opinia pozytywna - 6/0/0

4.22.nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kapitańskiej 10;

opinia pozytywna - 6/0/0

4.23.wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej;

opinia pozytywna - 6/0/0

Aneks do porządku obrad VIII sesji Rady Miasta z dnia 23 maja 2007

1.        porozumienia z gminą Gdańsk w sprawie realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
opinia pozytywna - 7/0/0

Ad. 2

Na następnym posiedzeniu – 20 czerwca, godz. 15.30 – komisja zajmie się sprawami sesyjnymi oraz będzie rozmawiała na temat wycinki drzew. Komisja zaprasza na to posiedzenie przedstawiciela Wydziału Ochrony Środowiska.

______________________________________________

Komisja Samorzadnosci Lokalnej i Bezpieczenstwa – 24 maja:
 
Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji Stanisław Borski, który przywitał członków komisji i zaproszonych gości:
1. członków zarządów dzielnic :
-          Działki Leśne
-          Grabówek
-          Leszczynki
-          Oksywie
-          Kamienna Góra
-          Orłowo
-          Redłowo
-          Śródmieście
-          Wzgórze Św.Maksymiliana
2. radnych miasta
-          Beatę Łęgowską
-          Tadeusza Szemiota
-          Grzegorza Bonka
Przewodniczący S.Borski poprosił o przedstawienie się radnych dzielnic i zwrócił się
z prośbą o zgłaszanie uwag i przemyśleń dotyczących działalności rad dzielnic oraz statutów.
W wyniku dyskusji zarządy dzielnic złożyły wnioski w następujących sprawach:
7.        rozszerzenia kompetencji rad dzielnic – wydawanie opinii w sprawach dzielnicy – uwagi zgłosili;
 Krzysztof Dżus – Oksywie, Jolanta Roszczynialska - Orłowo
8.        możliwości zwiększenia budżetów rad dzielnic – uwagi zgłosili:
 Ewa Bogowicz - Oksywie
9.        „rozreklamowania” w większym stopniu następnych wyborów do rad dzielnic :
 Krzysztof Dżus – Oksywie, Irena Koszucka – Leszczynki, Zenon Roda - Grabówek
10.     umożliwienia radom dzielnic opiniowania – w odpowiednim czasie - zamierzeń planowanych w budżecie miasta na kolejny rok budżetowy:
 Jolanta Roszczynialska – Orłowo, Ryszard Walczak - Redłowo
11.     poprawienia współpracy z wydziałami Urzędu Miasta – zaktywizować wydziały do udzielania radom dzielnic odpowiedzi w terminie oraz przypomnienie naczelnikom wydziałów o „zasadach współpracy Urzędu Miasta z radami dzielnic Miasta Gdyni” (Uchwała Zarządu Miasta Gdyni nr 1673/99/III) – Ryszard Walczak – R.Dz.Redłowo, Zygmunt Ziółkowski – Działki Leśne
12.      poprawienia systemu przekazywania informacji dla rad dzielnic , aby radni byli w stanie na bieżąco informować mieszkańców – przekazywać plany i projekty do biur rad dzielnic :
 Stefania Rąpała – Oksywie, Jolanta Roszczynialska – Orłowo, Ryszard Walczak - Redłowo
13.     wydłużenia terminów „konkursowych” – np. termin na przygotowanie programu na konkurs „Bezpieczna Dzielnica 2007” był stanowczo za krótki:
 Rafał Daniluk – Grabówek, Maciej Adamczyk – Działki Leśne
14.     zaproponowano, aby takie spotkania mogły odbywać się częściej, żeby rady dzielnic mogły zgłaszać wnioski i uwagi.
15.     zapewnienia wszystkim radnym w dzielnicach uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji ZKM oraz ustalenia systemu zwrotu innych kosztów poniesionych przez radnych :
Józef Bela –Wzgórze Św.Maksymiliana, Irena Koszucka – Leszczynki, Halina Raszka - Grabówek
16.     doprowadzania do końca zadań budżetowych rad dzielnic – przyjętych przez wydziały UMG na etapie projektowania budżetu
17.     znalezienia sposobu zaktywizowania radnych, którzy nie przychodzą na sesje i nie angażują się w działalność rady dzielnicy
 umożliwić radom dzielnic promowanie : możliwość drukowania plakatów informacyjnych i ulotek oraz fundusz reprezentacyjny
18.     wyjaśnić sprawę funkcjonowania stron internetowych rad dzielnic – były jakieś problemy
19.     uruchomić internet w biurach rad dzielnic
20.     aby radni miasta interesowali się wszystkimi dzielnicami ze swojego okręgu i bywali na ich sesjach – Krzesław Kowalski –R.Dz.Orłowo
W dyskusji uczestniczyli: Grzegorz Bonk, Mariusz Bzdęga, Marcin Horała i Bartosz Bartoszewicz. Zauważyli konieczność wprowadzenia zmian do sytemu działania rad dzielnic i poprawy ich współpracy z władzami miasta.

Komisja zobowiązała się do:
a.        przekazania niniejszego protokołu do wiadomości radom dzielnic ,
b.        do zebrania wszystkich wniosków, opracowania ich i przedstawienia w ciągu
1 miesiąca do konsultacji wszystkim radom dzielnic
c.        zorganizowania spotkania podsumowującego dla przedstawicieli wszystkich rad dzielnic (po odbyciu III-go ostatniego spotkania w dniu 31 maja).
Przewodniczący Stanisław Borski podziękował przedstawicielom rad dzielnic za udział w spotkaniu i zaproponował spotkanie podsumowujące w czerwcu po dwóch kolejnych spotkaniach z radami dzielnic. Na spotkaniu podsumowującym spotkają się przedstawiciele wszystkich rad – po jednej osobie z każdej rady.
Przewodniczący przypomniał o terminie kolejnego spotkania komisji z radami dzielnic –
31 maja , godz. 16,00.
______________________________________________
 
Komisja Sportu – 29 maja:
 
Komisja odbyła wyjazdowe posiedzenie w gdyńskiej marinie. Dyrektor GOSiR, J.Jałoszewski, zreferował aktualny stan prac oraz plany rozbudowy portu jachtowego. Wobec wyczerpania możliwości rozbudowy portu w aktualnych granicach celowe wydaje się rozważenie możliwości wykorzystania do cumowania jednostek (zwłaszcza większych jachtów) obecnego nabrzeża Dalmoru. Małe jachty pozostałyby w dotychczasowej marinie. Mówiono również o planach remontu falochronów południowego i wschodniego oraz falochronu głównego. Docelowo falochrony należałoby tak przebudować, aby osłaniały wejscie do mariny i chroniły ją od wiatrów południowych i południowo-wschodnich (obecnie fale wdzierają się do mariny, uszkadzając zwłaszcza pomost H – rocznie na jego remonty przeznacza się ok. 40 tys. zł).

Następnie członkowie komisji udali się na objazd gdyńskich plaż. Komisja popłynęła jachtem do Orłowa, obejrzała klif od strony wody, port handlowy, port wojenny, plażę w Śródmieściu, torpedownię na Oksywiu.

Podczas rejsu dyrektor GOSiRu przedstawił projekt MARITUR, z którego zostanie sfinansowana część imprez żeglarskich w bieżącym roku. Ponieważ udało się uzyskać pozabudżetowe źródła finansowania, komisja nie będzie wnioskowała o zwiększenie środków na imprezy żeglarskie, choć środki te są bardzo niskie. Komisja pragnie podziękować panu J.Jałoszewskiemu za zaangażowanie i starania w celu zdobycia dodatkowych środków na żeglarstwo. Głosowanie wniosku – 4/0/0.

Komisja nie ustaliła terminu następnego posiedzenia.

______________________________________________

Komisja Samorzadnosci Lokalnej i Bezpieczenstwa – 31 maja:
 

Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji Stanisław Borski, który przywitał członków komisji i zaproszonych gości:
1.        członków zarządów dzielnic :
-          Mały Kack
-          Wielki Kack
-          Karwiny
-          Chwarzno-Wiczlino
-          Dąbrowa
-          Witomino-Leśniczówka
-          Witomino-Radiostacja
-          Chylonia
2. radnych miasta
-          Ireneusz Bekisza
-          Mirosławę Borusewicz
Przewodniczący S.Borski poprosił, aby radni się przedstawili. Nastepnie zwrócił się z prośbą o zgłaszanie uwag dotyczących działalności rad dzielnic oraz statutów.

W wyniku dyskusji zarządy dzielnic złożyły wnioski w następujących sprawach:

21.     rozszerzenia kompetencji rad dzielnic – wydawanie opinii w sprawach dzielnicy – uwagi zgłosił Przewodniczący Rdz. Chylonia – Marek Dąbkowski
22.     możliwości zwiększenia budżetów rad dzielnic – uwagi zgłosił Wiceprzewodniczący R.Dz.Chwarzno-Wiczlino- Stefan Benkowski
23.     nagłośnienia w większym stopniu kolejnych wyborów do rad dzielnic : frekwencja była niska, komisje wyborcze zmieniły swoje lokale w stosunku do poprzednich wyborów – wybory do rad dzielnic nie mają odpowiedniej rangi – Mariusz Pająk –RDz.Wielki Kack, Irena Piotrowska- R.Dz.Dąbrowa
24.     umożliwienia radom dzielnic opiniowania – w odpowiednim czasie - zamierzeń władz miasta: wnioski o opinie przychodzą zbyt późno – Przew.R.Dz.Chwarzno-Wiczlino – Leszek Wicikowski, Irena Piotrowska – R.Dz.Dąbrowa
25.     poprawienia współpracy z wydziałami Urzędu Miasta – trzeba zaktywizować wydziały do udzielania radom dzielnic odpowiedzi w terminie - najlepiej niezwłocznie, czyli tak, jak na interpelacje, a nie w trybie kpa lub w ogóle; udzielanie informacji radnym dzielnicy powinno się odbywać priorytetowo, na podstawie legitymacji radnego
26.      poprawienia systemu informowania rad dzielnic - aby radni byli w stanie na bieżąco przekazywać mieszkańcom, co się dzieje w dzielnicy – oraz:
a.                                żeby radni dzielnic nie musieli dopiero z prasy dowiadywać się o, (np.) likwidacji komisariatu na Witominie – R.Dz.Chwarzno-Wiczlino – Leszek Wicikowski,
b.                                żeby w budżecie miasta w miejsce ogólnej kwoty na inwestycje drogowe w mieście wpisać kwoty przeznaczone na konkretną dzielnicę;
27.     zaproponowano, aby takie spotkania mogły odbywać się częściej, żeby rady dzielnic mogły zgłaszać wnioski i uwagi ;
28.     ustalenia systemu zwrotu kosztów dojazdów, telefonów, itp. ponoszonych przez radnych dzielnic: S.Benkowski-Chwarzno, Stanisław Kunicki- Przew.R.Dz.Karwiny
29.     umożliwienia promowania rad dzielnic: raz na miesiąc lub kwartał zamieszczać w Ratuszu wkładkę nt rad dzielnic – żeby każda dzielnica mogła raz na jakiś czas napisać coś o swoich działaniach – Irena Piotrowska – Dąbrowa;
30.     uruchomienia internetu w biurach rad dzielnic oraz wyposażyć biura w aparaty telefoniczne z sekretarką – Stefan Benkowski - Chwarzno
31.     zaktywizowania radnych miasta, aby interesowali się wszystkimi dzielnicami ze swojego okręgu i byli obecni na ich sesjach – Irena Piotrowska, Henryk Rzepecki – Witomino-Leśniczówka;
32.     tablice informacyjne rad dzielnic - jednolite dla wszystkich rad , sfinansowane ze środków BRM – Zarząd R.Dz.Chwarzno-Wiczlino;
33.     w sprawie sposobu wydatkowania środków rad dzielnic przedstawiono dwa stanowiska:
a.                                środki rad dzielnic wydatkować na zadania nie wymagające angażowania dużych kwot, a duże zadania inwestycyjne pozostawić do realizacji odpowiednim wydziałom Urzędu Miasta: w tym wypadku sprawiedliwie podzielić środki „wydziałowe”, dla każdej dzielnicy jakieś zadanie priorytetowe – I.Piotrowska, S.Benkowski,
b.                                pozostawić system inicjowania dużych zadań poprzez zaplanowanie wstępnych kwot w planach fin. rad dzielnic, oczekując od wydziałów sfinansowania pozostałej części inwestycji – L.Wicikowski, I.Dojas – Chwarzno-Wiczlino,
34.     organizacji spotkań mieszkańców z przedstawicielami władz miasta, żeby urzędnicy mogli wysłuchać problemów bezpośrednio od mieszkańców – I.Piotrowska;
35.     mozliwości zwiekszenia etatu w biurach w dużych dzielnicach (np.Chylonia): ½ etatu to za mało – i budżet, i problemy przy dużej liczbie mieszkańców są większe;
36.     zwiększenia puli środków konkursowych – 6000 zł to mało jak na zadanie z zakresu bezpieczeństwa, np. monitoring – Stanisław Kunicki – R.Dz. Karwiny
W dyskusji zabrali głos radni Miasta:

Mariusz Bzdęga – zwrócił uwagę na konieczność poprawienia systemu działania rad dzielnic, przywrócenie możliwości wydawania gazetek w dzielnicach;

Ireneusz Bekisz – popiera zwrot kosztów dla radnych dzielnic i zwiekszenie stawki na mieszkańca, uważa za celowe zmniejszenie ilości radnych w dzielnicach;

Marcin Horała – powinno się zapisać konieczność opiniowania planów przez rady dzielnic; M.Horała jest autorem projektu zmiany systemu działania rad dzielnic – osoby chętne zaprasza do dyskusji;

Mirosława Borusewicz – zaprasza rady dzielnic do współpracy z radnymi miasta.

Wiceprezydent - Michał Guć po wysłuchaniu uwag przedstawicieli rad dzielnic zaproponował, aby Komisja przygotowała propozycje konkretnych rozwiązań i przedstawiła je do konsultacji.
Komisja zobowiązała się do:
a.                                zebrania wszystkich wniosków, opracowania ich i przedstawienia w ciągu 1 miesiąca do konsultacji wszystkim radom dzielnic,
b.                                zorganizowania spotkania podsumowującego dla przedstawicieli wszystkich rad dzielnic.
Przewodniczący Stanisław Borski podziękował przedstawicielom rad dzielnic za udział w spotkaniu i zaproponował spotkanie podsumowujące po opracowaniu przez Komisję wniosków ze wszystkich spotkań. Na spotkanie podsumowujące zostaną zaproszeni przedstawiciele wszystkich rad – po jednej osobie z każdej rady.

Ustalono termin kolejnego posiedzenia Komisji – 14 czerwca , godz. 16,00.

______________________________________________

Komisja Statutowa – 13 czerwca:
 
Porządek posiedzenia:

1. Przygotowanie projektu uchwały na najbliższą sesję Rady.

Ad. 1

Komisja postanowiła wnieść na najbliższą, czerwcową sesję Rady Miasta projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do przygotowania przeprowadzenia wyboru ławników sądowych na kadencję 2008-2011.

W skład komisji wchodzi 9 osób: 5 przedstawicieli Rady Miasta, reprezentant Sądu Rejonowego w Gdyni oraz 3 pracowników BRM.

Wynik głosowania – 4/0/0.

______________________________________________

ZARZADZENIA PREZYDENTA MIASTA w sprawach:

2007-05-22:
 

2097/07/V/M  wszczęcia procedury przekazania gminie gruntu komunalnego na potrzeby rozbudowy siedziby Prokuratury Rejonowej w Gdyni /sekretarz miasta
2098/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego na organizację pokazu nurkowania osób niepełnosprawnych
2099/07/V/P    szkolenia dotyczącego wspomagania osób ze schorzeniami i po urazach rdzenia kręgowego
2100/07/V/K   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni za 2006 rok
2101/07/V/K   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miasta Gdyni za 2007 rok
2102/07/V/K   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni za 2006 rok
2103/07/V/K   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni za 2006 rok
2104/07/V/K   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni za 2006 rok
2105/07/V/R   zawarcia porozumienia z powiatem kościerskim dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
2106/07/V/R   zawarcia porozumienia z powiatem kościerskim dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
2107/07/V/R   zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia zawartego z powiatem gdańskim dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
2108/07/V/R   zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia zawartego z powiatem gdańskim dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
2109/07/V/R   upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2007 do umowy nr KB/49/MOPS/2004 dotyczącej określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej
2110/07/V/R   upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2007 do umowy nr SOO/1255/01/PB dotyczącej określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej
2111/07/V/R   upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2007 do umowy nr KB/43/MOPS/2004 dotyczącej określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej
2112/07/V/R   upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2007 do umowy nr KB/40/MOPS/2004 dotyczącej określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej
2113/07/V/R   upoważnienia do podpisania porozumienia z Gdańskiem miastem na prawach powiatu dotyczącego pokrywania przez Gdynię kosztów rehabilitacji mieszkańców Gdyni na warsztatach terapii zajęciowej
2114/07/V/R   upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2007 do umowy dotyczącej określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej
2115/07/V/R   zawarcia umowy dotyczącej przekazania sprzętu komputerowego dla Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni
2116/07/V/O   dofinansowania wyjazdu uczennicy X Liceum Ogólnokształcącego na Mistrzostwa Europy w Armwrestlingu
2117/07/V/O   dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego na finał Międzynarodowego Konkursu Robotyki „Botball”
2118/07/V/O   dofinansowania zakupu strojów dla zespołu wokalno – muzycznego „Immaculata”
2119/07/V/O   dofinansowania druku książki wydanej z okazji 50 – lecia sekcji gimnastyki artystycznej Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni
2120/07/V/M  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników SCVC INVENO Sp. Z o.o.
2121/07/V/M  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników SCVC INVENO Sp. Z o.o
2122/07/V/M  wyrażenia stanowisk Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Zielonej
2123/07/V/M  wyrażenia stanowisk Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Nowogrodzkiej
2124/07/V/M  wymiany stolarki budowlanej w mieszkaniach gminnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych nr 3
2125/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Zamenhofa
2126/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Powstania Wielkopolskiego
2127/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arciszewskich
2128/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Zielonej
2129/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Świetojańskiej
2130/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Morskiej
2131/07/V/M  remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Przemysłowej
2132/07/V/M  wykonania izolacji budynku mieszkalnego położonego przy ul. Szarotki
2133/07/V/M  wykonania izolacji piwnicy budynku mieszkalnego położonego przy ul. Dickmana
2134/07/V/M  wykonania izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku położonego przy ul. Morskiej
2135/07/V/M  wykonania robót drogowych wraz z zagospodarowaniem terenu położonego przy ul. Bp. Dominika
2136/07/V/M  wykonania remontu chodnika przy ul. Nowogrodzkiej
2137/07/V/M  wykonania remontu chodnika oraz schodów osiedlowych przy ul. Cylkowskiego
2138/07/V/M  remontu pokrycia dachu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Przemysłowej
2139/07/V/M  wykonania remontu lokalu użytkowego położonego przy ul. Świętojańskiej
2140/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie wymiany posadzki w budynku Straży Miejskiej przy ul. Zakręt do Oksywia
2141/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2142/07/V/M  ustalenia wykazu i warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalno – użytkowego oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
2143/07/V/M  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu użytkowego – garażu, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Mickiewicza przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
2144/07/V/M  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Uczniowskiej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
2145/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
2146/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Moniuszki przeznaczonej do wydzierżawienia
2147/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Harcerskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
2148/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dąbrowskiego przeznaczonej do wydzierżawienia
2149/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Handlowej przeznaczonej do wydzierżawienia
2150/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Mikołaja Kopernika
2151/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Izydy
2152/07/V/M  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
2153/07/V/M  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,6 m2 zlokalizowanego na placu targowym – (boks nr 333)
2154/07/V/M  upoważnienia do podpisania aneksu nr 6 do umowy dzierżawy TG/309/92 przedmiotem której jest grunt położony na placu targowym – pawilon nr 348
2155/07/V/M  upoważnienia do podpisania aneksu nr 7 do umowy dzierżawy TG/80/93 przedmiotem której jest grunt położony na hali łukowej - pawilon nr 7
2156/07/V/U   rozpatrzenia wniosków złożonych do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej
2157/07/V/U   wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie placu zabaw przy ul. Okrzei
2158/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usunięcie betonowych postumentów z herbami Gdyni
2159/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego na usługę wykonania dokumentacji projektu budowlano – wykonawczego „Oświetlenie ciągu pieszego - rejon ul. Sucharskiego”
2160/07/V/S   zakupu wykładziny podłogowej i listew przypodłogowych
2161/07/V/M  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Żeromskiego
2162/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Kołłątaja
2163/07/V/M  podłączenia budynku socjalnego przy ul. Żeglarzy, do Internetu dla celów minitoringu budynku
2164/07/V/M  przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji dokumentacji rozbiórki budynku po Izbie Wytrzeźwień przy ul. Redłowskiej
2165/07/V/P    zawarcia umowy z firmą wystawiającą się na stoisku gdyńskim w trakcie imprezy „Kieler Woche”
2166/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie projektu organizacji ruchu na ul. Płk. Dąbka
2167/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup do 6.000 EUR strojów służbowych i reprezentacyjnych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni, oraz sortów mundurowych dla pracowników Straży Miejskiej
2168/07/V/O   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na zakup nagród dla uczestników Konkursów Przyrodniczych „Żywopłoty Gdyni” organizowanych przez Ligę Ochrony Przyrody
2169/07/V/S   wyrażenia zgody na naprawę żaluzji w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gdyni
2170/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup agregatu ekspresu do parzenia kawy
2171/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup drukarki fiskalnej
2172/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego na usługę wykonania przeglądów telewizyjnych kanałów deszczowych na terenie miasta Gdyni
2173/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego na usunięcie awarii sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chylońskiej, Kwiatkowskiego, Płk. Dąbka i Demptowskiej
2174/07/V/S   wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
2175/07/V/S   zmiany zarządzenia nr 1623/07/V/S dotyczącego zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
2176/07/V/K   kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
2177/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie taśm do identyfikatorów przeznaczonych dla uczestników VII Międzynarodowego Forum Gospodarczego
2178/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na umieszczenie reklamy w miesięczniku FORBES
2179/07/V/U   wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie infrastruktury technicznej – kanalizacji deszczowej w ul. Huzarskiej
2180/07/V/M  zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu z mocy wyroku sądowego
2181/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Orłowskiej
2182/07/V/M  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Pionierów przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
2183/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegającą na usunięciu awarii sieci kanalizacji deszczowej w ul. Powstania Wielkopolskiego, Małokackiej i Chwaszczyńskiej
2184/07/V/U   wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę: „Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni (rejon IV) w latach 2007 – 2011”
2185/07/V/U   zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
2186/07/V/O   zgody na zawarcie porozumienia na podstawie umowy KB/209/OZ/11/W/2007
2187/07/V/P    rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizacje zadania dotyczącego uruchomienia i prowadzenia Gdyńskiego Centrum Informacji dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących
2188/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie aktualizacji tekstu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdyni w zakresie zaopatrzenia w gaz
2189/07/V/P    organizacji debaty: „jak mówić o niepełnosprawności”
2190/07/V/M  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Myśliwskiej
2191/07/V/O   przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 12 w Gdyni oraz ustalenia trybu wyłaniania przedstawicieli rady pedagogicznej oraz rodziców uczniów celem powołania komisji konkursowej
2192/07/V/O   powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2193/07/V/M  zlecenia do kwoty 6.000 € na umieszczenie reklamy prasowej kalendarza imprez
2194/07/V/M  wykonania toreb brezentowych z logo Międzynarodowego Forum Gospodarczego
2195/07/V/M  wykonania identyfikatorów przeznaczonych dla uczestników VII Międzynarodowego Forum Gospodarczego
2196/07/V/M  zamówienia identyfikacji wizualnej na VII Międzynarodowe Forum Gospodarcze Gdynia 2007
2197/07/V/P    wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na współorganizację Europejskich Dni Sztuki i Kultury Ulicznej pn. „BRUK Summer Street Festival” w Gdyni
2198/07/V/P    wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na współorganizację Festiwalu Kultur świata Globaltica w dniach 27 – 29 lipca 2007
2199/07/V/P    wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie projektu /pracy konkursowej/ oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad jego realizacją z zespołem zwycięskim w konkursie na opracowanie koncepcji wystawy stałej /długoterminowej/ Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego
2200/07/V/P    organizacji VIII edycji Gali Konkursu „Gdynia bez barier
2201/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego na usługę zagospodarowania terenu dzikiego parkingu przy molo w Orłowie
2202/07/V/M  udzielenia pełnomocnictwa na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Eko Dolina sp. z o.o. w Łężycach
2203/07/V/P    opracowania dokumentacji dot. budowy monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
2204/07/V/U   wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej DN300 oraz układu drogowego po terenie działek nr 694/660, 190/45, 624/48, 656, 189/45, 511/48 km 9 przy ul. Owsianej 13 w Gdyni realizowanej w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
2205/07/V/U   udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Osiedle Dąbrowa w Gdyni – ulica Lukrecjowa”
2206/07/V/U   wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania „Dobudowa sali sportowej do istniejących budynków SP nr 18 przy ul. Krasickiego 28
2207/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 1519/07/V/U w sprawie rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 211.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni
2208/07/V/U   zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 211.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej
2209/07/V/U   unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ulicy Ejsmonda w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających oraz regulacją gospodarki wodnej na terenie Polanki Redłowskiej
2210/07/V/U   wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ulicy Ejsmonda w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających oraz regulacją gospodarki wodnej na terenie Polanki Redłowskiej
2211/07/V/U   unieważnienia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego regulacji rzeki Chylonki na odcinku od torów PKP do ul. Hutniczej w Gdyni
2212/07/V/U   wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego regulacji rzeki Chylonki na odcinku od torów PKP do ul. Hutniczej w Gdyni
2213/07/V/P    zmiany treści zarządzenia nr 2075/07/V/P z 15 maja 2007 roku
2214/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/144/UI/46/W/2007 o pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania „Droga Różowa IV etap – druga jezdnia w ul. Lotników
2215/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz świadczenia usług przesyłowych i sprzedaży energii elektrycznej oświetlenia drogowego, drogi krajowej nr 6 – obwodnica Trójmiasta
2216/07/V/U   uregulowania należności wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z 03.10.2006 r. oraz Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
2217/07/V/U   rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego powyżej 210.000 EUR w trybie konkursu na wybór wykonawcy opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zadania „budowa Parku Rady Europy – Centrum Kultury w Gdyni – w rejonie Skweru Kościuszki ulic Borchardta i Armii Krajowej oraz Nabrzeża Młodych Żeglarzy
2218/07/V/U   zawarcia umowy w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na budowie budynku mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczna przy Placu Kaszubskim 19-21 na działkach nr 243, 246, 247, 248, 249, 250 km 54 w Gdyni oraz upoważnienia do podpisania ww. umowy
2219/07/V/M  zlecenia do kwoty 6.000 EUR wykonania dokumentacji fotograficznej VII Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Gdyni

 
2007-05-25:
 
2223/07/V/M  źródeł finansowania pierwokupu przysługującego Gminie Miasta Gdyni w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonych przy ul. Chwaszczyńskiej
2224/07/V/O   Przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1
2225/07/V/O   Zmiany zarządzenia nr 980/07/V/O dotyczącego powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SP nr: 6, 13, 16, 18, 20, 28, 33, 35, 39 oraz Zespołu Szkół Nr 10 w Gdyni

 
2007-05-29:
 
2226/07/V/P    współorganizacji VII edycji Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry” – Sopot 2007”
2227/07/V/P    organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia – Obłuże festynu kulturalno – rekreacyjnego z okazji „Dnia Dziecka”
2228/07/V/P    organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia – Obłuże festynu kulturalno – rekreacyjnego pod hasłem „Przywitanie Lata”
2229/07/V/P    organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia – Działki Leśne Festynu Rodzinnego
2230/07/V/P    organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia – Pustki Cisowskie - Demptowo Festynu Rodzinnego
2231/07/V/K   kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
2232/07/V/K   kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
2233/07/V/K   kompensaty należności firmy „Valdom” za lokal użytkowy położony przy ul. Traugutta
2234/07/V/K   wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu osobowego, będącego własnością gminy w trybie przetargu nieograniczonego – ofertowego
2235/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/925/UI/329/W/2006 na wykonanie zadania: „Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Radosnej”
2236/07/V/O   wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”
2237/07/V/O   zawarcia umów z nauczycielami występującymi w roli nauczyciela dyrygenta podczas kontynuacji Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”
2238/07/V/O   przeznaczenia środków finansowych na ogłoszenie prasowe o otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie zadań w zakresie zajęć opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych
2239/07/V/K   ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunku lokaty terminowej
2240/07/V/U   akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie robót awaryjno-naprawczych na sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gdyni w latach 2007-2009
2241/07/V/O   przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni
2242/07/V/O   wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń przedszkoli w ramach realizacji programu „Dni otwartych dla dzieci z dzielnicy”
2243/07/V/O   dofinansowania wyjazdu drużyny piłki nożnej Gimnazjum nr 4 na mecz finałowy VIII Gimnazjady Województwa Pomorskiego
2244/07/V/O   aneksu nr 6 do umowy KB/214/OZ/22/W/2005
2245/07/V/K   zmian w budżecie Miasta Gdyni na rok 2007
2246/07/V/K   zmiany zarządzenia nr 1017/07/IV/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2006 rok
2247/07/V/K   zmiany zarządzenia nr 1018/07/IV/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2006 rok
2248/07/V/R   rozszerzenia składu osobowego Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności
2249/07/V/S   zakupu literatury fachowej, prenumeraty prasy specjalistycznej
2250/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup testera do banknotów
2251/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Świętojańskiej i Derdowskiego
2252/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Woj. Wachowiaka
2253/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Maciejewicza
2254/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Zamenhofa
2255/07/V/M  wymiany okien w mieszkaniu gminnym w budynku położonym przy ul. Komandorskiej
2256/07/V/M  rozbiórki budynku gospodarczego położonego przy ul. Chylońskiej 138
2257/07/V/M  remontu schodów w budynku mieszkalnym przy ul. Unruga
2258/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2259/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2260/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego na dostawę atramentu i głowic kreślarskich do plotera
2261/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego na realizację nadzoru technicznego prac w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2262/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego na przeniesienie pomiarowych znaków wysokościowych
2263/07/V/M  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa
2264/07/V/M  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Powstania Styczniowego - Spacerowej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
2265/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
2266/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
2267/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
2268/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
2269/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wrocławskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
2270/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Nowowiczlińskiej
2271/07/V/M  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
2272/07/V/M  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
2273/07/V/M  źródeł finansowania pierwokupu przysługującego Gminie Miasta Gdyni w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Chwaszczyńskiej
2274/07/V/M  przyjęcia treści aneksu do umowy nr 11/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Warszawskiej 34/36
2275/07/V/M  zlecenia do kwoty 6.000 EUR wykonania reklamy prasowej w Dzienniku Bałtyckim w wydaniu Atlasu Metropolii Zatoki Gdańskiej
2276/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na druk plakatów z kalendarzem imprez na rok 2007
2277/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie tabliczek okolicznościowych w związku z zawijaniem do Gdyni statków pasażerskich
2278/07/V/P    udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie usługi tłumaczenia z języka polskiego na język szwedzki treści broszury z Informatorem Turystycznym
2279/07/V/M  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie projektu reklamy prasowej do miesięcznika FORBES
2280/07/V/M  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na produkcję i emisję spotu radiowego promującego uroczystość odsłonięcia tablic na „Alei Statków Pasażerskich”
2281/07/V/M  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na renowację planów miasta oraz tablic informacyjnych
2282/07/V/U   udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie opisu tkascyjnego lasów przeznaczonych na cele nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa rejon ulic Miętowej i rzeki Kaczej
2283/07/V/U   przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
2284/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Sochaczewskiej
2285/07/V/S   wyrażenia zgody na ubezpieczenie boksów rybackich
2286/07/V/S   zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek kodów kreskowych
2287/07/V/M  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych – garaży, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
2288/07/V/U   udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie analizy możliwości wprowadzenia na skrzyżowaniu ul. Abrahama i 10 Lutego nakazu jazdy w prawo
2289/07/V/M  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wybór wykonawcy robót remontowych w lokalu biurowym Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Piłsudskiego
2290/07/V/M  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne powyżej 60.000 EUR na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 40
2291/07/V/M  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne powyżej 60.000 EUR na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
2292/07/V/M  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne powyżej 60.000 EUR na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych
2293/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę wykonania naprawy i montażu tablic z nazwami ulic na terenie miasta Gdyni
2294/07/V/U   rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa rejon ulicy Miętowej i rzeki Kaczej
2295/07/V/M  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położnej przy ul. Pionierów 28 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
2296/07/V/M  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położnej przy ul. Pionierów 26 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
2297/07/V/M  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położnej przy ul. Jana z Kolna przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
2298/07/V/M  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wolności
2299/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 1662/07/V/U dotyczącego akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. „Utrzymanie i konserwacja koryt rzek, potoków, rowów i stawów na terenie miasta Gdyni podzielonym na dwa rejony w okresie kwiecień 2007 – marzec 2008 r”
2300/07/V/S   udzielenia zamówienia publicznego na zakup opryskiwacza 9L dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczliniew
2301/07/V/M  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni Zachód
2302/07/V/M  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni Zachód
2303/07/V/M  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni Zachód
2304/07/V/M  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
2305/07/V/R   przyjęcia harmonogramu przygotowania projektu pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni” oraz wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie jego realizacji z Funduszu Spójności
2306/07/V/R   zwolnienia ze stanowiska przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni
2307/07/V/R   zatrudnienia na stanowisko pełniącego obowiązku Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni
2308/07/V/R   akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na opracowanie analizy finansowej i analizy społeczno-ekonomicznej dla projektu pn. „Modernizacja stadionu piłkarskiego GOSiR w Gdyni wraz z poprawą dojazdu i dojścia oraz budową miejsc parkingowych
2309/07/V/R   powołania komisji oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizację w Gdyni imprez sportowych w 2007 roku
2310/07/V/R   upoważnienia do zawarcia umowy w sprawie zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych
2311/07/V/U   zawarcia umów dotyczących dotacji przyznanych przez RM Gdyni na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdyni
2312/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy odcinka kanału deszczowego w ulicy Powstania Styczniowego w Gdyni
2313/07/V/U   akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr KB/242/UI/72/W/2007 z dnia 19.03.2007 r. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy mostu /kładki dla pieszych nad rzeką Kaczą oraz regulacji odcinka rzeki Kaczej w Gdyni
2314/07/V/U   zmiany terminów zakończenia realizacji i zgłoszenia gotowości do odbioru zadania inwestycyjnego „budowa chodnika wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni” realizowanego w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
2315/07/V/U   akceptacji treści aneksu nr 2 do umowy nr KB/826/UI/292/W/2006 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ulicy Szturmanów i odcinka ul. Armatorów w Gdyni
2316/07/V/O   akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr KB/349/OZ/19/W/2006
2317/07/V/O   wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”
2318/07/V/P    druku materiałów informacyjnych na temat współpracy Gdyni z organizacjami pozarządowymi
2319/07/V/P    zlecenia organizacji wielkiego festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz druku plakatów informujących o tym wydarzeniu
2320/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego w trybie negocjacji z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie projektu /pracy konkursowej/ oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad jego realizacją z zespołem zwycięskim w konkursie na opracowanie koncepcji wystawy stałej /długoterminowej/ Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1
2321/07/V/P    organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Dąbrowa festynu kulturalno-rekreacyjnego na terenie boisk przy Zespole Szkół nr 14 przy ul. Nagietkowej
2322/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2323/07/V/M  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni związanych z zakupem znaków opłaty sądowej
2324/07/V/S   zmiany regulaminu organizacyjnego UM Gdyni
2325/07/V/S   zmiany zarządzenia nr 6/06/V/S prezydenta miasta Gdyni w sprawie szczegółowego podziału zadań pomiędzy prezydentem, wiceprezydentami, sekretarzem i skarbnikiem miasta Gdyni
2326/07/V/P    wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki na współorganizację koncertu pt. „Gdynia na fali”
2327/07/V/P    wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki na współorganizację koncertu pt. „Gdynia na fali” w zakresie realizacji telewizyjnej i organizacji artystycznej

 
2007-05-30:
 
2328/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 850/07/V/M dotyczącego określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Promiennej 3
2329/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 849/07/V/M dotyczącego określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Promiennej 1
2330/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej reki na współorganizacje koncertu pt. „Gdynia na fali” w zakresie realizacji telewizyjnej i organizacji artystycznej
2331/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej reki na współorganizacje koncertu pt. „Gdynia na fali”

 
2007-06-05:
 
2331/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej reki na współorganizacje koncertu pt. „Gdynia na fali”
2332/07/V/P    Ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej
2333/07/V/P    Umowy użyczenia terenu Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa połozonego przy ul. Bernadowskiej
2334/07/V/S   zakupu literatury fachowej i prenumeraty prasy specjalistycznej dla Urzędu Miasta Gdyni.
2335/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na współorganizację Europejskich Dni Sztuki i Kultury Ulicznej pn. „BRUK” Summer Street Festival”
2336/07/V/P    zmiany zarządzenia nr 15 982/06/IV/P dotyczącego ogłoszenia konkursu pod nazwą : „Jak żyć w przyjaźni”
2337/07/V/R   udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na materiały statystyczne dotyczące Gdyni
2338/07/V/S   wyrażenia zgody na ubezpieczenie samochodu służbowego
2339/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej lokalu użytkowego położonego przy ul. Orłowskiej
2340/07/V/M  rozbiórki części budynku położonego przy Al. Zwycięstwa
2341/07/V/M  rozbiórki garażu blaszanego zlokalizowanego przy ul. Lubawskiej
2342/07/V/M  remontu pokrycia dachu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Zielonej
2343/07/V/M  remontu pokrycia dachu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Olchowej
2344/07/V/M  remontu pokrycia dachu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego
2345/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Opata Hackiego
2346/07/V/M  ustanowienia dozoru lokalu w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Płk. Dąbka
2347/07/V/M  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierzawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żelaznej
2348/07/V/M  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Stryjskiej – Przemyskiej
2349/07/V/M  określenia warunków zamiany gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osoby fizycznej – ul. Płk. Dąbka
2350/07/V/M  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Fregatowej
2351/07/V/M  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta związanych z opłatą za wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
2352/07/V/O   powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni
2353/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na publikację kalendarza imprez w Gdyni w dzienniku Fakt
2354/07/V/S   zmiany zarządzenia w sprawie przygotowania i rozpatrzenia projektów rozstrzygnięć przez Prezydenta Miasta Gdyni z udziałem Kolegium Prezydenta
2355/07/V/M  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 60.000 EUR na wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Samorządowego nr 7
2356/07/V/S   wyrażenia zgody na zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
2357/07/V/S   wyrażenia zgody na naprawę kserokopiarek Canon
2358/07/V/M  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Stryjskiej – Przemyskiej
2359/07/V/M  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Stryjskiej – Przemyskiej
2360/07/V/S   wyrażenia zgody na renowację tapicerki podwójnego siedziska
2361/07/V/M  źródeł finansowania kosztów sądowych dotyczących założenia nowej księgi wieczystej dla działki otrzymanej w ramach zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Hutniczej na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej
2362/07/V/M  zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
2363/07/V/M  zapłaty odszkodowania wraz z odsetkami oraz kosztów zastępstwa procesowego
2364/07/V/M  zapłaty odszkodowania wraz z odsetkami oraz kosztów zastępstwa procesowego
2365/07/V/M  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę ulicy Skolskiej
2366/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budżetu jednostki budżetowej Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni oraz organizację spraw finansowo – księgowych Biura
2367/07/V/O   udzielenia zamówienia publicznego na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu dzielnicy Działki Leśne
2368/07/V/O   udzielenia zamówienia publicznego na organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu dzielnicy Witomino
2369/07/V/O   udzielenia zamówienia publicznego na organizację wypoczynku dla młodzieży szkolnej z dzielnicy Grabówek
2370/07/V/U   zakupu pieczątek dla Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni
2371/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/178/UI-50/2007 o wykonanie robot objętych programem pn. „Droga Różowa IV etap – rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni”
2372/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie wydzielenia działek zajętych pod budowę przepompowni ścieków w ul. Racławickiej
2373/07/V/U   rozwiązania umowy na wykonanie aktualizacji tekstu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni w zakresie uwarunkowań zewnętrznych, analizy tendencji rozwoju demograficznego i gospodarczego, oceny jakości życia mieszkańców oraz wynikających z powyższych wniosków do polityk sektorowych
2374/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie koncepcji układu drogowego ul. Wiczlińskiej w Gdyni
2375/07/V/U   uregulowania opłat rocznych za 2007 rok z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji w związku z przeznaczeniem terenu pod inwestycje miejskie
2376/07/V/U   uregulowania należności za wykonanie skanowania, kserokopii oraz wersji elektronicznej map, niezbędnych do przygotowania przetargów i konkursu na opracowanie dokumentacji projektowej
2377/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu przebudowy układu drogowego ul. Ikara
2378/07/V/U   uregulowania należności z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji za rok 2007
2379/07/V/U   zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania „Oświetlenie ulic: Alzackiej, Algierskiej, Afrykańskiej w Gdyni
2380/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych na zadaniu „budowa ulicy Dembińskiego w Gdyni”
2381/07/V/U   nie pobierania kar umownych z tytułu realizacji umowy nr KB/537/UI/173/W/2006 dot. wykonania robót na zadaniu pn. „przebudowa odcinka ul. Pelplińskiej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Pelplińskiej, Działdowskiej i Ściegiennego w Gdyni” realizowanym w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
2382/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 2070/07/V/U dotyczącego rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania „przebudowa kanalizacji deszczowej DN 300 oraz układu drogowego przy ul. Owsianej w Gdyni” realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
2383/07/V/O   powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań „prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i prowadzenie klubu młodzieżowego
2384/07/V/O   zmiany zarządzenia nr 1821/V/07/P w sprawie zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dotyczących udzielania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2007”
2385/07/V/O   dofinansowania dla Zespołu Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni kosztów pobytu delegaci z Liceum Jean Monnet we Francji
2386/07/V/O   przeznaczenia środków finansowych na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007 przez firmę InfoAudit sp. z o.o.
2387/07/V/M  zmiany uchwały ZM nr 1115/95/II w sprawie ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do sprzedaży poprzez publiczny przetarg ustny
2388/07/V/M  zakupienia do kwoty 6.000 EUR miesięcznika FORBES
2389/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 786/07/V/M z 31.01.2007 r. w sprawie organizacji IX Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału „Kolosy 2006” w dniach 15 – 17.03.2007 r. w kinie Silver Screen w Centrum Gemini
2390/07/V/M  zamówienia do kwoty 6.000 EUR na druk dwustronicowej broszury z informatorem turystycznym i mapą Gdyni
2391/07/V/M  zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie 3.000 toreb papierowych z logo Gdyni
2392/07/V/M  udziału gminy Gdynia, jako współorganizatora eliminacji do IX Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu w dniu 7 lipca 2007 r. w Gdyni Orłowie
2393/07/V/M  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na przygotowanie na druku oraz przygotowanie cromalinu materiałów promujących Forum Gospodarcze Gdynia 2007
2394/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 2180/07/V/MS z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku
2395/07/V/M  zmiany zarządzenia w sprawie podłączenia budynku socjalnego przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni do internetu dla celów monitoringu budynku
2396/07/V/M  zatwierdzenia wyników postępowania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na roboty budowlane dotyczące przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni
2397/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Legionów 74-80 Gdyni
2398/07/V/P    wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z wolnej ręki na wykonanie i prowadzenie projektu wystawienniczego pod nazwą „Gdyńskie Muzeum Motoryzacji” w ramach programu edukacyjnego dla młodzieży gdyńskich szkół samorządowych
2399/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na współorganizację Festiwalu Kultur Świata Globaltica w dniach od 27 do 29 lipca 2007 roku
2400/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego na organizację spotkania promocyjnego książki Jana Łopuski „Pozostać Sobą w Polsce Ludowej. Życie w Cieniu Podejrzeń”
2401/07/V/S   udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa
2402/07/V/P    przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 

2007-06-12:
 
2403/07/V/M  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie usługi geodezyjnej na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
2404/07/V/P    organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack festynu kulturalno – rekreacyjnego z okazji „Nocy Świętojańskiej”
2405/07/V/P    organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Cisowa festynu rodzinnego
2406/07/V/P    organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Orłowo festynu z okazji „Nocy Świętojańskiej”
2407/07/V/K   umorzenia należności za bezumowne korzystanie z terenu położonego w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej
2408/07/V/U   wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie pętli autobusowej w rejonie ul. Jana z Kolna, Wendy, Portowej i Pl. Kaszubskiego
2409/07/V/O   ustanowienia konkursu na najlepszego absolwenta gdyńskiej szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej za wyniki w nauce
2410/07/V/O   wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie kształcenia uczniów w Zespole Szkół Usługowych
2411/07/V/O   wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie kształcenia uczniów w Zespole Szkół Budowlanych
2412/07/V/O   dofinansowania wakacyjnych warsztatów wokalno – teatralnych organizowanych przez Gimnazjum nr 4
2413/07/V/O   dofinansowania wyjazdu drużyny unihokeja Zespołu Szkół nr 15 na turniej finałowy Mistrzostw Polski w Nowym Targu
2414/07/V/O   wydatkowania środków na organizację czasu wolnego podczas ferii letnich
2415/07/V/O   zakupu piór dla najlepszych absolwentów gdyńskich gimnazjów
2416/07/V/O   zawarcia umowy o dotację na dofinansowanie zadania „Wykonanie Elektronicznej Mapy Akustycznej Miasta Gdyni” (EMAMG)
2417/07/V/P    przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania : „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizację imprez sportowych w 2007 r.”
2418/07/V/O   przeglądu technicznego samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej
2419/07/V/M  ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
2420/07/V/M  rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Dembińskiego
2421/07/V/M  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu położonego przy ul. Morskiej 9 – 9a róg Wolności 1a lokal nr U-1 stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni , przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
2422/07/V/M  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu położonego przy ul. Morskiej 9 – 9a róg Wolności 1a lokal nr U-1a stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni , przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
2423/07/V/M  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu położonego przy ul./Władysława IV nr 23 bl.II stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni , przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
2424/07/V/M  ustanoienia odpłatnej służebności drogi koniecznej dla działki zabudowanej zespołem garaży przy ul. Morskiej 49 – 55
2425/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 2092/07/V/M dotyczącego wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta związanych z odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz ze zwrotem kosztów sądowych – ul. Maszopów
2426/07/V/M  upoważnienia do podpisania aneksu nr 3 do umowy dzierżawy TG/318/93, przedmiotem której jest grunt położony na placu targowym – stragan 16/14
2427/07/V/M  zmiany umowy użyczenia MG/10/2002 dotyczącej gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Strażackiej
2428/07/V/U   zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego regulacji rzeki Chylonki
2429/07/V/M  akceptacji zakupu do kwoty 6.000 EUR programu komputerowego EdeN Pro do użytku Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości – Referat Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
2430/07/V/M  udzielenia pełnomocnictwa na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
2431/07/V/O   udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na realizację zadania:„Zakup sprzętu dla Ochotniczego Poszukiwawczego Pogotowia Ratunkowego”
2432/07/V/O   akceptacji aneksu do umowy KB/196/OZ/8/W/2007
2433/07/V/M  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie pawilonu handlowego o pow. 90 m2 zlokalizowanego na hali łukowej – (boks nr 74)
2434/07/V/O   udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie domków dla bezpańskich kotów
2435/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 1654/07/V/M dotyczącego akceptacji wniosku o wybór trybu postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie wyceny na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
2436/07/V/M  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. Z o.o
2437/07/V/M  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 60.000 EUR na usługę utrzymania terenu rekreacyjnego z placem zabaw przy ul. Gryfa Pomorskiego
2438/07/V/M  zamówienia na emisję spotu reklamowego
2439/07/V/M  zamówienia do kwoty 6.000 EUR na aktualizację spotu reklamowego
2440/07/V/M  zlecenia do kwoty 6.000 EUR wykonania nagrania statuetki – nagrody dla Gdyni w rankingu miast miesięcznika Forbes
2441/07/V/M  zatwierdzenia porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
2442/07/V/M  zatwierdzenia porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
2443/07/V/M  wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej boksem rybackim nr 4 położnej przy ul. Orłowskiej
2444/07/V/M  wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej boksem rybackim nr 1 położnej przy ul. Orłowskiej
2445/07/V/M  wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej boksem rybackim nr 3 położnej przy ul. Orłowskiej
2446/07/V/M  wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej boksem rybackim nr 2 położnej przy ul. Orłowskiej
2447/07/V/M  wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miasta Gdyni i przewodniczącego Rady Nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdyni Spółka Akcyjna
2448/07/V/M  udzielenia pełnomocnictwa Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajne Walne Zgromadzene Akcjonariuszy Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A
2449/07/V/S   wyrażenia zgody na cyklinowanie parkietu w Urzędzie Miasta Gdyni
2450/07/V/P    projekt zarządzenia w sprawie organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Dąbrowa imprezy kulturalnej pn. „Leśne Karaoke” w dniu 22 czerwca 2007 roku na terenie polany leśnej przy ul. Rdestowej w Gdyni Dąbrowie
2451/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego w trybie negocjacji z wolnej ręki na wykonanie i prowadzenie projektu wystawienniczego pod nazwą „Gdyńskie Muzeum Motoryzacji” w ramach programu edukacyjnego dla młodzieży gdyńskich szkół samorządowych
2452/07/V/O   przeznaczenia środków finansowych na ogłoszenie o projekcie „Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007” w telewizji o zasięgu lokalnym
2453/07/V/O   przeznaczenia środków finansowych na ogłoszenie o projekcie „Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007” w telewizji o zasięgu lokalnym
2454/07/V/M  wykonania przyłącza kablowego wraz z wymianą oświetlenia placu zabaw dla dzieci starszych przy budynku mieszkalnym przy ul. Żeglarzy 7
2455/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 2401/07/V/S w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa
2456/07/V/K   zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007
2457/07/V/K   zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 1017/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
2458/07/V/K   projekt zarządzenia w sprawie zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 1018/07/V/K z 13.02.2007 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
2459/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
2460/07/V/S   powołania zespołu ds. przeprowadzenia audytu wewnętrznego zadań zrealizowanych w akcji „Przejrzysta Polska” oraz funkcjonowania BIP
2461/07/V/P    zatwierdzenia wyników konkursu „Bezpieczna dzielnica 2007”
2462/07/V/S   upoważnienia Anity Stypułkowskiej zastępcy naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2463/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do sezonowego punktu sprzedaży biletów przy Alei Jana Pawła II
2464/07/V/U   zatwierdzenia wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach oświetlenia ulic w 2007 roku
2465/07/V/U   udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie projektu drogowego „Modernizacja skrzyżowania ulic Tatrzańskiej i Olsztyńskiej w Gdyni” i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
2466/07/V/U   udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie opracowania obejmującego analizę możliwości wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej na odcinku do ul. Lanoty oraz na ul. Powstania Wielkopolskiego na wysokości budynków 89-93 w Gdyni
2467/07/V/U   wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dodatkowych linii telekomunikacyjnych, światłowodów, odcinków kanalizacji deszczowej i wykonanie prawoskrętu z ul. Władysława IV
2468/07/V/U   akceptacji zmian treści umowy nr KB/480/UI/149/W/2006 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Morskiej w Gdyni”
2469/07/V/U   wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na zagospodarowanie zespołu parkowego w Gdyni Chwarznie
2470/07/V/O   Powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego- lipiec 2007r.
2471/07/V/P    inwentaryzacji substancji ropopochodnych
2472/07/V/P    Zlecenia obsługi energetycznej Wielkiego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka

 ____________________________________________

INTERPELACJE:
1.         [31] – 23.05.2007 – radny Marcin Horała – w sprawie instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chylońskiej i Wiejskiej – odpowiedź 06.06.2007.

2.        [32] – 23.05.2007 – radny Marcin Horała – w sprawie remontu pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ulic Puckiej i Krzywoustego – odpowiedź 12.06.2007.

3.        [33] – 23.05.2007 – radny Marcin Horała – w sprawie ograniczenia dopuszczalnej prędkości przy ul. Brodnickiej – odpowiedź 08.06.2007..

4.        [34] – 23.05.2007 – radny Marcin Horała – w sprawie remontów chodników w dzielnicy Chylonia – odpowiedź 12.06.2007..

5.        [35] – 23.05.2007 – radny Paweł Stolarczyk – wniosek o uzupełnieie Uchwały XXXV/1136/01 RMG z 28.11.2001 – odpowiedź 06.06.2007..

6.        [36] – 23.05.2007 – radny Mariusz Bzdęga – w sprawie ulepszenia komunikacji autobusowej osiedla Sokółka z centrum Gdyni poprzez zwiększenie ilości i częstotliwości kursowania linii zwykłych i nocnych – odpowiedź 08.06.2007..

7.        [37] – 23.05.2007 – radny Mariusz Bzdęga – w sprawie planu budowy Skate Parku w Gdyni – odpowiedź 06.06.2007..

_________________________________________

 STALE TERMINY POSIEDZEN KOMISJI RADY:

Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień przed sesją, godz. 15.00

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - wtorek, godz. 17.00

Komisja Kultury - środa, tydzień przed sesją, godz. 16.15

Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00

Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień przed sesją, godz. 16.00

Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 16.30

Komisja Statutowa - poniedziałek, tydzień przed sesją, godz. 16.30

Komisja Strategii - wtorek, tydzień przed sesją, godz. 16.30

Komisja Zdrowia - środa, tydzień przed sesją, godz. 17.00

______________________________________________

 INFORMACJA O TERMINACH POSIEDZEN KOMISJI RADY:
 
Komisja Budżetowa:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 20.06., godz. 15.30
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej: 19.06., godz. 17.00
Komisja Kultury:
Komisja Oświaty:
Komisja Rewizyjna:
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa: 21.06., godz. 16.00;
Komisja Sportu i Rekreacji:
Komisja Statutowa: 18.06., godz. 16.00
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej: 26.06., godz. 16.00
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: 20.06., godz. 17.00, s. 105A
_____________________________________________

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 15.06.2007
Data udostępnienia informacji: 15.06.2007
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2020 12:23 Korekta Dorota Nelke