Biuletyn Informacyjny Rady Miasta Nr 11

Nr 11
23 maja 2007 roku
Nakład 60 egz.

____________________________________________________________________________________________________
                 
Zamknięto 22.05.07, godz. 15.20.
 

INFORMACJE O PRACY KOMISJI RADY MIASTA:

Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej – 24 kwietnia:
 

Porządek:

Opiniowanie projektów uchwał na Sesję Rady Miasta Gdyni 25 kwietnia 2007r.

Poniższe projekty uchwał omówił Jan Piernikarczyk przedstawiciel Biura Planowania Przestrzennego, dot.;

5.3 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Jana z Kolna i Portowej;

Opinia pozytywna – jednogłośnie 7 za

5.4 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej.

Opinia pozytywna – jednogłośnie 7 za.

Poniższy projekt uchwały ( nr 1 z „Aneksu”) jak i kolejne pozostałe przedstawił wiceprezydent B.Stasiak, dot.;

wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej z jej przedłużeniem do ul.Chwaszczyńskiej w Gdyni (Droga Średnicowa);

Opinia pozytywna – jednogłośnie 7 za

5.16 wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul.Aragońskiej, w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Opinia pozytywna – jednogłośnie 7 za

5.17 wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Pionierów, w formie przetargu ustnego nieograniczonego;

Opinia pozytywna – jednogłośnie 7 za

5.18 przekazania Gdyni – miastu na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Drogi Gdyńskiej (dz. nr 810/13)

Opinia pozytywna – jednogłośnie 7 za

5.19 przekazania Gdyni – miastu na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Drogi Gdyńskiej (dz. nr 807/13);

Opinia pozytywna – jednogłośnie 7 za

5.20 przekazania Gdyni – miastu na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Drogi Gdyńskiej (dz. nr 950/2);

Opinia pozytywna – jednogłośnie 7 za

5.21 nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Kapitańskiej 14;

Opinia pozytywna – jednogłośnie 7 za

5.22 nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Morskiej 74;

Opinia pozytywna – jednogłośnie 7 za

5.23 nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Morskiej 72;

Opinia pozytywna – jednogłośnie 7 za

5.24 nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Ledóchowskiego 5;

Opinia pozytywna – jednogłośnie 7 za

5.25 wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Jana z Kolna w formie przetargu ustnego nieograniczonego;

Opinia pozytywna – jednogłośnie 7 za

Projekt uchwały (nr 3 z „ Aneksu”), dot.:

przyjęcia Statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej;

Radny S.Szwabski zaproponował poprawkę polegają na dodaniu słów „bezwzględną większością głosów” w paragrafie 19.

Radny T.Szemiot wnioskował o przygotowanie na kolejne posiedzenie komisji opracowania przedstawiającego poziom prac nad „Trasą Lęborską” i innymi ważniejszymi trasami w Gdyni.

Opinia pozytywna – jednogłośnie 7 za

Komisja zaplanowała kolejne spotkanie na 15 maja 2007r. na 16.00.

______________________________________________

Komisja Gospodarki Komunalnej – 9 maja:
 
Posiedzenie poświęcone było ostatecznemu omówieniu i ustaleniu listy rankingowej najniezbędniejszych do wykonania inwestycji i remontów gdyńskich ulic.

Na poprzednich posiedzeniach komisja dokonała dwóch objazdów ulic w dzielnicach, a następnie sporządziła wstępną listę potrzeb. Z listy tej członkowie komisji wskazali po 4 inwestycje w każdym okręgu wyborczym – razem 20 najpilniejszych inwestycji.

Kryteria wyboru najniezbędniejszych inwestycji również zostały ustalone na poprzednim posiedzeniu.

Komisja rozpatrzyła także pismo Rady Dzielnicy Pogórze, ale uznano, że nie wnosi on nic nowego do opracowanych już propozycji, ponadto w części nie dotyczy w ogóle tematów drogowych. Będąca gościem komisji r. Beata Łęgowska również wniosła swoje uwagi, zwłaszcza co do dzielnic północnych.

W trakcie dyskusji postanowiono nieco zmodyfikować jedno ze wskazań (w dzielnicach Chylonia, Pustki Cisowskie, Cisowa). Zamiast ogólnego „utwardzenia jednej z ulic w Meksyku” wskazano, na wniosek przewodniczącego Komisji, ul. Nowodworskiego jako pierwszą w kolejności do utwardzenia.

W wyniku dyskusji oraz głosowania (w okręgu chylońskim) wskazano następujące ulice do najpilniejszego utwardzenia lub remontu:

okręg: Wielki Kack, Mały Kack, Karwiny, Dąbrowa:
·                                  Wzgórze Bernadowo - wyjazd na Parkową
·                                  rejon skrzyżowania Górnicza -Witosławy,
·                                  Lipowa - odcinek
·                                  Żniwna - Grenadierów

okręg: Grabówek, Leszczynki, Działki Leśne, Witomino, Chwarzno Wiczlino
·                                  Apollina - Izydy
·                                  Fregatowa
·                                  Ateny
·                                  Dembińskiego- odc.

okręg: Śródmieście, Kamienna Góra, Wzgórze św. Maksymiliana, Redłowo, Orłowo
·                                  Tetmajera od szkoły w dół
·                                  niedokończone ulice na osiedlu Moniuszki (rejon Wieniawskiego)
·                                  Heweliusza
·                                  Szturmanów

okręg: Pogórze, Obłuże, Oksywie, Babie Doły
·                                  Aragońska
·                                  Jana z Tarnowa/Zbrojna
·                                  Frezerów
·                                  Rybaków

okręg: Chylonia, Pustki Cisowskie, Cisowa
·                                  Mylna
·                                  Świecka
·                                  Wawrzyniaka
·                                  Nowodworskiego

Lista ta zostanie przekazana Prezydentowi Miasta Gdyni z prośbą o pilną realizację. Komisja wyraża także gotowość poszerzenia tej listy o kolejne pozycje, w zależności od możliwości finansowych miasta.

Następne posiedzenie – 16 maja, godz. 15.30. Temat: sprawy sesyjne.

____________________________________
 

Komisja Oswiaty – 9 maja:
 

Porządek posiedzenia :
1.                    Przyjęcie protokołu nr 8.
2.                    Omówienie sytuacji gdyńskich przedszkoli w kontekście wniosków zgłoszonych przez radnego Zygmunta Zmudę Trzebiatowskiego.
W posiedzeniu uczestniczyły przedstawicielki branżowych związków zawodowych.

Ad 1.
Wobec braku uwag przewodnicząca komisji, radna Mirosława Borusewicz, uznała protokół nr 8 za przyjęty.

Ad 2.
Wiceprezydent Ewa Łowkiel omówiła sytuację gdyńskich przedszkoli i kierunki działań Miasta w oparciu o informację wydziału edukacji dot. funkcjonowania przedszkoli w roku szkolnym 2006-2007 (zarchiwizowanej w materiałach komisji):

Sytuacja społeczna i gospodarcza jaka miała miejsce 6 lat temu, wymuszała podejmowanie przez Miasto decyzji o likwidacji placówek przedszkolnych. Najczęściej były to placówki substandardowe (mieszczące się w adaptowanych w latach 50. pomieszczeniach mieszkalnych). Przedszkola były likwidowane tylko w takiej sytuacji, gdy nie było w nich dzieci. Miasto każdorazowo dokładało starań, aby personel likwidowanej placówki otrzymał zatrudnienie w innym miejscu.

Liczba urodzeń wzrasta zdecydowanie od 2. lat. Poziom bezrobocia w Gdyni jest – zdaniem wiceprezydent – zdecydowanie niższy od wykazywanego w oficjalnych statystykach. Nie bez znaczenia jest też fakt znajdywania zatrudnienia przez młodych rodziców nie zameldowanych w Gdyni. Zjawisko zwiększającego się zainteresowania ze strony rodziców miejscami w przedszkolach spowodowało, iż władze miasta podejmują działania mające na celu zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych. W roku szkolnym 2006/2007 zorganizowano dodatkowowo 3 grupy w Przedszkolach Samorządowych Nr 35, 42, 50 (Oksywie, Obłuże, Dąbrowa). Zarejestrowały działalność dwie placówki niepubliczne (Dąbrowa i Karwiny). Powstał punkt opieki nad dzieckiem w Orłowie.

W roku szkolnym 2007/2008 planuje się utworzenie 200 nowych miejsc w nast. placówkach: PS 24 (Redłowo); PS 46 (Pustki Cisowskie); PS 13 (Witomino); PS 27 (Chylonia); PS 35 (Oksywie); PS 49 (Pogórze).

Wiceprezydent poinformowała ponadto, iż poprosiła dyrektorów placówek przedszkolnych o rozważenie możliwości utworzenia grup popołudniowych w tych przedszkolach, gdzie funkcjonują tzw. grupy 5-godzinne.

Ponadto wiceprezydent poinformowała o skierowaniu na majową sesję projektu uchwały w spr. utworzenia Zespołu Wczesnej Edukacji, co pozwoli na utworzenie grupy przedszkolnej 5-latków (w SP Nr 50 na Dąbrowie).

Siłami informatyków UM stworzony zostanie elektroniczny nabór do gdyńskich przedszkoli w roku szkolnym 2007/2008. System wpłynie być może na ograniczenie zjawiska składania przez rodziców wniosków w kilku przedszkolach jednocześnie.

Wiceprezydent poinformowała też o działaniach mających na celu ustalenie, jakie jest faktyczne zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach i na ile opinie dyrektorów placówek przedszkolnych nt. zapotrzebowania mają odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Wiceprezydent poinformowała też o trudnościach wiążących się ze specyfiką przedszkoli:

-                      nie ma obowiązku przedszkolnego, wobec czego rodzice często wypisują dzieci z przedszkoli;

-                      przedszkola są zakładami budżetowymi, co daje im niezależność finansową, ale jednocześnie nie pozwala na stworzenie w tym zakresie systemowych rozwiązań

W Gdyni są obecnie trzy dzielnice, które nie mają na swoim terenie przedszkoli: Wielki Kack, Chwarzno i Wiczlino. W przypadku Wiczlina powstaje obecnie przedszkole przy parafii, którego status nie jest jeszcze znany.

Wiceprezydent po raz kolejny podkreślała, jak istotne z punktu widzenia gminy będzie podjęcie przez MEN wyczekiwanej decyzji o objęciu obowiązkiem szkolnym 6-latków. W przypadku Gdyni spowoduje to zyskanie 945. dodatkowych miejsc w przedszkolach. Uzyska się wówczas pełną dostępność do przedszkoli, w tym bardzo dużą dostępność do 5. bezpłatnych godzin. Wiceprezydent Łowkiel podkreśliła, iż jej celem nadrzędnym jest stworzenie jak najszerszej oferty, która w maksymalnym stopniu sprzyjać będzie równości szans.

Odnosząc się do materiału dostarczonego przez radnego Z. Zmudę Trzebiatowskiego (wykaz opinii nt. gdyńskich przedszkoli zamieszczonych w internecie) wiceprezydent stwierdziła, iż nieprawdziwa jest informacja o braku miejsc przedszkolnych na Obłużu. W przypadku tej dzielnicy nie ma problemu nawet z zapewnieniem dzieciom 5-godzinnego bezpłatnego pobytu.

Z kolei odnosząc się do jednego z postulatów radnego Z. Zmudy Trzebiatowskiego, zawartego we wnioskach złożonych do komisji, wiceprezydent tłumaczyła, dlaczego nie jest możliwe funkcjonowanie przedszkoli do godz. 19. Takie godziny mogą generować niewłaściwe postawy tych rodziców, którzy dla wygody zostawiają dzieci w placówkach na długie godziny. Jest to też niewskazane ze względów higienicznych. – Prosiłam dyrektorów o rozważenie możliwości utworzenia grup popołudniowych, ale tylko w takich przypadkach, gdy występują rzeczywiste potrzeby.

Wiceprezydent podkreśliła, iż jak dotąd udawało się każdemu oczekującemu dziecku zapewnić we wrześniu miejsce w gdyńskim przedszkolu.

Radny Z. Zmuda Trzebiatowski wyjaśnił, iż jego intencją nie było stworzenie sytuacji, w której stałoby się możliwe długie przetrzymywanie dzieci w przedszkolach, ale stworzenie systemu zmianowego pod kątem potrzeb tych rodziców, którzy pracują w godzinach popołudniowych.

Wiceprezydent przyznała, iż polskiemu systemowi brakuje elastyczności – wszystko, łącznie z programem nauczania, jest skodyfikowane. Rodzice przyzwyczajeni są do podziałów grupowych wg wieku dzieci, chociaż wymieszanie pod względem wiekowym bardzo sprzyja rozwojowi dzieci.

Odnosząc się do kwestii utrwalonych schematów przewodnicząca M. Borusewicz stwierdziła, że istotną rolę winien w tym przypadku pełnić dyrektor, który może kształtować świadomość rodziców.

Omawiając sytuację finansową przedszkoli wiceprezydent stwierdziła, że kondycja finansowa tych placówek jest zdumiewająco zróżnicowana. W dużym stopnio zależy to od nauczycieli (tam gdzie jest więcej nauczycieli dyplomowanych, konieczne jest wypłacanie wyższych pensji), a także od liczby dzieci. Przedszkola dobrze zarządzane, dzięki samodzielnemu dysponowaniu pieniędzmi, przeprowadziły remonty budynków, zakupiły sprzęt, itp. Są jednak i takie, które znacznie odbiegają od poziomu placówek najlepiej zarządzanych.

Odnosząc się do kolejnego wniosku r. Z. Zmudy Trzebiatowskiego, dot. pobytu w przedszkolach najmłodszych dzieci, wiceprezydent poinformowała, że przyjęcie 2,5-letniego dziecka uzależnione jest od stopnia usamodzielnienia dziecka.

Radny Z. Zmuda Trzebiatowski stwierdził, iż cieszy go, że niektóre z jego postulatów zaowocowały konkretnymi posunięciami, np. decyzją o przeprowadzeniu elektronicznego naboru do gdyńskich przedszkoli. Taki system – jak podkreślał radny – będzie istotny z punktu widzenia wiedzy jaką dzięki niemu można będzie uzyskać, jak i wygody rodziców.

Radny podkreślił, że w podejmowaniu decyzji w zakresie gdyńskich przedszkoli należy brać pod uwagę zmieniającą się świadomość rodziców – coraz więcej rodziców myśli o przedszkolu w kategorii nie tylko opieki, ale przede wszystkim rozwoju dziecka (wyraźnie widać, że miejskie dzieci lepiej sobie radzą w szkołach, co jest skorelowane z uczęszczaniem przez nie do przedszkoli).

Radny Trzebiatowski polemizował z oświadczeniem wiceprezydent, iż dla każdego dziecka jest we wrześniu miejsce w przedszkolu. Przeczy temu choćby informacja, że planuje się zwiększenie miejsc o 200.

Wiceprezydent E. Łowkiel wyjaśniła, iż miała na myśli te sytuacje, w których rodzice muszą oddać dziecko do przedszkola – w takich sytuacjach miejsce w przedszkolu zawsze jest znajdywane. Potwierdziła przy tym, odnosząc się do jednej z informacji zawartej w materiale (wyżej przywołanym), że nie ma miejsc w przedszkolu przy ul. Bosmańskiej.

Zdaniem radnego Z. Zmudy Trzebiatowskiego preferowane są przedszkola 9-godzinne, ponieważ w takim systemie wpływają pieniądze. Tym samym rodzice zainteresowani opieką 5-godzinną są – zdaniem radnego – dyskryminowani. Mniejsze szanse mają tym samym rodzice zainteresowani szybszym rozwojem dzieci np. 3-letnich, którzy chcą zapewnić dziecku pobyt krótszy niż 8 godzin, a pobyt dziecka w przedszkolu wiążą z rozwojem i edukacją, a nie z potrzebą zapewnienia opieki.

Wiceprezydent E. Łowkiel przyznała, iż z jej punktu widzenia najistotniejsze jest zapewnienie pobytu w przedszkolach dzieciom rodziców pracujących.

Zdaniem radnego Z. Zmudy Trzebiatowskiego takie podejście do problemu sprzyja preferowaniu funkcji opiekuńczej przedszkola. Radny podkreślił, iż równie istotna jest funkcja edukacyjna.

Wiceprezydent wyjaśniała, iż w obecnej sytuacji w pierwszej kolejności muszą być przyjmowane dzieci rodziców pracujących (na pobyt 9-godzinny) . W przedszkolach są różne sytuacje i nie jest tu możliwe zastosowanie systemowego rozwiązania. To dyrektor ustala zasady rekrutacji. Wiceprezydent wyjaśniała, iż w dyskusji z prawnikiem na temat kryteriów przyjmowania do przedszkoli uzyskała opinię, że musi być zachowana kolejność – najpierw winny być przyjmowane dzieci rodziców pracujących.

W związku z poruszonym przez radnego Z. Zmudę Trzebiatowskiego problemem późniejszego odbierania dzieci z przedszkoli, wiceprezydent wyjaśniła, iż rodzice deklarują w jakich godzinach dzieci będą odbierane.

Przewodnicząca M. Borusewicz zapewniła radnego, iż przypadki późniejszego odbierania dzieci są bardzo rzadkie, mają najczęściej charakter losowy i zawsze w takich przypadkach nauczyciel zostaje tak długo z dzieckiem, jak tego wymaga sytuacja.

Wiceprezydent E. Łowkiel zapewniła radnego Trzebiatowskiego, iż na każdym konkursie dyrektor proszony jest o rozważenie możliwości prowadzenia 5-godzinnej opieki i w sytuacjach, gdy jest to możliwe, taka oferta jest realizowana.

Radny Z. Zmuda Trzebiatowski protestował przeciw stosowaniu przez niektórych z dyrektorów praktyki „cichego” uzgadniania z rodzicami pisania wniosku dot. opieki 9-godzinnej i faktycznej zgodzie na pobyt 5-godzinny. – Powinny obowiązywać jasne zasady.

Radny Z. Zmuda Trzebiatowski wnioskował o stworzenie jednolitych, powszechnie obowiązujących zasad informowania rodziców o możliwościach przyjęcia dziecka do przedszkola.
Wiceprezydent E. Łowkiel zgodziła się, że tego rodzaju praktyki powinny być piętnowane.

Radny Z. Zmuda Trzebiatowski wnioskował o umożliwienie rodzicom płacenia przelewem za pobyt dziecka w przedszkolu.
W związku z pytaniem radnej Beaty Łęgowskiej dot. obowiązku zwracania pieniędzy za niewykorzystany pobyt dziecka w przedszkolu (radna miała na myśli możliwość dyscyplinowania rodziców) wiceprezydent wyjaśniła, iż sposób postępowania jest w takich przypadkach regulowany ustawowo (obowiązek zwrotu).

Wiceprezydent zaprotestowała wobec zarzutu radnego Z. Zmudy Trzebiatowskiego, dotyczącego braku w Gdyni przedszkoli z oddziałami integracyjnymi. Z usług gdyńskich przedszkoli korzysta 67. niepełnosprawnych dzieci. Specjalnej grupy nie tworzy się w takich sytuacjach, gdy w grupie jest np. tylko jedno dziecko niepełnosprawne. – Dla dzieci niepełnosprawnych jest w gdyńskich przedszkolach pełna dostępność – podkreśliła wiceprezydent E. Łowkiel. Na rzecz każdego niepełnosprawnego dziecka gmina przeznacza 300 zł. miesięcznie. Środki te przeznacza się na zatrudnianie specjalistów. Natomiast, zaznaczyła wiceprezydent, dyrektor przedszkola nie może przyjąć niepełnosprawnego dziecka bez orzeczenia lekarskiego (jest to wymóg ustawowy).

Wiceprezydent E. Łowkiel zapewniła, iż dostarczy komisji informację, ile dzieci w bieżącym roku nie dostało się do gdyńskich przedszkoli.

Radny M. Bzdęga poprosił o informację, jak jest rozwiązywana kwestia nauki języków obcych na etapie przedszkola. – Na etapie wczesnego rozwoju dziecko uczy się najszybciej i ma to ogromne znaczenie w późniejszej nauce.

Wiceprezydent wyjaśniła, że nauka języków obcych w przedszkolach nie odbywa się na koszt gminy. W przypadkach gdy w przedszkolach prowadzi się naukę języka obcego, są to zajęcia finansowane przez rodziców.

______________________________________________

Komisja Statutowa – 14 maja:
 
Porządek posiedzenia:
1.                                Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji,
2.                                Opiniowanie projektów uchwał na sesję 23 maja,
3.                                Nazewnictwo ulic na Chwarznie.

Ad. 1
Protokół przyjęto bez zastrzeżeń.

Ad. 2
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawach:

- 4.1. – zmian w budżecie Miasta na rok 2007 – projekt zreferował skarbnik miasta, prof. K.Szałucki. Opinia pozytywna – 4/0/0.

- 4.27 – zmian w składach stałych komisji Rady – jest to projekt przygotowany przez Komisję Statutową – opinia pozytywna – 4/0/0.

- 4.28. – nadania nazw ulicom w Gdyni – ten projekt również przygotowała Komisja Statutowa. Opinia pozytywna – 4/0/0.

Ad. 3
Członkowie komisji omawiali propozycje nadania nazw ulicom w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. Postanowiono przygotować projekt uchwały w tej sprawie na sesję czerwcową, uwzględniając uwagi członków komisji, Rady Dzielnicy i zainteresowanych mieszkańców.

Komisja jednogłośnie (4/0/0) zdecydowała o wprowadzeniu projektu na sesję czerwcową.

Następne posiedzenie – 18 czerwca, godz. 16.00

______________________________________________

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 15 maja:

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na majową sesję RMG.
2. Informacje.
3. Wolne wnioski.
4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.

Ad 1.
Poniższe numery projektów odpowiadają numeracji przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RMG.
4.1. – w spr. zmiany Uchwały RMG /.../ w spr. uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2007:
Zmiany w budżecie omówiła, zgodnie z treścią projektu, z-ca skarbnika miasta, pani Alicja Helbin.
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za.
4.3. – w spr. przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdyni w latach 2007 – 2011”:
Program szczegółowo omówił naczelnik wydziału budynków, pan Roman Witowski.

Jak stwierdził naczelnik, autorzy programu mieli na celu określenie kierunków, w jakich realizatorzy polityki mieszkaniowej powinni dążyć.

Z uwagi na dynamiczne zmiany, jakie mają miejsce na rynku nieruchomości, niemożliwe jest precyzyjne określenie przyszłych zachowań najemców, np. w zakresie wykupu mieszkań.

W programie nie zawarto zagadnień regulowanych odrębnymi uchwałami i zarządzeniami Prezydenta. Dotyczy to takich kwestii jak zasady sprzedaży lokali komunalnych, zasady ustalania stawek czynszu, czy zasady wyłączania ze sprzedaży lokali.

Naczelnik R. Witowski zwrócił uwagę, że w programie nie jest zawarta problematyka zasobu mieszkaniowego TBS – ten rodzaj zasobu, zgodnie z ustawą, nie może być objęty programem.

Pan R. Witowski omówił sytuację jaka ma miejsce w Gdyni odnośnie każdego rodzaju lokali jakie znajdują się w miejskim zasobie mieszkaniowym (komunalne, socjalne, rotacyjne, kryzysowe). Szczególnie obszernie omówiony został problem lokali socjalnych (stan obecny, plany na przyszłość – zgodnie z danymi zawartymi w programie), w tym procedura przyznawania takich lokali.

W związku z pytaniami radnego Pawła Stolarczyka dotyczącymi sprzedaży lokali komunalnych – czy sporządzany jest plan sprzedaży i jakie kryteria są stosowane, tj. czy decyduje dzielnica, w jakiej lokal jest usytuowany, czy też sprzedaż odbywa się zgodnie z wnioskami – naczelnik wyjaśnił, że nie ma w tym przypadku żadnych terytorialnych ograniczeń. Sprzedaje się wszystkie lokale komunalne poza tymi, które usytuowane są w budynkach wyłączonych ze sprzedaży. Miasto dąży do sprzedawania przede wszystkim mieszkań w tych budynkach, w których funkcjonują wspólnoty, celem zmniejszenia udziału gminy. Sprzedaż mieszkań komunalnych na wolnym rynku dotyczy mieszkań o powierzchni powyżej 80 m kw.

W związku z pytaniem przewodniczącego komisji, radnego Marcina Horały, o to, ile rocznie pojawia się nowych osób z uprawnieniami do lokali socjalnych, naczelnik Witowski poinformował, iż liczba takich osób rośnie od ubiegłego roku, z uwagi na coraz szybsze orzekanie przez sądy w sprawach o odszodowanie z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego. Rocznie gmina odzyskuje średnio 25 lokali socjalnych.

Zdaniem radnego M. Horały takie zjawiska jak rosnąca dynamika uzyskiwania uprawnień do lokali socjalnych, nierealizowanie przez TBS nowych inwestycji mogą spowodować, że za 5 lat problem lokali socjalnych będzie nadal kwestią nierozwiązaną, przynajmniej w takim stopniu jak obecnie. Należy też liczyć się z potencjalnym zagrożeniem w postaci Wzgórza Dreszera.

Naczelnik R. Witowski stwierdził, iż ewentualne problemy wiążące się ze Wzgórzem Dreszera nie będą rozwiązywane w ramach przedmiotowego programu. Ponadto pan Witowski zwrócił uwagę na zmniejszającą się liczbę osób mieszkających w budynkach prywatno – czynszowych na podstawie kwaterunku, które niegdyś stanowiły potencjalną grupę oczekujących na lokale socjalne (zwiększa się liczba osób mieszkających na podstawie umów cywilno – prawnych, co gminy już nie dotyczy). Miasto prowadzi politykę stosowania bardzo nieznacznych podwyżek w zakresie czynszu za lokale komunalne, co zapobiega gwałtownemu wzrostowi liczby oczekujących na lokale socjalne.

Radny M. Horała zastanawiał się, czy nie byłoby jednak wskazane zrealizowanie jednego budynku więcej na potrzeby oczekujących na lokale socjalne.

Pan R. Witowski zwrócił uwagę, iż z problemem lokali socjalnych wiąże się też sprawa środków finansowych. Gmina Gdynia nie ma dużych szans na dofinansowanie ze strony państwa wobec faktu, iż zaliczana jest do gmin bogatych, z niskim stopniem bezrobocia.

W zasobie mieszkaniowym gminy pozostały mieszkania drugiej, trzeciej i czwartej kategorii, wobec czego uzyskuje się z nich stosunkowo niski czynsz. W przypadkach mieszkań mieszczących się w budynkach wspólnotowych gmina otrzymuje mniejsze wpływy czynszowe, natomiast musi dokonywać wpłat na poczet funduszy remontowych. W sytuacji, gdy mieszkania w tych budynkach są sprzedawane, dopłaty gminy maleją i rosną wówczas środki jakie gmina przeznacza na budynki komunalne.

Pan R. Witowski poinformował, iż do tekstu programu zostanie wprowadzona autopoprawka, tj. poprawienie błędu w podanej liczbie lokali socjalnych planowanych do zrealizowania do 2011 r.: w miejsce liczby 688 należy wpisać: 663.

Opinia pozytywna: 3/0/1
4.13 – w spr. zmiany załącznika nr 1 do Uchwały RMG /.../ w spr. statutu ABK Nr 4:
Projekt przedstawił naczelnik R. Witowski.

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za
4.14 – w spr. zmiany załącznika nr 1 do Uchwały RMG /.../ w sprawie statutu ABK Nr 3:
Przedstawił p. R. Witowski.

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
Poniższe projekty przedstawili wiceprezydent Marek Stępa i naczelnik Biura Planowania Przestrzennego Marek Karzyński.

4.4. – w spr. skargi na Uchwałę RMG /.../ w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagosp. przest. części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
4.5. – w spr. wezwania radcy prawnego Moniki Tarnowskiej /.../ do usunięcia naruszenia prawa dot. Uchwały RMG /.../ w spr. uchwalenia miejscowego planu zagosp. przest. części dzielnicy Chylonia w Gdyni – osiedla Meksyk:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
4.6. – w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagosp. przest. części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej:
Jak informował wiceprezydent M. Stępa, procedura uchwalenia planu w poprzedniej wersji napotykała na szereg przeszkód z uwagi na przepisy zawarte w wówczas obowiązującej ustawie (rozpatrywanie zarzutów). W międzyczasie uzyskano pozwolenie na zabudowanie jednej z działek, co skłoniło planistów do opracowania alternatywnej wersji planu. W toku realizacji procedury planistycznej nadeszły listy protestacyjne z parafii, w których głównym zarzutem jest stwierdzenie, iż planowana zmiana nie uwzględnia dojazdów Straży Pożarnej do obiektów sakralnych.

Naczelnik M. Karzyński poinformował o notatce z rozmów prowadzonych z komendantem Straży Pożarnej (dołączonej do materiałów), w której stwierdza się, iż planowane rozwiązanie zapewni dojazd straży do kościoła.

W związku z pytaniem radnego M. Horały o rozwiązanie kwestii działki zajętej przez gazownię, wiceprezydent M. Stępa poinformował o podjęciu rozmów z inwestorem zainteresowanym sąsiednim terenem nt. koncepcji zagospodarowania łącznie z przedmiotową działką.

Wiceprezydent poinformował, iż kwestia braku dojazdu pożarowego nie będzie przeszkodą w odbiorze kościoła. Nieprawdziwa jest też teza, że plan nie pozwala na rozbiórkę kaplicy. W związku z zarzutem dot. wywłaszczenia pani Grabarskiej wiceprezydent wyjaśnił, że pani Grabarskiej będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie.

- Twierdzę, że realne interesy parafii są w proponowanej wersji planu znacznie lepiej chronione – oświadczył pan M. Stępa.

Radny M. Horała stwierdził, iż należy wziąć pod uwagę fakt zgłoszenia uwag do planu przez ponad 500 osób. Zwrócił również uwagę, iż ewentualne odrzucenie poprawki do planu nie grozi negatywnymi konsekwencjami dla ładu przestrzennego, gdyż na omawianym terenie nadal będzie obowiązywał plan w poprzedniej wersji. Radny zaproponował rozwiązanie w postaci umieszczenia placu manewrowego na terenie obecnej kaplicy – konieczność wyburzenia jest akceptowana przez parafię – uzupełnionego o 3 m z działki p. Grabarskiej. Zwrócił również uwagę, iż w pozwoleniu na budowę na działce przy ul. Kartuskiej 1 zawarto wymóg nie wygradzania działki i zapewnienia przejścia pieszego oraz dojazdu przeciwpożarowego do kościoła. Wymogi te nie zostały spełnione przez właściciela budynku.

Naczelnik M. Karzyński poinformował, iż ew. dojazd przeciwpożarowy od ul. Kartuskiej jest blokowany nie tylko przez ogrodzenie działki przy ul. Kartuskiej 1, ale również przez do tej pory nie rozebrany budynek parterowy, usytuowany na terenie będącym własnością parafii.

Wiceprezydent M. Stępa zaapelował do członków komisji o pozytywne zaopiniowanie projektu zmian.

Opinia pozytywna: 3/0/1
4.8. – w spr. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdyni:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
Nad projektami występującymi pod numerami od 4.15 do 4.26 (dot. nieruchomomości) głosowano an bloc:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.

Ad 2.
Radny P. Stolarczyk poinformował członków komisji o treści odpowiedzi udzielonej Państwu Z. I J. Lechowiczom, w związku z ich interwencją w spr. przyznania prawa do lokalu komunalnego (pełna treść skargi – patrz protokół nr 6/07; pkt 3). – Przedstawiłem swoje stanowisko co do obecnej sytuacji, kiedy to gmina pozwała Państwa Lechowiczów do sądu o niepłacenie czynszu. Państwo Lechowiczowie chcieli połowę opłat wnosić na swoje nazwisko, natomiast gmina nie przystała na takie rozwiązanie i obecnie pozwała Państwa Lechowiczów do sądu. Nie byłoby zadłużenia, gdyby Miasto przyjmowało opłaty na nazwisko Państwa Lechowiczów, a oni nie wpłacali na cudze nazwisko. Jeśli chodzi o egzekucję, to piszę w odpowiedzi, iż mam wrażenie, że zgodnie z zapisem w art. 688 (ze znaczkiem 1) k.c., osoby zamieszkujące z najemcą, a nie mające przydziału na mieszkanie, nie są stroną w stosunku najmu i tak to będzie potraktowane w sądzie.

Ad 3.
Radny Bogdan Krzyżankowski poinformował, iż zgodnie z doniesieniem prasowym, kontestowane jest przez mieszkańców wycięcie kolejnego drzewa na terenie Gdyni.

W związku z powyższym radny B. Krzyżankowski zaproponował przyjęcie przez komisję wniosku, zgodnie z którym wszystkie wycinki drzew winny być najpierw opiniowane przez odpowiednie rady dzielnic, a dyskusja każdorazowo powinna się toczyć przed, a nie po wycięciu drzew.

Radny M. Horała zaproponował przekazanie powyższego wniosku, w razie jego przyjęcia, do wiadomości Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa, która aktualnie pracuje nad reformą rad dzielnic.

Z powyższą propozycją zgodził się wnioskodawca dodając, iż może to być asumpt do przywrócenia znaczenia radom dzielnic.

Wniosek o powyższej treści został przyjęty jednogłośnie: 4 gł. za (z uwzględnieniem decyzji o przekazaniu wniosku do wiadomości Komisji Samorządności).

Ad 4.
Termin kolejnego posiedzenia: 19 czerwca b.r.; godz. 17
______________________________________________

Komisja Kultury – 16 maja:
 
Porządek
1.                                Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2.                                Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta,
3.                                Sprawy wniesione i wolne wnioski,
4.                                Ustalenie terminu komisji wyjazdowej do Centrum Kultury.

Ad. 1
Protokół przyjęto bez uwag.

Ad. 2
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał:

- 4.1. – zmiany do budżetu na rok 2007 – przedstawił skarbnik Miasta K.Szałucki. Zmiany w większości dotyczą finansowania Trasy Kwiatkowskiego. Odnośnie kultury, przeznacza się 150 tys. zł na realizację II edycji festiwalu R@PORT (Teatr Miejski). Opinia pozytywna – 4/0/0/.

- 4.8. – przyznanie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach – przedstawił konserwator zabytków dr R.Hirsz. Pozytywnie zaopiniowano wszystkie złożone w II transzy wnioski (6 wniosków). Kolejne wnioski mogą być składane do konca września. Jest to efektem dobrej współpracy z właścicielami. Na dotacje na prace konserwatorskie w 2007 r. zaplanowano 961.131 zł, z tej kwoty w marcu wydano 405.010,35 zł. Pozostało 556.120,60 zł, obecną uchwałą rozdysponowano 472.914,85 zł. Pozostała kwota, 83.205,80 zł, planowana jest do przeniesienia do innego paragrafu – na remonty zabytków będących własnością Gminy Gdynia. Pan konserwator wyjaśnił, że przetargi zostaną rozpisane jeszcze latem, a całość remontów zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku, co pozwoli wydać zaplanowane środki. Opinia pozytywna – 5/0/0.

Ad. 3
P. Aleksandra Bibrowicz-Sikorska przekazała informację nt. VII Międzynarodowego Bałtyckiego Triennale Miniatury Tkackiej, które odbędzie się w dniach 15.06.- 25.08. br. w CR Gemini. Cała dokumentacja znajduje się w materiałach komisji. Komisja popiera ideę Triennale i podziękowała za zaangażowanie p. A. Bibrowicz-Sikorskiej. Wszyscy członkowie komisji zostali zaproszeni do udziału w kolejnym Triennale Miniatury Tkackiej.

Ad. 4
Następne posiedzenie w Centrum Kultury, ul. Łowicka, 13 czerwca o godz. 15.00.

______________________________________________

Komisja Oswiaty – 16 maja:
 
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu nr 9.
2. Zopiniowanie projektów uchwał kierowanych na majową sesję RMG.
W posiedzeniu wzięła udział wiceprezydent Ewa Łowkiel, naczelnik wydziału edukacji K. Przyborowska i przedstawicielki branżowych związków zawodowych.

Ad 1.
Wobec braku uwag, przewodnicząca komisji, radna Mirosława Borusewicz, uznała protokół za przyjęty.

Ad 2.
Poniższa numeracja odpowiada numerom projektów przyjętym w zaplanowanym porządku obrad RMG.

4.1. – w spr. zmiany Uchwały RMG /.../ w spr. uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2007:

Projekt omówił skarbnik miasta, pan Krzysztof Szałucki.
Na pytanie radnej M. Borusewicz dotyczące remontu budynku, w którym mieści się VIII L.O. – czy na bieżący rok przewiduje się jeszcze jakieś prace remontowe? – przecząco odpowiedziała wiceprezydent Ewa Łowkiel wyjaśniając, że jej dążeniem jest niezakłócanie roku szkolnego remontami. Jak informowała dalej wiceprezydent, planowana jest wymiana okien w budynku (takie prace realizowane są bardzo szybko) i zakończenie remontu sali gimnastycznej. Wszystkie prace remontowe mają być zrealizowane na przestrzeni 2. lat.

Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.
4.10 – w spr. zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego Nr 26 ...:
Projekt przedstawiła wiceprezydent E. Łowkiel.

Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.
4.11 – w spr. połączenia w Zespół Wczesnej Edukacji Nr 1 SP Nr 45 /.../ i PS Nr 50 ...:
Jak informowała wiceprezydent E. Łowkiel, projekt uzyskał pozytywną opinię kuratora oświaty i rad pedagogicznych obu placówek. Jak dalej wyjaśniała wiceprezydent, szkoła jest placówką z trzyletnim cyklem kształcenia. W związku z potrzebą stworzenia placówki przedszkolnej dla dzieci 5-letnich, postanowiono skorzystać z formuły prawnej, która umożliwi funkcjonowanie w budynku z jednym blokiem żywieniowym szkoły i przedszkola. Dzięki temu zaspokoi się potrzeby mieszkańców Dąbrowy. W toku prac przygotowawczych stwierdzono, iż większość nauczycieli SP ma wykształcenie pozwalające także na pracę w przedszkolu.

Wiceprezydent omówiła pokrótce zasadnicze przesłanki zaproponowania określonej formuły statutu zespołu (duży stopień ogólności). Rada pedagogiczna szkoły ma, na mocy rozporządzenia, możliwość dokonania zmian w statucie, oczywiście zgodnych z prawem. W statucie proponowane jest funkcjonowanie 2. odrębnych rad pedagogicznych i rad rodziców, co decyzją rady pedagogicznej może być zmienione.

Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.
4.12 – w spr. zmiany Uchwały RMG /.../ w spr. nadania statutu Ognisku Wychowawczemu im. Kzimierza Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.
4.29 – w spr. zboowiązania Prezydenta Miasta Gdyni do corocznego przygotowywania sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni:
Wniesienie projektu pod obrady rady uzasadniał radny Mariusz Bzdęga. Przyjęcie uchwały zobliguje władze wykonawcze miasta do corocznego przedstawiania radzie sprawozdania z realizacji programu. Tym samym prezentacja sprawozdania będzie miała charakter obligatoryjny, a nie fakultatywny.

Radny odczytał treść uzasadnienia dołączonego do projektu.

Mimo zwrócenia przez przewodniczącą komisji uwagi, iż dokument o zasadniczo tej samej treści komisja już rozpatrzyła, radny M. Bzdęga apelował o ponowne przedyskutowanie i zaopiniowanie projektu przez komisję.

Do projektu odniosła się wiceprezydent E. Łowkiel po raz kolejny podkreślając, że sprawozdanie co roku jest przygotowywane, mimo iż nie jest to ustawowym obowiązkiem gminy, nie ma charakteru tajnego i każdy zainteresowany radny może się z nim bez przeszkód zapoznać. W roku bieżącym dokument będzie gotowy do 22 maja. Bardzo duża liczba sprawozdań spływa z poszczególnych placówek i niezbędne jest ich uporządkowanie tak, aby materiał był spójny i logiczny.

Odnosząc się do meritum wiceprezydent podkreśliła, iż problem alkoholizmu stanowi bardzo ważny obszar działania władz miasta. Jest to jednocześnie problem bardzo trudny do opisania. Każda szkoła zobligowana jest do określonych działań w tym zakresie i już obecnie obowiązek wypełniania różnego rodzaju kwitów stanowi dla szkół znaczne biurokratyczne obciążenie. Zdaniem wiceprezydent należy pilnować, aby nie przekroczono granic zdrowego rozsądku. Z raportu nic, poza wiedzą, dla rozwiązania problemu nie wyniknie. Istotne są fundusze na leczenie, atrakcyjne formy terapii, wzajemne wspieranie się. Ogromną i nie do przecenienia rolę odgrywa tu ruch AA i żadne sprawozdanie wagi tych działań nie odda.

Wiceprezydent zakwestionowała też jeden z argumentów w uzasadnieniu dotyczący kwoty (4.700.000 zł.) zwracając uwagę, że w profilaktyce trudno oddzielać od siebie poszczególne uzależnienia. Niektóre gminy łączą problemy wszystkich uzależnień w jednym raporcie. W Gdyni przedstawia się na ich temat odrębne sprawozdania.

Wiceprezydent oświadczyła, iż nie rekomenduje wydania pozytywnej opinii na temat przedmiotowego projektu.
Radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski powołał się na swoje doświadczenie z pracy w komisji zajmującej się problemami alkoholizmu stwierdzając, że osoby spoza komisji dysponują z reguły bardzo małą wiedzą na temat tego, co konkretnie jest robione w ramach realizacji programu. Sprawozdanie, zdaniem radnego, tę wiedzę znacznie by zwiększyło.

Zdaniem wiceprezydent poszerzeniu wiedzy radnych mają służyć komisje.

Z powyższym stwierdzeniem radny Z. Zmuda Trzebiatowski polemizował stwierdzając, że są to komisje branżowe. Zdaniem radnego popularyzowanie wiedzy za pomocą raportu byłoby badzo dobrym rozwiązaniem.

Wiceprezydent E. Łowkiel powtórzyła, że przecież raport jest sporządzany.

Radny Z. Zmuda Trzebiatowski argumentował, że prezentacja raportu na sesji umożliwi wszystkim radnym przedyskutowanie problemu.

Wiceprezydent poinformowała, iż decyzją przewodniczącego Komisji Zdrowia, problemowi alkoholizmu poświęcone będzie jedno odrębne posiedzenie. W takiej dyskusji muszą wziąć udział fachowcy i umożliwia to właśnie posiedzenie komisji.

Radny Z. Zmuda Trzebiatowski stwierdził, iż radni nie dysponują wiedzą nt. różnych zagadnień, np. skali jaką przyjęło w Gdyni karanie za sprzedaż alkoholu nieletnim.

Wiceprezydent zwróciła uwagę, że tego typu danych nie umieszcza się w raporcie. Taką wiedzę można uzyskać właśnie na posiedzeniach komisji.

Radny Z. Zmuda Trzebiatowski podtrzymał swoje stanowisko, iż raport pełniłby bardzo ważną rolę edukacyjną.

Wiceprezydent oświadczyła, iż radni mają dostęp do wszystkich dokumentów, które tę wiedzę zapewniają. Posiedzenia wszystkich komisji są otwarte i osoby zainteresowane problemem mogą brać w nich udział. Co roku sprawozdanie jest opracowywane i jak dotąd poza członkami Kolegium Prezydenta nikt się nim nie zainteresował.

Wiceprezydent zadeklarowała swoją gotowość do rozmawiania o problemie alkoholizmu, jeśli Komisja Oświaty uzna to za wskazane. – Jestem do dyspozycji. Każdy radny ma prawo do uzyskania informacji.

Na koniec dyskusji radny M. Bzdęga stwierdził: - Inna jest sytuacja, gdy sprawozdawanie jest przedkładane prezydentowi, a zupełnie inna, gdy się je przedkłada radnym. Skoro jest przyjęty program, to mamy prawo oczekiwać sprawozdania z jego realizacji. Wystąpiliśmy z tą propozycją, ponieważ Pani prezydent wyraźnie powiedziała na posiedzeniu Komisji Zdrowia, że nie przygotuje sprawozdania. Jeśli zobligujemy do tego Panią prezydent, to będziemy mieli gwarancję, że co roku takie sprawozdanie będzie sporządzane. Byłem 3 lata wolontariuszem i z mojej strony nie jest to gra polityczna. Chcę lepiej sprawować funkcję radnego.

Projekt zaopiniowano negatywnie: 1/3/1
______________________________________________

ZARZADZENIA PREZYDENTA MIASTA w sprawach:

2007-05-15:
 
1994/07/V/K   kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
1995/07/V/O   dofinansowania organizacji konferencji „Znaczenie terapii w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w integracji”
1996/07/V/O   dofinansowania zakupu nagród dla uczestników II Otwartego Konkursu Fryzjerstwa Artystycznego organizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1
1997/07/V/O   dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów z Zespołu szkół nr 2 do szkoły w Rodeby w Szwecji
1998/07/V/O   zakupu sprzętu nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej nr 35 z okazji jubileuszu 40 – lecia placówki
1999/07/V/O   zakupu sprzętu komputerowego dla VI Liceum Ogólnokształcącego z okazji jubileuszu 35 – lecia placówki
2000/07/V/O   zmiany zarządzenia nr 1116/07/V/O dotyczącego zawarcia umów zlecenia na obsługę projektu „Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007”
2001/07/V/O   realizacji porozumienia dotyczącego prowadzenia przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa z wyłączeniem Lasów komunalnych
2002/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego na dostawę licencji programu dla Wydziału Geodezji
2003/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego na wykonania prac z zakresu obsługi programu do udostępniania aktów notarialnych
2004/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego na dostawę mediów do ploterów w Wydziale Geodezji
2005/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego na naprawę plotera w Wydziale Geodezji
2006/07/V/M  ustanowienia dozoru budynku położonego przy ul. Orłowskiej
2007/07/V/M  ustanowienia dozoru budynku położonego przy ul. Knyszyńskiej
2008/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wybór wykonawcy projektu zmiany sposobu użytkowania i przebudowy pomieszczeń w budynku położonym przy ul. Żeglarzy
2009/07/V/M  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 60.000 EUR na wykonanie przebudowy pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Traugutta
2010/07/V/M  zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
2011/07/V/M  zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
2012/07/V/M  zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niezłożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego
2013/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2014/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2015/07/V/M  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę „Drogi Średnicowej”
2016/07/V/M  ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Podolskiej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
2017/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Stawnej przeznaczonej do wydzierżawienia
2018/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Szyprów przeznaczonej do wydzierżawienia
2019/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Szyprów
2020/07/V/M  upoważnienia do podpisania aneksu nr 9 do umowy dzierżawy TG/642/92
2021/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wytyczenie i oznakowanie nowego szlaku turystyki pieszej pod nazwą „Szlak Źródła Marii”
2022/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie flag na VII Międzynarodowe Forum Gospodarcze Gdynia 2007
2023/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie plakatów na tablicę informacyjną na stoisko Gdyni wystawione podczas „Kieler Woche 2007”
2024/07/V/M  udzielenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gdyni
2025/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie fotografii barwnych Gdyni
2026/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na publikację reklamy prasowej VII Międzynarodowego Forum Gospodarczego
2027/07/V/U   akceptacji treści aneksu do umowy KB/99/UI/38/W/2007 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ciągu pieszo – jezdnego łączącego ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego
2028/07/V/U   udzielenie zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie i montaż poręczy ochronnych w chodniku, wzdłuż ul. Morskiej
2029/07/V/U   zmiany treści zarządzenia nr 1527/07/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie analizy i projektu w zakresie elektroenergetyki do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek i Leszczynki, rejon ulic Orlicz - Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego
2030/07/V/U   zmiany treści zarządzenia nr 1491/07/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie analizy tekstu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni
2031/07/V/U   zmiany treści zarządzenia nr 1490/07/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie opracowania: „Dziedzictwo kulturowe Gdyni i jego ochrona” – stanowiącego analizę do potrzeb aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni
2032/07/V/U   zmiany treści zarządzenia nr 1528/07/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie analizy ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
2033/07/V/U   zmiany treści zarządzenia nr 1341/07/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej, ciepłowniczej i gazowej do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
2034/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na interwencyjne usuwanie graffiti
2035/07/V/P    wyrażenia zgody na zwrot środków finansowych wynikających z całkowitego rozliczenia umowy zawartej z PFRON na realizację programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”
2036/07/V/P    zakupu książki pt. „Gdyńska drużyna harcerzy im. Bolesława Chrobrego 1931 – 2006”
2037/07/V/M  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie inwentaryzacji technicznej nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
2038/07/V/M  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy Al. Jana Pawła II, Bulwarze Nadmorskim, ul. Orłowskiej, Przebendowskich i Zawiszy Czarnego
2039/07/V/O   dofinansowania zakupu nagród dla uczestników Międzyszkolnego Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych organizowanych przez Zespół Szkół nr 10
2040/07/V/O   dofinansowania wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego na XVII Mistrzostwa Europy w Armwrestlingu
2041/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
2042/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego na usługę wykonania badań jakości wody ze studni publicznych i poidełek miejskich znajdujących się na terenie miasta Gdyni
2043/07/V/S   określenia mienia przekazywanego w zarząd Zarządowi Dróg i Zieleni
2044/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
2045/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na dostawę worków jutowych, piasku, pokryw do włazów i krat do wpustów na potrzeby miejskiej sieci kanalizacji burzowej na terenie Gdyni
2046/07/V/M  zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
2047/07/V/M  zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
2048/07/V/M  zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
2049/07/V/U   zmiany zarządzenia nr1735/07/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie nasadzeń w ramach zadania „Ulica Świętojańska – pętla uliczna”
2050/07/V/U   uregulowania należności za umieszczenie w pasie drogowym ul. Granicznej urządzeń wodociągowych związanych z budową przyłącza wody
2051/07/V/U   rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego powyżej 60.000 EUR w trybie konkursu na wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie zadania: „Przebudowa ulicy Starowiejskiej”
2052/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad reralizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: „Oświetlenie ulic: Algierskiej, Alzackiej i Afrykańskiej”
2053/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn./Osiedle Dąbrowa – uzupełnienie chodników i nawierzchni oraz kanalizacji deszczowej”
2054/07/V/U   wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania „Droga Różowa IV etap – rozbudowa ul. Lotników – przebudowa sygnalizacji świetlnej”
2055/07/V/U   uchylenia zarządzenia nr 1779/07/V/U prezydenta miasta Gdyni z 20 kwietnia 2007 r. akceptującego wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę „Utrzymania pieszych ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Gdyni w altach 2007-2011” na część II /rejon B/ i akceptacji ponownego wyboru wykonawcy
2056/07/V/U   wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę „Utrzymanie terenu rekreacyjnego z placem zabaw przy ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni Wielkim Kacku”
2057/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego na dostawę flag
2058/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/152/UI/49-W/2007 na wykonanie opracowania „Projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy i przebudowy kanałów deszczowych w Al. Marszałka Piłsudskiego w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających
2059/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR€ na wykonanie opracowania „Projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy i przebudowy kanałów deszczowych w Al. Marszałka Piłsudskiego w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających
2060/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy nr KB/46/UI/21/W/2007 na wykonanie zadania „Budowa wewnętrznego układu drogowego oraz przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie przedszkola samorządowego nr 43 przy ul. Śmidowicza 59 w Gdyni”
2061/07/V/U   zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na wykonanie „Projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy i przebudowy kanałów deszczowych w ulicach Żmudzkiej, Kurpiowskiej i Małopolskiej wraz z budową urządzenia podczyszczającego przed wylotem do rzeki Kaczej”
2062/07/V/U   akceptacji treści aneksu do umowy KB/339/UI/112/W/2007 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wyciągarek do łodzi rybackich w przystani rybackiej w Gdyni – Oksywiu
2063/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu stabilizacji dolnej części skarpy dla posadowienia wyciągu do łodzi rybackich w przystani rybackiej w Gdyni – Oksywiu
2064/07/V/U   .podpisania umowy pomiędzy gminą Gdynia a PEWIK w Gdyni na eksploatację sieci sanitarnej i wodociągowej oraz przepompowni ścieków w ulicach Chwaszczyńskiej, Racławickiej, Olgierda i Grażyny
2065/07/V/U   zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na wykonanie „Projektu budowlanego oraz wykonawczego regulacji potoku Źródło Marii
2066/07/V/U   wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa istniejącej infrastruktury kolidującej z nowo projektowaną siecią w ul. Architektów w Gdyni, na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Adwokackiej
2067/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie „Projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy kanałów deszczowych w ulicach Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego przed wylotem do Potoku Kolibkowskiego”
2068/07/V/U   zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 1749/07/V/U/ w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na wykonanie „Projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ulicy Energetyków w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego”
2069/07/V/U   zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na wykonanie „Projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ulicy Energetyków w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego”
2070/07/V/U   rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania „przebudowa kanalizacji deszczowej oraz układu drogowego przy ul. Owsianej w Gdyni” realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
2071/07/V/K   ulokowania wolnych środków budżetowych w kwocie 50.000.000 zł na rachunku lokaty terminowej
2072/07/V/P    zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wybór firmy, która podejmie się ochrony budynku oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1
2073/07/V/P    dofinansowania wydania książki pt. „Konrad o Morzu” przez Oficynę Wydawniczą Miniatura, książki „Bursztynowe Opowieści”
2074/07/V/R   udzielenia zamówienia publicznego na zakup biletu lotniczego
2075/07/V/P    udzielenia dwóch zamówień publicznych na udostępnienie zdjęć z wystawy „Promieniowanie świętości” oraz druk materiałów informacyjnych dotyczących wystawy
2076/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie materiałów promocyjnych z okazji V Rajdu Pieszego Szlakiem Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej mjr. Łupaszki współorganizowanego przez miasto Gdynię
2077/07/V/P    zakupu artykułów zabawkowych /misiów/ na potrzeby promocji miasta z okazji Dnia Dziecka w 2007 roku
2078/07/V/P    organizacji finału VIII edycji konkursu „Gdynia bez barier” w dniu 28 maja 2007 roku
2079/07/V/P    organizacji debaty „Jak mówić o niepełnosprawności” w dniu 29 maja 2007 roku
2080/07/V/P    organizacji Przeglądu Twórczości Teatralnej Dzieci i Młodzieży Szkół Specjalnych
2081/07/V/S   zmiany zarządzenia nr 6/06/V/S w sprawie szczegółowego podziału zadań pomiędzy prezydentem, wiceprezydentami, sekretarzem i skarbnikiem miasta Gdyni
2082/07/V/S   zmiany zarządzenia nr 17/2000/III w sprawie określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów UM Gdyni
2083/07/V/S   upoważnienia Bartosza Frankowskiego naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2084/07/V/S   udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na druk ogłoszenia prasowego dotyczącego rozpoczęcia funkcjonowania jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni”
2085/07/V/P    zmiany zarządzenia nr 16952/2006/IV/P w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy z KM Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni na użyczenie pomieszczeń dla potrzeb Miejskiego Centrum Zarządzenia Kryzysowego w budynku przy ul. Władysława IV 12/14
2086/07/V/M  ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego oraz ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 20 lat, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego
2087/07/V/M  zlecenia do kwoty 6.000 EUR wykonania 20 sztuk flag na drzewiec na VII Międzynarodowe Forum Gospodarcze Gdynia 2007
2088/07/V/M  źródła finansowania pierwokupu przysługującego gminie Gdyni w stosunku do własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
2089/07/V/M  przetargu pisemnego nieograniczonego na urządzenie i prowadzenie „parku linowego” na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Kieleckiej i Podgórskiej
2090/07/V/M  zakupu do kwoty 6.000 EUR Turystycznego Informatora Trójmiejskiego
2091/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie dwóch tablic pamiątkowych w związku z zawijaniem do Gdyni statków pasażerskich
2092/07/V/M  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta związanych z odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz ze zwrotem kosztów sądowych – ul. Maszopów
2093/07/V/O   wysokości dotacji dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczej w roku 2007
2094/07/V/O   dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem drużyny uczniów z III LO w Gdyni na finały światowe Odysei Umysłu, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
2095/07/V/R   Ogłoszenia konkursu dotyczącego przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na przyjęcie do realizacji zadania: „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu

____________________________________________

INTERPELACJE
1.         Od czasu opublikowania poprzedniego numeru Biuletynu żaden z Radnych nie złożył interpelacji.

_________________________________________
STALE TERMINY POSIEDZEN KOMISJI RADY:
 
Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień przed sesją, godz. 15.00
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej -                 wtorek, godz. 17.00
Komisja Kultury - środa, tydzień przed sesją, godz. 16.15
Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00
Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień przed sesją, godz. 16.00
Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 16.30
Komisja Statutowa - poniedziałek, tydzień przed sesją, godz. 16.30
Komisja Strategii - wtorek, tydzień przed sesją, godz. 16.30
Komisja Zdrowia - środa, tydzień przed sesją, godz. 17.00

______________________________________________

INFORMACJA O TERMINACH POSIEDZEN KOMISJI RADY:
 
Komisja Budżetowa: 23.05., godz. 11.40, s. 105A
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej: 19.06., godz. 17.00
Komisja Kultury: 13.06., godz. 15.00
Komisja Oświaty: 23.05., godz. 11.00
Komisja Rewizyjna:
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa: 24.05., godz. 16.00; 31.05., godz. 16.00
Komisja Sportu i Rekreacji: 29.05., godz. 15.00, wyjazd
Komisja Statutowa: 18.06., godz. 16.00
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej: 23.05., godz. 10.30, s. 105A
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: 06.06., godz. 16.00, s. 105A
_____________________________________________

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 23.05.2007
Data udostępnienia informacji: 23.05.2007
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2020 12:44 Korekta Dorota Nelke