Biuletyn Informacyjny Rady Miasta Nr 10

Nr 10
11 maja 2007 roku
Nakład 60 egz.

____________________________________________________________________________________________________
               
Zamknięto 10.05.07, godz. 15.05.
 

INFORMACJE O PRACY KOMISJI RADY MIASTA:

Komisja Kultury – 18 kwietnia:
 
Posiedzenie otworzyła przewodnicząca komisji B. Łęgowska, która przywitała zaproszonych gości: kustosz Muzeum Marynarki Wojennej Andrzeja Koteckiego, z-cę dyrektora Miejskiej Biblioteko Publicznej Terese Arendt, radną Mirosławę Borusewicz przewodniczącą komisji Oświaty oraz Cezarego Chludzińskiego inspektora w wydziale Kultury.
Następnie przewodnicząca komisji zapytała o uwagi do ostatniego protokołu z posiedzenia komisji Kultury, który został umieszczony w biuletynie informacyjnym na dzisiejsza sesję RM. W związku z brakiem uwag protokół został przyjęty.

W porządku dzisiejszego posiedzenia, przewodnicząca komisji zaproponowała:
1. zaopiniowanie kandydatów do nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Bibliotekarza oraz Dnia Muzealnika.
2. sprawy wniesione i wolne wnioski

Po przyjęciu porządku posiedzenia B. Łęgowska zwróciła się do C. Chludińskiego o przedstawienie kandydatur -Bibliotekarze:
·          Dyr. Zb. Karnicki z Morskiego Instytutu Rybackiego przedstawił do nagrody:
Ośrodek Informacji Naukowej Biblioteka Naukowa MIR
·          Dyrektor M. Nitychoruk z Biblioteki Głównej AMW przedstawił do narody kustosza tej biblioteki Marię Wesołowską,
·          Kierownik Biblioteki Biologicznej UG K. Wien przedstawiła do nagrody Henryka Zwolińskiego – kustosza służby bibliotecznej
·          Dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w Gdyni J. Maciejewska przedstawiła kandydaturę Danuty Wachowiak - Żmijewskiej kustosza biblioteki.
·          Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej przedstawiła do nagrody trzy osoby:
Reginę Bylinkę –st. bibliotekarz filii nr 3,
Grażynę Jarno –st. kustosz, kierownik filii nr 14
Grażynę Sajchtę –st. kustosz, kierownika filii nr 10
Natomiast obecna na posiedzeniu z-ca dyrektora MBP T. Arendt wniosła o przyznanie nagrody dla Elżbiety Gwiazdorskiej dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej za Nagrodę Literacką Gdyni, której była pomysłodawcą i realizatorem w 2006 roku.
Członkowie komisji poinformowali, że dyrektor MBP E. Gwiazdowska mogłaby dostać nagrodę za pomysł i realizację Nagrody Literackiej Gdyni (komisja Kultury zgłaszała tę kandydaturę do Nagrody Artystycznej) ale nie z okazji Dnia Bibliotekarza – to są nagrody dla pracowników, a nie dla dyrektorów.
W toku dalszej dyskusji członkowie komisji Kultury sformułowali wniosek do Prezydenta Miasta, aby jednak: z okazji Dnia Bibliotekarza uhonorować p. Elżbietę Gwiazdorską w związku z inicjatywą i realizacją w 2006r. Gdyńskiej Nagrody Literackiej

W dalszym ciągu posiedzenia C. Chludziński przedstawił kandydatów do nagrody z okazji Dnia Muzealnika:
·          Dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej kmdr S. Kudela przedstawił do nagrody kmdr. por. Jerzego Łubkowskiego dowódcy ORP „Błyskawica”
·          Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni D. Płaza-Opacka zgłosiła do nagrody:
o         Tomasza Rembalskiego –st. kustosza,
o         Marzenę Markowską –st. kustosza,
o         Monikę Zakroczymska – kustosza,
o         Barbarę Kulpę – głównego księgowego MMG
o         Marię Mokszyńską – kierownika dz. Administracji i kadr MMG.
Ponieważ T. Rembalski otrzymał nagrodę prezydenta w ubiegłym roku po dyskusji ustalono, że w tym roku ta kandydatura nie będzie brana pod uwagę.
Natomiast w związku z wyjątkowymi zasługami T. Rembalskiego dla MMG członkowie komisji wnioskują o przedstawienie tej kandydatury do Wojewody Pomorskiego czy Marszałka Województwa Pomorskiego.

Po dyskusji ustalono, że komisja Kultury zaopiniowała pozytywnie do nagrody Prezydenta kandydatów:
·          Z okazji Dnia Muzealnika:
-          kmdr. por. Jerzego Łubkowskiego dowódcy ORP „Błyskawica”, MMW
-          Marzenę Markowską –st. kustosza, MMG
-          Monikę Zakroczymska – kustosza, MMG
-          Barbarę Kulpę – głównego księgowego MMG
-          Marię Mokszyńską – kierownika dz. Administracji i kadr MMG.
-          dr Leonard Wieliczko, kierownik Biura Okrętowego Centralnego Muzeum Morskiego

·          Z okazji Dnia Bibliotekarza:
-          jedna osoba z Ośrodka Informacji Naukowej Biblioteki Naukowej MIR (wyznaczona przez dyrektora placówki)
-          Marię Wesołowską, kustosza z Biblioteki Głównej AMW
-          Henryka Zwolińskiego, kustosza służby bibliotecznej Biblioteki Biologicznej UG
-          Danutę Wachowiak – Żmijewską, kustosza Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w Gdyni
-          Reginę Bylinkę –st. bibliotekarz filii nr 3, MBP
-          Grażynę Jarno –st. kustosz, kierownik filii nr 14, MBP
-          Grażynę Sajchtę –st. kustosz, kierownika filii nr 10, MBP
W dalszym ciągu posiedzenia członkowie komisji Kultury sformułowali wniosek do prezydenta Miasta o zwiększenie kwoty nagród dla Muzealników i Bibliotekarzy do wysokości 2.500 tys. zł/osobę.
Wniosek podjęto jednogłośnie: 5/0/0.

Ad. 2
Przewodnicząca komisji poinformowała, że:
o         na jej ręce wpłynęła informacja od dyrektor MBP E. Gwiazdorskiej informacja, że w dniu 23 kwietnia br. w wyniku przetargu została podpisana umowa na wynajem lokalu przy ul. Podchorążych w wysokości 10,10 zł/ m² co spowoduje wzrost kosztów utrzymania o 20tys./rocznie.
Komisja sformułowała wniosek do Prezydent Ewy Łowkiel o przedstawienie możliwości umieszczenia tejże filii bibliotecznej MBP w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 przy ul. Śmidowicza 49
o         13 bm. odbyło się otwarcie ofert na zorganizowanie pierwszej wystawy w nowej siedzibie MMG,
o         uroczystości z okazji Dnia Bibliotekarza odbędą się w Centrum Kultury przy ul. Łowickiej o godz. 12.00 i w dniu tym odbędzie się posiedzenie komisji Kultury połączone ze zwiedzeniem Centrum .
o         uroczystości z okazji Dnia Muzealnika odbędą się w dniu 14 maja o godz. 12.00 w Klubie Oficerskim RIWIERA przy ul. Zawiszy Czarnego.
______________________________________________
 

Komisja Zdrowia – 18 kwietnia:
 
Porządek:
1.                     Przyjęcie porządku obrad.
2.                     Przyjęcie protokółu z dnia 11.04.2007r.
3.                     Zaopiniowanie projektów uchwał wnoszonych na VII sesję Rady Miasta Gdyni:
- druk 5.1 i 5.2 – skarbnik K.Szałucki
- druk 5.5 – ref. Alicja Gontarz – kierownik ref. ds. Osób Niepełnosprawnych
- druk 5.28 ref. radny M . Bzdęga
- druk 5.29 – ref. radny T.Szemiot
- druk 5.30 – ref.naczelnik Umławska
 4.  Wolne wnioski i sprawy wniesione.

Ad.1
Porządek obrad przyjęto.

Ad.2
Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty 5 głosami jednogłośnie za.

Ad.3
Na pytanie skarbnika K.Szałuckiego, obecnego na posiedzeniu, czy ktoś z obecnych radnych nie miał jeszcze okazji wysłuchać omówienia projektu (druk 5.1) obecni nie postawili żadnych kwestii, więc przystąpiono do głosowania poniższego projektu uchwały, dot.:
5.1.               przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdyni za rok 2006,
Opinia pozytywna – jednogłośnie 5 za.
Poniższy projekt głosowano bez omawiania.
5.2.               udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z wykonania budżetu Miasta Gdyni za rok 2006,
Opinia pozytywna – jednogłośnie 6 za.
Poniższy projekt uchwały (druk 5.5) szczegółowo omówiła pani kierownik referatu ds. Osób Niepełnosprawnych Alicja Gontarz. Przewodniczący komisji B.Krzyżankowski zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie powodu zmniejszenia niektórych planowanych na 2007r. środków finansowych i otrzymał wyczerpujące wyjaśnienie. Kierownik Gontarz wskazywała głównie (jako przyczynę zmniejszenia) trudności wynikające z pewnych ograniczeń prawnych w „spożytkowaniu” przyznawanych - osobie niepełnosprawnej - środków. Zdaniem radnego Krzyżankowskiego należałoby zastanowić się nad wprowadzeniem i zastosowaniu pewnych ułatwień (szczególnie osobom starszym) w aplikacji środków finansowych im przydzielonych.
5.5 określenia zadań, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
Opinia pozytywna – jednogłośnie 5 za.
Projekt poniższy omówił radny Mariusz Bzdęga, który zgłosił autopoprawkę w paragrafie 1 polegającą na zmianie następującej: ( jest do 31 maja 2007r. ma być do 31 sierpnia 2007r.).
Radny Sławomir Kwiatkowski zasugerował korzyści jakie mogą wyniknąć ze współpracy radnego Mariusza Bzdęgi z wiceprezydent Łowkiel w tworzeniu programu profilaktyki na 2008r. (radny Bzdęga zgromadził materiał – m.in. korzystając z doświadczeń warszawskich (badania mokotowskie).
 Radny Bzdęga poinformował Komisję, iż na sesji Rady 25 kwietnia br. zamierza przedstawić swoje wnioski i zawarte w nich propozycje.
 5.28 zobowiązania Prezydenta Miasta Gdyni do przygotowania raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni za rok 2006,
Opinia pozytywna – jednogłośnie 6 za.
Poniższy projekt uchwały przedstawił radny Tadeusz Szemiot. Omawiając w/w projekt jako propozycję Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej R.P. w Gdyni wskazał na jego nadzwyczajną rangę. Jest to kompleksowego projektu, którego znaczenie w potrzebie reformowania Rad Dzielnic Miasta Gdyni nie sposób przecenić.
 Radny Bartosz Bartoszewicz stwierdził, iż z dużym zaskoczenie przyjął inicjatywę w/w Klubu Radnych. W sytuacji, kiedy od początku obecnej kadencji Rady Miasta Gdyni dobrze działa i rozwiązuje programowe i bieżące problemy pod kierownictwem radnego T.Borskiego komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa nie ma potrzeby powielania i tworzenia komisji nadzwyczajnej. Oczywiście zawsze można jeszcze zidentyfikować czy też pogłębić współpracę z radami dzielnic.
Zabrał również głos radny J.Miotke, który zauważył, iż program pracy obu komisji (obecnej i nowo tworzonej) na pewno będzie się pokrywał. Zasugerował, może lepiej byłoby to nowe, nadzwyczajne zadanie powierzyć obecnie pracującej. W odpowiedzi radny A.Denis zauważył, że widzi tu problem braku czasu - nowa komisja nie obarczona programowymi zadaniami, mając w swoim składzie doświadczonych działaczy mogłaby szybciej załatwić problem skupiając się głownie nad tym nadzwyczajnym problemem.
Radny M.Bzdęga, który jest członkiem w/w Komisji stwierdził, iż inicjatywa powołania komisji/s rad dzielnic ma związek z nadzwyczajną sytuacją (vide wybory do rad dzielnic 2007r.).Radny Szemiot podkreślił w swej wypowiedzi, że nowa komisja miałaby służyć przede wszystkim reformowaniu rad dzielnic. Niezbędne jest - jego zdaniem - kompleksowe podjęcie nowych form pracy.
5.29 powołania Komisji ds. reformy rad dzielnic
Opinia negatywna – głosowanie 2/3/0.
Projekt uchwały przedstawiła naczelnik wydziału Spraw Obywatelskich Marzenna Umławska, dot.;
5.30 zmiany Uchwały Nr XLII/1342/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi, ustalenia stref taryfowych oraz dodatkowych oznaczeń, w które winny być zaopatrzone taksówki osobowe na terenie miasta Gdyni.
Opinia pozytywna – jednogłośnie 6 za.

Ad.4
Przewodniczący B.Krzyżanowski zapoznał komisję z treścią korespondencji. Dotyczyła ona problemu komunikacyjnego niepełnosprawnej pani Magdy Kostrzewskiej z Witomina. List zainteresowanej został przekazany obecnej na posiedzeniu pani kierownik referatu ds. Osób Niepełnosprawnych Alicji Gontarz, która obiecała szczegółowe zapoznanie się z sytuacją i przekazanie komisji informacji w tej sprawie.
Komisja zaplanowała kolejne spotkanie na 9 maja br. na godz. 16.00.
 W programie, z udziałem dwóch dyrektorów szpitali gdyńskich i dyrektorami wybranych zakładów opieki zdrowotnej, spotkanie z dyrekcją NFZ Oddziału Gdańskiego. Członkowie Komisji Zdrowia zobowiązali się do przygotowania tematów, które chcą poruszać na spotkaniu z NFZ i przekazać do końca kwietnia br. przewodniczącemu B. Krzyżankowskiemu.
______________________________________________
 
Komisja Sportu – 24 kwietnia:
 
Komisja odbyła wyjazdowe posiedzenie na GOSiRze.

Porządek:
1.                                Bieżąca sytuacja gdyńskiego sportu,
2.                                Opiniowanie projektów uchwął na najbliższą sesję Rady,
3.                                Sprawy wniesione.

Ad. 1
Pan Jerzy Jałoszewski poinformował komisję, co zmieniło się w gdyńskim żeglarstwie i co poprawiło. Wciąż jeszcze nie do końca satysfakcjonująco rozwiazana została kwestia zarządzania basenem jachtowym. W tym roku ma się też rozpocząć inwestycja przedłużenia falochronu wschodniego.
Następnie komisja zwizytowała obiekty GOSiRu (boiska, halę treningową).

Ad. 2
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał:
5.1. – w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2006 – opinia pozytywna – 4/0/0
5.2. – w sprawie udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium za rok 2006 – opinia pozytywna – 4/0/0.

Ad. 3
P. Dariusz Schwarz omówił kwestie zwiazane z budową hali sportowo-widowiskowej, zwłaszcza z wyborem typu podłogi. Obecnie w projekcie umieszczono podłoge stałą. Oznacza to, że do imprez nie-sportowych (jeśli takie będą się odbywały w hali) trzeba ją będzie przykrywać lub osłaniać, aby się nie poniszczyła. Lepszym rozwiązaniem, choć droższym, może się okazać podłoga rozkładana, którą można w kilka godzin zdemontować i zorganizować zupełnie innego rodzaju imprezę.
Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o rozpatrzenie możliwosci zamiany podłogi stałej na system podłogi rozkładanej na całej powierzchni areny w hali sportowo-widowiskowej. Koszt budowy hali zwiększy się przez to o ok. 300 tys. zł. Nowa podłoga zwiększy możliwości organizacyjne i kalendarza imprez.
Głosowanie wniosku – 5/0/0.
______________________________________________

Komisja Statutowa – 25 kwietnia:
 
Porządek posiedzenia:
1.  Sprawy bieżące,

Ad. 1
Na wniosek klubu PiS komisja przygotuje na majową sesję projekt uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Strategii – dopisany zostanie pan Paweł Stolarczyk, który wyraził chęć pracy w tej komisji.
Również na majową sesję przygotowany zostanie nowy tekst projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Małym Kacku. Projekt był wniesiony już na dzisiejszą, kwietniową sesję, jednak konieczne jest dodatkowe doprecyzowanie szczegółów technicznych. Postanowiono, że cały odcinek ulicy od ul. Wielkopolskiej będzie nosił nazwę ul. Strzelców; trzeba w tej materii zasięgnąć opinii rady dzielnicy. Dlatego projekt zostanie wycofany z dzisiejszej sesji i wprowadzony w maju.

______________________________________________

ZARZADZENIA PREZYDENTA MIASTA w sprawach:

2007-04-19:

1777/07/V/M  Wyrażenia zgody na poddzierżawienie nieruchomości położonej przy Al. Zwycięstwa 162-162A oraz zmiany treści umowy dzierżawy MG/114/D/05
1778/07/V/U   Uchylenia zarządzenia nr 1616/07/V/U dotyczącego akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę utrzymania zieleni miejskiej i czystości na terenie miasta Gdyni w latach 2007 - 2011
 

2007-04-20:
 
1779/07/V/U   Akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę utrzymania zieleni miejskiej i czystości na terenie miasta Gdyni w latach 2007 - 2011
1780/07/V/U   Udzielenia pełnomocnictwa Maciejowi Kamolińskiemu dyrektorowi jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni”
 

2007-04-24:
 
1781/07/V/P    współorganizacji festiwalu ”Neptunalia 2007 Students’ Coalition Festival”
1782/07/V/P    wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki współorganizacji imprezy „Ladies Jazz Festival”
1783/07/V/P    organizacji pobytu przedstawicieli gdyńskich miast bliźniaczych uczestniczących w XV Igrzysk Miast Bliźniaczych
1784/07/V/P    zakupu książki pt. „Jako pierwszą pozdrawiam Gdynię”
1785/07/V/P    organizacji szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych
1786/07/V/P    zmiany zarządzenia 1619/07/V/P dotyczącego wykonania zaproszeń na Galę VIII Edycji Konkursu „Gdynia bez barier”
1787/07/V/S   powołania komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w 2006 r.
1788/07/V/P    ogłoszenia konkursu „Bezpieczna Gdynia”
1789/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup nasion trawy dla Zespołu Parkowego Kolibki
1790/07/V/M  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na dostawę plotera szerokoformatowego
1791/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Zamenhofa
1792/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Władysława IV
1793/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Denhoffa
1794/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Morskiej
1795/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1796/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1797/07/V/M  uchylenia zarządzenia nr 16 117/06/IV/M dotyczącego kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1798/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie gadżetów reklamowych z logo Gdyni
1799/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie nośników pamięci zewnętrznej do komputera
1800/07/V/M  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego zlokalizowanego na placu targowym (boks nr 136)
1801/07/V/M  upoważnienia do podpisania aneksu nr 3 do umowy dzierżawy MG/1/2000
1802/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 1409/07/V/M dotyczącego ustalenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przewidzianych do wynajęcia w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego
1803/07/V/S   .wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
1804/07/V/O   ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie profilaktyki uzależnień: „Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych”
1805/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie odtwarzaczy mp3 z nadrukiem logo Gdyni
1806/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie toreb i czapek z logo Gdyni
1807/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na nagłośnienie uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w związku z zawijaniem do Gdyni statków pasażerskich
1808/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na prowadzenie uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w związku z zawijaniem do Gdyni statków pasażerskich
1809/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie i druk plansz ze zdjęciem statków na potrzeby organizacji uroczystości odsłonięcia tablicy w Alei Statków Pasażerskich
1810/07/V/M  organizacji VII Międzynarodowego Forum Gospodarczego
1811/07/V/M  przyjęcia treści umowy z Fundacją Gospodarczą na pełnienie funkcji operatora VII Międzynarodowego Forum Gospodarczego
1812/07/V/R   udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie analizy finansowej i ekonomicznej wraz z analizą wrażliwości projektu: „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana”
1813/07/V/M  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Legionów 65 lok. nr U-2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
1814/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: „Przebudowa kanalizacji DN 300 oraz układu drogowego przy ul. Owsianej” realizowanej w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
1815/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie geodezyjnego podziału nieruchomości dla zadania: „Przebudowa kanalizacji deszczowej DN 300 oraz układu drogowego przy ul. Owsianej” realizowanej w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
1816/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie inwentaryzacji utwardzonych płytami nawierzchni drogowych
1817/07/V/O   powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów gdyńskich szkół /placówek oświatowych
1818/07/V/M  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Legionów 65 lok. nr U-1 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
1819/07/V/R   akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni”
1820/07/V/R   wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na opracowanie analizy finansowej i analizy społeczno – ekonomicznej dla projektu: „Modernizacja stadionu piłkarskiego GOSiR”
1821/07/V/P    przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dotyczących udzielenia dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2007 r.
1822/07/V/P    ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych w 2007 r”
1823/07/V/M  wprowadzenia zmian do umowy dzierżawy MG/95/98
1824/07/V/U   akceptacji treści umowy KB/198/UI/64/W/2006 dotyczącej wykonania robót na zadaniu: „Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną do Zespołu Zabudowy Mieszaniowej „Leśna Polana”
1825/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych w ramach inwestycji „Modernizacja stadionu piłkarskiego”
1826/07/V/U   unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie „Projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy kanałów deszczowych w ulicach Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej”
1827/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup koszy
1828/07/V/S   zakupu akcesoriów do centrali telefonicznej Urzędu Miasta Gdyni
1829/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie usługi tłumaczenia z języka polskiego na język angielski treści folderu „VII Międzynarodowe Forum Gospodarcze Gdynia 2007”
1830/07/V/O   dofinansowania organizacji X Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego o Zbrodni Katyńskiej
1831/07/V/P    przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na „Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich”
1832/07/V/O   ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania „Prowadzenie klubu młodzieżowego”
1833/07/V/O   zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne „Badania dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi „Rośnij zdrowo”
1834/07/V/O   zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne „Badania w zakresie wykrywania osteoporozy dla mieszkańców Gdyni”
1835/07/V/O   zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne „Program psychiatryczny”
1836/07/V/O   zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne „Gimnastyka korekcyjna jako profilaktyka progresji wad postawy wykrytych w czasie badań bilansowych u dzieci 10 letnich”
1837/07/V/O   zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne „Gimnastyka kompensacyjna jako profilaktyka progresji zmian zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa i kończyn „Stale Sprawni”
1838/07/V/O   zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne „Badania w zakresie wczesnego wykrywania jaskry u osób w wieku 40-50 lat
1839/07/V/P    zakupu rozdrabniacza spalinowego
1840/07/V/S   udzielenia zamówienia publicznego na uruchomienie sieci telefonicznej w Wydziale Dróg i Komunikacji
1841/07/V/S   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na organizację pobytu w Gdyni dla pana Piotra Pawłowskiego Honorowego Obywatela Gdyni
1842/07/V/S   wyrażenia zgody na wyposażenie apteczek pierwszej pomocy do 6.000 EUR
1843/07/V/S   instrukcji postępowania z oświadczeniami: majątkowymi o prowadzeniu działalności gospodarczej o zawartych umowach cywilnoprawnych oraz lustracyjnymi” oraz powołania zespołu ds. oświadczeń
1844/07/V/P    powołania zespołu ds. budowy monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
1845/07/V/P    zatwierdzenia wyników postępowania konkursowego na opracowanie koncepcji wystawy stałej Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1
1846/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 211/06/V/U z dnia 13.12.2006 r. w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR€ na wykonanie zadania „Budowa ul. Dembińskiego w Gdyni”
1847/07/V/U   zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 € na wykonanie zadania „Budowa ul. Dembińskiego w Gdyni”
1848/07/V/U   udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie i montaż poręczy ochronnych w chodniku wzdłuż ul. Cylkowskiego na wysokości wejścia głównego do SP nr 34 po stronie pawilonów handlowych oraz upoważnienia do podpisania ww. umowy
1849/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na świadczenie usług przesyłowych i sprzedaż energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej przy ul. Hutniczej – wyjazd z Makro & Carry Polska S.A
1850/07/V/M  zlecenia do kwoty 6.000 EUR na druk 4500 sztuk listownika okolicznościowego na VII Międzynarodowe Forum Gospodarcze
1851/07/V/U   wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na „Wykonywanie robót awaryjno-naprawczych na sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gdyni w latach 2007-2009”
1852/07/V/U   wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do umów na wykonanie usługi pn. „Administracja i gospodarowanie w lasach komunalnych miasta Gdyni w latach 2006-2015”
1853/07/V/U   akceptacji treści aneksu nr 1/2007 do umowy na utrzymanie, konserwację i remonty bieżące fontanny miejskiej na Skwerze Kościuszki w Gdyni oraz poidełek usytuowanych na terenie miasta Gdyni w latach 2005-2008
1854/07/V/P    otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wybór firmy, która podejmie się ochrony budynku oraz terenu Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1
1855/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu delegacji z Aalborga w Gdyni
1856/07/V/K   zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007
1857/07/V/K   zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 1017/07/V/K w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
1858/07/V/K   zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 1018/07/V/K w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
1859/07/V/K   ulokowania wolnych środków budżetowych w kwocie 60.000.000 zł na rachunku lokaty terminowej
 

2007-04-25:
 
1860/07/V/U   rozpatrzenie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kac tzw. Kacze Buki
1861/07/V/U   rozpatrzenie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek, rejon ulic Orlicz – Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego
1862/07/V/U   rozpatrzenie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, rejon Skweru Plymouth
1863/07/V/U   rozpatrzenie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack, terenu położonego na zachód od ul. Łęczyckiej
1864/07/V/U   rozpatrzenie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej
1865/07/V/U   zawarcia umów dotyczących dotacji przyznanych przez Radę Miasta Gdyni na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Gminy Miasta Gdyni
 

2007-04-27:
 
1866/07/V/M  Udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. Z o.o.
1867/07/V/U   Udzielenia zamówienia publicznego do 60.000 EUR jako umowy dodatkowej do umowy KB/703/UI/286/W/2006 na wykonanie zadania „Pomorski Park Naukowo Technologiczny”
1868/07/V/U   Wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni.
1869/07/V/U   Uregulowania należności za uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej”
1870/07/V/P    Stałego serwisu aktualizacji i konserwacji komputerowego systemu COBRA wspomagającego pracę dyspozytorów w MCPR
1871/07/V/S   Remontu stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Gdyni
1872/07/V/S   Udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na naprawę tablic informacyjnych Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie Demptowo
1873/07/V/U   Udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót na zadaniu „Muzeum Miasta Gdyni – etap II”
1874/07/V/U   Akceptacji zmiany treści umowy KB/485/UI/150/W/2006 na wykonanie robót budowlanych objętych projektem „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni etap II”
1875/07/V/U   Akceptacji zmiany treści umowy KB./745/UI/284/W/2004 na wykonanie robót na zadaniu „Budowa układu drogowego z oświetleniem Cadena Park II”
1876/07/V/U   Akceptacji zmiany treści umowy KB./480/UI/149/W/2006 na wykonanie robót na zadaniu „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Morskiej”
1877/07/V/U   Udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie orzeczenia technicznego w zakresie działania wentylacji i klimatyzacji – Pomorski Par Naukowo Technologiczny
1878/07/V/U   Wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę związaną z wydzierżawieniem stacji transformatorowej na Skwerze Kościuszki
1879/07/V/U   Udzielenia zamówienia publicznego do 60.000 EUR na usługę związana z z wydzierżawieniem stacji transformatorowej na Skwerze Kościuszki
1880/07/V/U   Akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę utrzymania zieleni miejskiej i czystości na terenie miasta Gdyni w latach 2007-2011 rejon I
1881/07/V/U   Udzielenia zamówienia publicznego do 60.000 EUR na usługę utrzymania zieleni miejskiej i czystości na terenie miasta Gdyni w okresie od 01.05.2007 do 13.05.2007r rejon I
1882/07/V/U   Akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę utrzymania urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gdyni
1883/07/V/P    Zlecenia przygotowania i organizacji w Gdyni imprezy rekreacyjnej „Majówka z pomorskim produktem”
1884/07/V/P    Zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku dotyczącego dofinansowania kosztów funkcjonowania Policji w roku 2007
1885/07/V/M  Zatwierdzenia projektu porozumienia na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni na wypłatę odszkodowania za przejętą na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomość drogową
1886/07/V/M  Odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
1887/07/V/M  Odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
1888/07/V/M  Odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
1889/07/V/M  Odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
1890/07/V/M  Odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Łęczyckiej stanowiącej własność Skarbu Państwa
1891/07/V/M  Udzielenia zamówienia publicznego do 60.000 EUR na druk plakatów
1892/07/V/M  Zakupu czasu antenowego na emisję spotu reklamowego na antenie ogólnopolskiego kanału telewizyjnego – TVP3
 

2007-05-08:
  
1896/07/V/U   wystąpienia o decyzję pozwolenia na „przebudowę ulicy Mylnej
1897/07/V/U   wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie „Projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy i przebudowy kanałów deszczowych w ul. Żmudzkiej, Kurpiowskiej i Małopolskiej”
1898/07/V/U   wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie „Projektu budowlanego oraz wykonawczego regulacji rzeki Chylonki”
1899/07/V/U   uregulowania należności za uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia dla „Przebudowy skrzyżowania ulicy Północnej z ul. Chylońską”
1900/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi dojazdowej do ul. Powstania Styczniowego
1901/07/V/U   udzielenie zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy linii światłowodowej na trasie ul. Bema – Al. Piłsudskiego
1902/07/V/U   wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę odcinka ul. Pawiej
1903/07/V/U   wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego regulacji potoku Źródło Marii
1904/07/V/U   uregulowania należności za uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia : „Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej”
1905/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót związanych z inwestycją: „Budowa ulicy Krawieckiej”
1906/07/V/U   wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę dla budowy muru oporowego wraz z ogrodzeniem posesji położonej przy ul. Orlicz Dreszera
1907/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/554/UI/182/W/2005 dotyczącej wykonania robót na zadaniu: „Budowa układu drogowego wraz z uzbrojeniem w Gdyni Pustkach Cisowskich”
1908/07/V/R   zmian w składzie Rady Nadzorczej Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego oraz przyjęcia regulaminu rady
1909/07/V/P    rozwiązania Rady Gdyńskich Seniorów
1910/07/V/P    powołania, określenia składu oraz określenia zasad działania Gdyńskiej Rady do spraw Seniorów
1911/07/V/R   akceptacji aneksu nr 1/2007 do umowy KB/3/MOPS/2006 dotyczącej prowadzenia noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie Gdyni
1912/07/V/R   akceptacji aneksu nr 2/2007 do umowy KB/27/MOPS/2006 dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni
1913/07/V/R   akceptacji aneksu nr 1/2007 do umowy KB/4/MOPS/2006 dotyczącej prowadzenia schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
1914/07/V/O   uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w Budżecie Miasta Gdyni na rok 2007
1915/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup albumów okolicznościowych dla USC
1916/07/V/S   naprawy nagrzewnicy systemu wentylacyjnego Sali 105 w budynku Urzędu Miasta Gdyni
1917/07/V/S   wykonania pomiarów elektrycznych dźwigu osobowego
1918/07/V/S   przeprowadzenia badań lekarskich okresowych członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
1919/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Dąbrowskiego
1920/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Zamenhofa
1921/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Nauczycielskiej
1922/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Widnej
1923/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Wiśniewskiego
1924/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Chwarznieńskiej
1925/07/V/M  remontu lokalu socjalnego w budynku położonym przy ul. Dickmana
1926/07/V/M  remontu lokalu socjalnego w budynku położonym przy ul. Żeglarzy
1927/07/V/M  remontu lokalu socjalnego w budynku położonym przy ul. Tucholskiej
1928/07/V/M  remontu pomieszczenia kryzysowego położonego przy ul. Żeglarzy
1929/07/V/M  wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Dickmana
1930/07/V/M  wykonania ogrodzenia placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Legionów
1931/07/V/M  remontu chodnika przy budynku mieszkalnym położonym przy ul. Świętojańskiej
1932/07/V/M  wykonania robót drogowych wraz z zagospodarowaniem terenu położonego przy ul. Powstania Wielkopolskiego
1933/07/V/M  wykonania remontu balkonów w gminnych lokalach mieszkalnych budynku położonego przy ul. Huzarskiej
1934/07/V/M  remontu pokrycia dachu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wachowiaka
1935/07/V/M  przestawienia kontenerów blaszanych na nieruchomości położonej przy ul. Muchowskiego
1936/07/V/M  wykonania orzeczenia mykologicznego lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Kilińskiego
1937/07/V/M  wykonania orzeczenia technicznego, kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia remontu tarasu podziemnego przy ul. Partyzantów
1938/07/V/M  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na przebudowę lokalu w budynku położonym przy ul. Orłowskiej
1939/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Bp. Dominika 16-22
1940/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Wójta Radtkego 32
1941/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1942/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1943/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1944/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
1945/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wiejskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
1946/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
1947/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kartuskiej
1948/07/V/P    organizacji Przeglądu Twórczości Teatralnej Dzieci i Młodzieży Szkół Specjalnych
1949/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
1950/07/V/R   zmiany zarządzenia nr 1495/07/V/07 dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie analizy finansowej dla projektu: „Rozwój transportu proekologicznego w Obszarze Metropolitarnym Trójmiasta”
1951/07/V/O   dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców rejonowego etapu Mistrzostw Pierwszej Pomocy i Obrony Cywilnej Polskiego Czerwonego Krzyża organizowanego przez zespół Szkół Chłodniczych i Elektrycznych
1952/07/V/O   akceptacji aneksu nr 3 do umowy KB/449/OZ/36/W/2005
1953/07/V/M  uchylenia zarządzenia nr 835/07/V/M dotyczącego kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1954/07/V/O   zawarcie aneksu nr 1 do umowy dotyczącej odławiania zwierząt wałęsających się na terenie miasta Gdyni
1955/07/V/M  zmiany zarządzenia 1503/07/V/M dotyczącego wykonania i wymiany grafiki na nośniku reklamowym zlokalizowanym przy Drodze Gdyńskiej
1956/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na druk ulotek tematycznych
1957/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na druk naklejek ze znakiem informacji turystycznej i danymi teleadresowymi
1958/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wynajęcie namiotu na potrzeby organizacji uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w związku z zawijaniem do Gdyni statków pasażerskich
1959/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wyklejenie wielkoformatowych plakatów promujących VII Międzynarodowe Forum Gospodarcze Gdynia 2007
1960/07/V/U   zawarcia umowy dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na budowie budynku przy ul. Morskiej 127
1961/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie koncepcji drogowej węzła zespolonego : Trasa Kwiatkowskiego - Obwodnica Trójmiasta – łącznik Trasy Kaszubskiej
1962/07/V/M  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Korzennej
1963/07/V/M  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 12,7 m2 zlokalizowanego na placu targowym (boks nr 369)
1964/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na udzielenie pomocy w przygotowaniu i złożeniu wniosku do projektu CIVITAS Plus
1965/07/V/U   uchylenia zarządzenia nr 1755/07/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie wykonania nasadzeń w dzielnicy Działki Leśne i Witomino
1966/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie roboty budowlanej polegającej na ułożeniu płytek w trawie na terenie zieleni przy ul. Wolności
1967/07/V/M  uchylenia zarządzenia nr 17077/2006/IV/M dotyczącego kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1968/07/V/M  uchylenia zarządzenia nr 1299/2007/V/M dotyczącego kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1969/07/V/U   zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie remontu nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ul. Morskiej
1970/07/V/U   zmiany treści zarządzenia nr 1814/07/V/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu pn. „Przebudowa kanalizacji DN300 oraz układu drogowego przy ul. Owsianej 13 w Gdyni, realizowanym w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
1971/07/V/U   1udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Złotej w Gdyni”
1972/07/V/U   zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy i przebudowy kanałów deszczowych w ul. Muchowskiego i Arciszewskich w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego
1973/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na dokonanie rozbiórki budynku mieszkalnego w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 196 A
1974/07/V/U   wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania „oświetlenie ulic Alzackiej, Algierskiej i Afrykańskiej w Gdyni”
1975/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie dokumentacji uzupełniającej dla zadania „Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i tymczasowymi drogami gminnymi w rejonie ulic Stryjska – Przemyska
1976/07/V/K   zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007
1977/07/V/K   zmiany zarządzenia nr 1018/07/V/K w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na rok 2007
1978/07/V/K   zmiany zarządzenia nr 1017/07/V/K w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
1979/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na roboty budowlane – budowę urządzeń zabawowych na terenach zielonych w ogródkach przy Al. Zwycięstwa 36-62 w dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana
1980/07/V/O   powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SP nr: 6, 13, 16, 18, 20, 28, 33, 35, 39 oraz Zespołu Szkół Nr 10 w Gdyni
1981/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na współorganizację imprezy pn. „Ladies Jazz Festival” w Gdyni” w dniach od 12 do 15 lipca 2007 roku
1982/07/V/P    ogłoszenia konkursu fotograficznego „Gdynia tradycyjnie nowoczesna” – edycja 2007-2008 oraz akceptacji treści jego regulaminu
1983/07/V/P    określenia wysokości Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2006
1984/07/V/S   zmiany zarządzenia nr 1843/07/S w sprawie instrukcji postępowania z oświadczeniami majątkowymi o prowadzeniu działalności gospodarczej, o zawartych umowach cywilnoprawnych oraz lustracyjnych oraz powołania Zespołu ds. Oświadczeń
1985/07/V/S   akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na zakup sprzętu komputerowego dla UM Gdyni
1986/07/V/P    powołania składu komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego uruchomienia i prowadzenia Gdyńskiego Centrum Informacji dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących
1987/07/V/P    udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy
1988/07/V/P    udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy
1989/07/V/U   zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EURna wybór wykonawcy robót budowlanych objętych projektem: „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego – etap II’
____________________________________________

INTERPELACJE:
 
1.        [24] – 25.04.07. - radny Andrzej Denis – w sprawie oddziału dziecięcego Szpitala Miejskiego w Gdyni – odpowiedź 08.05.2007.
2.        [25] – 25.04.07. – radny Marcin Horała – w sprawie opóźnienia w realizacji kolejnego etapu ul. Janka Wiśniewskiego – odpowiedź 10.05.07.
3.        [26] – radny Marcin Horała – w sprawie podłączenia do kanalizacji domów przy ul. Jaskółczej – odpowiedź 10.05.07.
4.        [27] – radny Bogdan Krzyżankowski – w sprawie konsekwencji likwidacji Izby Wytrzeźwień na terenie miasta Gdyni – odpowiedź 09.05.07.
5.        [28] – radny Mariusz Bzdęga – w sprawie poprawy bezpieczeństwa i przywrocenia ładu na terenie Przedszkola Nr 8 – odpowiedź 10.05.07.
6.        [29] – radny Mariusz Bzdęga – w sprawie raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – odpowiedź 09.05.07.
7.        [30] – radny Mariusz Bzdęga – w sprawie udostępnienia mieszkańcom Gdyni tarasu widokowego w budynku Sea Towers – odpowiedź 10.05.07.
_________________________________________
 
STALE TERMINY POSIEDZEN KOMISJI RADY:
 
Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień przed sesją, godz. 15.00
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej -                 wtorek, godz. 17.00
Komisja Kultury - środa, tydzień przed sesją, godz. 16.15
Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00
Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień przed sesją, godz. 16.00
Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 16.30
Komisja Statutowa - poniedziałek, tydzień przed sesją, godz. 16.30
Komisja Strategii - wtorek, tydzień przed sesją, godz. 16.30
Komisja Zdrowia - środa, tydzień przed sesją, godz. 17.00
______________________________________________
 

INFORMACJA O TERMINACH POSIEDZEN KOMISJI RADY:
 
Komisja Budżetowa:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 16.05., godz. 15.30, s. 105
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej:
Komisja Kultury: 16.05., godz. 12.00, wyjazd
Komisja Oświaty: 16.05., godz. 14.00
Komisja Rewizyjna:
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa: 17.05., godz. 16.00; 24.05., godz. 16.00; 31.05., godz. 16.00
Komisja Sportu i Rekreacji: 22.05., godz. 15.00, wyjazd
Komisja Statutowa: 14.05., godz. 16.00
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej: 15.05., godz. 16.00, s. 105
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: 16.05., godz. 16.00, s. 105A
_____________________________________________
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 11.05.2007
Data udostępnienia informacji: 14.05.2007
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2020 12:50 Korekta Dorota Nelke