Biuletyn Informacyjny Rady Miasta Nr 09

Nr 09
25 kwietnia 2007 roku
Nakład 60 egz.

____________________________________________________________________________________________________
                 
Zamknięto 24.04.07, godz. 14.40.
 

INFORMACJE O PRACY KOMISJI RADY MIASTA:

Komisja Kultury – 11 kwietnia:
 
Posiedzenie wyjazdowe. Członkowie komisji Kultury byli gośćmi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. Posiedzenie otworzyła przewodnicząca komisji B. Łęgowska, która przywitała zaproszonych gości: naczelnika wydziału Kultury Włodzimierza Grzechnika, inspektora wydziału Kultury Cezarego Chludzińskiego, gospodarza spotkania dyrektor MBP Elżbietę Gwiazdorską oraz członków komisji. Po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, zaproponowała przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokół został przyjęty bez zastrzeżeń.
Następnie przewodnicząca Komisji B. Łęgowska przekazała dalsze prowadzenie posiedzenia dyrektorowi MBP E. Gwiazdowskiej.
Pierwszą wizytowaną filią MBP była filia nr 15 przy al. marsz. Piłsudskiego 18 gdzie gospodarzami były panie; Terasa Arendt – kierownik działu Informacji Metodycznej oraz Violetta Trella i Katarzyna Klesza zatrudnione w tej filii. W filii tej mieszczą się: wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczania dla dzieci, czytelnia ogólna i stanowiska komputerowe. Poza tym czytelnia udostępniania jest różnym organizacjom społecznym na spotkania i odczyty.
Członkowie komisji mogli zapoznać się z prezentacją multimedialna zawierającą materiały z konferencji dotyczące niedawno otwartych multimedialnych Bibliotek we Wrocławiu i w Olsztynie. W dalszym ciągu posiedzenia E. Gwiazdowska przedstawiła informacje uzupełniające do projektu budynku MBP w Gdyni gdzie zaplanowano miejsce na:
·          Mediatekę – wzorcowa Bibliotekę dla młodych czytelników,
·          AudioCentrum,
·          Multimedialna bibliotekę dla dzieci (biblioteka, pracownia komputerowa i teatrzyk biblioteczny).
Po dyskusji przewodnicząca komisji podziękowała gospodarzom tej filii i zaproponowała zapoznanie się z innymi filiami MBP. W wyniku czego członkowie komisji wspólnie z innymi gośćmi wizytowali filię nr 2 mieszczącą się przy ul. Waszyngtona, po której oprowadziła radnych Małgorzata Szydłowska – kierownik filii. Filia ta w ramach szukania oszczędności w MBP została przeniesiona z ul. Starowiejskiej gdzie mieściła się w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej. Obecnie zlokalizowana jest w pomieszczeniach należących do Miasta. W dalszym ciągu członkowie komisji wizytowali Akademicką filię MBP przy ul. Warszawskie oraz Filię nr 12 mieszczącą się w Gdyni Chyloni przy ul. Św. Mikołaja w budynku wolnostojącym, w którym na parterze mieszczą się warsztaty Teatru Miejskiego w Gdyni a na I piętrze znajduje się Filia. Po obiekcie oprowadzały członków komisji Kultury panie: Alicja Bazylko – kierownik filii oraz Renata Rzepecka - Stenka – bibliotekarz. Komisja Kultury po za poznaniu się ze szczególnie trudnymi warunkami funkcjonowania filii nr 12 postanowiła ponownie skierować wniosek do prezydenta Miasta sformułowany w dniu 27 grudnia 2006r:
Komisja Kultury wnioskuje o znalezienie nowych pomieszczeń dla warsztatów technicznej obsługi Teatru Miejskiego mieszczących się dotychczas na parterze w budynku przy ul. Św.Mikołaja i przeniesienie do zwolnionych pomieszczeń na parterze filii bibliotecznej znajdującej się na piętrze tego budynku.
Na tym posiedzenie zakończono.
Ustalono termin najbliższego posiedzenia na: 25 kwietnia br. ok. godz. 15.00 (po zakończonej sesji RM) na którym komisja zaopiniuje kandydatury do Nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników MMG oraz dla pracowników MBP.

______________________________________________

Komisja Zdrowia – 11 kwietnia:

Komisja zaplanowała na ten dzień wizytację Oddziału Kardiologii i Poradni Kardiologicznej Szpitala Miejskiego im.PCK w Gdyni Redłowie
Posiedzenie Komisji miało miejsce w gabinecie ordynatora oddziału dr Michała Szpajera w obecności pani dyrektor Szpitala dr Ireny Erecińskiej –Siwy.
Przewodniczący dr Bogdan Krzyżankowski powitał członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny, po czym oddał głos gospodarzom. Pani dyrektor Erecńska-Siwy po przywitaniu radnych poprosiła panią asystent dyrektora ds. Inwestycji i Remontu Marię Gładkowską o zapoznanie radnych z historią remontu oraz problemami związanymi z prowadzonymi inwestycjami.
W podsumowaniu ordynator Michał Szpajer zaakcentował, iż w Komisji Zdrowia Rady Miasta Gdyni oczekuje sojusznika, który przysporzy argumentów niezbędnych do uzyskania przez Oddział pomocy w dokończeniu remontu.
 Równocześnie Komisja zapoznała się z treścią pisma skierowanego przez dyrekcję Szpitala do prezydenta W.Szczurka dot. realizacji remontu i modernizacji Izby Przyjęć Internistycznej i Poradni Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Serca w Szpitalu Morskim im.PCK.
 W roku 2006 na bazie istniejącego Oddziału Kardiologii i Poradni Kardiologicznej otworzony został w Szpitalu Morskim Gdyński Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Serca. Środki na prace modernizacyjne wyasygnowało Gdyńskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Serca Sercom”. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych prac modernizacyjnych. Gdyńskie Stowarzyszenie zadeklarowało 150.000 zł. W celu utworzenia gabinetów Poradni Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Serca i adaptacji parteru potrzebna jest jeszcze kwota 300.000zł.
Radni członkowie Komisji Zdrowia zostali oprowadzeni po wszystkich pomieszczeniach budynków oddziału Kardiologii i Poradni Kardiologicznej.
Następne posiedzenie zaplanowano na dzień 18 kwietnia 2007r. na g.15.00 (omawianie projektów uchwał).
______________________________________________

Komisja Samorzadnosci Lokalnej i Bezpieczenstwa – 12 kwietnia:
 
Posiedzenie wyjazdowe odbyło się w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. Gospodarzem otworzył przewodniczący komisji Stanisław Borski, który serdecznie przywitał członków komisji i zaproszonych gościa komendanta miejskiego Policji w Gdyni insp. Marka Karpińskiego oraz dwóch przedstawicieli Rady Dzielnicy Orłowo: radnego Jana Kloska – wiceprzewodniczącego komisji Bezpieczeństwa i członka komisji Bezpieczeństwa radnego Mieczysława Sobczaka.
 Po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia, na którym członkowie komisji mają zapoznać się z pracą monitoringu Miasta.
Komendant Miejski Policji M. Karpiński poinformował o przeprowadzonej rozmowie z prezydentem Miasta Gdyni w sprawie instalowania słupów do fotoradarów na terenie Miasta Gdyni następnie zapoznał ze strukturą Miejskiej Komendy Policji oraz komisariatów w poszczególnych dzielnicach Gdyni. M. Karpiński poinformował również o wprowadzeniu przez Komendę Wojewódzką Policji ograniczenia budżetu na rozmowy telefoniczne (brak ok. 60tys./rocznie) w wyniku czego komendant był zmuszony odebrać funkcjonariuszom telefony komórkowe. Szczególnie dotknęło to policjantów dzielnicowych gdzie konieczny jest szbki kontakt z mieszkańcami. Radni poruszali także tematy dot. bezpieczeństwa na stadionie Arki - wprowadzenia nowych kart wstępy opatrzonych identyfikatorem dla kibiców, bezpieczeństwa na ulicach Miasta oraz o nowych rozwiązaniach w krajach UE dot. monitoringu. W dalszym ciągu posiedzenia dyskutowano na temat pracy stanowiska ds. monitoringu Miasta. Jak na razie nie rozstrzygnięta jest kwestia czy będzie ono zlokalizowane w Centrum Powiadamiania Ratunkowego czy jak dotąd w Komendzie Miejskiej Policji.
Następnie członkowie komisji zwiedzili wspólnie z inspektorem odpowiedzialnym w Komendzie Miejskiej za monitorowanie Miasta. Członkowie komisji zapoznali się z pracą wszystkich stanowisk obsługujących kamery monitorujące Miasto co pozwoliło radnym przybliżyć ten problem.
Przewodniczący komisji podziękował gospodarzom za umożliwienie spotkania w Komendzie Policji a następnie członkowie komisji przenieśli swoje obrady do sali konferencyjnej. W dalszym ciągu posiedzenia S. Borski poprosił członków komisji o przemyślenie i podanie propozycji na spotkania z Zarządami nowo wybranych Rad Dzielnic. Spotkania te mogłyby odbywać się w miesiącu maju co tydzień. Mogłyby to być 3 terminy spotkań. Rady podzielilibyśmy na 3 np. Gdynia Północ, Gdynia Centrum i Gdynia Zachód.
Ustalono, że 19 kwietnia w następny czwartek o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie komisji, na którym radni przedstawia swój plan działania na spotkania z zarządami poszczególnych Rad dzielnic oraz sformułują zagadnienia, które powinniśmy poruszyć na tych spotkaniach oraz przepracować w trakcie całej kadencji Rady.
Radny B. Bartoszewicz stwierdził, ze przede wszystkim komisja powinna zająć się zmiana statutów Rad Dzielnic. Radny M. Horała dodał, ze niejasny jest jak dotąd status konkursu „Bezpieczna Dzielnica”. S. Borski stwierdził, że radni powinni zachęcić Zarządy Rad Dzielnic aby sami wystąpili z propozycjami zmian w przeprowadzeniu których powinna pomóc im komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa.

____________________________________________
 
Komisja Statutowa – 16 kwietnia:
 
Porządek posiedzenia:
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji,
Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady,
Sprawy bieżące i wniesione.

Ad. 1
Protokół przyjęto bez uwag.

Ad. 2
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawach:

·          przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2006 (5.1.) – opinia pozytywna – 4/0/0

·          udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z wykonania budżetu Miasta Gdyni za rok 2006 (5.2.) – opinia pozytywna – 4/0/0,

·          nadania nazwy placowi w Gdyni (5.26.) – jest to projekt przygotowany przez Komisję Statutową. Opinia pozytywna – 4/0/0.

·          nadania nazw nowym ulicom w Gdyni (5.27) – ten projekt również przygotowała Komisja Statutowa. Na sesję zostanie przygotowania lepsza (czytelniejsza) mapka. Opinia pozytywna – 4/0/0.

Ad. 3
Przewodniczący komisji poinformował, że trwają prace nad ustawą, która może zobowiązać gminy do zmian nazw ulic mających komunistycznych patronów. W Gdyni dotyczyłoby to np. ul. Berlinga. Kilka lat temu Komisja Statutowa podjęła inicjatywę zmiany nazwy tej ulicy, ale mieszkańcy nie wyrazili wówczas zgody.

Sprawa przeniesienia pomnika (obelisku pamiątkowego) II MPS – komisja zwróci się o opinię do Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka.

Projekt nadania nazw nowym ulicom na Chwarznie i Wiczlinie – Komisja Statutowa poprzedniej kadencji zajmowała się tym zagadnieniem, przygotowano nawet projekt uchwały, ale niektóre nazwy nie uzyskały alceptacji ówczesnej rady dzielnicy. Poza tym po weryfikacji okazało się, że ul. Władysława Jagiełły już w Gdyni istnieje. Na wniosek ks. proboszcza z parafii na Chwarznie zaproponowano dla tej ulicy nazwę „bł. biskupa St. Pelczara”.

Przewodniczący komisji spotka się z radą dzielnicy Chwarzno-Wiczlino i skonsultuje z nią propozycje.

Na jedno z następnych posiedzeń komisja zaprosi p. naczelnika Tomasza Banela.

Następne posiedzenie – 14 maja, godz. 16.00.

______________________________________________

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 17 kwietnia:
 
Porządek posiedzenia:
1.        Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na kwietniową sesję RMG.
2.        Sprawy wniesione.
3.        Wolne wnioski.

Ad 1.
Poniższe projekty prezentował wiceprezydent M. Stępa.
5.3. – w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Jana z Kolna i Portowej:
Wiceprezydent przypomniał o podjęciu przez radę decyzji o przystąpieniu do sporządzania przedmiotowego planu. W międzyczasie weszła w życie znowelizowana usatwa o zagospodarowaniu przestrzennym. Plany, do których przystąpiono przed wejściem w życie aktualnej ustawy, a które nie osiągnęły określonego stopnia zaawansowania, muszą być prowadzone zgodnie z nową procedurą. Zasadnicza różnica ma charakter formalny i polega na przywołaniu w podstawie prawnej w/w ustawy.
Odnosząc się do przedmiotu planu wiceprezydent informował, iż dysponentem większości terenów objętych planem jest PKP. Konieczność jak najszybszego zrealizowania prac planistycznych wiąże się z dużym prawdopodobieństwem wydzierżawienia bądź sprzedaży wzmiankowanych terenów po uwłaszczeniu się przez PKP (stosowne procedury uwłaszczeniowe w stosunku do niektórych działek są w toku) i tym samym wszczęciem postępowań inwestycyjnych.
W związku z pytaniem radnego M. Horały o status ogródków działkowych występujących w granicach planu, wiceprezydent poinformował, iż sprawa ta jest badana, natomiast zgodnie z aktualną wiedzą można domniemywać, że nie są to ogródki należące do Związku Działkowców. Przypuszcza się, że są to ogródki utworzone niegdyś na potrzeby pracowników PKP. W większości są to tereny opuszczone i zaniedbane.
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
5.4. – w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przest. części Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej:
Podstawową przesłanką przystąpienia do sprorządzania planu jest potrzeba zapewnienia możliwości budowy bardzo istotnego połączenia drogowego, tj. Obwodowej Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (potoczny skrót: OPAT). Realizacja drogi ma być wspólnym przedsięwzięciem wielu samorządów (m. in. w aspekcie finansowym, co dotyczy także prac projektowych). W związku z dążeniem do powierzenia realizacji przedsięwzięcia Generalnej Dyrekcji Dróg konieczne jest pokazanie, że realizacja inwestycji jest możliwa także w sensie planistycznym.
Obecnie funkcjonują dwie wersje poprowadzenia OPAT: estakadowa i tunelowa. Wersja tunelowa ma zdecydowanie więcej zalet (przede wszystkim znacznie mniejsza ingerencja w środowisko). Wadę stanowi znacznie wyższy koszt. Zdecydowanie się na realizację wersji tunelowej wymagałoby podjęcia starań o uzyskanie pomocowych środków unijnych.
Wiceprezydent poinformował też o innym ważnym aspekcie planu, tj. dużym prawdopodobieństwie, iż tereny będące własnością Miasta, objęte planem, będą mogły pełnić funkcje przemysłowe (tego rodzaju terenów brakuje w Gdyni), a z tym łączyłoby się tworzenie nowych miejsc pracy.
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
Poniższe projekty przedstawił wiceprezydent B. Stasiak.
5.17 – w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości /.../ poł. przy ul. Pionierów, w formie przetargu ustnego nieograniczonego:
Uwaga radnego Bogdana Krzyżankowskiego: z dokumentów jasno powinno wynikać, iż decyzja w spr. sprzedaży odnosi się do 4. odrębnych nieruchomości, a nie – jak to wynika z zapisu – jednej nieruchomości.
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za (z uwzględnieniem powyższej uwagi)
5.21 – w spr. nieodpłatnego nabycia /.../ nieruchomości przy ul. Kapitańskiej 14:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za
5.22 – w spr. nieodpłatnego nabycia /.../ nieruchomości przy ul. Morskiej 74:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za
5.23 – w spr. nieodpłatnego nabycia /.../ nieruchomości przy ul. Morskiej 72:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za
5.24 – w spr. nieodpłatnego nabycia /.../ nieruchomości przy ul. Ledóchowskiego 5:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za
5.25 – w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości /.../ poł. przy ul. Jana z Kolna ...:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za
5.2 – w spr. udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z wykonania budżetu Miasta Gdyni za rok 2006:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.

Ad 2.
Informacja wiceprezydenta M. Stępy nt. dróg rowerowych,w związku z pytaniem radnego P. Stolarczyka dotyczącym problemu braku takich dróg łączących centrum Gdyni z dzielnicami północnymi (szczególnie z Obłużem):
Wiceprezydent poinformował o istnieniu projektu sieci dróg rowerowych, w tym drogi biegnącej z Gdańska i Sopotu do Gdyni i rozczłonkowanej następnie na drogi prowadzące do poszczególnych dzielnic. Powstała koncepcja ścieżki rowerowej (lekka konstrukcja stalowa) przywieszonej do boku konstrukcji Estakady Kwiatkowskiego.
Do tej pory – jak informował dalej wiceprezydent – sieć ścieżek rowerowych powstawała „przy okazji” realizacji dróg, w związku z czym powstała obecnie konieczność scalenia ich w sieć. Takie przedsięwzięcie nie zmieści się jednak w kosztach inwestycji drogowych (jak do tej pory). Jest to już kwestia wielomilionowych kwot. W bieżącym roku przewidziana jest na realizację ścieżek kwota ponad 1 mln. zł.
Informacja wiceprezydenta M. Stępy nt. Wzgórza Dreszera – w związku z pytaniem radnego M. Horały dot. wyłonienia inwestora:
Jak informował wiceprezydent, sytuacja nie zmieniła się. Właściciel terenu prowadzi intensywne poszukiwania przyszłego inwestora. Władze miasta podkreślają wobec zainteresowanych, iż podstawowy problem, jaki musi być rozwiązany, to zapewnienie mieszkań ludziom zamieszkującym obecnie przedmiotowy teren.
Radni dyskutowali o tym, na ile uzasadniony byłby udział Miasta w rozwiązaniu problemu mieszkaniowego.
W kontekście projektu 5.17 (tytuł – patrz pkt 1.) radny B. Krzyżankowski zadał pytania dotyczące nast. kwestii:
Jak w praktyce realizowana jest zasada dobrego sąsiedztwa?
W czyjej gestii leży ocena zgodności projektów z powyższą zasadą?
Kto sprawuje funkcje kontrolne w odniesieniu do wydawanych decyzji?
Na powyższe pytania odpowiedział wiceeprezydent M. Stępa:
Na stosowanie zasady dobrego sąsiedztwa składa się ocena takich czynników jak linia zabudowy czy wysokość budynków. Nie dotyczy to oczywiście formy architektonicznej.
Stosowną analizę sporządza wydział architektoniczno – budowlany, która następnie jest uzgadniana z wydziałem urbanistyki. Ostateczna decyzja jest podpisywana, w imieniu Prezydenta, przez architekta miasta. Jak każda decyzja administracyjna, podlega zaskarżeniu. Stosowanie zasady dobrego sąsiedztwa najlepiej sprawdza się tam, gdzie już jest ukształtowana forma zabudowy i nie ma możliwości interpretacyjnych.

Ad 3.
Odnosząc się do jednego z przepisów przyjętego przez radę na poprzedniej sesji regulaminu, radny B. Krzyżankowski postawił wniosek o utworzenie na każdym osiedlu terenu, gdzie psy uznane za niebezpieczne mogłyby być spuszczane ze smyczy i po których mogłyby swobodnie biegać w kagańcach, pod kontrolą właścicieli.
Jak podkreślał wnioskodawca, wniosek ma na celu złagodzenie skutków restrykcyjnego – jak określił – przepisu, który pozbawia psy możliwości nieskrępowanego poruszania się.
Wniosek został przyjęty przy 2. gł. „za” i 2. gł. „wstrzymujących się”.
______________________________________________
 
Komisja Gospodarki Komunalnej – 18 kwietnia:
 
Porządek posiedzenia:
1.        Opiniowanie projektów uchwał na sesję 25 kwietnia,
2.        Wnioski po objeździe gdyńskich ulic,
3.        Sprawy wniesione.

Ad. 1
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawach:
·          5.30. - zmiany Uchwały Nr XLII/1342/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi, ustalenia stref taryfowych oraz dodatkowych oznaczeń, w które winny być zaopatrzone taksówki osobowe na terenie miasta Gdyni – projekt zreferował sekretarz miasta, Jerzy Zając. Opłata „za trzaśnięcie drzwiami” zostanie zwiększona do 7 zł na wnosek związków taksówkowych. Opinia pozytywna – 6/0/0.
·          5.1. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdyni za rok 2006 – dyskusja nad tym i następnym projektem odbyła się na poprzednich posiedzeniach komisji. Opinia pozytywna – 6/0/0
·          5.2. udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z wykonania budżetu Miasta Gdyni za rok 2006 – opinia pozytywna – 6/0/0.
·          5.16. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Aragońskiej, w formie przetargu ustnego nieograniczonego – wszystkie projekty uchwał gruntowych zreferował pan wiceprez. B.Stasiak. Opinia pozytywna – 5/0/0.
·          5.17. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Pionierów, w formie przetargu ustnego nieograniczonego – oferty częściowe będą tu dopuszczalne, jak poinformował pan prezydent. Opinia pozytywna – 6/0/0
·          5.18. przekazania Gdyni – miastu na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Drogi Gdyńskiej (dz. nr 810/13) Opinia pozytywna – 6/0/0
·          5.19. przekazania Gdyni – miastu na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Drogi Gdyńskiej (dz. nr 807/13); Opinia pozytywna – 6/0/0
·          5.20. przekazania Gdyni – miastu na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Drogi Gdyńskiej (dz. nr 950/2); Opinia pozytywna – 6/0/0
·          5.21. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Kapitańskiej 14; Opinia pozytywna – 6/0/0
·          5.22. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Morskiej 74; Opinia pozytywna – 6/0/0
·          5.23. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Morskiej 72; Opinia pozytywna – 6/0/0
·          5.24. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Ledóchowskiego 5; Opinia pozytywna – 6/0/0
·          5.25. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Jana z Kolna w formie przetargu ustnego nieograniczonego; Opinia pozytywna – 6/0/0
·          5.3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Jana z Kolna i Portowej – projekt zreferował przedstawiciel Wydz. Urbanistyki.
Radni T. Szemiot i G. Bonk zgłosili wątpliwość dotyczącą rozwiązań komunikacyjnych w Śródmieściu – intensyfikacja zabudowy może tu spowodować paraliż komunikacyjny, konieczne są rozwiązania systemowe. Po krótkiej dyskusji komisja zdecydowała, aby opiniować projekt w dniu dzisiejszym, mimo braku zadowalających wyjaśnień dot. niektórych zagadnień związanych z planem – wynik głosowania wniosku 4/2/0. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie – 4/0/2.
Sformułowano też pytanie do wiceprezydenta M. Stępy o możliwość rozszerzenia zakresu terytorialnego planu o projektowany węzeł Śląska-Wiśniewskiego. W późniejszej części posiedzenia wiceprezydent M. Stępa wyjaśnił, że choć merytorycznie wniosek ten jest trafny, to nie wiadomo jeszcze, w którym konkretnie miejscu nastąpi włączenie Śląskiej do Wiśniewskiego. Są w tej chwili brane pod uwagę 3 alternatywne lokalizacje tego węzła, który, z uwagi na obciążenie ruchem i rangę trasy, będzie węzłem dużym, a zatem na pewno pojawią się przy jego projektowaniu terytorialne konflikty z okolicznymi mieszkańcami. Przed opracowaniem planu trzeba najpierw wykluczyć 2 z 3 możliwych lokalizacji węzła, aby niepotrzebnie nie niepokoić ludzi. Węzeł ten, jak szacują planiści, będzie niezbędny w perspektywie lat 2015-2020, stąd wzniecanie dyskusji już teraz byłoby przedwczesne.
·          5.4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej. Teren ten ma być przeznaczony głównie pod funkcje komunikacyjne. Nie jest jeszcze przesądzone, czy droga obwodowa zostanie poprowadzona nad ziemią czy nie, więc zapisy w planie na ten temat siłą rzeczy będą dość ogólne. Opinia pozytywna – 6/0/0
·          aneks 1 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni (Droga Średnicowa) – opinia pozytywna – 4/0/2.
·          aneks 3 - przyjęcia Statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – opinia pozytywna – 6/0/0.

Ad. 2
Po objeździe gdyńskich ulic pod kątem najbardziej niezbędnych potrzeb remontowo-inwestycyjnych komisja postanowiła przedstawić listę najpilniejszych potrzeb w tym zakresie. Przyjęto następujące kryteria selekcji:
1.        kryterium liczby mieszkańców/ ważności drogi – im bardziej uczęszczana droga, im więcej mieszkańców z niej korzysta (również jako z drogi dojazdowej do osiedla), tym pilniejszy remont bądź inwestycja.
2.        należy dokańczać pewne obszary, niemal w całości już zainwestowane, w których do zrobienia pozostała np. jedna ulica.
3.        jeśli brak utwardzenia drogi bądź brak w niej infrastruktury jest przyczyną szkód wyrządzanych użytkownikom np. podczas deszczów (zalewanie z powodu braku kanalizacji burzowej), drogę taką należy wyremontować lub zainwestować w pierwszej kolejności, aby nie dochodziło do kolejnych szkód.
4.        uzyskanie dodatkowego skomunikowania danego terenu odciążającego istniejący układ komunikacyjny.
5.        najważniejszym kryterium nie powinny być natomiast koszty inwestycji, tym bardziej, że szacowanie ich nie jest kompetencją komisji – są miejsca, gdzie samo położenie płyt jomb nie rozwiązuje problemu, konieczna jest budowa kanalizacji burzowej.
Członkowie komisji sformułowali następującą listę zadań jako wstępną listę do dalszej dyskusji, kierując się obserwacjami z objazdu i uwzględniając uprzednio przyjęte kryteria selekcji, ustalając, że na podstawie tej listy komisja zaproponuje ranking tematów inwestycyjnych:
I.                     drogi o znaczeniu ponadlokalnym – komisja ma świadomość, że tzw. wielkimi inwestycjami nie powinna się zajmować na tym etapie (nie sposób zestawiać ich z drogami gminnymi), niemniej postanowiła wskazać kilka z nich:
a.        Starodworcowa (etapowanie) – jest to prawdopodobnie najkosztowniejsza inwestycja miejska na drodze o takim znaczeniu,
b.        Spacerowa od Powstania Styczniowego,
c.        poszerzenie ul. Solidarności o wydzielenie prawoskrętu.
d.        Nowowiczlińska od Rdestowej do Miętowej (pilny remont nawierzchni),
II.                   drogi lokalne, odpowiadające przyjętym wcześniej kryteriom:
1.        drugi wyjazd z osiedla Bernadowo w stronę Cadeny (płyty jomb),
2.        rejon skrzyżowania Górnicza -Witosławy,
3.        kanalizacja burzowa na Izydy (ulica leży w niecce, po każdym deszczu tworzy się tam pokaźne jeziorko, zalewanie okolicznych domów), ul. Apollina,
4.        Tetmajera od szkoły w dół,
5.        niedokończone ulice na osiedlu Moniuszki – tu mieszkańcy czekają na dokończenie inwestycji już niemal od 60 lat!
6.        Heweliusza (w całości nieutwardzona),
7.        Szturmanów (nieprzejezdna),
8.        Lipowa - odcinek
9.        Aragońska,
10.     Fregatowa,
11.     Zeusa,
12.     Marzanny i Okrężna (tu istnieje możliwość, że inwestycja zostanie zrealizowana przy okazji remontu i budowy ul. Chwarznieńskiej),
13.     Mylna i Żwirowa,
14.     Świecka,
15.     Wawrzyniaka,
16.     któraś z ulic w osiedlu Meksyk + deszczówka (byłby to czytelny sygnał dla mieszkańców, że miastu na nich zależy),
17.     Bydgoska-Poznańska,
18.     Słoneczna,
19.     Dembińskiego,
20.     Wilcza, Bobrowa, Zwierzyniecka,
Czarna Droga na Wzgórzu św. Maksymiliana – jest to ciąg pieszy, nie ulica. Komisja postanowiła wyodrębnić ciągi piesze i schody do oddzielnej kategorii, rozpoznać potrzeby i zgłosić je w późniejszym terminie.
Postanowiono, że członkowie komisji zapoznają się z przedstawioną listą i dokonaja ostatecznej weryfikacji na posiedzeniu w dniu 9 maja (godz. 15.30).
______________________________________________

Komisja Oswiaty – 18 kwietnia:

Porządek posiedzenia:
1.        Przyjęcie protokołu nr 7.
2.        Ustalenie dot. kwestii rozpatrzenia wniosków złożonych przez radnego Z. Zmudę Trzebiatowskiego (w spr. regulacji odnoszących się do gdyńskich przedszkoli).
3.        Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na kwietniową Sesję RMG.
4.        Terminy kolejnych posiedzeń komisji.
W posiedzeniu udział wzięły przedstawicielki branżowych związków zawodowych.

Ad 1.
Wobec braku uwag i zastrzeżeń, przewodnicząca M. Borusewicz uznała protokół za przyjęty.

Ad 2.
Komisja zaakceptowała propozycję przewodniczącej, aby dyskusję nad wnioskami r. Z. Zmudy Trzebiatowskiego uczynić przedmiotem kolejnego posiedzenia (termin podany w punkcie 4. niniejszego protokołu).
Ponadto r. M. Borusewicz poinformowała, iż zgodnie z jej wiedzą wnioski były przedmiotem wstępnej dyskusji na Kolegium Prezydenta.
Radny Z. Zmuda Trzebiatowski zaakceptował propozycję przewodniczącej, także z racji nieobecności na posiedzeniu wiceprezydent E. Łowkiel.
Radny Z. Zmuda Trzebiatowski wnioskował ponadto o dostarczenie komisji przed kolejnym posiedzeniem informacji nt. decyzji, jakie być może zapadły już na Kolegium Prezydenta odnośnie problematyki, której dotyczą złożone przez niego wnioski.

Ad 3.
W posiedzeniu nie wzięła udziału wiceprezydent E. Łowkiel z racji służbowego wyjazdu.
Wydział edukacji reprezentował z-ca naczelnika wydziału edukacji Piotr Płocki, który przedstawił wszystkie projekty z zakresu oświaty.
5.1. – w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdyni za rok 2006:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
5.2. – w spr. udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z wykonania budżetu Miasta Gdyni za rok 2006:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za
5.6. – w spr. zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 20 w Gdyni, ul. Starodworcowa 36:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.
5.7. – w spr. zmiany obwodu Gimnazjum Nr 18 w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 26:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.
5.8 – w spr. likwidacji VII Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni, ul. Morska 79:
Radna B. Łęgowska stwierdziła, iż niepokojące jest malejące zainteresowanie kształceniem się w szkołach zawodowych wobec sygnałów z zakładów pracy (w tym ze stoczni) o coraz większych niedoborach pracowników.
Pan P. Płocki potwierdził, iż stałą tendencją, trwającą od 5. lat, jest aspirowanie większej części gdyńskiej młodzieży (ok. 75 %) do kształcenia się w liceach ogólnokształcących. Popularność liceów zawodowych jest coraz niższa.
Odnosząc się do kwestii potrzeb kształcenia w zawodach stoczniowych, pan P. Płocki poinformował o zamiarze rozszerzenia oferty Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego.
W związku z uwagą przewodniczącej M. Borusewicz, iż w przypadku zwiększonego zainteresowania kształceniem się w określonym zawodzie należałoby utworzyć nowe oddziały, pan P. Płocki zapewnił, że w takich sytuacjach automatycznie zmieniany jest strukturalny układ oddziałów. Obecnie jedynym zawodem, który przyciąga do kształcenia więcej chętnych niż jest miejsc, jest zawód kucharza.
Radny M. Bzdęga poprosił o informację, jakie będą losy nauczycieli i personelu technicznego likwidowanej placówki.
Naczelnik Płocki stwierdził, że o ile likwidacja przedmiotowej placówki nie przyniesie negatywnych skutków w sferze zatrudnienia (dot. tylko 2. klas), o tyle inna sytuacja jest w przypadkach szkół, których likwidacja jest przedmiotem kolejnych projektów. W takich przypadkach podejmuje się uchwały mówiące o stopniowej likwidacji, w cyklu dwuletnim. Wydział prowadzi bank danych nt. wolnych wakatów i będzie czynił starania, aby nauczyciele likwidowanych placówek uzyskali pracę w innych szkołach. Wydział prowadzi w tego rodzaju sprawach rozmowy z dyrektorami placówek. Problem minimalizuje także fakt, iż duża część nauczycieli zamierza odejść na emeryturę (zjawisko to dotyczy także personelu technicznego).
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.
5.9. – w spr. likwidacji Technikum Elektronicznego Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni, ul. Śmidowicza 49:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.
5.10 – w spr. likwidacji III Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni, ul. Morska 77:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.
5.11 – w spr. stopniowej likwidacji VI Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni, ul. Sambora 48:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.
5.12 – w spr. likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni, ul. Wejherowska 55:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.
5.13 – w spr. rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Gdyni, ul. Narcyzowa 6:
W związku z obawą radnej M. Borusewicz, iż w wyniku likwidacji za mało będzie klas licealnych, pan P. Płocki zwrócił uwagę o utrzymywaniu się zjawiska niżu demograficznego (w kolejnych latach do gimnazjów będzie szło o 100 uczniów mniej). W razie konieczności możliwe będzie utworzenie dodatkowych oddziałów w pozostałych liceach.
Radny M. Bzdęga zapytał, czy nie ma obaw co do wystąpienia konfliktów między uczniami I i VIII LO w czasie rocznej, wspólnej nauki.
Pan P. Płocki wyraził przekonanie, że dyrektor placówki doskonale sobie poradzi.
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.
5.14 – w spr. likwidacji Gimnazjum Nr 6 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Gdyni, ul. Narcyzowa 6:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.
5.15 – w spr. likwidacji VIII LO wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Gdyni, ul. Narcyzowa 6:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.
5.28 – w spr. zobowiązania Prezydenta Miasta Gdyni do przygotowania raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni, za rok 2006:
Przedmiotowy projekt został przedyskutowany przez komisję na wniosek radnego M. Bzdęgi.
W imieniu projektodawców (inicjatywa klubu PO) radny M. Bzdęga uzasadniał wniesienie projektu pod obrady RM. Sporządzenie raportu umożliwi dokonanie oceny, w jakim stopniu zostały zrealizowane cele postawione w programie. Przyjęcie projektu spowodowałoby automatyczne, coroczne uzyskiwanie informacji, a każdy kolejny raport byłby lepszy.
Powołując się na dostępne badania radny poinformował, iż wynika z nich, że w wieku gimnazjalnym spożywa alkohol więcej dziewcząt niż chłopców, co jest nowym zjawiskiem. Jeśli dotyczy to także Gdyni, konieczne byłoby podjęcie innego typu działań profilaktyczynych, adresowanych do dziewcząt.
Za przyjęciem uchwały przemawia też fakt, iż ustawodawca poważnie rozważa przyjęcie regulacji zobowiązującej gminy do opracowywania tego rodzaju raportów. Gdynia byłaby więc w tej kwestii prekursorem.
Radny Z. Zmuda Trzebiatowski zwrócił uwagę, iż przyjęty program nie uwzględnia raczej aspektów, o których mówił radny Bzdęga.
Zdaniem radnego M. Bzdęgi możliwe jest uzyskanie takich danych choćby od Policji.
Zdaniem radnej B. Łęgowskiej do skutecznego przeciwdziałania alkoholizmowi nie są potrzebne tego typu dokumenty. Zdefiniowanie problemu nie wymaga znajomości cyfr, które i tak nie będą odzwierciedleniem faktycznej skali zjawiska (choćby nie uwzlędnią rosnącego problemu picia piwa przez młodzież). Raport nie jest potrzebny do uzyskania wiedzy o istnieniu problemu alkoholizmu.
Polemizujący z radną Łęgowską radny Z. Zmuda Trzebiatowski stwierdził, iż jego zdaniem raport nie jest potrzebny do stworzenia definicji, natomiast działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi stanowią sferę najmniej znaną, jeśli chodzi o skuteczność przeznaczania środków finansowych.
Radna B. Łęgowska stwierdziła, iż problem jest coraz szerszy, obejmuje coraz młodszą młodzież i z pewnością należy temu przeciwdziałać, ale – jej zdaniem – sposobem nie jest tworzenie kolejnych dokumentów.
Radny Z. Zmuda Trzebiatowski stwierdził, iż celem raportu nie jest diagnoza, ale ocena, czy zadania sformułowane w raporcie zostały zrealizowane.
Radny M. Bzdęga zgodził się z radnym Trzebiatowskim, że raport winien dać wiedzę także jeśli chodzi o skuteczność realizowanych działań, co z kolei pozwoli na wysnucie wniosków na przyszłość.
Przewodnicząca M. Borusewicz zwróciła uwagę projektodawcy na nierealność proponowanego terminu opracowania raportu.
Zgadzając się z powyższą uwagą radny M. Bzdęga zaproponował wprowadzenie, w formie autopoprawki, zmienionego terminu przygotowania raportu – do 31 sierpnia b.r.
Projekt, z uwzlędnieniem powyższej autopoprawki, zaopiniowano pozytywnie: 2/0/3.

Ad 4.
Termin posiedzenia, na którym zostaną omówione wnioski złożone przez r. Zygmunta Zmudę Trzebiatowskiego: 9 maja b.r.; godz. 14
Termin posiedzenia przedsesyjnego: 16 maja b.r.; godz. 14
______________________________________________

 

Komisja Samorzadnosci Lokalnej i Bezpieczenstwa – 19 kwietnia:
 

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczacy komisji Bartosz Bartoszewicz, który pod nieobecność przewodniczącego Stanisława Borskiego przewodniczył obradom. Wiceprzewodniczący serdecznie przywitał członków komisji i zaproszonych gości: Z-ce Skarbnika Miasta –Alicje Helbin, wiceprezydent Miasta –Michała Gucia sekretarza Miasta Jerzego Zająca oraz przewodniczącego klubu PO radnego Tadeusza Szemiota. Po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum B. Bartoszewicz przedstawił porządek posiedzenia:
Zaopiniowanie uchwał na najbliższą sesje Rady Miasta:
5.1. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdyni za rok 2006,
5.2.udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z wykonania budżetu Miasta Gdyni
 za rok 2006,
5.3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Jana z Kolna i Portowej;
5.4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej.
5.5.określenia zadań, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
5.26. nadania nazwy placowi w Gdyni
5.27. nadania nazwy ulicom w Gdyni
zobowiązania Prezydenta Miasta Gdyni do przygotowania raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni za rok 2006,
5.29 .powołania Komisji ds. reformy rad dzielnic
5.30. zmiany Uchwały Nr XLII/1342/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi, ustalenia stref taryfowych oraz dodatkowych oznaczeń, w które winny być zaopatrzone taksówki osobowe na terenie miasta Gdyni.
Sprawy wniesione i wolne wnioski.
Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
W związku z brakiem uwag do porządku posiedzenia wiceprzewodniczący komisji przystapili do jego realizacji.

Ad. 1
Po zapoznaniu się z projektami uchwał i omówieniu ich z zaproszonymi gośćmi, w drodze głosowania członkowie komisji zaopiniowali projekty uchwał jak poniżej:
Wiceprezydent Miasta M. Guć omówił projekt uchwały 5.5, który po dyskusji członkowie komisji zaopiniowali jednomyślnie pozytywnie:
za – 6, przeciw -0, wstrzm. się -0,
5.1 i 5.2 – ponieważ na wcześniejszych posiedzeniach komisji członkowie komisji dyskutowali wspólnie ze Skarbnikiem Miasta nad wykonaniem budżetu w 2006r. w wyniku czego komisja przesłała pozytywna opinię na ten temat do komisji Rewizyjnej i po dzisiejszym omówieniu wykonania budżetu Miasta w dziele 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przez z-cę Skarbnika panią Alicję Helbin członkowie komisji jednomyślnie, pozytywnie zaopiniowali obydwa projekty uchwał:
5.1. – za – 6, przeciw -0, wstrzm. się -0,
5.2. - za – 6, przeciw -0, wstrzm. się -0,
Ponieważ niektórzy z członków komisji uczestniczyli w posiedzeniach innych komisji Rady, na których przedstawiciel Biura Planowania Przestrzennego jak i przedstawiciel komisji Statutowej prezentowali projekty uchwał: 5.3., 5.4., oraz 5.26., 5.27 członkowie komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa po dyskusji zaopiniowali jednomyślnie, pozytywnie omawiane projekty uchwał:
5.3. - za – 6, przeciw -0, wstrzm. się -0,
5.4. - za – 6, przeciw -0, wstrzm. się -0,
5.26. - za – 6, przeciw -0, wstrzm. się -0,
5.27. – za – 6, przeciw -0, wstrzm. się -0,
W dalszym ciągu posiedzenia radny Mariusz Bzdęga w imieniu wnioskodawców – klubu radnych PO omówił projekt uchwały 5.28 uzasadniając: ponieważ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 został przyjęty uchwałą w styczniu 2006 r. wnioskodawcy uważają, że celowe byłoby sporządzenie raportu z realizacji programu, które pozwoli uzyskać wiedzę na temat realizacji złożonych w programie celów oraz umożliwi sformułowanie wniosków, potrzebnych do podjęcia dalszych działań zmniejszających problem występowania choroby alkoholowej wśród mieszkańców Gdyni. Po dyskusji członkowie komisji zaopiniowali omawiany projekt:
5.28. – za – 4, przeciw -0, wstrzm. się -2,
Następnie gość komisji przewodniczący klubu radnych PO Tadeusz Szemiot zreferował projekt uchwały 5.29. uzasadniając ją, że: byłaby to komisja doraźna skupiająca radnych, którzy z przyczyn statutowych nie są członkami komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa a są żywo zainteresowani podniesieniem jakości pracy Rad Dzielnic poprzez wprowadzenie reformy w Radach Dzielnic. Projekt tej uchwały jest projektem samodzielnym o charakterze ustrojowym. Jeśli uznajemy, że reforma Rad Dzielnic jest najważniejszym zadaniem ze sfery społecznej to należy temu nadać najwyższą rangę a to uzyskać można poprzez utworzenie takiej komisji.
Wiceprzewodniczący komisji B. Bartoszewicz stwierdził, że wszystkie te zadania ma w planie spełnić komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa i nie widzi konieczności powoływania komisji doraźnej, która dublowała by działania już istniejącej komisji Rady a w pracach każdej stałej komisji Rady może brać udział każdy radny. W dalszym ciągu dyskusji zabierali głos również radni: Mariusz Bzdęga, Joanna Chacuk oraz Marcin Horała, który m.in. stwierdził, że działania tej komisji doraźnej również ogranicza zapis w Statucie, że komisja może liczyć 8 członków – z czego wynika, że w jej skład wchodziłoby 7 radnych – członków komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa + jeszcze jeden radny. Ten projekt uchwały jest dobry ale nie pierwszorzędny, to powołanie komisji nie stworzy reformy. Należy raczej zobowiązać i wyznaczyć termin do kiedy komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa powinna pracować nad reformą Rad Dzielnic. Radna Joanna Chacuk stwierdziła, że rzeczywiście przeprowadzeniem reformy Rad Dzielnic powinna zająć się istniejąca już nasza komisja SLiB i to myśmy powinni określić realny termin jej przeprowadzenia jak i ponosić za nią odpowiedzialność.
B. Bartoszewicz zaproponował przegłosowanie projektu uchwały a w punkcie nr 2 porządku dzisiejszego posiedzenia komisji zaproponuje terminy spotkań komisji z zarządami poszczególnych Rad Dzielnic.
Wynik głosowania nad uchwałą 5.29: Za -3, przeciw -3, wsztrzm. się - 0,
Następnie dyrektor Urzędu Miasta Jerzy Zając zapoznał z treścią uchwały 4.30. W uzasadnieniu powiedział, że podjęcie tej uchwały będzie w tym samym okresie czasu w Radach Miasta Gdańska i Spotu., będzie to ujednolicenie cen na terenie całego Trójmiasta.
Po dyskusji radni zaopiniowali jednomyślnie w drodze głosowania omawiany projekt uchwały:
5.30. – za – 5, przeciw -0, wstrzm. się -0,

Ad. 2
Wiceprzewodniczący komisji zaproponował 3 termin następnych posiedzeń komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa z Zarządami Rad Dzielnic: 10, 17 i 24 maja br.
Ponieważ pierwszy z zaproponowanych terminów nie odpowiadał wszystkim członkom komisji a na dzisiejszym posiedzeniu jest nieobecny (w związku z wyjazdem służbowym) przewodniczący komisji Stanisław Borski członkowie komisji ustalili, że nad tym problemem będą dyskutować w najbliższą środę tj. 25.IV.br., w czasie przerwy w sesji RM.
Radny A. Gurazda zwrócił się z wnioskiem aby pełnomocnik prezydenta Miasta A. Bień na jednym z najbliższych posiedzeń komisji poinformował o trybie zaawansowania realizacji wniosków tzw. drogowych zgłaszanych przez niektórych członków naszej komisji do wydziału Dróg oraz Inżynierii Ruchu.

______________________________________________

ZARZADZENIA PREZYDENTA MIASTA w sprawach:

2007-04-04:

1613/07/V/U   Unieważnienie zarządzenia nr 377/06/V/U dotyczącego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wybór wykonawcy robót budowlanych objętych projektem: „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego etap II”
1614/07/V/U   wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wybór wykonawcy robót budowlanych objętych projektem: „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego etap II”
 
2007-04-05:
 
1615/07/V/M  Zamówienia zakupu czasu antenowego na emisję spotu reklamowego
 
2007-04-06:
 
1616/07/V/U   Akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę utrzymania zieleni miejskiej i czystości na terenie miasta Gdyni w latach 2007 - 2011
 

2007-04-11:
 
1617/07/V/S    Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji

2007-04-12:

1618/07/V/P    przekazania ksiąg stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi w celu archiwizacji do Archiwum Państwowego
1619/07/V/P    wykonania zaproszeń na Galę VIII Edycji Konkursu „Gdynia bez barier”
1620/07/V/O   dofinansowania zakupu nagród dla uczestników eliminacji miejskich XXXV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego organizowanego przez Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych
1621/07/V/O   dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowanego przez Zespół Szkół nr 13
1622/07/V/O   dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów z Technikum Transportowego na Turniej Wojewódzki Siatkówki Chłopców
1623/07/V/S    wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
1624/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie umeblowania pokoju przyjęć interesantów w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej Wydziału Geodezji
1625/07/V/M  udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Port Lotniczy Gdańsk Sp. Z o.o.
1626/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wybór wykonawcy projektu budowlano – wykonawczego oświetlenia placu zabaw przy ul. Żeglarzy
1627/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wybór wykonawcy izolacji przy wejściu do lokalu użytkowego budynku położonego przy ul. Żeglarzy
1628/07/V/M  wymiany narożnika ogrodzenia gminnego terenu zielonego położonego przy ul. Partyzantów
1629/07/V/M  remontu pokrycia dachu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chwaszczyńskiej
1630/07/V/M  opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Abrahama
1631/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Batorego 20 – 24
1632/07/V/M  zwrotu byłemu najemcy lokalu użytkowego, położonego przy ul. Świętojańskiej 139, kosztów remontów lokalu wykonanych na koszt najemcy w 2002 r
1633/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1634/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1635/07/V/M  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul.Pustej
1636/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kopernika
1637/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Mokwy
1638/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na ogólnopolską promocje miejskiego kalendarza imprez Gdyni w dodatku do gazety Echo Miasta pt. „Lato w tym roku zaczyna się w Gdyni”
1639/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na renowację sterowców reklamowych
1640/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na robotę budowlaną polegającą na usunięciu awarii sieci kanalizacji deszczowej w ul. Chylońskiej i Gniewskiej
1641/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę badania probek wód opadowych wprowadzanych do cieków lub do ziemi z sieci miejskiej kanalizacji deszczowej
1642/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie aktualizacji oznakowania Punktów Informacji Turystycznej
1643/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na konserwację instalacji alarmowej w Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej
1644/07/V/M  zlecenia do kwoty 6.000 EUR publikacji reklamy w gazetach dzielnicowych projektu „Droga Różowa IV etap – rozbudowa ulicy Lotników”
1645/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na projekt graficzny, opracowania treści i przygotowania do druku gdyńskich materiałów promocyjnych
1646/07/V/M  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych położonych przy ul. Woj. Wachowiaka
1647/07/V/M  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę II raty ceny zakupu udziału w nieruchomości pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód
1648/07/V/M  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Folwarcznej
1649/07/V/S    aneksu do umowy najmu lokalu przeznaczonego na biuro Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka
1650/07/V/S    aneksu do umowy najmu lokalu przeznaczonego na biuro Rady Dzielnicy Witomino Radiostacja
1651/07/V/S    .aneksu do umowy najmu lokalu przeznaczonego na biuro Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka
1652/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na współorganizację koncertów jazzowych w Klubie Muzycznym „UCHO”
1653/07/V/O   dofinansowania, dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 , kosztów pobytu uczniów z Łotwy, Francji i Portugalii
1654/07/V/M  akceptacji wniosku o wybór trybu postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie wyceny na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
1655/07/V/M  akceptacji wniosku o wybór trybu postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
1656/07/V/M  akceptacji wniosku o wybór trybu postępowania publicznego na wykonanie inwentaryzacji budynków i aktualizacji dokumentacji technicznej nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
1657/07/V/M  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
1658/07/V/U   unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie robót awaryjno-naprawczych na sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gdyni w latach 2007-2009
1659/07/V/U   zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na przebudowę drogi gruntowej na odcinku od istniejącej drogi brukowej do końca polany przeznaczonej na organizację imprez masowych na terenie Parku Kolibki – etap I oraz upoważnienia do podpisania umowy
1660/07/V/U   opłaty za umieszczenie odcinka kanału deszczowego w pasie drogowym w ul. Śmidowicza w Gdyni
1661/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 1253/07/V/U prezydenta miasta Gdyni z 06.03.2007 r
1662/07/V/U   akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. „Utrzymanie i konserwacja koryt rzek, potoków, rowów i stawów na terenie miasta Gdyni podzielonego na dwa rejony w okresie kwiecień 2007 – marzec 2008 r”
1663/07/V/U   zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę „Utrzymanie i konserwacja burzowej sieci kanalizacji na terenie miasta Gdyni w rejonach I i II w latach 2007 – 2010”
1664/07/V/U   wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Utrzymanie urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gdyni”
1665/07/V/S    zatrudnienia Macieja Karmolińskiego na stanowisku dyrektora jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni”
1666/07/V/M  zamówienia na emisję 30 sekundowego spotu reklamowego i akceptacji treści umowy
1667/07/V/M  podpisania umowy na świadczenie przez TP S.A. usługi dostępu do internetu DSL tp, na potrzeby Bałtyckiego Punktu Informacji Turystycznej
1668/07/V/M  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 € na wykonanie kubków z nadrukiem okolicznościowym informacją o maturze 2007
1669/07/V/K   zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007
1670/07/V/K   zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 1017/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
1671/07/V/K   zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 1018/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
1672/07/V/M  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PKA sp. z o.o. w Gdyni
1673/07/V/M  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Gdyni
1674/07/V/M  bjęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej sp. z o.o. w Gdyni
1675/07/V/M  Udzielenia zamówienia publicznego na zakup materiałów promocyjnych
1676/07/V/U   Wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługe utrzymania zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w okresie od 16.04.2007 do 30.06.2007 r. dla rejonu IV
 

2007-04-17:

1677/07/V/U   Udzielenia zamówienia publicznego na usługę – kompleksowe utrzymanie Skweru Kościuszki – rejon I w okresie od 16.04.2007 do 30.04.2007r.
1678/07/V/U   Udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi utrzymania zieleni miejskiej i czystości na terenie miasta Gdyni w okresie od 16.04.2007 r. do 30.06.2007 r. rejon IV
1679/07/V/P    przygotowania i organizacji w Galerii Ratusz w Urzędzie Miasta Gdyni wystawy pokonkursowej zdjęć najlepszych fotografików XI edycji konkursu „Gdańsk Press Photo” im. Zbigniewa Kosycarza
1680/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego na usługę polegającą na opracowaniu koncepcji uporządkowania terenu dzikiego parkingu w okolicy mola w Gdyni Orłowie
1681/07/V/U   podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie na realizacje projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej”
1682/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/485/UI/150/W/2006 na wykonanie robót budowlanych objętych projektem „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III etap”
1683/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/144/UI/46/W/2007 na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania „Droga Różowa IV etap druga jezdnia w ul. Lotników”
1684/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/178/UI/50/W/2007 na wybór wykonanwcy robót budowlanych objętych projektem „Droga Różowa IV etap – rozbudowa ul. Lotników”
1685/07/V/U   wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę kanału deszczowego „A” w ul. Starodworcowej realizowanej w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
1686/07/V/U   rozliczenia umowy KB/843/UI/300/W/2006 dotyczącej budowy układu drogowego z oświetleniem Cadena Park II realizowanego w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
1687/07/V/O   dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem uczniów z Gimnazjum nr 4 na Eurofestiwal Odysei Umysłu
1688/07/V/O   dofinansowania organizacji „IV Sympozjum Kształcenia na odległość – metody i narzędzia”
1689/07/V/O   dofinansowania organizacji przez III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni Przeglądu Piosenki Anglo – Amerykańskiej
1690/07/V/O   dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców konkursów „Gdynia – miasto z morza” organizowanych przez Zespół Szkół nr 14
1691/07/V/O   zmiany zarządzenia nr 1204/07/V/O dotyczącego zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne: badania profilaktyczne mające na celu wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50 – 60 lat
1692/07/V/P    naprawy systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
1693/07/V/S    wyrażenia zgody na zakup materiałów biurowych
1694/07/V/S    wyrażenia zgody na wykonywanie prac szklarskich dla Urzędu Miasta Gdyni
1695/07/V/S    zawarcia umowy użyczenia sprzętu i oprogramowania na wyposażenie stanowisk w systemie obsługi obywatela z Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
1696/07/V/M  modernizacji instalacji centralnego ogrzewania – II etap - budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chrzanowskiego 12 i 12 A
1697/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Zamenhofa
1698/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Zamenhofa
1699/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Zamenhofa
1700/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Chwarznieńskiej
1701/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Generała Maczka
1702/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Abrahama
1703/07/V/M  remontu lokalu socjalnego w budynku położonym przy ul. Dickmana
1704/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Świętojańskiej 139
1705/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Świętojańskiej 139
1706/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Partyzantów 39
1707/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Bema 13
1708/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Widnej 3
1709/07/V/M  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy Alei Jana Pawła II, Bulwarze Nadmorskim, ul. Orłowskiej, Przebendowskich oraz Zawiszy Czarnego
1710/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej / Puckiej
1711/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Izydy
1712/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Nowowiczlińskiej
1713/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy Al. Zwycięstwa
1714/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy Al. Zwycięstwa
1715/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej
1716/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Działdowskiej
1717/07/V/M  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej na plaży w Orłowie i przy wejściu na molo
1718/07/V/M  wskazania osób upoważnionych do podpisania protokołu uzgodnień oraz umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Orańskiej
1719/07/V/M  anulowania zarządzenia nr 1124/07/V/M dotyczącego przyjęcia treści aneksu do umowy 01/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej na działalność NZOZ przy ul. Armii Krajowej 44
1720/07/V/M  przyjęcia treści umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Dickmana38
1721/07/V/M  udziału Gminy Gdynia w Wystawie Urzędów Miast i Gmin Nominowanych w XVII Edycji Konkursu „Teraz Polska”
1722/07/V/M  udzielenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gdyni
1723/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na publikację reklamy VII Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2007, w gazecie „Namiary na Morze i Handel”
1724/07/V/M  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej nr 1 róg Derdowskiego 9 – 11 lok. Nr U-3 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
1725/07/V/M  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej nr 1 róg Derdowskiego 9 – 11 lok. Nr U-2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
1726/07/V/M  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej nr 1 róg Derdowskiego 9 – 11 lok. Nr U-4 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
1727/07/V/M  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej nr 1 róg Derdowskiego 9 – 11 lok. Nr U-1 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
1728/07/V/K   kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
1729/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektu przebudowy pętli autobusowej Wiczlino Działki I
1730/07/V/P    montażu modułu GPS w samochodzie Straży Miejskiej
1731/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji dla zadania „Droga Różowa – rozbudowa ulicy Lotników”
1732/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych w ramach inwestycji „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Płk. Dąbka”
1733/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie robót na realizowanym zadaniu: „Budowa wewnętrznego układu drogowego oraz przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie Przedszkola Samorządowego nr 43”
1734/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 16 247/06/IV/U oraz zarządzenia nr 641/07/V/U dotyczących zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania „Oświetlenie terenu Parku w Gdyni Kolibkach”
1735/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie nasadzeń w ramach zadania „Ulica Świętojańska – pętla uliczna”
1736/07/V/S    zmiany zarządzenia nr 17/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni
1737/07/V/M  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Płk. Dąbka
1738/07/V/M  zlecenia do kwoty 6.000 EUR druku materiałów promocyjnych na VII Międzynarodowe Forum Gospodarcze
1739/07/V/S    wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
1740/07/V/M  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kieleckiej – Śląskiej
1741/07/V/M  akceptacji aneksu nr 1/2007 dotyczącego zmian treści umowy KB/19/MB/1/W/2007 na wykonanie projektu modernizacji stacji transformatorowej dla podłączenia dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Okrzei
1742/07/V/M  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne powyżej 60.000 EUR na wykonanie przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego w budynku położonym przy Al. Zwycięstwa
1743/07/V/O   wyrażenia zgody na dofinansowanie warsztatów edukacyjnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich „Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami”
1744/07/V/O   akceptacji zmian w umowie KB/790/OZ/26/W/2006
1745/07/V/O   akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/349/OZ/19/W/2006./
1746/07/V/M  udziału Gminy Miasta Gdyni w II edycji Konkursu „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości”
1747/07/V/U   wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie „projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy i przebudowy kanałów deszczowych w ulicach Muchowskiego i Arciszewskich w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego”
1748/07/V/U   unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie „projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ulicy Energetyków w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego”
1749/07/V/U   wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie „projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ulicy Energetyków w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego”
1750/07/V/U   zawarcia umowy dzierżawy terenu oraz wypłaty odszkodowania za utracone pożytki w związku z realizacją kolektora sanitarnego DN 400 mm z Pustek Cisowskich do Wiczlina
1751/07/V/U   zawarcia aneksu nr 4 do umowy nr C/236/03/156 o dofinansowanie budowy hali sportowo-widowiskowej w Gdyni
1752/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach projektu „Droga Różowa IV etap – rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni”
1753/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na dostawę zestawu kontenerów, stanowiącego punkt sprzedaży biletów
1754/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR jako umowy dodatkowej na wykonanie kompletu robót budowlanych związanych ze zmianą wewnętrznego podziału budynku na cztery niezależne boksy, z których każdy zostanie wyposażony w odrębny WC, w ramach inwestycji „Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” projekt „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie, I etap /boksy/
1755/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie wykonania nasadzeń w dzielnicy Działki Leśne i Witomino
1756/07/V/U   akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę czyszczenia i konserwacji separatorów na terenie Gdyni
1757/07/V/U   akceptacji treści aneksu nr 4 do umowy KB/81/UI/30/W/2006 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni
1758/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 1253/07/V/U prezydenta miasta Gdyni w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR a poniżej 211.000 € na wykonanie projektu rozbudowy systemów kanalizacji zbiorczej i zaopatrzenia w wodę w aglomeracji Gdynia
1759/07/V/U   zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz studium wykonalności rozbudowy systemów kanalizacji zbiorczej i zaopatrzenia w wodę w aglomeracji Gdynia
1760/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II”
1761/07/V/U   zmiany treści zarządzenia nr 1036/07/VI/U z 20 lutego 2007 roku w sprawie zawarcia umowy z panem Januszem Statecznym na wykonanie czynności związanych z przygotowaniem zadania „lotnisko Gdynia Oksywie” w Wydziale Inżynierii Ruchu
1762/07/V/U   udziału miasta Gdyni w targach turystycznych – Targi Turystyki i Wypoczynku „LATO” w Warszawie w dniach od 20 do 22 kwietnia 2007 roku
1763/07/V/M  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Króla Jana III nr 4
1764/07/V/M  skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości niezabudowanej obejmującej działki gruntu nr 538/248 i 540/249, stanowiącej własność osoby prawnej oraz użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę gruntu nr 735/252 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni obie położone przy Al. Zwycięstwa
1765/07/V/P    zawarcia umowy z Urzędem Miasta Kilonii na udział Gdyni w Rynku Międzynarodowym w trakcie Kieler Woche 2007
1766/07/V/P    wyrażenia zgody na podpisanie Deklaracji Miast Siostrzanych Współpracujących z Miastami Prowincji Hainan” oraz upoważnienia do jej podpisania
1767/07/V/R   realizacji projektu INTERREG III B/CADSES „A-B Landbridge”
1768/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wybór wykonawcy na wykonanie robót remontowych w budynku Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oddział przy ul. Białowieskiej 1 w Gdyni
1769/07/V/O   powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – maj 2007
1770/07/V/O   przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczycieli mianowanych w sesji wiosenno-letniej 2007
1771/07/V/O   przeznaczenia środków finansowych dla III LO na dofinansowanie kosztów wyjazdu laureatów Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” na ogólnopolskie eliminacje do Warszawy oraz finał w Białogardzie
1772/07/V/O   dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla uczestników międzyszkolnego konkursu „W kręgu legend Ziemi Kaszubskiej” organizowanego przez SP Nr 29
1773/07/V/O   dofinansowania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni kosztów pobytu uczniów i opiekunów z Katolickiego Gimnazjum Sainte-Genevieve z Bolec w Normandii
1774/07/V/O   udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 6.000 EUR Fundacji „Rokor 1” na obsługę akcji sprzątania Gdyni w związku z obchodami „Dnia Ziemi”
1775/07/V/O   akceptacji wyników postępowania konkursowego na realizację programów profilaktycznych w 2007 roku
1776/07/V/O   rozstrzygnięcia ofert złożonych w otwartym konkursie „Zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne wczesnego rozwoju dzieci” ogłoszonym dnia 30 stycznia 2007 r.
____________________________________________
INTERPELACJE:

1.        Od czasu opublikowania poprzedniego numeru Biuletynu żaden z Radnych nie złożył interpelacji.
_________________________________________
 
STALE TERMINY POSIEDZEN KOMISJI RADY:
 
Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień przed sesją, godz. 15.00
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - wtorek, godz. 17.00
Komisja Kultury - środa, tydzień przed sesją, godz. 16.15
Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00
Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień przed sesją, godz. 16.00
Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 16.30
Komisja Statutowa - poniedziałek, tydzień przed sesją, godz. 16.30
Komisja Strategii - wtorek, tydzień przed sesją, godz. 16.30
Komisja Zdrowia - środa, tydzień przed sesją, godz. 17.00
______________________________________________
 

INFORMACJA O TERMINACH POSIEDZEN KOMISJI RADY:
 
Komisja Budżetowa:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 09.05., godz. 15.30, s. 105
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej:
Komisja Kultury: 25.04., ok. godz. 15.00
Komisja Oświaty: 09.05., godz. 14.00; 16.05., godz. 14.00
Komisja Rewizyjna:
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:
Komisja Sportu i Rekreacji:
Komisja Statutowa: 25.04., godz. 11.45, s. 104; 14.05., godz. 16.00
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: 09.05., godz. 16.00, s. 105A
_____________________________________________
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 25.04.2007
Data udostępnienia informacji: 27.04.2007
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2020 13:48 Korekta Dorota Nelke