Biuletyn Informacyjny Rady Miasta Nr 08

Nr 08
13 kwietnia 2007 roku
Nakład 60 egz.

____________________________________________________________________________________________________
                         
Zamknięto 13.04.07, godz. 09.00.
 

INFORMACJE O PRACY KOMISJI RADY MIASTA:

Komisja Kultury – 27 marca:
 

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca komisji B. Łęgowska, która przywitała zaproszonych gości: Miejskiego Konserwatora Zabytków dr R. Hirscha skarbnika Miasta prof. K. Szałuckiego, naczelnika wydziału Kultury Włodzimierza Grzechnika, inspektora wydziału Kultury Cezarego Chludzińskiego oraz członków komisji, a następnie po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, zaproponowała przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokół został przyjęty bez uwag.

W dalszym ciągu posiedzenia przewodnicząca komisji przedstawiła porządek posiedzenia:
1.        opiniowanie projektów uchwał na sesję RM w dniu 28 marca 2007 r.:
4.2. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni Nr IV/44/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2007;
4.20.przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności Gminy Miasta Gdyni;
2.        sprawy wniesione i wolne wnioski,
który członkowie komisji przyjęli bez zastrzeżeń

Ad. 1
Skarbnik Miasta prof. K. Szałucki omówił projekt uchwały
nr 4.2 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni Nr IV/44/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2007 znajdującej się w porządku najbliższej sesji Rady Miasta.
Po dyskusji projekt uchwały przyjęto jednomyślnie : 5/0/0.
W dalszym ciągu posiedzenia Miejski Konserwator Zabytków dr R. Hirsch zaprezentował projekt uchwały na najbliższą sesję Rady Miasta
 4.20.przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności Gminy Miasta Gdyni;
W trakcie dyskusji radni interesowali się również możliwością wpisania do rejestru zabytków Kościoła Garnizonowego przy ul. Śmidowicza oraz możliwością dofinansowanie remontu budynku Klubu Oficerskiego RIWIERA mieszczącego się przy ul. Zawiszy Czarnego.
R. Hirsch zapewnił, że procedura włączenia Kościoła Garnizonowego jest rozpoczęta i w przyszłym roku już będzie można ubiegać się o dotacje na remont natomiast jeśli chodzi o Riwierę – to niestety gmina nie może dofinansowywać budynków należących do Skarbu Państwa (spoza sektora finansów publicznych).
Natomiast została wszczęta procedura wpisu do Rejestru całego Śródmieścia Gdyni: od dworca Głównego po Molo Południowe.
Po zakończonej dyskusji członkowie komisji jednomyślnie zaopiniowali projekt uchwały 4.20: 5/0/0.

Ad. 2
 Ustalono termin następnego posiedzenia na: 11 kwietnia br. (środa) godz. 15.00 – będzie to posiedzenie wyjazdowe do Miejskiej Biblioteki Publicznej. W terminie późniejszym ustalę z panią dyrektor MBP, którą Filię zobaczymy.
______________________________________________
 
Komisja Zdrowia – 28 marca:

Porządek:
1.        Omawianie „Sprawozdania z wykonania budżetu za 2007r.”- ref. skarbnik K.Szałucki .
2.        Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Ad.1
Wysłuchano informacji skarbnika Miasta Krzysztofa Szałuckiego w zakresie tematycznym zgodnym z profilem komisji.
Przewodniczący Komisji wnioskował o pisemne przedstawienie sprawozdania z realizacji programu przeciwdziałania problemom alkoholowym i programów profilaktycznych finansowanych przez gminę Gdynia. Wiceprezydent E.Łowkiel stwierdziła, iż nie praktykuje się sporządzania pisemnego sprawozdania z w/w programów ale sprawozdanie z wykonania badań profilaktycznych będzie w niedługim czasie dostępne w formie elektronicznej.
Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007r. w zakresie obejmującym zagadnienia będące przedmiotem zainteresowania Komisji głosując – jednogłośnie 7 za.

Ad.2
Komisja zaplanowała na 11 kwietnia 2007. o 15.00 wizytację Szpitala Morskiego w Redłowie.

______________________________________________
 
Komisja Budzetowa – 28 marca:
 
Lista obecności jest załączona do ustaleń.
Posiedzenie prowadził przewodniczący RM, S.Szwabski

Porządek:
1.        Zaopiniowanie zmian do budżetu miasta na 2007 rok przedstawionych przez Skarbnika Miasta.
2.        Informacja o projektach uchwał wnoszonych na sesję w trybie nadzwyczajnym.

Ad. 1
Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie – 13/0/02.

Ad. 2
Przewodniczący poinformował, że Prezydent Miasta skierował na dzisiejszą sesję dwa projekty w trybie nadzwyczajnym – w sprawie zawiadomienia sekretarza i skarbnika miasta o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Rzecznika Konsumentów.
Na tym posiedzenie zakończono.
______________________________________________
 
Komisja Rewizyjna – 28 marca:

Zgodnie z ustaleniami z posiedzenia komisji z dnia 12 marca br. komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe aby zapoznać się z przebiegiem realizacji wybranych gdyńskich inwestycji. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz zaproszeni goście komisji wiceprezydent Miasta Marek Stępa, naczelnik wydziału Inwestycji Teresa Horiszna oraz dyrektor Zakładu Budżetowego „Hala Sportowo-Widowiskowa” Małgorzata Szlemińska.
Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji Marek Łucyk, który przywitał wszystkich a po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum oraz zaproponował porządek objazdu:
1.                         Hala Sportowo - Widowiskowa, ul. K. Górskiego,
2.                         Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, al. Zwycięstwa,
3.                         Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej - Zajezdnia, ul. Zakręt do Oksywia,
4.                         Trasa Kwiatkowskiego, Demptowo - Leszczyki.

Ad.1.
Członkowie wraz z gośćmi zapoznali się z budowa Hali. Po obiekcie oprowadzały i na pytania odpowiadały panie: dyrektor Zakładu Małgorzata Szlemińska i kierownik budowy Krystyna Juszczyszn.

Ad.2.
Drugą inwestycja miejską, która wizytowali członkowie komisji - Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, który został oddany do użytku w 2006 roku. Po obiekcie oprowadzała i udzielała wszelkich objaśnień kierownik PPN-T Anna Borkowska.

Ad.3.
Kolejną inwestycją, którą wizytowała komisja Rewizyjna była Zajezdnia PKT przy ul. Zakręt do Oksywia. Gospodarz obiektu zastępca prezesa PKT Wanda Strzyżewska oprowadziła członków komisji po nowo oddanym obiekcie oraz udzieliła wszelkich objaśnień

Ad.4.
Ostatnim punktem objazdu była budowa odcinka Trasy Kwiatkowskiego: Demptowo ­Leszczyki. Z budową tego odcinka członków komisji zapoznali przedstawiciele gdyńskiej firmy "Vistral" realizującej ten odcinek: inżynier Piotr Pi1czuk i kierownik Paweł Sokal.
Na tym objazd zakończono.
Ustalono termin następnego posiedzenia komisji na 03 kwietnia br. godz. 14.00 s.101.
W porządku posiedzenia przewodniczący komisji przewiduje dyskusję nad wstępnym projektem wniosku absolutoryjnego, który to wniosek zostanie rozesłany członkom komisji droga elektroniczną.
______________________________________________
 
Komisja Rewizyjna – 3 kwietnia:
 
Zgodnie z ustaleniami z posiedzenia komisji w dniu 28 marca br. przewodniczący komisji M. Łucyk dostarczył drogą elektroniczną wszystkim członkom komisji projekt Opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni w sprawie wykonania budżetu Miasta Gdynia za 2006 rok.

Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji Marek Łucyk, który przywitał wszystkich po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum zaproponował porządek posiedzenia:
1.        Dyskusja nad projektem Opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni w sprawie
wykonania budżetu Miasta Gdynia za 2006 rok
2.        Przyjęcie w drodze głosowania Opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni w sprawie wykonania budżetu Miasta Gdynia za 2006 rok oraz Wniosku o udzielenie absolutorium dla prezydenta Miasta za 2006r.
3.        Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Porządek posiedzenia został przyjęty. Przyjęto także bez zastrzeżeń protokół z ostatniego posiedzenia komisji.

Ad. 1
W trakcie dyskusji członkowie komisji sformułowali wnioski do prezydenta Miasta o:
·          udostępnienie członkom komisji wykazu osób lub firm wobec, których zastosowano umorzenia oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości,
·          udostępnienie wykazu osób lub firm wobec których zastosowano zwolnienie lub umorzenie w zapłacie należności od środków transportu,
oraz wyjaśnienie jakie są przesłanki do udzielania takich zwolnień lub umorzeń.
·          przedstawienie zestawienia rozdysponowania rezerwy budżetowej w 2006r,

 Ad. 2
 Członkowie komisji w drodze głosowania jednomyślnie, pozytywnie przegłosowali
 obydwa wnioski:
1.        W sprawie Opinii do wykonanie budżetu za 2006r. – 7/0/0,
2.        W sprawie Wniosku absolutoryjnego dla prezydenta za 2006r. – 7/0/0.

 Ad. 3
Członkowie komisji wnioskują o spotkanie z przedstawicielami Zarządu Komunikacji Miejskiej na jednym z najbliższych posiedzeń komisji Rewizyjnej.
Termin najbliższego posiedzenia komisji zostanie ustalony po sesji RM w dniu 25 kwietnia.br.

_________________________________________________________________________________
 

ZARZADZENIA PREZYDENTA MIASTA w sprawach:
 

2007-03-26:
 
1448/07/V/P    Powołania komisji oceniającej – konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+”
 
2007-03-27:
 
1449/07/V/U   przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na przebudowę drogi gruntowej na odcinku od istniejącej drogi brukowej do końca polany – Park Kolibki
1450/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegajacą na usunięciu awarii sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Witomińskiej, Tatrzańskiej i Nowogrodzkiej
1451/07/V/K   spisania z ewidencji księgowej należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień
1452/07/V/R   dokonania opłaty rocznej składki członkowskiej w ramach uczestnictwa miasta Gdyni w Stowarzyszeniu „Pomorskie w Unii Europejskiej”
1453/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wybór wykonawcy robót budowlanych dotyczących remontu pomieszczeń szkolnych w Szkole Zawodowej Specjalnej nr 8
1454/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Bp. Dominika 25A-27A
1455/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Orłowskiej 66
1456/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Necla 15-17
1457/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Zamenhofa
1458/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Zamenhofa
1459/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wachowiaka
1460/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Dąbrowskiego
1461/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Harcerskiej
1462/07/V/M  remontu pokrycia dachu budynku położonego przy ul. Orłowskiej
1463/07/V/M  rozbiórki budynku położonego przy ul. Przemyskiej
1464/07/V/M  rozbiórki budynku położonego przy ul. Tokarskiej
1465/07/V/M  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych położonej przy ul. Kmicica
1466/07/V/M  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych położonej przy ul. Kmicica
1467/07/V/M  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę ul. Snycerskiej
1468/07/V/M  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę ul. Snycerskiej
1469/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własności Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Szyprów, przeznaczonej do wydzierżawienia
1470/07/V/M  ogłoszenia wykazu oraz wywoławczej stawki czynszu najmu lokali użytkowych – garaży, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do oddania w najem poprzez przetarg ustny
1471/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Kowieńskiej
1472/07/V/M  użyczenia nieruchomości ,położonej przy Al. Jana Pawła II
1473/07/V/M  upoważnienia do podpisania aneksu do umowy podnajmu MG/7/2005, przedmiotem której jest grunt położony przy Al. Jana Pawła II
1474/07/V/M  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta
1475/07/V/M  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położnej przy ul. Sojowej
1476/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
1477/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę oczyszczania miasta
1478/07/V/S   wyrażenia zgody na uruchomienie środków na aktualizację rejestru wyborców
1479/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na promocję miasta podczas akcji „Cichy Bohater”
1480/07/V/S   zakupu modemów komputerowych na potrzeby Biura Rady Dzielnicy
1481/07/V/P    wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki na współorganizację koncertów jazzowych w Klubie Muzycznym „UCHO”
1482/07/V/U   wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie „Projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ulicy Energetyków”
1483/07/V/M  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Miętowej
1484/07/V/U   udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Komunikacji Miejskiej
1485/07/V/S   wyrażenia zgody na naprawę systemu kolejkowego
1486/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na druk ulotki „Krótka wędrówka po zabytkach Gdyni”
1487/07/V/M  akceptacji aneksu nr 1/2006 dotyczącego zmiany treści umowy SK/5/MB/1-W/2007 na wykonanie projektu adaptacji chaty rybackiej zlokalizowanej przy ul. Orłowskiej
1488/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Woj. Wachowiaka 8 – 12
1489/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na opracowanie analizy oddziaływania na środowisko hałasu lotniczego od lotniska na Babich Dołach na obszar Gdyni
1490/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie opracowania: „Dziedzictwo kulturowe Gdyni i jego ochrona” – stanowiącego analizę do potrzeb aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni
1491/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie analizy tekstu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni
1492/07/V/M  powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na okres kadencji Rady Miasta Gdyni w latach 2006 – 2010
1493/07/V/R   przyznania dotacji podmiotom prowadzącym pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+”
1494/07/V/R   ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
1495/07/V/R   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie analizy finansowej dla projektu „Rozwój transportu proekologicznego w obszarze metropolitarnym Trójmiasta”
1496/07/V/P    przeprowadzenia w Gdyni akcji „Wiersze chodnikowe” w sezonie letnim 2007
1497/07/V/S   zawarcia aneksu do umowy zlecenia nr P/6/2007 na wykonanie czynności związanych z zakończeniem roku obrachunkowego w Wydziale Księgowości
1498/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Kazimierza Górskiego oraz zmiany zapisu w umowie dzierżawy nr MG/82/D/2006
1499/07/V/M  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
1500/07/V/M  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
1501/07/V/M  Określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości położonej przy ul. Inżynierskiej
1502/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na umieszczenie ogłoszenia w wydawnictwie „Sejleren’S /przewodniku po przystaniach/, dotyczącego promocji Gdyni oraz „Mariny Gdynia
1503/07/V/M  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie i wymianę grafiki na nośniku reklamowym zlokalizowanych przy Drodze Gdyńskiej
1504/07/V/M  akceptacji wyników przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres dwóch lat nieruchomości stanowiących własność i będącej we władaniu Gminy Miasta Gdyni położonych przy Al. Jana Pawła II 9-11 w Gdyni
1505/07/V/U   przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na remont nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ul. Morskiej
1506/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu „ułożenie tymczasowej nawierzchni w ulicy Chabrowej – dojazd do kościoła w Gdyni”
1507/07/V/U   akceptacji zmian treści umowy nr KB/921/UI/328/W/2006 z 29.12.2006 r. na wykonanie robót na zadaniu „ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Adwokackiej w Gdyni”
1508/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu „ułożenie nawierzchni tymczasowej w ulicy Adwokackiej w Gdyni
1509/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie założenia programowo-przestrzennego na potrzeby konkursu dotyczącego zagospodarowania terenu położonego w rejonie Skweru Kościuszki ulic: Borchardta i Armii Krajowej oraz Nabrzeża Młodych Żeglarzy w Gdyni
1510/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 1360/07/V/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ul. Konwaliową i ul. Narcyzową w Gdyni
1511/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie koncepcji drogi dojazdowej do lasu komunalnego od strony ul. Karpackiej
1512/07/V/U   zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego kanałów deszczowych w ulicy Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III w”
1513/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego miejsc postojowych na ulicy Wójta Radtkego w Gdyni
1514/07/V/U   akceptacji wykonania robót w ilościach określonych umową nr KB/184/UI/53/W/2005 w ramach projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II”
1515/07/V/U   zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EUR w trybie zapytania o cenę na wykonanie geodezyjnego wydzielenia nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód rejon ulic: Chwarznieńska, Wiczlińska, Śliska
1516/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/145/UI/47/W/2007 o pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania „Ulica Tetmajera w Gdyni I etap – odcinek od posesji nr 22 do ul. Syrokomli oraz III etap”
1517/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/213/UI/61/W/2007 na wybór wykonawcy zadania „Ulica Tetmajera w Gdyni I etap – odcinek od posesji nr 22 do ul. Syrokomli oraz III etap”
1518/07/V/U   akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr KB/941/UI/335/W/2006 „Droga Różowa etap IV – zamienny projekt przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Lotników i Wielkopolskiej”
1519/07/V/U   rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 211.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej”
1520/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 1338/07/V/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 eur na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia placu zabaw przy ul. Radosnej w Gdyni
1521/07/V/O   Zmiany zarządzenia nr 1188/07/V/O dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia dla gdyńskich szkół zawodowych z obsługi programu komputerowego „arkusz organizacyjny”
1522/07/V/O   zmian w budżecie Miasta Gdyni na rok 2007
1523/07/V/O   zmiany zarządzenia nr 1017/07/IV/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2006 rok
1524/07/V/O   zmiany zarządzenia nr 1018/07/IV/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2006 rok
 

2007-04-03:
 
1525/07/V/U   Akceptacji zmiany treści umowy KB/763/UI/271/W/2006 na wykonanie robót budowlanych na zadaniu: „Modernizacjja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie – II etap( dalba)
1526/07/V/P    zmiany zarządzenia nr 1422/07/V/P dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na organizację III Gdyńskich Targów Aktywnej Rehabilitacji
1527/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie analizy i projektu w zakresie elektroenergetyki do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek i Leszczynki, rejon ulic Orlicz - Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego
1528/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie analizy ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
1529/07/V/U   uregulowania należności za umieszczenie w pasie drogowym ul. Wielkokackiej urządzeń kanalizacji deszczowej
1530/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na robotę budowlaną polegającą na usunięciu awarii sieci kanalizacji deszczowej w ul. Morskiej
1531/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na robotę budowlaną polegającą na usunięciu awarii sieci kanalizacji deszczowej w ul. Chwaszczyńskiej, Olkuskiej i Wieluńskiej
1532/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na zaopatrzenie w wodę polany – miejsca organizacji imprez plenerowych na terenie Parku Kolibki
1533/07/V/R   określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w ośrodkach wsparcia działających na terenie miasta Gdyni
1534/07/V/O   wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania „Wystawka wiosenna 2007 – zbiórka odpadów wielkogabarytowych”
1535/07/V/O   dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników Pomorskiego festiwalu Piosenki Kaszubskiej
1536/07/V/O   dofinansowania dla I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego kosztów pobytu uczniów i opiekunów z Gimnazjum z Getyngi
1537/07/V/O   dofinansowania VIII Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych organizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy nr 1
1538/07/V/O   dofinansowania zakupu nagród oraz organizacji Przeglądu Piosenki Popularnej POP CIS organizowanego przez Zespół Szkół nr 9
1539/07/V/O   dofinansowania wyjazdu uczniów Zespołu Szkół nr 12 do szkoły w Aalborgu
1540/07/V/O   dofinansowania wyjazdu uczniów Technikum Transportowego na Turniej Wojewódzki Siatkówki Chłopców
1541/07/V/O   dofinansowania X Zawodów Komputerowych Młodzieży Szkół Podstawowych o Mistrzostwo Gdyni organizowanych przez Gimnazjum nr 1
1542/07/V/O   dofinansowania zakupu nagród dla uczestników X Małego Gdyńskiego Forum Szkolnych Zespołów Teatralnych organizowanego przez Szkołę podstawową nr 17
1543/07/V/O   zmiany zarządzenia nr 248/06/IV/O dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie usługi i udzielenia praw do używania systemu „Obowiązek nauki” i programu „Sekretariat” oraz szkolenia pracowników w ramach obsługi systemu
1544/07/V/M  udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EKO Dolina Sp. z o.o. w Łężycach
1545/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Kopernika 7
1546/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1547/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1548/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1549/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1550/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1551/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1552/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1553/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1554/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1555/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1556/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1557/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1558/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1559/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1560/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1561/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1562/07/V/M  ustalenia warunków przetargu ustnego ograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego – garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Zgody
1563/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej
1564/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Dachnowskiego
1565/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Władysława IV
1566/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Władysława IV
1567/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sochaczewskiej
1568/07/V/M  wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego położonego przy ul. Warszawskiej 76
1569/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 3991/03/IV/M dotyczącego utworzenia Zespołu ds. negocjacji warunków nabycia nieruchomości
1570/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na promocję radiową imprez i wydarzeń z miejskiego kalendarza imprez
1571/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na produkcję bilboardu reklamowego dla potrzeb emisji telewizyjnej
1572/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego na usługę tłumaczenia przysięgłego
1573/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
1574/07/V/O   powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone dla otwartego konkursu dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych
1575/07/V/M  udziału Gminy Gdynia a II edycji Konkursu Europejskiej Nagrody Przedsiębiorczości
1576/07/V/M  pokrycia części kosztów kampanii reklamowej Konkursu „Gdyński Biznesplan 2007”
1577/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup druków ścisłego zarachowania do wydawania licencji transportowych w 2007 r
1578/07/V/S   wyrażenia zgody na naprawę ekspresu do kawy
1579/07/V/S   uregulowania opłaty związanej z wymianą dowodu rejestracyjnego samochodu służbowego Straży Miejskiej
1580/07/V/S   wyrażenia zgody na ubezpieczenia centrali telefonicznej
1581/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup sortów mundurowych dla pracowników Straży Miejskiej
1582/07/V/U   przeprowadzenia „Przeglądu małych form teatralnych poświęconych ekologii, środowisku i jego ochronie”
1583/07/V/S   remontu pomieszczenia przeznaczonego na stanowisko kasowe na Sali Mieszkańców u Urzędzie Miasta Gdyni
1584/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chwarznieńskiej
1585/07/V/M  wszczęcia postępowania na zamówienie publiczne dotyczące ogólnopolskiej promocji miejskiego kalendarza imprez Gdynia 2007 w dodatku gazety Echo Miasta „Lato w tym roku zaczyna się w Gdyni”
1586/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie koncepcji i projektu budowlanego oraz wykonawczego oświetlenia odcinka ulicy Żeliwnej
1587/07/V/R   wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni”./
1588/07/V/R   przygotowania założeń do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni”
1589/07/V/K   kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
1590/07/V/O   wyrażenia zgody na wykonanie „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami” oraz „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska”
1591/07/V/M  Objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. Z o.o
1592/07/V/K   zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007
1593/07/V/K   zmiany zarządzenia prezydenta miasta nr 1017/07/V/K z 13.02.2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na rok 2007
1594/07/V/O   zmiany zarządzenia nr 1416/07/V/O w sprawie powołania komisji konkursowych dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektorów gdyńskich przedszkoli
1595/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót rozbiórkowych domu jednorodzinnego przy ul. Rungurska 6 w ramach zadania pn. „Droga Różowa IV”
1596/07/V/U   zmiany umowy nr KB/923/UK/57/W/2006 dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej remontu kładki dla pieszych nad torami PKP i ul. J. Wiśniewskiego przy przystanku SKM Gdynia Stocznia oraz upoważnienia do podpisania aneksu nr 1 do powyższej umowy
1597/07/V/U   zlecenia w trybie zamówienia do 6.000 EUR wykonania ewidencji wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ul. Wiśniewskiego przy ul. Energetyków i upoważnienia do podpisania umowy
1598/07/V/U   zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy pętli autobusowej w rejonie ulic Jana z Kolna, Wendy, Portowej i Pl. Kaszubskiego
1599/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 1246/07/V/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu nasadzeń zamiennych na terenie Technikum Transportowego w Gdyni
1600/07/V/U   wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy ciągu pieszego z kładką dla pieszych nad torami PKP i SKM łączącego ul. Łużycką z Aleją Zwycięstwa
1601/07/V/U   unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy kanałów deszczowych w ulicach Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego przed wylotem do Potoku Kolibkowskiego
1602/07/V/U   wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy kanałów deszczowych w ulicach Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego przed wylotem do Potoku Kolibkowskiego
1603/07/V/U   zmiany składu sądu konkursowego na wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni
1604/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie prac saperskich /sprawdzenie terenu/ na przebiegu Trasy Kwiatkowskiego
1605/07/V/P    organizacji festynu kulturalno-rekreacyjnego z okazji święta 3 Maja na terenie Źródła Marii – Wielki Kack /za obwodnicą Trójmiasta/ w dniu 3 maja 2007 roku
1606/07/V/P    powołania komisji oceniającej oferty złożone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania „Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich”
1607/07/V/P    wprowadzenia zmian do umowy na realizację zadania publicznego „Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich”
1608/07/V/P    organizacji w Gdyni wydarzenia integracyjnego pod nazwą „Międzynarodowy Dzień Sąsiada”
1609/07/V/S   wyrażenia zgody na użycie w logo Komendy Garnizonu Gdynia wizerunku herbu miasta Gdyni
1610/07/V/S   udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej usługi opieki autorskiej nad systemem informatycznym TRAWERS /ST-środki trwałe, PM-system budowania raportów
1611/07/V/S   akceptacji aneksu nr 1/2007/ do umowy nr SK/426/SI/8-W/2006 na świadczenie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego kas rejestrujących
1612/07/V/P    konfiguracji oprogramowania systemu „Cobra”

____________________________________________

INTERPELACJE:

1.        [13] – 29.03.07. – radny Arkadiusz Gurazda – w sprawie powstania w Gdyni zespołu szkół muzycznych I i II stopnia – odpowiedź 06.04.07.
2.        [14] – 29.03.07. – radny Rafał Geremek – w sprawie remontu ulicy Komandorskiej – odpowiedź 11.04.07.
3.        [15] – 29.03.07. – radny Rafał Geremek – w sprawie przesunięcia przejścia dla pieszych bliżej ul. Płka Dąbka i gen. Wł. Sikorskiego – odpowiedź 12.04.07.
4.        [16] – 29.03.07. – radny Rafał Geremek – wniosek w sprawie zamieszczania na stronach internetowych treści interpelacji.
5.        [17] – 29.03.07. – radny Marcin Horała – w sprawie akcji informacyjnej przed wyborami do rad dzielnic – odpowiedź 02.04.07.
6.        [18] – 29.03.07. – radny Marcin Horała – w sprawie zasad utrzymania zieleni miejskiej – odpowiedź 11.04.07
7.        [19] – 29.03.07. – radny Marcin Horała – w sprawie zagospodarowania terenu pod Estakadą Kwiatkowskiego przy ul. Morskiej – odpowiedź 11.04.07
8.        [20] – 29.03.07. – radny Marcin Horała – w sprawie postulatów mieszkańców zgłoszonych na łamach „Gazety Wyborczej” – odpowiedź 11.04.07.
9.        [21] – 29.03.07. – radny Marcin Horała – w sprawie mapy hałasu w Gdyni oraz ekranów ochronnych przy ul. Skarbka – odpowiedź 12.04.07
10.     [22] – 29.03.07. – radny Bogdan Krzyżankowski – w sprawie stacji telefonii komórkowej – odpowiedź 11.04.07
11.     [23] – 29.03.07. – radny Paweł Stolarczyk – apel o powołanie zespołu ds. ustalenia losu ofiar oraz strat materialnych miasta Gdyni powstałych w związku z okupacją niemiecką 39-45.
_________________________________________

STALE TERMINY POSIEDZEN KOMISJI RADY:
 
Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień przed sesją, godz. 15.00
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - wtorek, godz. 17.00
Komisja Kultury - środa, tydzień przed sesją, godz. 16.15
Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00
Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień przed sesją, godz. 16.00
Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 16.30
Komisja Statutowa - poniedziałek, tydzień przed sesją, godz. 16.30
Komisja Strategii - wtorek, tydzień przed sesją, godz. 16.30
Komisja Zdrowia - środa, tydzień przed sesją, godz. 17.00
______________________________________________

INFORMACJA O TERMINACH POSIEDZEN KOMISJI RADY:

Komisja Budżetowa:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 18.04., godz. 15.00, s. 105
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej: 17.04., godz. 17.00
Komisja Kultury:
Komisja Oświaty: 18.04., godz. 14.00
Komisja Rewizyjna:
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:  19.04., godz. 16.00
Komisja Sportu i Rekreacji: 24.04., godz. 16.00, GOSiR
Komisja Statutowa: 16.04., godz. 16.00
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: 18.04., godz. 17.00, s. 105
_____________________________________________

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 13.04.2007
Data udostępnienia informacji: 27.04.2007
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2020 13:55 Korekta Dorota Nelke