Biuletyn Informacyjny Rady Miasta Nr 07

Nr 07
28 marca 2007 roku
Nakład 60 egz.

____________________________________________________________________________________________________
                       
Zamknięto 28.03.07, godz. 08.15.
 

INFORMACJE O PRACY KOMISJI RADY MIASTA:

Komisja Samorzadnosci Lokalnej i Bezpieczenstwa – 2 marca:
 
Posiedzenie odbyło się w Miejskiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej. Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji Stanisław Borski, który serdecznie przywitał gospodarzy: komendanta Miejskiego K. Markiewicza, z-ce komendanta Miejskiego M. Mendyka, z-ca komendanta J. Niewęgłowski, naczelnika wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Z. Kobylińskiego, kierownika referatu w wydziale ZKiOL Z. Bizewskiego oraz członków komisji.

Po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia:
1.        informacja nt. pracy wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta,
2.        dyskusja na temat sprawozdania z pracy Państwowej Straży Pożarnej
w 2006r.,
3.        zwiedzanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego,

ad. 1
Naczelnik wydziału Z. Kobyliński zapoznał członków komisji z zadaniami wydziału:
Wydział prowadzi sprawy wynikające z ustawy o stanie klęski żywiołowej oraz związane z organizowaniem, kierowaniem i koordynacją realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje i podmioty gospodarcze, inne jednostki organizacyjne a także organizacje, działające na terenie miasta, których celem jest ochrona ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej i dóbr kultury oraz udzielanie pomocy poszkodowanym, a w szczególności:

1)       planowanie realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej,

2)       przygotowanie i kierowanie formacjami obrony cywilnej,

3)       przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania; współpraca z ZintegrowanymSystemem Ratownictwa,

4)       opracowywanie planu obrony cywilnej oraz nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych

5)       organizowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej, a także szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,

6)       monitorowanie, określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub spowodowanych siłami natury oraz planowanie zapobiegania tym zagrożeniom na administrowanym terenie,

7)       opracowywanie procedur postępowania, określanie składu zespołu reagowania w zależności od zaistniałego zagrożenia oraz organizowanie pracy Centrum Zarządzania Kryzysowego;

7a) organizowanie pracy Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz działającego w jego

 ramach Centrum Powiadamiania Ratunkowego203;

8)       współdziałanie ze służbami, inspekcjami, strażami i wydziałami UM w zakresie przeciwdziałania zjawiskom noszącym znamiona przekształcania się w stan kryzysowy;

9)       ustalanie zadań z zakresu obrony cywilnej instytucjom, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym na terenie miasta,

10)    dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć, zmierzających do pełnej realizacji zadań,

11)    planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,

12)    planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej,

13)    koordynowanie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

14)    wydawanie w imieniu prezydenta miasta decyzji administracyjnych dotyczących dopuszczenia strzelnic sportowych do użytkowania oraz zatwierdzania ich regulaminów,

15)    wykonywanie zadań z zakresu przepisów dotyczących ochrony przed powodzią oraz suszą.

Członkowie komisji interesowali się również opinią wydziału nt. monitoringu Miasta.

Po dyskusji przewodniczący komisji podziękował naczelnikowi Z. Kobylińskiemu oraz Zb. Bizewskiemu za zapoznanie członków komisji z zakresem działania Wydziału.

Następnie poprosił gospodarzy: komendanta Miejskiego PSP K. Markiewicza, z-cę komendanta Miejskiego PSP M. Mendyka, z-ca komendanta J. Niewęgłowskiego o przedstawienie sprawozdania z pracy gdyńskiej Straży Pożarnej w 2006r.

Ad. 2
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej K. Markiewicz omówił:

Stan bezpieczeństwa pożarowego w Gdyni a w tym:

- działalność kontrolno-rozpoznawcza
-       ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego
-       obiekty użyteczności publicznej
-       obiekty zamieszkania zbiorowego
-       obiekty mieszkalne
-       obiekty produkcyjno-magazynowe
-       wykaz zakładów z substancjami niebezpiecznymi
-       odbiory obiektów
-       działania nakazowo-egzekucyjne
-       monitoring pożarowy
-       inna działalność w zakresie zapobiegania pożarom

oraz
działalność operacyjna;
struktura zatrudnienia;
wyposażenie w sprzęt;
działalność kwatermistrzowska;
natomiast na zakończenie przedstawił wnioski i kierunki działań na 2007 rok oraz sformułowano wnioski dla komisji Samorządności Lokalnej i bezpieczeństwa RMG na 2007r.:

1.        Poprawa przygotowania do działań związanych z ratownictwem drogowym ( ze względu na rozwój sieci drogowej i budowę autostrady ):

-          zakup sprzętu do ratownictwa drogowego; narzędzia hydrauliczne do uwalniania osób znajdujących się w pojeździe,

-          współpraca w programie Gambit -bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

-          nabór do pracy kandydatów z wykształceniem ratownika medycznego,

2.        Dalsze kontynuowanie akcji „Tlenek węgla -cichy zabójca ” przed zimą 2007/08. Utrzymanie sponsora „strategicznego” tj. władz samorządowych.

3.        Dalsze kontynuacja w wybranych szkołach akcji „Bezpieczne życie”, z wykorzystaniem pozyskanych materiałów dydaktycznych.

4.        Wypracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju MCPR w Gdyni w oparciu o nową Ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym .

5.        Wypracowanie i ewentualne wdrożenie Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta w oparciu o pomieszczenia MCPR w Gdyni.

Przewodniczący komisji podziękował za omówienie (wcześniej dostarczonego w formie elektronicznej członkom komisji) sprawozdania z pracy KM PSP. Następnie w trakcie dyskusji radny A. Gurazda zwrócił się o opinię Straży w sprawie drogi dojazdowej w dzielnicy Pustki Cisowskie gdzie dojazd samochodów odbywa się przez most: czy tam nie należałoby wybudować alternatywnego dojazdu?

K. Markiewicz stwierdził, że taka droga p. poż powinna rzeczywiście powstać w tym rejonie. Radny A. Gurazda upewnił się, że rzeczywiście komendant Straży Pożarnej taką potrzebę widzi? K. Markiewicz potwierdził taką konieczność choć stwierdził, że na samym moście ruch odbywa się swobodnie i dodał, że nie orientuje się do kogo powinien należeć następny ruch w tej sprawie. A. Gurazda podziękował za odpowiedź.

        W dalszym ciągu posiedzenia radni interesowali się Ochotniczą Strażą Pożarną na Wiczlinie. Poza tym radny M. Horała interesował się terenem po b. Polifarbie. Komendant poinformował, ze właścicielem tego jest „Orlen” i im jako właścicielowi komendant PSP zlecił zabezpieczenie tego terenu (odpowiedź na interpelacje radnego M. Horały komendant przekazał do wydziału Ochrony Środowiska).

        Po dyskusji przewodniczący komisji poprosił komendant K. Markiewicza i naczelnika Z. Kobylińskiego o zapoznanie z działalnością Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Ad. 3
Do zadań Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, jako zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych, należy przyjmowanie zgłoszeń o zagrożeniach, zapewnienie dysponowania do zdarzeń (zagrożeń) niezbędnych sił i środków zgodnie z przyjętymi procedurami, ocena gotowości systemu ratowniczego do podjęcia działań ratowniczych oraz konieczności wspomagania systemu ratowniczego poprzez wprowadzanie stanów podwyższonej gotowości, alarmowanie oraz uruchamianie sił ratowniczych z terenów sąsiednich, a w szczególności:
1)       monitorowanie występujących zagrożeń i prognozowanie rozwoju sytuacji;
2)       realizowanie procedur i programów reagowania kryzysowego w czasie trwania zagrożenia;
3)       podejmowanie działań ratowniczych wobec ludności, mienia i środowiska będących w stanie zagrożenia;
4)       współudział w opracowywaniu planu reagowania kryzysowego;
5)       inicjowanie polityki informacyjnej związanej z zagrożeniami;
6)       uczestniczenie w koordynacji działań ratowniczych i porządkowo - ochronnych;
7)       rozbudowa, modernizacja, utrzymanie i konserwacja systemu monitoringu wizyjnego Miasta;
8)       przygotowywanie, organizacja szkoleń i treningów Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego;
9)       opracowywanie raportów o stanie bezpieczeństwa w mieście;
10)    współudział w przygotowywaniu warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej;
11)     wypracowywanie strategii rozbudowy, modernizacji i utrzymania Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego;
12)    współpraca i nadzór w przedmiocie swojej działalności z służbami, inspekcjami strażami i jednostkami organizacyjnymi Miasta.

Na zakończenie posiedzenia członkowie komisji zwiedzili pomieszczenia MC Powiadamiania Ratunkowego, które zlokalizowane jest na II piętrze w budynku komendy miejskiej PSP.

Na tym powieszenie zakończono.

Ustalono termin najbliższego posiedzenia na 22 marca br. godz. 16.00
______________________________________________
 
Komisja Kultury – 14 marca:
 
Posiedzenie otworzyła przewodnicząca komisji B. Łęgowska, która przywitała zaproszonych gości: teatrologa - profesora UG Jana Ciechowicza, skarbnika Miasta prof. K. Szałuckiego, naczelnika wydziału Kultury Włodzimierza Grzechnika, inspektora wydziału Kultury Cezarego Chludzińskiego oraz członków komisji, a następnie po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, zaproponowała przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokół został przyjęty bez zastrzeżeń.

W dalszym ciągu posiedzenia przewodnicząca zaproponowała porządek:
1.        opiniowanie kandydatur do nagrody Prezydenta Miasta z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru,
2.        dyskusja nad kandydaturami do Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta „Galion Gdyński”,
3.        dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2006 w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – ref. Skarbnik Miasta
4.        sprawy wniesione i wolne wnioski.

Ad. 1
Przewodnicząca komisji B. Łęgowska zapoznała z treścią pism, które wpłynęły od dyrektorów gdyńskich Teatrów na ręce naczelnika wydziału Kultury z propozycjami kandydatów do nagrody prezydenta Miasta z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.
Następnie B. Łęgowska zwróciła się do prof. J. Ciechowicza o ocenę zaproponowanych kandydatur i ewentualnie podanie innych, godnych nazwisk za zauważalne kreacje w roku 2006 r.

Po dyskusji w drodze głosowania członkowie komisji zaproponowali niżej wymienionych artystów:
·          Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej:
1.        Jarogniew Dąbrowski, skrzypek
Za precyzje w wyznaczaniu rytmów spektaklu oraz stworzenie niezwykłej atmosfery, podkreślającej walory przedstawień, za profesjonalizm, zaangażowanie i pracowitość,
2.        Rafał Ostrowski, aktor
Za najlepszą męską kreacje aktorską (Perukia w musicalu „Kiss Me, Kate”) oraz za ogrom włożonej pracy w przygotowanie roli zarówno w języku polskim jak i angielskim,
3.        Renata Gosławska,
Za umiejętność stworzenia niesamowitej, wywołującej napięcie i zmuszającej do empatii atmosfery podczas spektaklu Błogosławieni – Pieśni Gospel, za prace przy spektaklu „Kiss Me, Kate” – przygotowanie wokalne zarówno w wersji polskiej jak i anglojęzycznej, jak również za unikatowe połączenie subtelności i niewinności kreowanej postaci – Bianca w musicalu Kiss Me Kate.

·          Teatr Miejski im W. Gombrowicza:
·          Elżbieta Mrozińska, aktorka
Stworzyła wiele wybitnych kreacji jednak jej dwie ostatnie role zasługują na szczególną uwagę dowodząc wszechstronności i niezwykłej umiejętności wcielenia się w skrajnie odmienne postaci. Jako Markiza de Merteuil w „Niebezpiecznych związkach” oraz w „Braciach K” wcielając się w trzy role męskie: Ratkina, Smierdiakowa oraz w najbardziej kontrowersyjną: Diabła.
·          Tadeusz Smolicki, scenograf
Autor i oprawy scenograficznej do wielu przedstawień Teatru Miejskiego nadaje im oryginalną, rozpoznawalną formę plastyczną budując niezwykły nastrój i w sposób charakterystyczny oddając ich specyfikę. W sezonie 2006/2007 zaprojektował scenografie do spektaklu „Wariat i zakonnica”.
·          Rafał Kowal, aktor
Ostatnio znany widzom Teatru Miejskiego z roli pisarza Nikosa w musicalu „Zorba”, ale na szczególną uwagę zasługuje jego rola w „Bracach K” gdzie stworzył oszczędnymi ale sugestywnymi środkami postać średniego brata Iwana.

Naczelnik wydziału Kultury W. Grzechnik poinformował, ze wręczenie nagród odbędzie się 23 marca br. o godz. 14.30 w Teatrze Miejskim.

Ad. 2
W dalszym ciągu posiedzenia członkowie komisji w drodze dyskusji ustalili listę kandydatów do Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta „Galion Gdyński”:
W kategorii Mecenat Kultury:
1.        Heinecken – Grupa Żywiec S.A. - za mecenat Festiwalu Open’er, który co roku podnosi swój poziom artystyczny i zdobywa coraz szersze uznanie w świecie muzycznym
W kategorii Upowszechnianie Kultury:
1.        Jacek Bunsch i Joanna Chojka - Puzyna za Festiwal Sztuk Współczesnych „RAPORT”
2.        Elżbieta Gwiazdorska za Literacka Nagrodę GDYNIA
3.        Małgorzata Ryś za Teatr JUNIOR, który prowadzi edukację teatralną wśród dzieci i młodzieży, uwrażliwiając młodych ludzi na sztukę
W kategorii Działalność Artystyczna:
1.        Sabina Bicz za kostiumy i scenografię do plenerowego spektaklu „ZORBA”
2.        Elżbieta Mrozińska za kreacje, które dowodząc wszechstronności i niezwykłej umiejętności wcielenia się w skrajnie odmienne postaci. Jako Markiza de Merteuil w „Niebezpiecznych związkach” oraz w „Braciach K” wcielając się w trzy role męskie: Ratkina, Smierdiakowa oraz w najbardziej kontrowersyjną: Diabła.
3.        Rafał Kowal za rolę pisarza Nikosa w spektaklu „Zorba” oraz kreację w „Braciach K” gdzie stworzył oszczędnymi, ale sugestywnymi środkami postać średniego brata Iwana. Krytycy zgodnie podkreślali niezwykłą trudność roli.

Ad. 3
Skarbnik Miasta prof. K. Szałucki zreferował wykonanie budżetu Miasta w 2006r. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Po dyskusji członkowie komisji sformułowali wniosek:
 Komisja Kultura Rady Miasta Gdyni pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Miasta w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2006r. oraz udzielono prezydentowi Miasta absolutorium za 2006r.
Wynik głosowania: 5/0/0.

Ad. 4
·          Naczelnik wydziału Kultury W. Grzechnik poinformował na temat prac związanych z otwarciem nowej siedziby Muzeum Miasta Gdyni oraz o projekcji filmu poświeconego prezydent Gdyni Franciszce Cegielskiej – 28 marca godz. 18.00 w Silver Screen,
·          Skarbnik Miasta K. Szałucki poinformował o przekazaniu dodatkowych środków na remont siedziby Teatru Miejskiego przy ul. Bema,
·          Ustalono termin następnego posiedzenia komisji Kultury: 27. marca, godz. 15.30, s. 105A. Kolejne: 11 kwietnia br. godz. 15.00. Będzie to posiedzenie wyjazdowe w Teatrze Muzycznym im. D. Baduszkowej lub w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni.
______________________________________________
 
Komisja Statutowa – 19 marca:

Porządek:
1.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji,
2.        Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006,
3.        Rozpatrzenie protestu wyborczego (wybory do rad dzielnic),
4.        Sprawy bieżące i wniesione.

Ad. 1
Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Ad. 2
Gościem komisji był skarbnik Miasta, prof. K.Szałucki. Zreferował on wykonanie budżetu miasta za rok 2006, ze szczególnym uwzględnieniem działu 750. Zadania zlecone wykonane zostały w 100%, zadania własne w 92,4%. Niektóre wydatki, w zakresie rzeczowym zrealizowane, kwotowo nie zostały wykonane (wydano mniej niż przewidywano). Następnie pan skarbnik odpowiadał na pytania członków komisji i wyjaśniał watpliwości.

Członkowie komisji zadawali pytania m.in. na temat promocji miasta. Postanowiono zaprosić na jedno z kolejnych posiedzeń naczelnika T.Banela i poprosić go o szersze omówienie zagadnień promocji.

Komisja opiniuje sprawozdanie w dziale 750 pozytywnie – 4/0/0.

Ad. 3
Gośćmi komisji byli: przewodniczący MKW mec. K.Czupreta i wiceprzewodniczący MKW, p. M.Szpaczyński. Mec. Czupreta udzielił informacji na temat zasad i trybu rozpatrzenia protestu wyborczego, złożonego przez p. M.Rutkowską (Witomino). Wyjaśnił, że protest nie może zostać uwzględniony z przyczyn formalnych – wpłynął po terminie. W przypadku protestów wyborczych decydujący o jego złożeniu jest moment wpłynięcia do organu wyborczego, a nie nadania na poczcie.

Komisja opiniuje protest negatywnie ze względów formalnych z prośbą, aby Przewodniczący Rady Miasta, do którego protest został zaadresowany, udzielił p. Rutkowskiej stosownej odpowiedzi – 4/0/0.

Komisja poruszyła również zagadnienia związane z lokalizacją siedzib wyborczych, z umiejscowieniem tablic ogłoszeniowych na wybory. Tablice (z płyty paździerzowej, demontowane po wyborach) są surogatem słupów ogłoszeniowych, których w mieście brakuje.

Komisja wnioskuje o ustawienie w każdej dzielnicy stabilnego, betonowego słupa ogłoszeniowego.

Ad. 4
W związku z szybką rozbudową układu komunikacyjnego Wiczlina zachodzi konieczność nadania nazwy tzw. ulicy średnicowej, łączącej Chwarznieńską z Chwaszczyńską. Dla ulicy tej przewidywano nazwę „ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego”. Komisja postanowiła przygotować stosowny projekt na kwietniową sesję Rady, z tym, że numeracja nowej ulicy ma być liczona od ul. Chwaszczyńskiej, aby za jakiś czas można ją było ewentualnie przedłużyć w obecną ul. Chwarznieńską.

Komisja zwróci się o opinię do Rady Dzielnicy Chwarzno Wiczlino, gdy ta się już ukonstytuuje.

Następne posiedzenie – 16 kwietnia, godz. 16.00.

______________________________________________
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 20 marca:

Porządek posiedzenia:
1.        Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na marcową sesję RMG.
2.        Omówienie sytuacji TBS.
3.        Sprawy wniesione.
4.        Ustalenie terminu i przedmiotu kolejnego posiedzenia

Ad 1.
Projekty dotyczące kwestii planistycznych omówili wiceprezydent Marek Stępa i naczelnik Biura Planowania Przestrzennego Marek Karzyński.
Poniższe numery projektów odpowiadają numeracji przyjętej w zaplanowanym porządku obrad.
4.4 – w spr. wezwania adwokata Jarosława Białkowskiego /.../ w spr. uchwalenia miejscowego planu zagosp. przestrz. części nadmorskiej dzielnicy Orłowo:
Jak wyjaśniał wiceprezydent, w przypadku przedmiotowego planu nie ma możliwości zastosowania rozwiązania, które nie wiązałoby się z ingerowaniem w czyjąś działkę.
W związku z uzyskaniem od naczelnika M. Karzyńskiego zapewnienia, iż właściciele uszczuplonej działki będą mieli możliwość postawienia budynku bliźniaczego, radny Ireneusz Bekisz stwierdził, iż w takiej sytuacji będzie głosował za przyjęciem projektu.
Wiceprezydent M. Stępa podkreślił, iż jakkolwiek motywy kierujące Państwem Skowron są zrozumiałe, to jednak proponowane rozwiązanie uznano za najwłaściwsze.
Opinia jednogłośnie pozytywna: 3 gł. za
4.5. – w spr. wezwania Teresy Strzelki do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego Uchwały Nr IV/4707 ...:
Wiceprezydent omawiając przesłanki wezwania przypomniał, iż Prezydent Miasta Gdyni przychylił się do wniosku Pani T. Strzelki polecając wykreślenie przedmiotowego obiektu z grupy B (obiekt o wartości historycznej). Z decyzją Prezydenta nie zgodził się konserwator podtrzymując swoją opinię, iż obiekt powinien być chroniony. Z uwagi na fakt, że konserwator był jedną z instytucji uzgadniających plan, niemożliwe było nieuwzględnienie jego stanowiska. W związku z powyższym obiekt przy ul. Popiela 12 został ostatecznie zaliczony do obiektów chronionych grupy B.
W związku z pytaniem radnego I. Bekisza pan M. Stępa wyjaśniał, iż gmina jest zobowiązana do wspierania finansowego jedynie tych obiektów, które są wpisane do rejestru zabytków, zaś do przedmiotowego obiektu zastosowana jest jedynie kategoria ochrony wprowadzana planem.
Wiceprezydent zaznaczył, iż autorom wezwania przysługuje prawo złożenia skargi do NSA w razie przyjęcia przez Radę Miasta Gdyni przedmiotowego projektu.
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
4.6. – w spr. uchwalenia miejscowego planu zagosp. przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie – rejon ul. Chabrowej i Jałowcowej:
Wiceprezydent M. Stępa przypomniał, iż przedmiotowy plan został sporządzony już kilka lat temu. Z uwagi na kwestie proceduralne (rozpatrywanie uwag, postępowanie sądowe) wymagane zgodnie z poprzednio obowiązującą ustawą, plan dopiero obecnie może być przyjęty przez RM.
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za
4.7. – w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack, obszaru dawnego POLIFARBU:
Jak informował naczelnik M. Karzyński, zmiany polegają na wprowadzeniu poprawek do wskaźników urbanistycznych.
Jak wyjaśniał wiceprezydent M. Stępa, zmiany wskaźników wynikają z analizy koncepcji architektonicznych dotyczących ewentualnych przyszłych inwestycji na przedmiotowym terenie.
Naczelnik M. Karzyński poinformował o nieuwzględnieniu jednej uwagi złożonej do projektu zmiany (jak w załączniku nr 2 do projektu).
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
4.8. – w spr. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu /.../ w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej w Gdyni:
Wiceprezydent M. Stępa przedstawiając przyczyny decyzji o przedłożeniu przedmiotowego projektu wyjaśniał, iż nabywca terenu objętego planem wskazał na kilka problemów jakie napotka realizacja jego zamierzeń inwestycyjnych, które - z punktu widzenia interesu Miasta – są zamierzeniami pożądanymi (dwukondygnacyjny parking na terenie sąsiadującym z halą widowiskowo - sportową). Prowadzone rozmowy z potencjalnymi inwestorami na terenach wokół hali wskazują, iż zamiar realizacji parkingu postrzegany jest przez nich bardzo pozytywnie.
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
4.9. – w spr. utworzenia jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni”:
Nadanie biuru statutusu jednostki budżetowej pozwoli – jak wyjaśniał wiceprezydent – na skuteczniejsze pozyskiwanie fachowców.
Jak zaznaczył p. M. Stępa, biuro nadal będzie prowadziło politykę zatrudniania absolwentów, ale potrzebni są też pracownicy już doświadczeni, których pozyskiwanie uniemożliwiał dotychczasowy status biura i związane z nim pole manewru w zakresie oferowanych wynagrodzeń.
W związku ze zwróceniem przez radnego B. Krzyżankowskiego uwagi na zapis w § 4 projektu wiceprezydent wyjaśnił, iż zapis związany jest z koniecznością zlecania wykonywania ekspertyz w wąskich specjalnościach, np. ekspertyz dot. akustyki.
Radny B. Krzyżankowski zapytał, czy nie byłoby bezpieczniejsze zlecanie wykonywania ekspertyz przez Prezydenta Miasta.
Wiceprezydent M. Stępa stwierdził, iż pomijając kwestię zaufania, biuro jest kontrolowane w zakresie finansowym. Proponowane rozwiązanie stanowi najkrótszą drogę do osiągania ostatecznego efektu.
Radny I. Bekisz dodał, że przecież to Miasto będzie decydowało o wysokości budżetu i wyraził przekonanie, że kontrola będzie z pewnością właściwa. Najważniejsze, zdaniem radnego, jest jak najszybsze sporządzanie planów.
Opinia pozytywna: 4 gł. za.
4.2. – w spr. zmiany Uchwały RMG /.../ w spr. uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2007:
Projekt przedstawił Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.
Radny I. Bekisz ponowił wniosek kierowany do wiceprezydenta M. Stępy, o przedstawienie wykazu wszystkich ulic, z którymi związane są zaplanowane środki budżetowe (patrz protokół komisji nr 3/07; pkt 2).
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie: 4 gł. za.
Poniższe projekty uchwał omówił wiceprezydent Bogusław Stasiak.
4.21 – w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości /.../ poł. przy ul. Adama Asnyka ...:
Opinia pozytywna: 2 gł. za; 2 gł. wstrzymujące się.
4.22 – w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości /.../ poł. przy ul. Rdestowej ...:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za
4.23 – w spr. wyrażenia zgody na nabycie /.../ nieruchomości przeznaczonych pod budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej ...:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za
4.24 – w spr. nieodpłatnego nabycia /.../ nieruchomości przy ul. Żelaznej 25:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za
4.25 – w spr. wyrażenia zgody na nabycie /.../ nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej ...:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za
4.26 – w spr. wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanej nieruchomości /.../ poł. przy ul. Rymarskiej 17- 19 ...:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za
4.27 – w spr. wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Orańskiej 18:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
4.13 – w spr. zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasta Gdyni”:
Proponowane zmiany omówiła wiceprezydent Ewa Łowkiel.
Radny B. Krzyżankowski zakwestionował zasadność umieszczenia w regulaminie zapisu dotyczącego „psów uznanych za rasy agresywne i ich mieszańców ...”. Nie jest np. możliwe, wg radnego, stwierdzenie, który pies jest już mieszańcem rasy agresywnej, a który jeszcze nim nie jest.
Projektu uchwały nie poddano pod głosowanie.

Ad 2.
Poza wiceprezydentem B. Stasiakiem o sytuacji TBS CZYNSZÓWKA mówili dyrektor TBS Krystyna Kołakowska i naczelnik wydziału budynków Roman Witowski.
Wiceprezydent rozpoczął od przedstawienia informacji na temat kształtowania się wysokości czynszu najmu na przestrzeni okresu funkcjonowania samorządu, w kontekście kolejnych regulacji ustawowych.
Kolejna informacja dotyczyła historii powstania TBS-ów w Polsce, przesłanek ich tworzenia, struktury kapitałowej.
TBS CZYNSZÓWKA funkcjonował w oparciu o wkład finansowy gminy, tj. 12 mln. zł. w postaci gruntu i 24 mln. zł. wkładu pieniężnego. Tym samym kapitał zakładowy wynosił 36 mln. zł. Drugim źródłem finansowania były środki Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Ponadto do dyspozycji spółki były wpłaty osób, które miały zamieszkać w mieszkaniach TBS. Istotą działalności spółki miało być budownictwo mieszkań na wynajem.
Wiceprezydent poinformował o grupach osób, których potrzeby mieszkaniowe miał zaspokoić TBS i o wkładach wnoszonych przez poszczególne grupy, w zależności od ich statusu. Zasób mieszkaniowy TBS podzielono na trzy części:
-          grupa „K” – osoby czekające w kolejce na mieszkania komunalne, z czynszem najmu w wys. 3 % wskaźnika odtworzeniowego;
-          grupa „L” – mieszkania pochodzące z losowania, z 4 % stawką czynszu;
-          grupa „P” – partycypacja finansowa, np. zakładów pracy – ten system z czasem zniesiono, zaś obecnie partycypantem może być osoba fizyczna, która z chwilą odejścia z TBS może żądać zwrotu wniesionych pieniędzy (zwaloryzowanych);
-          grupa „W” – program stworzony z chwilą rozpoczęcia wypowiadania umów lokatorom przez właścicieli kamienic prywatno – czynszowych (210 mieszkań)
-          podgrupy „Wa”, Wb” – 3 % wskaźnika odtworzeniowego oraz podgrupa „Wc” – 4 % wskaźnika i podgrupa „Wd” – partycypacja
Jak dalej informował wiceprezydent, TBS CZYSZÓWKA zrealizowało już 723 mieszkania. Dalsze 122 mieszkania oddane będą w budynkach obecnie realizowanych przy ul. Płk. Dąbka i 56 przy ul. Zbożowej.
Obecnie podejmowane decyzje na szczeblu ministra budownictwa oznaczają odejście państwa od wspierania budownictwa realizowanego przez TBS-y na rzecz budownictwa socjalnego.
Jak informowała pani K. Kołakowska, dla Gdyni obowiązuje obecnie wskaźnik średni wojewódzki, co spowodowało, iż dotacja z Krajowego Funduszu spadła z poziomu 70 % na 48 %. To z kolei spowodowało, iż obecna sytuacja TBS CZYNSZÓWKA jest bardzo trudna jeśli chodzi o możliwości kontynuowania procesu inwestycyjnego. Wymaga to podjęcia zasadniczych decyzji co do dalszego funkcjonowania TBS. Prawdopodobne jest, że funkcjonowanie TBS ograniczy się do działalności eksploatacyjnej.
W związku z wątpliwościami radnego I. Bekisza co do opłacalności korzystania z oferty TBS w sytuacji, gdy nie jest możliwy wykup mieszkań, dyrektor K. Kołakowska wyjaśniła, iż mieszkania TBS są szansą dla rodzin, które nie otrzymają kredytu u developerów. W roku 2006 chętnych było dużo więcej niż w poprzednich latach z uwagi na rosnące ceny mieszkań na rynku.
W związku z pytaniem radnego I. Bekisza o stopień zadłużenia najemców, pani K. Kołakowska poinformowa, iż osoby zadłużone stanowią od 4 do 5 % wszystkich lokatorów.
Wiceprezydent dodał, iż największe trudności z płatnościami odnotowuje się w grupie „K”, gdzie dodatkowo występuje zjawisko dewastacji mieszkań.
Odnosząc się do kwestii wykupu mieszkań wiceprezydent B. Stasiak wyjaśniał, iż program TBS od początku był programem budowania mieszkań na wynajem. Zakładano, iż w zasobie TBS występować będzie rotacja lokatorów, co w polskich warunkach okazało się założeniem błędnym (rotacja jest znikoma). Ponadto budynki TBS obciążone są hipoteką i dlatego nie może być mowy o uwłaszczeniu.
Na pytanie przewodniczącego komisji M. Horały, czy koszty samej eksploatacji zwracają się, wiceprezydent Stasiak odpowiedział twierdząco.
Na koniec wiceprezydent zwrócił uwagę, że TBS zobligowane jest do budowania wg standardów, łącznie z realizacją otoczenia budynków (infrastruktury). Zrealizowano 900 mieszkań, co – zważywszy na koszty – było największym przedsięwzięciem Miasta. Przez program przewinęło się 320 rodzin.
Radny B. Krzyżankowski zapytał, czy klientem TBS, w ramach grupy „W”, nie mogą zostać mieszkańcy ul. Orlicz Dreszera.
Wiceprezydent powtórzył, iż w obecnej sytuacji TBS nie jest w stanie kontynuować działalności inwestycyjnej. O kwestii mieszkańców Orlicz Dreszera zdecyduje się z chwilą stworzenia stosownego programu budownictwa.

Ad 3.
Radny Paweł Stolarczyk zwrócił się z prośbą do wiceprezydenta B. Stasiaka o wyjaśnienie sprawy Państwa Zofii i Jerzego Lechowiczów, którzy – jak dalej wyjaśniał pan Stolarczyk – zwrócili się do niego, jako radnego RMG, z interwencją.
Przedmiotem skargi była odmowa gminy wobec zgłoszonej przez pp. Lechowiczów chęci wykupu podnajmowanego od rodzeństwa Pani Z. Lechowicz mieszkania i spłaty ciążącego na lokalu zadłużenia. Państwo Lechowicz – jak dalej informował radny – płacili solidarnie połowę czynszu z w/w rodzeństwem, co jednak nie było zaksięgowane jako wpłata wniesiona przez nich, lecz przez rodzeństwo. Mimo to, w toczącej się sprawie sądowej zapadł wyrok zobowiązujący Państwa Z. I J. Lechowiczów do solidarnej spłaty zadłużenia.
Wobec powyższego radny P. Stolarczyk poprosił o wyjaśnienie, jaka była podstawa prawna wyżej wykazanych działań gminy (odmowa wykupu, spłaty zadłużenia i ignorowanie faktu wpłacania przez pp. Lechowiczów części czynszu).
Wiceprezydent B. Stasiak zobowiązał się do dostarczenia opisu przedmiotowej sytuacji wraz z ksero dokumentacji dotyczącej sprawy.

Ad 4.
Termin kolejnego posiedzenia: 17 kwietnia b.r.; godz. 17
Radny P. Stolarczyk wnioskował o zaproszenie na posiedzenie naczelnika wydziału spraw społecznych, celem zapoznania członków komisji z tematyką mieszkań socjalnych i komunalnych.
______________________________________________
 
Komisja Strategii – 20 marca:
 
Porządek posiedzenia:
1.        Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2006,
2.        Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 28 marca br.

Ad. 1
Gościem komisji był pan skarbnik prof. dr hab. K.Szałucki, który omówił wykonanie budżetu roku 2006 ze szczególnym uwzględnieniem dochodów własnych. Dyskutowano o dynamice wzrostu dochodów oraz o polityce inwestycyjnej miasta.
Komisja pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2006. Wynik głosowania – 5/0/2.
Komisja wnioskuje o udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium z wykonania budżetu 2006 roku. Wynik głosowania – 5/0/2.

Ad. 2
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawach:
1.              zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni Nr IV/44/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2007; - opinia pozytywna – 7/0/0
2.              wezwania adwokata Jarosława Białkowskiego – pełnomocnika Marii Skowron, Henryka Skowron, Edyty Skowron i Jolanty Skowron – Hanke do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr IV/47/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni; - opinia pozytywna – 4/0/1
3.              wezwania Teresy Strzelki do usunięcia naruszenia prawa, dotyczącego uchwały Nr IV/47/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni; - opinia pozytywna – 7/0/0
4.              uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, rejon ulic Chabrowej i Jałowcowej - opinia pozytywna – 6/0/1
5.              uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack, obszaru dawnego „Polifarbu”; - opinia pozytywna – 7/0/0. Komisja wnioskuje, aby do materiałów załączona została odpowiednia mapka.
6.              przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej w Gdyni - opinia pozytywna – 7/0/0
7.              utworzenia jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni”; - opinia pozytywna – 4/0/0
8.              ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki gdańskiej i Puckiej organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni – projekt zreferował dyrektor ZKM prof. dr hab. O.Wyszomirski. Ceny przewozów w tramwaju wodnym nie zmieniły się od ubiegłego roku. R. R.Geremek wnioskował, aby posłowie i senatorowie, którym na mocy przepisów ustawowych przysługuje bilet bezpłatny, ponosili jednak koszty manipulacyjne wydania tego biletu. Wniosek nie został poddany pod głosowanie. Opinia do projektu uchwały pozytywna – 7/0/0.
9.              zwolnienia z opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej; - opinia pozytywna – 7/0/0
10.           rozszerzenia cmentarza komunalnego; - opinia pozytywna – 7/0/0
11.           wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. aportem w postaci prawa własności nieruchomości; - opinia pozytywna – 7/0/0
12.           przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności Gminy Miasta Gdyni; - opinia pozytywna – 7/0/0
13.           wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Adama Asnyka w formie przetargu ustnego ograniczonego - opinia pozytywna – 7/0/0
14.           wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rdestowej w formie przetargu ustnego nieograniczonego; - opinia pozytywna – 7/0/0
15.           wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i tymczasowymi drogami gminnymi w rejonie ulic Stryjska – Przemyska - opinia pozytywna – 7/0/0
16.           nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Żelaznej 25; - opinia pozytywna – 7/0/0
17.           wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni rejon ulic Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej. - opinia pozytywna – 7/0/0
18.           wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rymarskiej 17 – 19 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - opinia pozytywna – 7/0/0
19.           wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Orańskiej 18; - opinia pozytywna – 7/0/0
20.           przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni; - opinia pozytywna – 7/0/0
21.           wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry. – opinia: 2/2/3. Komisja prosiła o informację, czy kasyno będzie posiadało odrębne wejście. Zdaniem członków komisji kasyno powinno się mieścić w odrębnym budynku.
______________________________________________

Komisja Zdrowia, Opieki Spolecznej i Rodziny – 21 marca:

Porządek:
1.         Przyjęcie porządku obrad.
2.         Przyjęcie protokółu z dnia 7.03.2007r.
3.         Zaopiniowanie projektów uchwał wnoszonych na VI sesję Rady Miasta Gdyni:
- druki 4.2 i 4.12 – ref. skarbnik K.Szałucki
- druk 4.3, 4.13 do 4.15 – ref. wiceprezydent E.Łowkiel
- druk 4.10 i 4.11 – ref. wiceprezydent M.Stępa
- druk 4.29 – ref. wiceprezydent B.Stasiak
4. Dyskusja na temat planu pracy Komisji Zdrowia na 2007rok.
5.                    Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.

Ad.1
Porządek został przyjęty.

Ad.2
Protokół został przyjęty bez uwag.

Ad.3
Poniższe projekty uchwał przedstawił skarbnik K.Szałucki, dot.:
4.2      zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni Nr IV/44/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2007;
opinia pozytywna – jednogłośnie 6 za
4.12        zmiany uchwały nr XLI/957/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa;
opinia pozytywna – jednogłośnie 6 za.
Poniższe projekty uchwał omówił dyrektor ZKM Gdynia Olgierd Wyszomirski, dot.:
4.10         ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki gdańskiej i Puckiej organizowanego przez Zarząd komunikacji Miejskiej w Gdyni
opinia pozytywna – jednogłośnie 6 za
4.11         zwolnienia z opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej;
opinia pozytywna – jednogłośnie 6 za.
Projekty uchwał (druk 4.3 i 4.13 do 4.15) omówiła szczegółowo wiceprezydent E.Łowkiel, dot.:
4.3      udzielenia pomocy finansowej dla SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Gdyni i SP ZOZ Szpitala Morskiego w Gdyni
opinia pozytywna – jednogłośnie 6 za
4.14 powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 14;
opinia pozytywna – jednogłośnie 6 za
4.13 zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasta Gdyni”
Przewodniczący B.Krzyżankowski miał zastrzeżenia do punktu 6 regulaminu paragrafu 1 uważając, iż zapis „Właściciele psów uznanych za agresywne i ich mieszańców, zobowiązani są do wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu” – jest niepotrzebny, bo problem leży w nie realizowaniu już istniejących, wystarczających przepisów. Proponowana zmiana jest zastąpieniem przepisu, którego nie umiemy wyegzekwować na przepis, który nie jest wykonalny. Straż Miejska nie dysponuje specjalistami mogącymi wypowiadać się co do rasy psów a taka ocena w stosunku do mieszańców w ogóle nie jest możliwa, dlatego interwencje będą mieć charakter czysto uznaniowy łatwy do podważenia. Proponowany zapis jest również niesprawiedliwy, bo każdy źle wychowany pies będzie agresywny, a każdy duży może być niebezpieczny. Do przedstawionego katalogu ras można by bez trudu dodać wiele innych nie mniej groźnych, a przecież główny problem nie dotyczy psów rasowych bo te przedstawiają dużą wartość materialną, więc nie są pozostawiane bez nadzoru. Aby móc wystąpić na wystawach wśród dużej ilości innych psów muszą przejść choćby podstawowe szkolenie, więc nie stanowią one większego zagrożenia niż te, które nie należą do grona psów rasowych. Radny B.Krzyżankowski głosował przeciw.
opinia pozytywna – 6/1/0.
4.15        powołania Rady Społecznej przy Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni;
Przewodniczący B.Krzyżankowski wstrzymał się od głosu.
opinia pozytywna – 6 /0/1.
Poniższy projekt uchwały przedstawił wiceprezydent B.Stasiak, dot.:
4.29        wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
Radny R.Geremek wyraził swój zdecydowany sprzeciw w kwestii przeniesienia lokalizacji kasyna gry do budynku w Centrum Gemini przy ul.Waszyngtona 21 w Gdyni stwierdzając, iż jest to miejsce szczególnie chętnie odwiedzane przez młodzież.
głosowanie – 1za/4 przeciw/1 wstrz.
Projekt wnoszony w trybie siedmiodniowym w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2006 roku.
Wiceprezydent E.Łowkiel wskazała na następujących realizatorów „Programu” , tj. OPiTU w tym Przychodnia Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych i Współuzależnienia oraz Poradnia Profilaktyki Uzależnień, placówki oświaty, Komenda Miejskiej Policji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Straż Miejska, kluby sportowe, służba zdrowia, organizacje pozarządowe.
Zwróciła uwagę na fakt, iż 2006 to pierwszy rok działania w ramach OPiTU Przychodnia Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych i Współuzależnienia ( była pewnym nowum na terenie Gdyni). Dzięki niej możliwa stała się pełna dostępność do różnych form terapii. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie finansowe usług przychodni – kontrakt z NFZ opiewa na kwotę 69 tysięcy złotych.
W trakcie dyskusji swoje uwagi wnieśli radny R.Geremek i radny A.Denis.
opinia pozytywna – jednogłośnie 7za.

Ad 4
Dyskusja n/t planu pracy została przełożona na następne spotkanie. Przewodniczący B.Krzyżankowski zaproponował by członkowie Komisji przygotowali na posiedzenie propozycje programowe.
Komisja ustaliła, że omawianie „Sprawozdania z wykonania budżetu na 2007r.” nastąpi 28 marca 2007r. po Sesji Rady.
Przewodniczący poinformował Komisję, iż na 11 kwietnia br. Komisja Zdrowia Rady Miasta Gdyni jest zaproszona do wizytacji Szpitala Morskiego (w godz.10.00 do 12.00).

______________________________________________
 
Komisja Oswiaty – 21 marca:

Porządek posiedzenia:
1.        Przyjęcie protokołu nr 6/07.
2.        Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu w roku 2006.
3.        Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na marcową Sesję RMG.
4.        Sprawy wniesione.
5.        Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
W posiedzeniu wzięli udział: wiceprezydent Ewa Łowkiel, skarbnik miasta Krzysztof Szałucki, naczelnik wydziału edukacji Krystyna Przyborowska oraz przedstawicielki branżowych związków zawodowych, pani Zdzisława Chacia i pani Grażyna Nowicka.

Ad 1.
W związku z brakiem uwag Przewodnicząca komisji, radna Mirosława Borusewicz, uznała protokół za przyjęty.

Ad 2.
Realizację budżetu za 2006 rok w dziale oświaty omówił p. Krzysztof Szałucki.
Współczynnik realizacji wydatków bieżących przekroczył 98 %, wydatków inwestycyjnych 86 % (część faktur spłynęła w styczniu). Ogółem realizacja całego budżetu oświaty ukształtowała się na poziomie 98 %.
W zasadzie wszystkie zadania nałożone na jednostki wykonawcze zostały zrealizowane. Budżet oświaty w ubiegłym roku był budżetem bardzo dynamicznym. Wydatki w oświacie charakteryzuje ścisłe dostosowywanie do rzeczywistych potrzeb związanych z utrzymaniem szkół i innych jednostek edukacyjnych oraz pracami remontowo – odtworzeniowymi.
W kwestii wydatków niezwykle istotne są źródła finansowania (strona dochodowa).
Odnosząc się do kwestii zarobkowania przez szkoły wiceprezydent E. Łowkiel stwierdziła, iż władze miasta stanowczo sprzeciwiają się takim sposobom zdobywania środków finansowych przez dyrektorów, które kłócą się ze statutową funkcją szkoły. Chodzi o to, aby pomieszczenia szkolne były wykorzystywane na inne funkcje w sposób racjonalny - tak, aby możliwe było w razie konieczności szybkie odzyskanie pomieszczeń na potrzeby edukacyjne.
Wiceprezydent wyraziła nadzieję, iż dojdzie kiedyś do określenia standardów w oświacie (także finansowych) i tym samym gmina nie będzie musiała dokładać do oświaty tyle pieniędzy co obecnie, a będzie mogła skupić się na określaniu hierarchii wartości i do tego dostosowywać swoją politykę dofinansowywania oświaty. Obecnie, aby standard gdyńskich szkół był przyzwoity, gmina musi dopłacać praktycznie do wszystkiego.
Gdynia – informowała dalej wiceprezydent – w sposób ciągły zabiega o pozyskiwanie dodatkowych środków na potrzeby edukacji.
Trudność konstruowania budżetu oświaty wynika m. in. z tego, iż potrzeby można określić dopiero z chwilą rozpoczęcia się roku szkolnego – jest to kwestia zdarzeń, których nie sposób przewidzieć – np. ile klas powstanie w danej szkole. Takie czynniki wpływają na to, iż budżet w dziale oświaty jest tak bardzo dynamiczny.
Komisja jednogłośnie (5 gł. za) pozytywnie zaopiniowała realizację budżetu w dziale oświaty.

Ad 3.
4.2. – w spr. zmiany Uchwały RMG /.../ w spr. uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2007:
Projekt przedstawił p. K. Szałucki.
Odnosząc się do pytania radnej Beaty Łęgowskiej, dotyczącego pochodzenia kwot wyszczególnionych w punkcie VI (czy podane kwoty są niewykorzystanymi środkami, wykazanymi w sprawozdaniu z realizacji budżetu 2006) skarbnik K. Szałucki wyjaśnił, iż w budżecie nie można zapisywać zadań niezrealizowanych w poprzednim roku, o ile dana jednostka o to nie wystąpi, a Prezydent tego nie zaakceptuje. Niewykorzystane środki rozdziela się na realizację nowych zadań. Wyjątek stanowią tu jedynie Rady Dzielnic.
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.
4.16 – w spr. zmiany nazwy Kolegium Miejskiego w Gdyni:
Jak wyjaśniała wiceprezydent, do nazwy dodano człon o brzmieniu: Centrum Kształcenia Ustawicznego, celem uczynienia nazwy czytelniejszą dla pracowników oświaty.
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.
4.17 – w spr. zmiany treści Uchwały /.../ w spr. ustalenia opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe ...:
Projekt omówiła wiceprezydent Ewa Łowkiel.
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.
4.13 – w spr. zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasta Gdyni”:
Radna M. Borusewicz postulowała, aby regulamin był możliwie najszerzej upubliczniony.
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.
Aneks do porządku obrad VI Sesji RMG: projekt uchwały w spr. przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2006 r.:
Jak informowała wiceprezydent E. Łowkiel, przedmiotowy raport sporządzony został na podstawie wielu sprawozdań stosownych jednostek, przy czym wykorzystany został przede wszystkim materiał informacyjny Policji i sprawozdania placówek zdrowia zajmujących się leczeniem osób uzależnionych.
Wiceprezydent przedstawiła treść raportu podkreślając, iż zawiera on dane z jednego roku, których nie można jeszcze do niczego odnieść, ponieważ tego rodzaju dokument powstał po raz pierwszy.
Omawiając część raportu dotyczącą działalności informacyjnej wiceprezydent poinformowała o zamiarze dostarczenia do wszystkich szkół ankiet związanych z problemem narkomanii i zamiarze zobligowania dyrektorów szkół do przeprowadzania tego rodzaju ankiet raz w roku, celem uzyskania jak najbardziej wiarygodnych danych.
Na pytanie radnej B. Łęgowskiej, czy dane zawarte w sprawozdaniu obejmują także informacje zebrane od organizacji pozarządowych, wiceprezydent Łowkiel odpowiedziała, iż w sprawozdaniu odnotowana jest działalność świetlic socjoterapeutycznych, prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Podmiotem prowadzonym przez organizację pozarządową jest też Poradnia Profilaktyki Uzależnień.
Radna B. Łęgowska wyjaśniła, iż jej wątpliwości budzi informacja nt. liczby osób uzależnionych. O fakcie, że jest to liczba zaniżona świadczy chociażby informacja policji nt. ilości przechwytywanych narkotyków. W tym kontekście jest więc prawdopodobne, że organizacje pozarządowe mają kontakt z liczbą osób nieodnotowaną w raporcie.
Wiceprezydent E. Łowkiel stwierdziła, iż szereg osób uzażnionych to tzw. ukryci narkomani, których nie sposób zidentyfikować.
Potwierdzając powyższe radna B. Łęgowska podkreśliła, iż niepokój budzi właśnie ta grupa osób, ponieważ osoby zgłaszające się do placówek chcą być uratowane.
Naczelnik K. Przyborowska zwróciła uwagę, że m. in. do takich nieujawnionych osób kierowane są działania o charakterze profilaktycznym.
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.

Ad 4.
Przewodnicząca komisji M. Borusewicz odniosła się do kwestii dalszej pracy nad zagadnieniami zgłoszonymi przez radnego M. Bzdęgę (protokół nr 6/07; pkt 4):
-          procedura likwidacji placówek oświatowych – wszystkie niezbędne czynności proceduralne zawarte są w ustawie o systemie oświaty;
-          dalsze plany co do likwidacji szkół – urząd nie tworzy planów likwidacji – decydują o tym najczęściej czynniki zewnętrzne;
-          sieć szkół – komisja zajmie się przedmiotowym problemem w okresie pracy nad przygotowaniem budżetu kolejnego roku;
-          remonty szkół - jak wyżej – w okresie pracy nad budżetem (komisja m. in. będzie wizytowała szkoły i przedstawiała stosowne wnioski)
Przewodnicząca M. Borusewicz zaproponowała zajęcie się przez komisję kwestią bezpieczeństwa w placówkach oświatowych (także w dzielnicach, w których placówki funkcjonują) w maju b.r.
Celem osiągnięcia jak najlepszych efektów pracy nad przedmiotowym problemem wskazane byłoby, zdaniem radnej Borusewicz, nawiązanie współpracy z Komisją Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa.

Ad 5.
Termin kolejnego posiedzenia: 18 kwietnia b.r.; godz. 14
_____________________________________________
Komisja Samorzadnosci Lokalnej i Bezpieczenstwa – 22 marca:
 
Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji Stanisław Borski, który serdecznie przywitał członków komisji i zaproszonych gości: Skarbnika Miasta – Krzysztofa Szałuckiego, wiceprezydent Miasta – Ewę Łowkiel, wiceprezydenta Miasta – Marka Stępę oraz naczelnika Biura Planowania Przestrzennego – Marka Karzyńskiego.

 Po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia:

1.      Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2006r. oraz zaopiniowanie wniosku absolutoryjnego dla prezydenta Miasta z wykonania budżetu w 2006r. głównie w zakresie bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2.      Zaopiniowanie uchwał na najbliższą sesje Rady Miasta:
4.2.                zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni Nr IV/44/07 w sprawie uchwalenia
 budżetu Miasta Gdyni na rok 2007;
4.4.                           wezwania adwokata Jarosława Białkowskiego – pełnomocnika Marii Skowron, Henryka Skowron, Edyty Skowron i Jolanty Skowron – Hanke do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr IV/47/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni;
4.5.                           wezwania Teresy Strzelki do usunięcia naruszenia prawa, dotyczącego uchwały Nr IV/47/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni;
4.6. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, rejon ulic Chabrowej i Jałowcowej;
4.7. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack, obszaru dawnego „Polifarbu”;
4.8. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej w Gdyni:
4.13. zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasta Gdyni”
4.14. powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 14;
4.15. powołania Rady Społecznej przy Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni;
4.18. rozszerzenia cmentarza komunalnego;
 4.28. przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni;
 4.29. wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.
5.        Sprawy wniesione i wolne wnioski oraz ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.

Ad. 1
·                     Gość komisji Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały:
4.2. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni Nr IV/44/07 w sprawie uchwalenia budżetu
 Miasta Gdyni na rok 2007;
4.28.                    przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni;
oraz omówił wykonanie budżetu Miasta w 2006r. w zakresie bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Po dyskusji radni zaopiniowali projekty uchwał:
4.2                    - 7/0/0;
4.28 – 7/0/0
oraz sformułowali wniosek do komisji Rewizyjnej;
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2006r. oraz wspólnej dyskusji ze Skarbnikiem Miasta Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu Miasta w 2006r. oraz udziela absolutorium prezydentowi Miasta za wykonanie budżetu w 2006r.
Wniosek podjęto jednomyślnie: 7/0/0.
·                     Wiceprezydent Miasta Bogusław Stasia zreferował projekt uchwały:
4.28 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry,
który po dyskusji członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie, jednomyślnie : 7/0/0.
Naczelnik Biura Planowania Przestrzennego zaprezentował i omówił następujące projekty uchwał:
4.4. wezwania adwokata Jarosława Białkowskiego – pełnomocnika Marii Skowron, Henryka Skowron, Edyty Skowron i Jolanty Skowron – Hanke do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr IV/47/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni;
4.5. wezwania Teresy Strzelki do usunięcia naruszenia prawa, dotyczącego uchwały Nr IV/47/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni;
4.6. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, rejon ulic Chabrowej i Jałowcowej
4.7. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack, obszaru dawnego „Polifarbu”;
4.8. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej w Gdyni
4.9. utworzenia jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni”,
które po dyskusji zaopiniowano:
4.4. - 6/0/0,
4.5. – 7/0/0,
4.6. - 7/0/0,
4.7. - 5/2/0,
4.8. - 7/0/0,
4.9. - 7/0/0.
·  Wiceprezydent Marek Stępa zreferował projekt uchwały 4.18. w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego, który po dyskusji zaopiniowano jednomyślnie pozytywnie: 7/0/0.
·  Wiceprezydent Ewa Łowkiel zreferowała trzy projekty uchwał w sprawie:
4.13. zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasta Gdyni”
4.14. powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 14;
 4.15. powołania Rady Społecznej przy Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni,
które po dyskusji zaopiniowano pozytywnie:
4.13.                                    – 6/0/1,
4.14.                                    – 7/0/0,
4.15.                                    – 6/0/0.

Ad. 5
Ustalono termin następnego posiedzenia na: 12 kwietnia br. godz. 16.00 – posiedzenie wyjazdowe do komendy Policji w Gdyni.
______________________________________________

ZARZADZENIA PREZYDENTA MIASTA w sprawach:

2007-03-20:
 
1365/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego na druk zaproszeń na gdyńską uroczystość upamiętniającą Światowy Dzień Ofiar Katynia
1366/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego na realizację koncertu poświęconego pamięci Papieża – Polaka
1367/07/V/P    zakupu książki pt. „Przez Syberię na Ziemię Gdańską”
1368/07/V/U   rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego
1369/07/V/U   rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny, rejon ulic Nowowiczlińskiej i Porazińskiej
1370/07/V/U   udzielenia zamówienia dodatkowego na wykonanie robót w ramach: „Osiedle Dąbrowa – ulica Lukrecjowa”
1371/07/V/U   akceptacji treści umowy KB/539/UI/174/W/2006 dotyczącej wykonania robót w ramach zadaniu: „Osiedle Dąbrowa – ulica Lukrecjowa”
1372/07/V/O   zawarcia porozumienia dotyczącego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w gimnastyce
1373/07/V/M  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na dostawę plotera szeroko formatowego
1374/07/V/M  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na dostawę gilotyny biurowej dla Wydziału Geodezji
1375/07/V/M  akceptacji trybu zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie remontu lokalu użytkowego położonego przy ul. Portowej 
1376/07/V/M  akceptacji trybu zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji lokalu położonego przy ul. Orłowskiej
1377/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Legionów
1378/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Morskiej
1379/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Pawiej
1380/07/V/M  ustalenia dozoru budynku mieszkalnego położonego przy ul. Partyzantów
1381/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1382/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1383/07/V/S   akceptacji aneksu nr 2/2007 do umowy SK/405/SI//6-W/2006 na zakup systemu elektronicznego zarządzania dokumentami, sprawami i procesami pracy dla Urzędu Miasta Gdyni
1384/07/V/S   wyrażenia zgody na wykonanie drzwi w Urzędzie Stanu Cywilnego
1385/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup opon do samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni
1386/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup akcesoriów samochodowych
1387/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup czajników
1388/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej – Plac Dworcowy
1389/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej
1390/07/V/M  wskazania osób upoważnionych do podpisania protokołu uzgodnień oraz umowy przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Żywicznej
1391/07/V/M  wskazania osób upoważnionych do podpisania protokołu uzgodnień oraz umowy przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Świętopełka
1392/07/V/M  zlecenia do kwoty 6.000 EUR na realizacje zadań związanych z promocją projektu „Droga Różowa IV etap – rozbudowa ulicy Lotników”
1393/07/V/S   wyrażenia zgody na zlecenie usługi przeprowadzenia dezynsekcji i deratyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miasta Gdyni
1394/07/V/M  ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej dla nieruchomości położonej przy ul. Podolskiej 10
1395/07/V/M  ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej dla nieruchomości położonej przy ul. Podolskiej 12
1396/07/V/M  ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej dla nieruchomości położonej przy ul. Podolskiej 14-16
1397/07/V/U   zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „Ułożenie nawierzchni z płyt żelbetonowych ul. Osada Rybacka i Grenadierów
1398/07/V/M  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
1399/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na udostępnienie planu Miasta Gdyni do wykorzystania w publikacjach promocyjnych Gdyni
1400/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na renowację szlaku turystyki pieszej – szlaku „Wejherowskiego” w granicach Miasta Gdyni
1401/07/V/S   zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 60.000 EUR na serwis i konserwację instalacji klimatyzacji i wentylacji w Urzędzie Miasta Gdyni
1402/07/V/U   wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę czyszczenia i konserwacji separatorów na terenie Miasta Gdyni
1403/07/V/M  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłaty notarialną oraz sądową
1404/07/V/M  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na adaptację – przebudowę pomieszczeń dla potrzeb Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego w budynku położonym przy Al. Zwycięstwa 96/98
1405/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wybór wykonawcy na wykonanie przyłącza wody dla Klubu Abstynenta „Krokus” położonego przy ul. Traugutta 9
1406/07/V/M  zakupu literatury fachowej i prenumeraty prasy i czasopism specjalistycznych 
1407/07/V/M  akceptacji treści umowy MG/8/MGG/8/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Chwaszczyńskiej
1408/07/V/M  zasad umieszczania szyldów i reklam na obiektach i terenach stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
1409/07/V/M  ustalenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przewidzianych do wynajęcia w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego
1410/07/V/M  ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego oraz ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żelaznej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
1411/07/V/M  ustalenia wykazu, wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego i warunków dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Alei Jana Pawła II, Bulwarze Nadmorskim, ul. Przebendowskich, ul. Zawiszy Czarnego. przeznaczonych do wydzierżawienia
1412/07/V/P    organizacji finału VIII edycji konkursu „Gdynia Bez Barier”
1413/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na umieszczenie reklamy Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2007 w miesięczniku FORBES
1414/07/V/O   udzielenia zamówienia publicznego na organizację zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy Pustki Cisowskie – Demptowo
1415/07/V/P    współorganizacji II edycji cyklu „Pilsner Urquell Jazz Starsi”
1416/07/V/O   powołania komisji konkursowych dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektorów gdyńskich przedszkoli
1417/07/V/O   wyrażenia zgody na dofinansowanie programu „Spotkanie z Morzem Bałtyckim” realizowanego przez Morski Instytut Rybacki
1418/07/V/O   zmiany umowy nr 20/D/JB/06z-2007 zawartej z Yacht Klub Polski Gdynia na realizację zadania „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2007 roku”
1419/07/V/O   dofinansowania przejazdu uczennic z zespołu tanecznego „Step by step” z Zespołu Szkół Nr 2 w Gdyni na II Międzynarodowe Mistrzostwa Warszawy Zespołów Cheerleaders
1420/07/V/M  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Górniczej w Gdyni
1421/07/V/M  wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia w sprawie zamiany części nieruchomości położonej przy ul. Redłowskiej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa położoną przy ulicy Wachowiaka
1422/07/V/P    udzielenia zamówienia na organizację III Gdyńskich Targów Aktywnej Rehabilitacji
1423/07/V/P    udzielenia zamówienia na promocję III Gdyńskich Targów Aktywizacji Rehabilitacji
1424/07/V/P    przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na „Wspieranie międzynarodowych staży i wymian mających na celu kontakt i budowanie relacji pomiędzy młodymi ludźmi z krajów byłego ZSRR z wyłączeniem Litwy, Rosji i Estonii a mieszkańcami Gdyni
1425/07/V/P    publikacji materiału informacyjnego Urzędu Miasta Gdyni o Międzynarodowym Dniu Sąsiada w gazetach dzielnicowych wydawnictwa „Sonic”
1426/07/V/U   zmiany treści zarządzenia nr 16947/06/IV/U prezydenta miasta Gdyni z 14 listopada 2006 r
1427/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla inwestycji: Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” Projekt: Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie – I etap /boksy/
1428/07/V/U   rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego powyżej 210.000 EUR w trybie konkursu na wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zadania „rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni”
1429/07/V/U   uregulowania należności za wydanie przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni postanowienia w sprawie uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „budowa odcinka ul. Spokojnej oraz przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od cmentarza do włączenia z ul. Wielkopolską w Gdyni”
1430/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 16867/06/IV/U prezydenta miasta Gdyni na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic: Alzackiej, Algierskiej i Afrykańskiej
1431/07/V/U   akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr KB/826/UI/292/W/2006 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ulicy Szturmanów i odcinka ul. Armatorów w Gdyni
1432/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 474/07/V/U w sprawie wykonania robót drogowych naprawczych realizowanych w trakcie realizacji zadania „ulica Świętojańska – pętla uliczna”
1433/07/V/U   wyrażenia zgody na zawarcie umowy cesji wierzytelności zgodnie z 19 pkt 2 umowy nr KB/178/UI/50/2007 zawartej z wykonawcą robót budowlanych objętych projektem „Droga Różowa IV etap – rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni”
1434/07/V/U   wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. „Utrzymanie i konserwacja koryt, rzek, potoków, rowów i stawów na terenie miasta Gdyni, podzielonego na dwa rejony w okresie kwiecień 2007 – marzec 2008 r”
1435/07/V/M  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
1436/07/V/M  uchylenia zarządzenia nr 14175/2006/IV/M prezydenta miasta Gdyni z 13 czerwca 2006 roku
1437/07/V/M  udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stoczni Gdynia S.A
1438/07/V/M  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowani Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Gdańsku
1439/07/V/M  uchylenia zarządzenia nr 17083/2006/IV/M prezydenta miasta Gdyni z 28 listopada 2006 r.
1440/07/V/M  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi, infrastrukturą i małą architekturą w Gdyni przy ul. Widnej 8
1441/07/V/M  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę inwestycji pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi, infrastrukturą i małą architekturą w Gdyni przy ul. Okrzei 22”
1442/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 16889/06/IV/M prezydenta miasta z 14 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia zasad struktury i wielkości wyłączeń ze sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy
1443/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników UM Gdyni w 2007 roku
1444/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników UM Gdyni w 2007 roku
1445/07/V/S   zmiany zarządzenia w sprawie przygotowywania i rozpatrywania projektów rozstrzygnięć przez prezydenta miasta Gdyni z udziałem kolegium prezydenta
1446/07/V/S   otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb UM Gdyni
1447/07/V/M  unieważnienia postępowania o zamówienia publicznego na wykonanie wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
____________________________________________
INTERPELACJE:
1.        Od czasu opublikowania poprzedniego numeru Biuletynu żaden z Radnych nie złożył interpelacji.
_________________________________________

STALE TERMINY POSIEDZEN KOMISJI RADY:

Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień przed sesją, godz. 15.00
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej -  wtorek, godz. 17.00
Komisja Kultury - środa, tydzień przed sesją, godz. 16.15
Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00
Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień przed sesją, godz. 16.00
Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 16.30
Komisja Statutowa - poniedziałek, tydzień przed sesją, godz. 16.30
Komisja Strategii - wtorek, tydzień przed sesją, godz. 16.30
Komisja Zdrowia - środa, tydzień przed sesją, godz. 17.00
______________________________________________

INFORMACJA O TERMINACH POSIEDZEN KOMISJI RADY:

Komisja Budżetowa:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej: 17.04., godz. 17.00
Komisja Kultury: 11.04., godz. 15.00
Komisja Oświaty: 18.04., godz. 14.00
Komisja Rewizyjna:
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa: 12.04., godz. 16.00
Komisja Sportu i Rekreacji:
Komisja Statutowa: 16.04., godz. 16.00
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: 11.04., godz. 10.00, Szpital Miejski
_____________________________________________
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 28.03.2007
Data udostępnienia informacji: 28.03.2007
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2020 14:02 Korekta Dorota Nelke