Biuletyn Informacyjny Rady Miasta Nr 06

Nr 06
19 marca 2007 roku
Nakład 60 egz.

____________________________________________________________________________________________________
                         
Zamknięto 19.03.07, godz. 11.40.

INFORMACJE O PRACY KOMISJI RADY MIASTA:

Komisja Kultury – 7 lutego:
Posiedzenie otworzyła przewodnicząca komisji B. Łęgowska, która przywitała zaproszonych gości: teatrologa - profesora UG Jana Ciechowicza, skarbnika Miasta prof. K. Szałuckiego, naczelnika wydziału Kultury Włodzimierza Grzechnika, inspektora wydziału Kultury Cezarego Chludzińskiego oraz członków komisji, a następnie po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, zaproponowała przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokół został przyjęty bez zastrzeżeń.

W dalszym ciągu posiedzenia przewodnicząca zaproponowała porządek:
1.        opiniowanie kandydatur do nagrody Prezydenta Miasta z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru,
2.        dyskusja nad kandydaturami do Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta „Galion Gdyński”,
3.        dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2006 w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – ref. Skarbnik Miasta
4.        sprawy wniesione i wolne wnioski.

Ad. 1
Przewodnicząca komisji B. Łęgowska zapoznała z treścią pism, które wpłynęły od dyrektorów gdyńskich Teatrów na ręce naczelnika wydziału Kultury z propozycjami kandydatów do nagrody prezydenta Miasta z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.
Następnie B. Łęgowska zwróciła się do prof. J. Ciechowicza o ocenę zaproponowanych kandydatur i ewentualnie podanie innych, godnych nazwisk za zauważalne kreacje w roku 2006r.

Po dyskusji w drodze głosowania członkowie komisji zaproponowali niżej wymienionych artystów:
·          Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej:
1.        Jarogniew Dąbrowski, skrzypek
Za precyzje w wyznaczaniu rytmów spektaklu oraz stworzenie niezwykłej atmosfery, podkreślającej walory przedstawień, za profesjonalizm, zaangażowanie i pracowitość,
2.        Rafał Ostrowski, aktor
Za najlepszą męską kreacje aktorską (Perukia w musicalu „Kiss Me, Kate”) oraz za ogrom włożonej pracy w przygotowanie roli zarówno w języku polskim jak i angielskim,
3.        Renata Gosławska,
Za umiejętność stworzenia niesamowitej, wywołującej napięcie i zmuszającej do empatii atmosfery podczas spektaklu Błogosławieni – Pieśni Gospel, za prace przy spektaklu „Kiss Me, Kate” – przygotowanie wokalne zarówno w wersji polskiej jak i anglojęzycznej, jak również za unikatowe połączenie subtelności i niewinności kreowanej postaci – Bianca w musicalu Kiss Me Kate.
·          Teatr Miejski im W. Gombrowicza:
·          Elżbieta Mrozińska, aktorka
Stworzyła wiele wybitnych kreacji jednak jej dwie ostatnie role zasługują na szczególną uwagę dowodząc wszechstronności i niezwykłej umiejętności wcielenia się w skrajnie odmienne postaci. Jako Markiza de Merteuil w „Niebezpiecznych związkach” oraz w „Braciach K” wcielając się w trzy role męskie: Ratkina, Smierdiakowa oraz w najbardziej kontrowersyjną: Diabła.
·          Tadeusz Smolicki, scenograf
Autor i oprawy scenograficznej do wielu przedstawień Teatru Miejskiego nadaje im oryginalną, rozpoznawalną formę plastyczną budując niezwykły nastrój i w sposób charakterystyczny oddając ich specyfikę. W sezonie 2006/2007 zaprojektował scenografie do spektaklu „Wariat i zakonnica”.
·          Rafał Kowal, aktor
Ostatnio znany widzom Teatru Miejskiego z roli pisarza Nikosa w musicalu „Zorba”, ale na szczególną uwagę zasługuje jego rola w „Bracach K” gdzie stworzył oszczędnymi ale sugestywnymi środkami postać średniego brata Iwana.
Naczelnik wydziału Kultury W. Grzechnik poinformował, ze wręczenie nagród odbędzie się 23 marca br. o godz. 14.30 w Teatrze Miejskim.

Ad. 2
W dalszym ciągu posiedzenia członkowie komisji w drodze dyskusji ustalili listę kandydatów do Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta „Galion Gdyński”:

W kategorii Mecenat Kultury:
1.        Heinecken – Grupa Żywiec S.A. - za mecenat Festiwalu Open’er, który co roku podnosi swój poziom artystyczny i zdobywa coraz szersze uznanie w świecie muzycznym

W kategorii Upowszechnianie Kultury:
1.        Jacek Bunsch i Joanna Chojka - Puzyna za Festiwal Sztuk Współczesnych „RAPORT”
2.        Elżbieta Gwiazdorska za Literacka Nagrodę GDYNIA
3.        Małgorzata Ryś za Teatr JUNIOR, który prowadzi edukację teatralną wśród dzieci i młodzieży, uwrażliwiając młodych ludzi na sztukę

W kategorii Działalność Artystyczna:
1.        Sabina Bicz za kostiumy i scenografię do plenerowego spektaklu „ZORBA”
2.        Elżbieta Mrozińska za kreacje, które dowodząc wszechstronności i niezwykłej umiejętności wcielenia się w skrajnie odmienne postaci. Jako Markiza de Merteuil w „Niebezpiecznych związkach” oraz w „Braciach K” wcielając się w trzy role męskie: Ratkina, Smierdiakowa oraz w najbardziej kontrowersyjną: Diabła.
3.        Rafał Kowal za rolę pisarza Nikosa w spektaklu „Zorba” oraz kreację w „Braciach K” gdzie stworzył oszczędnymi, ale sugestywnymi środkami postać średniego brata Iwana. Krytycy zgodnie podkreślali niezwykłą trudność roli.

Ad. 3
Skarbnik Miasta prof. K. Szałucki zreferował wykonanie budżetu Miasta w 2006r. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Po dyskusji członkowie komisji sformułowali wniosek:
 Komisja Kultura Rady Miasta Gdyni pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Miasta w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2006r. oraz udzielono prezydentowi Miasta absolutorium za 2006r.
Wynik głosowania: 5/0/0.

Ad. 4
·          Naczelnik wydziału Kultury W. Grzechnik poinformował na temat prac związanych z otwarciem nowej siedziby Muzeum Miasta Gdyni oraz o projekcji filmu poświeconego prezydent Gdyni Franciszce Cegielskiej – 28 marca godz. 18.00 w Silver Screen,
·          Skarbnik Miasta K. Szałucki poinformował o przekazaniu dodatkowych środków na remont siedziby Teatru Miejskiego przy ul. Bema,
·          Ustalono termin następnego posiedzenia komisji Kultury: 27. marca, godz. 15.30, s. 105A. Kolejne: 11 kwietnia br. godz. 15.00. Będzie to posiedzenie wyjazdowe w Teatrze Muzycznym im. D. Baduszkowej lub w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni.

______________________________________________
Komisja Rewizyjna – 9 lutego:
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz zaproszeni goście komisji: audytor Miejski Danuta Pietrzak, wiceprezydent Miasta Marek Stępa oraz naczelnik wydziału Inwestycji Teresa Horiszna.
Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji Marek Łucyk, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przywitał wszystkich i zaproponował porządek posiedzenia:
1.                            Informacja dot. biura audytu wewnętrznego w Mieście – ref. Audytor Wewnętrzny Danuta Pietrzak.
2.                            Informacja dot. procedury i zapisów prawa w sprawie wycinki drzew na terenie Miasta Gdyni (dodatkowo informacja dot. wycinki drzew w Gdyni, w dzielnicy Oksywie) – ref. wiceprezydent Miasta Ewa Łowkiel.
3.                            Informacja dot. inwestycji realizowanych w mieście – ref. wiceprezydent Miasta Marek Stępa.
4.                            Sprawy wniesione i wolne wnioski

Ad. 1
Gość komisji pani Danuta Pietrzak – audytor wewnętrzny poinformowała o warunkach wprowadzenia audytu w Urzędzie Miasta. Podczas dalszej dyskusji radni interesowali się procedurą pozyskiwania audytorów jak i przyszłościową sytuacją audytu w związku ze znowelizowana Ustawą o finansach publicznych. Niestety są trudność z pozyskiwaniem pracowników do biura audytu UM. Pani D. Pietrzak omówiła funkcjonowanie komórki audytu w Urzędzie Miasta Gdyni oraz zapoznała z obowiązkami audytora. Przeprowadzono kontrolę budowy ul. Janka Wiśniewskiego, która wypadła bardzo dobrze. Środków unijnych ciągle przybywa i to dobrze wróży.
Radny T. Szemiot pytał o książkę procedur dla Urzędu Miasta, czy jest ona ogólnie dostępna? D. Pietrzak poinformowała, że jest to dostępne na gdyńskiej stronie internetowej w BIP-ie. Członkowie komisji interesowali się również audytem zewnętrznym. D. Pietrzak poinformowała, ze brała udział przy wyborze audytora zewnętrznego dla zajezdni PKT - udało się wybrać niedrogą firmę. To komisja europejska wskazuje audytora zewnętrznego.
Na zakończenie dyskusji ustalono, że w najbliższym czasie D. Piterzak przekaże członkom komisji Rewizyjnej, poprzez Biuro Rady Miasta, informacje na temat:
·          niektóre główne cele działalności Urzędu i przykładowe ryzyka realizacji tych celów;
·          określenie „kategorii ryzyka” oraz ich stosowanie;
·          obszary audytu dla Urzędu Miasta Gdyni wytypowane w oparciu o systemy funkcjonalne;
·          wykaz zadań audytowych w określonych obszarach audytu;
·          wyniki analizy ryzyka.
Przewodniczący komisji podziękował Pani D. Pietrzak.

Ad. 2
Gość komisji wiceprezydent Miasta E. Łowkiel poinformowała nt. procedury i zapisów prawa w sprawie wycinki drzew na terenie Miasta Gdyni. Dodatkowo złożyła informację dot. wycinki drzew w Gdyni, w dzielnicy Oksywie. W trakcie dyskusji ustalono, że było to działanie zgodne z prawem. Radna B. Łęgowska wyraziła oburzenie na działania inspektora wydziału Ochrony Środowiska, gdyż największa wycinka odbyła się w grudniu i nikt z wydziału nie zajął się losem zwierząt, które tam bytowały.
Radny A. Denis przypomniał, że zazwyczaj czeka się 2 miesiące na wydanie takiej decyzji to w tym przypadku została ona wydana na drugi dzień. Członkowie komisji uważają, że została ona podjęta zbyt pośpiesznie i należy przyjrzeć się tym działaniom. Należy również przyjrzeć się dalszym działaniom pracowników wydziału w sprawie losu zwierząt, które na tym terenie bytowały.
Radna Łegowska interesowała się również wycinką drzew na Klifie Oksywskim.
Wiceprezydent E. Łowkiel zobowiązała się udostępnić kopie protokołu pokontrolnego z wydziału Ochrony Środowiska.

Ad. 3
W dalszym ciągu posiedzenia przewodniczący komisji przywitał wiceprezydenta M. Stępę oraz naczelnika wydziału Inwestycji T. Horisznę. Goście przedstawili sprawozdanie z realizacji inwestycji w mieście za pierwsze półrocze 2006r., o które wnioskowała komisja Rewizyjna po swoim posiedzeniu w sierpniu 2006 r. Następnie wiceprezydent M. Stępa omówił realizację inwestycji miejskich w 2006r.
Na tym przewodniczący komisji podziękował zaproszonym gościom i zapewnił, że po zapoznaniu się ze sprawozdaniem, które radni dostaną 12 marca br. członkowie komisji Rewizyjnej będą się zwracać do wiceprezydentów i naczelników merytorycznych wydziałów o szczegółowe wyjaśnienia dot. wykonania budżetu za 2006 r.

Ad. 4
Radna B. Łęgowska sformułowała pytanie do wiceprezydenta M.Gucia:
W związku z wystąpieniem o wydanie warunków zabudowy na terenie działki znajdującej się na klifie w Babich Dołach proszę o informację o stanie zaawansowania prac nad jej wydaniem.
Przewodniczący komisji M. Łucyk skieruje w/wym. pytanie do wiceprezydenta i jednocześnie zaprosi go na najbliższe posiedzenie komisji, na którym członkowie komisji będą mogli prosić o wyjaśnienia swoich wątpliwości w zakresie architektury.

Ustalono termin najbliższego posiedzenia na 12 marca br. godz. 15.00 s.105a z następującym porządkiem posiedzenia:
1.                            Informacja dot. wykonania budżetu Miasta Gdyni za rok 2006 – ref. Skarbnika Miasta – Krzysztof Szałucki.
2.                            Informacja dot. sytuacji wydawania decyzji o warunkach zabudowy (m.in. Klif na Babich Dołach) – ref. Wiceprezydent Michał Guć.
3.                            Wybór inwestycji realizowanych w mieście, które zostaną odwiedzone przez członków Komisji Rewizyjnej.
4.                            Sprawy wniesione i wolne wnioski
______________________________________________
Komisja Zdrowia – 26 lutego:
Porządek:
1.         Przyjęcie porządku obrad.
2.         Przyjęcie protokółu z dnia 17.01.2007r.
3.         Zaopiniowanie projektów uchwał wnoszonych na V sesję Rady Miasta Gdyni: druki 4.6,4.8, 4.9.
4.        Dyskusja na temat planu pracy Komisji Zdrowia na 2007rok.
5.        Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.

Ad.1 i 2
Porządek i protokół z posiedzenia z dnia 17 stycznia br. został przyjęty bez uwag.

Ad.3
Poniższe projekty uchwał omówiła wiceprezydent E.Łowkiel, dot.:
4.9. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok
Wiceprezydent Łowkiel zaproponowała przyjęcie następującej autopoprawki : w punkcie IV: dopisać w miejsce – Ognisku Wychowawczym im.K.Lisieckiego „Dziadka”- Zespół Placówek Specjalistycznych w tym Poradni dla Dziecka Krzywdzonego.
W toku dyskusji radny Bzdęga zwrócił uwagę, iż w programie brakuje identyfikacji problemów, co – jego zdaniem jest wynikiem braku opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych” na terenie Gdyni. Obowiązek opracowania takiego dokumentu istnieje od 2004r.
W odpowiedzi wiceprezydent Łowkiel wyjaśniła, iż materiał zawierający takie informacje przygotowywany jest przez pion wiceprezydenta Gucia. Podkreśliła, iż jej zdaniem, najważniejsze jest to, co gmina faktycznie „robi” w kwestii programu: praktyka i leczenie (np.17 świetlic socjo-terapeutycznych ze swoimi ofertami dla rodzin z problemami uzależnień). Pani wiceprezydent stwierdziła, że budowanie strategii w programie nie jest niezbędne.
 Radny B.Krzyżankowski zaproponował następującą modyfikację programu:
- w Głównych celach programu zapisać: „zmniejszenie ilości uzależnień od alkoholu oraz ograniczenie skutków zdrowotnych i społecznych nałogu”.
W zagadnieniu :Cele/ Priorytety/Zadania/Założenia dodać zagadnienie pierwsze: „Polepszanie oferty pomocy medycznej, socjoterapeutycznej i psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu”.
W założeniu trzecim dodać:”.. i picia problemowego…” nowe brzmienie: Przeciwdziałanie wczesnej inicjacji alkoholowej i piciu problemowemu wśród młodzieży, kreowanie aktywnych form spędzania czasu przez dzieci i młodzież, promowanie zdrowego trybu życia.
W założeniu IV dodać: podnoszenie kwalifikacji i poszerzanie grona osób, instytucji, organizacji zajmujących się profilaktyką terapią uzależnień.
W rozdziale II dodać punkt 5 o treści: Rozszerzenie grona osób mogących pomóc w identyfikacji problemu alkoholowego i stwarzaniu motywacji do leczenia nałogu (np. środowiska medyczne, duszpasterskie, oświata).
W/w poprawki nie uzyskały akceptacji wiceprezydent Łowkiel oraz radnych: D.Reszczyńskiej, B.Bartoszewicza. Uważają oni, że wzmiankowane poprawki nic nie zmieniają a ich charakter jest zasadniczo estetyczny a nie merytoryczny.
Radny Bzdęga wnioskował o rozszerzenie punktu 1 w rodz.III Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych następująco: dopisać po słowie „ młodzieży” następujące słowa: uwzględniając stopień ryzyka.
Wniosek przegłosowano następująco: 6za/1/0.
Przewodniczący Krzyżankowski wnioskował o dołączenie do rozdz. III punktów 10 i 11 .
Jako p-kt 10 – wpisać: Wspieranie działań w zakresie ”bezpieczna szkoła” (monitoring, identyfikatory, ochrona).
Jako p-kt 11 – wpisać: Oddziaływanie na młodzież bezpośrednio w miejscach, gdzie często dochodzi do inicjacji alkoholowej i picia problemowego-( street walkerzy ).
Głosowanie poprawki 1za/5przeciw/1wstrz.
Głosowanie projektu - 7 za jednogłośnie
4.8. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok Wiceprezydent zaproponowała przyjęcie następujących autopoprawek w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii: w punkcie V :
- po słowach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dopisać: Ośrodek Interwencji Kryzysowej;
- po słowach: placówkach edukacyjnych i ochrony zdrowia dodać: Zespół Placówek Specjalistycznych oraz Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
W dyskusji radny M.Bzdęga zgłosił analogiczne zastrzeżenia jak w przypadku poprzedniego projektu dotyczące głównie braku diagnozy co do skali problemu i braku „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych”.
Głosowanie projektu 6 za jednogłośnie.
Poniższe projekty uchwał omówiła pani Katarzyna Hebel z-ca dyrektora ZKM, dot.:
 4.6. ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej; Opinia pozytywna – 6 za jednogłośnie
 4.7. zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej Opinia pozytywna – 6 za jednogłośnie

Ad.4
Dyskusja nad planem została przeniesiona na następne posiedzenie.

Ad.5
Następne posiedzenie zaplanowano na dzień 7 marca 2007r. na g.15.00 . Tematem: problemy kardiologii w Gdyni oraz powstanie pracowni kardiologii inwazyjnej na terenie Szpitala Miejskiego.

______________________________________________
Komisja Strategii – 27 lutego:
Porządek posiedzenia:
1.        Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 28 lutego,
2.        Zagadnienia zwiększenia bezpieczeństwa w gdyńskich placówkach oświatowych.

Ad. 1
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawach:
·          zmiany uchwały nr IV/50/07 Rady Miasta Gdyni dotyczącej zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso;
opinia pozytywna – 7/0/0
·          przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack, teren położony na zachód od ul. Łęczyckiej;
opinia pozytywna – 5/0/0
·          przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, rejon Skweru Plymouth;
opinia pozytywna – 5/0/1
·          przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki i Grabówek w Gdyni rejon ulic Orlicz – Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego;
opinia pozytywna – 7/0/0
·          ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej;
r. T.Szemiot zgłosił poprawkę, aby rozszerzyć kategorie uprawnionych do przejazdów bezpłatnych na liniach zwykłych o radnych dzielnic na obszarze sprawowania przez nich mandatu, na podstawie legitymacji radnego dzielnicy. Głosowanie poprawki – 1/4/2. Głosowanie całości projektu - opinia pozytywna – 6/0/1
·          zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej
opinia pozytywna – 7/0/0
·          wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości, stanowiącej własność osób fizycznych, położonych w Gdyni przy ul. Kmicica;
opinia pozytywna – 7/0/0
·          nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Pomorskiej 1;
opinia pozytywna – 7/0/0
·          nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Orlicz – Dreszera;
opinia pozytywna – 7/0/0
·          nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja 12 a;
opinia pozytywna – 7/0/0
·          nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Handlowej (działka nr 183/3);
opinia pozytywna – 7/0/0
·          nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Handlowej (3 działki);
opinia pozytywna – 7/0/0
·          wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni, miasta na prawach powiatu, prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej pod budowę ul. Janka Wiśniewskiego;
opinia pozytywna – 7/0/0
·          wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Żywicznej;
opinia pozytywna – 7/0/0
·          wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Świętopełka 47;
opinia pozytywna – 7/0/0
·          zmiany uchwały nr XIV/315/03 Rady Miasta Gdyni dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Andaluzyjskiej w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
opinia pozytywna – 7/0/0

Ad. 2
Gościem komisji była wiceprezydent Ewa Łowkiel, która przybliżyła zagadnienia zwiazane z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa w gdyńskich placówkach oświatowych. Gdynia ma prawie 100 budynków oświatowych, w których należy zadbać o odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Na bezpieczeństwo wpływają zarówno działania rodziców, jak i nauczycieli, a także władz miasta (patrole SM wokół szkół, legitymowanie wagarowiczów, wizyty policjantów w szkołach). Elementem zwiększenia bezpieczeństwa jest i kontrolowanie uczniów po godz. 22, i kontrola sprzedaży alkoholu, i stan techniczny budynków.
Wiceprez. E. Łowkiel omówiła dotychczasową politykę miasta w zakresie remontów i modernizacji budynków, w tym realizowany częściowo z funduszy norweskich program termomodernizacyjny, dzięki któremu w 2007 r. będzie można gruntownie zmodernizować 3 duże obiekty oswiatowe.
Zdaniem r. R.Geremka wskazane byłoby opracowanie długofalowych, kilkuletnich planów i programów, zmierzających do podniesienia standardu technicznego szkół. Nie wystarczy ograniczyć się do bieżącego reagowania na pojawiające się tu czy tam nagłe potrzeby, pewne remonty można i trzeba zaplanować. Zdaniem wiceprezydent Łowkiel nie ma potrzeby opracowywania takiego programu, gdyż potrzeby zmieniają się nieraz bardzo gwałtownie i trzeba reagować na pojawiające się przypadki.
R.Geremek stwierdził, że generalnie należy zwiększyć środki na modernizacje techniczne w oświacie.
Do tematu komisja postanowiła wrócić na jednym ze swych kolejnych posiedzeń.
Następne posiedzenie – 6 marca, godz. 16.00. Komisja zaprasza wiceprez. B.Stasiaka i naczelnika T.Banela. Temat – polityka gospodarcza miasta.

Kolejne – 20 marca, godz. 16.00 – sprawy sesyjne.
______________________________________________
Komisja Zdrowia – 7 marca:
Porządek:
1.        Problemy kardiologii w Gdyni i w gminach ościennych – dr Paweł Miękus ordynator Oddziału Kardiologicznego Szpitala Miejskiego w Gdyni i dr Michał Szpajer ordynator Szpitala Morskiego.
2.        Zaawansowanie prac nad realizacją pracowni hemodynamiki oraz określenie potrzeb niezbędnych do zakończenia przedsięwzięcia – dyrektor Szpitala Miejskiego w Gdyni dr Lidia Kodłubańska.
3.        Dyskusja.
4.        Obejrzenie tworzącej się pracowni hemodynamicznej.
 
Posiedzenie Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny Rady Miasta Gdyni odbyło się w świetlicy Szpitala Miejskiego w Gdyni. Głównym celem spotkania było zapoznanie radnych ze stopniem zaawansowania prac przy realizacji pracowni kardiologii inwazyjnej w Szpitalu Miejskim w Gdyni oraz ustalenie zakresu działań niezbędnych do jak najszybszego uruchomienia tejże pracowni.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście (listy obecności stanowią załączniki do protokołu).
Zebranie otworzył przewodniczący r.Bogdan Krzyżankowski i powitał uczestników spotkania. Następnie głos zabrała pani dyrektor Szpitala dr Lidia Kodłubańska, która w imieniu Szpitala podziękowała radnym i zaproszonym gościom za zainteresowanie w/w problematyką. W krótkich słowach uzasadniła konieczność powstania pracowni hemodynamiki na terenie Szpitala Miejskiego:
- obecność SOR,
- względy epidemiologiczne – 2.500 zawałów rocznie,
- względy logistyczne - znaczna ilość czasu niezbędna do przebycia zatłoczonych ulic Trójmiasta by dotrzeć do gdańskich pracowni (problem ten dotyczy ok.400tys. mieszkańców),
- koszty przewozu pacjentów z Gdyni do Gdańska.
W punkcie pierwszym porządku obrad głos zabrał ordynator oddziału Kardiologii Szpitala Miejskiego dr Paweł Miętus, przedstawił patomechanizm powstawania ostrych zespołów wieńcowych, nowoczesne metody diagnozowania i leczenia inwazyjnego. Zapoznał zabranych z danymi epidemiologicznymi odnośnie występowania zawałów mięśnia sercowego (w Gdyni 2.500 rocznie). Ocenił możliwość uzyskania pomocy specjalistycznej ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych placówek leczenia inwazyjnego (AMG, szpital na Zaspie obsługuje 1.900 tys. mieszkańców. Słupsk i Kościerzynia po 500 tysięcy mieszkańców.
W tej części obrad głos zabrał ordynator oddziału Kardiologii Szpitala w Redłowie dr Michał Szpajer zwracając uwagę, iż dokończenie gdyńskiej placówki pozwoli na usunięcie dysproporcji w rozmieszczeniu angiografów na terenie województwa pomorskiego.
Krótko zasygnalizował konieczność tworzenia pracowni leczenia niewydolności krążenia, która jest niezbędna do kompleksowego leczenia chorób serca.
W punkcie 2 porządku dr L.Kodłubańska omówiła aspekt ekonomiczny przedsięwzięcia stwierdzając, że koszt adaptacji pomieszczeń wyniesie milion złotych. W roku ubiegłym udało się uzyskać 500 tys. od Urzędu Miasta Gdyni, 50 tys. od Urzędu Miasta Wejherowo, 330 tys. od Urzędu Marszałka Województwa Pomorskiego. Do pełnej realizacji prac adaptacyjnych potrzeba ok. 120 tys. złotych oraz 400tys. zł na niezbędne wyposażenie.
Największy koszt -3.500 000 zł – to zakup angiografu z niezbędnym sprzętem Rtg i Usg. O te środki Szpital aplikuje w ramach programu „POLKARD” do Ministerstwa Zdrowia, a 10% udział własny obiecał pokryć Urząd Marszałkowski.
W punkcie trzecim porządku moderator dyskusji przewodniczący B.Kryżankowski skierował rozważania na tory ekonomii prosząc z-cę dyrektora oddziału gdańskiego Narodowego Funduszu Zdrowia panią Elżbietę Rucińską Kulesz o ocenę przyszłych źródeł finansowania funkcjonowania pracowni hemodynamicznej.
Pani dyrektor oświadczyła, iż o kwestii kontaktowania na 2008 rok decydować będzie centralnie system informatyczny na podstawie złożonych ofert kontraktowych. Pani dr Rucinska Kulesz uważa, że jeżeli realizacja projektu przebiegnie według zamierzeń i zostanie zakończona przed wrześniem 2007r. z uzyskaniem finansowania nie powinno być problemu.
Przewodniczący Krzyżankowski zachęcił przedstawicieli gmin ościennych do pomocy finansowej w realizacji pracowni kardiologii inwazyjnej znajdując pozytywny oddźwięk ze strony prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta i burmistrza Pucka Marka Rintz. Jednocześnie do zebranych dotarła informacja, że gmina Kosakowo przeznaczyła na ten cel 20 tysięcy złotych
Następnie wszyscy uczestnicy posiedzenia z zainteresowaniem oglądnęli pomieszczenia i ich wyposażenie mieszczącej się na drugim piętrze budynku szpitala pracowni .
Kolejne posiedzenie zaplanowano (już w budynku urzędu ) 21 marca 2007r. o 17.00.

______________________________________________
Komisja Sportu – 13 marca
Porządek posiedzenia:
1.        Omówienie realizacji budżetu 2006 w dziale sportu.
2.        Informacje nt. przyszłych inwestycji.
3.        Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia komisji.
W posiedzeniu wzięli udział: Wiceprezydent Marek Stępa, Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki, Naczelnik wydziału inwestycji Teresa Horiszna, Dyrektor GOSiR Jerzy Jałoszewski i Z-ca Dyrektora GOSiR Dariusz Szwarc.

Ad 1.
Kwestie finansowe związane z działalnością GOSiR-u w roku 2006 omówił Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki:
Budżet GOSiR został zrealizowany w 97 %, przy czym plan zmieniał się kilka razy w roku (zwiększenia) z uwagi na zwiększającą się liczbę zadań do realizacji. Na poziomie bieżącego finansowania zadań nie odnotowano żadnych kłopotów. Poza działalnością podstawową zasadniczym przedsięwzięciem w ubiegłym roku była realizacja boisk przyszkolnych. Wszystkie zadania jakie sobie postawiono w zakresie rewitalizacji boisk zostały zakończone.
Kwestie merytoryczne (zadania) z zakresu działalności GOSiR-u omówił Dyrektor J. Jałoszewski dzieląc informacje na bloki tematyczne (informacje zawarte są w sprawozdaniu GOSiR-u)
-          administrowanie obiektami sportowo – rekreacyjnymi;
-          organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych;
-          współpraca z klubami sportowymi w zakresie dofinansowania dzieci i młodzieży;
-          prace związane z gdyńską MARINĄ;
-          administrowanie plażami;
-          prowadzenie ośrodka hipoterapii w Gdyni (Kolibki);
-          współpraca z Radami Dzielnic w zakresie organizacji imprez sportowych;
-          funkcjonowanie punktów informacji turystycznej;
-          realizacja inwestycji
Realizację inwestycji w dziale sportu omówili wiceprezydent M. Stępa i naczelnik T. Horiszna.
-          Największa inwestycja realizowana poza budżetem wydziału inwestycji - hala widowiskowo – sportowa – informacja wiceprezydenta M. Stępy:
W związku z nowymi normami, które weszły w życie już po zatwierdzeniu projektu, podjęto decyzję o przeprojektowaniu dachu przyszłej hali. Spowodowało to znaczące spowolnienie prac. Z przeznaczonej na budowę hali dotacji ministerstwa sportu niewydane środki zostaną przeniesione do wykorzystania w roku 2008. Pozostałe środki, jakie posłużyły do realizacji prac w ubiegłym roku, to środki pochodzące z miejskiego budżetu. Zrealizowano 100 % fundamentów i 100 % ścian zewnętrznych, ok. 60 % ścian wewnętrznych, blisko połowę konstrukcji klatek schodowych. Stan zaawansowania prac jest już bardzo znaczący.
-          Plany realizowane przez wydział inwestycji – informacja naczelnik T. Horiszny:
Zaplanowano wydatkowanie kwoty 1 600 000 zł., z czego kwota ponad 800 tys. zł.. dotyczyła dokumentacji projektowej związanej z rozbudową stadionu (w roku bieżącym prace są kontynuowane).
Dokumentacja projektowa stadionu rugby: zakończono etap realizacji projektu budowlanego (projekt wykonawczy zostanie zakończony w roku 2007). Planuje się rozpoczęcie robót z kontynuacją w następnym roku.
Planowana budowa basenu na Witominie: przeprowadzono przetarg i zawarto umowę, natomiast pierwsza płatność miała miejsce w styczniu bieżącego roku. Wydział wystąpił z wnioskiem o przeniesienie płatności do budżetu roku 2007.
Realizacja budżetu w roku 2006, w dziale sportu, została zaopiniowana jednogłośnie pozytywnie: 5 gł. za.

Ad 2.
W związku z pytaniem radnego I. Bekisza o termin zakończenia realizacji hali sportowej wiceprezydent M. Stępa poinformował, iż zakończenie prac planuje się na drugi kwartał
2008 r.
Odnosząc się z kolei do pytania radnego I. Bekisza w sprawie realizacji stadionu GOSiR-u, wiceprezydent wyjaśniał, iż stadion jest projektowany etapami. Wykonano projekty budowlane 3. trybun, nie przystąpiono natomiast do realizacji projektu związanego z czwartą trybuną, ponieważ jej projektowanie uzależnione było od decyzji rady w zakresie planu. Zmiana planu stała się faktem, w związku z czym zlecono wykonanie projektu budowlanego czwartej trybuny.
Przechodząc z kolei do kwestii wykonawstwa, wiceprezydent M. Stępa poinformował o zamiarze aplikowania o środki europejskie. W przypadku pozyskania środków europejskich wykonywanoby prace etapowo z uwagi na rozgrywki. Realizacja byłaby również etapowa w przypadku nieuzyskania środków, tyle że w dłuższym okresie czasu. W przypadku niepowodzenia z uzyskaniem środków unijnych rozważana będzie możliwość aplikowania o środki Totalizatora.
Pozyskanie środków europejskich umożliwi też szybką realizację planowanego przesunięcia ulicy Olimpijskiej . Wiceprezydent zapewnił przy tym, iż w roku 2007 układ drogowy na pewno nie zmieni się, jest to bowiem kwestia nie tylko przesunięcia ulicy, ale także poszerzenia wiaduktu.
W związku z pytaniem radnego Sławomira Kwiatkowskiego wiceprezydent M. Stępa zapewnił, iż hala sportowa będzie oddana w całości, a nie w stanie surowym.
Odnosząc się z kolei do pytania r. Kwiatkowskiego o rodzaj podłogi, jaka będzie zainstalowana w hali, wiceprezydent informował, iż stała podłoga będzie przeznaczona do rozgrywek koszykarskich (zakłada się, iż hala będzie pełnić przede wszystkim rolę obiektu, w którym będą miały miejsce mecze koszykarskie – także międzynarodowe), natomiast przewiduje się też zakupienie rozwijanej podłogi, która będzie pozwalała na organizowanie meczy piłkarskich i widowisk o charakterze kulturalno – rozrywkowym.
Wiceprezydent podkreślił, iż w Gdyni funkcjonuje też druga hala przeznaczona dla 1,5 tysiąca widzów.
Z kolei odnosząc się do pytania przewodniczącej komisji, radnej Joanny Zielińskiej, wiceprezydent informował, iż możliwe też będzie prowadzenie w hali działalności wystawienniczej.
Radna J. Zielińska podkreśliła, iż zgodnie z jej wiedzą, jedynie działalność wystawiennicza stanowi w halach dochodową działalność. Zdaniem radnej Zielińskiej konieczne będzie podczas planowania budżetu na rok 2008 uwzględnienie potrzeby dotowania hali przez pierwsze pół roku jej działalności.

Ad 3.
Termin kolejnego posiedzenia: 27 marca b.r.; godz. 16
______________________________________________
ZARZADZENIA PREZYDENTA MIASTA w sprawach:
2007-02-26:
1107/07/V/U   Akceptacji zmiany treści umowy KB/703/UI/246/W/2006 na wykonanie robót budowlanych na zadaniu: „Zabudowa platformy w modułach A,B i C w Pomorskim Parku Technologicznym”

2007-02-27:
1108/07/V/K   ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunku lokaty terminowej

2007-02-28:
1109/07/V/K   zmian w budżecie Miasta Gdyni na rok 2007
1110/07/V/K   zmiany zarządzenia nr 12324/06/IV/K z 10.01.2006 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2006 rok
1111/07/V/K   zmiany zarządzenia nr 12633/06/IV/K z 31.01.2006 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2006 rok
1112/07/V/P    koordynacji zadań w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego miasta Gdyni w 2007 roku
1113/07/V/U   wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy na usługę opracowania projektu budowlanego, przebudowy odcinka drogi gruntowej na terenie Parku Kolibki
1114/07/V/U   wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie infrastruktury technicznej – kanalizacji deszczowej w ul. Górniczej
1115/07/V/U   zawarcia przez Gminę Miasta Gdyni porozumienia w sprawie zrealizowanej kanalizacji deszczowej w ramach przedsięwzięcia : „Budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną dla osiedla „SokółkaIII””
1116/07/V/O   zawarcia umów zlecenia na obsługę projektu „Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych
1117/07/V/P    konserwacji, serwisu i naprawy monitoringu wizyjnego w dzielnicach Gdyni
1118/07/V/S   zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w roku 2007
1119/07/V/M  wykonania orzeczenia technicznego, kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia remontu lokali i budynku położonego przy ul. Działowskiego
1120/07/V/M  rozbiórki garaży położonych przy ul. Chylońskiej
1121/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Gen. Maczka 2-6
1122/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Gen. Maczka 2-6
1123/07/V/M  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Abrahama 80 – 86 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
1124/07/V/M  przyjęcia treści aneksu do umowy 01/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej na działalność NZOZ przy ul. Armii Krajowej 44
1125/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
1126/07/V/S   zmiany zarządzenia nr 1 069/07/V/S dotyczącego zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni
1127/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego na zakup obrazów – nagród w finale VIII edycji konkursu „Gdynia Bez Barier”
1128/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Mokwy
1129/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na promocję Miasta Gdyni przez Stowarzyszenie Wiking
1130/07/V/M  akceptacji treści umowy MG/38/MGG/25/D/06 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Chwaszczyńskiej
1131/07/V/M  akceptacji treści umowy MG/4/MGG/4/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Władysława IV
1132/07/V/M  akceptacji treści umowy MG/1/MGG/1/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa
1133/07/V/M  akceptacji treści umowy MG/2/MGG/2/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Władysława IV
1134/07/V/M  akceptacji treści umowy MG/3/MGG/3/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Władysława IV
1135/07/V/M  akceptacji treści umowy MG/36/MGG/23/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Sopockiej
1136/07/V/M  akceptacji treści umowy MG/40/MGG/27/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy Al. Zwycięstwa
1137/07/V/S   rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę o wartości do 60.000 EUR na serwis i konserwację instalacji klimatyzacji i wentylacji w Urzędzie Miasta Gdyni
1138/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: „Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Osada Rybacka i Grenadierów”
1139/07/V/S   udzielenia zamówienia publicznego na zakup rękawic ochronnych oraz gumofilców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
1140/07/V/S   udzielenia zamówienia publicznego na zakup gaśnic dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
1141/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
1142/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie tablicy, planszy informacyjnej oraz czeku okolicznościowego w związku z organizacją IX Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów
1143/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na produkcję i emisję spotu radiowego promującego IX Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów
1144/07/V/M  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
1145/07/V/M  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
1146/07/V/M  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
1147/07/V/M  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Łęczyckiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
1148/07/V/U   wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie robót awaryjno naprawczych na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Gdyni w latach 2007 – 2009
1149/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego na robotę budowlana polegającą na usunięciu awarii sieci kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej i na Skwerze Kościuszki
1150/07/V/M  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej i położonej przy ul. Akacjowej
1151/07/V/M  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. 10 Lutego/róg ul. Władysława IV, przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz dzierżawcy
1152/07/V/M  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Małokackiej
1153/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie kubków jako nagród w konkursie „Zapraszamy ptaki do Gdyni”
1154/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: „Budowa nawierzchni ul. Dembińskiego”
1155/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji: „Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Radosnej”
1156/07/V/U   wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie ulicy Szturmanów
1157/07/V/U   wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę „Sieci wodociągowej wraz z przyłączem w ul. Rdestowej”
1158/07/V/M  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
1159/07/V/U   wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy urządzenia podczyszczającego na kanale deszczowym w ul. Chwaszczyńskiej”
1160/07/V/U   uregulowania należności za wykonanie skanowania, kserokopii oraz wersji elektronicznej map, niezbędnych do przygotowania przetargów na geodezyjne wydzielenie dróg w dzielnicy Chwarzno – Wiczlino oraz Kolonia
1161/07/V/P    akceptacji aneksu do umowy KB/97/PON/5/W/2006 zawartej ze Stowarzyszeniem Integracyjnym „Promyk”
1162/07/V/P    akceptacji aneksu do umowy KB/234/PON/22/W/2006 zawartej ze Stowarzyszeniem Integracyjnym „Promyk”
1163/07/V/R   zwolnienia ze stanowiska dyrektora Domu Dziecka w Gdyni
1164/07/V/P    przekazania środków finansowych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
1165/07/V/P    przekazania środków finansowych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
1166/07/V/P    powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania „wspieranie międzynarodowych staży i wymian mających na celu kontakt i budowanie relacji pomiędzy młodymi ludźmi z niektórych krajów byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich a mieszkańcami Gdyni
1167/07/V/R   ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie miasta
1168/07/V/O   dofinansowania wynajmu autokaru na przejazd uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Nr 12 w Gdyni do studia TVP 3 w Gdańsku
1169/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 402/07/V/M prezydenta miasta Gdyni z 3 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków z budżetu miasta na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu muszli koncertowej przy Pl. Grunwaldzkim
1170/07/V/U   wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pod nazwą „Utrzymanie pieszych ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Gdyni w latach 2007 – 2011
1171/07/V/U   zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na wykonanie geodezyjnego wydzielenia nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód
1172/07/V/O   wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na współorganizację XXXII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, w dniach od 17 do 22 września 2007 r
1173/07/V/O   udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie odlewu w brązie dziesięciu egzemplarzy statuetki Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński”
1174/07/V/O   odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

2007-03-06:
1175/07/V/P    Zmiany zarządzenia nr 1007/07/IV/P dotyczącego rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego do 60.000 EUR w trybie konkursu na opracowanie koncepcji wystawy stałej Muzeum Miasta Gdyni
1176/07/V/S   Udzielenia zamówienia publicznego na druk obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do rad dzielnic
1177/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 60.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego na realizacją inwestycji: „Droga Różowa etap IV – rozbudowa ulicy Lotników”
1178/07/V/U   zlecenia świadczenia usługi na przesyłanie energii elektrycznej dla oświetlenia ulicy Rybaków
1179/07/V/U   opłaty za umieszczenie w pasie drogowym kanału sanitarnego w ul. Chwaszczyńskiej
1180/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 60.000 EUR na wykonanie usługi polegającej na przeglądzie technicznym zespołu prądotwórczego przepompowni ścieków przy ul. Racławickiej
1181/07/V/U   akceptacji zmiany treści umowy KB/360/UI/94/W/2003 na wykonanie zadania : „Droga Różowa etap III faza Ic – wiadukt w ul. Stryjskiej”
1182/07/V/U   dzierżawy przyłącza energetycznego w trakcie realizacji zadania: „Ulica Świętojańska – pętla uliczna”
1183/07/V/K   kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
1184/07/V/R   akceptacji aneksu nr 6/2007 do umowy KB/1/MOPS/2005 dotyczącej utworzenia i prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu
1185/07/V/R   akceptacji aneksu nr 1/2007 do umowy KB/26/MOPS/2006 dotyczącej realizacji usług opiekuńczych na rzecz osób chorych psychicznie
1186/07/V/R   akceptacji aneksu nr 1/2007 do umowy KB/27/MOPS/2006 dotyczącej realizacji usług opiekuńczych
1187/07/V/R   akceptacji aneksu nr 7/2007 do umowy KB/28/MOPS/2004 dotyczącej prowadzenia Ośrodka Adaptacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
1188/07/V/O   udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia dla gdyńskich szkół zawodowych z obsługi programu komputerowego „arkusz organizacyjny”
1189/07/V/O   udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie informatora dla gimnazjalistów
1190/07/V/O   wykonania w Mennicy Państwowej pieczęci urzędowych dla gdyńskich szkół
1191/07/V/O   dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców konkursu matematycznego organizowanego przez Zespół Szkół nr 14
1192/07/V/O   dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców „Konkursu Wiedzy o Europie” organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6
1193/07/V/O   dofinansowania zakupu nagród dla uczestników Międzyszkolnego Konkursu Baśni i Legend Kaszub organizowanego przez Zespół Szkół nr 12
1194/07/V/O   dofinansowania zakupu nagród dla laureatów XXV Regionalnego Konkursu Poezji i Prozy Frankońskiej organizowanego przez Zespół Szkół nr 2
1195/07/V/O   dofinansowania zakupu nagród dla laureatów IV Wiosennego Festiwalu Piosenki Niemieckojęzycznej organizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące
1196/07/V/O   dofinansowania 44 Młodzieżowego Konkursu Wiedzy Morskiej „Polska leży nad Bałtykiem” organizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych i LOK
1197/07/V/O   dofinansowania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 kosztów pobytu uczniów i opiekunów ze szkoły w Karlskronie
1198/07/V/O   dofinansowania dla IV Liceum Ogólnokształcącego kosztów pobytu uczniów i opiekunów ze szkół z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Czech oraz Włoch
1199/07/V/O   dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów z I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego do szkoły w Ahrensburgu
1200/07/V/O   zmiany zarządzenia 8751/05/IV/O oraz zawarcia aneksu do umowy
1201/07/V/O   zmiany zarządzenia 8748/05/IV/O oraz zawarcia aneksu do umowy
1202/07/V/O   zmiany zarządzenia 8743/05/IV/O oraz zawarcia aneksu do umowy
1203/07/V/O   zmiany zarządzenia 8750/05/IV/O oraz zawarcia aneksu do umowy
1204/07/V/O   zmiany zarządzenia 8710/05/IV/O oraz zawarcia aneksu do umowy
1205/07/V/O   zmiany zarządzenia 8711/05/IV/O oraz zawarcia aneksu do umowy
1206/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Batalionów Chłopskich 14 - 16
1207/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Rolniczej 14
1208/07/V/M  opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Śląskiej
1209/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Powstania Styczniowego
1210/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Partyzantów
1211/07/V/M  rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Wielkopolskiej
1212/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa na terenie Zespołu Parkowo Dworskiego w Gdyni Kolibkach
1213/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa na terenie Zespołu Parkowo Dworskiego w Gdyni Kolibkach
1214/07/V/M wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zbarskiej
1215/07/V/O   przekazania dotacji dla niepublicznej poradni psychologiczno pedagogicznej na realizację działań związanych z prowadzeniem niektórych zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1216/07/V/M  użyczenia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Leszczynki
1217/07/V/M  ustalenia jednolitego terminu trwania użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Boh. Starówki Warszawskiej
1218/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kuśnierskiej
1219/07/V/R   zmiany zarządzenia nr 3136/IV/R dotyczącego powołania komisji oceny projektu budowlanego
1220/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji deszczowej w ul. Architektów
1221/07/V/M  zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
1222/07/V/M  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 15,8 m2 zlokalizowanego na placu targowym – (Boks nr 342)
1223/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup naczyń jednorazowych
1224/07/V/M  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. II MPS
1125/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 785/07/V/M
1226/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na umieszczenie reklamy miasta w dodatku specjalnym PRESS – „Standardy PR”
1227/07/V/S   homologacji nesesera dla poborców Urzędu Miasta Gdyni.
1228/07/V/O   zmiany zarządzenia 1079/07/V/07 dotyczącego przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: „Profilaktyka przez sport”
1229/07/V/S   udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni
1230/07/V/M  umowy dzierżawy MG/114/D/05 dotyczącej gruntu położonego przy Al. Zwycięstwa
1231/07/V/M  Zlecenia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie i montaż dwóch tablic zlokalizowanych w miejscu realizacji projektu „Droga Różowa IV etap – rozbudowa ulicy Lotników”
1232/07/V/M  udzielenia zamówienia, do kwoty 6000 EURO, na wykonanie 500 sztuk taśm na szyję w związku z organizacją IX Ogólnopolskich Spotkań Podróżników Żeglarzy i Alpinistów
1233/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 179/06/V/M dotyczącego wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie opłaty notarialnej i sądowej
1234/07/V/K   przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdyni oraz sprawozdania o którym mowa w art. 197 pkt 2 ustawy o finansach publicznych za 2006 r. i przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej izbie obrachunkowej
1235/07/V/M  projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie remontu lokalu mieszkalnego nr 17 przy ul. Nauczycielskiej 4 w Gdyni
1236/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Syrokomli 6 w Gdyni
1237/07/V/M  udzielenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gdyni
1238/07/V/M  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na aktualizację mapki „Spacerkiem po Gdyni”
1239/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na renowację tablicy z planem Gdyni
1240/07/V/M  ustalenia warunków przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres dwóch lat nieruchomości stanowiących własność i będącej we władaniu Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy Al. Jana Pawła II 9-11
1241/07/V/M  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
1242/07/V/U   zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania „ul. Tetmajera w Gdyni I etap – odcinek od posesji nr 22 do ul. Syrokomli oraz III etap
1243/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla sygnalizacji świetlnej ul. Władysława IV Świętojańska – Partyzantów w Gdyni
1244/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania „budowa ul. Tetmajera wraz z uzbrojeniem technicznym, odtworzeniem i zabezpieczeniem skarpy, budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Ejsmonda oraz remontem i przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Ejsmonda
1245/07/V/U   wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę inwestycji pn. „Przebudowa trzeciej jezdni Al. Zwycięstwa w Gdyni – kanalizacja deszczowa na odcinku od studni S-7 do studni S-10
1246/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu nasadzeń zamiennych na terenie Technikum Transportowego w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 194
1247/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 886/07/V/U prezydenta miasta Gdyni w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej
1248/07/V/U   rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy pętli autobusowej w rejonie ul. Jana z Kolna, Wendy, Portowej i Pl. Kaszubskiego
1249/07/V/U   wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy kanałów deszczowych w ulicach: Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotami do rzeki Kaczej
1250/07/V/U   rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EUR w trybie zapytania o cenę na wykonanie geodezyjnego wydzielenia nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód, rejon ulic: Chwarznieńskiej, Wiczlińskiej i Śliskiej
1251/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie usługi dodatkowej w ramach realizowanego zadania polegającego na opracowaniu projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy i przebudowy kanałów deszczowych w rejonie ulic: Hryniewickiego, Waszyngtona, Pułaskiego i Skweru Kościuszki w Gdyni
1252/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia terenów gminnych oraz innych zadań Gminy Gdynia
1253/07/V/U   rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na wykonanie projektu rozbudowy systemów kanalizacji zbiorczej i zaopatrzenia w wodę w aglomeracji Gdynia –
1254/07/V/S   zmiany paragrafu 2 w zarządzeniu prezydenta miasta Gdyni nr 764/07/V/S z 30 stycznia 2007 r
1255/07/V/S   zatwierdzenia wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na zakupu paliwa do samochodów służbowych
1256/07/V/P    zakupu 30 egzemplarzy filmu pt. „Orłowo dawniej i dziś” oraz 30 egzemplarzy filmu pt. „Gdynia dawniej i dziś” od Video Studio „Perfekt” Jan Butowski
1257/07/V/P    zmiany zarządzenia nr 1172/07/V/P w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na współorganizację XXXII Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, w dniach od 17 – 22 września 2007 r
1258/07/V/R   przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego „Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze letnim roku akademickiego 2006/2007”
1259/07/V/R   udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiatu
1260/07/V/R   udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiatu
1261/07/V/R   udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiatu

2007-03-13:
1262/07/V/P    Nagród Prezydenta Miasta Gdyni w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
1263/07/V/P    udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na współorganizacje XXXII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
1264/07/V/P    zawarcia aneksu do umowy SK/1729/OK./76-W/2006 na realizację usługi w zakresie badań PN. „Badanie Stanu i potrzeb kultury oraz przeprowadzenie analizy SWOT kultury w Gdyni”
1265/07/V/U   akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wody dla potrzeb fontanny i poidełek miejskich oraz stawu na Witominie
1266/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia fontanny miejskiej przy Skwerze Kościuszki
1267/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego na usługę polegającą na opracowaniu opinii dotyczącej rozwiązań technicznych obiektów komory i separatora w ul. Szlifierzy, pod kątem ich zgodności z przepisami BHP
1268/07/V/S   zmiany treści uchwały nr XXV/400/96 Rady Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
1269/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
1270/07/V/S   wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
1271/07/V/K   kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
1272/07/V/O   udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie usługi przetwarzania danych z wykorzystaniem rozwiązania informatycznego „Nabór Optivum”
1273/07/V/O   powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego
1274/07/V/O   dofinansowania XIV Ogólnopolskich Warsztatów Matematycznych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci organizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące
1275/07/V/O   dofinansowania dla Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących kosztów związanych z organizacją Gdyńskiej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych
1276/07/V/O   udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery”
1277/07/V/R   upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2007 do umowy SOO/1255/01/PB dotyczącej finansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej
1278/07/V/R   zawarcia aneksu nr 1/2007 do porozumienia zawartego z Gdańskiem miastem na prawach powiatu na umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej
1279/07/V/R   zawarcia porozumienia z powiatem bytomskim dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
1280/07/V/R   zawarcia porozumienia z powiatem bytomskim dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
1281/07/V/M  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na roboty budowlane dotyczące zagospodarowania terenu położonego przy ul. Żeglarzy
1282/07/V/M  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na roboty. remontowe pomieszczeń w budynku Straży Miejskiej przy ul. Zakręt do Oksywia
1283/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Kopernika 18 - 20
1284/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Batalionów Chłopskich 18 - 22
1285/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Ujejskiego 25
1286/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Woj. Wachowiaka 9 ABC
1287/07/V/M  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Biskupa Dominika 41-47
1288/07/V/M  remontu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wejherowskiej
1289/07/V/M  wyrażenia zgody na świadczenie usług transportowych związanych z realizacją wyroków sądowych orzekających eksmisję z lokali mieszkalnych w 2007 roku
1290/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1291/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1292/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1293/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1294/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1295/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1296/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1297/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1298/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1299/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1300/07/V/M  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1301/07/V/M  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie ul. Suchej i Wiczlińskiej
1302/07/V/M  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłaty notarialną oraz sadową
1303/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie prac wizualizacyjnych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
1304/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na druk mapki „Spacerkiem po Gdyni”
1305/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie dwóch balonów reklamowych
1306/07/V/S   zakupu fotograficznego aparatu cyfrowego
1307/07/V/M  zmiany zarządzenia nr 716/07/IV/M dotyczącego ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalno – użytkowego oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
1308/07/V/M  umowy najmu zawartej z Pomorskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim
1309/07/V/M  zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
1310/07/V/S   zmiany treści umowy na najem pomieszczenia na punkt usług kserograficznych w holu głównym Urzędu Miasta Gdyni
1311/07/V/M  akceptacji planu promocji imprez miejskich w sezonie letnim 2007
1312/07/V/U   udzielenia zamówienia na usługę polegającą na opracowaniu operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do rzeki Kaczej
1313/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie nowej tablicy i renowację dwóch tablic z planem dzielnicy Wielki Kack – Kacze Buki
1314/07/V/U   zatwierdzenia realizacji zadania inwestycyjnego w 2007 r.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz układu drogowego przy ul. Owsianej” realizowanego w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
1315/07/V/R   przyjęcia harmonogramów przygotowania projektów i wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ich realizacji z funduszy Unii Europejskiej
1316/07/V/O   dofinansowania organizacji Konkursu Biblijnego w Zespole Szkół nr 5
1317/07/V/U   wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej”
1318/07/V/U   wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pokrzywowej”
1319/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 767/07/V/U dotyczącego wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania „uzupełnienie nawierzchni tymczasowej w ulicach Osada Rybacka i Grenadierów w Gdyni”
1320/07/V/U   wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej
1321/07/V/R   ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Caritas w Gdyni
1322/07/V/M  użyczenia nieruchomości położonej przy ul. Śliskiej na rzecz Koncernu Energetycznego ENERGA S.A.
1323/07/V/M  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wydanie „Wiosennego przewodnika tras rowerowych w Trójmieście”
1324/07/V/M  akceptacji treści umowy MG/7/MGG/7/D/07 o ekspozycję reklamy usytuowanej przy ul. Janka Wiśniewskiego
1325/07/V/M  akceptacji treści umowy MG/6/MGG/6/D/07 o ekspozycję reklamy usytuowanej przy al. Zwycięstwa
1326/07/V/M  akceptacji treści umowy MG/11/MGG/11/D/07 o ekspozycję reklamy usytuowanej przy al. Zwycięstwa
1327/07/V/M  akceptacji treści umowy MG/10/MGG/10/D/07 o ekspozycję reklamy usytuowanej przy al. Zwycięstwa
1328/07/V/M  akceptacji treści umowy MG/9/MGG/9/D/07 o ekspozycję reklamy usytuowanej przy al. Zwycięstwa
1329/07/V/M  akceptacji treści umowy MG/5/MGG/5/D/07 o ekspozycję reklamy usytuowanej przy ul. Świętojańskiej
1330/07/V/S   zakupu sprzętu agd do zaplecza kuchennego
1331/07/V/S   udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
1332/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 207/06/V/U prezydenta miasta Gdyni dotyczacegorozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania „budowa chodnika wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej
1333/07/V/U   zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania „budowa chodnika wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej
1334/07/V/U   podpisania aneksu do umowy nr KB/83/UG/11/W/2006 na utrzymanie, konserwację i naprawy bieżące szaletów miejskich na terenie miasta Gdyni w okresie od 01.03.2006 r. do 31.01.2009 roku
1335/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 1159/07/V/U dotyczącego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy urządzenia podczyszczającego na kanale deszczowym w ul. Chwaszczyńskiej
1336/07/V/U   zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy urządzenia podczyszczającego na kanale deszczowym ø 1600 w ul. Chwaszczyńskiej
1337/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kładki dla pieszych nad rzeką Kaczą oraz obustronnej regulacji rzeki Kaczej
1338/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia placu zabaw przy ul. Radosnej
1339/07/V/U   zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Geodezyjne wydzielenie nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę ul. Chwarznieńskiej
1340/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie badań laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych wbudowanych w nawierzchnie ulic na terenie Gdyni i upoważnienia do podpisania ww. umowy oraz upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie wykonywania umowy
1341/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej, ciepłowniczej i gazowej do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz współpracę przy aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni
1342/07/V/P    przekazania środków pieniężnych w celu wykonania prawomocnego wyroku sądowego
1343/07/V/P    przekazania środków pieniężnych w celu wykonania prawomocnego wyroku sądowego
1344/07/V/P    przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
1345/07/V/P    przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
1346/07/V/S   wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na zakup rocznej asysty technicznej i konserwacji programu finansowo-księgowego oraz oprogramowania wspomagającego zarządzanie szkołą
1347/07/V/R   nadzoru sprawowanego przez MOPS nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi zlokalizowanymi na terenie miasta Gdyni i Domem Pomocy Społecznej w Gdyni
1348/07/V/R   ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
1349/07/V/P    ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego uruchomienia i prowadzenia Gdyńskiego Centrum Informacji dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących
1350/07/V/P    zmiany zarządzenia nr 16698/06/IV/P w sprawie otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gdyni
1351/07/V/P    przyznania dotacji Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gdyni
1352/07/V/O   rozdysponowania środków na realizację programu „Szkół Otwartych”
1353/07/V/K   zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007
1354/07/V/O   dofinansowania zakupu nagród dla uczestników etapu powiatowego Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
1355/07/V/O   zmian w zarządzeniu nr 248/06/IV/O w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie usługi i udzielenia praw do użytkowania systemu „Obowiązek nauki” i programu „Sekretariat” oraz szkolenia pracowników w ramach obsługi systemu
1356/07/V/O   powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia etapu powiatowego Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
1357/07/V/O   wystąpienia o pozwolenie na budowę w zakresie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się planowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Gdyni
1358/07/V/O   wyrażenia zgody na zawarcie umów przez dyrektorów szkół z Narodowym Centrum Kultury w ramach realizacji ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”
1359/07/V/O   zakupu nagród w IX edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni – 2007”
1360/07/V/U   Udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ciągu pieszego w ul. Konwaliowej i Narcyzowej

____________________________________________

INTERPELACJE:
1.        [08] – 28.02.2007 – r. Mariusz Bzdęga – w sprawie likwidacji punktu sprzedaży „Taniej Książki” – odpowiedź 09.03.07.
2.        [09] – 28.02.2007 – r. Mariusz Bzdęga – w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych – odpowiedź 08.03.07.
3.        [10] – 28.02.2007 – r. Tadeusz Szemiot – w sprawie remontów budynku przy ul. Orłowskiej 51 – odpowiedź 08.03.07.
4.        [11] – 28.02.2007 – r. Ireneusz Bekisz – w sprawie infrastruktury części dzielnicy Dąbrowa – odpowiedź 14.03.07.
5.        [12] – 28.02.2007 – r. Grzegorz Bonk – w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi – odpowiedź 14.03.07
______________________________________________
STALE TERMINY POSIEDZEN KOMISJI RADY:
Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień przed sesją, godz. 15.00
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej -  wtorek, godz. 17.00
Komisja Kultury - środa, tydzień przed sesją, godz. 16.15
Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00
Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień przed sesją, godz. 16.00
Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 16.30
Komisja Statutowa - poniedziałek, tydzień przed sesją, godz. 16.30
Komisja Strategii - wtorek, tydzień przed sesją, godz. 16.30
Komisja Zdrowia - środa, tydzień przed sesją, godz. 17.00
______________________________________________
INFORMACJA O TERMINACH POSIEDZEN KOMISJI RADY:
Komisja Budżetowa:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 21.03., godz. 8.00, objazd
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej: 20.03., godz. 17.00, s. 105
Komisja Kultury: 27.03., godz. 15.30, s. 105A
Komisja Oświaty: 21.03., godz. 14.00., s. 105
Komisja Rewizyjna: 28.03., godz. 8.00, objazd
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa: 22.03., godz. 16.00, s. 105A
Komisja Sportu i Rekreacji: 27.03., godz. 16.00
Komisja Statutowa: 19.03., godz. 16.00, s. 104
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej: 20.03., godz. 16.00, s. 105
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: 21.03., godz. 15.00, wyjazd
_____________________________________________Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 19.03.2007
Data udostępnienia informacji: 19.03.2007
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2020 13:00 Korekta Dorota Nelke