Biuletyn Informacyjny Rady Miasta Nr 05

Nr 05
28 lutego 2007 roku
Nakład 60 egz.

____________________________________________________________________________________________________
                         
Zamknięto 28.02.07, godz. 09.00.
 

INFORMACJE O PRACY KOMISJI RADY MIASTA:

Komisja Kultury – 7 lutego:
 

Posiedzenie komisji odbyło się w siedzibie Teatr Miejskiego im. W. Gombrowicza  w Gdyni, w którym udział wzięli członkowie komisji oraz zaproszeni goście komisji: dyrektor  Teatru Miejskiego J. Bunsch, dyrektor zastępca dyrektora Teatru  W. Zieliński oraz naczelnik wydziału Kultury Włodzimierz Grzechnik.
Posiedzenie otworzyła przewodnicząca komisji B. Łęgowska, która po przywitaniu wszystkich przypomniała, że dzisiejsze spotkanie poświęcone jest problemom związanym z bieżącym funkcjonowaniem Teatru Miejskiego oraz koniecznością wykonania remontów budynku.
 Po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum oraz po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji kultury przewodnicząca komisji zwróciła się do  gospodarzy o zabranie głosu.
J. Bunsch omówił sprawozdanie z pracy Teatru oraz z wykonania budżetu Teatru w 2006r. a następnie zapoznał z planami Teatru na 2007 rok.
Największym problemem Teatru jest konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji płac w Teatrze oraz remont i strategia inwestycji.
Dyrektor J. Bunsch zapoznał z treścią pisma wysłanego do prezydenta Miasta W. Szczurka w dn. 03.01.07r. informującego o kosztach szacunkowych opracowania dokumentacji projektowej modernizacji wraz z rozbudową budynku Teatru przy ul. Bema.  W dalszym ciągu posiedzenia dyrektor Bunsch zapoznał z treścią  pisma skierowanego na jego ręce przez z-cę naczelnika wydziału Inwestycji p. D.Winiarz z dn. 15.01.07r. Pismo to dot. opracowania programu funkcjonalno-użytkowego Teatru w związku z planowanym przeprowadzeniem konkursu na budowę Centrum Kultury w Gdyni, w którym planowana jest m.in. siedziba Teatru Miejskiego z widownią na 500-600 miejsc.
Dyrektor J. Bunsch wyraził w związku z powyższym swój niepokój i prosi o pomoc w wyjaśnieniu tych spraw.
Przewodnicząca komisji poinformowała dyrektora J. Bunscha o rozmowach prowadzonych na jednym z posiedzeń komisji Kultury nt. budowy centrum Kultury w Gdyni ale chodziło tu raczej o  budowę  obiektu pn.-  kompleks kultury i miałaby tam znaleźć się m.in. siedziba dla Biblioteki Miejskiej, sala koncertowa itp.
 Do rozpisania konkursu potrzebna jest pewna projekcja.
Dyrektor J. Bunsch wyraził oburzenie, że o tej sprawie dowiaduje się z takiego pisma a sprawa ta powinna być przedmiotem poważnej dyskusji gdyż dotyczy to strategii rozwoju kultury w Mieście.
J. Bunsch zwrócił się do przewodniczącej komisji Kultury z wnioskiem, że jeżeli rozpoczyna się w Mieście dyskusja na temat budowy nowej siedziby Teatru to komisja Kultury powinna dopilnować aby odbywała się ona w gronie fachowców.
Dyrektor Bunsch stwierdził, że obecnie sala Teatru jest za mała o ok. 50 miejsc w związku z tym należy  przeprowadzić inwentaryzację Teatru i opracować koncepcję architektoniczną na to byłyby niezbędne środki (od zaraz) w wysokości  40-50 tys. zł..
Radny P.  Nogalski zaproponował aby komisja sformułowała wniosek do prezydenta Miasta:
Komisja Kultury wnosi o przeznaczenie kwoty 50 tys. zł na prace przygotowawcze niezbędne (do przeprowadzenia od zaraz) związane z rozbudową Teatru a przeznaczone na:
inwentaryzację i dokumentację oraz opracowanie koncepcji rozbudowy widowni Teatru.
Wniosek podjęto jednomyślnie,  wynik głosowania: 5/0/0.
Następnie z-ca dyrektora Teatru W. Zieliński zaproponował członkom komisji zwiedzenie budynku aby zapoznać z dotychczas przeprowadzonymi remontami Teatru oraz koniecznymi jeszcze do przeprowadzenia.
Na zakończenie posiedzenia ustalono, że następne posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 21 lutego br., o godz. 15.00 prządek posiedzenia zostanie przesłany w terminie 7 dni przed posiedzeniem.

______________________________________________
 

Komisja Statutowa – 19 lutego:
 

Porządek posiedzenia:
1.        Korespondencja,
2.        Sprawy bieżące

Ad. 1

Do komisji wpłynęła odpowiedź pana naczelnika M.Szpaczyńskiego w sprawie granic obwodów wyborczych na Karwinach. Granice obwodów zostaną przejrzane i skorygowane przed przyszłymi wyborami.

Gościem komisji był pan naczelnik M.Karmoliński (Wydział Gospodarki Komunalnej). Omówił on aktualnie stosowany w Gdyni system oznakowania ulic. W 2005 r. zdecydowano przyjać jednolity system oznakowania; na ulicach w centrum montowane sa tabliczki „historycznego” wzoru (czerwone litery na białym tle, unikatowy wzór liternictwa), emaliowane, na pozostałych – tabliczki foliowane, białe litery na niebieskim tle. Ujednolicono tez zasady redakcji napisów (skróty, imiona). Wymieniane są sukcesywnie tabliczki uszkodzone i nieczytelne, mocowane są tez nowe na nowych ulicach. Oba wzory występują w Gdyni w proporcji mniej więcej pół na pół, ustawiono też (w szczególnych miejscach) kilka tablic ozdobnych.

Członkowie komisji zadawali pytania o system oznakowania (i informacji turystycznej) stosowany w Warszawie i w Gdańsku. System warszawski to koszt rzędu 1 mln zł, gdański – ok. 400 tys. Gdynia w tej chwili nie wdraża żadnej koncepcji systemowego oznakowania ulic.

Komisja postanowiła zwrócić się do wiceprez. Marka Stępy o informację, czy przygotowywana jest jakaś koncepcja oznakowania ulic (łącznie z informacją turystyczno-miejską).

R. A.Kieszek wskazał, że na Chwarznie brakuje tabliczki z nazwą na skrzyżowaniu ulic Amona i Apollina.

Będący gosciem komisji A.Skucha oświadczył, że tabliczki foliowane nie są trwalsze od emaliowanych.

Komisja zapoznała się z pismem Wydz. Geodezji w sprawie prawidłowej pisowni nazwy ulicy Hryniewickiego. Uchwałą Rady Miasta z 1991 roku przyjęto brzmienie „A.Hryniewickiego” (Antoniego, położył wielkie zasługi na polu rybołówstwa) i ta forma jest poprawna. Postanowiono skierować do Wydz. Geodezji odpowiedź w tej sprawie.

Wniosek w sprawie nazwy ulicy nr 1292 (boczna od ul. Źródło Marii) – sprawa jest o tyle pilna, że stoją tam już gotowe do zasiedlenia domy i trzeba jak najszybciej nadać im adres. W pobliżu znajdują się ulice o nazwach nawiązujących do tradycji kaszubskiej – Borówca, Remusa, Goska, Stolemów, Maszopów. Po konsultacji z Miejskim Konserwatorem Zabytków komisja chciałaby utrzymać tę zasadę. Wstępnie przedyskutowano i zaaprobowano propozycję nadania tej ulicy nazwy „ul. Żywnika” (Żywnik to wschodni, przyjacielski wiatr, napędzający ryby do sieci). Ostateczną decyzję w tej sprawie, jak również w kwestii skierowania projektu na sesję, komisja podejmie na swym następnym posiedzeniu, 28 lutego, godz. 11.30.

Pismo SM Bałtyk i Towarzystwa Miłośników Gdyni w sprawie przeniesienia obelisku upamiętniajacego żołnierzy II MPS – obecnie tuż obok pomnika zlokalizowany jest rynek, co nie do końca odpowiada powadze obelisku. Wnioskodawcy wskazali kilka możliwych nowych lokalizacji. Komisja postanowiła dowiedzieć się, czyją własnością są grunty proponowanych nowych lokalizacji, i wtedy podjąć decyzję.

Wniosek klubu PiS w sprawie dopisania r. P.Stolarczyka do składu Komisji Gospodarki Komunalnej – przewodniczący wyjaśnił, że zgodnie ze statutem miasta komisja może liczyć maksymalnie 8 członków (i tak jest właśnie w KGK). Jedyną drogą dokooptowania P. Stolarczyka do jej składu jest albo dokonanie wewnątrzklubowej roszady, albo wystąpienie z wnioskiem o zmianę statutu miasta w tej kwestii.

R. Marek Łucyk oświadczył, że jest stanowczo przeciwny zmienianiu statutu pod konkretne potrzeby czy konkretne osoby. Jego zdaniem PiS musi złożyć wniosek o zmianę statutu, jeśli obstaje przy swoim pomyśle.

Pismo Fundacji Oświatowej o nadanie jednej z ulic imienia gen. pil. Stanisława Karpińskiego – komisja dopisze tę propozycję do banku nazw ulic.

Pismo A.Skuchy w sprawie nieprawidłowości w prowadzeniu sesji – zostanie ono powielone dla wszystkich członków komisji.

R. Marek Łucyk zawnioskował, aby w ramach akcji „Przejrzysta Polska” ustalić terminy sesji do końca roku.

Przewodniczący A.Kieszek poinformował, że protokół z posiedzenia komisji publikowany jest w „Biuletynie Informacyjnym RM”, tam może się z nim zapoznać każdy z członków. Jeśli ktoś będzie miał uwagi do protokołu, może je zgłosić na następnym posiedzeniu.

Ad. 2
Następne posiedzenie – 28 lutego, godz. 11.30

Kolejne – 19 marca, godz. 16.00

______________________________________________
 

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 20 lutego:
 

Porządek posiedzenia:
Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na lutową Sesję RMG.
Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.

Ad 1.
Poniższe numery projektów odpowiadają numeracji przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RM.
4.2. – w spr. zmiany Uchwały Nr IV/50/07 dot. zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso:
Projekt przedstawił naczelnik wydziału dochodów Stanisław Zachert.
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za
4.6. – w spr. ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej:
Projekt omówił dyrektor ZKM Olgierd Wyszomirski.
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
4.7.– w spr. zobowiązania ZKM do zorganizowania regularnego transportu wodnego ...:
Przedstawili wiceprezydent Marek Stępa i p. O. Wyszomirski.
Organizację transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) powierza się ZKM, jako jedynej, jak dotąd, jednostce posiadającej odpowiednie kwalifikacje, a także doświadczenie (zeszłoroczny sezon).
W związku z tym, iż statut ZKM nie przewiduje prowadzenia tego typu działalności, niezbędne jest podjęcie przez RM stosownej uchwały.
Dyrektor O. Wyszomirski podkreślił, iż w okresie funkcjonowania tramwaju wodnego ZKM uruchomi także szereg sezonowych połączeń autobusowych.
Radny Bogdan Krzyżankowski zadał nast. pytania:
Jakiego rzędu dotacje otrzymywano na funkcjonowanie tramwaju wodnego w ubiegłym roku?;
Czy rozważano opracowanie oferty dla szkół (wycieczki  szkolne)?
Odpowiadając na pierwsze z powyższych pytań, pan  O. Wyszomirski informował, iż faktyczna dotacja wyniosła ok. 1 mln. zł., z czego Gdynia pokryła ponad połowę. Część kosztów pokrył urząd marszałkowski zastrzegając, iż dochód zostanie przeznaczony na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Gmina Hel przeznaczyła  ponad 200 tys. zł.. natomiast gmina Jastarnia ok. 150 tys. zł.
Nawiązując z kolei do kwestii wycieczek szkolnych, pan Wyszomirski poinformował, iż nie przewidziano dla tego rodzaju klientów preferencji taryfowych, co nie wywołało zresztą skarg. Rozważano możliwość uruchomienia transportu już od 1 czerwca, m. in. pod kątem młodzieży szkolnej, ale takie rozwiązanie wymaga większego udziału finansowego ze strony partnerów.
Wiceprezydent M. Stępa podkreślił, iż przedsięwzięcie jest reklamowane jako wspólna inicjatywa i nie może być tak, że Gdynia będzie ponosiła koszty za innych partnerów.
Wiceprezydent wyraził nadzieję, iż w roku 2007 udział finansowy współorganizatorów będzie większy.
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
Poniższe projekty omówili wiceprezydent M. Stępa i insp. Jan Piernikarczyk:
4.3. – w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack ...:
Jak podkreślał wiceprezydent M. Stępa, jednym z ważniejszych zadań planu jest ochrona ekologicznego charakteru Rzeki Kaczej oraz określenie sposobu ochrony terenów przyległych do rzeki tak, aby ich charakter był jak najbardziej zbliżony do naturalnego. Zamierzeniem planistów jest podporządkowanie rygorom planu ekspansji budowlanej na przedmiotowym terenie. Dopuszczona zabudowa będzie miała charakter jednorodzinny, rezydencjalny (duże działki).
Insp. Jan Piekarniczyk zwrócił uwagę, iż grunt rolniczy pokryty lasem będzie przekształcony w grunt leśny i tym samym będzie podlegał ochronie.
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za
4.4. – w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana...:
Jak informował wiceprezydent M. Stępa, w stosunku do części terenów objętych planem występują prywatne roszczenia. Plan ma zapobiec realizacji niepożądanych przedsięwzięć ewentualnych przyszłych developerów, które np. mogłyby doprowadzić do zniszczenia obecnej alei bukowo –modrzewiowej.
W związku z pytaniem radnego B. Krzyżankowskiego wiceprezydent zapewnił, iż nie rezygnuje się z planu  zbudowania podziemnego parkingu. Plan przewiduje zagwarantowanie miejsc, w których możliwe będzie realizowanie różnych form aktywności fizycznej (np. lodowisko, małe boiska do gier zespołowych, tory do jazdy na rolkach).
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
4.5. – przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części dzielnic Leszczynki i Grabówek ...:
Sporządzenie planu pozwoli Miastu na uporządkowanie układu komunikacyjnego. Przystąpienie do prac jest istotne z uwagi m. in. na duże zainteresowanie przedmiotowym terenem ze strony developerów. Plan pozwoli określić intensywność przyszłej zabudowy.
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za
W głosowaniu en bloc przyjęto  projekty uchwał występujące w zaplanowanym porządku obrad V Sesji pod numerami od 4.12 do 4.21 – opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.

Ad 2
Ustalono, iż jednym z tematów kolejnego posiedzenia będzie sprawa funkcjonowania TBS. Ustalono, iż na posiedzenie zostanie zaproszona dyrektor TBS.
Termin kolejnego posiedzenia: 20 marca b.r.; godz. 17
______________________________________________
 

Komisja Kultury – 21 lutego:
 

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca komisji B. Łęgowska, która przywitała zaproszonych gości: wiceprezydenta Miasta M. Stępę, skarbnika Miasta K. Szałuckiego, inspektora wydziału Kultury C. Chludzińskiego oraz członków komisji, a następnie po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, zaproponowała przyjęcie protokołu   z poprzedniego posiedzenia. Protokół został przyjęty bez zastrzeżeń.

W dalszym ciągu posiedzenia przewodnicząca zaproponowała porządek:

wyjaśnienie pozycji budżetu na rok 2007: dokumentacja przyszłościowa – Centrum Kultury (rozdział 92109 § 6050)               - ref. Wiceprezydent Marek Stępa
opiniowanie projektów uchwał na sesję RM w dniu 28 lutego 2007 r.
sprawy wniesione i wolne wnioski.

Ad. 1

Wiceprezydent Miasta M. Stępa przedstawił informację odnośnie dokumentacji przyszłościowej pn. Centrum Kultury: obiekt, którego ma dotyczyć konkurs nie ma nic wspólnego z istniejącą już instytucją pod tą sama nazwa, a mieszczącą się w Kacku przy ul. Łowickiej.

Powstający obiekt będzie znajdował się w rejonie miasta, gdzie zlokalizowane są: Centrum Gemini, Teatr Muzyczny, Muzeum Miasta Gdyni i Muzeum Marynarki Wojennej. Będą mieścić się w nim różne instytucje związane z kultura Miasta takie, jak: teatr dramatyczny, Miejska Biblioteka Publiczna wraz ze zbiorami multimedialnymi oraz zespół sal z przeznaczeniem na wystawy-galerie sztuki współczesnej, jak również służące innym wydarzeniom tj. seminaria czy konferencje.

Na razie jest to w sferze projektu, który zostanie uzgodniony w wyniku konkursy architektonicznego. J. Zielińska zapytała czy to oznacza, że Teatr Miejski przeniesie się do nowego obiektu? Co do przyszłości nowego obiektu wiceprezydent stwierdził, że powinna się tam znaleźć scena teatralna z prawdziwego zdarzenia ze sznurownią, sceną obrotową i zapadnią jak również powinny się tam znaleźć teatralne pracownie techniczne.

Natomiast, co do przyszłości budynku przy ul. Bema, to nie ma wątpliwości, że w Gdyni potrzebna jest druga scena, np. tzw. off-owa czy też z przeznaczeniem dla teatrów szkolnych, amatorskich. Dlatego budynek ten musi być utrzymany w dobrej kondycji.

Rok 2007 jest przeznaczony na zrealizowanie projektu technicznego, tak, by Miasto mogło aplikować o środki z regionalnego programu, natomiast zakres działań w 2008 roku, kiedy będzie już gotowy projekt, będzie zależał od przychylności UE. Jeśli otrzymamy środki to obiekt ten będzie można postawić w stanie surowym w ciągu 2 lat.

Planujemy, że będzie to zespół budynków z przeznaczeniem dla zaspokojenia potrzeb kultury w Mieście.

Radny A Gurazda interesował się czy komisja Kultury będzie mogła mieć wpływ na realizowane założenia? Wiceprezydent M. Stępa zapewnił, że chętnie zapozna się z opiniami członków komisji oraz przedstawi projekt obiektu w fazie, kiedy będzie jeszcze możliwa dyskusja.

W dalszym ciągu posiedzenia dyskutowano na temat Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni.

Wiceprezydent M. Stępa stwierdził, że chciałby bardzo, aby w Gdyni powstała szkoła muzyczna z prawdziwego zdarzenia wraz z salą koncertową na tyle dużą, aby mogła ona służyć wszystkim mieszkańcom Gdyni, melomanom.

Ad. 2
Skarbnik Miasta prof. K. Szałucki zreferował projekt uchwały na najbliższą sesję RM  4.1

 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą Teatru Muzycznego w Gdyni oraz na realizację koncepcji przebudowy i rozbudowy teatru Muzycznego w Gdyni.

Po dyskusji projekt uchwały został przyjęty jednomyślnie: 5/0/.

Ad. 3
Przewodnicząca komisji B. Łęgowska poinformowała o odbytej podróży służbowej do Olsztyna, dokąd została zaproszona w związku z ukończeniem budowy i otwarciem filii nowej generacji MBP w Olsztynie – dla młodzieży od 14 do 25 lat (Planeta 11) i dla dzieci od 4 do 13 lat (Abecadło).

Przedstawiciel MBP w Gdyni, p. Violetta Trella, która była też obecna na tej konferencji przygotowuje dla członków naszej komisji prezentację, która zostanie zaprezentowana podczas wizyty komisji w MBP.

Następnie przewodnicząca komisji poinformowała o najbliższych konkursach:

w związku z nominacjami do nagrody Galion Gdyński oraz

Nagrody Artystycznej z okazji Dnia Teatru

Ustalono termin najbliższego posiedzenia komisji Kultury na 14 marca (środa) godz. 15.00 w porządku, którego odbędzie się dyskusja na temat kandydatur komisji do poszczególnych nagród oraz absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2006r. w zakresie kultury. Zaprosimy gości: profesora  J. Ciechowicza – teatrologa oraz K.Szałuckiego -skarbnika Miasta.

Na tym posiedzenie zakończono.

______________________________________________

ZARZADZENIA PREZYDENTA MIASTA w sprawach:
 

2007-02-20:
 

1025/07/V/K   kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
1026/07/V/K   skierowania spraw na drogę postępowania sądowego
1027/07/V/O   przeprowadzenia VI edycji konkursu na najciekawszy projekt strony www o tematyce ekologicznej „Nowoczesna i ekologiczna Gdynia w 2027 roku”
1028/07/V/O   udzielenia zamówienia publicznego na organizację XVI ogólnopolskiego finału Odysei Umysłu
1029/07/V/O   dofinansowania zakupu nagród dla laureatów oraz na organizację Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w Zespole Szkół Mechanicznych
1030/07/V/O   wyrażenia zgody na użyczenie terenów sportowych wraz z pomieszczeniami w Młodzieżowym Domu Kultury
1031/07/V/O   przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 10
1032/07/V/R   zawarcia porozumienia z powiatem puckim dotyczącym umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
1033/07/V/R   ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Legionów 121
1034/07/V/R   udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni”
1035/07/V/R   upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej
1036/07/V/R   zawarcia umowy zlecenia na wykonanie czynności związanych z przygotowaniem zadania – lotnisko Gdynia Oksywie
1037/07/V/S   wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 13/2005 do umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Legionów
1038/07/V/S   zmiany treści zarządzenia nr 555/07/V/S dotyczącego wyrażenia zgody na konserwację kopertownicy
1039/07/V/S   zmiany treści zarządzenia nr 560/07/V/S dotyczącego zakupu narzędzi oraz artykułów hydraulicznych
1040/07/V/S   zmiany treści zarządzenia nr 329/06/V/S dotyczącego akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na utrzymanie czystości w lokalach podległych Urzędowi Miasta Gdyni
1041/07/V/M  wyrażenia zgody na zapłatę kwoty zasądzonej wyrokiem sądowym
1042/07/V/M  uchylenia zarządzenia nr 16 117/2006/IV/M dotyczącego kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1043/07/V/M  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej, Krośniąt i Kańskiego
1044/07/V/M  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 8,7 m2 – hala płaska (boks nr 264)
1045/07/V/M  ustalenia wykazu oraz warunków oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej przy ul.Gniewskiej
1046/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Władysława IV
1047/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Władysława IV
1048/07/V/M  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wójta Radtkego
1049/07/V/M  zmiany treści zarządzenia nr 16 560/06/IV/M dotyczącego wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Widnej
1050/07/V/M  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Manganowej 25
1051/07/V/U   akceptacji aneksu nr 1/2007 dotyczącego zmiany treści umowy KB/660/UR/19/W/2006 na wykonanie pomiarów i analiz ruchu pojazdów transportu zbiorowego na ulicy Morskiej
1052/07/V/M  określenia warunków zamiany gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Inżynierskiej 25 na grunt stanowiący własność osoby fizycznej położony przy ul. Inżynierskiej 27
1053/07/V/M  ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
1054/07/V/S   wyrażenia zgody na ubezpieczenie sprzętu komputerowego
1055/07/V/P    promocji Gdyni w serwisie żeglarskim sails.pl.
1056/07/V/P    odnowienia domeny gdynia.eu
1057/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
1058/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
1059/07/V/O   zmiany struktury wydatków Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowi”
1060/07/V/M  zapłaty odszkodowania wraz z odsetkami oraz zwrotu kosztów procesu
1061/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kowieńskiej
1062/07/V/M  akceptacji trybu zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowej „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego”
1063/07/V/M  zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
1064/07/V/O   akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie „Elektronicznej Mapy Akustycznej Miasta Gdyni”
1065/07/V/P    przeznaczenia środków finansowych na zamieszczenie wkładki wyborczej w tygodniku „Ratusz”
1066/07/V/S   udzielenia zamówienia publicznego na druk kart do głosowania w wyborach do rad dzielnic zarządzonych na 4 marca 2007 r.
1067/07/V/S   prenumeraty czasopisma specjalistycznego dla UM Gdyni w roku 2007
1068/07/V/S   udzielenia zamówienia publicznego na usługi transportowe związane z przeprowadzeniem wyborów do rad dzielnic w dniu 4 marca 2007 roku oraz zatwierdzenia wyboru wykonawcy
1069/07/V/S   zakupu literatury fachowej dla UM Gdyni w roku 2007
1070/07/V/S   wyrażenia zgody na konserwację kserokopiarki „Sharp” AR 5120 – o wartości do 6.000 EUR
1071/07/V/S   udzielenia zamówienia publicznego na zakup usługi digitalizacji zasobów dokumentacji podatkowej oraz kart ewidencji lokali mieszkalnych
1072/07/V/S   wyrażenia zgody na wykonywanie prac stolarskich dla UM Gdyni o wartości do 6.000 EUR
1073/07/V/S   akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 60.000 EUR na wykonanie druków własnych w 2007 roku
1074/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup płyt oraz akcesoriów meblowych o wartości do 6.000 EUR
1075/07/V/P    akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie usługi serwisu i konserwacji systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
1076/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych polegających na podłączeniu studni chłonnej do kanalizacji deszczowej w trakcie realizacji zadania „Ulica Świętojańska – pętla uliczna”
1077/07/V/U   zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 5.278.000 EUR na wybór wykonawcy robót budowlanych objętych projektem „Droga Różowa IV – rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni”
1078/07/V/U   wyrażenia zgody na przepisanie decyzji o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia „Droga Różowa etap IV – rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni” w zakresie kolizji energetycznych
1079/07/V/U   akceptacji treści porozumienia w sprawie zasad realizacji inwestycji „Droga Różowa etap IV – rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni” na obszarze kolejowym pomiędzy Gminą Gdynia i spółką PKP Polskie Linie Kolejowe
1080/07/V/U   akceptacji treści umowy w sprawie zasad przebudowy sieci elektroenergetycznych kolidujących z przedsięwzięciem „Droga Różowa etap IV – rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni pomiędzy Gminą Gdynia i Koncernem Energetycznym „ENERGA” S.A.
1081/07/V/U   podpisania aneksu do umowy nr KB/1/UG/1/W/2005 na dostawę energii elektrycznej i utrzymanie oświetlenia ulic na terenie Gminy Gdynia
1082/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 779/07/V/U w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego „budowy podstacji prostownikowej z kablami prądu stałego w rejonie ulicy Kieleckiej w Gdyni”
1083/07/V/U   zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego „budowy podstacji prostownikowej z kablami prądu stałego w rejonie ulicy Kieleckiej w Gdyni
1084/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie kratek stalowych na nietypowe wpusty burzowe na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni
1085/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegającą na usunięciu awarii sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Witomińskiej, Tatrzańskiej i Pomorskiej w Gdyni
1086/07/V/U   zmiany zarządzeń nr 325/06/V/U, 468/07/V/U, 469/07/V/U, 546/07/V/U, 645/07/V/U, 992/07/V/U w sprawie udzielenia zamówień publicznych na roboty budowlane polegające4 na usuwaniu awarii sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gdyni
1087/07/V/U   wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej
1088/07/V/U   uregulowania należności za umieszczenie w pasie drogowym ul. Źródło Marii urządzeń: rury osłonowej związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Źródło Marii w Gdyni
1089/07/V/U   udzielania zamówienia publicznego do 6.000 EUR, jako umowy dodatkowej do umowy nr KB/802/UI/284/W/2006 dla wykonawcy zadania „ułożenia tymczasowej nawierzchni w ul. Głowackiego w Gdyni”
1090/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego masztów oświetleniowych na stadionie rugby przy ul. Sportowej w Gdyni
1091/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wyciągarek do łodzi rybackich w przystani rybackiej w Gdyni-Oksywiu
1092/07/V/U   wystąpienia o decyzję o pozwoleniu na budowę ul. Ateny wraz z kanalizacją deszczową, budową i przebudową oświetlenia, przebudową wodociągu, gazociągu, linii napowietrznej n.n. i sieci teletechnicznej oraz zabezpieczeniem istniejącym sieci energetycznych i teletechnicznych
1093/07/V/U   uregulowania należności za umieszczenie w pasie drogowym ul. Kazimierza Górskiego urządzeń wodociągowych i kanalizacji deszczowej związanych z budową przyłącza wodociągowego i kanalizacji deszczowej do stadionu rugby przy ul. Sportowej w Gdyni
1094/07/V/U   wystąpienia o decyzję o pozwoleniu na budowę ul. Amora z kanalizacją deszczową, budową i przebudową oświetlenia, przebudową gazociągu i sieci teletechnicznej oraz zabezpieczeniem istniejącym sieci energetycznych i teletechnicznych
1095/07/V/U   wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę inwestycji pn. „Przebudowa trzeciej jezdni Al. Zwycięstwa w Gdyni –
1096/07/V/U   wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę linii kablowych 15 kV zasilających stację transformatorową na terenie hali sportowo-widowiskowej
1097/07/V/O   przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień „profilaktyka przez sport”
1098/07/V/O   ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania „prowadzenie klubu abstynenta w dzielnicy Gdynia Śródmieście
1099/07/V/O   przyznania premii dyrektorowi SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni
1100/07/V/O   przyjęcia zaproponowanych programów profilaktycznych wraz ze specyfikacjami realizowanych w ramach budżetu 2007 roku
1101/07/V/O   przekazania dotacji SPZOZ MSPR w 2007 roku
1102/07/V/R   ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania „Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich”
1103/07/V/R   ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania „Organizacja czasu wolnego Gdynia55+”
1104/07/V/R   przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dotyczących udzielenia dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2007 roku
1105/07/V/R   udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wydanie dodatku o Gdyni pt. „Praktyczny poradnik dla mieszkańców” w dzienniku „FAKT”

1106/07/V/R   wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 

____________________________________________
INTERPELACJE:

1.        Od czasu opublikowania poprzedniego numeru Biuletynu żaden z Radnych nie złożył interpelacji.
______________________________________________
 

STALE TERMINY POSIEDZEN KOMISJI RADY:

Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień przed sesją, godz. 15.00
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej -  wtorek, godz. 17.00
Komisja Kultury - środa, tydzień przed sesją, godz. 16.15
Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00
Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień przed sesją, godz. 16.00
Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 16.30
Komisja Statutowa - poniedziałek, tydzień przed sesją, godz. 16.30
Komisja Strategii - wtorek, tydzień przed sesją, godz. 16.30
Komisja Zdrowia - środa, tydzień przed sesją, godz. 17.00
______________________________________________
 

INFORMACJA O TERMINACH POSIEDZEN KOMISJI RADY:
 
Komisja Budżetowa:  
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:  
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej: 20.03., godz. 17.00
Komisja Kultury: 14.03., godz. 15.00, s. 105A
Komisja Oświaty:
Komisja Rewizyjna: 12.03., godz. 15.00, s. 101
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa:  01.03., godz. 16.00, s. 105A
Komisja Sportu i Rekreacji:  13.03., godz. 16.00
Komisja Statutowa: 28.02., godz. 11.30, s. 104
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej:  06.03., godz. 16.00, s. 105
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: 07.03., godz. 15.00, wyjazd
_____________________________________________
 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 28.02.2007
Data udostępnienia informacji: 28.02.2007
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.05.2020 15:15 Korekta Dorota Nelke