Biuletyn Informacyjny Rady Miasta Nr 04

Nr 04
16 lutego 2007 roku
Nakład 60 egz.

____________________________________________________________________________________________________
                         
Zamknięto 16.02.07, godz. 09.15.
 

INFORMACJE O PRACY KOMISJI RADY MIASTA:

Komisja Samorzadnosci Lokalnej i Bezpieczenstwa – 18 stycznia:
 

Porządek:
1. Omawianie projektów uchwał wnoszonych na Sesję Rady Miasta Gdyni 24 stycznia br.
2. Wolne wnioski.
3. Ustalenie terminu następnej Komisji.

Ad.1
W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście (lista załączona).
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał, w sprawach:
4.3     uchwalenie budżetu Miasta Gdyni na rok 2007 (projekt uchwały przekazano Radnym w terminie wcześniejszym);
Pani Alicja Helbin zastępca skarbnika, omówiła treść „Autopoprawki prezydenta miasta Gdyni do projektu budżetu miasta na rok 2007”. Komisja zaakceptowała zmiany następującymi głosami - 7 za jednogłośnie. Głosowanie całości uchwały wraz poprawką – 4/0/3.
Poniższe projekty przedstawili wiceprezydent M.Stepa oraz Naczelnik Biura Planowania Przestrzennego Marek Karzyński .
4.4     przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i
 Wybickiego;
- opinia pozytywna jednogłośnie 7 za;
4.5     uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Zachodniego w Gdyni;
- opinia pozytywna jednogłośnie 7 za;
Autopoprawka do projektu 4.5 – jednogłośnie 7 za;
4.6     uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni;
Radny Arkadiusz Gurazda (przed rozpoczęciem omówienia w/w projektu uchwały ) wnioskował by referujący odniósł się tylko do tych wnoszonych do projektu uwag, które nie zostały uwzględnione. W trakcie dyskusji wiceprezydent M.Stępa przekonał wnioskodawcę o konieczności szczegółowej prezentacji wszystkich uwag zawartych w załącznikach do projektu.
Radny Mariusz Bzdęga wystąpił z wnioskiem o zdjęcie w/w projektu z porządku obrad sesji RMG uzasadniając to potrzebą szczegółowego przeanalizowania projektu i jego konsultacją z Towarzystwem Przyjaciół Orłowa. W odpowiedzi wiceprezydent Stępa i naczelnik M.Karzyński zapewnili, iż takie konsultacje miały miejsce wielokrotnie ponieważ procedury trwają już od 2003r. Wniosek odrzucono po przegłosowaniu: 3za 4 przeciw.
Po omówieniu projektu przez naczelnika M.Karzyńskiego przegłosowano go następująco: 4 za, 0 przeciwne, 3 wstrzymujące się.
4.7     chwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon alei Zwycięstwa i ul. Świętopełka;
Powyższy projekt uchwały omówił wiceprezydent M.Stepa i M.Karzyński.
Radny M.Bzdęga zainteresowany był źródłem finansowania planowanej inwestycji (ogród botaniczny). Wiceprezydent Stępa wyjaśnił, iż jest to inicjatywa (obecnie ponowiona) Uniwersytetu Gdańskiego. On też weźmie udział finansowy w tzw. „ wkładzie własnym”. Radni zainteresowali się metodami dotychczasowej ochrony „zabytkowej” roślinności w/w terenu. Informacji udzielił wiceprezydent M.Stępa.
-opinia pozytywna – 5za/0 przeciw./2 wstrz.
Poniższy projekt uchwały przedstawił naczelnik Karzyński, dot.:
4.8     rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów wniesionych przez Tadeusza Padzikowskiego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczyki w Gdyni, rejon ulic Drzymały, Ramułta;
-opinia pozytywna – 7 za jednogłośnie.
Projekt uchwały wnoszony w „trybie siedmiodniowym”
w sprawie przyjęcia Statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej;
 – opinia pozytywna - jednogłośnie 7 za
Komisja zajęła się również poniższymi projektami uchwał głosując następująco:
4.9     przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni;
-opinia pozytywna – jednogłośnie 7 za
4.46 nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI (Medal Nr 31 (Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gdyni)
opinia pozytywna – jednogłośnie 7 za
4.47 nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI (Medal Nr 32 Bogdan Fota)
-opinia pozytywna – jednogłośnie 7 za
4.48 nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI (Medal Nr 33 (Andrzej Barczak)
opinia pozytywna – jednogłośnie 7 za

Ad.2
Radny Mariusz Bzdęga wnioskował o aby protokoły z poprzedniego spotkania Komisji, przed jego publikacją w „Biuletynie”, przesyłać członkom Komisji pocztą elektroniczną do autoryzacji. Radny złożył również wniosek o monitoring placu w rejonie Przedszkola Nr 8 (ul. Kapitańska) oraz zainstalowanie słupów i lamp Gimnazjum Nr 4 ( ul.Okrzei ).
Radna Joanna Chacuk zaproponowała, w związku ze składaniem sprawozdania za 2006r przez Straż Miejską, zaproszenie jej przedstawiciela oraz by pocztą elektroniczną przesłać wszystkim członkom Komisji treść sprawozdania .
Radna Ewa Krym zwróciła uwagę na zbyt krótki, jej zdaniem, czas „pracy” zielonego światła przy przejściu na ul. Mireckiego.

Ad.3
Komisja zaplanowała następne spotkanie 22 lutego 2007 r. na 16.00.
___________________________________________
 

Komisja Oswiaty – 22 stycznia:
 

Porządek obrad: zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na styczniową sesję RMG w trybie nadzwyczajnym.
Wszystkie  projekty uchwał omówiła wiceprezydent Ewa Łowkiel.
Przed przystąpieniem do omawiania poszczególnych projektów, wiceprezydent uzasadniła wprowadzenie przedmiotowych dokumentów pod obrady RM w trybie nadzwyczajnym. Dotychczas projekty jak przedmiotowe wprowadzane były pod obrady rady w lutym każdego roku. W bieżącym roku  radca prawny urzędu zakwestionował zamiar wprowadzenia projektów w lutym, zgodnie bowiem z aktualnym orzecznictwem każdy rodzic dziecka uczęszczającego do szkoły, która może być objęta procesem likwidacji, winien być poinformowany  o takim zamiarze osobiście, w związku z czym dotychczas stosowana procedura zawiadamiania rodziców może się okazać w indywidualnych przypadkach nieskuteczna.
Jak informowała dalej wiceprezydent, argumenty radcy prawnego uznano za zasadne – postanowiono każdego z rodziców poinformować o zamiarze indywidualnie, w drodze listu poleconego. Zastosowanie nowej  procedury spowoduje, że realizacja wszystkich, przewidzianych w takich sytuacjach czynności proceduralnych, będzie trwała znacznie dłużej.
Projekty dotyczące zamiaru likwidacji winny zyskać akceptację kuratora oświaty, co upoważni radę do ewentualnego podjęcia w ciągu roku szkolnego uchwał o likwidacji placówek.
Radny Mariusz Bzdęga poprosił o wyjaśnienie, czy fakt podjęcia uchwał dot. zamiaru likwidacji będzie obligował radę do podjęcia uchwał o likwidacji, przy czym zaznaczył, że szczególnie chodzi mu o projekt dot. zamiaru likwidacji VIII LO.
Radny wyjaśnił, iż jedną z przyczyn jego wątpliwości jest brak czasu na rozważenie wszystkich argumentów „za” i „przeciw”.
Wiceprezydent E. Łowkiel wyjaśniła, iż każdy projekt uchwały traktowany jest odrębnie i fakt podjęcia uchwały o zamiarze nie jest zobowiązaniem do podjęcia uchwały w spr. likwidacji.

Projekt uchwały w spr. zamiaru likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w ZSO Nr 5 w Gdyni, ul. Wejherowska 55:
Wiceprezydent E. Łowkiel podkreśliła, iż nie zamierza się likwidować liceów ogólnokształcących dla dorosłych zwracając przy tym uwagę, że system szkolnictwa dla dorosłych jest w Gdyni rozbudowany, a szkoły te funkcjonują w siedzibach dziennych szkół. Zamiar likwidacji odnosi się jedynie do liceum uzupełniającego.
Opinia pozytywna: 4 gł. za.
Projekt uchwały w spr. zamiaru likwidacji Technikum Elektronicznego Nr 2 ...:
Do szkoły nie ma naboru. Nauka zawodu możliwa jest w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych.
Wiceprezydent poinformowała ponadto, iż kierunkiem działania przyjętym przez Kolegium jest koncentracja szkolnictwa zawodowego wokół szkół o tym samym profilu.
Radna Beata Łęgowska wyraziła żal, iż zanika kształcenie w zawodach stoczniowych (przedmiotowe technikum kształciło na potrzeby Stoczni Marynarki Wojennej). Radna zaznaczyła przy tym, iż zdaje sobie sprawę z tego, że przyczyny takiego stanu rzeczy tkwią w gospodarce.
Wiceprezydent zwróciła uwagę, iż kształcenie w zawodach stoczniowych koncentruje się obecnie przede wszystkim w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego, na ul. Energetyków. Nie funkcjonują już, jak niegdyś, szkoły resortowe, poza szkołami artystycznymi i medycznymi.
Planuje się utworzenie klas tylko pod kątem kształcenia w zawodach stoczniowych. Stocznia jest zainteresowana aktywnym udziałem w procesie rekrutacji poprzez promowanie w gimnazjach swojej oferty jako pracodawcy, oraz stworzenie stoczniowej oferty stypendialnej.
Wiceprezydent po raz kolejny  zwróciła uwagę, że na sytuację w szkolnictwie w znacznym stopniu rzutują zjawiska demograficzne, a także poinformowała, iż zamiarem władz miasta jest rozwijanie szkolnictwa w zawodach atrakcyjnych z punktu widzenia potrzeb rynkowych.
Wiceprezydent podkreśliła, iż władze miasta współpracują ze wszystkimi zakładami pracy gwarantującymi zatrudnienie.
Opinia pozytywna: 4 gł. za.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych ...:
Opinia pozytywna: 4 gł. za.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji VI Liceum Profilowanego ...:
Opinia pozytywna: 4 gł. za.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji VII Liceum Profilowanego ...:
Opinia pozytywna: 4 gł. za.
Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ...:
Kłopoty z  naborem do szkół wchodzących w skład zespołu jest m. in. spowodowany demografią, ale inną przyczyną takiego stanu rzeczy jest prawdopodobnie – jak mówiła wiceprezydent Łowkiel –  brak aktywności w promowaniu szkół.
Po dyskusji z przedstawicielami I Akademickiego Liceum uznano, że obszerny budynek, w którym mieszczą się szkoły zespołu, będzie odpowiednią siedzibą dla AL.
Wiceprezydent zapewniła, iż gmina jako organ prowadzący ma możliwość przeniesienia nauczycieli likwidowanych szkół do innych placówek edukacyjnych. Możliwość taką stwarza chociażby planowane przez 400 nauczycieli odejście na emeryturę.
Opinia pozytywna: 3/0/1
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 6 ...:
Placówka ma obecnie jedną klasę pierwszą i jedną drugą. W tej sytuacji dalsze funkcjonowanie szkoły byłoby niecelowe i nieracjonalne.
Opinia pozytywna: 3/0/1
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji VIII Liceum Ogólnokształcącego ...:
Wiceprezydent E. Łowkiel poinformowała o trwającym już dłuższy czas braku naboru do przedmiotowej szkoły – co roku szkoła ma o 4 klasy mniej.
Radny M. Bzdęga stwierdził, iż likwidacja placówki spowoduje, że południowa część Gdyni nie będzie już miała żadnego liceum ogólnokształcącego.
Wiceprezydent zwróciła uwagę, że szkoła ponadgimnazjalna nie jest szkołą rejonową. W takich szkołach 30 % uczniów to dzieci spoza Gdyni. Dla ucznia szkoły średniej największe znaczenie ma poziom szkoły, a nie kwestia jej odległości od miejsca zamieszkania. O atrakcyjności liceów decyduje tradycja, wyniki egzaminów i autorytet nauczycieli.
W związku z nawiązaniem przez radnego M. Bzdęgę do sprawy planu restrukturyzacji sieci
szkół wiceprezydent Łowkiel poinformowała, iż sieć gdyńskich szkół budowana jest racjonalnie, w oparciu o corocznie przeprowadzaną analizę. Obecnie w  Gdyni funkcjonuje 10 zespołów szkół zawodowych, 13 Liceów Ogólnokształcących, rozbudowują się 2 licea niepubliczne i jedno liceum katolickie.
Radny M. Bzdęga wnioskował o umożliwienie mu wglądu w analizy, w oparciu o które tworzy się w Gdyni plan restrukturyzacji sieci szkół.
W związku z pytaniem radnego M. Bzdęgi, czy w wyniku spadku liczby uczniów powstaną oszczędności w dziale oświaty, wiceprezydent wyjaśniła, iż budżet oświaty jest budżetem zadaniowym, a to wiąże się przede wszystkim z wysokością subwencji na oświatę. Mniejsze subwencje to większy wkład środków gminnych (Gdynia dopłaca na oświatę ok. 80 mln. zł. rocznie). Koszty nie maleją proporcjonalnie do malejącej liczby uczniów. Rośnie natomiast koszt indywidualnego ucznia. Szkoła funkcjonująca w systemie wielozmianowym jest tańsza. Istotnym elementem kosztów są też wynagrodzenia nauczycieli. W tym zakresie decydują takie kwestie jak liczba nauczycieli dyplomowanych. Jest to pozycja zmieniająca się stale i dopiero na podstawie wykonania budżetu można uzyskać wiedzę na ten temat. Innym elementem związanym z kosztami jest kwestia liczebności klas. Takich elementów kształtujących koszty  w oświacie jest bardzo dużo.
Radna B. Łęgowska zwróciła uwagę, iż mniejsza liczba dzieci co prawda nie wpływa na obniżenie kosztów, natomiast powoduje, że komfort uczenia w mniej licznych klasach jest zdecydowanie wyższy.
Radny M. Bzdęga zwrócił też uwagę na problem klas integracyjnych, które funkcjonują w VIII L.O.
Wiceprezydent E. Łowkiel zapewniła, iż wszystkie dzieci niepełnosprawne skończą szkołę. Istotnym pytaniem – mówiła wiceprezydent – jest to, gdzie powinny powstawać klasy integracyjne. Kwestia ta jest najtrudniejsza do rozwiązania w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej. Gmina nie ma obowiązku dowożenia dzieci bez normy intelektualnej do takiej szkoły. Rada Miasta Gdyni podjęła ostatnio uchwałę, na mocy której utworzono dla  dzieci niepełnosprawnych klasę liceum uzupełniającego. W Gdyni problem każdego dziecka niepełnosprawnego jest rozpatrywany indywidualnie i dla każdego znajduje się odpowiednią szkołę. Klasa integracyjna powstaje w każdej szkole, do której uczęszczają dzieci niepełnosprawne. Nawet w sytuacjach, gdy jest to tylko jedno dziecko, gmina przyznaje cząstkę etatu dla nauczyciela wspomagającego.
Opinia pozytywna: 3/0/1
____________________________________
 

Komisja Strategii – 23 stycznia:

Porządek posiedzenia:
1.        Opinie do projektów uchwał na sesję 24 stycznia,
2.        Sprawy bieżące i wniesione.

Ad. 1
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał:
uchwalenie budżetu Miasta Gdyni na rok 2007 (projekt uchwały przekazano Radnym w terminie wcześniejszym)
opinia z autopoprawką do całości pozytywna – 5/0/1
przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego;
opinia pozytywna – 6/0/0
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Zachodniego w Gdyni;
opinia pozytywna – 6/0/0
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni;
opinia pozytywna – 4/0/3
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon alei Zwycięstwa i ul. Świętopełka;
opinia pozytywna – 4/0/3
rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów wniesionych przez Tadeusza Padzikowskiego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczyki w Gdyni, rejon ulic Drzymały, Ramułta;
opinia pozytywna – 7/0/0
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanawianego na rzecz Muzeum Miasta Gdyni odnośnie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni;
opinia pozytywna – 5/0/0
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej, Krośniąt i Kańskiego;
opinia pozytywna – 6/0/0
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulic Suchej i Wiczlińskiej;
opinia pozytywna – 7/0/0
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobie fizycznej w stosunku do nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – ul. Radosna;
opinia pozytywna – 7/0/0
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Pustej;
opinia pozytywna – 7/0/0
nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości gruntowych przy ul. Puckiej;
opinia pozytywna – 7/0/0
wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkokackiej 17 na rzecz jej dzierżawcy;
opinia pozytywna – 7/0/0
wyrażenia zgody na zbycie części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kępa Oksywska I w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
opinia pozytywna – 7/0/0
wyrażenia zgody na zbycie części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej 168 B (Kotlarska) w trybie przetargu ustnego;
opinia pozytywna – 7/0/0
wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Płockiej 118 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
opinia pozytywna – 7/0/0
wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Jana z Tarnowa 13 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
opinia pozytywna – 7/0/0
wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Murarskiej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
opinia pozytywna – 7/0/0
wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej – Ślusarskiej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
opinia pozytywna – 7/0/0
wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Marynarskiej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
opinia pozytywna – 7/0/0
wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Unruga 67 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
opinia pozytywna – 7/0/0
wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Uczniowskiej 4 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
opinia pozytywna – 7/0/0
wyrażenia zgody na zbycie części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Tokarskiej 7A w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
opinia pozytywna – 7/0/0
wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej pomiędzy ul. Powstania Wielkopolskiego, ul. Szarych Szeregów i ul. Cylkowskiego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
opinia pozytywna – 5/0/2
wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Lidzkiej 2A w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
opinia pozytywna – 7/0/0
wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej 170B (d.Kowalska) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
opinia pozytywna – 7/0/0
wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Morskiej 509 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
opinia pozytywna – 7/0/0
wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej pomiędzy ul. Powstania Wielkopolskiego i ul. Powstania Śląskiego 4 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
opinia pozytywna – 6/0/1
wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Powstania Styczniowego – Spacerowej, w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
opinia pozytywna – 7/0/0
zamiany gruntu położonego w Gdyni przy ul. Borchardta, Skwerze Kościuszki, ul. Zygmuntowskiej oraz ul. Armii Krajowej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Skarbem Państwa – wieczysty użytkownik Orbis Spółka Akcyjna oraz uchylenia uchwały Nr XXXV/1152/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2001 r. zmienionej uchwałą Nr XLIII/1385/02 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2002 r. zmienionej uchwałą Nr XXXV/858/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2005 r.;
opinia pozytywna – 7/0/0
oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste działki gruntu w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Gniewskiej;
opinia pozytywna – 7/0/0

Aneks:
przyjęcia statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.
opinia pozytywna – 7/0/0
Tryb nadzwyczajny:
w sprawie przystąpienia do dporządzenia mijscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dabrowa i Karwiny w Gdyni, rejon ulic Nowowiczlińskiej, Porazińskiej
opinia pozytywna – 7/0/0

Ad. 2
Następne posiedzenie – 6 lutego, godz. 16.00. Posiedzenie poświęcone będzie Regionalnemu Planowi Operacyjnemu.
Polityka gospodarcza miasta zostanie omówiona na kolejnym posiedzeniu komisji.
___________________________________________
 

Komisja Budzetowa – 24 stycznia:
 
Lista obecności jest załączona do ustaleń.
Posiedzenie prowadził przewodniczący RM, S.Szwabski.

Porządek:
1.        Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2007 rok wraz z autopoprawką przedstawioną przez Skarbnika Miasta.

Ad. 1
Skarbnik poinformował, że wpłynęła pozytywna opinia z RIO odnośnie projektu budżetu miasta.
Komisja zaopiniowała projekt z autopoprawką pozytywnie – 10/0/2.
Na tym posiedzenie zakończono.
___________________________________________
 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska – 24 stycznia:

Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji Z. Zmuda-Trzebiatowski, który przywitał członków komisji oraz zaproszonych gości: wiceprezydentów Bogusława Stasiaka i Marka Stępę. Po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przewodniczący komisji poinformował, że posiedzenie poświęcone będzie kontynuacji opiniowania uchwał na najbliższą sesje Rady Miasta Gdyni.

Jako pierwszy zabrał głos przewodniczący komisji Statutowej, radny A. Kieszek, który omówił projekty uchwał w sprawie:
4.46. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI (Medal Nr 31 (Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gdyni)
4.47. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI (Medal Nr 32 (Bogdan Fota)
nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI (Medal Nr 33 (Andrzej Barczak).
Po dyskusji członkowie komisji zaopiniowali powyższe uchwały jednomyślnie: 5/0/0.
W dalszym ciągu posiedzenia wiceprezydent Miasta B. Stasiak omówił projekty uchwał w sprawach:
4.11. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanawianego na rzecz Muzeum Miasta Gdyni odnośnie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni;
4.12. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej, Krośniąt i Kańskiego;
4.13. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulic Suchej i Wiczlińskiej;
4.14. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobie fizycznej w stosunku do nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – ul. Radosna;
4.15. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Pustej;
4.16. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości gruntowych przy ul. Puckiej;
4.17. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkokackiej 17 na rzecz jej dzierżawcy;
4.18. wyrażenia zgody na zbycie części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kępa Oksywska I w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.19. wyrażenia zgody na zbycie części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej 168 B (Kotlarska) w trybie przetargu ustnego;
4.20. wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Płockiej 118 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.21. wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Jana z Tarnowa 13 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.22. wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Murarskiej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.23. wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej – Ślusarskiej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.24. wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Marynarskiej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.25. wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Unruga 67 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.26. wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Uczniowskiej 4 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.27. wyrażenia zgody na zbycie części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Tokarskiej 7A w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.28. wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej pomiędzy ul. Powstania Wielkopolskiego, ul. Szarych Szeregów i ul. Cylkowskiego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.29. wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Lidzkiej 2A w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.30. wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej 170B (d.Kowalska) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.31. wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Morskiej 509 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.32. wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej pomiędzy ul. Powstania Wielkopolskiego i ul. Powstania Śląskiego 4 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.33. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Powstania Styczniowego – Spacerowej, w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.34. zamiany gruntu położonego w Gdyni przy ul. Borchardta, Skwerze Kościuszki, ul. Zygmuntowskiej oraz ul. Armii Krajowej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Skarbem Państwa – wieczysty użytkownik Orbis Spółka Akcyjna oraz uchylenia uchwały Nr XXXV/1152/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2001 r. zmienionej uchwałą Nr XLIII/1385/02 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2002 r. zmienionej uchwałą Nr XXXV/858/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2005 r.;
4.35. oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste działki gruntu w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Gniewskiej.
Po dyskusji członkowie komisji zaopiniowali omówione uchwały pozytywnie.
Uchwały 4.11 – 4.17 wynik głosowania: 5/0/0,
Uchwały 4.18 – 4.20 wynik głosowania: 6/0/0,
Uchwały 4.22 – 4.27 wynik głosowania: 5/0/0,
Uchwała 4.28 – wynik głosowania: 4/0/1,
Uchwały 4.29 – 4.31 wynik głosowania: 5/0/0,
Uchwała 4.32 – wynik głosowania: 4/0/1,
Uchwały 4.33 – 4.35 wynik głosowania: 5/0/0.
W dalszym ciągu posiedzenia wiceprezydent M. Stępa omówił projekt uchwały, wniesiony aneksem do porządku sesji, w sprawie przyjęcia statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.
Po dyskusji członkowie komisji zaopiniowali omawiany projekt jednomyślnie: 5/0/0.
___________________________________________
 

Komisja Rewizyjna – 29 stycznia:

Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji Marek Łucyk, który przywitał członków komisji i zaproszonych gości, a po zapoznaniu się z listą obecności stwierdził quorum i zaproponował porządek posiedzenia:
1.        Instrumenty kontroli finansowej realizacji budżetu Miasta – ref. skarbnik Miasta Krzysztof Szałucki.
2.        Organizacja kontroli wewnętrznych Urzędu Miasta – ref. dyrektor Urzędu Miasta Jerzy Zając.
3.        Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Po przyjęciu porządku posiedzenia przewodniczący komisji zwrócił się do skarbnika Miasta K. Szałuckiego o informacje na temat instrumentów kontroli finansowej realizacji budżetu Miasta. W trakcie dyskusji okazało się, że największą trudność sprawia dyscyplina wydatków inwestycyjnych. W roku 2006 współczynnik ten jest słaby i wynika to z zapisów w Ustawie o zamówieniach publicznych. Radni uważają, że należałoby zmienić zapis dot. zamówień z wolnej ręki do 6 tys. euro, gdyż ten problem dotyczy na pewno również innych gmin. Niestety na forum rady miasta nie jest możliwa ta zmiana, a dyskusja na ten temat powinna być prowadzona w parlamencie.
K. Szałucki widzi tu jednak rolę Rady. Samorządowy powinni lobbować w tej sprawie u posłów i senatorów.
W dalszym ciągu posiedzenia przewodniczący komisji M. Łucyk poprosił dyrektora Urzędu Miasta J. Zająca, aby omówił organizację kontroli wewnętrznych Urzędu Miasta.
J.Zając omówił kolejno kontrole wewnętrzne i zewnętrzne przeprowadzane w Urzędzie, zapoznał ze strukturą Biura Kontroli oraz zapoznał z Regulaminem Organizacyjnym UM - rozdz. XII zawierający informacje na temat działalności kontrolnej w Urzędzie.
Członkowie komisji zwrócili się do dyrektora J. Zająca o dostarczenie do komisji Rewizyjnej zakresu kontroli wewnętrznych zaplanowanych na 2007 r. oraz spisu przeprowadzonych kontroli wewnętrznych Urzędu Miasta w roku 2006.
Radny T. Szemiot zwrócił się o informacje na temat kompleksowego podejścia do Audytu Urzędu – gdzie można znaleźć informacje na ten temat?
J. Zając: audytor UM jest to komórka dwuosobowa – jest to spoglądanie na budżet Miasta pod kątem zasadności wydatków. Jednostka ta powstała na skutek wymogów unijnych – po wstąpieniu Polski do UE. Radny T. Szemiot interesował się również audytem finansowym.
Dyrektor Zając przekazał informacje na temat audytu finansowego natomiast o szczegółowe informacje przewodniczący komisji Rewizyjnej zwróci się do Audytora UM pani Danuty Pietrzak, która zostanie zaproszona na następne posiedzenie komisji.
Na tym M. Łucyk podziękował gościom za przybycie i informacje oraz zwrócił się do członków komisji o zgłaszania swoich wniosków do planu pracy komisji Rewizyjnej na rok 2007, który zostanie przyjęty przez Komisję na jednym z najbliższych posiedzeń.
Ustalono, że w planie pracy powinny znaleźć się wnioski o przeprowadzenie wskazanych przez komisję kontroli oraz co dwa miesiące Skarbnik Miasta powinien składać informacje o realizacji budżetu Miasta. Z otrzymanego harmonogramu pracy nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2006r. wynika, że sesja absolutoryjna odbędzie się 25 kwietnia br. natomiast w maju br. dokonamy objazdu inwestycji realizowanych w mieście. Do okresu wakacyjnego komisja spotyka się z poszczególnym wiceprezydentami, aby scharakteryzowali podległe sobie wydziały.
Na najbliższe posiedzenie zaproszona zostanie wiceprezydent E. Łowkiel, aby poinformowała komisję nt. procedury i zapisów prawa w sprawie wycinki drzew na terenie Miasta Gdyni (dodatkowo informacja dot. wycinki drzew w Gdyni, w dzielnicy Oksywie).
Członkowie komisji sformułowali pytanie do wiceprezydent E. Łowkiel:
W jaki sposób zabezpieczono cały ekostytem, który ta wycinka naruszyła przyrodniczo oraz jak to możliwe, że decyzja o wycince została podjęta w dość krótkim czasie?
Wniosek podjęto jednogłośnie: 6/0/0.
Ustalono, że stałym terminem posiedzeń komisji Rewizyjnej będzie drugi poniedziałek miesiąca.
Radny T. Szemiot zwrócił uwagę, że po zapoznaniu się z protokołami posiedzeń komisji Rewizyjnej od ostatniego absolutorium zauważył brak odpowiedzi na pytanie skierowane do wiceprezydenta M. Stępy w sprawie niskiego zaawansowania wykonania budżetu za półrocze 2006r. w zakresie inwestycji miejskich.
Przewodniczący komisji zwróci się ponownie do wiceprezydenta M. Stępy o te informacje i zaprosi go na najbliższe posiedzenie.
Ustalono, że termin najbliższego posiedzenia odbędzie się 9 lutego br. o godz. 15.00.
______________________________________________
 

ZARZADZENIA PREZYDENTA MIASTA w sprawach:

2007-01-23:
 
607/07/V/U     dofinansowania publikacji poświęconej tematyce rewitalizacji miast w Polsce
608/07/V/O     udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na realizację zadania: „Realizacja programu terapeutycznego „Podwójny problem””
609/07/V/O     ustalenie wysokości Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli na 2007
610/07/V/O     wydatkowania środków na organizację czasu wolnego podczas ferii zimowych
611/07/V/O     dofinansowania, dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, kosztów pobytu uczniów i opiekunów z Liceum Leonarda da Vinci z Calais
612/07/V/O     dofinansowania, dla Zespołu Szkół nr 10, kosztów pobytu uczniów i opiekunów z Karlskrony
613/07/V/O     dofinansowania, dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, kosztów pobytu uczniów i opiekunów z Bussun
614/07/V/O     delegowania przedstawiciela Miasta Gdyni na V kadencję Zarządu i Rady Nadzwyczajnej Fundacji „Agencja Regionalnego Minitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej”
615/07/V/R     akceptacji aneksu do porozumienia z Miastem Sopot dotyczącego objęcia zakresem działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
616/07/V/M    ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wójta Radtkego
617/07/V/M    wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Swarzewskiej
618/07/V/M    odstąpienia od prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
619/07/V/M    wystąpienia o pozwolenie na rozbiórkę budynku położonego przy ul. Redłowskiej
620/07/V/M    wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 16
621/07/V/M    wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 16
622/07/V/M    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
623/07/V/M    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
624/07/V/M    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
625/07/V/M    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
626/07/V/M    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
627/07/V/M    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
628/07/V/M    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
629/07/V/M    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
630/07/V/S     zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów eksploatacyjnych lokalu zajmowanego przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Władysława IV 12/14
631/07/V/S     zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń Archiwum Urzędu Miasta w budynku Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „Śródmieście” przy ul. Armii Krajowej 44
632/07/V/S     zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów energii elektrycznej
633/07/V/S     zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów podnajmu eksploatowanych pomieszczeń w budynku WTC „Gdynia Expo”
634/07/V/S     zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów najmu eksploatowanych pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 130
635/07/V/M    wystąpienia o pozwolenie na wykonanie kapitalnego remontu lokalu użytkowego Bar Mleczny „Szkolny” przy ul.Morskiej
636/07/V/O     wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na prowadzenie nadzoru nad gminną odłownią dzików, położona na terenie Kolibek
637/07/V/O     współdziałania Prezydenta Miasta Gdyni i Nadleśnictwa Gdańsk w zakresie ochrony zwierzyny łownej
638/07/V/M    zmiany zarządzenia nr 407/07/V/M dotyczącego zorganizowania sesji fotograficznej
639/07/V/R     zawarcia umowy dotyczącej przygotowania przedsięwzięcia w zakresie e-usług
640/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie uzupełnienia nawierzchni bitumicznej w ulicy Brodnickiej
641/07/V/U     zmiany zarządzenia nr 16 247/06/IV/U dotyczącego zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „Oświetlenie terenu Praku w Gdyni Kolibkach”
642/07/V/U     zmiany zarządzenia nr 323/06/IV/U dotyczącego zamówienia publicznego w trybie do 6000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w rejonie ulicy Stryjskiej i Przemyskiej
643/07/V/U     zmiany zarządzenia nr 324/06/IV/U dotyczącego zamówienia publicznego w trybie do 6000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia Drogi Różowej etap IV
644/07/V/U     zmiany zarządzenia nr 17 119/06/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji technicznej dla potrzeb przetargu na roboty awaryjno – naprawcze miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w Gdyni
645/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegającą na usunięciu awarii sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Morskiej, 3 Maja, Jana z Kolna i Łowickiej
646/07/V/U     skierowania spraw na drogę postępowania sądowego
647/07/V/S     uruchomienia środków finansowych w roku 2007 na dzierżawę łączy telekomunikacyjnych oraz kanałów teletechnicznych
648/07/V/S     zakupu biletów PKP-SKM jednorazowego przejazdu do celów służbowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
649/07/V/S     przekazania środków finansowych na bilety autobusowe do celów służbowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
650/07/V/S     zakupu artykułów elektrycznych
651/07/V/S     udzielenia zamówienia publicznego na naprawę i przeglądy gwarancyjne samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni i Straży Miejskiej
652/07/V/S     uruchomienia środków na wypłatę ekwiwalentu za czyszczenie umundurowania pracowników Straży Miejskiej
653/07/V/O     udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zakup Atlasów Organizmów i Biotopów
654/07/V/O     wyrażenia zgody na zlecenie w trybie zamówienia publicznego do 6.000 EUR druku oraz zamieszczenia – w gazecie „Echo Miasta” - dodatku ekologicznego pt. „Rzucamy palenie”
655/07/V/O     udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na realizację zadania „realizacja programu profilaktycznego „Dni otwarte dla dzieci z dzielnicy”
656/07/V/U     zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania pn. „Budowa wewnętrznego układu drogowego i przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie Przedszkola Samorządowego nr 43 przy ul. Śmidowicza 59 w Gdyni”
657/07/V/U     zmiany zarządzenia nr 13 945/06/IV/U dotyczącego rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania „odprowadzenie wód deszczowych z terenów leśnych dzielnicy Gdynia Obłuże”
658/07/V/U     zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania „odprowadzenie wód deszczowych z terenów leśnych dzielnicy Gdynia Obłuże”
659/07/V/U     zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na wykonanie „projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanału deszczowego w rejonie ulicy Nasypowej”
660/07/V/U     zmiany zarządzenia nr 15656/06/IV/U z 28.07.2006 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: „oświetlenie terenu parku w Gdyni Kolibkach”
661/07/V/U     zmiany zarządzenia nr 34/06/V/U z 5.12.2006 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 € na wykonanie robót remontowo-naprawczych na sieci wodociągowej na terenie parku w Gdyni Kolibkach
662/07/V/U     zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: „Droga Różowa IV etap – druga jezdnia w ul. Lotników”
663/07/V/U     zmiany zarządzenia nr 31/06/V/U w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wybór wykonawcy koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy skrzyżowania ulic: Adm. Józefa Unruga, Puckiej Złotej, Platynowej i Kmdr. Xawerego Czernickiego w Gdyni
664/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej stadionu rugby przy ul. Sportowej w Gdyni
665/07/V/U     wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy i przebudowy kanałów deszczowych w Al. Marszałka Piłsudskiego
666/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania „budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Nr 7 w Gdyni
667/07/V/U     akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gdyni w rejonie
668/07/V/M    objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością TBS „Czynszówka” w Gdyni
669/07/V/M    akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na montaż i demontaż elementów wizualnej identyfikacji Gdyni podczas imprez z kalendarza imprez miejskich w 2007 roku
670/07/V/R     przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego „organizacja czasu wolnego Gdynia 55+”
671/07/V/K     ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunku lokaty terminowej
672/07/V/S     upoważnienia skarbnika miasta Gdyni Krzysztofa Szałuckiego do wydawania decyzji administracyjnych
673/07/V/M    udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na promocję miasta na łamach gazety „Echo Miasta”
 

2007-01-30:
 
679/07/V/S     zmiany zarządzenia nr 388/07/V/S dotyczącego obwodów głosowania, ich granic i numerów w wyborach do rad dzielnic zarządzonych na 04 marca 2007 r.
680/07/V/P      udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu graficznego oraz druk plakatów i ulotek informacyjnych na temat kampanii: „Jeden procent”
681/07/V/U     wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania: „Budowa skrzyżowania ulicy Rdestowej z Drogą Średnicową
682/07/V/U     zmiany zarządzenia nr 16 336/06/V/U dotyczącego wyboru trybu przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych objętych projektem: „Droga Różowa IV etap – droga jezdna w ul. Lotników”
683/07/V/U     rozwiązania za porozumieniem stron umowy wykonania opracowania: „Projektu budowlanego wyniesionych przejść dla pieszych wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Tatrzańskiej i Nowogrodzkiej”
684/07/V/O     częściowego zrekompensowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Rumi
685/07/V/O     częściowego zrekompensowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Rumi
686/07/V/O     częściowego zrekompensowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
687/07/V/O     częściowego zrekompensowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Ośrodka szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie
688/07/V/O     zmiany zarządzenia nr 16 852/06/IV/O dotyczącego przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dotyczących udzielania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2007
689/07/V/O     ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych wczesnego rozwoju dzieci
690/07/V/O     upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
691/07/V/R     zawarcia porozumienia z powiatem puckim w sprawie umieszczenia dziecka w Placówce Interwencyjnej Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”
692/07/V/R     zawarcia aneksu do porozumienia zawartego z powiatem chodzieskim dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
693/07/V/P      dokonania zmiany w umowie KB/93/PON/1/W/2006 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Uczniowskim Klubem Sportowym „Orlik”
694/07/V/K     kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
695/07/V/S     wynajęcia auli na szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do rad dzielnic miasta Gdyni zarządzonych na dzień 04.03.2007 r.
696/07/V/S     transportu osób niepełnosprawnych w związku z wyborami do rad dzielnic miasta Gdyni zarządzonych na dzień 04.03.2007 r.
697/07/V/S     wyrażenia zgody na renowację siedzisk w Urzędzie Miasta Gdyni
698/07/V/S     wyrażenia zgody na wykonanie konserwacji maszyn biurowych
699/07/V/S     wyrażenia zgody na konserwację sprzętu p – poż
700/07/V/S     wyrażenia zgody na konserwację neonu herbu Miasta Gdyni
701/07/V/M    zatwierdzenie planu ogólnego zamówień publicznych Urzędu Miasta Gdyni na dostawy, usługi i roboty budowlane na 2007 r.
702/07/V/M    wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 60.000 EUR na wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. Żeglarzy 5 i 7
703/07/V/M    wykonania naprawy tynków wewnętrznych w lokalu użytkowym położonym przy ul. Wolności
704/07/V/M    wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Śląskiej 12 – 16
705/07/V/M    unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne do 60.000 EUR na roboty remontowe pomieszczeń w budynku Straży Miejskiej przy ul. Zakręt do Oksywia 10
706/07/V/M    wyrażenia zgody na zapłatę odszkodowania z tytułu niezłożenia oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego
707/07/V/M    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
708/07/V/M    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
709/07/V/M    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
710/07/V/M    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
711/07/V/M    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
712/07/V/M    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
713/07/V/M    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
714/07/V/M    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
715/07/V/M    uchylenia zarządzenia nr 6 945/04/IV/M
716/07/V/M    ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalno – użytkowego oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
717/07/V/M    ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni [położonej przy ul. Chylońskiej
718/07/V/M    ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni [położonej przy ul. Chylońskiej - Plac Dworcowy
719/07/V/M    ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni [położonej przy ul. Mokwy
720/07/V/M    wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Hutniczej
721/07/V/M    wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morsiej
722/07/V/M    wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Woj. Wachowiaka
723/07/V/M    wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Krzywoustego
724/07/V/M    wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Kuśnierskiej.
725/07/V/M    wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Iglastej
726/07/V/M    wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Kalksztajnów.
727/07/V/M    wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej
728/07/V/M    wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Jemiołowej
729/07/V/M    wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Brzechwy./
730/07/V/M    wyrażenia zgody o wystąpienie na drogę postępowania sądowego
731/07/V/M    wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie opłaty notarialnej oraz sądowej
732/07/V/M    wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta
733/07/V/M    wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta związanych z zakupem znaków opłaty sądowej
734/07/V/M    wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta związanych z wypłatą odszkodowania za przejętą z mocy prawa na rzecz gminy działkę drogową – ul Działdowska
735/07/V/M    zatwierdzenia aneksu do umowy dzierżawy oraz wskazania osób upoważnionych do jego podpisania
736/07/V/M    upoważnienia do podpisania umów podnajmu przedmiotem których jest grunt położony przy Al. Jana Pawła II
737/07/V/M    unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie scenariusza i organizację Święta ul. Świętojańskiej
738/07/V/M    udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy
739/07/V/M    zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
740/07/V/M    zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niezłożenia przez Gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego
741/07/V/M    zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
742/07/V/M    wyrażenia zgody na wystąpienie na drogę postępowania sądowego i wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko użytkownikom terenów położonych przy ul. Wyspiańskiego i Moniuszki
743/07/V/S     zatwierdzenia wyboru oferenta na utrzymanie czystości w lokalu położonym przy ul. Świętojańskiej – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
744/07/V/P      zakupu usług grawerskich i poligraficznych
745/07/V/P      wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Św. Mikołaja
746/07/V/P      wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej
747/07/V/P      przygotowania uroczystości z okazji 81 rocznicy nadania praw miejskich
748/07/V/O     wysokości dotacji dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych przedszkoli w roku 2007
749/07/V/S     wyrażenia zgody na zakup artykułów spożywczych
750/07/V/M    odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej
751/07/V/M    akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie „Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Gdyni wraz z Programem Rozwoju Produktów Turystycznych”
752/07/V/S     świadczenia usług transportowych w zakresie przewozów kurierów Urzędu Miasta Gdyni taksówkami osobowymi w czasie trwania akcji kurierskiej
753/07/V/M    odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej ul. Głogowej
754/07/V/M    udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na rejestrację domeny ze stroną internetową o adresach www.gcwp.pl oraz www.przedsiebiorczosc.gdynia.pl
755/07/V/M    udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na opłatę kosztów usługi zarządzania i obsługi technicznej domeny ze stroną internetową o adresach www.gcwp.pl oraz www.przedsiebiorczosc.gdynia.pl
756/07/V/S     opłaty za sprawowanie dozoru technicznego dźwigów osobowych w budynku Urzędu Miasta Gdyni
757/07/V/S     zakupu listew przypodłogowych
758/07/V/S     zakupu materiałów budowlanych
759/07/V/O     organizacji roku szkolnego 2007 – 2008 w prowadzonych przez miasto Gdynię placówkach oświatowych
760/07/V/S     zmiany zarządzenia nr 333/06/V/S dotyczącego akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na zakup części do sprzętu komputerowego dla UM Gdyni
761/07/V/S     udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej usługi konserwacji systemu „EXpert”
762/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie opisu taksacyjnego lasów przeznaczonych na cele nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack – tzw Kacze Buki
763/07/V/U     rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej
764/07/V/S     udzielenia zamówienia publicznego na udostępnienie licencji oprogramowania do obsługi „Świadczeń Rodzinnych dla Wydziału Spraw Społecznych
765/07/V/U     wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie „Projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ulicy Ejsmonda w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających oraz regulacją gospodarki wodnej na terenie Polanki Redłowskiej”
766/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót budowlanych na zadaniu „remont mola spacerowego w Gdyni-Orłowie
767/07/V/U     wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania „uzupełnienie nawierzchni tymczasowej w ulicach Osada Rybacka i Grenadierów w Gdyni”
768/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie wydzielenia terenów kolejowych
769/07/V/U     zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Nowo-Łużyckiej w Gdyni wraz z mostem na rzece Kaczej i infrastrukturą techniczną oraz przebudową skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Wielkopolską
770/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę transportową – przesyłka kurierska
771/07/V/U     akceptacji zmiany treści umowy nr KB/25/UI/2006 z 6 grudnia 2006 r. dla wykonawcy zastępczego na wykonanie prac naprawczych systemu monitoringu w Basenie Jachtowym w Gdyni i ponownego przeszkolenia użytkownika /GOSiR Gdynia
772/07/V/U     wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wody dla potrzeb fontanny i poidełek miejskich oraz dla stawu na Witominie
773/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych na zadaniu „oświetlenie parkingu przy ul. Kieleckiej w Gdyni”
774/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dalby zwrotnej do wyciągarek łodzi rybackich w przystani rybackiej w Gdyni Oksywiu
775/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu „budowa ul. Dembińskiego w Gdyni”
776/07/V/U     zmiany zarządzenia nr 2547/03/IV/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej: „oświetlenia tunelu dla pieszych ul. Koreckiego/Leszczyki, oświetlenia ul. Orlicz-Dreszera, oświetlenia estakady Kwiatkowskiego
777/07/V/U     akceptacji zmiany treści umowy KB/925/UI/329/W/2006 z 29.12.2006 r. o wykonanie zadania pn. „zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Radosnej w Gdyni”
778/07/V/U     zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EUR w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji pn. „budowa ul. Cechowej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
779/07/V/U     rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego „budowy podstacji prostownikowej z kablami prądu stałego w rejonie ulicy Kieleckiej w Gdyni”
780/07/V/U     rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na wykonanie geodezyjnego wydzielenia nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód
781/07/V/P      udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług transportowych w 2007 r. w zakresie wysyłki dokumentów
782/07/V/P      przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
783/07/V/M    ustalenia wykazu i stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność i będącej we władaniu Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy Al. Jana Pawła II 9-11
784/07/V/M    zmiany zarządzenia nr 50/06/V/N dotyczącego nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 71
785/07/V/M    przyjęcia treści umów z Nordea Bank Polska S.A., Prokom Software S.A, Polkomtel S.A – strategicznymi partnerami konkursu „Gdyński Biznesplan 2007”
786/07/V/M    organizacji IX Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału „Kolosy 2006” w dniach od 15 do 17 marca 2007 r. w kinie Silver Screen w Centrum Gemini
787/07/V/S     akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek w 2007 roku
788/07/V/S     akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na dostawę materiałów biurowych w 2007 roku
789/07/V/S     udzielenia zamówienia publicznego na organizację uroczystej sesji Rady Miasta w dniu 10.02.2007 r. w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni – z okazji 81. rocznicy nadania praw miejskich Gdyni
790/07/V/S     udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie tabliczek grawerowanych do Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” oraz nagrody przewodniczącego RM „Czas Gdyni”
791/07/V/S     wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla radnych RM Gdyni
791/07/V/K     zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007
792/07/V/O     wykonania w mennicy państwowej pieczęci urzędowej dla III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Gdyni
793/07/V/O     zatrudnienia dyrektora – wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka nr 7 w Gdyni
794/07/V/O     zmiany zarządzenia nr 518/07/V/O z 19.01.2007 r.
 

2007-02-06:

796/07/V/S     udzielenia zamówienia publicznego na druk wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad dzielnic zarządzonych na dzień 04.03.2007 r.
797/07/V/S     należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do rad dzielnic zarządzonych na dzień 04.03.2007 r./
798/07/V/S     udzielenia zamówienia publicznego na wynajem lokalu dla obwodowej komisji wyborczej w wyborach do rad dzielnic zarządzonych na dzień 04.03.2007 r
799/07/V/S     powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze miasta Gdyni dla prowadzenia głosowania w wyborach do rad dzielnic
800/07/V/S     przeprowadzenia szkoleń członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad dzielnic, zarządzonych na 04.03 2007 roku
801/07/V/U     zlecenia wykonania projektu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Morskiej
802/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji: „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie – I etap”
803/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie inwentaryzacji nawierzchni drogowych utwardzonych płytami
804/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacja zadania: „Zabudowa platform A,B,C w Pomorskim Parku Technologicznym”
805/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych w ramach: „Szkoły podstawowe – przebudowa obiektów”
806/07/V/O     zakupu nagród dla laureatów Konkursu Geograficznego o Gdyni organizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące
807/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 45
808/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 39
809/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35
810/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33
811/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28.
812/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20
813/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18
814/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16.
815/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13
816/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6
817/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
818/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora X Liceum Ogólnokształcącego
819/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Administracyjno – Ekonomicznych
820/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych
821/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2.
822/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego
823/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budownictwa Okręgowego
824/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego
825/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego
826/07/V/R     wprowadzenia „Zasad postępowania w przypadkach rażącego naruszenia przez wychowanka regulaminu placówki opiekuńczo – wychowawczej”
827/07/V/R     akceptacji aneksu nr 1 do porozumienia w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania wyjazdowych Zespołów Interdyscyplinarnych
828/07/V/R     zawarcia porozumienia z powiatem kartuskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
829/07/V/R     zawarcia porozumienia z Gdańskiem miastem na prawach powiatu w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
830/07/V/M    udzielenia pełnomocnictw szczegółowych do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnot Mieszkaniowych
831/07/V/M    udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na naprawę plotera w Wydziale Geodezji
832/07/V/M    udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na dostawę i montaż drzwi przesuwanych w pomieszczeniach Wydziału Geodezji
833/07/V/M    udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na przeniesienie pomiarowego znaku wysokościowego - reperu
834/07/V/M    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
835/07/V/M    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
836/07/V/M    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
837/07/V/M    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
838/07/V/M    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
839/07/V/M    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
840/07/V/M    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
841/07/V/M    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
842/07/V/M    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
843/07/V/M    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
844/07/V/M    odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Handlowej
845/07/V/M    nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego zlokalizowanego na placu targowym (boks 249)
846/07/V/M    nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego zlokalizowanego na hali łukowej (boks 74)
847/07/V/M    ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Działdowskiej
848/07/V/M    ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kieleckiej - Śląskiej
849/07/V/M    określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości położonej przy ul. Promiennej
850/07/V/M    określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości położonej przy ul. Promiennej
851/07/V/M    wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Sucharskiego
852/07/V/M    zatwierdzenia porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
853/07/V/M    zatwierdzenia porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
854/07/V/M    źródeł finansowania opłaty sądowej (nieruchomość położona przy ul. Chwaszczyńskiej”
855/07/V/M    wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną i sądową
856/07/V/M    skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
857/07/V/M    zawarcia umowy zlecenia
858/07/V/M    zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
859/07/V/M    zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
860/07/V/M    wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Brzechwy
861/07/V/M    udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na aktualizację i opracowanie materiałów do wydania pakietu gdyńskich wydawnictw promocyjnych o tematyce: biznesowej, żeglarskiej, kulturalnej i turystyki aktywnej
862/07/V/M    udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie znaczków z logo miasta Gdyni
863/07/V/S     wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
864/07/V/S     uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w budżecie miasta Gdyni na rok 2007
865/07/V/R     akceptacji aneksu nr 5/2007 do umowy KB/1/MOPS/2005 dotyczącej utworzenia i prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu
866/07/V/P      zmiany zarządzenia nr 425/07/V/P dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług na rzecz osób niepełnosprawnych w wieku 7 – 18 lat
867/07/V/P      zmiany umowy nr KB/232/PON/20/W/2006 zawartej ze Stowarzyszeniem na rzecz osób z kryzysami psychicznymi „Przyjazna Dłoń”
868/07/V/P      przeznaczenia środków finansowych na ogłoszenie prasowe o otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie opiekuńczo - wychowawczo – dydaktycznego w zakresie wczesnego rozwoju dzieci
869/07/V/M    zatrudnienia na umowę o dzieło do kwoty 6.000 EUR przez Gminę Miasta Gdyni autora i redaktora naukowego podręcznika nt. innowacji w ramach realizowanego przez Gminę Miasta Gdyni projektu www.innowacje.gdynia.pl.
870/07/V/S     udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu członków zespołu – wykonawców koncertu, organizowanego z okazji 81 rocznicy nadania Gdyni praw miejskich
871/07/V/S     udzielenia zamówienia publicznego na usługę gastronomiczną – z okazji 81 rocznicy nadania Gdyni praw miejskich
872/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie elektroenergetyki
873/07/V/M    ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kopernika
874/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegającą na usunięciu awarii sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Łowickiej i Niskiej
875/07/V/U     wypowiedzenia umowy KB/667/UG/164/W/2002 na dostawę energii elektrycznej
876/07/V/S     wyrażenia zgody na zakup środków czystości
877/07/V/S     wskazania adresu siedziby jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni” w Gdyni
878/07/V/S     ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki budżetowej – Domu Dziecka w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu komisji konkursowej
879/07/V/S     ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki budżetowej – Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni oraz przyjęci regulaminu komisji konkursowej
880/07/V/S     ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu komisji konkursowej
881/07/V/U     zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „oświetlenie parkingu przy ul. Kieleckiej w Gdyni”
882/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektu wygłuszenia budynku przy ul. Stryjskiej 7
883/07/V/U     zmiany zarządzenia nr 10265/05/IV/U z 12.07.2005 r. w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 € na wybór wykonawcy zadania: „ulica Tetmajera w Gdyni etap I – odcinek od posesji nr 22 do ul. Syrokomli oraz III etap
884/07/V/U     wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów na usługę całorocznego oczyszczania dróg miasta Gdyni w rejonach I i II
885/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „budowa ulicy Krawieckiej w Gdyni” – wykonanie czterech dodatkowych wjazdów na posesję”
886/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 € na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej
887/07/V/U     akceptacji zmiany treści umowy nr KB/198/UI/64/W/2006 z 29.03.2006 na wykonanie robót na zadaniu pn „budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną do Zespołu Zabudowy Mieszkaniowej „Leśna Polana” w Gdyni przy ul. Poznańskiej i Tuwima,
888/07/V/M    udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stoczni Gdynia S.A
889/07/V/M    przeniesienia zestawu wodomierzowego w budynku przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej
890/07/V/O     powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań: „Profilaktyka przez sport”
891/07/V/P      przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
892/07/V/M    upoważnienia do podpisania umowy użyczenia z Przedsiębiorstwem Budowlanym „Górski” sp. z o.o
893/07/V/M    udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie stojaków na flagi i flag
894/07/V/S     wyrażenia zgody na zakup firan na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego oraz wybór oferenta
895/07/V/S     wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2007 roku
 

2007-02-07:

898/07/V/P      udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie filmu promocyjno – informacyjnego „Nasze Miasto Gdynia”
 

2007-02-09:
 
899/07/V/P      udzielenia zamówienia publicznego na usługę tłumaczenia konekutywnego podczas uroczystej sesji Rady Miasta Gdyni
 
2007-02-12:
 
900/07/V/M    Odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej
 
2007-02-13:
 
901/07/V/S     w sprawie zmiany treści uchwały nr XXV/400/96 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
902/07/V/P      realizacji imprezy pod nazwą Gdyńskie Targi Aktywnej Rehabilitacji
903/07/V/O     powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia składanych ofert na realizację programów badań profilaktycznych w 2007 roku
904/07/V/O     zmiany statutu Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
905/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
906/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1
907/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2
908/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 51
909/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 50
910/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 49
911/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 48
912/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 47
913/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 43
914/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 42
915/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 36
916/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 35
917/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 32
918/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 31
919/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 29
920/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 27
921/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 26
922/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 24
923/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 23
924/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 22
925/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 21
926/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 19
927/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 18
928/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 15
929/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 14
930/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 13
931/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 11
932/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 6
933/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 5
934/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 4
935/07/V/O     przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2
936/07/V/S     udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej usługi opieki autorskiej nad programami komputerowymi: „Środki trwałe” ,”Kasa”, „Alkohole”, „Rejestry Vat i fakturowe”, „Pisma i sprawy”
937/07/V/S     wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie rocznej asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego „Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO”
938/07/V/S     zmiany paragrafu 2 w zarządzeniu nr 582/07/V/S
939/07/V/S     zmiany paragrafu 2 w zarządzeniu nr 333/07/V/S
940/07/V/S     zakupu sprzętu RTV dla Zespołu Prasowego Urzędu Miasta Gdyni
941/07/V/S     wyrażenia zgody na wykonanie prac ślusarskich
942/07/V/S     wyrażenia zgody na konserwację liczarek banknotów, niszczarek dokumentów oraz frankownicy pocztowej
943/07/V/S     wyrażenia zgody na zakup kserokopiarek
944/07/V/S     wyrażenia zgody na zakup flag i tarcicy iglastej
945/07/V/M    wykonania remontu pomieszczeń w piwnicy lokalu użytkowego położonego przy ul. Śląskiej
946/07/V/M    wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 6.000 EUR na roboty remontowe pomieszczeń w budynku Straży Miejskiej przy ul. Zakręt do Oksywia
947/07/V/M    wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy Placu Kaszubskim 13
948/07/V/M    wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Abrahama 6
949/07/V/M    udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie koncepcji zmiany sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Widnej 8
950/07/V/M    udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na naprawę plotera
951/07/V/M    uchylenia zarządzenia nr 17 094/06/IV/M
952/07/V/M    nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego zlokalizowanego na placu targowym (boks 122)
953/07/V/M    ustalenia ceny oraz wykazu lokalu położonego przy ul. Śląskiej 51 nr 4 stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
954/07/V/M    ustalenia ceny oraz wykazu lokalu położonego przy ul. Świętojańskiej nr 141 - 145 stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
955/07/V/M    kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
956/07/V/M    przyjęcia treści umowy dzierżawy lokalu w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dickmana 38
957/07/V/M    wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy TG/450/92
958/07/V/M    wyrażenia zgody na zapłatę kwoty zasądzonej wyrokiem sądowym w sprawie o zwrot zwaloryzowanej kaucji
959/07/V/M    zapłaty odszkodowania wraz z odsetkami oraz zwrotu kosztów procesu na rzecz wierzyciela
960/07/V/S     zakupu materiałów biurowych dla obwodowych komisji wyborczych
961/07/V/S     zlecenia do kwoty 6.000 EUR, druku teczek do listu okolicznościowego
962/07/V/O     dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców konkursu, na projekt strony internetowej pt. „Niemcy i Polska – Młodzież dba o dobrosąsiedzkie relacje”, organizowanego przez X Liceum Ogólnokształcące
963/07/V/O     dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego Klas IV, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 21
964/07/V/O     dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców V Gdyńskiego Przeglądu Zespołu Tańca Nowoczesnego, którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 15
965/07/V/O     dofinansowania organizacji i zakupu nagród dla uczestników VI Konkursu Piosenki Morskiej „Śpiewajmy Morzu”
966/07/V/O     dofinansowania organizacji koncertów pod nazwą „Spotkania w Gdyńskiej Nutkolandii”
967/07/V/O     dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców Ogólnopolskiego Konkursu Teatralnego Interpretacji Baśni, organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6
968/07/V/O     dofinansowania zakupu nagród dla zawodników biorących udział w XVI Mistrzostwach Sportów Siłowych organizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1
969/07/V/O     przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”
970/07/V/O     dofinansowania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 kosztów pobytu uczniów i opiekunów z Liceum Sainte – Anne z Brestu
971/07/V/O     dofinansowania zakupu nagród dla uczestników XI Zawodów Komputerowych Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni, organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
972/07/V/O     zawarcia umowy zlecenia z nauczycielem występującym w roli nauczyciela – dyrygenta podczas kontynuacji Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”
973/07/V/M    zmiany treści umowy KB/28/UI/8/W/2006 na realizację zadań informacyjno – promocyjnych w ramach projektu „Budowa Trasy Kwiatkowskiego – III etap”
974/07/V/S     zatwierdzenia wyników przetargu ofertowego na najem pomieszczenia w holu głównym budynku Urzędu Miasta Gdyni z przeznaczeniem na kiosk
975/07/V/M    zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
976/07/V/M    rozwiązania umowy użyczenia wieczystego w stosunku do nieruchomości położonej przy ul. Kasztanowej
977/07/V/M    wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie opłaty notarialnej oraz sądowej
978/07/V/U     wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę „Kanalizacji deszczowej z piaskownikiem odprowadzającym wody opadowe z Pogórza i lasu komunalnego do ul. Podgórskiej”
979/07/V/U     wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę inwestycji pn. „Przebudowa trzeciej jezdni Al. Zwycięstwa”
980/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Nowowiczlińskiej i Miętowej
981/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy nowego pasa ruchu w ul. Władysława IV
982/07/V/U     akceptacji treści aneksu do umowy KB/878/UI/313/W/2006 na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z częścią kosztową budowy stadionu rugby przy ul. Sportowej
983/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego „Stacji transformatorowej dla stadionu rugby przy ul. Sportowej”
984/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: „Budowa drogi wewnętrznej wraz z odprowadzeniem wód deszczowych na terenie Przedszkola Samorządowego nr 43 przy ul.Śmidowicza 59”
985/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją: „Osiedla Dąbrowa – uzupełnienie chodników i nawierzchni”
986/07/V/U     zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Chabrowej”
987/07/V/U     zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestycyjnego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: „Ulica Tetmajera”
988/07/V/U     skierowania spraw na drogę postępowania sądowego
989/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na roboty budowlane – budowę ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Orłowskiej
990/07/V/U     wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na usługę pod nazwą „Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w latach 2007 – 2001”
991/07/V/U     wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na „Utrzymanie i konserwację sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Gdyni w rejonie I i II w latach 2007 – 2010”
992/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na robotę budowlaną polegającą na usunięciu awarii sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Limbowej, Miętowej, Godebskiego, Pomorskiej, Nowogrodzkiej i Warszawskiej”
993/07/V/U     wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia terenów gminnych
994/07/V/O     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na zakup nagród dla laureatów konkursu: „Ptaki i ssaki chronione województwa pomorskiego”
995/07/V/O     przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2007 roku
996/07/V/O     przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2007 roku
997/07/V/O     zakupu nagród dla uczestników eliminacji rejonowych miasta Gdyni do Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej, organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury
998/07/V/M    odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Okrężnej
999/07/V/U     zmiany treści umowy nr KB/763/UI/271/W/2006 z 10 listopada 2006 r. na wykonanie robót budowlanych na zadaniu: „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni-Orłowie – II etap /dalba
1000/07/V/U   postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Geodezyjne wydzielenie nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę ul. Chwarznieńskiej i budowę Drogi Średnicowej
1001/07/V/U   zmiany zarządzenia nr 665/07/V/U w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na wykonanie „projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy i przebudowy kanałów deszczowych w Al. Marszałka Piłsudskiego”
1002/07/V/U   zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na wykonanie „projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy i przebudowy kanałów deszczowych w Al. Marszałka Piłsudskiego”
1003/07/V/U   udzielenia zamówienia z wolnej ręki na wykonanie ewidencji około 35 km dróg publicznych gminnych o nawierzchni twardej
1004/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zmiany zakresu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej w Gdyni
1005/07/V/U   udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie analizy oraz prognozy ruchu drogowego inwestycji pn. „przebudowa układu drogowego węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”
1006/07/V/U   akceptacji zmian treści umowy nr KB/943/UI/337/W/2006 z 11.12.2006 r. na wykonanie projektu wymiany elementów konstrukcyjnych dachu na zadaniu: „Zespół Szkół Nr 13 w Gdyni Chwarznie”
1007/07/V/P    rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego do 60.000 EUR w trybie konkursu na opracowanie koncepcji wystawy stałej Muzeum Miasta Gdyni
1008/07/V/S   pokrycia kosztów nauki w Studium Kierowników Projektów Europejskich organizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A
1009/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2007 roku
1010/07/V/S   wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla radnych RM Gdyni
1011/07/V/S   udzielenia zamówienia publicznego na druk obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach zarządzonych na 4 marca 2007 roku
1012/07/V/S   akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na zakup paliwa samochodowego
1013/07/V/M  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego przeznaczonej do wydzierżawienia
1014/07/V/M  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie panelu graficznego do obudowy ścianki wystawienniczej
1015/07/V/M  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością TBS „Czynszówka” w Gdyni
1016/07/V/K   zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007
1017/07/V/K   ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
1018/07/V/K   ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni w 2007 roku
1019/07/V/S   prenumeraty czasopism specjalistycznych dla UM Gdyni w roku 2007
1020/07/V/S   zakupu literatury fachowej dla UM Gdyni w roku 2007
1021/07/V/S   zakupu literatury fachowej dla UM Gdyni w roku 2007
1022/07/V/S   zakupu literatury fachowej dla UM Gdyni w roku 2007
1023/07/V/S   odwołania dyrektora Domu Pomocy Społecznej
1024/07/V/O   wydatkowania środków na organizację czasu wolnego podczas ferii zimowych
____________________________________________
INTERPELACJE
1.        [3] – 25.01.07. – radny Marcin Horała – w sprawie drogi dojazdowej do miejsc postojowych i chodnika przy ul. Chabrowej 24-30 – odpowiedź 08.02.07.
2.        [4] – 25.01.07. – radny Marcin Horała – w sprawie zagospodarowania posesji przy ul. Chylońskiej 131 i ul. Kartuskiej – odpowiedź 06.02.07.
3.        [5] - 25.01.07. – radny Marcin Horała – w sprawie funkcjonowania gazowni przy ul. Chylońskiej – odpowiedź 08.02.07.
4.        [6] - 25.01.07. – radny Marcin Horała – w sprawie zabezpieczenia terenu dawnej bazy przy ul. Puckiej 3 – odpowiedź 09.02.07.
5.        [7] – 25.01.07. – radny Andrzej Denis – w sprawie wycinki lasu przy ul. Bosmańskiej w Gdyni – odpowiedź 09.02.07.
______________________________________________
 

STALE TERMINY POSIEDZEN KOMISJI RADY:

Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień przed sesją, godz. 15.00
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej -             wtorek, godz. 17.00
Komisja Kultury - środa, tydzień przed sesją, godz. 16.15
Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00
Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień przed sesją, godz. 16.00
Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 16.30
Komisja Statutowa - poniedziałek, tydzień przed sesją, godz. 16.30
Komisja Strategii - wtorek, tydzień przed sesją, godz. 16.30
Komisja Zdrowia - środa, tydzień przed sesją, godz. 17.00
______________________________________________
 

INFORMACJA O TERMINACH POSIEDZEN KOMISJI RADY:
 
Komisja Budżetowa: 24.01., godz. 11.30, s. 112
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 21.02., godz. 15.00, s. 105A
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej:
Komisja Kultury: 21.02., godz. 15.00, s. 101
Komisja Oświaty:
Komisja Rewizyjna: 12.03., godz. 15.00, s. 101
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa: 22.02., godz. 16.00, s. 105A
Komisja Sportu i Rekreacji: 27.02., godz. 16.00, s. 104
Komisja Statutowa: 19.02., godz. 16.30, s. 104
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej: 27.02., godz. 16.00, s. 105
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: 26.02., godz. 16.00, s. 105A
_____________________________________________
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 16.02.2007
Data udostępnienia informacji: 16.02.2007
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.05.2020 15:20 Korekta Dorota Nelke