Biuletyn Informacyjny Rady Miasta Nr 03

Nr 03
24 stycznia 2007 roku
Nakład 60 egz.

____________________________________________________________________________________________________
                         
Zamknięto 23.01.07, godz.15.45.
 

INFORMACJE O PRACY KOMISJI RADY MIASTA:

Komisja Sportu – 16 stycznia:
 

Porządek posiedzenia:

1.        Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta na rok 2007,
2.        Omówienie dotacji dla klubów szkolących młodzież – p. Jerzy Jałoszewski.
3.        Sprawy bieżące.

Ad. 1
Gościem komisji był pan skarbnik, K.Szałucki. Omówił on autopoprawki, przygotowane przez Prezydenta do projektu budżetu, po rozpatrzeniu wniosków komisji. Wnioski Komisji Sportu zostały uwzględnione. Jedynie w przypadku parkingu GOSiR pozycji tej nie ma w budżecie, ale to dlatego, że miasto będzie się starać o dotacje unijne na ten cel. Jeśli dotacja zostanie przyznana, miasto poniesie tylko 25% kosztów inwestycji.

R. Marek Łucyk pytał o środki na uporządkowanie terenu rekreacyjnego na Pogórzu. Obiecał zainteresować się sprawą i śledzić jej losy.

Komisja opiniuje budżet w dziale sport z autopoprawką Prezydenta pozytywnie – 5/0/0.

Ad. 2
Informację o systemie dotowania klubów sportowych, szkolących dzieci i młodzież, przedstawili r. Joanna Zielińska i p. Jerzy Jałoszewski. Miasto ma obowiązek współfinansowania UKS, co roku organizowany jest konkurs na dofinansowanie szkoleń w poszczególnych dyscyplinach. Najbliższy konkurs powinien zostać rozpisany za 1-2 miesiące.

Komisja prosi o listę klubów, które otrzymały dotacje.

Ad. 3
Następne posiedzenie – 27 lutego, godz. 16.00.

Temat: inwestycje sportowe – boiska, inne inwestycje w dzielnicach.

Tematem jednego z kolejnych, wiosennych, posiedzeń będzie objazd obiektów sportowych w Gdyni.

______________________________________________

 

Komisja Kultury – 17 stycznia:
 

Porządek:
1.        Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję 24 stycznia 2007 r.
2.        Sprawy bieżące i wniesione.

Ad. 1
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawach:

- 4.1. - udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą Teatru Muzycznego w Gdyni oraz na realizację koncepcji przebudowy i rozbudowy Teatru Muzycznego w Gdyni
R. J.Zielińska poinformowała, że jedyną drogą dofinansowania potrzeb teatru jest udzielenie mu dotacji. Od wielu lat miasto corocznie dotuje Teatr kwotą ok. 500 tys. zł, gdy koszt premiery w tej chwili oscyluje wokół 1 mln zł. Coraz bardziej niezbędna staje się rozbudowa Teatru do ok. 300 miejsc dla widzów na sali kameralnej, sala duża powinna docelowo pomieścić 1000 widzów.
Komisja postanowiła, że jedno z najbliższych posiedzeń odbędzie w Teatrze Muzycznym, zapozna się z jego problemami i potrzebami finansowymi.

- 4.3. uchwalenia budżetu Miasta na rok 2007 (z autopoprawką Prezydenta).
Komisja Kultury zgłosiła 5 wniosków do budżetu. Dwa dotyczyły środków na remont Teatru Miejskiego i jego oświetlenia. Zgodnie z informacją pana Skarbnika, będzie to wpisane do budżetu, gdy zostanie ustalona strategia remontów w Teatrze. Nie było też zgody co do kwot podawanych przez dyrektora Zielińskiego i prezydenta Miasta. Te zmiany w budżecie zostaną przesunięte w czasie o kilka miesięcy, przez najbliższe 3 lata w Teatrze planowany jest szeroki zakres remontów. Remontować Teatr trzeba kompleksowo, z wizją, pospieszne łatanie najbardziej dokuczliwych dziur nie doprowadzi do znaczącego polepszenia warunków w teatrze. Pieniądze na ten cel w budżecie są, i tylko przed ich wydatkowaniem trzeba ustalić docelową strategię.
Postanowiono, ze komisja poprosi dyrektora teatru o 3-letni program remontów i po zapoznaniu się  z nim sformułuje wnioski do budżetu.
Kolejny wniosek dotyczył wzrostu zatrudnienia w Centrum Kultury – decyzja w tej sprawie zapadnie za kilka miesięcy. W tej chwili Prezydent nie uwzględnił wniosku.
Kolejny wniosek – zwiększenie dofinansowania konkursu recytatorskiego. Konkurs zostanie dofinansowany, jeśli taka będzie potrzeba. Środki na ten cel będą zabezpieczone w rezerwie budżetowej.
Prezydent uwzględnił wniosek komisji o dodatkowe środki na kalendarz imprez o 300 tys. zł.
Komisja pozytywnie zaopiniowała budżet na 2007 r. z autopoprawkami - w dziale kultura. Wynik głosowania: 2/0/2.

Następnie Komisja zapoznała się z trzema projektami uchwał dotyczącymi nadania Medali im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za wybitne zasługi dla Gdyni. W wyniku głosowania wszystkie uzyskały pełną aprobatę komisji:
·          4.46 - nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI (Medal Nr 31 (Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gdyni) – opinia pozytywna – 4/0/0
·          4.47 - nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI (Medal Nr 32 (Bogdan Fota) – opinia pozytywna – 4/0/0
·          4.48 - nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI (Medal Nr 33 (Andrzej Barczak) – opinia pozytywna – 4/0/0

Ad. 2
Na następne posiedzenie komisja umówi się z dyrektorem Teatru Miejskiego. O terminie członkowie komisji zostaną powiadomieni oddzielnie.

______________________________________________
 
Komisja Oswiaty – 17 stycznia:

Porządek posiedzenia:
1.        Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na styczniową sesję RMG.
2.        Sprawy wniesione.
3.        Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.

Ad 1.
Poniższe numery projektów odpowiadają numeracji przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RMG.

4.3 – projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2007:
Prezentujący projekt skarbnik miasta Krzysztof Szałucki omówił także treść autopoprawki do projektu zwracając uwagę  na uwzględnienie w niej wniosku komisji, tj. przeznaczenia 0,5 mln. zł. na wymianę okien w placówkach oświatowych.
Wyjaśniając kwestię źródeł finansowania przedsięwzięć uwzględnionych w przywołanej wyżej autopoprawce skarbnik wskazał na dwa zasadnicze: nadwyżkę z roku 2006, czyli tzw. wolne środki oraz środki, które wpłynęły do budżetu pod koniec roku 2006 i  których nie można było już spożytkować – w tej grupie środków istotną pozycję stanowi kwota uzyskana przez Miasto w wyniku wygranego procesu w sprawie dotacji dla SP Nr 47 (poza zwrotem 8 mln. zł. Miasto otrzymało kwotę stanowiącą uzupełnienie w/w dotacji, tj. 5 400 00 zł.).
Wiceprezydent E. Łowkiel wyjaśniła, iż jednym z powodów niewykorzystania środków w roku 2006 było nierozstrzygnięcie przetargów. W  przypadkach gdy procedury zostały już wszczęte, niewykorzystane środki  przeniesiono na rok bieżący.
Na pytanie radnego Mariusza Bzdęgi, czy Prezydent ogłosił założenia do budżetu, skarbnik miasta odpowiedział twierdząco zaznaczając przy tym, iż zgodnie ze znowelizowaną ustawą o finansach publicznych nie ma obecnie wymogu, aby założenia stanowiły załącznik do projektu budżetu.
Projekt budżetu na rok 2007 zaopiniowano pozytywnie: 3/0/1

4.36 – w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia /.../ w spr. współfinansowania Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego ...:
Projekt omówiła (zgodnie z treścią uzasadnienia) wiceprezydent Ewa Łowkiel.

4.37 – w spr. nadania imienia Gimnazjum Nr 4 w Gdyni, przy ul. Okrzei 6:
W związku z pytaniem radnego Zygmunta Zmudy Trzebiatowskiego, czy w przedmiotowym przypadku przestrzegano ustalonej procedury wcześniejszego powiadomienia Kolegium Prezydenta o proponowanym imieniu szkoły, wiceprezydent odpowiedziała twierdząco.
Wiceprezydent zwróciła się do obecnej na posiedzeniu naczelnik wydziału edukacji, pani  Krystyny Przyborowskiej, z prośbą o kierowanie każdorazowo informacji o inicjatywach nadawania imienia placówkom także do Komisji Oświaty.
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.

4.38 – w spr. przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli ...”:
Projekt omówiła wiceprezydent E. Łowkiel wyjaśniając jaka jest procedura wnoszenia regulaminu pod obrady rady oraz informując o  uzgodnieniu jego postanowień z branżowymi związkami zawodowymi.
Wiceprezydent zaznaczyła, że w gestii organu prowadzącego jakim jest gmina nie leży ustalanie wysokości płac zasadniczych, natomiast do jego kompetencji należy ustalanie wysokości dodatków, tj. dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wychowawstwo.
Radny Z. Zmuda Trzebiatowski stwierdził, iż proponowana wysokość dodatku funkcyjnego z tytułu pełnienia funkcji wychowawcy klasy (100 zł. dla wychowawcy klasy w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) ma – jego zdaniem – charakter symboliczny w relacji do odpowiedzialności łączącej się z pełnieniem przedmiotowej funkcji.
Wiceprezydent E. Łowkiel wyjaśniała, iż dodatki są tym większe, im większa jest pensja zasadnicza, a tu o wysokości decyduje ministerstwo edukacji. Poza tym – argumentowała wiceprezydent – zwiększenie dodatków niosłoby ze sobą skutki finansowe dla budżetu gminy, zważywszy zaś liczbę nauczycieli byłyby to już poważne skutki w skali roku budżetowego. Ponadto wiceprezydent zwróciła uwagę, że w Gdyni funkcjonują jedne z najwyższych dodatków dla dyrektorów, wysokie dodatki funkcyjne dla nauczycieli. Stałą tendencją w Gdyni jest coroczne podwyższanie dodatków płacowych. Wiceprezydent zwróciła uwagę, że ponosi odpowiedzialność za cały budżet miasta, w tym także za budżet działu oświaty.
Pani Łowkiel stwierdziła poza tym, iż od każdego nauczyciela oczekuje się nie tylko wysokiego poziomu nauczania, ale i wychowywania młodzieży.
Radna Ewa Krym zwróciła uwagę na bardzo niską podwyżkę dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli szkół podstawowych – jedynie o 5 zł.
Wiceprezydent zwróciła uwagę na zdecydowanie niższe pensum godzin i zarobków nauczyciela szkoły podstawowej od pensum nauczyciela szkoły średniej.
Zdaniem wiceprezydent E. Łowkiel problemy wychowawcze z jakimi mają do czynienia nauczyciele szkół gimnazjalnych są nieporównywalnie większe od problemów przed jakimi stoją nauczyciele szkół podstawowych, co oczywiście nie znaczy – podkreślała wiceprezydent – że w szkołach podstawowych problemów nie ma.
Pani Łowkiel zaznaczyła, iż faktyczne dzielenie puli środków na dodatki jest kompetencją dyrektora placówki, natomiast do kompetencji rady należy uchwalenie regulaminu.
W kwestii przedmiotowych regulacji głos zabrały także przedstawicielki związków zawodowych. Pani Zdzisława Chacia stwierdziła, iż kontrowersje w środowisku nauczycieli budzi sprawa wysokości dodatków motywacyjnych, m. in. w związku z faktem, iż dyrektor zaczynający pracę zawsze dodatek otrzyma, natomiast nauczyciel podejmujący pracę po urlopie zdrowotnym do takiego dodatku nie ma prawa.
Wiceprezydent E. Łowkiel zwróciła uwagę, iż gmina nie jest pracodawcą dla dyrektorów – sprawuje wobec nich jedynie funkcje o charakterze kontrolnym. Istotne też jest, aby to dyrektorzy w sposób przejrzysty ustalali zasady przydzielania dodatków w określonej wysokości.
Pani Zdzisława Chacia poinformowała, że propozycje związkowe odnośnie regulaminu różniły się od wersji ostatecznie przyjętej w projekcie. Zdaniem pani Z. Chacia znacznie korzystniejsze dla nauczycieli jest procentowe ustalanie wysokości dodatku. Tego samego zdania była przedstawicielka ZNP, pani Ewa Biernacka.
Pani Z. Chacia wnioskowała o umożliwienie związkom w przyszłości wnoszenia swoich propozycji w formie pisemnej w czasie tworzenia projektu budżetu.
Pani Z. Chacia zgadza się, że  dodatki powinny być zróżnicowane, natomiast jej zdaniem podwyżka za wychowawstwo dla nauczycieli szkół podstawowych jedynie o 5 zł. jest podwyżką zbyt niską.
Naczelnik K. Przyborowska podkreśliła, iż Regulamin jest dokumentem jawnym, podlegającym publikacji. Wobec powyższego w razie stwierdzenia nieprawidłowości w zapisach regulaminu dokument musi być ponownie uchwalony w poprawnej wersji.
Członkowie komisji wnioskują o dostarczanie w kolejnych latach projektu regulaminu przed przystąpieniem do pracy nad projektem budżetu.
Przedstawicielki związków zawodowych w pełni poparły powyższy wniosek komisji, którego realizacja da im możliwość uczestniczenia w dyskusji na tematy płacowe przed uchwaleniem przyszłorocznego budżetu.
Projekt uchwały zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie: 5 gł. za.

4.39 – w spr. zmiany w Uchwale /.../ w spr. przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej ...:
Jak wyjaśniała prezentująca projekt wiceprezydent E. Łowkiel, wobec zmiany kwoty dochodu zmienia się także wysokość stypendium. Zmieniły się ponadto kryteria przyznawania stypendiów. Istotnym nowum jest przyznawanie stypendium co miesiąc.
Wiceprezydent sygnalizowała powrócenie do sprawy regulaminu w przypadku otrzymania przez gminę z budżetu centralnego niewystarczających środków na przedmiotowy cel.
Wobec zwrócenia uwagi przez radną Beatę Łęgowską na błąd w § 5 Regulaminu (w miejsce 50 zł. należy wpisać 52 zł.) wiceprezydent zapowiedziała wniesienie pod obrady rady stosownej autopoprawki.
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.
Projekty zawarte w punktach od 4.46 do 4.48 omówiła wiceprezydent E. Łowkiel.

4.46 – w spr. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ... – Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gdyni:
Podkreślając bardzo pozytywną rolę jaką odgrywa dla miasta cech (m. in. podpisywane są umowy dotyczące kształcenia zawodowego), wiceprezydent poinformowała o stworzeniu klasy złotników, dla których cech utworzył miejsca praktyk zawodowych oraz klasy fryzjerów w porozumieniu z zakładami fryzjerskimi. Jak podkreślała wiceprezydent, cech odgrywał pozytywną rolę w mieście także w przeszłości,  w okresie PRL.
Z uwagi na bardzo duży wkład cechu w rozwój miasta, wręczenie medalu jest w pełni uzasadnione.
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.

4.47 – w spr. nadania medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ... – Bogdan Fota:
Poprzez nadanie medalu projektodawcy mają na celu m.in. podkreślenie znaczenia osób, których działalność zawodowa sprzyja rozwojowi miasta (pan B. Fota jest przedsiębiorcą), a jednocześnie realizują się w innych sferach (w przedmiotowym przypadku jest to działalność sportowa).
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.

4.48 – w spr. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ... – Andrzej Barczak:
Pan A. Barczak jest dyrektorem najlepszej – jak podkreślała wiceprezydent – szkoły podstawowej nie tylko w Gdyni, ale i w całym kraju pod względem wyników egzaminacyjnych 6-klasistów. Jest to szkoła z bardzo dobrym klimatem, co jest równie istotne jak wyniki w nauce. Jednocześnie jest to jedna z najtańszych szkół gdyńskich. Dyrektor A. Bartczak przykłada dużą wagę do zajęć pozalekcyjnych. Dba nie tylko o uczniów, ale także o nauczycieli.
Pani E. Łowkiel stwierdziła: - Zależy mi, żeby Medal otrzymywały też osoby odgrywające znaczącą rolę w gdyńskiej edukacji. Swojego nauczyciela pamięta się przecież całe życie.
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.

Ad 2.
W związku ze zgłoszeniem przez radnego Z. Zmudę Trzebiatowskiego potrzeby przyjrzenia się  funkcjonowaniu przedszkoli w Gdyni, przewodnicząca Mirosława Borusewicz zwróciła się do naczelnik Krystyny Przyborowskiej z prośbą o przygotowanie materiału, który wyposażyłby członków komisji w wiedzę nt. następujących kwestii:
-          jaki jest stopień zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie miejsc przedszkolnych ( w tym liczba przyjmowanych do przedszkoli dzieci);
-          jakie są warunki w poszczególnych przedszkolach – czy odpowiadają przyjętym w tym zakresie standardom?;
-          ile jest aktualnie w Gdyni placówek przedszkolnych i ile dzieci z nich korzysta?;
-          jaka jest odpłatność za pobyt dzieci w poszczególnych placówkach?;
-          jakie są potrzeby remontowe?;
-          czy przewiduje się zwiększenie liczby placówek przedszkolnych?;
-          czy placówki zapewniają pobyt dzieci w niepełnym wymiarze godzinowym, przy niższej odpłatności?;
-          w jakich przedszkolach mieszczą się „zerówki” i dla jakiej liczby dzieci są w nich miejsca?;
-          czy gmina ma instrumenty niesienia pomocy dzieciom ze środowisk patologicznych, zwłaszcza w szkołach, w których funkcjonują oddziały zerowe?

Ad 3.
Termin kolejnego posiedzenia: 21 lutego b.r.; godz. 14
______________________________________________
 

Komisja Zdrowia – 17 stycznia:
 
Porządek obrad:

1.        Przyjęcie porządku obrad,
2.        Przyjęcie protokołu z dnia 3 stycznia 2007,
3.        Zaopiniowanie projektów uchwał na IV sesję RM (druk 4.2., 4.39, 4.40, 4.41 i 4.42)
4.        Projekt uchwały budżetowej Miasta na 2007 (druk 4.3 – dyskusja, wnioski)
5.        Sprawy bieżące.

W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście wg załączonej listy.

Posiedzenie prowadził przewodniczący Komisji, B.Krzyżankowski.

Ad. 1
Porządek obrad przyjęto.

Ad. 2
Protokół przyjęto bez zastrzeżeń.

Ad. 3
Na początku części merytorycznej skarbnik miasta zreferował autopoprawkę do budżetu Miasta, przygotowaną przez prezydenta informując, ze do realizacji przyjęto 2 wnioski komisji (dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla MSPR na kwotę 100.000 zł i zatrudnienie psychologów na 2,5 etatu w Domu Dziecka na kwotę 80.000 zł). Komisja zaakceptowała treść autopoprawki.

Wiceprez. M.Guć zreferował projekt 4.40 (zasady odpłatności za usługi opiekuńcze). Poinformował, że chcąc w przyszłości uniknąć wprowadzania zmian do uchwały w zakresie kryteriów dochodowych, w projekcie przedstawione zostały zapisy wprost z ustawy o pomocy społecznej, zaś w tabelce odpłatności ustalono procentowe progi dochodowe.

Opinia pozytywna – 7/0/0.

Projekt 4.41 i 4.42 przedstawił wiceprez. M.Guć. (Projekty w sprawie utworzenia rodzinnego domu dziecka nr 7 i przyjęcia jego statutu).

Opinia do obu projektów pozytywna – 7/0/0.

Na kanwie projektu 4.2. (w sprawie udzielenia pomocy marszałkowi województwa pomorskiego z przeznaczeniem na remonty w szpitalach) wywiązała się wielowątkowa dyskusja. Swoje potrzeby przedstawiła dyr. Szpitala Miejskiego, p. L.Kodłubańska, dyr. Szpitala Morskiego, Elżbieta Kruszewska.

W październiku Prezydent zaplanował w projekcie budżetu na potrzeby każdego ze Szpitali po 250 tys. zł, przy czym od tego czasu wzrosły potrzeby placówek. Każdy ze szpitali sformułował przed kilkoma dniami nową listę potrzeb. Szpital Morski wnioskował o dodatkowe środki na remont i modernizację izby przyjęć internistycznej i izby przyjęć pulmonologicznej. Szpital Miejski wnioskował dodatkowo o wsparcie finansowe dla uruchomienia kardiologii inwazyjnej i elektrostymulacji. Ponieważ Prezydent nie zapoznał się jeszcze z tymi wnioskami, zdaniem wiceprez. E.Łowkiel przedwczesne byłoby omawianie ich dzisiaj. Wiceprezydent zapewniła, że przedstawi je na najbliższym posiedzeniu kolegium prezydenta. Ostateczny zakres potrzeb szpitale sformułują i przedstawią prezydentowi w dniu 18 stycznia.

Komisja, biorąc pod uwagę potrzeby szpitali, zwraca się do prezydenta miasta z prośbą o zwiększenie dofinansowania do kwot zaproponowanych przez oba szpitale – Szpital Miejski 500 tys. zł, Szpital Morski 500 tys. zł.

Powyższy wniosek komisja zaakceptowała – 7/0/0.

Komisja opiniuje projekt uchwały 4.2. z powyższym wnioskiem pozytywnie – 7/0/0.

Ad. 4
Przewodniczący komisji wnioskował o zakup jeszcze jednej karetki wypadkowej dla potrzeb MSPR. Wiceprez. E.Łowkiel stwierdziła, że bez precyzyjnego rozeznania faktycznych potrzeb komisja nie powinna formułować takich wniosków.

W głosowaniu komisja nie przyjęła wniosku o zakup drugiej karetki – 1/5/0.

Omówiono także zdrowotne programy profilaktyczne sugerując celowość rozszerzenia niektórych z nich (na bazie otrzymanego sprawozdania). Środki przeznaczone na programy profilaktyczne są zdecydowanie niewystarczające.

Komisja wnioskuje o wnikliwe przeanalizowanie potrzeb w zakresie każdego z programów ze szczególnym uwzględnieniem programu opieki nad kobietą ciężarną i programu szczepień ochronnych HTV oraz o przeanalizowanie poniesionych kosztów.

Opinia – 7/0/0.

Opinia do projektu budżetu z autopoprawką Prezydenta – 5/0/2.

Ad. 5
R. B.Bartoszewicz wnioskował, aby komisja objechała placówki służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem szpitali celem zapoznania się ze specyfika pracy tych placowek. Komisja iznała, że ustali konkretne terminy spotkań z dyrektorami placówek.

Nastepne posiedzenie – środa, tydzień przed sesją lutową, godz. 17.00.

____________________________________________
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 18 stycznia:
 
Porządek posiedzenia:
1.        Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na styczniową sesję RMG.
2.        Sprawy wniesione.
3.        Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.

Ad 1.
Poniższe numery projektów odpowiadają numeracji przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RMG:

4.3. – projekt uchwały w spr. uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2007:
Projekt budżetu na rok 2007 omówił skarbnik Krzysztof Szałucki.
Do pytań i wątpliwości członków komisji w zakresie kwestii budżetowych odnieśli się także  wiceprezydent Marek Stępa i wiceprezydent Bogusław Stasiak. 
Skarbnik Miasta K. Szałucki omówił  zmiany zawarte w autopoprawce do projektu.
Prof. K. Szałucki zaznaczył, iż zgodnie z jego aktualną wiedzą wszystkie zadania zaplanowane w dziale gospodarki mieszkaniowej mają być w roku 2007 realizowane.
Jedynym problemem będzie podjęcie decyzji co do kwestii kapitałowych warunkujących dalszy rozwój TBS.
Radny Ireneusz Bekisz nawiązał do wniosku komisji z poprzedniego posiedzenia (patrz prot. nr 3) dot. wykazu ulic, na których modernizację przeznaczone będą środki budżetowe (w sumie 8 mln. zł., po uwzględnieniu wniosku komisji gospodarki komunalnej o zwiększenie kwoty przeznaczonej na modernizację gminnych dróg o 3 mln. zł. – jak w autopoprawce). Radny postulował o dostarczenie wykazu przed sesją RM.
Wiceprezydent M. Stępa stwierdził, iż jest możliwe przygotowanie wykazu z wyszczególnieniem nazw ulic objętych planowaną modernizacją, natomiast przygotowanie materiału o większym stopniu szczegółowości wymaga więcej czasu.
W związku z pytaniem radnego I. Bekisza, czy w roku 2007 będzie realizowana ulica Szturmanów, wiceprezydent M. Stępa poinformował, iż taka decyzja nie została jeszcze podjęta. Wiceprezydent poinformował także o postanowieniu komisji gospodarki komunalnej dotyczącym przeprowadzenia wizji lokalnej, celem  przygotowania materiału, w którym komisja dokonałaby hierarchizacji ulic pod kątem pilności ich modernizacji. Posiadając konkretną już wiedzę komisja ma zdecydować o wytypowaniu określonych ulic i wnioskować o przeznaczenie na ich modernizację środków wykazanych w autopoprawce (3 mln. zł.). Wśród  wytypowanych ulic znajdzie się, być może, także ulica Szturmanów. Wiceprezydent zaznaczył przy tym, iż wyniki pracy komisji stanowiłyby istotny materiał dla członków Kolegium Prezydenta przy podejmowaniu ostatecznych decyzji.
Wiceprezydent ponownie podkreślił, iż zaplanowane pierwotnie 5 mln. zł. przeznacza się tylko na kontynuację inwestycji, których realizacja rozpoczęła się w roku 2006.
W związku z prośbą radnego Pawła Stolarczyka wiceprezydent M. Stępa szczegółowo omówił problem przebudowy skrzyżowania ulic Chylońskiej i Północnej, m. in. w powiązaniu z kwestią konieczności podjęcia decyzji w sprawie przebiegu drogi obwodowej północnej, jak i konieczności podjęcia starań o pozyskanie środków europejskich. Z uwagi na bardzo już trudną sytuację na przedmiotowym skrzyżowaniu Kolegium zdecydowało o przeznaczeniu środków z budżetu miasta na poszerzenie pasów lewoskrętu i prawoskrętu celem zwiększenia przepustowości.  Na podstawie istniejących  danych kosztorysowych możliwe było oszacowanie kwoty, jaka powinna wystarczyć na realizację przebudowy, tj. 1,5 mln. zł., a nie – jak wnioskowała komisja gospodarki komunalnej – 2 mln. zł. Wiceprezydent poinformował, iż w najbliższym czasie możliwe będzie zapoznanie się z całą dokumentacją dotyczącą skrzyżowania, w tym także z kosztorysem.
W związku z pytaniem radnego P. Stolarczyka dotyczącym etapu zaawansowania prac związanych z obwodnicą oraz połączeniem ulicy Zachodniej z ulicą Północną wiceprezydent M. Stępa poinformował, iż gotowa już jest koncepcja drogowa, a także wykonane są  studia wysokościowe.  W przypadku Gdyni wykonane są koncepcje wariantowe, konieczne więc będzie podjęcie decyzji w kwestii wyboru jednego z wariantów.
Z inicjatywy radnego Bogdana Krzyżankowskiego ponownie przedyskutowano kwestię ewentualnego wprowadzenia systemu płatnego parkowania. Uzgodniono, iż ostateczne stanowisko w przedmiotowej sprawie komisja wypracuje po zapoznaniu się z konkretnymi propozycjami.
Radny B. Krzyżankowski ponownie nawiązał do kwestii terenu przy ul. Orlicz Dreszera  (patrz protokół nr 3) proponując  sporządzenie danych, które pozwoliłyby zdiagnozować stan faktyczny jeśli chodzi o strukturę ludności zamieszkującej przedmiotowy teren pod względem ekonomicznym, społecznym oraz statusu prawnego osób w odniesieniu do zajmowanych przez nie nieruchomości. Zdaniem radnego taki materiał stanowić mógłby podstawę do opracowania propozycji mieszkaniowych dla osób zamieszkujących przedmiotowy teren, a jednocześnie stanowiłby pomoc dla ewentualnego developera w doprowadzeniu do  rewitalizacji tych atrakcyjnych obszarów. Jednocześnie należałoby – zdaniem radnego – wypracować propozycje takiego finansowania,  aby developer ponosił tylko częściowo koszty realizacji przedsięwzięcia.
Wiceprezydent M. Stępa zaproponował powrót do kwestii terenów przy ul. Orlicz Dreszera z chwilą przedłożenia koncepcji  zagospodarowania, co – jak zapewniał – ma nastąpić w niedługim czasie.
Do podniesionej na poprzednim posiedzeniu kwestii garaży (wątpliwości budziła kwota dotacji na utrzymanie garaży – przyp. prot.) nawiązał wiceprezydent B. Stasiak wyjaśniając, iż zgodnie z regulacjami zawartymi w aktualnej ustawie o finansach publicznych, dochody z garaży muszą być przekazane Miastu, po czym „wracają” do komunalnych zakładów budżetowych, w związku z czym dotację przedmiotową równoważą wpływy z opłat z tytułu użytkowania garaży.
Projekt budżetu w części dotyczącej gospodarki mieszkaniowej zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie: 4 gł. za.
Poniższe projekty przedstawili wiceprezydent M. Stępa oraz naczelnik Biura Planowania Przestrzennego Marek Karzyński.

4.4. – w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagosp. przest.  /.../ -n rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.

4.5. w spr. uchwalenia miejscowego planu  zagosp. przest. rejonu Portu Zachodniego w Gdyni:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.

4.6. – w spr. uchwalenia miejscowego planu zagosp. przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni:
Radny B. Krzyżankowski w kontekście projektu zgłosił dwa ogólne wnioski dot. nast. kwestii:
-          dostarczania radnym czytelnych mapek (mapka związana z przedmiotowym projektem jest nieczytelna);
-          w przypadku planów dołączanie do materiałów wniesionych uwag zgodnych z oryginałami, zaś w przypadkach, gdy ich liczba mogłaby stanowić techniczny kłopot informowanie, gdzie radni mogą się z treścią uwag zapoznać
Naczelnik M. Karzyński wyjaśnił, iż format mapek stanowiących załączniki do projektów jest zgodny z oczekiwaniami biura rady.
W kwestii drugiego wniosku naczelnik poinformował o możliwości zapoznania się z treścią uwag w biurze rady.
Opinia pozytywna: 2 gł. „za”, 2 gł. „wstrzymujące się”

4.7. – w spr. uchwalenia miejscowego planu /.../ rejon alei Zwycięstwa i ul. Świętopełka:
Opinia pozytywna: 4 gł. za

4.8. – rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutów wniesionych przez Tadeusza Padzikowskiego ...:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
Poniższe projekty uchwał omówił wiceprezydent Bogusław Stasiak.
Radni zdecydowali o poddaniu pod głosowanie bloków projektów – w sprawach dot. nabycia nieruchomości oraz  zbycia, zamiany i oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste.
Projekty występujące pod numerami od 4.11 do 4.16 (tytuły projektów jak w zaplanowanym porządku obrad RM) zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie: 4 gł. za.
Projekty występujące pod numerami od 4.17 do 4.35 zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie: 4 gł. za.

Ad 2.
Członkowie komisji wysłuchali wyjaśnień wiceprezydenta B. Stasiaka dotyczących sprawy p. Teofila Garnkowskiego, zgodnych z treścią pisma wydziału spraw społecznych skierowanego do komisji w związku z jej pytaniem odnoszącym się do przedmiotowej sprawy (pismo zarchiwizowane w materiałach komisji).

Ad 3.
Termin kolejnego posiedzenia: 20 lutego b.r.; godz. 17
______________________________________________
Komisja Statutowa – 22 stycznia:
 
Porządek posiedzenia:
1.        Opiniowanie projektów uchwał na sesję 24 stycznia,
2.        Zaopiniowanie wniosku o nadanie Honorowego Obywatelstwa Panu Ryszardowi Wolińskiemu,
3.        Sprawy biezące.

Ad. 1

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawach:

·          4.3. – uchwalenia budżetu Miasta na rok 2007 – projekt wraz z autopopoprawką z 19 stycznia przybliżył komisji skarbnik miasta, prof. K.Szałucki. Na skutek wniosków złożonych przez komisje wydatki zostaną zwiększone o ok. 18 mln zl, co spowoduje, że budżet po stronie wydatków przekroczy 1 mld zł. Dodatkowe środki, dzięki którym wiele wniosków komisji może zostać uwzględnionych, pojawiają się jako skutek rozliczenia roku ubiegłego. Skarbnik dokładnie omówił zwłaszcza wniosek złożony przez Komisję Kultury, a dotyczący remontu Teatru Miejskiego. Wyjaśnił, że Prezydent postanowił najpierw opracować strategię remontowanie tego budynku, a dopiero potem przeznaczać środki na konkretne zadania. Komisja zaopiniowała budżet z autopoprawkami w całości pozytywnie – 4/0/0.

·          4.43 – wyboru delegatów do Związku Miast Bałtyckich – opinia pozytywna – 4/0/0.

·          4.44. – ustalenia składu Komisji Dyscyplinarnej I instancji – opinia pozytywna – 4/0/0

·          Komisja odstąpiła od opiniowania projektu 4.45 (składu Komisji Dyscyplinarnej II instancji), gdyż nie sa jeszcze znane wszystkie nazwiska radnych delegowanych przez kluby do tej komisji.

Ad. 2

Gośćmi komisji byli panowie Andrzej Skucha i Andrzej Blok, reprezentujący wnioskodawców nadania panu Ryszardowi Wolińskiemu Honorowego Obywatelstwa Gdyni. Po odczytaniu przez przewodniczącego A.Kieszka wniosku o Honorowe Obywatelstwo obaj panowie zabrali głos, uzupełniając argumenty.

Zdaniem r. Marka Łucyka Honorowe Obywatelstwo jest najwyższym z możliwych wyróżnień i, nie kwestionując zasług pana Wolińskiego, należy się zastanowić, czy nie uhonorować go wpierw wyróżnieniem „drugim w kolejności”, czyli Medalem im. E.Kwiatkowskiego. R. Łucyk przypomniał, że pan Woliński był już raz zgłoszony do Medalu i wtedy jego kandydatura nie uzyskała akceptacji. Na koniec zasugerował wnioskodawcom, aby złożyli do 30.11.2007 wniosek o Medal dla p. Wolińskiego. Wnioskodawcy zaakceptowali sugestię r. Łucyka.

Komisja negatywnie opiniuje wniosek o Honorowe Obywatelstwo dla pana Ryszarda Wolińskiego – 1/2/1.

Ad. 3

Następne posiedzenie – 19.02., godz. 16.30.

Na następnym posiedzeniu komisja będzie omawiać sprawy sesyjne na sesję lutową oraz zajmie się systemem oznakowania ulic w mieście. Komisja zaprasza w tym celu przedstawiciela Wydziału Dróg.

Na jednym z kolejnych posiedzeń komisja wróci do sprawy nazewnictwa ulic na Chwarznie.

______________________________________________

ZARZADZENIA PREZYDENTA MIASTA w sprawach:

2007-01-19:
 
515/07/V/S     powołania pełnomocników ds. wyborów do rad dzielnic Miasta gdyni zarządzonych na dzień 04.03.2007 r.
516/07/V/P      zmiany zarządzenia nr 17 112/06/IV/P dotyczącego dofinansowania wydania tomu poezji Jolanty Kmieć – Sabury „Ścieżki obok wspomnień”
517/07/V/K     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wycenę samochodów przejmowanych na rzecz Gminy Miasta Gdyni
518/07/V/O     rozdysponowania środków na realizację programu „Szkół Otwartych”
519/07/V/O     zakupu nagród dla autorów najlepszych olimpijskich prac geograficznych poświęconych Gdyni, oraz dla laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej organizowanej przez III Liceum Ogólnokształcące
520/07/V/O     dofinansowania przejazdu uczestników XV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywającej się w Zespole Szkół nr 5
521/07/V/O     zakupu nagród dla zwycięzców Międzyszkolnego Konkursu Interdyscyplinarnego „Ludzie Nauki w drodze do prawdy” organizowanego przez Zespół Szkół nr 12
522/07/V/O     zmiany zarządzenia nr 382/07/V/O dotyczącego wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia dotyczącego realizacji ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”
523/07/V/O     umorzenia zaległości pieniężnych za świadczenia opiekuńczo – wychowawcze gdyńskich przedszkoli samorządowych
524/07/V/M    określenia warunków zamiany gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osoby fizycznej – ul. Dachnowskiego
525/07/V/M    określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej , przeznaczonej pod budowę ulicy Wzgórze Bernadowskie
526/07/V/M    przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
527/07/V/M    akceptacji treści umowy dotyczącej współpracy przy organizacji konkursu „Gdyński Biznesplan”
528/07/V/M    udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie grafiki na nośnikach reklamowych i wykonanie nowych nośników
529/07/V/M    udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na druk zaproszeń na uroczystą sesję Rady Miasta Gdyni.
530/07/V/S     zryczałtowanych diet przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do rad dzielnic w Gdyni zarządzonych na dzień 04.03.2007 r.
531/07/V/S     udzielenia zamówienia publicznego na druk obwieszczenia o obwodach głosowania, ich numerach i granicach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad dzielnic w Gdyni zarządzonych na dzień 04.03.2007 r.
532/07/V/S     zakupu prenumeraty prasy specjalistycznej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2007 r.
533/07/V/S     wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
534/07/V/S     akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę środków czystości
535/07/V/R     przyjęcia programu naprawczego Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” jako zespołu placówek specjalistycznych
536/07/V/M    udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
537/07/V/M    wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Batalionów Chłopskich 24-28
538/07/V/M    wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Batalionów Chłopskich 24-28
539/07/V/M    wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Biskupa Dominika 31-39
540/07/V/M    wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Starowiejskiej 36-38
541/07/V/M    wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Żelaznej 20
542/07/V/M    ustalenia wykazu lokalu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dickmana 38
543/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego na usługi w zakresie wykonywania prac porządkowych na terenie Parku Kolibki
544/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego na usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Parku Kolibki
545/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego na usługi w zakresie prac ziemnych, budowlanych i transportowych na terenie Parku Kolibki
546/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegającą na usunięciu awarii studni rewizyjnych na ul. Geskiego, Kameliowej
547/07/V/O     wyrażenia zgody na użyczenie, Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń”, sali lekcyjnej
548/07/V/S     zakupu stroju reprezentacyjnego dla kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz kierowcy
549/07/V/S     udzielenia zamówienia publicznego na rozplakatowanie obwieszczeń dotyczących przeprowadzenia na terenie miasta Gdyni poboru mężczyzn urodzonych w 1988 r
550/07/V/M    przyjęcia treści aneksu do umowy dotyczącej realizacji projektu www.innowacje.gdynia.pl
551/07/V/S     zmiany zarządzenia nr 8050/IV/S dotyczącego powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Miasta Gdyni
552/07/V/S     upoważnienia sekretarza miasta Gdyni do wydawania decyzji administracyjnych
553/07/V/M    odstąpienia od skorzystanie z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Północnej
554/07/V/M    odstąpienia od skorzystanie z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Druskiennickiej
555/07/V/S     wyrażenia zgody na konserwację kopertownicy
556/07/V/S     wyrażenia zgody na konserwację systemu kolejkowego „Nemo Q”.
557/07/V/S     wyrażenia zgody na konserwację kserokopiarek Konica i Minolta
558/07/V/S     wyrażenia zgody na zakup artykułów malarskich
559/07/V/S     wyrażenia zgody na naprawę zamków drzwiowych w Urzędzie Miasta Gdyni
560/07/V/S     zakupu narzędzi oraz artykułów hydraulicznych
561/07/V/P      dostępu do Internetu dla potrzeb monitoringu wizyjnego w dzielnicach Gdyni
562/07/V/P      zmiany zarządzenia nr 16 629/06/IV/P dotyczącego wydzierżawienia łączy od TP S.A. dla potrzeb MCPR
563/07/V/S     udzielenia zamówienia publicznego na naprawy i przeglądy gwarancyjne samochodów służbowych
564/07/V/P      zmiany zarządzenia nr 17 113/06/IV/P dotyczącego wydania książki Jarosława Drozdy „Społeczność Żydowska w Gdyni w okresie międzywojennym”
565/07/V/S     zatwierdzenia wyboru oferenta na wykonanie napisów informacyjnych.
566/07/V/S     wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 6.000 EUR na wykonanie druków własnych
567/07/V/M    zmiany zarządzenia nr 260/06/V/M dotyczącego przeprowadzenie publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
568/07/V/M    odstąpienia od prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Łęczyckiej
569/07/V/S     wyrażenia zgody na usługę oczyszczania wykładzin i krzeseł w 2007 r
570/07/V/S     przeprowadzenia na terenie miasta Gdyni poboru w 2007 r
571/07/V/U     uregulowania należności za umieszczenie w pasie drogowym ul Radosnej urządzeń wodociągowych
572/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót w ramach: „Szkoły podstawowe – przebudowa obiektów”
573/07/V/U     akceptacji treści umowy KB/554/UI/182/W/2005 dotyczącej wykonania robót na zadaniu pn. „Budowa układu drogowego wraz z uzbrojeniem w Gdyni Pustkach Cisowskich”
574/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę transportową – przesyłka kurierska
575/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie przełożenia linii Kablowych SN i NN w ramach projektu: „Rozbudowa ulicy Janka Wisńiewskiego – etap II”
576/07/V/S     zakupu prenumeraty prasy specjalistycznej oraz literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2007 r
577/07/V/S     zmiany treści zarządzenia 17 109/06/IV/S dotyczącego wyrażenia zgody na ponoszenie opłat za użytkowanie częstotliwości radiowej dla Straży Miejskiej w 2007 r
578/07/V/M    ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Miasta Gdyni położonej przy ul. Kieleckiej
579/07/V/P      zmiany umowy KB/242/PON/30/W/2006
580/07/V/U     zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie koncepcji i projektu budowlanego i wykonawczego: „Budowa skrzyżowania ulic: Unruga, Puckiej, Złotej, Platynowej i Czarnieckiego
581/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektrycznej dla oświetlenia ulicy Krawieckiej
582/07/V/S     wszczęcia postępowania w trybie zamówienia publicznego na zakup dodatkowych licencji oprogramowania FKJB, WYBUD
583/07/V/S     wszczęcia postępowania w trybie zamówienia publicznego na świadczenie rocznej usługi aktualizacji bazy serwisu prawnego Lex dla Samorządu Terytorialnego
584/07/V/S     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na zakup komputera przenośnego
585/07/V/S     wszczęcia postępowania w trybie zamówienia publicznego na świadczenie rocznej opieki autorskiej nad systemami informatycznymi: „Ewidencja sortów i ekwiwalentów” oraz „Rejestr podatku VAT”
586/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie prac w ramach projektu BUSTRIP, polegających na  zaopiniowaniu ramowej koncepcji Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Miejskiego
587/07/V/P      wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie usługi serwisu i konserwacji systemu monitoringu miasta
588/07/V/U     wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę utrzymania i konserwacji miejskiej burzowej sieci kanalizacyjnej na terenie na terenie Gdyni w rejonie I
589/07/V/S     udzielenia zamówienia publicznego na prowadzenie zajęć świetlicowych z poborowymi
590/07/V/S     udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej
591/07/V/S     udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej
592/07/V/S     udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej
593/07/V/S     udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej
594/07/V/P      przeglądu, bieżącej konserwacji i obsługi systemu syren alarmowych m. Gdyni
595/07/V/S     zabezpieczenia środków finansowych w roku 2007 na utrzymanie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS
596/07/V/S     wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2007 roku
597/07/V/P      przyznania dotacji w otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu kultury w 2007 roku
598/07/V/P      zmiany treści zarządzenia nr 6779/04/IV/P w sprawie powołania dyrektora Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza
599/07/V/P      zmiany zarządzenia nr 461/07/V/O w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na opracowanie ekspertyzy prawnej
600/07/V/P      powołania komisji oceniającej
601/07/V/M    ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. 10 Lutego róg ul. Właysława IV przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz dzierżawcy
602/07/V/O     wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania „Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych 2006”
603/07/V/M    udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Okrzei.
604/07/V/U     akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gdyni w rejonie II
605/07/V/K     zawarcia umowy na wykonanie czynności związanych z zakończeniem roku obrachunkowego w Wydziale Księgowości
____________________________________________

INTERPELACJE:
 
1.        Od czasu opublikowania poprzedniego numeru Biuletynu żaden z Radnych nie złożył interpelacji.
______________________________________________

STALE TERMINY POSIEDZEN KOMISJI RADY:
 
Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień przed sesją, godz. 15.00

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej -             wtorek, godz. 17.00

Komisja Kultury - środa, tydzień przed sesją, godz. 16.15

Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00

Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień przed sesją, godz. 16.00

Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 16.30

Komisja Statutowa - poniedziałek, tydzień przed sesją, godz. 16.30

Komisja Strategii - wtorek, tydzień przed sesją, godz. 16.30

Komisja Zdrowia - środa, tydzień przed sesją, godz. 17.00

______________________________________________
 

INFORMACJA O TERMINACH POSIEDZEN KOMISJI RADY:
 

Komisja Budżetowa: 24.01., godz. 11.30, s. 112
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 24.01., godz. 10.30, s. 105A
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej:  
Komisja Kultury:  
Komisja Oświaty:  
Komisja Rewizyjna: 29.01., godz. 16.30, s. 101
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa: 22.02., godz. 16.00, s. 105A
Komisja Sportu i Rekreacji: 27.02., godz. 16., s. 104
Komisja Statutowa: 19.02., godz. 16.30, s. 104
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej: 06.02., godz. 16.00
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: _____________________________________________

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 24.01.2007
Data udostępnienia informacji: 24.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2020 11:47 Korekta Dorota Nelke