Biuletyn Informacyjny Rady Miasta Nr 02

Nr 02
12 stycznia 2007 roku
Nakład 60 egz.

____________________________________________________________________________________________________
                         Zamknięto 12.12.06, godz.07.45.
 

INFORMACJE O PRACY KOMISJI RADY MIASTA:


Komisja Oswiaty – 11 grudnia:
 

Porządek posiedzenia:
1.        Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na III Sesję RMG.
2.        Wstępne ustalenia dot. problemów jakie będą stanowić przedmiot pracy komisji w bieżącej kadencji.
3.        Sprawy wniesione.
4.        Ustalenie terminu i przedmiotu kolejnego posiedzenia komisji.


Ad 1.
Poniższe numery projektów odpowiadają numeracji przyjętej w zaplanowanym porządku obrad.
4.2. - projekt uchwały w spr. zmiany Uchwały Nr XXXVII/885/05 /.../ w spr. uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2006:
Proponowane zmiany omówił Skarbnik Miasta Krzysztof Szałucki.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie: 4 gł. za.
4.8. – w spr. zmiany Uchwały /.../ w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Gdyni:
Jak wyjaśniała prezentująca projekt Wiceprezydent Ewa Łowkiel, przedmiotowa regulacja niczego nie rozstrzyga, natomiast będzie  stanowić   podstawę do podjęcia rozmów ze związkami zawodowymi w zakresie układu zbiorowego, którego rejestracja jest warunkiem wprowadzenia podwyżek.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie: 4 gł. za.
Aneks do porządku obrad III Sesji RMG – projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Gdynia a okolicznymi Gminami na współpracę dotyczącą zwrotu kosztów ...:
Projekt  przedstawiła wiceprezydent Ewa Łowkiel.
Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za.

 Ad 2.
W związku z prośbą Przewodniczącej Mirosławy Borusewicz o złożenie przez członków komisji propozycji odnośnie tematów przewodnich, które stanowiłyby przedmiot pracy komisji poza wykonywaniem standardowych czynności, pierwsze wnioski zgłosili radni Zygmunt Zmuda Trzebiatowski i Beata Łęgowska.
Zdaniem radnego Z. Zmudy Trzebiatowskiego należałoby więcej uwagi poświęcić problemowi funkcjonowania gdyńskich przedszkoli, m. in. pod kątem zaspakajania potrzeb mieszkańców w tym zakresie, przesłanek jakimi kierują się dyrektorzy placówek w podejmowanych przez siebie decyzjach (np.  w kwestiach opłat).
Radna Beata Łęgowska zaproponowała podjęcie próby opracowania propozycji dotyczących atrakcyjnych form zagospodarowywania wolnego czasu  młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Uzasadniając powyższe radna Łęgowska stwierdziła: - Problem młodzieży stwarzającej problemy i stanowiącej potencjalne źródło zagrożenia, narasta. Mamy np. kluby seniorów, natomiast nie ma takich miejsc dla młodych ludzi.
Przewodnicząca komisji odnotowała powyższe głosy i poprosiła o przygotowanie na kolejne posiedzenie wykazu tematów, które – zdaniem członków komisji – winny wejść w zakres planu pracy.

Ad 3.
W związku z nawiązaniem przez radnego Mariusza Bzdęgę do   interpelacji w spr.  siedziby I Akademickiego L.O., wiceprezydent E. Łowkiel zapowiedziała przygotowanie pisemnej odpowiedzi w regulaminowym terminie.
 Wiceprezydent poinformowała ponadto, iż prowadzone są obecnie rozmowy z dyrektorem szkoły i od jego deklaracji co do terminu podjęcia działań związanych ze zmianą siedziby szkoły zależeć będzie, czy zostaną podjęte rozmowy z właścicicielem budynku, w którym obecnie funkcjonuje Akademickie L.O.,  na temat ewentualnego przedłużenia umowy. Kolejną kwestią do ustalenia z dyrekcją szkoły jest wybór nowej siedziby szkoły i tu jest kilka możliwości, które na obecnym etapie są rozważane. Wiceprezydent E. Łowkiel zapowiedziała, iż prawdopodobnie parę tygodni zajmie wypracowanie scenariusza dalszych działań i wówczas zainteresowani uzyskają konkretne  informacje.

Ad 4.
Ustalono, iż posiedzenie związane z pracami budżetowymi odbędzie się 27 grudnia b.r., o godz. 14.
Do wzięcia udziału w posiedzeniu zaproszeni zostaną: wiceprezydent E. Łowkiel, skarbnik K. Szałucki, naczelnik wydziału oświaty Krystyna Przyborowska, z-ca naczelnika wydziału budynków Beata Brzostowska oraz przedstawiciele branżowych związków zawodowych.

______________________________________________
 

Komisja Strategii – 11 grudnia:
 

Porządek posiedzenia:
1.        Opiniowanie projektów uchwał na sesję 12 grudnia,
2.        Sprawy bieżące.

Ad. 1

Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawach:
·          zmiany uchwały Nr XXXVII/885/05 Rady Miasta Gdyni w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2006 r.; opinia pozytywna – 7/0/0
·          określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni; opinia pozytywna – 5/0/2
·          ustalenia stawek podatku od środków transportowych; opinia pozytywna – 6/0/1
·          określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości; opinia pozytywna – 6/0/1
·          wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Miasta Gdyni, jej wysokości, terminu płatności oraz sposobu jej poboru; komisja wnioskuje o zdjęcie projektu z porządku obrad z uwagi na fakt, że przygotowana przez Prezydenta autopoprawka sprowadza projekt do powielenia obowiązującej obecnie uchwały w sprawie podatku od psów. Nie zmienia się ani wysokość podatku, ani jego forma. Z tego względu, zdaniem komisji, niecelowe jest przyjmowanie nowej uchwały. Głosowanie wniosku – 6/1/0
·          ustalenia stawek opłaty miejscowej w mieście Gdynia, terminu płatności oraz sposobu jej poboru; opinia pozytywna – 7/0/0
·          uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej; opinia pozytywna – 7/0/0
·          uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulicy Olimpijskiej; opinia pozytywna – 7/0/0
·          przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej; opinia pozytywna – 7/0/0
·          nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Orłowskiej 1; – opinia pozytywna – 5/0/0
·          wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wzgórze Bernadowo; – opinia pozytywna – 5/0/2
·          wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę Drogi Różowej etap IV; opinia pozytywna – 5/0/0
·          wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Buraczanej w formie przetargu ustnego nieograniczonego; opinia pozytywna – 5/0/0
·          przekazania Gdyni – miastu na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Nowowiczlińskiej; opinia pozytywna – 5/0/0

Ad. 2

Komisja postanowiła, że jeszcze w tym tygodniu opracuje plan pracy.

Następne posiedzenie – 20 grudnia, godz. 16.30, wspólnie z Komisją Gospodarki Komunalnej. Posiedzenie to poświecone będzie dyskusji nad budżetem na 2007 rok.

______________________________________________
Komisja Sportu – 13 grudnia:
 
Porządek posiedzenia:
1.        Sprawy bieżące,
2.        Dyskusja i wnioski do projektu budżetu Miasta na rok 2007.

Ad. 1
Przewodnicząca Komisji, Joanna Zielińska, poinformowała, jakie nominacje zgłoszono do sportowych nagród roku we wszystkich kategoriach.

Ad. 2
Gościem komisji był pan skarbnik, prof. K.Szałucki. Zwięźle przedstawił on podstawowe informacje o sposobie konstruowania budżetu, o jego elementach składowych, o zasadach, jakimi należy się przy tej procedurze kierować. Poruszył zagadnienie stabilizowania proporcji między dochodami a wydatkami. Dochody własne realizowane są na poziomie 75% całego budżetu, reszta dochodów to różnego rodzaju dotacje, powiązane ze zleconymi zadaniami.

Tzw. wolne środki pojawiają się głównie wskutek niezrealizowania inwestycji i do tego działu najpierw należy je kierować, nie są to pieniądze przeznaczone na bieżące potrzeby.

60% wydatków ponoszone jest na działania bieżące miasta, ok. 35% na inwestycje, reszta to spłata kredytów i obligacji. Spłaty zobowiązań pomału się kończą.

Na sport przeznaczano do tej pory ok. 3% budżetu miasta, w 2006 było to nawet 4,2%. Przyrost zawdzięczamy dużemu naciskowi na inwestycje w obiekty sportowe, co ma doprowadzić do podniesienia standardu obiektów i dostosowania go do obowiązujących przepisów rozgrywek.

Projekt budżetu GOSiR na 2007 rok przedstawili panowie Jerzy Jałoszewski i Dariusz Schwarz. Następnie komisja przegłosowała następujący wniosek do Prezydenta Miasta:

Komisja wnioskuje o przeznaczenie 100 tys. zł na zakup koszy najazdowych do koszykówki. Niezbędną kwotę proponuje się wyasygnować ze środków preliminowanych na wyposażenie hali sportowej – ostatecznie kosze właśnie tam zostaną zamontowane.

Komisja wnioskuje o następujące zwiększenia budżetu GOSiR:

1.        w pierwszej kolejności – 600 tys. zł na budowę kompleksu sanitarno-ratowniczego na plaży Śródmieście,

2.        650 tys. zł na modernizację parkingu GOSiR,

3.        550 tys. zł na budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego na plaży Śródmieście.

Powyższe wnioski komisja opiniuje pozytywnie – 5/0/0.

Następne posiedzenie – 16 stycznia, godz. 16.30.

______________________________________________

Komisja Strategii – 20 grudnia:
 
Komisja spotkała się na wspólnym posiedzeniu z Komisją Gospodarki Komunalnej, aby omówić część przychodowo-dochodową projektu budżetu miasta na rok 2007.

Projekt budżetu referowali: wiceprezydent Bogusław Stasiak w zakresie dochodów z majątku gminy oraz skarbnik, prof. K.Szałucki w zakresie ogólnych zasad konstrukcji budżetu, inwestycji oraz dotacji celowych z Unii Europejskiej.

Następnie pan wiceprezydent i pan skarbnik odpowiadali na pytania członków komisji.

Częścią wydatkową projektu budżetu komisja zajmie się na swoim następnym posiedzeniu, 4 stycznia o godz. 17.00.

______________________________________________

Komisja Rewizyjna – 20 grudnia:
Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Miasta Gdyni Stanisław Szwabski, który po zapoznaniu się z lista obecności i stwierdzeniu quorum ( 1 nieobecny) w kilku słowach wyjaśnił specyfikę pracy komisji Rewizyjnej oraz omówił zasady jej pracy.

W związku z brakiem pytań dot. pracy komisji przewodniczący S. Szwabski zaproponował przystąpienie do wyboru przewodniczącego komisji Rewizyjnej.

Radny M. Wołek zgłosił kandydaturę radnego Marka Łucyka, którą w kilku słowach scharakteryzował: M. Łucyk jest radnym trzecią kadencję w poprzedniej kadencji pełnił funkcję przewodniczącego komisji Statutowej, jest z wykształcenia politologiem.

Radny T. Szemiot zapytał czy M. Łucyk pracował już w komisji Rewizyjnej. Po uzyskaniu negatywnej odpowiedzi od M. Łucyka S. Szwabski poinformował, że z obecnych członków komisji jedynie radny M. Wołek pracował w komisji Rewizyjnej w poprzedniej kadencji Rady.

Ponieważ nie zgłoszono innych kandydatur przewodniczący RM S. Szwabski omówił zasady głosowania poczym przeprowadzono tajne głosowanie.

W wyniku głosowania przewodniczącym komisji Rewizyjnej wybrano Marka Łucyka - 5 głosów za przy 1 wstrzymującym.
Radny M. Łucyk podziękował za okazane zaufanie i wybór po czym zaproponował ustalenie najbliższego terminu posiedzenia komisji Rewizyjnej, na które zostanie zaproszony Skarbnik Miasta prof. K. Szałucki oraz dyrektor Urzędu Miasta J. Zając w celu wprowadzenie nas w mechanizm pracy Urzędu Miasta. Poza tym przewodniczący M. Łucyk poinformował, że na początku roku należy się spodziewać szkolenia dla komisji Rewizyjnych, które organizuje Regionalna Izba Obrachunkowa.

Termin najbliższego posiedzenia ustalono na 29 stycznia 2007r. godz. 16.30.
______________________________________________
 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska – 20 grudnia:

Porządek:
 Dyskusja nad projektem budżetu na 2007r. w części przychodowo-dochodowej:
- ogólna informacja dot. wpływów do budżetu – ref. skarbnik K.Szałucki
- dochody z majątku Miasta – ref. wiceprezydent B.Stasiak
- dotacje z Unii Europejskiej – ref. wiceprezydent M.Guć.

Odbyło się łączone posiedzenie komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i komisji Strategii i Polityki Gospodarczej.

Przewodniczący komisji Gospodarki Komunalnej i O.Ś. Zygmunt Zmuda -Trzebiatowski poinformował członków komisji Komunalnej, iż wiceprezydent M.Guć nie dotrze na posiedzenie, w związku z powyższym informację dot. dotacji unijnych włączy do swej prezentacji Skarbnik Miasta.
Wiceprezydent B. Stasiak i skarbnik K. Szałucki przedstawili zebranym projekt budżetu w części dochodowej w ramach swoich kompetencji oraz odpowiadali na pytania.
Komisja Gospodarki Komunalnej zaplanowała kolejne spotkanie na 3 stycznia 2007 r., na którym omówiona będzie część wydatkowa budżetu . Przewodniczący Zygmunt Zmuda -Trzebiatowski poprosił członków Komisji o przygotowanie propozycji wniosków do projektu budżetu.
Na następne posiedzenie – kontynuacja dyskusji - Komisja zaprasza skarbnika K.Szałuckiego (prezentacja planu wydatków w ujęciu kwotowym); wiceprezydenta B.Stasiaka (gospodarka mieszkaniowa, nieruchomości, grunty); wiceprezydent E.Łowkiel (ochrona środowiska); oraz wiceprezydent M.Stępę (transport zbiorowy, gospodarka komunalna, inwestycje i remonty, urbanistyka i inżynieria ruchu).

______________________________________________

Komisja Kultury – 27 grudnia:

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz zaproszeni goście: dyrektor Muzeum Miasta Gdyni Dagmara Płaza-Opacka, z-ca dyrektor Teatru Miejskiego Wojciech Zieliński, dyrektor Centrum Kultury Leszek Kopeć, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Elżbieta Gwiazdorska, Miejski Konserwator Zabytków Robert Hirsch, skarbnik Miasta Krzysztof Szałucki oraz naczelnik wydziału Kultury Włodzimierz Grzechnik.

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca komisji B. Łęgowska, która po przywitaniu wszystkich przypomniała, że tematami posiedzenia będą:
1.        Krótkie sprawozdanie z pracy poszczególnych jednostek kultury w mieście za 2006r.,
2.        Dyskusja nad projektem budżetu Miasta na 2007r. w dziale 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego),
3.        Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przewodnicząca komisji poprosiła o zabranie głosu dyrektor MMG D. Płaza-Opacką, który m.in. stwierdziła: rok 2006 jest rokiem kończącym działalność w prowizorycznej siedzibie jak i w prowizorycznych formach wystawienniczych: domek Abrahama, gdzie mieści się nasza siedziba i była eksponowana wystawa dot. dziejów Gdyni. Cała działalność wystawiennicza muzeum opierała się głównie o salę wystawową w Gemini, galerię Ratusz w UM, w hallu Dworca Morskiego oraz w innych miejscach zewnętrznych tj. szkoły czy w Tesco. Wydano też publikację opracowaną na bazie pracy doktorskiej naszego pracownika p. Rębalskiego.
Obecnie są prowadzone prace przy wykończeniu nowej siedziby MMG i pod koniec stycznia 2007 chyba będziemy mogli obiekt odebrać. Istnieje trudność z określeniem wydatków na ten cel w związku z powyższym otrzymaliśmy budżet na 2007r. w dotychczasowym wymiarze (jak na bieżący rok). To jest budżet startowy i on na pewno się zmieni.
Wzrośnie nie tylko ilość etatów, ale również wzrosną koszty utrzymania nowego obiektu. Mamy obietnicę p. Prezydenta, że Domek Abraham będzie można utrzymać na stałą ekspozycję pn. Gdynia- wieś. Zamierzamy tam utworzyć skansen. Byłby to ciekawy skansen w środku Miasta.
Na razie jeszcze nie ustalono tematu pierwszej wystawy na otwarcie Muzeum, choć pomysłów jest wiele.
Naczelnik wydziału Kultury W. Grzechnik poinformował o działaniach podjętych w Muzeum Marynarki Wojennej. Przeprowadzono tam wiele zmian prawnych obecna Fundacja kończy swoja działalność i będzie to muzeum podległe Ministerstwu Obrony Narodowej.
Skarbnik Miasta zapewnił, że ze strony Miasta zagwarantowane są środki na ciągłą działalność Muzeum Miasta Gdyni. Pan Prezydent taką deklarację złożył i nie przewiduje się żadnych trudności związanych ze wzrostem budżetu MMG.
Przewodnicząca komisji podziękowała za wyczerpujące informacje i poprosiła o zabranie głosu W. Zielińskiego – z-cę dyrektora Teatru Miejskiego.
W. Zieliński w podsumowaniu pracy Teatru za 2006 rok stwierdził, ze był to rok bardzo udany zarówno pod względem spektakli jak i ilości widzów. W mijającym roku na scenie letniej mieliśmy miesiąc grecki w przyszłym roku chcemy obchodzić miesiąc włoski.
Zorganizowaliśmy I Festiwal Sztuk Współczesnych, na który zgłosiły się Teatry z całej Polski. Przy okazji tego Festiwalu uruchomiliśmy nową scenę przy ul. Polskiej. W tym roku mamy już zgłoszenia teatrów, które chcą wystawiać na tej właśnie scenie. Na 2007 rok planujemy premiery m.in. „Plotka” Wezera, „Czarnoksiężnik z krainy Oz”, „Dziady” III cz., „Kariera Nikodema Dyzmy” – w sumie 8 premier. 16-20.IV – Festiwal Sztuk Współczesnych we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim. Mamy już zabezpieczenie od prezydenta Miasta na kwotę 400 tys. zł, pozyskamy również środki z Urzędu Marszałkowskiego, od Wojewody oraz z Ministerstwa Kultury.
Konieczne jest pozyskanie w 2007r. dla Teatru kwoty 300 tys. zł na honoraria (dla aktorów występujących gościnnie, reżyserów i scenografów) oraz dalsze remonty zaplecza scenicznego (sala prób, garderoby i pracownie krawieckie). Pilna jest również wymiana sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego. Teatr Miejski wymaga generalnej przebudowy sceny: I etap to kompleksowe opracowanie projektu rozbudowy wraz z kosztorysem – to jest koszt ok. 400 tys. zł. Poza tym 380 tys. – na remonty i 300 tys. na wymianę oświetlenia. Ponadto w Teatrze jest anachroniczny system wynagradzania, który należy jak najszybciej zmienić. Aby przeprowadzić taka restrukturyzacje należałoby zwiększyć fundusz zatrudnienia o ok. 600 tys. zł.
B. Łęgowska podziękowała W. Zielińskiemu za zreferowanie finansów teatru i poprosiła dyrektora Centrum Kultury L. Kopcia o informacje.
L.Kopeć poinformował, że Centrum Kultury powołane do życia w 2004r. finansowane jest z budżetu Miasta. Zajmuje się organizacja lub współorganizacją działań kulturalnych w mieście. Dzięki inicjatywie Centrum w Gdyni maja miejsce m.in.:
Ogólnopolski Przegląd Młodych Zespołów Jazzowo Bluesowych, Gdynia Blues Festiwal, Ogólnopolskie Warsztaty Gitarowe, Ogólnopolski Konkurs recytatorski, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej, Ogólnopolski Przegląd „Połowy Poetyckie 2006”, Ogólnopolski Konkurs Satyryczny „O grudę bursztyny”, Festiwal Rytmu i Ognia, Pomorskie Warsztaty Filmowe, Niedziela Melomana, Koncerty Muzyki Promenadowej. Centrum Kultury  organizuje również imprezy na zlecenie oraz wynajmuje sale na imprezy kulturalne i oświatowe. Staramy się o dofinansowanie z Instytutu Sztuki Filmowej oraz z Ministerstwa.
Potrzebne jest dofinansowanie na:
Finał Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – dodatkowo o 30 tys. zł oraz 40 tys. na wzrost zatrudnienia.
Konieczna jest jak i w przypadku Teatru Miejskiego – restrukturyzacja płac.
Łącznie wnoszę o dodatkowe dofinansowanie budżetu Centrum Kultury w Gdyni w 2007r. o 70 tys. zł.
W dalszym ciągu posiedzenia przewodnicząca komisji zwróciła się do Miejskiego Konserwatora Zabytków o informacje na temat pracy podległej jednostki.
R. Hirsch pokrótce poinformował, czym się zajmuje. Od 5 lat wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej i w ramach tego zlecenia wykonuje dokumentację i inwentaryzację zabytków, dofinansowuje prace restauratorskie dla obiektów zabytkowych, zajmuje się popularyzacją miejskich obiektów zabytkowych, wydaje broszury dot. zabytków Gdyni.
Poza tym planuje zorganizowania konferencji międzynarodowej nt. modernistycznej architektury Gdyni oraz podejmie działania budowlano – konserwatorskie dla obiektów zabytkowych będących własnością Miasta (np. pensjonat w Orłowie, w którym obecnie znajdują się mieszkania komunalne; wymiana dachówki na SP 10, stolarka okienna w Przedszkolu przy ul. Bocznej).
Na zakończenie R. Hirsch stwierdził, ze przyznany budżet na 2007r. na ochronę zabytków w Gdyni jest satysfakcjonujący.
Następnie przewodnicząca komisji poprosiła dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni E. Gwiazdorską o mówienie pracy Biblioteki i przyznanego budżetu na 2007r.
E.Gwiazdowska przewiduje na rok 2007 kontynuację działań tj.:
Gdyńskie Biesiady Literackie, promocja Wiedzy o Gdyni i Regionie, sesje naukową Gdynianna w Miejskie Bibliotece Naukowej oraz wspólne działania ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim w filii przy al. Piłsudskiego gdzie ma miejsce wiele wystaw i spotkań, Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej, światowy Dzień Książki Praw Autorskich, Cała Polska czyta Dzieciom, ferie i wakacje w Bibliotece oraz spotkania pn. Ludzie ciekawi wszystkiego a także Spotkania encyklopedystów, współpraca z gdyńskim kołem na rzecz osób niepełnosprawnych. Planuje się stworzenie oddziału dla dzieci z dysleksją w filii przy ul. Żeromskiego. Rusza też biblioteka książek na płytach.
Poza tym chcemy w pełni skomputeryzować filię przy ul. Bp Dominika oraz czytelnie naukową. Planujemy zorganizowanie konferencji nt. literatury wybrzeżowej, oraz II edycja Gdyńskiej Nagrody Literackiej. Przygotowanie tego konkursu było ogromnym wysiłkiem dla naszej Biblioteki i cieszymy się, że prezydent Miasta to docenił.
Potrzebne będą dodatkowe środki na II etap Nagrody Literackiej oraz przewidujemy duży wydatek związany z przystąpieniem do programu „e-Gdynia”. Na razie złożyliśmy przez nas opracowany, swój projekt w wydziale Integracji Europejskiej i czekamy na odzew - liczymy, że pozytywny.
Jesteśmy pierwszą Biblioteka w Polsce gdzie Internet jest za darmo.
 Ubolewamy, że MBP nie ma godnego miejsca na spotkania autorskie. Uważam, że należy myśleć o budynku głównym dla MBP. Zwracam się do komisji abyście państwo również myśleli nad tym, aby w Gdyni powstał nowoczesny budynek Biblioteki Miejskiej.
Mamy jeszcze problem z filią biblioteki przy ul. Mikołaja. Filia ta znajduje się na piętrze budynku a na parterze mieszczą się warsztaty techniczne Teatru Miejskiego. To jest jakieś nieporozumienie. Ta filia powinna znajdować się na parterze poza tym obecnie filia pełni rolę świetlicy socjoterapeutycznej. Należałoby wyprowadzić stamtąd warsztaty teatralne.
W. Zieliński stwierdził, ze warsztaty te możnaby wyprowadzić do budynku przy ul. Polskiej, ale władzom Teatru nie jest wiadome, jakie plany ma, co do tego budynku Miasto.
Naczelnik wydziału Kultury stwierdził, że w Gdyni jest pilna potrzeba zbudowania Sali Koncertowej z prawdziwego zdarzenie np. dla Szkoły Muzycznej czy też dla potrzeb Festiwalu Filmów Fabularnych.
Należy podjąć pilne działania, aby w Gdyni powstała Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia. W trakcie dyskusji radny M. Zabiegałowski przychylił się do wniosku naczelnika, aby w Gdyni powstała Szkoła Muzyczna II stopnia. Brak tej szkoły powoduje odpływ zdolnej muzycznie młodzieży do Gdańska. W szkole tej uczyłyby się również uzdolnione muzycznie dzieci nie tylko z Gdyni, ale i z miast sąsiednich tj. Rumia, Reda czy Wejherowo.
W dalszym ciągu posiedzenia W. Grzechnik stwierdził, że w 2006r. w kulturze działo się bardzo dużo natomiast na 2007 rok planujemy zwiększenie budżetu na ten cel o kwotę 995 tys. zł. Prowadzimy rozmowy w sprawie realizacji telewizyjnych na takie tematy jak: święto ul. Świętojańskiej, zakończenie lata, zabawa sylwestrowa realizowana przez TVP oraz realizację dużych działań takich jak w tym roku: Opener Festiwal, Ladies Jazz Festiwal czy Festiwal Filmów Fabularnych.
Przewodnicząca komisji reasumując wystąpienie naczelnika W. Grzechnika stwierdziła, że wydział kultury wnioskuje o dofinansowanie budżetu na 2007r. o kwotę 995 tys. zł.
Następnie głos zabrał Skarbnik Miasta, który stwierdził, że budżet niektórych jednostek kultury zmniejszył się, dlatego, że zakończył się rok obchodów 80-lecia Gdyni i budżet wrócił do tzw. bazy. W związku z dużymi naciskami płacowo - remontowo-restrukturyzacyjnymi poszczególnych jednostek Kolegium Prezydenta prowadzi już prace w tym temacie dotyczące wszystkich jednostek Miasta.
Wiceprzewodnicząca RM J. Zielińska poinformowała, że oprócz wymienionych na dzisiejszym posiedzeniu jednostek kultury Miasto dofinansowuje Teatr Muzyczny kwotą ok. 500 tys. zł oraz współfinansuje remont „Daru Pomorza” ok. 30 tys. zł.
Na tym zakończono pierwsza część posiedzenia. Przewodnicząca komisji B .Łęgowska podziękowała gościom za przybycie i zapewniła, że członkowie komisji sformułują wnioski budżetowe do prezydenta Miasta.

W dalszym ciągu posiedzenia członkowie komisji podsumowali wnioski i przystąpiono do ich przegłosowania:
I. Centrum Kultury:
30tys.zł – organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – pozytywnie 5/0/0,
40tys.zł – wynagrodzenie i wzrost zatrudnienia – pozytywnie: 5/0/0.
Komisja Kultury popiera wniosek w sprawie zwiększenia budżetu na 2007 rok dla Centrum Kultury o kwotę 70 tys.zł.
II. Teatr Miejski:
300tys.zł – honoraria – wniosek odrzucony 0/5/0
400tys.zł – projekt przebudowy Teatru - wniosek odrzucony: 0/5/0,
380tys.zł – remonty – wniosek przyjęto: 5/0/0,
300tys.zł – wymiana oświetlenia + zakup nowego sprzętu - wniosek przyjęto: 5/0/0,
600tys.zł – restrukturyzacja wynagrodzenia - wniosek odrzucony:0/5/0.
Komisji Kultury popiera wniosek w sprawie zwiększenia budżetu na 2007r. dla Teatru Miejskiego o kwotę 680 tys.zł.
III. Wydział Kultury, Sportu i rekreacji:
995 tys. zł – organizacja imprez.
Komisja Kultury wnioskuje o zwiększenie budżetu wydziału Kultury o kwotę 300 tys.zł w związku z brakiem szczegółowych informacji o kosztach poszczególnych imprez organizowanych w 2007r. (Wniosek podjęto jednomyślnie: 5/0/0.).

Poza wnioskami budżetowymi członkowie komisji sformułowali dwa inne wnioski:
I.
Komisja Kultury wnioskuje o podjęcie intensywnych prac nad restrukturyzacją systemu płac w instytucjach kultury w naszym Mieście.
Podjęto jednomyślnie: 5/0/0.
II.
Komisja Kultury wnioskuje o znalezienie nowych pomieszczeń dla warsztatów technicznej obsługi Teatru Miejskiego mieszczących się dotychczas na parterze w budynku przy ul. Mikołaja i przeniesienie do tych pomieszczeń filii bibliotecznej znajdującej się na piętrz tego budynku.
Podjęto jednomyślnie: 5/0/0.
Ustalono termin najbliższego posiedzenia komisji na 17 stycznia 2007 r.(środa) godz. 15.30.
Członkowie Komisja Kultury planują zorganizowanie wspólnego posiedzenia z komisja Oświaty w sprawie powołania w Gdyni samorządowej szkoły muzycznej II stopnia oraz znalezienie dla niej lokalizacji.

______________________________________________
 
Komisja Oswiaty – 27 grudnia:
 
Porządek posiedzenia:
1.        Omówienie projektu budżetu na rok 2007.
2.        Wnioski komisji odnoszące się do projektu budżetu.
3.        Termin kolejnego posiedzenia.

Ad 1.
Projekt budżetu na rok 2007 przedstawili wiceprezydent Ewa Łowkiel, skarnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki, z-ca naczelnika wydziału budynków Beata Brzostowska.
W posiedzeniu wzięły udział naczelnik wydziału edukacji Krystyna Przyborowska oraz przedstawicielka ZNP Ewa Biernacka.
Skarbnik Krzysztof Szałucki na wstępie prezentacji omówił strukturę budżetu, procentowy udział przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków.
Skarbnik wyjaśnił, jakie są źródła dochodów, na jakim poziomie kształtują się zobowiązania budżetowe i jak ma się zadłużenie miasta do ustawowych wyznaczników bezpieczeństwa budżetowego w zakresie zobowiązań krótko i długoterminowych.
Omawiając strukturę wydatkową budżetu pod kątem zadaniowym pan K. Szałucki podkreślił, iż wydatki w dziale oświaty stanowić będą piątą część całego budżetu - składają się na nią zarówno zadania zlecone, finansowane z zewnętrznych środków, jak i zadania własne, realizowane ze środków gminnych.
Budżet w dziale oświaty szeroko omówiła wiceprezydent Ewa Łowkiel zwracając na wstępie uwagę na to, w jakim stopniu fundusze unijne zmieniły skalę budżetu miasta, w tym także skalę środków przeznaczanych na oświatę (w odniesieniu do ubiegłych lat budżet oświaty w roku 2007 stanowić będzie stosunkowo niewielki procent całego budżetu).
Wiceprezydent podkreśliła, że znaczna część środków spływa do budżetu już w trakcie roku budżetowego. Na etapie tworzenia projektu budżetu na kolejny rok nie jest  znana wielkość subwencji oświatowej jaka przypadnie w udziale Gdyni, ponieważ nie jest jeszcze znany  współczynnik, jaki zostanie przyjęty przy podziale środków z budżetu państwa.
Jak dalej informowała pani E. Łowkiel, w drugiej połowie roku budżetowego przyznawane są też na oświatę środki z rezerwy budżetowej państwa. O pieniądze te mogą wystąpić gminy w celu przeznaczenia ich na wypłatę odpraw (odchodzenie nauczycieli na emerytury) lub na  modernizację sal lekcyjnych.
Wiceprezydent podkreśliła, iż w historii samorządu gdyńskiego na oświatę nigdy nie zabrakło środków (w ostateczności jest możliwość przeniesienia środków z rezerwy ogólnej).
Jednym z najistotniejszych zjawisk w oświacie – informowała pani Łowkiel – jest malejąca liczba uczniów (ponad 170. uczniów mniej i o 55 etatów mniej, w tym 49 etatów nauczycieli). Zjawisko to nie przekłada się jednak na dynamikę budżetu, który realizowany jest w stosunku do potrzeb (koszty stałe, czyli tzw. rzeczówka).
Ponadto wiceprezydent poinformowała o niewielkich zmianach w zasadach dofinansowywania pobytu dzieci w przedszkolach, tj. podniesieniu kwoty dofinansowania o 6 zł. na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola w ramach 5-godzinnego minimum i nieznaczne obniżenie kwoty dofinansowania  dziecka przebywającego w przedszkolu przez czas przekraczający w/w minimum.
Innym kierunkiem zmian w przedszkolach winno być, zdaniem wiceprezydent, podniesienie w budżecie środków przeznaczanych na płace nauczycieli w przedszkolach, ponieważ kondycja tych placówek uzależniona jest od liczby dyplomowanych nauczycieli, nie zaś od liczby dzieci, jak to ma miejsce w placówkach szkolnych.
Kwestię remontów obiektów, w których mieszczą się placówki pedagogiczne, przedstawiła wiceprezydent Ewa Łowkiel i z-ca naczelnika wydziału budynków, pani Beata Brzostowska.
Jak zaznaczyła wiceprezydent, kwoty przewidziane na remonty w roku 2007 są porównywalne z kwotami wykorzystanymi na ten cel w roku ubiegłym. Wybór zadań jest wynikiem analizy jaka została przeprowadzona przy udziale wydziału budynków.
Niekorzystny będzie stopień wymiany okien w placówkach w porównaniu z rokiem 2006, w którym środki na wymianę okien pochodziły z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. W roku bieżącym środki funduszu muszą być przeznaczone na obligatoryjne wykonanie mapy akustycznej, co pochłonie większość środków GFOŚ.
W sumie na inwestycje w oświacie przeznacza się – jak informowali wiceprezydent i skarbnik – 2 mln. zł.:  1 mln. zł. na szkoły podstawowe i 1 mln. zł. na licea ogólnokształcące, przy czym na projekt budowy sali gimnastycznej  przy SP Nr 18 przeznacza się 0,5 mln. zł., zaś 1 mln. zł. dla liceów przeznacza się na adaptację pomieszczeń, do których planuje się przeniesienie 2. poradni pedagogiczno – psychologicznych, dotąd funkcjonujących w obiektach nie należących do gminy.
Radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski poprosił o wyjaśnienie, czy zasadne są zarzuty rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, iż placówka ta jest pomijana w planach remontowych, gdy tymczasem jej remont jest niezbędny z uwagi na przeciekający dach nad salą gimnastyczną.
Radny Z. Zmuda Trzebiatowski zapytał też, czy nie jest celowe zarezerwowanie środków na adaptację nowych pomieszczeń dla I Akademickiego L.O.
Odnosząc się do pierwszego z w/w pytań naczelnik B. Brzostowska poinformowała, iż w ZSZ Nr 2 sala gimnastyczna została wyremontowana (łącznie z dachem). Ponadto wykonane zostało zaplecze sanitarne dla sali gimnastycznej i wymieniona została częściowo stolarka okienna.
Pani B. Brzostowska poinformowała o planowanej termomodernizacji obiektu, w którym mieści się ZSZ Nr 2.
Co do pytania dotyczącego I A.L.O. wiceprezydent E. Łowkiel zapewniła, iż z chwilą przenoszenia szkoły do nowej siedziby stosowne środki z pewnością zostaną zapewnione.
Informując radnych o szkołach wytypowanych do remontu w roku 2007 pani B. Brzostowska zaznaczyła ponadto, iż w przypadku prac z udziałem środków unijnych zaplanowany zakres robót musi być w pełni zrealizowany.
W związku z pytaniem radnej Beaty Łęgowskiej o zakres zaplanowanych prac remontowych w SP Nr 33 pani B. Brzostowska wyjaśniła, iż będą to przede wszystkim prace związane z wymianą parkietu w sali gimnastycznej.
W związku z uwagą radnej B. Łęgowskiej, iż w SP Nr 33 w bardzo złym stanie są okna, pani Brzostowska wyjaśniała, iż prace dzielone są na etapy i środki na wymianę okien w SP Nr 33 nie są przewidziane w budżecie 2007.
Przewodnicząca komisji Mirosława Borusewicz zadała pytania dotyczące nast. kwestii:
-          Czy w związku z zaplanowaniem 80 tys. zł. na remont Zespołu Szkół Administracyjno – Ekonomicznych wszystkie prace dotyczące przedmiotowej placówki zostaną zakończone w roku 2007?
-          Dlaczego zwiększa się w gimnazjach etaty administracyjne o 4,5, skoro zmniejsza się liczba uczniów?
Ponadto radna M. Borusewicz poruszyła problem boiska szkolnego przy Zespole Szkół Nr 13, które wysypane jest żwirem, o który kaleczą się przewracające się dzieci. Jak informowała przewodnicząca jest to przedmiot licznych skarg rodziców.
Do powyższych kwestii odniosła się wiceprezydent E. Łowkiel (w kolejności j.w.):
-          Prace remontowe w zespole nie zostaną zakończone. Przyjęto zasadę, iż w danym roku budżetowym typuje się parę szkół do remontów. Wyremontowanie w całości jednej szkoły pochłonęłoby wszystkie środki zaplanowane w danym roku budżetowym, a w Gdyni jest 100 budynków, w których mieszczą się placówki edukacyjne.
-          Podział etatów administracji i obsługi na SP i gimnazjum jest sztuczny. Dyrektorzy placówek przesunęli etaty obsługi do gimnazjów, ponieważ w szkołach podstawowych ubywają kolejne oddziały.
Odnosząc się do ostatniej kwestii wiceprezydent poinformowała, iż nie otrzymała pisma w sprawie boiska od dyrektora szkoły. Ponadto wiceprezydent poinformowała, iż wniosek w kwestii boiska winien być wystosowany do GOSiR-u.
Odnosząc się do przedmiotowej kwestii od strony technicznej pani B. Brzostowska wyjaśniła, iż nie jest to tylko sprawa nasypania piachu. Żwir na boisku stanowi prawdopodobnie jedną z warstw. Rozwiązanie problemu będzie się prawdopodobnie wiązało z koniecznością wykonania stosownego projektu.
Wiceprezydent E. Łowkiel zwróciła się do pani B. Brzostowskiej z prośbą o sprawdzenie przez wydział, w jakim faktycznie stanie jest przedmiotowe boisko podkreślając jednocześnie, iż warunkiem rozpatrzenia sprawy jest wystosowanie przez dyrektora szkoły odpowiedniego pisma.
W związku z pytaniem pani Ewy Biernackiej o budowę basenu przy szkole na Witominie wiceprezydent poinformowała, iż jest już gotowy projekt, a w budżecie przewidziane są środki na jego realizację.

Ad 2.
Komisja Oświaty wnioskuje o rozważenie możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na wymianę okien w placówkach oświatowych -  w projekcie budżetu na rok 2007 przewiduje się środki na wymianę okien w znacznie mniejszym zakresie niż to miało miejsce w roku 2006.
Przedmiotowy wniosek przyjęto jednogłośnie: 3 gł. za.

Ad 3.
Termin kolejnego posiedzenia: 17 stycznia 2007 r.; godz. 14.

______________________________________________
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 2 stycznia:
Porządek posiedzenia:
1.        Omówienie projektu budżetu na rok 2007.
2.        Uwagi i wnioski komisji odnoszące się do projektu budżetu.
3.        Sprawy wniesione.
4.        Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.

Ad 1.
Projekt budżetu przedstawili wiceprezydent Bogusław Stasiak, wiceprezydent Marek Stępa, skarbnik miasta Krzysztof Szałucki, naczelnik wydziału budynków Roman Witowski.
Na wstępie prezentacji wiceprezydent Bogusław Stasiak wyjaśnił członkom komisji, na jakich zasadach opiera się funkcjonowanie gospodarki mieszkaniowej.
Wiceprezydent podkreślił, iż wpływy gminy z dochodów własnych w znacznej części zależą od aktywności w kształtowaniu dochodów z majątku (sprzedaż mienia komunalnego, dochody z najmu i dzierżawy budynków komunalnych i komunalnych lokali mieszkalnych).
Jak dalej informował wiceprezydent,  z planowanej w roku 2007 sprzedaży  nieruchomości przewiduje się uzyskanie około 12 mln. zł.
Sprzedaż lokali mieszkalnych wiąże się ze stosowaniem w Gdyni systemowej bonifikaty w wysokości 80 %. Inna sytuacja może mieć miejsce  jedynie w takich przypadkach, gdy gmina Gdynia przejmuje budynki od podmiotów, które uprawnione są do stosowania większej bonifikaty. Wiceprezydent poinformował przy tym, iż władze miasta starają się skracać czas trwania operatu szacunkowego. Przeprowadzone analizy wykazują, iż zastosowanie przez Miasto jeszcze większej bonifikaty nie wpłynęłoby na intensywność nabywania przez mieszkańców na własność lokali mieszkalnych.
Omawiając kwestię sprzedaży lokali użytkowych wiceprezydent B. Stasiak poinformował, iż w posiadaniu gminy Gdynia jest 200 lokali użytkowych, przy czym około 100 z nich nadaje się do sprzedaży. Stosowane są dwa tryby sprzedaży lokali na rzecz najemców, przy czym pierwszy z nich polega na sprzedaży dokonywanej w oparciu o operat szacunkowy pod warunkiem, że wykazana w jego wyniku wartość nie jest niższa od wartości odpowiadającej wartości czynszu, jaką uzyskałaby gmina w ciągu 25 lat. W przypadku pustostanów sprzedaż następuje wyłącznie w drodze przetargu nieograniczonego. Wiceprezydent zaznaczył przy tym, iż takich lokali stopniowo w mieście ubywa.
Na pytanie radnego Ireneusza Bekisza, czy gminie bardziej opłaca się sprzedaż lokalu użytkowego niż stałe czerpanie zysków w postaci wpływów z czynszu, wiceprezydent B. Stasiak odpowiedział: - Tak, jeśli mówimy o cenie sprzedaży odpowiadającej wartości pobieranego czynszu w ciągu 25 lat.
Wiceprezydent B. Stasiak omówił też kwestię dochodów gminy, których źródłem są opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Opłaty te są obecnie waloryzowane w oparciu o operaty szacunkowe nieruchomości, przy czym użytkownikom przysługuje prawo zaskarżenia ustalonych opłat.
Dochody z dzierżawy: wiceprezydent podkreślił, iż pozycja ta jest bardzo czułym elementem budżetu i nieprawidłowe ściąganie tych należności może spowodować duże trudności w ich odzyskaniu. Ponadto wiceprezydent poinformował, iż generalną zasadą stosowaną w Gdyni jest zawieranie umowy dzierżawy z zastrzeżeniem zastosowania art. 774 k.c. w razie pojawienia się sprzeczności interesów gminy i dzierżawcy.
Przystępując do omawiania kwestii dochodów z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej wiceprezydent wyjaśnił na wstępie, na czym polega ich istota – renta planistyczna występuje w przypadkach wzrostu atrakcyjności nieruchomości, zaś opłata adiacencka w przypadkach nieruchomości, których wartość wzrosła w wyniku realizacji inwestycji publicznej. Ustalenie obu przedmiotowych opłat jest obowiązkiem ustawowym gminy.
Przystępując do omawiania kwestii gospodarki mieszkaniowej ABK-ów wiceprezydent poinformował, iż novum stanowi fakt przechodzenia środków do budżetu miasta uzyskiwanych przez ABK-i, co wiąże się z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.
Ponadto wiceprezydent poinformował, czym zajmuje się wydział budynków.
Pan B. Stasiak zapowiedział, iż jedną z tendencji jaka wystąpi w roku 2007 będzie dążenie do zmniejszenia liczby wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto pełni funkcję zarządzającego, a więc stworzenia takiej sytuacji, w której wspólnoty mieszkaniowe wybierać będą rynkowych zarządców nieruchomości. – Liczymy – mówił wiceprezydent – że w roku 2007 odejdziemy od zarządzania tymi wspólnotami, w których gmina ma mniejszościowy udział. Obecnie gmina ma mniejszościowy udział w 291 wspólnotach, którymi administruje.
Jak dodał naczelnik R. Witowski, gmina nie zrzeka się udziału we wspólnotach, natomiast ma prawo do wypowiadania umów o administowaniu.
W związku z pytaniem radnego I. Bekisza o przyczyny deficytu jaki występuje przy zestawieniu przychodów i wydatków ABK-ów, wiceprezydent B. Stasiak poinformował o skali zadłużeń czynszowych występujących w komunalnym zasobie (ponad 20 % najemców stanowią osoby niepłacące czynszu). Wiceprezydent poinformował też o przejęciu przez gminę mieszkań kolejowych z wierzytelnością w wysokości 2,5 mln. zł.
W związku z wątpliwościami radnego Bogdana Krzyżankowskiego dotyczącymi uwzględniania w dotacjach przedmiotowych dla komunalnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powierzchni pomieszczeń garażowych, wiceprezydent B. Stasiak zwrócił uwagę, iż w pozycji dotyczącej wpływów z lokali użytkowych zawarte są też wpływy z garaży. Wiceprezydent przypomniał, iż wszystkie wpływy uzyskiwane z lokali użytkowych, w tym także garaży, przechodzą z ABK-ów do budżetu miasta (efekt zapisów ustawowych). Warunkiem uzyskiwania wpływów jest jednak otrzymywanie przez ABK-i dotacji na  utrzymanie lokali i garaży.
Omawiając wydatki w dziale gospodarki mieszkaniowej wiceprezydent B. Stasiak poinformował o strukturze mieszkań znajdujących się w zasobie komunalnym.
Omawiając kwestię lokali socjalnych (420 lokali socjalnych plus 17 mieszkań chronionych) wiceprezydent poinformował o planach co do budowy 2. kolejnych budynków z lokalami socjalnymi – przy ul. Okrzei i ul.Widnej, a także o formach wspierania budownictwa socjalnego przez budżet centralny. W tym kontekście przedstawiony został problem realizacji wyroków eksmisyjnych z prawem do lokali socjalnych.
Wiceprezydent omówił też kwestię funkcjonowania TBS-ów.
Obszerną dyskusję wywołało nawiązanie przewodniczącego komisji, Marcina Horały, do kwestii tzw. „Pekinu” – tereny przy ul. Orlicza Dreszera. Jak wyjaśniał wiceprezydent Marek Stępa, rozwiązanie najistotniejszych problemów wiążących się z przedmiotowym terenem (m. in. brak kanalizacji sanitarnej, deszczowej) wstrzymują próby odzyskania praw do majątku przez byłych właścicieli, co – z uwagi na skomplikowane procedury – trwa bardzo długo. Obecnie nie ma podstaw prawnych do tego, aby gmina mogła przystąpić do porządkowania tego najbardziej w Gdyni zacofanego cywilizacyjnie terenu, nie objętego planem zagospodarowania przestrzennego. Teren wymaga całościowego zagospodarowania, począwszy od dróg,  kanalizacji burzowej, a kończąc na kanalizacji sanitarnej, uporządkowaniu kwestii dostaw wody i elektryczności. Wiceprezydent zaznaczył, iż gmina nie może wziąć na siebie całego ciężaru uporządkowania wszystkich w/w kwestii, w tym problemu zagwarantowania lokali dla ludzi obecnie zamieszkujących na przemiotowym terenie, ponieważ nie jest to teren należący do Miasta.
Wiceprezydent M. Stępa zasugerował członkom komisji wypracowanie stanowiska, które ukierunkowałoby prace rady odnośnie terenu przy ul. Orlicz Dreszera. To rada – podkreślał wiceprezydent – musi zdecydować o zaangażowaniu w sprawę uporządkowania terenu miejskich pieniędzy. Bez takiej decyzji znalezienie inwestora, zdaniem wiceprezydenta, nie będzie możliwe.
 

Zdaniem radnego B. Krzyżankowskiego niezbędne jest przygotowanie oferty mieszkaniowej dla mieszkańców terenu przy ul. Orlicz Dreszera, w części być może powinny to być lokale socjalne. Sprawa „Pekinu” powinna – zdaniem radnego – należeć do problemów priorytetowych.
Członkowie komisji wstępnie dyskutowali nad możliwościami rozwiązania problemu pod kątem finansowym, sposobu rozwiązania problemu własności terenu, formy zaangażowania się Miasta w prace nad rewitalizacją terenu, ewentualnego zaangażowania TBS w rozwiązanie kwestii mieszkaniowych.
Wiceprezydent B. Stasiak omówił działania wydziału spraw społecznych celem zobrazowania, jaka jest skala zaangażowania  Miasta w działania osłonowe (m.in. świadczenia rodzinne, fundusze alimentacyjne).
Zagadnienia z zakresu gospodarki komunalnej omówił wiceprezydent M. Stępa.
W odpowiedzi na pytanie radnego I. Bekisza dot. kwestii dróg zaplanowanych do modernizacji wiceprezydent poinformował, iż główną pozycję stanowią kontynuacje inwestycji z roku 2006, w przypadku których zostali już wyłonieni wykonawcy i powstały tym samym zobowiązania. Niewykorzystane środki będą przeniesione na bieżący rok.
W związku ze spostrzeżeniem radnego I. Bekisza, że w projekcie nie ma informacji nt. wysokości środków niewykorzystanych w roku 2006 wiceprezydent zapewnił, iż tego rodzaju informacje z pewnością będą zamieszczone w sprawozdaniu z realizacji budżetu w roku 2006.
Radny I. Bekisz stwierdził, iż zdecydowanie wzrosły ceny w przypadku ulicy Lukrecjowej. W związku z tym radny zapytał czy porozumienie zawarte ze spółdzielnią mieszkaniową odnośnie ulicy Lukrecjowej nie jest zagrożone.
Wiceprezydent M. Stępa zapewnił, że realizacja porozumienia nie jest zagrożona zwracając przy tym uwagę, iż rok po roku jakiś etap inwestycji jest realizowany.
Na pytanie radnego I. Bekisza, czy prawdziwa jest informacja o ogłoszeniu w roku bieżącym przetargu na wykonanie dokumentacji odnośnie ulicy Szturmanów, wiceprezydent odpowiedział twierdząco. Wiceprezydent zaznaczył przy tym, iż będzie czynił starania, aby zostały wykorzystane wykonane już dokumentacje dotyczące innych ulic.
W związku z  pytaniem radnego M. Horały, czy jest pomysł na położenie nawierzchni w technice jombowej na  ulicach, gdzie jest już wykonana kanalizacja, wiceprezydent zapewnił, iż będzie proponować radzie realizację ulic, które w takim trybie mogą być wykonane. Wiceprezydent wyjaśnił przy tym, iż na etapie przygotowań do realizacji na przeszkodzie staje często szereg problemów, z których najistotniejszym jest problem własności. Gros łatwych tematów, które można realizować w technice jombowej, została już zrealizowana w roku 2006, dlatego w roku 2007 zaplanowano znacznie mniej tego rodzaju inwestycji.
W związku z pytaniem radnego Pawła Stolarczyka o ulicę Mylną, wiceprezydent zapewnił, iż ulica jest już przygotowana do realizacji. Przyczyną niewykorzystania środków, zapewnionych już w roku 2006, był nadmiar popytu na usługi firm budowlano – drogowych, co powodowało, iż szereg przetargów na roboty drogowe nie zakończyło się rozstrzygnięciem.
Radny B. Krzyżankowski  nawiązał do kwot zaplanowanych na realizację systemu płatnego parkowania w Śródmieściu  stwierdzając niespójność w zaplanowanych kwotach, tj. 50 tys. zł. i 80 tys. zł. Jednocześnie radny kontestował sam pomysł wprowadzenia w Śródmieściu takiego systemu.
Z powyższą opinią polemizował wiceprezydent M. Stępa wyjaśniając, iż celem takiego systemu jest spowodowanie sprawnego funkcjonowania ruchu na terenie Śródmieścia i wymuszenie odpowiedniej cyrkulacji na parkingach.
Odnosząc się do kwestii rozbieżności w kwotach wiceprezydent wyraził przypuszczenie, iż jest to prawdopodobnie związane z wieloletnim programem inwestycyjnym.
Radny B. Krzyżankowski  zwrócił uwagę, iż mimo ustaleń jakie zapadły w poprzedniej kadencji, nadal gdyńska strona internetowa nie funkcjonuje w systemie ODF.
Radny B. Krzyżankowski wyraził zastrzeżenia co do wysokości kwoty zaplanowanej na realizację planów zagospodarowania przestrzennego (zbyt niska).
Wiceprezydent M. Stępa wyjaśnił, iż jednocześnie zwiększono zatrudnienie w Biurze Planowania Przestrzennego, a to skutkuje mniejszym zapotrzebowaniem na usługi zewnętrzne w przedmiotowym zakresie.
W związku z nawiązaniem przez radnego B. Krzyżankowskiego do kwot przeznaczonych na realizację Centrum Kultury (400 tys. zł. na dokumentację w roku 2007), wiceprezydent wyjaśnił, iż realizacji inwestycji gmina może się podjąć po uzyskaniu środków z UE. Jak dalej wyjaśniał wiceprezydent, 400 tys. zł. to szacowany koszt konkursu na wykonawcę dokumentacji. Jest prawdopodobne, że faktyczny koszt będzie niższy.
W związku z pytaniem radnego M. Horały dotyczącym ulicy Zamenhoffa wiceprezydent M. Stępa stwierdził, iż wiąże się z tym kwestia obszaru, dla którego należałoby opracować kompleksowe rozwiązanie. Wiceprezydent sugerował podjęcie tematu po zrealizowaniu ulic na Witominie (Strażacka, Widna), ponieważ wykonane już dokumentacje mają krótki okres ważności.

Ad 2.
Radni B. Krzyżankowski i I. Bekisz wnioskowali o przygotowanie informacji obrazującej jaka jest rentowność mieszkań komunalnych, socjalnych i garaży.
Wiceprezydent B. Stasiak zobowiązał się do przygotowania stosownego zestawienia.
Radny B. Krzyżankowski wnioskował o przygotowanie wykazu ulic, dla których została już wykonana dokumentacja, jak i ulic, których dotyczy kwota 300 tys. zł. przeznaczona na realizację dokumentacji przyszłościowej.

Ad 3.
Komisja postanowiła skierować pismo pana Teofila Garnkowskiego do wydziału spraw społecznych z prośbą o wyjaśnienie, jaka jest możliwość pozytywnego załatwienia prośby (pismo zarchiwizowane w dokumentach komisji).

Ad 4.
Termin kolejnego posiedzenia: 16 stycznia b.r.;  godz. 17
______________________________________________
 
Komisja Zdrowia, Opieki Spolecznej i Rodziny – 3 stycznia:
 
Porządek:

Omawianie projektu budżetu na 2007r.

Na posiedzenie przybyli zaproszeni gości – lista obecności (w załączeniu).
Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji Bogdan Krzyżankowski, który przywitał członków komisji i zaproszonych gości. Ze względu na fakt, że wszyscy obecni radni uczestniczyli już w posiedzeniach komisji omawiających budżet zrezygnowano z wprowadzenia ogólnego i przystąpiono do omawiania części szczegółowej dotyczącej przedmiotu zainteresowania komisji. Jako pierwszy głos zabrał wiceprezydent M. Guć, który omówił plan finansowe na 2007r. poszczególnych podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej. Omawiając projekt dla Domu Dziecka ul. Demptowskiej zgłosił konieczność przekazania dodatkowych środków w wysokości 100 000 zł. na dwa i pół etatu dla psychologów, niezbędnych do rozwiązywania problemu dzieci trafiających ze środowisk gdzie były krzywdzone i wykorzystywane seksualnie. Propozycja została zaakceptowana przez komisję.
Dyskusja dotyczyła głównie Domu Opieki Społecznej - budowy nowej siedziby i możliwości gminy opieki nad ludźmi starymi. Prezydent Guć stwierdził, że ilość miejsc w projektowanym obiekcie jest wystarczająca. Radny Geremek oświadczył, że do oceny przedstawionego materiału niezbędny jest szerszy kontekst i zgłosił wniosek, który po przegłosowaniu stał się wnioskiem komisji aby opracować i zaprezentować diagnozę potrzeb usług i program z zakresu opieki społecznej. Następnie na prośbę przewodniczącego dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień pani Beata Śmielowska przedstawiła zakres działania i źródła finansowania swojej placówki, ustosunkowała się do planu finansowego na bieżący rok stwierdzając, że proponowane środki pozwalają na prowadzenie działalności w zakresie podobnym jak w roku ubiegłym. Po przybyciu pani prezydent Łowkiel przewodniczący komisji rozpoczął część dotyczącą ochrony zdrowia od stwierdzenia, że budżet dotyczący tego obszaru jest najsłabszą częścią planu finansowego miasta, nie tylko w sposób znaczny odbiega od potrzeb, ale również mino ogólnie tendencji wzrostowych w tym fragmencie wykazuje zmniejszoną dynamikę. Bardzo ważna jest pomoc gminy Gdyńskim szpitalom w powstaniu kardiologii inwazyjnej a kwota przeznaczona na ten cel jest o połowę mniejsza niż w ubiegłym roku. Następnie głos zabrała pani prezydent przedstawiając szczegółowe założenia. Omawiając dział Ratownictwo Medyczne obiecała przeznaczyć dodatkowe nieuwzględnione w budżecie 100 000 złotych na zakup karetki R było to zgodne z postulatami komisji i zyskało jednogłośne poparcie. Po omówieniu programów profilaktycznych głos zabrał radny Krzyżankowski który raz jeszcze podkreślił, że środki przeznaczone na ochronę zdrowia a w szczególności na programy profilaktyczne są niewystarczające, że przeznaczono na ten cel nieco ponad 4 zł na statystycznego mieszkańca Gdyni rocznie.
Postulował żeby zwiększyć środki na istniejące programy, oraz rozpocząć nowe , szczególnie istotny jest program dla kobiet ciężarnych – wynika to z słabej dostępności ginekologów i zapisu w ustawie o samorządzie gminnym. Z poglądem tym polemizował R.Geremek, który uważał, że radni dysponują zbyt małą ilością danych by móc podjąć decyzje zarówno co do rodzaju programów (dane epidemiologiczne) jak i co do wysokości nakładów (dane z wykonania programów w latach poprzednich) w trakcie dyskusji pojawił się problem możliwości ewentualnego powielania się programów wykonywanych przez różne podmioty. Pani prezydent zapewniała, że proponowane programy są oparte na racjonalnych przesłankach uwzględniających wszystkie poruszane przez radnego aspekty i w większości są prowadzone z powodzeniem od lat.
W trakcie dyskusji B. Krzyżankowski zwrócił uwagę na bardzo lakoniczny zapis dotyczący zadań z zakresu ochrony zdrowia realizowanych przez organizacje pożytku publicznego. Powyższe uwagi radny Miotke i Geremek ubrali w formę wniosku który zyskał akceptacje komisji. We wniosku tym radni proszą o informację o finansowaniu i poziomie wykonania programów profilaktycznych finansowanych ze środków gminy, NFZ, SANEPIDU, realizowanych przez jednostki służby zdrowia i organizacje pozarządowe w okresie 2002-2006.
Następnie na prośbę przewodniczącego głos zabrał dyrektor MSPR w Gdyni dr Kentner, który omówił źródła finansowania i zakres działania jego placówki, dalej ustosunkował się do możliwości jakimi dysponuje Pomoc Doraźna stwierdził, że ze względów logistycznych i zagrożeń wypadkowych w Gdyni jest niezbędna jeszcze jedna karetka wypadkowa. Po pożegnaniu gości dyskutowano o zadaniach wybiegających poza przygotowywany budżet, zaliczono do nich odbudowę medycyny szkolnej, oraz problemy jakie wynikły po likwidacji izby wytrzeźwień, szczególnie ten drugi problem radnemu Miotke i Krzyżankowskiemu wydał się istotny bo wpływa bardzo negatywnie na funkcjonowanie szpitalnej izby przyjęć. J Miotke zgłosił wniosek aby ocenić zasadność decyzji likwidującej Izbę Wytrzeźwień tego konsekwencje głównie w aspekcie funkcjonowania szpitali. Termin następnego posiedzenia komisji ustalono na 17.01.2007. godz.17.00.

______________________________________________
 
Komisja Statutowa – 4 stycznia:
 
Tematem posiedzenia było zaopiniowanie projektu budżetu Miasta na rok 2007.

Gośćmi komisji byli: dyrektor J.Zając i naczelnik SO, M.Szpaczyński.

Dyrektor UM omówił plan budżetu na rok 2007 w dziale 750 – administracja. Mówił o etatyzacji, o wynagrodzeniach, o planowanej budowie nowej siedziby Urzędu Miasta. Odpowiadał także na pytania członków komisji.

Po dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok 2007 w dziale 750 – 4/0/0.

Naczelnik M.Szpaczyński przybliżył zasady podziału Gdyni na obwody wyborcze w zbliżających się wyborach do Rad Dzielnic (4 marca).

R. Mirosława Borusewicz wnioskowała, aby ponownie (dotyczy to wyborów do parlamentu, referendum, itd.) rozważyć przebieg granicy obwodów na Karwinach, w rejonie bloku przy ul. Chwaszczyńskiej 26. Obecnie mieszkańcy tego bloku muszą udawać się na głosowanie do lokalu położonego ok. 2 km od ich domu, gdy tuż obok położony jest lokal sąsiedniego obwodu wyborczego.

Następne posiedzenie – 8 stycznia, godz. 16.30. Posiedzenie poświęcone będzie rozpatrzeniu wniosków do Medalu im. E.Kwiatkowskiego.

______________________________________________

Komisja Strategii – 4 stycznia:
 
Tematem posiedzenia było zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2006 rok po stronie wydatków. Gościem komisji był wiceprezydent dr inż. arch. Marek Stępa oraz z-ca skarbnika miasta p. Alicja Helbin.

Członkowie komisji wysłuchali informacji na temat wydatków budżetu miasta, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych. Budżet inwestycji jest największy od 16 lat, znaczna część tych środków pochodzi z funduszy europejskich. Największe wydatki zaplanowano w dziale transport i łączność – tu mieści się Trasa Kwiatkowskiego, przebudowa Janka Wiśniewskiego, Droga Różowa oraz pozostałe inwestycje drogowe.

Członkowie komisji zgłosili następujące propozycje i uwagi:

1.        należy jak najszybciej opracować i wdrożyć studium zagospodarowania obszaru Skweru Kościuszki (Nadmorska Strefa Prestiżu), jak również szczegółowe studium zagospodarowania Śródmieścia. Prezydent M. Stępa wyjaśnił, że takie studium powinno być gotowe w drugiej połowie roku.

2.        należy wybrać i wdrożyć strategię zagospodarowania Placu Konstytucji i dworca PKP, łącznie z obszarem Międzytorza. W strategii tej powinny się mieścić kompleksowe rozstrzygnięcia dotyczące węzła komunikacyjnego na Pl. Konstytucji. Prezydent M. Stępa stwierdził, że pozyskanie przez PKP inwestora skłonnego zainwestować w gruntowną przebudowę dworca Gdynia Gł. Osobowa przyczynić się powinno również do uporządkowania dyskutowanego terenu oraz zagospodarowania części obszaru Międzytorza.

3.        niezbędne jest udostępnienie dla ruchu cywilnego lotniska w Babich Dołach (Gdynia-Kosakowo), co wiąże się również z polepszeniem standardu prowadzącej do lotniska ul. Maciejewicza. Szczególnie pilne jest oświetlenie ul. Maciejewicza – zamontowanie lamp zgodnych z docelowym standardem całej tej trasy. Zdaniem członków Komisji est to możliwe do wykonania jeszcze w tym roku.

4.        odbudowa zniszczonych i niebezpiecznych zejść na plażę w Babich Dołach – jedno zostanie naprawione jeszcze w tym roku.

5.        remonty i termomodernizacje placówek oświatowych oraz poprawa bezpieczeństwa wewnątrz budynków – należy wypracować strategię remontowania placówek. Komisja zapozna się z tą problematyką na jednym z posiedzeń.

Poruszano również zagadnienia związane z udziałem Miasta w różnych podmiotach, spółkach i organizacjach. Do tego tematu komisja wróci na jednym z kolejnych posiedzeń.

Wiceprez. Stępa przybliżył także obecny stan prac nad uruchomieniem związku komunikacyjnego Trójmiasta i okolic. Wysłany do MSW do akceptacji projekt statutu wrócił z drobnymi korektami, co jednak uaktywniło niektóre JST i na nowo ożywiło zakończoną już dyskusję o celowości istnienia związku.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wstępny projekt budżetu miasta na 2007 rok – 4/0/2. Ostateczna, wiążąca opinia komisji zapadnie po zapoznaniu się z poprawkami zaproponowanymi przez Prezydenta.
Następne posiedzenie – 23 stycznia, godz. 16.00.

Tematy i terminy kolejnych posiedzeń:

6 lutego, godz. 16.00 – polityka gospodarcza miasta do 2010 roku

27 lutego, godz. 16.00 – opinie na sesję lutową oraz zagadnienia zwiazane z remontami placówek oświatowych – komisja zaprasza wiceprez. E.Łowkiel i wiceprez. B.Stasiaka,

początek marca - turystyka i kreowanie gdyńskiego produktu turystycznego

koniec marca – wizyta w Stoczni Gdynia S.A. i spotkanie z Zarządem firmy (zdanie nowego samochodowca)

kwiecień – zagadnienia związane z uruchomieniem lotniska w Gdyni - Kosakowie,

II półrocze – studium zagospodarowania Nadmorskiej Strefy Prestiżu oraz Śródmieścia.

______________________________________________

Komisja Samorzadnosci Lokalnej i Bezpieczenstwa – 4 stycznia:

Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji Stanisław Borski, który serdecznie przywitał członków komisji i zaproszonych gości: zastępcę skarbnika Miasta – Alicję Helbin, wiceprezydenta Miasta – Michała Gucia oraz pełnomocnika prezydenta Miasta ds. Bezpieczeństwa Andrzeja Bienia. Po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia:

1.      Dyskusja nad projektem budżetu Miasta na 2007r.
·         Plan wydatków Rad Dzielnic na rok 2007 – referuje Wiceprezydent – Michał Guć
·         Plan przychodów i wydatków – referuje Skarbnik Miasta – z-ca Skarbnika Miasta A. Helbin
·         Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa – referuje pełnomocnik prezydenta ds. Bezpieczeństwa - Andrzej Bień,
2.      Wolne wnioski.
3.      Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji
Zaproponowany porządek został przyjęty.

Przewodniczący komisji zwrócił się do wiceprezydenta M. Gucia o zreferowanie planu wydatków Rad Dzielnic oraz organizacji pozarządowych na 2007 rok. W trakcie dyskusji radni interesowali się konkursem „bezpieczna dzielnica” oraz możliwością rozszerzenia oferty konkursów dla rad dzielnic. M. Guć stwierdził, że do tego tematu należy powrócić po wyborach do rad dzielnic. Jeśli państwo uznacie, że formuła konkursów jest wartościowa dla działalności Rad Dzielnic wówczas będzie można podwyższyć budżet na ten cel i to państwo określicie profil nowego konkursu. Przyjrzyjcie się budżetom jakie przygotują poszczególne rady i będzie można iść w tym kierunku ale trzeba to zrobić przed sierpniem gdyż w sierpniu RM uchwala wysokość stawki na mieszkańca dla potrzeb Rad Dzielnic.
Przewodniczący komisji podkreślił, ze komisja będzie musiała się bacznie przyjrzeć tym budżetom gdyż w radach będą nowi ludzie a budżety powinny być konsekwencja działań poprzednich rad dzielnic, powinny być one stabilne. Wiceprezydent dodał, że pierwszy rok pracy jest zawsze trudny i warto aby komisja spotkała się już na początku ich pracy z Zarządami Rad.
W dalszym ciągu posiedzenia radny M. Horała zainteresował się wysokością środków kierowanych z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi dla GOSiRu (950 tys.). Uważa, że są to zbyt wysokie środki i część z nich powinna być skierowana na potrzeby świetlic socjoterapeutycznych. Wiceprezydent M. Guć wyjaśnił, że te środki trafiają do kilkudziesięciu klubów sportowych a poza tym pieniądze z tego specjalnego funduszu tzw. „kapslowego” są kierowane również do Ośrodka Terapii Uzależnień jak również do MOPSu do sekcji bezdomnych. Oficjalnie zostało potwierdzone, że przekazywanie tych środków na sport to właściwy i pożądany sposób przeciwdziałania alkoholizmowi. Z tego funduszu też przekazywane są środki na działanie 17 gdyńskich świetlic socjoterapeutycznych. Cały czas pracujemy nad poprawą ich zaplecz oraz dbamy o lepiej wykształconą kadrę opiekunów i pedagogów. Poza tym to Ustawa określa katalog na co można przekazywać środki z tego funduszu. W Gdyni prowadzimy terapie dla osób współuzależnionych, dofinansowujemy dożywiane w szkołach, prowadzimy Poradnie Dziecka Krzywdzonego, kluby Abstynenta oraz inne drobniejsze programy np. Program Dorosłe Dzieci Alkoholików. Nie ustawiamy się na działania w jednym kierunku - działamy zarówno dla potrzeb dzieci jak i dorosłych.
Na tym dyskusję zakończono i w związku z brakiem dalszych pytań przewodniczący komisji podziękował M. Guciowi i przywitał z-cę skarbnika Miasta A. Helbin.
 Ponieważ wszyscy członkowie komisji odbyli już co najmniej jedno posiedzenie na temat budżetu poprosimy o krótkie zreferowanie budżetu dot. bezpieczeństwa Miasta.
A. Helbin omówiła kolejno kwoty w budżecie Miasta zaplanowane dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Miejskiej Komendy Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej, Straży Miejskiej oraz na pozostałe działy dot. bezpieczeństwa Miasta tj. środki na Miejskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, monitorowanie Miasta, Bezpieczne Miast, monitorowanie w dzielnicach. Środki te zaplanowane są wg szacunków i potrzeb zgłaszanych przez zainteresowanych.
Radni w trakcie dyskusji interesowali się budżetem Straży Miejskiej a w szczególności naborem do Straży Miejskiej, wynagrodzeniem oraz wykształceniem strażników jak również systemem monitorowania Miasta.
W dalszym ciągu posiedzenia S. Borski przywitał Andrzeja Bienia pełnomocnika prezydenta Miasta ds. bezpieczeństwa, który zapoznał z treścią pisma skierowanego do prezydenta Miasta w sprawie dofinansowania budżetu Policji na 2007r.
Komendant Policji wystąpił o kwotę 1mln.250tys. natomiast w budżecie Miasta została uwzględniona kwota 1mln.12. tys. zł z czego 12 tys. skierowały Rady Dzielnic na zakup i konserwacje sprzętu informatycznego.
1 mln. zł zapisane w projekcie budżetu ma być przeznaczone na następujące zadania:
- prace związane z budową nowej siedziby komisariatu Wzgórze Św. Maksymiliana (obecnie w Gdyni mamy 3 nowe komisariaty: na Oksywiu, na Karwinach i w Śródmieściu a na ukończeniu jest kapitalny remont i rozbudowa komisariat na Chyloni. Komisariat na Wzgórzu mieści się w części budynku mieszkalnego i tam są bardzo złe warunki. Na obecnym etapie dokonano zamiany gruntów między Skarbem Państwa a Miastem. Miasto odzyskało grunt na ul.ul. Akacjowej i Wojewody Wachowiaka w zamian przekazując teren po byłej izbie wytrzeźwień pod budowę nowego komisariatu),
– miałoby być przeznaczone na zakup środków łączności i komputery,
- na nagrody, które funduje prezydent z okazji Święta Policji,
- z przeznaczeniem na zakup nagród dla dzieci i młodzieży za uczestnictwo w różnych programach i konkursach organizowanych przez Policję
- patrole w mieście i w komunikacji miejskiej
- współfinansowanie (wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji) zakupu radiowozów.
Następnie A. Bień omówił budżet Straży Pożarnej, który nie wzbudził żadnych zastrzeżeń wśród członków komisji.
A. Bień poinformował, że budżet Miasta w zakresie bezpieczeństwa może się jeszcze zmienić w czterech elementach:
1/ realizacja projektu usytuowania w Gdyni fotorejestratorów prędkości (wspólnie z Policją),
2/ rozbudowę systemu monitoringu miejskiego,
3/ rozbudowa komisariatów Policji (Redłowo, Witamino i Chwarzno),
4/ zwiększenie liczby strażników miejskich.
Prezydent rozważa możliwość zatrudnienia większej ilości strażników w Gdyni. W Gdyni, w ocenie pełnomocnika, powinno być 150 strażników a jest 71. Są szeroko prowadzone dyskusje na ten temat i prezydent byłby skłonny powiększyć liczebność strażników gdyż w obecnym składzie Straż Miejska nie jest w stanie zadowalająco obsłużyć mieszkańców.
Radni interesowali się strukturą wykształcenia strażników. A. Bień poinformował, że strażnik musi mieć wykształcenie średnie a większość z zatrudnionych strażników w trakcie zatrudnienia u nas uzupełniała wykształcenie wyższe licencjacie bądź magisterskie. Nabór do Straży Miejskiej dokonywany jest publicznie poprzez umieszczanie informacji na stronie internetowej Miasta i w Ratuszu. Po pomyślnym przebrnięciu przez komisję weryfikacyjną w Urzędzie strażnicy kierowani są na 3-miesięczne szkolenie i dopiero potem mogą podjąć pracę. Są przypadki, że kandydaci nie przechodzą pomyślnie selekcji lub szkolenia i wówczas nie mogą podjąć pracy w Straży Miejskiej.
W 2006r. powstała koncepcja rozbudowy monitoringu w Gdyni. Rozpatrujemy możliwość, aby w Straży Miejskiej wydzielić referat do obsługi monitoringu, ale to już państwo zadecydujecie o ostatecznym rozwiązaniu i oczywiście możliwości finansowe naszego budżetu – stwierdził A.Bień.
Przewodniczący komisji S. Borski poinformował, ze w najbliższym czasie zorganizujemy wyjazdowe posiedzenie komisji do Komendy Miejskiej Policji i tam zapoznamy się z aktualnym funkcjonowaniem komórki obsługującej monitoring. W innym terminie zorganizujemy spotkanie w Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz w wydziale Zarządzania Kryzysowego. Obie te jednostki zlokalizowane są w budynku Komendy Miejskiej Straży Pożarnej przy ul. Władysława IV.
Radny A. Gurazda stwierdził, że budżet Straży Miejskiej jest zbyt wysoki. Na tak wysokie nakłady efekty działania SM są zbyt słabe np. mała ilość wystawionych mandatów.
A. Bien wyjaśnił, że obecnie nastawieni jesteśmy na to, aby SM pomagała mieszkańcom i pouczała, a nie ich karała i piętnowała. Jeśli taka jest wola Rady można zawnioskować o zwiększenie intensywności mandatowania. Prezydent rozważa możliwość, aby kiedy już będą zainstalowane fotoradary, do ich obsługi zatrudnić strażników miejskich.
Straż Miejska ma szerokie uprawnienia kontrolne poza tym obsługują różne imprezy miejskie, ale tak, aby nie wchodzić w pole działania Policji.
Radny A. Gurazda zauważył, że likwidacja oddziału konnego nie spowodowała żadnych oszczędności, a chyba taki był zamiar, drugą uwagą p. radnego były zbyt wysokie zarobki strażników w porównaniu z pracownikiem PSP. A. Bień wyjaśnił tę wątpliwość.
Radny M. Horała zapytał o dofinansowanie partoli Policji w wysokości 180 tys. A. Bień stwierdził, ze takie są realne możliwości Policji w związku z nowymi przepisami o czasie pracy policjantów.
W związku z wyczerpaniem pytań do pełnomocnika prezydenta A. Bienia przewodniczący komisji podziękował za przybycie i udzielenie wyjaśnień.
Członkowie komisji sformułowali wniosek, aby w możliwie szybkim czasie odbyły się spotkania z komendantami Policji, Straży Pożarnej i straży Miejskiej oraz naczelnikiem wydziału Zarządzania Kryzysowego w celu wysłuchania sprawozdań nt. pracy tych jednostek w 2006 roku.
Radni zwrócili się, aby w miarę możliwości można było się wcześniej zapoznać z tymi sprawozdaniami tak, żeby byli przygotowani do dyskusji.
Radny M. Bzdęga zwrócił się o dostarczanie na jego ręce każdego protokołu z posiedzenia naszej komisji w wersji papierowej niezależnie od umieszczania tego protokołu w Biuletynie RM.

Ustalono termin następnego posiedzenia komisji na 18 stycznia 2007r. (czwartek) godz. 16.00, w porządku, którym znajdą się projekty uchwał na najbliższą sesję zaś posiedzenie w lutym poświęcone będzie sprawozdaniu komendanta SM z pracy podległej sobie jednostki oraz spotkanie z naczelnikami: wydziału Dróg oraz wydziału Inżynierii Ruchu nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście.
Na tym posiedzenie zakończono.
 

______________________________________________

 
Komisja Statutowa – 8 stycznia:
 
Tematem posiedzenia było zaopiniowanie wniosków o nadanie Medalu im. E.Kwiatkowskiego.

W statutowym terminie (do 30 listopada 2006) wpłynęły 4 wnioski o nadanie Medalu dla:

1.        Henryka Antoniewicza,
2.        Andrzeja Barczaka (dyrektora SP 18),
3.        Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gdyni,
4.        Bogdana Foty, prezesa FOTA S.A.

Po terminie (18 grudnia) złożono wniosek o nadanie Medalu prof. B.Mazurkiewiczowi. Wniosek zostanie rozpatrzony w przyszłym roku.

Przewodniczący komisji przedstawił poszczególne kandydatury. Po dyskusji, w głosowaniu tajnym, zdecydowano wnieść na najbliższą sesję 3 projekty uchwał w sprawie nadania Medalu:

Andrzejowi Barczakowi – otrzymał 4 głosy,

Cechowi Rzemiosł i Przedsiębiorczości – otrzymał 4 głosy,

Bogdanowi Focie – otrzymał 4 głosy.

Następne posiedzenie – 22 stycznia, godz. 16.30.

Komisja zajmie się opiniowaniem projektów uchwał na sesję oraz rozpatrzy wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa panu Ryszardowi Wolińskiemu.

______________________________________________
ZARZADZENIA PREZYDENTA MIASTA w sprawach:
 

2006-12-13:
 
138/06/V/K     ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunku lokaty terminowej
139/06/V/S      zmieniające zarządzenie dotyczące przygotowania i rozpatrywania projektów rozstrzygnięć przez Prezydenta Miasta Gdyni z udziałem Kolegium Prezydenta
140/06/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na udzielenie konsultacji w zakresie komunikacji, dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
141/06/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia tunelu dla pieszych ul. Kordeckiego/Leszczynki, ul. Orlicz Dreszera, Estakady Kwiatkowskiego
142/06/V/U     akceptacji zmiany treści umowy KB/732/UI/257 dotyczącej wykonania zadania: „Ułożenie tymczasowej nawierzchni w ul. Architektów i Kiejstuta
143/06/V/R     wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej skierowania mieszkańca Gminy Miasta Gdyni w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie
144/06/V/R     wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni
145/06/V/R     wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej realizacji zadania polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych osobom chorym psychicznie na terenie miasta Gdyni
146/06/V/O     wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie auli szkolnej w III Liceum Ogólnokształcącym
147/06/V/O     nieodpłatnego przekazania dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1 autobusu IRIBUS KAPENA DAILY IC
148/06/V/O     zakupu sprzętu multimedialnego dla Zespołu Szkół nr 2 z okazji jubileuszu 75 – lecia
149/06/V/M    akceptacji trybu zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie kapitalnego remontu połaci dachowej budynku położonego przy ul. Chwaszczyńskiej 84
150/06/V/M    ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
151/06/V/M    ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Krzywoustego, przeznaczonej do wydzierżawienia
152/06/V/M    wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Nowowiczlińskiej
153/06/V/M    wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Powstania Wiuelkopolskiego
154/06/V/M    określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Starowiejskiej 56
155/06/V/M    wskazania osób upoważnionych do podpisania umowy notarialnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości położonej przy Bulwarze Nadmorskim zabudowanej stacją transformatorową
156/06/V/M    zmiany zarządzenia nr 16 981/06/IV/M dotyczącego ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej stacją transformatorową , położonej przy Skwerze Kościuszki
157/06/V/M    wynajęcia na okres 9 lat lokalu użytkowego położonego przy ul. Morskiej 89 – 91 na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Galeon”
158/06/V/P      udzielenia zamówienia publicznego na usługę uwierzytelnienia przysięgłego tłumaczenia z języka polskiego na język angielski
159/06/V/M    wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenia na pełnienie funkcji przedstawiciela osoby nieobecnej
160/06/V/M    zapłaty odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
161/06/V/M    zapłaty odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego wraz z odsetkami – na podstawie zawartej przez strony ugody sądowej
162/06/V/M    ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
163/06/V/K     spisania z ewidencji księgowej mandatów karnych kredytowych
164/06/V/P      uchylenia zarządzenia nr 16 750/06/IV/P dotyczącego uruchomienia telefonicznych linii analogowych
165/06/V/O     zakupu drukarki dla Urzędu Miasta Gdyni w ramach projektu „Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007”
166/06/V/O     zakupu artykułów biurowych dla gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych i Urzędu Miasta Gdyni w ramach projektu „Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponad gimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007”
167/06/V/M    upoważnienia do podpisania aneksu do umowy dzierżawy TG/204/70 przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Metalowej
168/06/V/M    ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
169/06/V/M    wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Bema
170/06/V/M    ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sucharskiego
171/06/V/M    ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Unruga
172/06/V/M    odstąpienia od prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
173/06/V/O     zakupu nagród na V edycję konkursu „Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 29
174/06/V/S      akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na dostawę naturalnej wody dla Urzędu Miasta Gdyni
175/06/V/S      wyrażenia zgody na zakup artykułów spożywczych w 2007 r.
176/06/V/S      wyrażenia zgody na mycie samochodów służbowych
177/06/V/S      wyrażenia zgody na wykonanie pieczęci imiennych i nagłówkowych
178/06/V/M    udzielenia pełnomocnictwa na nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o
179/06/V/M    wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie opłaty notarialnej i sądowej
180/06/V/S      upoważnienia wiceprezydenta Miasta Gdyni do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
181/06/V/S      upoważnienia wiceprezydenta Miasta Gdyni do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
182/06/V/S      powołania komisji przetargowej i rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Gdyni
183/06/V/S      wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
184/06/V/S      zakupu papieru termicznego
185/06/V/S      zatwierdzenia wyboru oferenta na najem i obsługę Sali Bankietowej w Urzędzie Stanu Cywilnego
186/06/V/M    udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na druk bilbordów promujących konkurs „Gdyński Biznesplan 2007”
187/06/V/O     akceptacji zmian w załączniku do umowy KB/214/OZ/22/W/2005
188/06/V/O     akceptacji zmian w załączniku do umowy KB/213/OZ/21/W/2005
189/06/V/O     przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: „ Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i ośrodków profilaktyki środowiskowej”
190/06/V/O     przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: „Młodzieżowe Warsztaty Środowiskowe”
191/06/V/O     akceptacji zmian w załączniku do umowy KB/427/OZ/22/W/2006
192/06/V/O     akceptacji zmian w załączniku do umowy KB/231/OZ/29/W/2005
193/06/V/O     akceptacji zmian w umowie KB/428/OZ/23/W/2006
194/06/V/O     unieważnienia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: „Prowadzenie klubu abstynenta w dzielnicy Gdynia Śródmieście”
195/06/V/S      akceptacji aneksu do umowy z pocztą Polską, dotyczącej odbioru i doręczania przesyłek pocztowych
196/06/V/U     udzielenia zamówienia publicznego na usługę polegającą na opracowaniu projektu budowlanego przebudowy odcinka drogi gruntowej na terenie Parku Kolibki
197/06/V/M    zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowe
198/06/V/M    zawarcia aneksu do umowy dotyczącej realizacji VI Międzynarodowego Forum Gospodarczego
199/06/V/U     udzielenia zamówień publicznych do 6.000 EUR na usługę usunięcia plakatów wyborczych
200/06/V/U     udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na zakup dzienników budowy dla potrzeb zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycji
201/06/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR dot. przesyłania i sprzedaży energii elektrycznej dla oświetlenia ul. Porazińskiej realizowanego w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
202/06/V/U     zmiany zarządzenia nr 16 322/06/IV/U w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: „budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni przy ul. Stawnej”
203/06/V/U     zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni przy ul. Stawnej”
204/06/V/U     zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: „budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni przy ul. Stawnej”
205/06/V/O     przeznaczenia środków finansowych na ogłoszenie prasowe o projekcie „Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007” w dzienniku o zasięgu lokalnym
206/06/V/U     unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: „budowa chodnika wzdłuż ul. Chwarznieńskiej” realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
207/06/V/U     rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: „budowa chodnika wzdłuż ul. Chwarznieńskiej” realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
208/06/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: „zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Widnej, Rolniczej, Strażackiej w Gdyni”
209/06/V/U     akceptacji zmiany treści umowy nr KB/738/UI/261/W/2006 na wykonanie zadania pn: „ułożenie tymczasowej nawierzchni w ul. Wschodniej w Gdyni”
210/06/V/U     zmiany zarządzenia nr 16724/06/IV/U w sprawie akceptacji zmiany treści umowy nr KB/537/UI/173/W/2006 na wykonanie robót na zadaniu pn: „przebudowa odcinka ul. Pelplińskiej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Pelplińskiej, Działdowskiej, Ściegiennego w Gdyni” realizowanym w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
211/06/V/U     wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania „budowa ul. Dembińskiego w Gdyni”
212/06/V/U     zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Adwokackiej w Gdyni”
213/06/V/U     zmiany zarządzenia nr 16215/06/IV/U z 19 września 2006 r. w sprawie akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pod nazwą: „pielęgnacja drzewostanu miejskiego w Gdyni w latach 2006 – 2010”
214/06/V/U     udzielenia zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegającą na remoncie studni rewizyjnych i wpustów ulicznych na miejskiej kanalizacji deszczowej w ul. Chwaszczyńskiej, Rdestowej i Stryjskiej
215/06/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 € na usunięcie graffiti z wiaduktu nad Drogą Gdyńską
216/06/V/U     wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usuwanie dzikich wysypisk odpadów i padłych zwierząt z terenu Gminy Miasta Gdyni
217/06/V/M    udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wybór wykonawcy opracowania projektu adaptacji przebudowy lokali chaty rybackiej zlokalizowanej w Gdyni Orłowie
218/06/V/M    bezciężarowego odłączania lokali mieszkalnych i miejsc postojowych w garażach podziemnych w budynku przy ulicy Żeliwnej 19 w Gdyni
219/06/V/M    udziału gminy Gdynia w I edycji konkursu „Teraz Polska” dla gmin przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie
220/06/V/M    wyboru wykonawcy na roboty remontowe w budynku Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Żwirki i Wigury 14 w Gdyni
221/06/V/M    zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na roboty budowlane dotyczące remontu pomieszczeń szkolnych w Szkole Zawodowej Specjalnej nr 8 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 przy ul. Energetyków 13 w Gdyni
222/06/V/M    udzielenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gdyni
223/06/V/M    przyjęcia treści aneksu do umowy najmu nr SK/95/HG/3-W/2002 z dnia 01.06.2002 r. lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rozewskiej 31, podpisanej z Gdyńską Spółdzielnią Mieszkaniową
224/06/V/M    udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na opracowanie serwisu internetowego i stworzenie logotypu Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
225/06/V/M    odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej 15 A, stanowiącej własność Skarbu Państwa
226/06/V/M    odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Arciszewskich, stanowiącej własność osoby fizycznej
227/06/V/M    wyrażenia zgody na organizację i przeprowadzenie konkursu „Gdyński Biznesplan 2007”
228/06/V/M    powołania jury konkursu „Gdyński Biznesplan 2007”
229/06/V/M    udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na produkcję 20 sek. filmu reklamowego promującego konkurs „Gdyński Biznesplan 2007”
230/06/V/M    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
231/06/V/M    rozpoczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na opracowanie scenariusza i organizację święta ulicy Świętojańskiej w sobotę 23 czerwca 2007 roku
232/06/V/M    zapłaty odszkodowania oraz zwrotu kosztów procesu
233/06/V/R     ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze letnim roku akademickiego 2006/2007”
234/06/V/P      organizacji pobytu przedstawicieli Telenor Arena Karlskrona i UM Karlskrony w Gdyni
235/06/V/P      udzielenia zamówienia publicznego na usługę tłumaczenia przewodnika pt. „Krótka wędrówka po zabytkach Gdyni Śródmieścia”
236/06/V/P      ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych prezydenta miasta Gdyni dla studentów i doktorantów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni
237/06/V/P      wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 € w trybie z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych UM Gdyni w roku 2007 w „Rzeczypospolitej”
238/06/V/P      wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 € w trybie z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych UM Gdyni w roku 2007 w „Gazecie Wyborczej”
239/06/V/P      wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 € w trybie z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych UM Gdyni w roku 2007 w „Dzienniku Bałtyckim”
240/06/V/P      zawarcia aneksu do umowy nr SK/1798/PB/37/W/2005 zawartej w dniu 29 grudnia 2005 r. pomiędzy gminą Gdynia a wydawnictwem Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”
241/06/V/P      zmiany zarządzenia nr 15980/2006/IV/P w sprawie realizacji filmu dokumentalnego przedstawiającego postać byłej prezydent Gdyni Franciszki Cegielskiej oraz zawarcia aneksu do umowy nr SK/1205/OK/56/W/2006 zawartej w dniu 1 września 2006 r.
242/06/V/K     zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2006
243/06/V/K     zmiany zarządzenia nr 12324/06/IV/K z 10.01.2006 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2006 rok
244/06/V/K     zmiany zarządzenia nr 12633/06/IV/K z 31.01.2006 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2006 rok
245/06/V/S      zmiany treści zarządzenia nr 12767/06/IV/S w sprawie przekazania środków finansowych na bilety komunikacji miejskiej dla pracowników UM Gdyni
246/06/V/S      wyrażenia zgody na zakup paliwa samochodowego do 6.000 EUR oraz wybór oferenta
247/06/V/S      wykonania naprawy stopni schodów UM Gdyni w 2006 r. o wartości do 6.000 EUR
248/06/V/O     udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie usługi i udzielenia praw do używania systemu „Obowiązek nauki” i programu „Sekretariat” oraz szkolenia pracowników w ramach obsługi systemu
249/06/V/O     oddania w użyczenie lokalu użytkowego położonego w Gdyni przy ul. Władysława IV 51 na rzecz Fundacji „Gdyński Most Nadziei” z siedzibą w Gdańsku
250/06/V/M    odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Jemiołowej
 

2006-12-19:
 

253/06/V/U     ustanowienia społecznych opiekunów zabytków
254/06/V/K     zmiany zarządzenia nr 6 858//IV/K dotyczącego ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Gdyni
255/06/V/S     częściowego pokrycia kosztów zakupu okularów korygujących wzrok
256/06/V/M    wyrażenia stanowiska Gminy Miasta przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Świętojańskiej 139 bl. I
257/06/V/M    remontu pomieszczeń kryzysowych zlokalizowanych w budynku położonym przy ul. Żeglarzy5
258/06/V/M    ustanowienia dozoru budynku socjalnego położonym przy ul. Żeglarzy 7
259/06/V/M    nabycia od PKP S.A. własności lokali mieszkalnych położonych przy ul. Ledóchowskiego 5, Przybyszewskiego 10, Okoniewskiego 5, Żelaznej 25
260/06/V/M    publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych
261/06/V/M    ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Górniczej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
262/06/V/M    ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Brzechwy przeznaczonej do wydzierżawienia
263/06/V/M    wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Zielonej
264/06/V/M    odstąpienia od prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Raduńskiej 15
265/06/V/M    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
266/06/V/M    uchylenia zarządzenia nr 16 287.2006/IV/M
267/06/V/R     zawarcia umowy na realizację zadania polegającego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Gdyni
268/06/V/S     przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Grabówek
269/06/V/S     przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Wielki Kack
270/06/V/S     przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Działki Leśne
271/06/V/S     przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Babie Doły
272/06/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na konsultacje w zakresie układu komunikacyjnego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa, rejon ulicy Miętowej i rzeki Kaczej
273/06/V/M    wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na roboty remontowe pomieszczeń w budynku Straży Miejskiej przy ul. Zakręt do Oksywia
274/06/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie koncepcji drogowej węzła zespolonego: Trasa Kwiatkowskiego – Obwodnica Trójmiasta – łącznik Trasy Kaszubskiej
275/06/V/S     zmiany treści zarządzenia nr 55/06/V/S dotyczącego uruchomienia środków na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni przeprowadzających inwentaryzację
276/06/V/K     kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
277/06/V/S     udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie usługi wywozu i zniszczenia dokumentacji manipulacyjnej Urzędu Miasta Gdyni
278/06/V/P      przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizacje zadania: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2007 r.”
279/06/V/S     akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek
280/06/V/S     powołania komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę środków czystości
281/06/V/S     wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji przedstawiciela dla osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym
282/06/V/S     uregulowania opłaty związanej z wymianą dowodu rejestracyjnego samochodu służbowego Straży Miejskiej
283/06/V/S     wyrażenia zgody na naprawę samochodów służbowych Straży Miejskiej
284/06/V/M    przyjęcia treści aneksu do umowy podnajmu 1/OZ/2002 lokalu użytkowego w budynku Przychodni Lekarskiej „Chylonia I”
285/06/V/S     zmiany zarządzenia nr 14 282/06/IV/S dotyczącego uruchomienia środków finansowych na utrzymanie telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych
286/06/V/P      akceptacji wyników postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 EUR na publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w „Dzienniku Bałtyckim”
287/06/V/P      akceptacji wyników postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 EUR na publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w „Gazecie Wyborczej
288/06/V/U     zmiany umowy KB/790/UO/55/W/2005 dotyczącej prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo”
289/06/V/M    rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie „Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Gdyni wraz z Programem Rozwoju Produktów Turystycznych”
290/06/V/O     zmiany zarządzenia nr 205/06/V/O dotyczącego przeznaczenia środków finansowych na ogłoszenie prasowe o projekcie „Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007” w dzienniku o zasięgu lokalnym
291/06/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na roboty budowlane – polegające na zasypaniu fosy na terenie skweru „Staw na Obłużu”
292/06/V/S     powołania komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup tonerów
293/06/V/S     wyrażenia zgody na zakup niszczarek dokumentów
294/06/V/O     wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy EDP/000019/11/D dotyczącej dofinansowania projektów w ramach realizacji programu: „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”
295/06/V/M    udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie projektu modernizacji stacji transformatorowej
296/06/V/M    udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku mieszkalnego przy ul. Widnej
297/06/V/M    akceptacji aneksu do umowy KB/691/MB/24/W/2006 dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynków przy ul. Okrzei
298/06/V/M    udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 60.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynków położonych przy ul. Okrzei
299/06/V/M    zmiany zarządzenia nr 99/06/V/M dotyczącego określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni na prawach powiatu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Janka Wiśniewskiego
300/06/V/M    akceptacji wyników postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 EUR na publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w „Rzeczpospolitej”
301/06/V/U     udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Grodnieńskiej
302/06/V/U     udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 6.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacja inwestycji: „Modernizacja przystania rybackiej w Gdyni Orłowie – II etap”
303/06/V/U     zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Radosnej”
304/06/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na roboty budowlane – wykonanie chodnika prowadzącego do pomnika „W Hołdzie Zesłańcom Sybiru” w Parku Rady Europy
305/06/V/U     akceptacji zmiany treści umowy nr KB/763/UI/271/W/2006 z 10 listopada 2006 r. na wykonanie robót budowlanych na zadaniu „modernizacja przystani rybackiej w Gdyni-Orłowie – II etap /dalba/
306/06/V/U     unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na wykonanie koncepcji drogowej oraz wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego budowy ul. Nowołużyckiej
307/06/V/U     rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na wykonanie koncepcji drogowej oraz wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego budowy ul. Nowołużyckiej
308/06/V/U     akceptacji zmiany treści umowy nr KB/768/UI/272/W/2005 z 16.12.2005 r. na wykonanie robót na zadaniu pn. „budowa układu drogowego w ul. Olgierda etap I w Gdyni” realizowanym w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
309/06/V/U     akceptacji zmiany treści umowy nr KB/566/UI/189/W/2005 z 13.10.2005 r. oraz umowy nr KB/547/UI/181/W/2005 na wykonanie robót na zadaniu pn. „budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Źródło Marii w Gdyni” realizowanym w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
310/06/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie analizy przepustowości istniejących kanałów deszczowych w zlewni ul. Lukrecjowej oraz ul. Gorczycowej w osiedlu Dąbrowa
311/06/V/U     udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej dla drogowej sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Wójta Radtkego i 3 Maja
312/06/V/U     zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania „Przebudowa ul. Lutyckiej i Kaczewskiej w Gdyni”
313/06/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót naprawczych na zadaniu „zajezdnia autobusowa przy ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni”
314/06/V/U     unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie konkursu na wybór koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, poprzedzającej wybór wykonawcy na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Starowiejskiej w Gdyni
315/06/V/U     udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na eksploatację przepompowni ścieków zlokalizowanej przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni
316/06/V/U     udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej w roku 2007 dla przepompowni ścieków zlokalizowanej przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni
317/06/V/U     zmiany zarządzenia nr 16 914/06/IV/U w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej do 211.000 EUR na wybór wykonawcy koncepcji zintegrowanego systemu zarządzania ruchem na obszarze Gdańska, Gdyni i Sopotu
318/06/V/U     zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 € na wybór wykonawcy koncepcji zintegrowanego systemu zarządzania ruchem na obszarze Gdańska, Gdyni i Sopotu
319/06/V/U     zaktualizowanego wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2006 realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
320/06/V/M    zmiany zarządzenia nr 29/06/V/M z 5.12.2006 r. dotyczącego zmiany treści umowy nr KB/178/RP/2/W/2005 na obsługę promocji projektu „rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II”
321/06/V/M    zlecenia do kwoty 6.000 EUR, realizacji dodatkowych zadań informacyjno-promocyjnych dotyczących obsługi promocji projektu „rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II”
322/06/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót na zadaniu „przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Morskiej w Gdyni”
323/06/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w rejonie ulic Stryjskiej – Przemyskiej
324/06/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia „Drogi Różowej” – etap IV
325/06/V/U     udzielenia zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegającą na usunięciu awarii sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kieleckiej, Mazurskiej, Korzeniowskiego i na pl. Konstytucji w Gdyni
326/06/V/U     udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie wymiany pięciu odcinków kabla oświetlenia ulicznego oraz odtworzenia jednej latarni oświetlenia na ul. Energetyków w Gdyni
327/06/V/S     zmiany treści zarządzenia nr 12 775/06/IV/S dotyczącego naprawy odzieży i obuwia służbowego dla pracowników Straży Miejskiej
328/06/V/S     akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenie budynku UM Gdyni i lokali podległych wraz z wyposażeniem, ubezpieczenie gotówki i osób w 2007 r oraz zatwierdzenia wyboru oferenta
329/06/V/S     akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na utrzymanie czystości w lokalach podległych UM Gdyni w 2007 r.
330/06/V/S     akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR€ na wywóz nieczystości stałych z budynku UM i lokali podległych UM Gdyni w 2007 r.
331/06/V/P      anulowania zarządzenia nr 16 750/06/IV/P w sprawie uruchomienia telefonicznych linii analogowych
332/06/V/S     zmiany paragrafu 2 w zarządzeniu nr 16 705/06/IV/S z 24.10.2006 r.
333/06/V/S     akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na zakup części do sprzętu komputerowego dla UM Gdyni
334/06/V/S     udzielenia zamówienia publicznego na dzierżawę łączy punkt-punkt o przepływności 2 Mbit/s w relacji ulic: Świętojańska 141 – Aleja Piłsudskiego 52/54
335/06/V/O     wyrażenia zgody na pełnie uregulowanie zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu nieodprowadzania składek od kwoty stanowiącej równowartość nie pobieranego czynszu za mieszkanie służbowe w Zespole Szkół Mechanicznych
336/06/V/O     udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wynajęcie konsultanta ds. opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie mapy akustycznej miasta Gdyni
337/06/V/M    nabycia na rzecz Gminy Miasta gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę „Drogi Różowej etap IV”
338/06/V/O     akceptacji zmian w załączniku do umowy nr KB/226/OZ/27/W/2005 z 1 maja 2005 r.
339/06/V/O     wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie elektronicznej mapy akustycznej miasta Gdyni /EMAMG/
340/06/V/P      udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na monitoring prasy i dostarczenie wycinków prasowych na tematy gdyńskie dotyczące spraw społecznych, gospodarczych, kulturalnych, turystycznych i samorządowych
341/06/V/M    uiszczenia opłaty od apelacji
342/06/V/M    wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Abrahama 48 w Gdyni
343/06/V/M    wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Żelaznej 18 w Gdyni
344/06/V/M    zainstalowania alarmu w lokalu użytkowym przy ul. Władysława IV 51 w Gdyni
345/06/V/M    unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne na montaż i demontaż elementów wizualnej identyfikacji Gdyni podczas imprez z kalendarza imprez miejskich w 2007 r. w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR
346/06/V/P      przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
347/06/V/M    ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Hutniczej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
348/06/V/M    udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR w sprawie akceptacji treści umowy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a AMS S.A. dotyczącej współpracy przy organizacji konkursu „Gdyński Biznesplan”
349/06/V/M    udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na promocję miasta w projekcie „Choinka z Echem” realizowanym w gazecie „Echo Miasta”
350/06/V/R     upoważnienia do podpisania umowy z Krajowym Towarzystwem Autyzmu Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdyni określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej ze środków PFRON
351/06/V/R     upoważnienia do podpisania aneksu nr 2/2006 do umowy nr KB/43/MOPS/2004 w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
352/06/V/R     upoważnienia do podpisania aneksu nr 3/2006 do umowy nr KB/49/MOPS/2004 w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
353/06/V/R     upoważnienia do podpisania aneksu nr 2/2006 do umowy nr SOO/1255/01/PB z 31.12.2001 r. zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni w sprawie finansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej
354/06/V/P      powołania składu komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełosprawnych, będących mieszkańcami Gdyni
355/06/V/R     akceptacji aneksu nr 4/2006 do umowy KB/1/MOPS/2005 z 11.01.2005 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu z terenu Gdyni
356/06/V/K     zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2006
357/06/V/P      udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację zabawy sylwestrowej dla mieszkańców miasta Gdyni
358/06/V/K     zmiany zarządzenia nr 12324/06/IV/K z 10.01.2006 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2006 rok
359/06/V/K     zmiany zarządzenia nr 12633/06/IV/K z 31.01.2006 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2006 rok
360/06/V/P      akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy pasażerskie
 

2006-12-21:
 

361/06/V/P      zatwierdzenia wyników przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości na plaży miejskiej w Gdyni
362/06/V/P      zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2006
363/06/V/P      udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zakup nośnika reklamowego
364/06/V/P      uiszczenia opłaty od apelacji
365/06/V/P      uiszczenia opłaty od apelacji
366/06/V/M    udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000EUR na promocję miasta Gdyni przez Stowarzyszenie Viking
 

2006-12-22:
 

367/06/V/U     akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne: „Usuwanie dzikich wysypisk odpadów i padłych zwierząt z terenu Gminy Miasta Gdyni”
368/06/V/U     akceptacji treści aneksu nr 1/2006 do umowy KB/568/UI/W/2006 na wykonanie zadania: „Ulica Bursztynowa w Gdyni”
 

2006-12-28:
 
369/06/V/O     realizacji zadania: „Wywiad z osobą zgłaszającą/zgłoszoną oraz wydanie opinii dotyczącej uzależnienia od alkoholi”
370/06/V/O     zmiany zarządzenia nr 17 114/06/IV/O dotyczącego zmiany zarządzenia nr 8710/05/IV/O dotyczącego badań profilaktycznych: „Wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50 – 60”
371/06/V/O     zmiany zarządzenia nr 17 117/06/IV/O dotyczącego zmiany zarządzenia nr 8748/05/IV/O dotyczącego badań profilaktycznych: „Wykrywanie raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia – etap I”
372/06/V/O     zmiany zarządzenia nr 17 115/06/IV/O dotyczącego zmiany zarządzenia nr 8743/05/IV/O dotyczącego badań profilaktycznych: „Wykrywanie wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po 2- gim miesiącu życia”
373/06/V/O     akceptacji zmian w załącznikach do umowy KB/790/OZ/26/W/2006
374/06/V/R     zmiany zarządzenia nr 16 980/06/IV/M dotyczącego zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na prace pomiarowe odtworzenia osnowy katastralnej
375/06/V/U     realizacji zadania: „Lekarz biegły orzekający w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”
 

2006-12-29:
 

376/06/V/K     podpisania aneksu nr 3/2006 do umowy KB/43/MOPS/2004 dotyczącej określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia działalności warsztatu terapii zajęciowej
377/06/V/K     wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wybór wykonawcy robót budowlanych objętych projektem: „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego etap II” (obiekt mostowy WD-3)
378/06/V/K     zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2006
379/06/V/K     zmiany zarządzenia nr 12324/06/IV/K z 10.01.2006 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2006 rok
380/06/V/K     zmiany zarządzenia nr 12633/06/IV/K z 31.01.2006 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2006 rok
 

2007-01-03:
 
381/07/V/O     zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości opłat
382/07/V/O     wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie
383/07/V/O     wyrażenia zgody na użyczenie auli szkolnej w III LO w Gdyni
384/07/V/O     ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień
385/07/V/P      udzielenia zamówienia publicznego na zamieszczenie reklamy „Kampanii Parkingowej” na pojazdach PKT w Gdyni
386/07/V/R     zawarcia porozumienia z Gdańskiem miastem na prawach powiatu w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
387/07/V/R     zawarcia porozumienia z powiatem bytowskim w sprawie umieszczenia dziecka w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bytowie
388/07/V/S     obwodów głosowania, ich granic i numerów w wyborach do rad dzielnic zarządzonych na 04 marca 2007 r.
389/07/V/S     uruchomienia środków finansowych z tytułu diet dla radnych Rady Miasta Gdyni na rok 2007
390/07/V/U     wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych
391/07/V/U     wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej
392/07/V/M    ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Śląskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
393/07/V/M    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
394/07/V/M    kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
395/07/V/M    przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego
396/07/V/M    wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Ujejskiego 36
397/07/V/S     wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
398/07/V/M    wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Kopernika 26-28
399/07/V/M    wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Śląskiej 44
400/07/V/M    wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chwarznieńskiej
401/07/V/M    wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy MG/236/98 na grunt położony przy ul. Uczniowskiej
402/07/V/M    wyrażenia zgody na wydatkowanie środków z budżetu miasta na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu Muszli Koncertowej przy Pl. Grunwaldzkim
403/07/V/M    udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na emisję filmu reklamowego zapraszającego do udziału w konkursie Gdyński Biznesplan 2007
404/07/V/M    udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zorganizowanie sesji fotograficznej, przygotowania wersji elektronicznej i przeniesienia autorskich praw majątkowych do wielokrotnego wykorzystania jednej fotografii barwnej Gdyni
405/07/V/M    ogłoszenia wykazu oraz wywoławczej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego – garażu przy ul. Zgoda 4/6
406/07/V/M    określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Promiennej 2
407/07/V/M    zabezpieczenia środków finansowych na opłatę z tytułu świadczenia usług telefonicznych w Miejskim Punkcie Informacji Turystycznej na Dworcu PKP
408/07/V/M    zabezpieczenia środków finansowych na opłatę z tytułu świadczenia usług internetowych w Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej przy Al. Jana Pawła II
409/07/V/M    zabezpieczenia środków finansowych na opłatę z tytułu najmu lokalu na potrzeby Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej na Dworcu PKP
410/07/V/M    zabezpieczenia środków finansowych na opłatę z tytułu dostarczenia energii elektrycznej do Bałtyckiego Punktu Informacji Turystycznej przy Al. Jana Pawła II
411/07/V/M    zabezpieczenia środków finansowych na opłatę z tytułu świadczenia usług telefonicznych w Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej przy Al. Jana Pawła II
412/07/V/M    zmiany zarządzenia nr 260/06/V/M dotyczącego przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
413/07/V/P      udzielenia zamówienia publicznego na sporządzenie materiału fotograficznego ze spotkań z udziałem gości zagranicznych
414/07/V/S     odrzucenia oferty oraz unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na zakup paliwa
415/07/V/S     wyrażenia zgody na zakup paliwa samochodowego
416/07/V/O     upoważnienia do zawarcia umowy dotyczącej przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych
417/07/V/O     ustalenia odpłatności za pobyt ucznia spoza Gminy Gdynia na kursie teoretycznej nauki zawodu w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego
418/07/V/M    zapłaty odszkodowania z tytułu niezłożenia oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego – na podstawie zawartej przez strony ugody sądowej
419/07/V/S     unieważnienia postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek
420/07/V/S     akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 6.000 EUR na dostawę wody naturalnej, źródlanej i mineralnej w 2007 roku
421/07/V/M    ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
422/07/V/S     zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę o wartości do 60.000 EUR na wykonanie konserwacji instalacji centralnego ogrzewania w Urzędzie Miasta Gdyni w 2007 r.
423/07/V/S     zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę o wartości do 60.000 EUR na wykonanie konserwacji systemów alarmowych w Urzędzie Miasta Gdyni w 2007 r
424/07/V/P      powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań w zakresie kultury
425/07/V/P      udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług na rzecz osób niepełnosprawnych w wieku 7-18 lat – mieszkańców miasta Gdyni
426/07/V/U     unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „Ułożenie tymczasowej nawierzchni w ul. Szkutniczej i Spawaczy”
427/07/V/U     akceptacji treści umowy sprzedaży energii elektrycznej dla zadania: „Oświetlenie terenu parku w Gdyni Kolibkach”
428/07/V/S     akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na konserwację kserokopiarek i faxów
429/07/V/M    zabezpieczenia środków finansowych na opłatę z tytułu dostarczenia energii elektrycznej do Miejskiej Informacji Turystycznej na Dworcu PKP
430/07/V/M    zabezpieczenia środków finansowych na opłatę z tytułu świadczenia usług informatycznych w Miejskim Punkcie Informacji Turystycznej na Dworcu PKP
431/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami związanymi z administracją i prowadzeniem gospodarki w lasach komunalnych
432/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z opracowaniem dokumentacji przetargowych dotyczących oczyszczania miasta
433/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji dla inwestycji „Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i tymczasowymi drogami gminnymi w rejonie ulic Stryjska-Przemyska
434/07/V/U     wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanału deszczowego w rejonie ulicy Nasypowej w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających
435/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. Bosmańskiej Gdyni
436/07/V/U     wyrażenia zgody na pokrywanie kosztów utrzymania oświetlenia ulicy Unruga w Gdyni
437/07/V/U     zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy i przebudowy kanałów deszczowych w rejonie ulic Hryniewickiego, Waszyngtona, Pułaskiego i Skweru Kościuszki w Gdyni
438/07/V/U     unieważnienia części I i II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę „Utrzymanie i konserwacja burzowej sieci kanalizacji na terenie miasta Gdyni w latach 2007 – 2010”
439/07/V/U     wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę utrzymania i konserwacji miejskiej burzowej sieci kanalizacji na terenie Gdyni w rejonie II
440/07/V/U     akceptacji zmiany treści umowy nr KB/613/UI/208/W/2006 z 25.09.2006 r. na wykonanie zadania „ul. Świętojańska – pętla uliczna”
441/07/V/U     akceptacji wykonania robót w ilościach określonych umową nr KB/184/UI/53/W/2005 z 5.05.2006 r. w ramach projektu „Rozbudowa ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II”
442/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie pomiarów natężenia ruchu na skrzyżowaniu ulic Janka Wiśniewskiego i Energetyków i przeprogramowanie sterownika MSR akomodacyjnego w ramach projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni etap II”
443/07/V/U     wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wybór inżyniera projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II” w zakresie rozbiórki istniejącego wiaduktu i budowy nowego obiektu mostowego WD-3
444/07/V/M    udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na emisję ogłoszenia o przetargu na opracowanie scenariusza i organizację święta ul. Świętojańskiej
445/07/V/M    podpisania umowy najmu dotyczącej lokalu przy ul. Waszyngtona ze Stocznią Remontową Nauta S.A
446/07/V/M    rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne na montaż i demontaż elementów wizualnej identyfikacji Gdyni podczas imprez z kalendarza imprez miejskich w 2007 r
447/07/V/S     wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego
448/07/V/S     wyrażenia zgody na zakup sprzętu związanego ze świadczeniem usług telefonii komórkowej do 6.000 EUR
449/07/V/S     zakupu znaczków sądowych
 

2007-01-09:
 
450/07/V/K     przekazywania opłat związanych z egzekucją podatków i opłat oraz mandatów karnych
451/07/V/K     przekazywania opłat związanych z egzekucją należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień
452/07/V/K     przekazywania opłat za postępowanie sądowe związane z wpisem hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych
453/07/V/M    unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne do 60.000 EUR na wykonanie zagospodarowania terenu położonego przy ul. Żeglarzy
454/07/V/S     udzielenia zamówienia publicznego na prace związane z umieszczeniem urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyborach do rad dzielnic miasta Gdyni zarządzonych na dzień 04 marca 2007 roku
455/07/V/S     wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
456/07/V/M    zatrudnienia na umowę zlecenie do kwoty 6.000 EUR koordynatora projektu www.innowacje.gdynia .pl.
457/07/V/O     zakupu nagród dla zwycięzców VII Gdyńskiego Przeglądu Jasełek organizowanego przez Szkołę podstawową nr 33, Gimnazjum nr 11 i IX Liceum Ogólnokształcące
458/07/V/M    odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
459/07/V/M    zatwierdzenia porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
460/07/V/M    zatwierdzenia porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
461/07/V/O     udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na opracowanie ekspertyzy prawnej
462/07/V/M    zapłaty kwot wynegocjowanych w zawartej pomiędzy stronami ugodzie sądowej
463/07/V/U     przepisania zgody na przepisanie pozwolenia na budowę wodociągu realizowanego w ramach inwestycji: „Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stryjskiej”
464/07/V/U     wystąpienia p decyzję pozwolenia na budowę inwestycji: „Oświetlenie ulic Alzackiej, Algierskieji Afrykańskiej”
465/07/V/M    udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na utrzymanie na serwerze oraz bieżącą aktualizację serwisu internetowego www.forum.gdynia.pl.
466/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego na usługę oczyszczania cieków na terenie Gdyni
467/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę wykonania projektu nasadzeń dla terenu zieleni przy Bulwarze Nadmorskim
468/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegającą na usunięciu awarii wpustów ulicznych na ul. Kalksztajnów
469/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegającą na usunięciu awarii studni rewizyjnej na ul. Morskiej
470/07/V/S     wyrażenia zgody na uruchomienie środków na ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
471/07/V/S     wyrażenia zgody na opłatę abonamentową za używanie przez pracowników Urzędu Miasta Gdyni odbiorników radiowych i telewizyjnych w 2007 r.
472/07/V/U     zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę „utrzymanie i konserwacja burzowej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Gdyni w latach 2007-2010 w części III”
473/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn. „ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Wschodniej w Gdyni”
474/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie prac naprawczych instalacji wodociągowej w trakcie realizacji zadania „ulica Świętojańska – pętla uliczna”
475/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie drogowych prac naprawczych po wymianie instalacji wodociągowej, w trakcie realizacji zadania „ulica Świętojańska – pętla uliczna
476/07/V/U     uregulowania należności za usługę kurierską
477/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych do zadania pn. „ułożenie tymczasowej nawierzchni w ul. Miedzianej w Gdyni”
478/07/V/U     zawarcia aneksu nr 4 do umowy nr SK/1433/RU/46-W/02 o wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa i ul. Świętopełka
479/07/V/U     akceptacji zmiany treści umowy nr KB/859/UI/307/W/2006 z dnia 04.12.2006 r. na wykonanie robót na zadaniu pn. „budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Solnej/Radosnej w Gdyni” realizowanym w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
480/07/V/U     rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn. „Budowa ul. Cechowej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
481/07/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego etap II w Gdyni
482/07/V/U     udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją „Budowa ul. Bursztynowej w Gdyni”
483/07/V/P      ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: wspieranie międzynarodowych staży i wymian mających na celu kontakt i budowanie relacji pomiędzy młodymi ludźmi
484/07/V/R     podpisania aneksu do porozumienia z dnia 21 września 2006 r. pomiędzy wojewodą pomorskim a prezydentem miasta Gdyni w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
485/07/V/S     ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki budżetowej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu komisji konkursowej
486/07/V/P      udzielenia zamówienia publicznego na napisanie utworu literackiego o charakterze wspomnieniowym dot. wydarzeń sierpnia 1980 roku w Gdyni
487/07/V/P      udzielenia zamówienia publicznego na druk plakatów informacyjnych o 15. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdyni
488/07/V/P      zmiany zarządzenia nr 13108/IV/2006/P z 14 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia ogólnopolskiego patronatu medialnego Polskiego Radia S.A. nad obchodami 80-lecia nadania Gdyni praw miejskich
489/07/V/P      wyrażenia zgody na pokrycie kosztów działalności pełnomocnika prezydenta miasta Gdyni ds. osób niepełnosprawnych
490/07/V/P      kosztów funkcjonowania pełnomocnika prezydenta miasta Gdyni ds. udostępnienia części lotniska wojskowego Oksywie do funkcji cywilnej w 2007 r
491/07/V/O     zakupu nagród na okręgowe eliminacje XXXVI Olimpiady Biologicznej organizowanej przez III LO w Gdyni
492/07/V/O     zmiany zarządzenia nr 294/06/V/O w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr EDP/000019/11/D o dofinansowanie projektów w ramach realizacji programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”
493/07/V/O     powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań: „wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni i prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych”
494/07/V/S     powierzenia obowiązków organizacji jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni”
495/07/V/S     zakupu prenumeraty prasy specjalistycznej dla UM Gdyni w 2007 roku
496/07/V/S     akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki powyżej 60.000 EUR na dostawę energii cieplnej dla budynku UM Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
497/07/V/S     akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki powyżej 60.000 EUR na dostawę energii elektrycznej dla budynku UM Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
498/07/V/S     uruchomienia środków finansowych w roku 2007 na dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla budynku UM Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
499/07/V/S     uruchomienia środków finansowych w roku 2007 na utrzymanie telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych
500/07/V/S     wyrażenia zgody na zakup telefonów stacjonarnych oraz wyboru oferenta
501/07/V/S     dostawy mebli biurowych dla kancelarii ogólnej UM Gdyni o wartości do 6.000 EUR
502/07/V/S     wyrażenia zgody na naprawę odzieży i obuwia służbowego dla pracowników Straży Miejskiej
503/07/V/S     zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na zakup tonerów dla UM Gdyni w 2007 r.
504/07/V/S     udzielenia zamówienia publicznego na ubezpieczenie lokalu przy ul. Świętojańskiej 141 w 2007 roku wraz z wyposażeniem
505/07/V/S     akceptacji wyników postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup materiałów eksploatacyjnych dla UM Gdyni w 2007 roku
506/07/V/S     wyrażenia zgody na zakup w 2007 roku kopert utajnionych UM Gdyn
507/07/V/S     udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej opieki autorskiej i asysty technicznej komputerowego systemu rejestracji stanu cywilnego
508/07/V/S     przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
509/07/V/S     uruchomienia środków ZFŚS wynikających z korekty zatrudnienia w urzędzie na dzień 31 grudnia 2006 roku
____________________________________________

INTERPELACJE:
 

1.        [02] – 2006-12-21 – radny Mariusz Bzdęga – w sprawie I ALO w Gdyni – odpowiedź 05.01.07.
______________________________________________

 

STALE TERMINY POSIEDZEN KOMISJI RADY:
 

Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień przed sesją, godz. 15.00

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej -             wtorek, godz. 17.00

Komisja Kultury - środa, tydzień przed sesją, godz. 16.15

Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00

Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień przed sesją, godz. 16.00

Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 16.30

Komisja Statutowa - poniedziałek, tydzień przed sesją, godz. 16.30

Komisja Strategii - wtorek, tydzień przed sesją, godz. 16.30

Komisja Zdrowia - środa, tydzień przed sesją, godz. 17.00

______________________________________________

 

Harmonogram prac nad budżetem 2007 roku
 

1.        Praca w komisjach Rady – 13 grudnia 2006 do 4 stycznia 2007,
2.        Prezydent przygotowuje projekt budżetu na 2007r. – do 10 stycznia 2007r.,
3.        Powtórna praca w komisjach Rady – 10 do 24 stycznia 2007r.,
4.        Praca w komisjach nad projektem budżetu na 2007r. – do 24 stycznia 2007r.,
5.        Sesja budżetowa – 24 stycznia 2007r.,
______________________________________________

INFORMACJA O TERMINACH POSIEDZEN KOMISJI RADY:
 

Komisja Budżetowa:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 17.01., godz. 15.00, s. 105A
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej: 16.01., godz. 17.00, s. 105
Komisja Kultury: 17.01., godz. 15.30, s. 105A
Komisja Oświaty: 17.01., godz. 14.00, s. 101
Komisja Rewizyjna: 29.01., godz. 16.30, s. 101
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa: 18.01., godz. 16.00, s. 105A
Komisja Sportu i Rekreacji: 16.01., godz. 16.30, s. 104
Komisja Statutowa: 22.01., godz. 16.30, s. 104
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej: 23.01., godz. 16.00, s. 105; 06.02., godz. 16.00, s. 105
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: 17.01., godz. 17.00, s. 105A
_____________________________________________

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 12.01.2007
Data udostępnienia informacji: 12.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.05.2020 15:23 Korekta Dorota Nelke
23.04.2020 12:35 Korekta Dorota Nelke
06.05.2015 12:34 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska