Biuletyn Informacyjny Rady Miasta Nr 01

Nr 01
12 grudnia 2006 roku
Nakład 60 egz.

__________________________________________________________
                         Zamknięto 12.12.06, godz.08.15.

INFORMACJE O PRACY
KOMISJI RADY MIASTA:

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 28 listopada:

Porządek posiedzenia:
1.        Wybór przewodniczącego komisji.
2.        Wybór wiceprzewodniczącego.
3.        Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
Lista obecności i protokoły skrutacyjne stanowią załączniki.

Ad 1.
Z ramienia Prezydium RM nadzór formalny nad ukonstytuowaniem się komisji sprawował Przewodniczący RMG Stanisław Szwabski.
Przewodniczący zwrócił uwagę na zapisy statutowe i regulaminowe RMG dotyczące sposobu funkcjonowania komisji (rozdział V Statutu oraz przepisy od § 22 do § 25 Regulaminu RMG).
Pan St. Szwabski podkreślił, iż wszystkie organy samorządu pracują jawnie, a to wiąże się z prawem mieszkańców do obserwowania przebiegu posiedzeń komisji bez prawa głosu (udzielenie głosu leży w gestii komisji). Dochowanie wymogu jawności odbywa się poprzez publiczne ogłaszanie terminów posiedzeń - wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń co najmniej dwa dni przed terminem posiedzenia, natomiast zgodnie z § 27 Statutu, przewodniczący komisji winien wyznaczyć termin posiedzenia co najmniej z 5-dniowym wyprzedzeniem.
W głosowaniu tajnym pełnienie funkcji Przewodniczącego komisji jednogłośnie (4 gł. za)  powierzono radnemu Marcinowi Horała.
Ad 2.
W głosowaniu tajnym pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego komisji jednogłośnie (4 gł.za) powierzono radnemu Ireneuszowi Bekisz.
Ad 3.
Termin kolejnego posiedzenia: 6 grudnia b.r.; godz. 17; sala 101
______________________________________________
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska – 1 grudnia:
Porządek:
Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego  Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Wiceprzewodnicząca  Rady Miasta Gdyni radna Joanna Zielińska powitała członków   komisji i poprowadziła wybory.
Radny Marcin Wołek zaproponował kandydaturę radnego Zygmunta Zmudy Trzebiatowskiego na funkcję przewodniczącego komisji. Radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski wyraził  zgodę  na   kandydowanie.
Nie  zgłoszono innych kandydatur. Głosowanie było tajne.
Wiceprzewodnicząca stwierdziała, iż  kandydat otrzymał 6  głosów „za”.
W związku z tym, przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdyni został radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski 
Nowo wybrany przewodniczący  podziękował  za  jednomyślność oraz zaufanie i  zaproponował  członkom Komisji by przygotowali – na  kolejne posiedzenie-  tematy zagadnień, które Komisja  chciałaby omawiać w obecnie  rozpoczynającej się  V Kadencji.
Komisja  uzgodniła  również  stały termin spotkań – będzie to zawsze środa poprzedzająca sesję Rady Miasta  - godz.15.00.
Komisja , wybór wiceprzewodniczącego, zaplanowała na  kolejne posiedzenie.
Następne  spotkanie  Komisji odbędzie się  11 grudnia 2006r. o  godz.16.00.

______________________________________________

Komisja Strategii – 1 grudnia:

Porządek posiedzenia:
1.        Ukonstytuowanie się komisji, wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego,
2.        Ustalenie planu pracy komisji.
3.        Ustalenie terminu następnego posiedzenia i stałych terminów spotkań.

Ad. 1
Posiedzenie komisji otworzył przewodniczacy Rady, dr inż. Stanisław Szwabski, który powitał zebranych i zachęcił ich do zapoznawania się z dokumentami dotyczącymi prac w komisjach (głównie ze statutem miasta).

Nastepnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego komisji.

Przewodniczący Rady Miasta zgłosił kandydaturę r. Marcina Wołka na przewodniczacego komisji. R. Marcin Wołek wyraził zgodę.

W wyniku tajnego głosowania r. Marcin Wołek, stosunkiem głosów 5/0/0, wybrany został przewodniczącym komisji i przejął prowadzenie obrad. Na wstępie podziękował za wybór, a nastepnie przybliżył sylwetki wszystkich członków komisji i ich dorobek.

Wiceprzewodniczącym komisji, w głosowaniu tajnym, stosunkiem głosów 4/0/0, wybrano r. Marka Zabiegałowskiego.

Ad. 2
Uzgodniono, że członkowie komisji składać będą na ręce przewodniczącego M.Wołka propozycje do planu pracy.

Ad. 3
Następne posiedzenie – 11 grudnia, godz. 17.00. Komisja zajmie się opiniowaniem uchwał na najbliższą sesję, a szczególnie uchwał podatkowych.

Stałym terminem posiedzeń komisji będzie wtorek, tydzień przed sesją, godz. 16.30.

_____________________________________________
Komisja Samorzadnosci Lokalnej i Bezpieczenstwa – 1 grudnia:
Pierwsze posiedzenie komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa odbyło się w celu ukonstytuowania się komisji. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji obecni wg załączonej listy oraz przewodniczący Rady Miasta  Gdyni S.Szwabski.
Przewodniczący Rady Miasta Gdyni S. Szwabski otworzył posiedzenie witając wszystkich serdecznie  a następnie  zapoznał z regulacjami dotyczącymi pracy Komisji Rady zawartymi w Statucie Miasta Gdyni oraz w Regulaminie Obrad Rady Miasta Gdyni.
W dalszym ciągu posiedzenia S. Szwabski zaproponował wybór przewodniczącego komisji w drodze tajnego głosowania i zachęcił członków komisji do przedstawiania kandydatur ze swego grona.
Radny B. Bartoszewicz zaproponował kandydaturę radnego S. Borskiego, którą krótko scharakteryzował. Wobec braku innych kandydatur S. Szwabski omówił sposób głosowania. Po złożeniu przez członków komisji kartek z nazwiskiem kandydata S. Szwabski zapoznał  z wynikiem głosowania. Na stanowisko przewodniczącego komisji jednogłośnie (6 głosów „za”) wybrano S. Borskiego .
S. Borski podziękował za wybór i obdarzenie zaufaniem a następnie zaproponował wybór wiceprzewodniczącego komisji.
Radna J. Chacuk zgłosiła kandydaturę radnego B. Bartoszewicza natomiast radny A. Gurazda zgłosił kandydaturę radnego M. Bzdęgi.
Po zakończeniu tajnego głosowania przewodniczący komisji zapoznał z wynikiem głosowania:
W głosowaniu wzięło udział 6 osób; na radnego Bartoszewicza głosowały 4 osoby zaś na radnego M. Bzdęgę  głosowały 2 osoby.
Wiceprzewodniczącym został wybrany radny B. Bartoszewicz.
W dalszym ciągu posiedzenia przewodniczący S. Borski omówił zakres pracy komisji prosząc jednocześnie aby każdy z członków komisji przygotował swój pomysł na pracę tej komisji w obowiązujących ramach. Na następnym posiedzeniu będzie można dyskutować na ten temat.

Ustalono stały termin posiedzeń komisji, którym będzie czwartek w tygodniu poprzedzającym sesję RM o godz. 16.00 natomiast najbliższe posiedzenie odbędzie się we czwartek 07 grudnia br., o godz. 16.00.
Na tym posiedzenie zakończono.
______________________________________________

Komisja Oswiaty – 1 grudnia 2006 r:
Porządek posiedzenia:
1.        Wybór przewodniczącego komisji.
2.        Wybór z-cy przewodniczącego.
3.        Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
Lista obecności i protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załączniki.

Ad 1.
Z ramienia Prezydium RMG nadzór formalny nad ukonstytuowaniem się komisji sprawowała Wiceprzewodnicząca RMG, radna Joanna Zielińska.
Radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski zgłosił kandydaturę radnej Mirosławy Borusewicz.
Radna Mirosława Borusewicz wyraziła zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
W głosowaniu tajnym jednogłośnie (4 gł. za) pełnienie funkcji Przewodniczącej Komisji Oświaty powierzono radnej Mirosławie Borusewicz.

Ad 2.
Zgłoszono kandydaturę radnej Ewy Krym.
Radna Ewa Krym wyraziła zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
W wyniku głosowania tajnego pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącej Komisji Oświaty powierzono radnej Ewie Krym. Wynik głosowania: 4 gł. „za”.

Ad 3.
Termin kolejnego posiedzenia: 11 grudnia b.r.; godz. 17.15
Wstępnie ustalono, iż stałym terminem posiedzeń będzie trzecia środka miesiąca, godzina 14.
______________________________________________
Komisja Statutowa 4 grudnia:

Porządek posiedzenia:
1.        Ukonstytuowanie się komisji, wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego,
2.        Ustalenie planu pracy komisji.
3.        Ustalenie terminu następnego posiedzenia i stałych terminów spotkań.

Ad. 1
Posiedzenie komisji otworzył przewodniczacy Rady, dr inż. Stanisław Szwabski, który powitał zebranych i zachęcił ich do zapoznawania się z dokumentami dotyczącymi prac w komisjach (głównie ze statutem miasta).

Nastepnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego komisji.

R. Marek Łucyk kandydaturę r. Andrzeja Kieszka na przewodniczacego komisji. R. Andrzej Kieszek wyraził zgodę.

W wyniku tajnego głosowania r. Andrzej Kieszek, stosunkiem głosów 4/0/0, wybrany został przewodniczącym komisji i przejął prowadzenie obrad.

Wiceprzewodniczącym komisji, w głosowaniu tajnym, stosunkiem głosów 4/0/0, wybrano r. Andrzeja Denisa.

Ad. 2
Przewodniczący Komisji Statutowej poprzedniej kadencji, r. Marek Łucyk, przypomniał, czym zajmowała się komisja w ubiegłych latach. Zachęcił członków komisji do zapoznania się z dokumentacją przechowywaną w BRM.

Ad. 3
Nie ustalono terminu następnego posiedzenia. Termin ten komisja ustali w dniu sesji.

Stałym terminem posiedzeń komisji będzie poniedziałek, tydzień przed sesją, godz. 16.30.

______________________________________________

Komisja Sportu – 5 grudnia

Porządek posiedzenia:
1.        Ukonstytuowanie się komisji, wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego,
2.        Ustalenie planu pracy komisji.
3.        Prezentacja GOSiR i zakresu jego działalności.
4.        Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
5.        Ustalenie terminu następnego posiedzenia i stałych terminów spotkań.

Ad. 1
Posiedzenie komisji otworzyła wiceprzewodniczaca Rady, Joanna Zielińska. Nastepnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego komisji.

R. Marek Łucyk zgłosił kandydaturę r. Joanny Zielińskiej na przewodniczącą komisji. R. Joanna Zielińska wyraziła zgodę.

W wyniku tajnego głosowania r. Joanna Zielińska, stosunkiem głosów 5/0/0, wybrana została przewodniczącą komisji i przejęła prowadzenie obrad.

Wiceprzewodniczącym komisji, w głosowaniu tajnym, stosunkiem głosów 5/0/0, wybrano r. Sławomir Kwiatkowski.

Ad. 2
Członkowie komisji zgłosili kilka wstępnych propozycji do planu pracy.

Ad. 3
Gośćmi komisji byli panowie: Jerzy Jałoszewski i Dariusz Schwarz z GOSiR. Przedstawili on zakres działalności GOSiR oraz osiągnięcia z poprzedniej kadencji Rady.

Komisja będzie, jak dotąd, na bieżąco współpracować z GOSiR i zapraszać jego przedstawicieli na swoje posiedzenia.

Ad. 4
Komisja wysłuchała informacji skarbnika miasta na temat ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych na rok 2007 (5 projektów). Skarbnik omówił też ogólne zasady konstruowania takich uchwał i ustalania wysokości podatków.

Komisja nie zaopiniowała uchwał podatkowych.

Projekt zmian w budżecie na rok 2007 omówił również pan skarbnik miasta. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie (w zakresie dotyczącym sportu) – 5/0/0.

Następne posiedzenie – 10 stycznia 2007, godz. 16.30.

Stałym terminem posiedzeń komisji będzie wtorek, dzień przed sesją, godz. 16.30.

______________________________________________
Komisja Kultury – 5 grudnia:

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji Kultury obecni wg załączonej listy obecności oraz  skarbnik Miasta K.Szałucki.
Posiedzenie otworzyła wiceprzewodnicząca Rady Miasta J. Zielińska, która poinformowała, że głównym celem dzisiejszego spotkania jest ukonstytuowanie się komisji i wybór jej przewodniczącego.
Radny M. Zabiegałowski zaproponował kandydaturę radnej B. Łegowskiej. W związku z brakiem innych zgłoszeń rozdano kartki do głosowania i odbyło się tajne głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie przewodniczącą komisji Kultury została wybrana radna Beata Łęgowska ( 5 za).  Następnie B. Łęgowska zaproponowała kandydaturę radnego Arkadiusza Gurazdy na wiceprzewodniczącego komisji. W związku z brakiem innych kandydatur przystąpiono do tajnego głosowania, w wyniku którego jednomyślnie wybrano radnego A. Gurazdę na wiceprzewodniczącego komisji Kultury (5 za).
W dalszym ciągu posiedzenia  B. Łęgowska zapoznała z zakresem prac komisji Kultury oraz  pokrótce omówiła czym w ubiegłej kadencji Rady zajmowała się Komisja Kultury.
Następnie przewodnicząca komisji przywitała skarbnika Miasta prof. K. Szałuckiego, którego poprosiła o zreferowanie projektu uchwały na najbliższą sesję Rady Miasta  dot. zmiany uchwały Nr XXXVII/885/05 Rady Miasta Gdyni w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2006 r.
Skarbnik na wstępie  pogratulował nowo wybranym przewodniczącym a następnie zreferował projekt uchwały 4.2.
W związku z brakiem pytań do omawianego projektu uchwały przewodnicząca komisji  zaproponowała głosowanie w wyniku którego jednomyślnie przyjęto projekt uchwały 4.2 – 5/0/0.
W dalszym ciągu posiedzenia przewodnicząca zwróciła się do wszystkich członków o przygotowanie swoich wniosków do planu pracy komisji Kultury.

Ustalono stały termin posiedzeń komisji Kultury na: środa w tygodniu przed sesją RM godz. 16.15.  Natomiast termin najbliższego posiedzenia komisji zostanie ustalony  w czasie najbliższej sesji w dn. 12 grudnia br.
______________________________________________

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – 6 grudnia:
Porządek posiedzenia:
1.        Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na III Sesję RMG.
2.        Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
Lista obecności stanowi załącznik.

Ad 1.
Poniższe numery projektów odpowiadają numeracji przyjętej w zaplanowanym porządku obrad RMG.
Projekty związane z planami zagospodarowania przestrzennego przedstawili wiceprezydent Marek Stępa i naczelnik Biura Planowania Przestrzennego Marek Karzyński.
4.9. – projekt uchwały w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej:
Na wstępie wiceprezydent M. Stępa poinformował o usunięciu uchybień formalnych, wykazanych w drodze kontroli sprawowanej przez wojewodę. Wszystkie wymagane prawem procedury zostały powtórnie przeprowadzone. Ustalenia przedmiotowego planu są w zasadzie – jak stwierdził wiceprezydent – tożsame z planem uchwalonym w roku 2005.
Wiceprezydent M. Stępa omówił zasadnicze przesłanki przystąpienia do opracowania przedmiotowego planu.
Jak informował  wiceprezydent Stępa, głównymi zagadnieniami planu jest ustalenie przebiegu drogi łączącej ulicę Chwarznieńską z ulicą Chwaszczyńską oraz określenie zasad funkcjonowania targowiska.
 Radny Ireneusz Bekisz poprosił o potwierdzenie przypuszczenia, iż z chwilą zatwierdzenia planu wygaśnie spór toczący się z wojewodą  odnośnie targowiska .
Wiceprezydent M. Stępa stwierdził, iż spór w zasadzie już wygasł, natomiast plan w sposób jednoznaczny określa rodzaj targowiska – jest to targowisko o charakterze półhurtowym, bo z równoczesnym funkcjonowaniem handlu detalicznego. Obawy, iż targowisko będzie stanowiło konkurencję dla targowiska w Barniewicach są, w świetle zapisów przedmiotowego planu, bezpodstawne.
Na pytanie radnego I. Bekisza, w jakich latach spodziewane jest rozpoczęcie inwestycji – drogi łączącej ulicę Chwarznieńską z ulicą Chwaszczyńską – wiceprezydent poinformował, iż zakłada się rozpoczęcie inwestycji w roku 2008, a zamknięcie w roku 2012. – Myślę, że w nadchodzącym roku będziemy poszukiwać odpowiedzi, jaki tok postępowania byłby najkorzystniejszy – stwierdził wiceprezydent.
Projekt uchwały zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie: 4 gł. za.
4.10 – projekt uchwały w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulicy Olimpijskiej:
Jak informował wiceprezydent M. Stępa, zaplanowane poszerzenie stadionu tak, aby spełniał on wymogi federacji dla meczów międzynarodowych, a także dla zapewnienia wymogów bezpieczeństwa dotyczących imprez masowych, konieczna jest zmiana przebiegu ulicy Olimpijskiej. Planowany przebieg drogi powoduje, iż wychodzi ona poza obszar istniejącego już dla przedmiotowego terenu planu. Z uwagi na fakt, iż powiększa się tym samym obszar, konieczne jest opracowanie nowego planu. Zastosowanie rozwiązania w postaci zmiany planu jest w przedmiotowym przypadku niemożliwe.
Wiceprezydent M. Stępa omówił też kwestie parkingowe, do których nawiązał radny I. Bekisz. W bliskim sąsiedztwie powstaną parkingi przy hali sportowej i przy obiektach handlowych, które, zgodnie z wolą samych inwestorów, będą wykorzystywane przez kibiców.
Na pytanie radnego I. Bekisza, czy nie było błędem sprzedanie części terenu fundacji gospodarczej, wiceprezydent stwierdził, iż z punktu widzenia miasta fundacja pełni  bardzo istotną funkcję, jaką jest prowadzenie Pomorskiego Miasteczka Zawodów, gdzie mieszkańcy mogą uzyskiwać  kwalifikacje umożliwiające im funkcjonowanie na rynku pracy. Ponadto fundacja posiadała prawa nabyte z tytułu wcześniejszego dzierżawienia terenu.
Projekt uchwały zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie: 4 gł. za.
4.11 – w spr. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej:
Przesłanki, które zdecydowały o przystąpieniu do sporządzenia planu omówił naczelnik M. Karzyński. Należy do nich konieczność udoskonalenia układu komunikacyjnego tak, aby mogły być zagospodarowane wolne tereny; lokalizacja głównego punktu zasilania w energię elektryczną przedmiotowego rejonu miasta.
Jak dalej informował naczelnik M. Karzyński, część terenów nadaje się do zagospodarowania głównie w postaci zabudowy jednorodzinnej o podwyższonym standarcie.
W związku z pytaniem radnego Pawła Stolarczyka o plany odnośnie dróg zjazdowych w kierunku Sopotu, naczelnik M. Karzyński wyjaśnił, że nie planuje się realizacji zjazdów (jeden zjazd już funkcjonuje).  Plan zakłada usprawnienia drogowe wewnątrz obszaru.
W związku z pytaniem radnego I. Bekisza naczelnik M. Karzyński poinformował, iż drogi na terenie Kolibek i w kierunku Kamiennego Potoką nie będą utwardzane. Przewiduje się jedynie poprowadzenie do Polany Bernadowo sieci kanalizacyjnej.
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
4.2. – projekt uchwały w spr. zmiany Uchwały /.../ RMG w spr. uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2006:
Poza przedstawieniem wszystkich zmian zawartych w projekcie skarbnik miasta Krzysztof Szałucki omówił strukturę budżetu,  wyjaśnił znaczenie podstawowych pojęć budżetowych, poinformował jakie są przesłanki wprowadzania zmian do budżetu.
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
Blok projektów dotyczących stawek podatków i opłat omówili skarbnik miasta K. Szałucki i naczelnik wydziału dochodów Stanisław Zachert.
Naczelnik St. Zachert  poinformował, jaki jest mechanizm ustalania stawek podatkowych zaznaczając, iż w razie dążenia do obniżenia stawek radni mogą je obniżyć jedynie do połowy wysokości stawek maksymalnych (zgodnie z przepisami ustawowymi).
4.3. – w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
4.4.- w spr. ustalenia stawek podatku od środków transportowych:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za
4.5. – w spr. określenia zasad ustalania i poboru  opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
4.7. – w spr. ustalenia stawek opłaty miejscowej w mieście Gdynia, terminu płatności oraz sposobu jej poboru:
Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za.
4.6 – w spr. wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Miasta Gdyni, jej wysokości, terminu płatności oraz sposobu jej poboru:
Naczelnik St. Zachert poinformował, iż dotarły do niego informacje, że spodziewana zmiana przepisów ustawowych, których konsekwencją byłby przedmiotowy projekt uchwały, prawdopodobnie nie będzie miała miejsca. O ile informacje te potwierdzą się, projekt zostanie wycofany z porządku obard RM.
Mimo powyższej informacji odbyła się dyskusja nt. celowości ewentualnego wprowadzenia przedmiotowej opłaty, a także sensu utrzymywania obowiązku podatkowego z tytułu posiadania psów.
Biorący udział w dyskusji skarbnik miasta K. Szałucki zaznaczył, iż zdaje sobie sprawę, że podatek jest kontrowersyjny, po czym stwierdził, że z racji swojej funkcji będzie jednak walczył o utrzymanie podatku, ponieważ dochody z tego tytułu, choć niewielkie, powiększają  budżet Miasta.
Radny Bogdan Krzyżankowski zadał nast. pytania:
-          czy prowadzona jest ewidencja, na podstawie której można stwierdzić, ile jest psów w mieście?;
-          czy są dokumenty, na podstawie których można stwierdzić, kto jest właścicielem psa?;
-          czy możliwe jest ustalenie, do kogo należy pies?;
-          jakie są kary za niepłacenie podatku?
-          czy jest inny podatek obarczony tak wysokimi kosztami inkaso?
Skarbnik K. Szałucki i naczelnik St. Zachert udzielili nast. odpowiedzi:
-          nie jest możliwe ustalenie dokładnej liczby psów;
-          są dokumenty zawierające informacje o właścicielach psów uznanych za niebezpieczne, informacje nt. pozostałych właścicieli są w dyspozycji poborców podatkowych i weterynarzy, natomiast Miasto takich informacji nie posiada;
-          w kwestii ukarania niepłacących jest możliwe wydanie określonej decyzji, ale postępowanie w tym zakresie jest nieopłacalne;
-          nie ma innego podatku obarczonego tak wysokimi kosztami inkasa jak podatek od posiadania psów
Podsumowując radny B. Krzyżankowski stwierdził, iż podatek od posiadania psów (lub opłata), wobec swojej nieegzekwowalności, wysokiego kosztu inkasa, jest w istocie podatkiem demoralizującym, bo skłaniającym do uchylania się od jego płacenia.
Mimo informacji o możliwości wycofania projektu z porządku obrad Sesji RM, przewodniczący komisji Marcin Horała zdecydował o poddaniu go pod głosowanie.
Projekt uchwały uzyskał negatywną opinię komisji: 3 gł. przeciw, 1 gł. wstrzymujący się.
Członkowie komisji zapoznali się z treścią projektów dot. nieruchomości (numery poniżej), po czym przewodniczący M. Horała zdecydował o ich zaopiniowaniu w trybie głosowania en bloc:
Projekty uchwał występujące w planowanym porządku obrad RM pod numerami od 4.12 do 4.16 zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie: 4 gł. za.

Ad 2.
Termin kolejnego posiedzenia: 2 stycznia 2007 r.; godz. 17
/stały termin: wtorek; godz. 17/
______________________________________________

Komisja Samorzadnosci Lokalnej i Bezpieczenstwa – 7 grudnia:

Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji S. Borski, który serdecznie przywitał członków komisji i zaproszonych gości: skarbnika Miasta – Krzysztofa Szałuckiego, wiceprezydenta Miasta – Michała Gucia oraz naczelnika Biura Planowania Przestrzennego – M. Karzyńskiego. Po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum przewodniczący komisji poprosił o zapoznanie się z protokołem z poprzedniego posiedzenia komisji a  następnie przedstawił porządek posiedzenia:

1.        Opiniowanie uchwał na seje RM w dn. 12.12.06:

4. 1, zmiany uchwały Nr XLII/977/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
4.2.      zmiany uchwały Nr XXXVII/885/05 Rady Miasta Gdyni w sprawie uchwalenia budżetu,Miasta Gdyni na rok 2006 r.;
 4.4, ustalenia stawek podatku od środków transportowych;
 4.7, ustalenia stawek opłaty miejscowej w mieście Gdynia, terminu płatności oraz sposobu jej poboru;
4.9     uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej;
4.10  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulicy Olimpijskiej;
4.11  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej;
2.        Sprawy wniesione i wolne wnioski

Następnie przewodniczący komisji zwrócił się do   wiceprezydenta M. Gucia o zreferowanie uchwały 4.1.

M.Guć m.in. powiedział, że podjęcie tej uchwały jest niezbędne w związku ze zwiększeniem od listopada br. wysokości środków PEFRON o kwotę 579.947,- zł przypadających na zadania powiatu na bieżący rok (konieczność nowego podziału środków PEFRON pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej). W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań. Z zakresu rehabilitacji zawodowej – zwiększenie środków finansowych o kwotę 210.947zł dot. art.26 (tj. przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych). W kolumnie projekt na 2006r.: poz. 2 zał. Ujęto kwotę 330.000,-zł po zwiększeniu w/b 540.9477,- zł.

Natomiast Powiatowy Urząd Pracy w związku z brakiem możliwości realizacji w pełni pierwotnie zakładanych zadań dokonuje przeniesienia środków i Tak w kolumnie projekt na 2006r.: poz. 3 zał. ujęto kwotę 30.000,zł po przeniesieniu w/b 21.500,-zł a w poz. 5 zał. Ujęto kwotę 40.000,- po przeniesieniu w/b 48.500,- zł. W zakresie rehabilitacji społecznej zwiększenie środków finansowych o kwotę 369.000,- dot. to: dofinansowania w sprzęt rehabilitacyjny, uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych oraz dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.
W dalszym ciągu posiedzenia przewodniczący komisji poprosił o kierowanie pytań do wiceprezydenta w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. W dyskusji głos zabrał radny M. Horała . Po otrzymaniu wyjaśnień członkowie komisji przystąpili do głosowania. Projekt uchwały 4.1 zaopiniowano jednomyślnie, 4.1 – 7/0/0.
Następnie przewodniczący komisji poprosił Skarbnika Miasta o zreferowanie projektu uchwały 4.2.

Skarbnik poinformował, że obecnie budżet Miasta znajduje się w ostatnim stadium realizacji. Na każdym posiedzeniu Rady Miasta budżet jest korygowany. Budżet musi się równoważyć. W tym roku Miasto nie zaciągnęło kredytów. Następnie omówił zmiany w p. VII dot. GOSiRu – tj. związane z akcja kreowania boisk i stadionów szkolnych. Plan po zmianach przedstawia tab.3 niniejszej uchwały natomiast p. VIII  tj. zał. nr 7 „plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2006r. dot. Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi  -  te środki są nam przekazywane a Miasto wpisuje je do budżetu – te kwoty nie musza się równoważyć. Proszę o zaakceptowanie tych zmian.

W związku z brakiem pytań członkowie komisji zaopiniowali projekt uchwały  4.2 jednomyślnie – 7/0/0.
W dalszym ciągu posiedzenia skarbnik Miasta omówił projekty uchwał : 4.3., 4.4, 4.6 i 4,7.

Uchwała  4.3 – wpływy z podatku od nieruchomości maja największe znaczenie dla [poziomu dochodów własnych Gminy. Ustalenie stawek tej dziedziny należy do kompetencji Rady Gminy. Ich wysokość nie może przekraczać maksymalnego poziomu określonego w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Poziom maksymalny waloryzowany jest każdego roku o wskaźnik inflacji. Proponuję więc przyjęcie maksymalnej stawki podatku od nieruchomości. Powyższe nie dotyczy stawki podatku od nieruchomości od gruntów pozostałych, która zostanie obniżona w stosunku do stawki maksymalnej. Wzrost stawek w związku z powyższym będzie przybliżony do wskaźnika inflacji, który wyniósł 0,9%. To dotyczy jednostek pożytku publicznego (np. MOPS, Gdyńskie Centrum Innowacji itp.)

W dalszym ciągu Skarbnik omówił projekt uchwały 4.4.: Do kompetencji Rady Gminy należy ustalanie również wysokości podatku od środków transportu. Obecnie proponowana zmiana ma charakter porządkujący – chcemy doganiać stawki maksymalne. Ze względu na trudna sytuację w sektorze transportu wzrost ten nie będzie odbiegał od poziomu inflacji. 0.9%. Proponowany wzrost w związku w związku z powyższym jedynie nieznacznie przekracza poziom inflacji. Stawki podatku od środków transportowych nadal pozostaną na poziomie niższym od maksymalnego.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali omówiony projekt uchwały 4.4 – 7/0/0.
W związku z brakiem nowych umocowań Skarbnik poinformował, że najprawdopodobniej projekt uchwały nr 4.6 zostanie zdjęty z porządku sesji i będzie obowiązywała uchwała z 2006r. dot. podatku od posiadania psa.
Jako ostatnia uchwałę podatkowa Skarbnik omówił uchwałę 4.7 – proponujemy wysokość tej opłaty – 1,74zł tj. maksymalna stawka określona Ustawą.

W drodze głosowania członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 4.7: 7/0/0.
Przewodniczący komisji podziękował Skarbnikowi Miasta za wyczerpujące informacje na temat uchwał i przywitał naczelnika Biura Planowania Przestrzennego M. Karzyńskiego, który zreferuje plany zagospodarowania przestrzennego – uchwały nr 4.9 – 4.11.

M. Karzyński: plany o zagospodarowaniu przestrzennym wykonywane są na podstawie Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Po uchwaleniu ich przez Radę Miasta pozostają obowiązującym prawem miejscowym.

Uchwała 4.9 – była już raz uchwalona ale została zaskarżona przez wojewodę po uwzględnieniu uwag i usunięciu uchybień  przedkładamy ponownie projekt uchwały dot. tego obszaru.

Po omówieniu projektu i dyskusji członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt 4.9. – 7/0/0.
Następnie M. Karzyński zaprezentował projekt uchwały 4.10.  Po dyskusji członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 4.10 – 7/0/0.
Jako ostatni projekt uchwały naczelnik M. Karzyński omówił projekt uchwały 4.11, który po dyskusji został pozytywnie zaopiniowany 7/0/0.
W dalszym ciągu posiedzenia członkowie komisji interesowali się ilościowo-procentowym pokryciem planami obszaru Gdyni. Na koniec 2006 roku będzie ok. 12% Miasta pokrytych planami. Obecnie są jeszcze 2 plany nie rozstrzygnięte przez Sąd  - powiedział M. Karzyński.

Ad. 2
Radny A. Gurazda zaproponował aby komisja na najbliższym posiedzeniu zajęła się bezpieczeństwem ruchu drogowego w okolicy ul. Gospodarskiej (okolica basenu). Radny M. Horała zasygnalizował również zagrożenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul.ul. Wejherowska i Starogardzkiej.

Przewodniczący komisji S. Borski zaproponował, że zaraz po posiedzeniach komisji poświęconym sprawom budżetu na 2007 rok zaprosi  naczelnika wydziału Inżynierii Ruchu i naczelnika wydziału Dróg aby omówić i poprawić sprawy bezpieczeństwa drogowego na ulicach Gdyni.

Ustalono termin następnego posiedzenia komisji: 4 stycznia 2007r. (czwartek) – godz. 16.00
______________________________________________

ZARZADZENIA PREZYDENTA MIASTA w sprawach:

2006-11-30:
1/06/V/S         określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta Gdyni
2/06/V/S         powołania wiceprezydenta Miasta Gdyni – Marka Stępy
3/06/V/S         powołania wiceprezydenta Miasta Gdyni – Michała Gucia
4/06/V/S         powołania wiceprezydenta Miasta Gdyni – Bogusława Stasiaka
5/06/V/S         powołania wiceprezydenta Miasta Gdyni – Ewy Łowkiel

2006-12-01:

6/06/V/S         szczegółowego podziału zadań pomiędzy Prezydentem, wiceprezydentami, sekretarzem i skarbnikiem Miasta Gdyni
7/06/V/S         zastępstw w przypadku nieobecności poszczególnych wiceprezydentów i sekretarza miasta
8/06/V/S         powierzenia wiceprezydentowi Miasta Gdyni prowadzenia spraw Gminy Miasta Gdyni w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni
9/06/V/S         powierzenia wiceprezydentowi Miasta Gdyni prowadzenia spraw Gminy Miasta Gdyni w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni
10/06/V/S       powierzenia wiceprezydentowi Miasta Gdyni prowadzenia spraw Gminy Miasta Gdyni w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni
11/06/V/S       powierzenia wiceprezydentowi Miasta Gdyni prowadzenia spraw Gminy Miasta Gdyni w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni
12/06/V/S       upoważnienia wiceprezydenta Miasta Gdyni do wydawania decyzji administracyjnych
13/06/V/S       upoważnienia wiceprezydenta Miasta Gdyni do wydawania decyzji administracyjnych
14/06/V/S       upoważnienia wiceprezydenta Miasta Gdyni do wydawania decyzji administracyjnych
15/06/V/S       upoważnienia wiceprezydenta Miasta Gdyni do wydawania decyzji administracyjnych
16/06/V/S       upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w zakresie zarządu mieniem
17/06/V/S       upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w zakresie zarządu mieniem
18/06/V/S       upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w zakresie zarządu mieniem
19/06/V/S       upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w zakresie zarządu mieniem
20/06/V/S       upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami
21/06/V/S       upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami
22/06/V/S       upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami
23/06/V/S       upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami

2006-12-05:

24/06/V/S       rozliczenia prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na 12 listopada 2006 r
25/06/V/P        zakupu książki Henryka Pestki „Biała jak mewa”
26/06/V/P        zakupu albumu Henryka Spigarskiego „80 lat marzeń i wyzwań”
27/06/V/P        przyjęcia darowizny od Stowarzyszenia Plymouth – Gdynia Twinning Panel
28/06/V/K       skierowania spraw na drogę postępowania sądowego
29/06/V/M      zmiany treści umowy KB/178/RP/2/W/2005 dotyczącej obsługi promocyjnej projektu: „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II”
30/06/V/U       wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na wykonanie zadania : „Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Chabrowej”
31/06/V/U       rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego: Przebudowa skrzyżowania ulic Unruga Puckiej, Złotej, Platynowej i Czarnickiego”
32/06/V/U       udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektu modernizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wielkopolskiej i Lotników
33/06/V/U       udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją: „Budowa ciągu pieszo jezdnego łączącego ul. Źódło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego”
34/06/V/U       udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót remontowo naprawczych na sieci wodociągowej – Park Kolibkowski
35/06/V/U       udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót na zadaniu: „Remont pływalni w Szkole Podstawowej nr 39”
36/06/V/U       udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: „Budowa wewnętrznego układu drogowego i przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie Przedszkola Samorządowego nr 43”
37/06/V/U       udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Rybaków”
38/06/V/U       wystąpienia o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicy Dedala
39/06/V/U       akceptacji zmiany treści umowy KB/645/UI/228/W/2004 dotyczącej pełnienia funkcji inżyniera projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego – etap II”
40/06/V/S       zarządzenia wyborów do rad dzielnic miasta Gdyni, ustalenia kalendarza wyborczego oraz okręgów wyborczych i liczby mandatów w okręgach wyborczych
41/06/V/R       zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia, zawartego z powiatem człuchowskim, dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
42/06/V/R       zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia, zawartego z powiatem kwidzyńskim, dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
43/06/V/S       udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie badań lekarskich i psychologicznych pracowników Straży Miejskiej Urzędu Miasta Gdyni
44/06/V/S       powołania komisji przetargowej i rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenie budynku Urzędu Miasta Gdyni i lokali podległych
45/06/V/M      remontu lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Świętojańskiej 92
46/06/V/M      remontu lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Powstania Wielkopolskiego 103
47/06/V/M      wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Korzennej, Nałkwskiej i Porazińskiej
48/06/V/M      wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Korzennej
49/06/V/M      rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Modrzewiowej
50/06/V/M      nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej
51/06/V/M      wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie opłaty notarialnej oraz sądowej
52/06/V/M      wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie opłaty notarialnej oraz sądowej
53/06/V/M      zapłaty odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
54/06/V/S       zakupu umundurowania dla pracowników Straży Miejskiej
55/06/V/S       uruchomienia środków na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni przeprowadzających inwentaryzację
56/06/V/S       wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 6.000 EUR na utrzymanie czystości w lokalach podległych Urzędowi Miasta Gdyni
57/06/V/S       wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
58/06/V/R       akceptacji aneksu nr 6/2006 do umowy KB/51/MOPS.2004 dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców miasta Gdyni
59/06/V/R       akceptacji aneksu nr 6/2006 do umowy KB/28/MOPS.2004 dotyczącej prowadzenia Ośrodka Adaptacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gdyni
60/06/V/M      odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Janowskiej
61/06/V/M      ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Brzechwy, przeznaczonej do wydzierżawienia
62/06/V/M      wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Gedymina
63/06/V/M      ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Swarzewskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
64/06/V/M      wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty związane z czynszem dzierżawnym – ul. Osada Rybacka
65/06/V/M      nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,6 m2 na placu handlowym – pawilon nr 132
66/06/V/M      upoważnienia do podpisania aneksu do umowy dzierżawy TG/275/92, przedmiotem której jest grunt położony na placu targowym – pawilon handlowy nr 210
67/06/V/M      wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wójta Radtkego
68/06/V/S       konserwacji dźwigu osobowego w Urzędzie Miasta Gdyni
69/06/V/U       akceptacji aneksu umowy KB/403/UI/121/W/2006 dotyczącej geodezyjnego wydzielenia pasów drogowych w rejonie projektowanej ulicy Nowo- Łużyckiej
70/06/V/U       udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EUR na wykonanie projektu wymiany elementów konstrukcyjnych dachu budynku Zespołu Szkół nr 15
71/06/V/P        zmiany zarządzenia nr 17 021/06/IV/P dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na usługę tłumaczenia przysięgłego umowy dotyczącej projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozbudowę systemów gospodarki wodnej”
72/06/V/M      remontu studni kanalizacji deszczowej dla budynków socjalnych przy ul. Żeglarzy
73/06/V/M      akceptacji trybu zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie remontu lokalu użytkowego położonego przy ul. Hallera 31
74/06/V/M      wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Wójta Radtkego 32
75/06/V/M      wyrażenia zgody na remont lokalu użytkowego położonego przy ul. Partyzantów 39
76/06/V/M      wyrażenia zgody na wymianę okien i drzwi w lokalu użytkowym położonym przy ul. Portowej 11
77/06/V/M      wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 60.000 EUR na wykonanie zagospodarowania terenu położonego przy ul. Żeglarzy 5 i 7
78/06/V/M      udzielenia o zamówienie publiczne do 60.000 EUR na wybór wykonawcy na zakup i montaż liczników trójfazowych w budynku położonym przy ul. Żeglarzy 7
79/06/V/M      zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na roboty budowlane dotyczące monitoringu wizyjnego przy ul. Żeglarzy 5 i 7
80/06/V/R       zmiany zarządzenia nr 16 819/06/IV dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług na rzecz osób niepełnosprawnych w wieku 7 – 18 lat
81/06/V/M      zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa nieruchomości drogowej
82/06/V/M      zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa nieruchomości drogowej
83/06/V/M      określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Wiczlińskiej
84/06/V/M      określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę ulicy Skolskiej
85/06/V/O       wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy SK/1502/OE/23-W/2006 dotyczącej programu „Analiza matur”
86/06/V/O       upoważnienia dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego do realizacji zakupów w ramach programu: „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”
87/06/V/R       zamówienia projektu graficznego oraz przygotowania do druku broszury na temat zabytków Chyloni
88/06/V/R       zamówienia druku małego przewodnika po zabytkach Śródmieścia
89/06/V/R       zamówienia wykonania kosztorysu inwestorskiego remontu ogrodzenia ceglanego w Gdyni Kolibkach
90/06/V/R       zawarcia aneksów do umów dotyczących dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdyni na roboty budowlane i konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru
91/06/V/M      zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa nieruchomości drogowej
92/06/V/M      zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa nieruchomości drogowej
93/06/V/U       unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Gdyni przy ul. Spokojnej”
94/06/V/U       unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania: „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Gdyni przy ul;. Spokojnej”
95/06/V/U       zmiany umowy KB/796/UO/32-W/2006 dotyczącej wykonania remontu budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” położonego przy ul. Małokackiej
96/06/V/S       wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
97/06/V/U       zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: „Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Widnej, Rolniczej,Strażackiej”
98/06/V/M      zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej /Dwornicka/
99/06/V/M      określenia warunków nabycia na rzecz miasta Gdyni na prawach powiatu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Shell Polska sp. z o.o. – ul. Janka Wiśniewskiego
100/06/V/M    upoważnienia do podpisania aneksu do umowy dzierżawy MG/197/98 z dnia 2.11.1998 r. przedmiotem której jest grunt położony w Gdyni przy ul. Przebendowskich
101/06/V/M    określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod budowę ul. Żółkiewskiego oraz uchylenia zarządzenia nr 7625/04/IV/M
102/06/V/S     rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę o wartości do 60.000 EUR na wykonanie konserwacji centralnego ogrzewania w UMG w Gdyni w 2007 roku
103/06/V/S     rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę o wartości do 60.000 EUR na wykonywanie konserwacji systemów alarmowych w UMG w Gdyni w 2007 roku
104/06/V/S     wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy nr DMD/0004/99 zawartej z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie
105/06/V/S     wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na naprawy oraz konserwację kserokopiarek i faxów dla UMG w 2007 roku
106/06/V/S     akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na zakup sprzętu komputerowego dla UM Gdyni
107/06/V/S     akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 60.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dla UM Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych
108/06/V/S     otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na zakup części do sprzętu komputerowego dla potrzeb UM Gdyni
109/06/V/S     wyrażenia zgody na zakup telefaxów Canon
110/06/V/S     akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na zakup paliwa samochodowego
111/06/V/P      zlecenia Małopolskiemu Instytutowi Samorządu Terytorialnego i Administracji usług w zakresie badań pn. „Badanie stanu i potrzeb kultury oraz przeprowadzenie analizy SWOT kultury w Gdyni”
112/06/V/P      udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki parafii pw. św. Antoniego w Gdyni na realizację koncertu kolęd w wykonaniu Eleni
113/06/V/P      zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy w zakresie wykonania i dostawy wieńców i wiązanek
114/06/V/P      przeprowadzenia wykładów podczas konferencji „Gdynia – rynek pracy bez barier” w dniu 7.12.2006 r.
115/06/V/U     udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz projektu koncepcyjnego usprawnień ruchu na podstawowym układzie ulic w dzielnicy Działki Leśne w Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
116/06/V/U     udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 6.000 EUR na opracowanie koncepcji usprawnień sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
117/06/V/M    przeprowadzenia postępowania na usługi polegające na wykonaniu wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM Gdyni
118/06/V/U     udzielenia zamówienia publicznego na usługę transport ławek na Plac Grunwaldzki
119/06/V/U     zmiany treści umowy nr KB/560/UI/186/W/2005 z dnia 11.10.2005 r. w zakresie wykonania robót na zadaniu „Muzeum Miasta Gdyni – etap II”
120/06/V/U     udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR dla wykonawcy zastępczego na wykonanie prac naprawczych systemu monitoringu w Basenie Jachtowym w Gdyni i ponownego przeszkolenia użytkownika /GOSiR Gdynia/
121/06/V/U     zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR€ na wybór wykonawcy zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Widnej, Rolniczej, Strażackiej w Gdyni”
122/06/V/U     akceptacji aneksu nr 2 do umowy KB/180/UI/57/W/2006 z dnia 07.04.2006 r. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy układu drogowego ulic: Droga Gdyńska, Władysława IV, Świętojańska, al. Marszałka Piłsudskiego
123/06/V/U     zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego: „Przebudowy układu drogowego ul. Olimpijskiej, Stryjskiej”
124/06/V/U     akceptacji zmian treści umowy nr KB/480/UI/149/W/2006 z dnia 9.08.2006 r. na wykonanie zadania pn: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Morskiej w Gdyni”
125/06/V/U     zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr C/236/03/156 o dofinansowanie budowy hali sportowo-widowiskowej w Gdyni
126/06/V/U     uchylenia zarządzenia nr 16742/06/IV/U prezydenta miasta Gdyni z dnia 31 października w sprawie placu zabaw na Kamiennej Górze
127/06/V/U     zmiany zarządzenia nr 16732/06/IV/U w sprawie akceptacji zmiany treści umowy nr KB/478/UI/148/W/2006 z dnia 24.07.2006 na wykonanie robót na zadaniu pn. „budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną w ul. Porazińskiej” realizowanym w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
128/06/V/U     zmiany zarządzenia nr 15717/06/IV/U w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: „budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Złotej w Gdyni”
129/06/V/U     zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Złotej w Gdyni”
130/06/V/O     wyrażenia zgody na użyczenie dla Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej sali gimnastycznej w SP nr 21 w okresie od 01.01.2007 r. do 30.06.2007 r.
131/06/V/P      powołania komisji oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2007 roku”
132/06/V/P      zawarcia aneksu do umowy nr KB/87/OK/3/W/2006 zawartej dnia 1 lutego 2006 r. pomiędzy gminą Gdynia a Towarzystwem Przyjaciół Orłowa
____________________________________________

INTERPELACJE:

1.        [01] – 2006-11-30 – radny Mariusz Bzdęga – w sprawie sprzedaży przez ZNP budynku I ALO w Gdyni – odpowiedzi brak.
______________________________________________


STALE TERMINY POSIEDZEN KOMISJI RADY:

Komisja Gospodarki Komunalnej - środa, tydzień przed sesją, godz. 15.00

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej -             wtorek, godz. 17.00

Komisja Kultury - środa, tydzień przed sesją, godz. 16.15

Komisja Oświaty - III środa, godz. 14.00

Komisja Samorządności Lokalnej - czwartek, tydzień przed sesją, godz. 16.00

Komisja Sportu - IV wtorek, godz. 16.30

Komisja Statutowa - poniedziałek, tydzień przed sesją, godz. 16.30

Komisja Strategii - wtorek, tydzień przed sesją, godz. 16.30

Komisja Zdrowia - środa, tydzień przed sesją, godz. 17.00

______________________________________________

Harmonogram prac nad budżetem 2007 roku

1.        Praca w komisjach  Rady – 13 grudnia 2006 do 4 stycznia 2007,
2.        Prezydent przygotowuje projekt budżetu na 2007r. – do 10 stycznia 2007r.,
3.        Powtórna praca w komisjach Rady – 10 do 24 stycznia 2007r.,
4.        Praca w komisjach nad projektem budżetu na 2007r. – do 24 stycznia 2007r.,
5.        Sesja budżetowa – 24 stycznia 2007r.,
______________________________________________

INFORMACJA O TERMINACH POSIEDZEN KOMISJI RADY:

Komisja Budżetowa:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 20.12., godz. 16.30
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej:
Komisja Kultury:  
Komisja Oświaty:
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa: Komisja Sportu i Rekreacji: 13.12., godz. 16.30, s. 104
Komisja Statutowa  12.12., godz. 11.00, s. 104
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej: 20.12., godz. 16.30
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny:
_____________________________________________

SKŁADY OSOBOWE
STAŁYCH KOMISJI RADY MIASTA
STAN NA 11 grudnia 2006 r.
 Przewodniczacy:                  Stanisław Szwabski
Wiceprzewodniczacy:           Rafał Geremek
Wiceprzewodniczacy:           Jerzy Miotke
Wiceprzewodniczaca:            Joanna Zielińska

I. Komisja Statutowa
1.        Andrzej Kieszek - przewodniczący
2.        Andrzej Denis – wiceprzewodniczący
3.        Mirosława Borusewicz
4.        Marek Łucyk
II. Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa
1.        Stanisław Borski - przewodniczący
2.        Bartosz Bartoszewicz - wiceprzewodniczący
3.        Mariusz Bzdęga,
4.        Joanna Chacuk,
5.        Arkadiusz Gurazda
6.        Marcin Horała,
7.        Ewa Krym.
III. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
1.        Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski - przewodniczący
2.        Grzegorz Bonk,
3.        Stanisław Borski,
4.        Joanna Chacuk,
5.        Andrzej Kieszek,
6.        Danuta Reszczyńska,
7.        Tadeusz Szemiot,
8.        Marcin Wołek,
IV. Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej
1.        Marcin Wołek - przewodniczący
2.        Marek Zabiegałowski - wiceprzewodniczący
3.        Grzegorz Bonk,
4.        Rafał Geremek,
5.        Jerzy Miotke,
6.        Tadeusz Szemiot,
7.        Stanisław Szwabski,
V. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny
1.        Bogdan Krzyżankowski - przewodniczący
2.        Danuta Reszczyńska - wiceprzewodnicząca
3.        Bartosz Bartoszewicz,
4.        Andrzej Denis,
5.        Rafał Geremek,
6.        Sławomir Kwiatkowski,
7.        Jerzy Miotke,
VI. Komisja Gospodarki Mieszkaniowej
1.        Marcin Horała - przewodniczący
2.        Ireneusz Bekisz - wiceprzewodniczący
3.        Bogdan Krzyżankowski,
4.        Paweł Stolarczyk,
VII. Komisja Oświaty
1.        Mirosława Borusewicz - przewodnicząca
2.        Ewa Krym – wiceprzewodnicząca
3.        Mariusz Bzdęga,
4.        Beata Łęgowska
5.        Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski
VIII. Komisja Kultury
1.        Beata Łęgowska - przewodnicząca
2.        Arkadiusz Gurazda - wiceprzewodniczący
3.        Paweł Nogalski,
4.        Marek Zabiegałowski,
5.        Joanna Zielińska
IX. Komisja Sportu
1.        Joanna Zielińska - przewodnicząca
2.        Sławomir Kwiatkowski - wiceprzewodniczący
3.        Ireneusz Bekisz,
4.        Marek Łucyk,
5.        Paweł Nogalski,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 12.12.2006
Data udostępnienia informacji: 12.12.2006
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.04.2020 12:41 Korekta Dorota Nelke