Wydział Projektów Infrastrukturalnych

Osoba kierująca komórką: Naczelnik Beata Neumann
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 320 (III piętro)
Nr telefonu: 58 668-84-36
Nr faxu: 58 668 24 35
E-mail: b.neumann@gdynia.pl , wydz.infr@gdynia.pl
Wydział Projektów Infrastrukturalnych prowadzi sprawy związane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków zewnętrznych, w tym funduszy europejskich, na realizację zadań infrastrukturalnych Miasta w zakresie dróg, dróg rowerowych, węzłów integracyjnych, transportu publicznego, inteligentnych systemów transportowych, przystani rybackich, obiektów kultury oraz rewitalizacji przestrzeni i infrastruktury miejskiej i innych projektów zleconych przez Prezydenta.

Do zadań wydziału należy w szczególności:
1. w zakresie pozyskiwania środków:
a) analiza planowanych przedsięwzięć pod kątem możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych,
b) bieżące monitorowanie zmian aktów prawnych i procedur związanych z aplikowaniem o dofinansowanie realizacji projektów,
c) opracowywanie harmonogramów przygotowania projektów wskazanych przez Prezydenta Miasta,
d) koordynowanie i monitorowanie przygotowania projektów przez wydziały merytoryczne, w tym informowanie o zaistniałych problemach,
e) opracowywanie i przedkładanie do akceptacji wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami,
f) współpraca z instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi oraz instytucjami pośredniczącymi we wdrażaniu tych programów w zakresie interpretacji zapisów dokumentów programowych oraz wytycznych,
g) koordynacja przygotowania wymaganych załączników do umów o dofinansowanie projektów;
2. w zakresie realizacji projektów:
a) tworzenie procedur niezbędnych do prawidłowego realizowania poszczególnych projektów,
b) opracowywanie wniosków o płatność oraz ich przekazywanie do odpowiednich instytucji zarządzających programami operacyjnymi lub instytucji pośredniczących we wdrażaniu tych programów,
c) utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi oraz instytucjami pośredniczącymi we wdrażaniu tych programów,
d) monitoring i kontrola zgodności realizowanych przedsięwzięć z zaakceptowanymi wnioskami aplikacyjnymi, umowami o dofinansowanie projektów, odpowiednimi podręcznikami/wytycznymi oraz przyjętymi procedurami, a także przedstawianie zaleceń dotyczących realizacji projektów,
e) monitorowanie przestrzegania wymogów dotyczących utrzymania trwałości projektów, zgodnie z umowami o dofinansowanie;
3. koordynacja spraw związanych z udziałem Miasta Gdyni w Stowarzyszeniu „Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot", w zakresie dotyczącym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Pracą wydziału kieruje naczelnik.

Wydział Projektów Infrastrukturalnych realizuje zadania własne Gminy oraz zadania powiatowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Neumann
Wprowadził informację: Dominika _Kowalkowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Wójcik
Data wytworzenia informacji: 11.01.2016
Data udostępnienia informacji: 11.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.05.2023 12:59 Aktualizacja treści Katarzyna Wójcik
26.02.2019 11:27 Aktualizacja treści Katarzyna Wójcik
11.02.2019 13:21 Aktualizacja treści Katarzyna Wójcik
12.05.2017 10:00 Korekta Michał Kowalski
12.05.2017 09:20 Aktualizacja treści Bożena Kajdas
18.04.2016 10:37 Aktualizacja treści Dominika Kowalkowska
03.03.2016 12:03 Aktualizacja treści Ilona Dybikowska
19.01.2016 15:29 Korekta Dominika Kowalkowska
14.01.2016 11:06 Dodanie informacji Dominika Kowalkowska
13.01.2016 14:09 Dodanie informacji Dominika Kowalkowska
11.01.2016 08:57 Korekta Dominika Kowalkowska
11.01.2016 08:41 Dodanie informacji Dominika Kowalkowska